Warszawa, dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 06.01.2009 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ /JP/09 na dostawę i montaż mebli biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ i budżetu państwa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa ul. Miodowa 15 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych dla Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia, zgodnie wymogami określonymi w załączniku nr 1 niniejszej specyfikacji, zwanej dalej siwz. CPV II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, ul. Solec 22 (III i IV piętro). III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru -załącznik nr 2 do siwz. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę), na maszynie do 1

2 pisania, w postaci wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, proponujemy ponumerowanie wszystkich zapisanych stron. 3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. 5. Oryginał upoważnienia do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów. 6. Ewentualne miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie VIII niniejszej siwz. 8. W przypadku, gdy wykonawca dołączy w formie załącznika do oferty kopię wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwość. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyników postępowania. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Dokumenty, których złożenia zamawiający wymaga w załącznikach do niniejszego postępowania (wymienione w pkt. VIII), powinny być sporządzone z zastosowaniem tych załączników. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje w kolejności, ściśle wg wzoru określonego przez zamawiającego. Złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. Dokumenty powinny być przedłożone w oryginale bądź potwierdzone, przez osobę uprawnioną, za zgodność z oryginałem. 14. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach zewnętrznej (bez nazwy wykonawcy) i wewnętrznej, (z nazwą wykonawcy). Zewnętrzna koperta powinna być oznakowana nazwą zamówienia: Oferta meble. Nie otwierać do dnia 19 stycznia 2009 r. godz i zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie nienaruszalności. 2

3 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 154, ul. Miodowa 15 w Warszawie do dnia 19 stycznia 2009 r. do godz. 10-tej. 3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, odsyłane będą bez otwierania koperty wewnętrznej. 4. Za prawidłowe złożenie oferty, tj. w we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie, całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawach zamówienia jest: Jolanta Paczewska - tel , Jerzy Jurkowski , od poniedziałku do piątku w godz , fax VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwracać się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z siwz, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz (www.mz.gov.pl). 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz (www.mz.gov.pl). 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcy uwzględnienia w przygotowanej ofercie otrzymanych zmian. VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności : w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: a) dla części I zamówienia: co najmniej jedną dostawę mebli biurowych o wartości brutto co najmniej zł 3

4 b) dla części II zamówienia : co najmniej jedną dostawę mebli biurowych o wartości brutto co najmniej zł c) dla części III zamówienia: co najmniej jedną dostawę mebli biurowych o wartości brutto co najmniej zł, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY W celu potwierdzenia spełnienia warunków oraz umożliwienia oceny, oferta powinna zawierać następujące dokumenty lub ich odpisy, ewentualnie kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie wykonawcy wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 4 do siwz i ewentualnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. wykaz, co najmniej jednej wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa i montaż mebli biurowych), o wartości: dla części I zamówienia min zł, dla części II zamówienia min.51000zł, dla części III zamówienia 6500zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami, potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie; Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia do oferty musi załączyć wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, o łącznej wartości brutto stanowiącej co najmniej sumę wartości wymaganych dla tych części zamówienia. 4. oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.14.), jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty i oświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 4

5 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego, zamawiający żąda załączenia fotografii i opisów oferowanych mebli. IX. TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2009 r., o godz w siedzibie zamawiającego, pok X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. ODRZUCANIE OFERT Oferta zostanie odrzucona przez zamawiającego, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów: Cena - 100%. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena ofertowa oferty najtańszej -100 pkt Kolejne oferty: Cena ofertowa oferty najtańszej : cena ofertowa badanej oferty x 100= ilość punktów. XIII. PROTESTY I ODWOŁANIA W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5

6 XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Formularz oferty załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Wzór oświadczenia załącznik nr 4. 6

7 załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego składającego się z : jednego biurka wraz z przystawką do biurka, dwóch szaf aktowych, jednego regału, jednego stołu konferencyjnego, jednego fotela obrotowego, według poniższych wymogów: 1.1 Biurko wraz z przystawką do biurka -skład surowcowy Biurko gabinetowe oraz przystawka do biurka powinno być wykonane z płyty wiórowej pokryte obustronnie laminatem o powierzchniowej fakturze drewna, grubości nie mniejszej niż 28 mm. Krawędzie biurka i przystawki do biurka postforming. Krawędzie biurka wykończone od spodu listwą MDF w ciemnym kolorze. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Biurko -kształt blatu Oferowane biurko i przystawka do biurka powinny być w kształcie prostokąta. Biurko -stelaż Wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą lub MDF, powinien posiadać pionowe kanały kablowe w nogach biurka. Przystawka do biurka stelaż Noga wykonana z rury stalowej o średnicy co najmniej 50 mm, kolor antracyt. Wymiary podane w cm: Lp. Opis biurka Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor Biurko gabinetowe 1 jabłoń 2. Przystawka do biurka podwieszany kontener z max 3 szufladami, umieszczony po lewej stronie przystawki 1 jabłoń 1.2 Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany -skład surowcowy Szafa aktowa oraz regał powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna. Grubość płyty, z której wykonana jest szafa aktowa oraz regał może być różna, w zależności od konstrukcji, lecz nie mniejsza niż 25 mm w wieńcu dolnym i górnym oraz 18 mm dla pozostałych elementów. Krawędzie szafy aktowej oraz regału postforming. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. 7

8 Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany -front Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o powierzchniowej fakturze drewna. Zawiasy frontów typu puszkowego. Fronty powinny być wyposażone w system zamykania -zamek wraz z min. 2 kluczykami. Uchwyty metalowe lub drewniane. Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany -korpus Korpus szafy aktowej oraz regału powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna. Korpus szafy oraz regału mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców oraz półek. Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany półki Półki szafy aktowej i regału powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna. Półki powinny mieć możliwość regulacji. Półki szaf mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców. Lp. Opis Długość w cm 1. Szafa aktowa zamykana częściowo Szerokość (głębokość) w cm Wysokość w cm Opis dodatkowy do 1/3 wysokości zamykana drzwiami w dolnej części zamkiem, pozostała część półki. Ilość sztuk kolor 2 jabłoń 2. Regał zamykany Całość zamykana drzwiami wraz z zamkiem i półkami. 1 jabłoń 1.3 Stół konferencyjny -skład surowcowy Stół konferencyjny powinien być wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem o powierzchniowej fakturze drewna, grubości nie mniejszej niż 28 mm, Krawędzie stołu - postforming, wykończone od spodu listwa MDF w ciemnym kolorze. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Stół konferencyjny -kształt blatu Oferowany stół powinien być w kształcie prostokąta. Stół -stelaż Wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą lub MDF. Wymiary stołu podane w cm: 8

9 Lp. Opis Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. Stół konferencyjny jabłoń 1.4 Fotel obrotowy do biurka - cechy i funkcjonalność - ergonomiczne ukształtowanie, - regulacja wysokości siedziska, oparcia, - regulacja kąta odchylenia siedziska z oparciem, - podłokietniki w kolorze czarnym tapicerowane naturalną skórą, - krzyżak pięcioramienny metalowy lakierowany, srebrny, - kółka przystosowane do wykładzin dywanowych, - siedzisko i oparcie tapicerowane z frontu naturalną skórą w kolorze czarnym, Uwaga: Wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga: 1.udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. załączenia do oferty fotografii i opisów oferowanych mebli, 5. aby dostarczone meble były fabrycznie nowe. 9

10 Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 20 biurek, 1 biurko w kształcie litery,,l i 9 stołów konferencyjnych, 21 kontenerów pod biurkowych, 20 regałów otwartych, 1 szafa aktowa zamykana częściowo, 2 regały zamykane, 1 regał zamykany częściowo, 5 szafek pod drukarkę, 2 szafy aktowe, 21 foteli obrotowych, według poniższych wymogów 1.1 Biurka, stoły konferencyjne -skład surowcowy Biurka pracownicze oraz stoły konferencyjne powinny być wykonane z płyty melaminowanej nie mniej niż gr. 25 mm. o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Biurko -kształt blatu Oferowane biurka powinny być w kształcie prostokąta - 20 szt. i 1 szt. w kształcie litery,,l prawoskrętne, powinny posiadać co najmniej 1 zaślepiony otwór z PCV przeznaczony na kable. Stół konferencyjny- kształt blatu Oferowane stoły powinny być w kształcie prostokąta Biurko -stelaż Stelaż powinien posiadać możliwość pionowego i poziomego prowadzenia okablowania na bazie nóg kolumnowych, kolumna stalowa, malowana proszkowo. Stopa wykonana z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo. Stół konferencyjny- stelaż Stelaż metalowy, nogi stołów powinny być wykonane z rury stalowej o średnicy co najmniej 50 mm. Elementy stalowe pokryte farbą proszkową w ciemnym lub jasnym kolorze. Wymiary podane w cm: Lp. Opis biurka Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. Biurko pracownicze biurko w kształcie prostokąta 20 kasztan 2. Biurko pracownicze wraz z osłoną przednią w kolorze nóg biurka, montowana pod blatem /100/ biurko w kształcie litery,,l wyoblone, prawoskrętne 1 kasztan 3. Stół konferencyjny kasztan 10

11 1.2. Kontener jezdny pod biurko pracownicze. Oferowane kontenery powinny być dostępne w kształtach prostopadłościanu, posiadać 3 szuflady wraz z piórnikiem zamykane na zamek centralny. Kontenery wyposażone w rolki skrętne plastikowe w kolorze czarnym. Szuflady powinny mieć możliwość pełnego wysuwu oraz blokadę. Wymiary podane w cm: Lp. Opis Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. kontener jezdny pod biurko pracownicze szuflady wraz z piórnikiem zamykane na zamek centralny 21 kasztan 1.3. Regał otwarty, szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafka pod drukarkę, szafa aktowa -skład surowcowy Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji, lecz nie mniejsza niż 25 mm w wieńcu dolnym i górnym oraz 18 mm dla pozostałych elementów. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafa aktowa -front Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Zawiasy frontów typu puszkowego. Fronty powinny być wyposażone w system zamykania -zamek wraz z min. 2 kluczykami. Regał otwarty, szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafka pod drukarkę, szafa aktowa -korpus Korpusy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Korpusy mebli mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców oraz półek. Regał otwarty, szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafka pod drukarkę, Szafa aktowa - półki Półki powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone, co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Półki powinny mieć możliwość regulacji. Półki szaf mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców. Lp. Opis Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. Regał otwarty Regał otwarty, bez drzwi z 4 półkami 20 kasztan 11

12 2. Szafa aktowa zamykana częściowo Do 2/3 zamykana w dolnej części wraz z zamkiem, pozostała część półki. 1 kasztan 3. Regał zamykany Całość zamykana drzwiami wraz z zamkiem i półkami. 2 kasztan 4. Regał zamykany częściowo Do 2/3 zamykany w dolnej części wraz z zamkiem. 1 kasztan 5. Szafka pod drukarkę Szafka otwarta z jedną półką. 5 kasztan 6. Szafa aktowa Całość zamykana drzwiami wraz z zamkiem i półkami 2 kasztan 1.4. Fotel obrotowy do biurka - cechy i funkcjonalność - ergonomiczne ukształtowanie, - regulacja wysokości siedziska, oparcia, podłokietników, - zagłówek, - regulacja kąta odchylenia siedziska z oparciem, - podłokietniki, - krzyżak pięcioramienny w całości metalowy lakierowany w kolorze srebrnym, - kółka przystosowane do wykładzin dywanowych, - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze ciemno zielonym, 12

13 Uwaga: Wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga: 1.udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. załączenia do oferty fotografii i opisów oferowanych mebli. 5. aby dostarczone meble były fabrycznie nowe. Część III Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 39 krzeseł konferencyjnych, spełniających poniższe wymogi: - siedzisko obite tkaniną typu skaj w kolorze czarnym, - stelaż metalowy- chromowany (błyszczący), z nakładkami na podłokietniki w kolorze ciemnym, - możliwość sztaplowania (układania jednego na drugim), - stelaż o przekroju okrągłym, owalnym lub prostokątnym Lp. Opis szerokość krzesła w cm głębokość krzesła w cm wysokość siedziska w cm wysokość krzesła w cm Ilość sztuk kolor obicia 1. Krzesła konferencyjne czarny Uwaga: Wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga: 1.udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 13

14 2. usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. załączenia do oferty fotografii i opisów oferowanych mebli. 5. aby dostarczone meble były fabrycznie nowe. 14

15 załącznik nr 2 pieczęć wykonawcy REGON :...NIP :... Nr telefonu :... Nr faksu :... OFERTA wzór Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ /JP/09 składamy ofertę na dostawę i montaż mebli biurowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Nr MZ-AGZ /JP/08 składamy niniejszą ofertę CZĘŚĆ I Oferujemy dostawę i montaż, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, fabrycznie nowego zestawu gabinetowego, za całkowitą cenę (brutto)., według poniższego zestawienia: L.p. Nazwa j.m. Ilość cena jednostko wa brutto VAT w % Wartość brutto kol.. 4x kol Biurko gabinetowe Przystawka do biurka Szafa aktowa zamykana częściowo Regał zamykany szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 15

16 5 6 Stół konferencyjny Fotel obrotowy do biurka szt. 1 szt. 1 Wartość I części zamówienia BRUTTO 1.Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. Zobowiązujemy się do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. Zobowiązujemy się do ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. Oświadczamy, że oferowane meble spełniają wymogi zamawiającego, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5. Oferowana całkowita cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. CZĘŚĆ II Oferujemy dostawę i montaż, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, fabrycznie nowych mebli pracowniczych, za całkowitą cenę (brutto)., według poniższego zestawienia: L.p. Nazwa j.m. Ilość cena jednostko wa brutto VAT w % Wartość brutto kol.. 4x kol Biurko parcownicze Biurko pracownicze w kształcie litery L Stół konferencyjny szt. 20 szt. 1 szt. 9 16

17 Kontener jezdny pod biurko pracownicze Regał otwarty Szafa aktowa zamykana częściowo Regał zamykany Regał zamykany częściowo Szafka pod drukarkę Szafa aktowa Fotel obrotowy do biurka szt. 21 szt. 20 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 5 szt. 2 szt. 21 Wartość II części zamówienia BRUTTO 1.Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. Zobowiązujemy się do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. Zobowiązujemy się do ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. Oświadczamy, że oferowane meble spełniają wymogi zamawiającego, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5. Oferowana całkowita cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 17

18 CZĘŚĆ III Oferujemy dostawę i montaż, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, fabrycznie nowych krzeseł konferencyjnych, za całkowitą cenę (brutto)., według poniższego zestawienia: L.p.. Nazwa j.m. Ilość cena jednostko wa brutto VAT w % Wartość brutto kol.. 4x kol Krzesła konferencyjne Wartość III części zamówienia BRUTTO szt Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. Zobowiązujemy się do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. Zobowiązujemy się do ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca. 4. Oświadczamy, że oferowane meble spełniają wymogi zamawiającego, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5. Oferowana całkowita cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oświadczamy, że podwykonawcy zlecamy wykonanie (należy wskazać część zamówienia części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy)*/. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr MZ-AGZ /JP/09 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 2) jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert, 3) akceptujemy termin płatności, 4) podana przez nas cena zawiera wszelkie należności z tytułu realizacji zamówienia, 5) w przypadku, uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę według załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 18

19 Do oferty załączamy następujące dokumenty: 1).. 2)... 3).,dnia ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela wykonawcy ) 19

20 Załącznik nr 1 do oferty Pieczęć Wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Część. zamówienia L.p. Nazwa i przedmiot dostawy*/ Wartość dostawy (brutto) Data wykonania Odbiorca dostawy dostawy */ opis musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy wykonawca spełnia wymogi określone w pkt, VII 2 ppkt. 1 SIWZ. Do wykazu należ dołączyć dokumenty, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie. 20

21 załącznik nr 3 wzór umowy UMOWA NR wzór zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia w imieniu, którego działa:.. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, a firmą.. z siedzibą. wpisaną do NIP REGON zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ i budżetu państwa 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli biurowych..., w terminie...dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr... i ofertą Wykonawcy z dnia..., stanowiącymi integralną część umowy. 2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Funduszy strukturalnych i Programów Pomocowych Całkowita wartość przedmiotu umowy określonego w 1 wynosi... zł (słownie:... zł), w tym podatek VAT... zł. 21

22 2. Wartość umowy, określona w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy za dostawę, w tym m. in.: koszty dostawy, ubezpieczenia. 3 Strony ustalają następującą procedurę realizacji wykonania przedmiotu umowy: a) miejsce: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa ul. Solec 22, b) transport na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, c) odbiór dostarczonych mebli w obecności przedstawicieli obydwu stron, zakończony podpisaniem protokółu odbioru Podstawę płatności stanowi faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokółu odbioru, o którym mowa w 3 lit. c. 2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji na dostarczone meble. 2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty podpisania bez zastrzeżeń protokółu odbioru, o którym mowa w 3 lit. c W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad dostarczonych mebli. 2. Wykonawca zapewni naprawę mebli w ciągu...dni od terminu zgłoszenia. Soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy nie są zaliczane do okresu oczekiwania na naprawę. 3. Zamawiający zgłasza potrzebę naprawy, przesyłając informację faksem lub pocztą elektroniczną W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Zamawiającemu przysługuje od niego kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości umowy, o której mowa w 2, za każdy, choćby rozpoczęty, dzień opóźnienia w terminie jego realizacji. 3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższej niż 10 dni. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w 2. 22

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM:

Głogów 25.04.2012 r. ZATWIERDZAM: ZATWIERDZAM: Głogów 25.04.2012 r. (podpis kierownika Zamawiającego) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na wykonanie zadania pn.: Dostawa wyposażenia dla Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze II Zamawiający: Muzeum Karkonoskie w Jeleniej

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo