Warszawa, dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, dnia 06.01.2009 r."

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ /JP/09 na dostawę i montaż mebli biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ i budżetu państwa Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ZAMAWIAJĄCY: MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa ul. Miodowa 15 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych dla Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia, zgodnie wymogami określonymi w załączniku nr 1 niniejszej specyfikacji, zwanej dalej siwz. CPV II. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy. Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa, ul. Solec 22 (III i IV piętro). III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej siwz, według wzoru -załącznik nr 2 do siwz. 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę), na maszynie do 1

2 pisania, w postaci wydruku komputerowego, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem, proponujemy ponumerowanie wszystkich zapisanych stron. 3. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane. 4. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez osobę uprawnioną. 5. Oryginał upoważnienia do podpisywania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów. 6. Ewentualne miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, powinny być opisane i parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 7. Do oferty należy załączyć wszystkie dokumenty, wymagane w punkcie VIII niniejszej siwz. 8. W przypadku, gdy wykonawca dołączy w formie załącznika do oferty kopię wymaganego dokumentu, kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwość. 9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz złożeniem oferty ponosi wykonawca, niezależnie od wyników postępowania. 10. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 13. Dokumenty, których złożenia zamawiający wymaga w załącznikach do niniejszego postępowania (wymienione w pkt. VIII), powinny być sporządzone z zastosowaniem tych załączników. Wykonawca może sporządzić własny dokument, pod warunkiem, że umieści w nim wszystkie informacje w kolejności, ściśle wg wzoru określonego przez zamawiającego. Złożenie dokumentu w innej formie skutkuje odrzuceniem oferty. Dokumenty powinny być przedłożone w oryginale bądź potwierdzone, przez osobę uprawnioną, za zgodność z oryginałem. 14. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. IV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach zewnętrznej (bez nazwy wykonawcy) i wewnętrznej, (z nazwą wykonawcy). Zewnętrzna koperta powinna być oznakowana nazwą zamówienia: Oferta meble. Nie otwierać do dnia 19 stycznia 2009 r. godz i zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie nienaruszalności. 2

3 2. Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w pok. nr 154, ul. Miodowa 15 w Warszawie do dnia 19 stycznia 2009 r. do godz. 10-tej. 3. Oferty, które wpłyną do zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert, odsyłane będą bez otwierania koperty wewnętrznej. 4. Za prawidłowe złożenie oferty, tj. w we wskazane miejsce i w wyznaczonym terminie, całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca. V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobami uprawnionymi do udzielania wyjaśnień w sprawach zamówienia jest: Jolanta Paczewska - tel , Jerzy Jurkowski , od poniedziałku do piątku w godz , fax VI. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ 1. Wykonawca może zwracać się na piśmie do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z siwz, jednak nie później niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Odpowiedź zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim uczestnikom postępowania, bez podawania źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz (www.mz.gov.pl). 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść siwz. Informacja o zmianie siwz zostanie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali siwz, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której została udostępniona siwz (www.mz.gov.pl). 3. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcy uwzględnienia w przygotowanej ofercie otrzymanych zmian. VII. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności : w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: a) dla części I zamówienia: co najmniej jedną dostawę mebli biurowych o wartości brutto co najmniej zł 3

4 b) dla części II zamówienia : co najmniej jedną dostawę mebli biurowych o wartości brutto co najmniej zł c) dla części III zamówienia: co najmniej jedną dostawę mebli biurowych o wartości brutto co najmniej zł, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia VIII. DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY W celu potwierdzenia spełnienia warunków oraz umożliwienia oceny, oferta powinna zawierać następujące dokumenty lub ich odpisy, ewentualnie kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy: 1. aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. oświadczenie wykonawcy wg art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych, załącznik nr 4 do siwz i ewentualnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. wykaz, co najmniej jednej wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (dostawa i montaż mebli biurowych), o wartości: dla części I zamówienia min zł, dla części II zamówienia min.51000zł, dla części III zamówienia 6500zł, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z dokumentami, potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie; Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część zamówienia do oferty musi załączyć wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie, o łącznej wartości brutto stanowiącej co najmniej sumę wartości wymaganych dla tych części zamówienia. 4. oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika (zgodnie z pkt. III.14.), jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty i oświadczenia muszą być złożone przez każdy podmiot. W przypadku uznania za najkorzystniejszą ofertę, złożoną przez podmioty występujące wspólnie, będą oni zobowiązani, przed podpisaniem umowy, do dostarczenia umowy regulującej ich współpracę. 4

5 5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom zamawiającego, zamawiający żąda załączenia fotografii i opisów oferowanych mebli. IX. TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 stycznia 2009 r., o godz w siedzibie zamawiającego, pok X. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ Ustala się, że składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. ODRZUCANIE OFERT Oferta zostanie odrzucona przez zamawiającego, jeżeli: 1. jest niezgodna z ustawą; 2. jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 6. zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7. wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy; 8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. XII. KRYTERIA WYBORU OFERTY I SPOSÓB OCENY OFERT Zamawiający udzieli zamówienia temu wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów przy zastosowaniu kryteriów: Cena - 100%. Punkty za kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: Cena ofertowa oferty najtańszej -100 pkt Kolejne oferty: Cena ofertowa oferty najtańszej : cena ofertowa badanej oferty x 100= ilość punktów. XIII. PROTESTY I ODWOŁANIA W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 5

6 XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta umowa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do siwz. Załączniki: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr Formularz oferty załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Wzór oświadczenia załącznik nr 4. 6

7 załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego składającego się z : jednego biurka wraz z przystawką do biurka, dwóch szaf aktowych, jednego regału, jednego stołu konferencyjnego, jednego fotela obrotowego, według poniższych wymogów: 1.1 Biurko wraz z przystawką do biurka -skład surowcowy Biurko gabinetowe oraz przystawka do biurka powinno być wykonane z płyty wiórowej pokryte obustronnie laminatem o powierzchniowej fakturze drewna, grubości nie mniejszej niż 28 mm. Krawędzie biurka i przystawki do biurka postforming. Krawędzie biurka wykończone od spodu listwą MDF w ciemnym kolorze. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Biurko -kształt blatu Oferowane biurko i przystawka do biurka powinny być w kształcie prostokąta. Biurko -stelaż Wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą lub MDF, powinien posiadać pionowe kanały kablowe w nogach biurka. Przystawka do biurka stelaż Noga wykonana z rury stalowej o średnicy co najmniej 50 mm, kolor antracyt. Wymiary podane w cm: Lp. Opis biurka Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor Biurko gabinetowe 1 jabłoń 2. Przystawka do biurka podwieszany kontener z max 3 szufladami, umieszczony po lewej stronie przystawki 1 jabłoń 1.2 Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany -skład surowcowy Szafa aktowa oraz regał powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna. Grubość płyty, z której wykonana jest szafa aktowa oraz regał może być różna, w zależności od konstrukcji, lecz nie mniejsza niż 25 mm w wieńcu dolnym i górnym oraz 18 mm dla pozostałych elementów. Krawędzie szafy aktowej oraz regału postforming. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. 7

8 Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany -front Fronty powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą lub laminatem o powierzchniowej fakturze drewna. Zawiasy frontów typu puszkowego. Fronty powinny być wyposażone w system zamykania -zamek wraz z min. 2 kluczykami. Uchwyty metalowe lub drewniane. Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany -korpus Korpus szafy aktowej oraz regału powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna. Korpus szafy oraz regału mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców oraz półek. Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany półki Półki szafy aktowej i regału powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna. Półki powinny mieć możliwość regulacji. Półki szaf mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców. Lp. Opis Długość w cm 1. Szafa aktowa zamykana częściowo Szerokość (głębokość) w cm Wysokość w cm Opis dodatkowy do 1/3 wysokości zamykana drzwiami w dolnej części zamkiem, pozostała część półki. Ilość sztuk kolor 2 jabłoń 2. Regał zamykany Całość zamykana drzwiami wraz z zamkiem i półkami. 1 jabłoń 1.3 Stół konferencyjny -skład surowcowy Stół konferencyjny powinien być wykonany z płyty wiórowej pokrytej obustronnie laminatem o powierzchniowej fakturze drewna, grubości nie mniejszej niż 28 mm, Krawędzie stołu - postforming, wykończone od spodu listwa MDF w ciemnym kolorze. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Stół konferencyjny -kształt blatu Oferowany stół powinien być w kształcie prostokąta. Stół -stelaż Wykonany z płyty wiórowej pokrytej melaminą lub MDF. Wymiary stołu podane w cm: 8

9 Lp. Opis Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. Stół konferencyjny jabłoń 1.4 Fotel obrotowy do biurka - cechy i funkcjonalność - ergonomiczne ukształtowanie, - regulacja wysokości siedziska, oparcia, - regulacja kąta odchylenia siedziska z oparciem, - podłokietniki w kolorze czarnym tapicerowane naturalną skórą, - krzyżak pięcioramienny metalowy lakierowany, srebrny, - kółka przystosowane do wykładzin dywanowych, - siedzisko i oparcie tapicerowane z frontu naturalną skórą w kolorze czarnym, Uwaga: Wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga: 1.udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. załączenia do oferty fotografii i opisów oferowanych mebli, 5. aby dostarczone meble były fabrycznie nowe. 9

10 Część II Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 20 biurek, 1 biurko w kształcie litery,,l i 9 stołów konferencyjnych, 21 kontenerów pod biurkowych, 20 regałów otwartych, 1 szafa aktowa zamykana częściowo, 2 regały zamykane, 1 regał zamykany częściowo, 5 szafek pod drukarkę, 2 szafy aktowe, 21 foteli obrotowych, według poniższych wymogów 1.1 Biurka, stoły konferencyjne -skład surowcowy Biurka pracownicze oraz stoły konferencyjne powinny być wykonane z płyty melaminowanej nie mniej niż gr. 25 mm. o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Biurko -kształt blatu Oferowane biurka powinny być w kształcie prostokąta - 20 szt. i 1 szt. w kształcie litery,,l prawoskrętne, powinny posiadać co najmniej 1 zaślepiony otwór z PCV przeznaczony na kable. Stół konferencyjny- kształt blatu Oferowane stoły powinny być w kształcie prostokąta Biurko -stelaż Stelaż powinien posiadać możliwość pionowego i poziomego prowadzenia okablowania na bazie nóg kolumnowych, kolumna stalowa, malowana proszkowo. Stopa wykonana z aluminium polerowanego lub malowanego proszkowo. Stół konferencyjny- stelaż Stelaż metalowy, nogi stołów powinny być wykonane z rury stalowej o średnicy co najmniej 50 mm. Elementy stalowe pokryte farbą proszkową w ciemnym lub jasnym kolorze. Wymiary podane w cm: Lp. Opis biurka Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. Biurko pracownicze biurko w kształcie prostokąta 20 kasztan 2. Biurko pracownicze wraz z osłoną przednią w kolorze nóg biurka, montowana pod blatem /100/ biurko w kształcie litery,,l wyoblone, prawoskrętne 1 kasztan 3. Stół konferencyjny kasztan 10

11 1.2. Kontener jezdny pod biurko pracownicze. Oferowane kontenery powinny być dostępne w kształtach prostopadłościanu, posiadać 3 szuflady wraz z piórnikiem zamykane na zamek centralny. Kontenery wyposażone w rolki skrętne plastikowe w kolorze czarnym. Szuflady powinny mieć możliwość pełnego wysuwu oraz blokadę. Wymiary podane w cm: Lp. Opis Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. kontener jezdny pod biurko pracownicze szuflady wraz z piórnikiem zamykane na zamek centralny 21 kasztan 1.3. Regał otwarty, szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafka pod drukarkę, szafa aktowa -skład surowcowy Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Grubość płyty, z której wykonane są meble, może być różna, w zależności od konstrukcji, lecz nie mniejsza niż 25 mm w wieńcu dolnym i górnym oraz 18 mm dla pozostałych elementów. Płyta powinna posiadać atest lub klasę higieniczną równoważną, co najmniej do E1. Szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafa aktowa -front Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Zawiasy frontów typu puszkowego. Fronty powinny być wyposażone w system zamykania -zamek wraz z min. 2 kluczykami. Regał otwarty, szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafka pod drukarkę, szafa aktowa -korpus Korpusy powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Korpusy mebli mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców oraz półek. Regał otwarty, szafa aktowa zamykana częściowo, regał zamykany, regał zamykany częściowo, szafka pod drukarkę, Szafa aktowa - półki Półki powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, pokrytej obustronnie melaminą o powierzchniowej fakturze drewna oklejone, co najmniej jednostronnie obrzeżem z PCV o grubości nie mniejszej niż 2 mm. Półki powinny mieć możliwość regulacji. Półki szaf mają być jednolite z kolorystyką frontów, wieńców. Lp. Opis Długość Szerokość (głębokość) wysokość Opis dodatkowy Ilość sztuk kolor 1. Regał otwarty Regał otwarty, bez drzwi z 4 półkami 20 kasztan 11

12 2. Szafa aktowa zamykana częściowo Do 2/3 zamykana w dolnej części wraz z zamkiem, pozostała część półki. 1 kasztan 3. Regał zamykany Całość zamykana drzwiami wraz z zamkiem i półkami. 2 kasztan 4. Regał zamykany częściowo Do 2/3 zamykany w dolnej części wraz z zamkiem. 1 kasztan 5. Szafka pod drukarkę Szafka otwarta z jedną półką. 5 kasztan 6. Szafa aktowa Całość zamykana drzwiami wraz z zamkiem i półkami 2 kasztan 1.4. Fotel obrotowy do biurka - cechy i funkcjonalność - ergonomiczne ukształtowanie, - regulacja wysokości siedziska, oparcia, podłokietników, - zagłówek, - regulacja kąta odchylenia siedziska z oparciem, - podłokietniki, - krzyżak pięcioramienny w całości metalowy lakierowany w kolorze srebrnym, - kółka przystosowane do wykładzin dywanowych, - siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną materiałową w kolorze ciemno zielonym, 12

13 Uwaga: Wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga: 1.udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. załączenia do oferty fotografii i opisów oferowanych mebli. 5. aby dostarczone meble były fabrycznie nowe. Część III Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 39 krzeseł konferencyjnych, spełniających poniższe wymogi: - siedzisko obite tkaniną typu skaj w kolorze czarnym, - stelaż metalowy- chromowany (błyszczący), z nakładkami na podłokietniki w kolorze ciemnym, - możliwość sztaplowania (układania jednego na drugim), - stelaż o przekroju okrągłym, owalnym lub prostokątnym Lp. Opis szerokość krzesła w cm głębokość krzesła w cm wysokość siedziska w cm wysokość krzesła w cm Ilość sztuk kolor obicia 1. Krzesła konferencyjne czarny Uwaga: Wszystkie załączone zdjęcia zamieszczone w niniejszym szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dotyczą kształtów i wymiarów zamawianych mebli i stanowią wzór tylko w tym zakresie. Kolorystyka przedstawionych na zdjęciach mebli nie dotyczy przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga: 1.udzielenia 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 13

14 2. usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. załączenia do oferty fotografii i opisów oferowanych mebli. 5. aby dostarczone meble były fabrycznie nowe. 14

15 załącznik nr 2 pieczęć wykonawcy REGON :...NIP :... Nr telefonu :... Nr faksu :... OFERTA wzór Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym Nr MZ-AGZ /JP/09 składamy ofertę na dostawę i montaż mebli biurowych zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia Nr MZ-AGZ /JP/08 składamy niniejszą ofertę CZĘŚĆ I Oferujemy dostawę i montaż, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, fabrycznie nowego zestawu gabinetowego, za całkowitą cenę (brutto)., według poniższego zestawienia: L.p. Nazwa j.m. Ilość cena jednostko wa brutto VAT w % Wartość brutto kol.. 4x kol Biurko gabinetowe Przystawka do biurka Szafa aktowa zamykana częściowo Regał zamykany szt. 1 szt. 1 szt. 2 szt. 1 15

16 5 6 Stół konferencyjny Fotel obrotowy do biurka szt. 1 szt. 1 Wartość I części zamówienia BRUTTO 1.Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. Zobowiązujemy się do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. Zobowiązujemy się do ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. Oświadczamy, że oferowane meble spełniają wymogi zamawiającego, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5. Oferowana całkowita cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. CZĘŚĆ II Oferujemy dostawę i montaż, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, fabrycznie nowych mebli pracowniczych, za całkowitą cenę (brutto)., według poniższego zestawienia: L.p. Nazwa j.m. Ilość cena jednostko wa brutto VAT w % Wartość brutto kol.. 4x kol Biurko parcownicze Biurko pracownicze w kształcie litery L Stół konferencyjny szt. 20 szt. 1 szt. 9 16

17 Kontener jezdny pod biurko pracownicze Regał otwarty Szafa aktowa zamykana częściowo Regał zamykany Regał zamykany częściowo Szafka pod drukarkę Szafa aktowa Fotel obrotowy do biurka szt. 21 szt. 20 szt. 1 szt. 2 szt. 1 szt. 5 szt. 2 szt. 21 Wartość II części zamówienia BRUTTO 1.Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. Zobowiązujemy się do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. Zobowiązujemy się do ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca, 4. Oświadczamy, że oferowane meble spełniają wymogi zamawiającego, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5. Oferowana całkowita cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 17

18 CZĘŚĆ III Oferujemy dostawę i montaż, w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy, fabrycznie nowych krzeseł konferencyjnych, za całkowitą cenę (brutto)., według poniższego zestawienia: L.p.. Nazwa j.m. Ilość cena jednostko wa brutto VAT w % Wartość brutto kol.. 4x kol Krzesła konferencyjne Wartość III części zamówienia BRUTTO szt Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na dostarczone meble, 2. Zobowiązujemy się do usunięcia usterek w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia, 3. Zobowiązujemy się do ustawienia mebli we wskazane przez zamawiającego miejsca. 4. Oświadczamy, że oferowane meble spełniają wymogi zamawiającego, określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do siwz. 5. Oferowana całkowita cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Oświadczamy, że podwykonawcy zlecamy wykonanie (należy wskazać część zamówienia części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcy)*/. Oświadczamy, że: 1) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr MZ-AGZ /JP/09 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, 2) jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia ofert, 3) akceptujemy termin płatności, 4) podana przez nas cena zawiera wszelkie należności z tytułu realizacji zamówienia, 5) w przypadku, uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, podpiszemy umowę według załączonego wzoru, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 18

19 Do oferty załączamy następujące dokumenty: 1).. 2)... 3).,dnia ( podpis i pieczątka imienna uprawnionego przedstawiciela wykonawcy ) 19

20 Załącznik nr 1 do oferty Pieczęć Wykonawcy WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Część. zamówienia L.p. Nazwa i przedmiot dostawy*/ Wartość dostawy (brutto) Data wykonania Odbiorca dostawy dostawy */ opis musi zawierać informacje pozwalające jednoznacznie stwierdzić, czy wykonawca spełnia wymogi określone w pkt, VII 2 ppkt. 1 SIWZ. Do wykazu należ dołączyć dokumenty, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie. 20

21 załącznik nr 3 wzór umowy UMOWA NR wzór zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministrem Zdrowia w imieniu, którego działa:.. z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, a firmą.. z siedzibą. wpisaną do NIP REGON zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej POIiŚ i budżetu państwa 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i montaż mebli biurowych..., w terminie...dni od dnia podpisania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia nr... i ofertą Wykonawcy z dnia..., stanowiącymi integralną część umowy. 2. Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Dyrektor Departamentu Funduszy strukturalnych i Programów Pomocowych Całkowita wartość przedmiotu umowy określonego w 1 wynosi... zł (słownie:... zł), w tym podatek VAT... zł. 21

22 2. Wartość umowy, określona w ust. 1, zawiera wszelkie należności Wykonawcy za dostawę, w tym m. in.: koszty dostawy, ubezpieczenia. 3 Strony ustalają następującą procedurę realizacji wykonania przedmiotu umowy: a) miejsce: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa ul. Solec 22, b) transport na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, c) odbiór dostarczonych mebli w obecności przedstawicieli obydwu stron, zakończony podpisaniem protokółu odbioru Podstawę płatności stanowi faktura VAT, wystawiona przez Wykonawcę na podstawie podpisanego przez obie strony protokółu odbioru, o którym mowa w 3 lit. c. 2. Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Za dzień zapłaty uznaje się datę wystawienia polecenia przelewu przez Zamawiającego Wykonawca udziela... miesięcznej gwarancji na dostarczone meble. 2. Okres gwarancyjny liczony jest od daty podpisania bez zastrzeżeń protokółu odbioru, o którym mowa w 3 lit. c W okresie objętym gwarancją Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usuwania wad dostarczonych mebli. 2. Wykonawca zapewni naprawę mebli w ciągu...dni od terminu zgłoszenia. Soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy nie są zaliczane do okresu oczekiwania na naprawę. 3. Zamawiający zgłasza potrzebę naprawy, przesyłając informację faksem lub pocztą elektroniczną W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, Zamawiającemu przysługuje od niego kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 1% wartości umowy, o której mowa w 2, za każdy, choćby rozpoczęty, dzień opóźnienia w terminie jego realizacji. 3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dłuższej niż 10 dni. W tym przypadku Zamawiającemu przysługuje od Wykonawcy kara umowna w wysokości 10% wartości umowy, o której mowa w 2. 22

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. CPV 39130000-2 Część I Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu gabinetowego

Bardziej szczegółowo

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta

Szerokość (głębokość - y) Opis biurka. 140 70-80 74-75 biurko w kształcie prostokąta CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli biurowych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż tzw. zestawów pracowniczych, w skład których wchodzi: 1 biurko, 1 biurko w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 03.04.2009 r.

Warszawa, dnia 03.04.2009 r. Warszawa, dnia 03.04.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3733/JP/09 na dostawę i montaż mebli biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.5.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, 827,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup mebli biurowych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 19.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30.09.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-10504/JP/13 dostawa oprogramowania na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.

Bardziej szczegółowo

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5.

SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ - ilość sztuk 5. Załącznik Nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych i wolnych od wad, mebli biurowych dla Ministerstwa Zdrowia według poniższych wymogów: SZAFA AKTOWA

Bardziej szczegółowo

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 Łódź, dnia 15 listopada 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi AG-I.273.2.24.2013 INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU ORAZ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 09.09.2010 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4855/JP/10 na dostawę szkieletowego przełącznika sieciowego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego następujące meble: 1.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu mebli biurowych: biurko z kontenerem, krzesło, stół konferencyjny oraz regał. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 8 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1

wymiary (cm) 6. Biurko 160x80x74H 5 7. Biurko 120x80x74H 3 8. Stół 160x80x74H 2 9. Stolik 60x60x60H Dostawka 160x40x74H 1 Załącznik nr 7 do SIWZ Specyfikacja techniczna opis przedmiotu zamówienia (wykaz mebli, szczegółowy opis mebli, szkice,) Wszystkie wymienione nazwy mebli w niniejszym załączniki stanowią jedynie wyznacznik

Bardziej szczegółowo

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców

NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY tel./fax 62/76 79 529. Informacja do wszystkich zainteresowanych Wykonawców PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu ul. Nowy Świat 4, 62-800 Kalisz, tel. 62/76 79 525, fax 62/ 76 79 506 NIP 618-18-80-248 REGON 250938764 DZIAŁ TECHNICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4287/JP/09 na dostawę oprogramowania dla Ministerstwa Zdrowia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4287/JP/09 na dostawę oprogramowania dla Ministerstwa Zdrowia. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 28.10.2009r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4287/JP/09 na dostawę oprogramowania dla Ministerstwa Zdrowia na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.Szafa biurowa- 3 szt Opis szafy: - dwudrzwiowa wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości min. 18 mm, - wszystkie krawędzie wykończone okleiną PCV w

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4646/JP/10 na świadczenie usług konserwacji linii i urządzeń telefonicznych

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4646/JP/10 na świadczenie usług konserwacji linii i urządzeń telefonicznych Warszawa, dnia 19.04.209 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-4646/JP/10 na świadczenie usług konserwacji linii i urządzeń telefonicznych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r.

Przewidywany przebieg roczny w tys. km 1. 20.12.2002 r. 185 35 2. 20.12.2002 r. 186 40 3. 17.04.2002 r. 191 30 4 20.12.2001 r. załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest serwis samochodów służbowych Ministerstwa Zdrowia, obejmujący przeglądy okresowe i naprawy, w ramach przeznaczonych przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zapytanie ofertowe. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1/POKL/2013-ZOF-1 Zapytanie ofertowe Piła, 09 września 2013 r. Przedmiot: Dostawa mebli - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zamawiający: Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

BO-231-6/98/55/WK/11 Załącznik nr 1 do SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe pracownicze i laboratoryjne

BO-231-6/98/55/WK/11 Załącznik nr 1 do SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe pracownicze i laboratoryjne Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble biurowe pracownicze i laboratoryjne 1. Krzesła obrotowe typu SOLO lub równoważny szt. 7 - kolor tapicerki: brąz, lub równoważny. 2. Fotel obrotowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szydlowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szydlowiec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.szydlowiec.pl Szydłowiec: Zakup wyposażenia do sal komputerowych dla szkół podstawowych i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn. Dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy ZADANIE NR I Przedmiotem postępowania jest dostawa mebli biurowych do pomieszczeń Urzędu Miasta Tychy o poniższych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Dostarczone meble należy objąć pełną gwarancją przez okres 3 lat. 2. Dokonywanie napraw gwarancyjnych dostarczonych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE DWÓCH TABLIC PAMIĄTKOWYCH

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE DWÓCH TABLIC PAMIĄTKOWYCH OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE DWÓCH TABLIC PAMIĄTKOWYCH W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU Z ZAKRESU INFRASTRUKTURA WODNO ŚCIEKOWA WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ w RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Dyrektor biura Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, zwanego dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na Zakup wyposażenia dla Klubu Dziecięcego w gm. Pawłów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ/ZAŁACZNIK DO UMOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA MEBLI DLA WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO POZNAŃ AL. NIEPODLEGŁOŚCI 16/18 NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZADZANIA

Bardziej szczegółowo

dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy

dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy UD-XVII-ZFE.042.131.1.2012.MBA Warszawa, dnia 22.05.2012 r. dot. wyposażenia biura projektu Zmotywuj siebie program aktywizacji zawodowej bezrobotnych mieszkańców Warszawy W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły:

OPIS MEBLI. Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: Meble typu A, AB, B Biurka, stoły: OPIS MEBLI Załącznik do SIWZ nr 5 Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o gr. 25 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Blaty umieszczone na stelażu ramowym

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproszenie do składania ofert ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na remont pomieszczenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Wartość zamówienia poniżej 14 tys. euro. Zamawiający: Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na ZAKUP KRZESEŁ, MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I USTAWIENIEM

ZAPYTANIE OFERTOWE na ZAKUP KRZESEŁ, MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I USTAWIENIEM ZAPYTANIE OFERTOWE na ZAKUP KRZESEŁ, MEBLI BIUROWYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, MONTAŻEM I USTAWIENIEM 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Siedziba główna: Fundacja Aktywizacja ul. Wiśniowa 40 b lok. 8, 02-520 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na:

Ogłoszenie. dla zamówienia publicznego o wartości. nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wodzisław Śląski, dnia 12 listopada 2015 roku Ogłoszenie dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na: Wykonanie, dostawę i montaż mebli biurowych do Miejskiego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I

OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I OPIS TECHNICZNY Modyfikacja 05.02.2013 r. PAKIET I Załącznik nr 2 do SIWZ Załączone poniżej rysunki (zdjęcia) mają charakter poglądowy, obrazują tylko kształty i stylistykę, której Zamawiający wymaga.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay.

Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Zapytanie Ofertowe Zakup szaf pancernych na potrzeby projektu Easy Pay. Złotniki, dnia 24.02.2010 r. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO External Services Sp. z o.o., Złotniki, ul. Krzemowa 1, 62-002 Suchy

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli

Projekt pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych obywateli Znak sprawy: KS.273.1.2014 Ostrów Wielkopolski, 15.07.2014 r. ZAPYTANIE CENOWE dotyczące udzielenia zamówienia poniżej kwoty 30 000 euro w ramach realizacji projektu pn. Ostrów Wielkopolski miastem aktywnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Meble do pokoju nr 23 Część III zamówienia - Przemyśl 1.Biurko o wymiarach 1400x680x740 płyta melaminowana kolorystyka - grusza jasna R4965 lub równoważna tzn. zbliżona

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 8/2012

Zapytanie ofertowe nr 8/2012 Stowarzyszenie SIEJA ul. Mieszka I 1 73-121 Marianowo Tel. +48 91 578 25 18, fax +48 91 578 25 18 tel. kom 883 602 959; 883 603 720; 883 600 346; 883 500 759 e-mail: lgr-sieja@wp.pl strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Us.262.1.1.2015.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.29.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Us.262.1.1.2015.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.29.12.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Us.6...05.RPO Jastrzębie- Zdrój, dn.9..05r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż mebli biurowych w ramach realizacji projektu O krok do przodu realizowanego przez Jastrzębie-Zdrój- Miasto na prawach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA do zapytania ofertowego Bk.XII.042.1.2.2014 Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych, socjalnych i konferencyjnych do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH

UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH UMOWA NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH zawarta w dniu.. października 2013 r. w Siedlcach, pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Rejonowym w Siedlcach, ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 17, 08-110 Siedlce posiadającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK

Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK Załącznik Nr do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru wyposażenia DZIAŁY MEBLE-OPIS ILOŚĆ SZTUK ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm, gł.35 cm boki i fronty szaf wykonane

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY PAKIET A

FORMULARZ CENOWY PAKIET A /Pieczęć Wykonawcy/ Tel/fax BR-1A FORMULARZ CENOWY FORMULARZ CENOWY PAKIET A Lp. Nazwa Przedmiotu zamówienia Ilość szt. Cena jedn. Netto Wartość netto (kol. 3 x 4) VAT 22% 1 2 3 4 5 6 7 1 Szafa (fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania

Wymagania dla mebli dla centrów sterowania (Załącznik nr 18 do SIWZ) Wymagania dla mebli dla centrów sterowania I. Wymagania dla mebli biurowych centrum sterowania w Gdańsku 1. Stanowiska operatorskie Powinny być wykonane z trwałych materiałów

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/

Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nr indeksu W1/ Załącznik nr 2 do SIWZ nr DZP.381.118.2015.DW Dostawa mebli akademickich wraz z montażem SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP 1 Stół kwadratowy Wymiary stołu: Nazwa przedmiotu zamówienia (parametry

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. melaminowanej, nogi stołu rura metalowa. wyborze wykonawcy.

Zapytanie ofertowe. melaminowanej, nogi stołu rura metalowa. wyborze wykonawcy. Zapytanie ofertowe Gminny Ośrodek Kultury w Brzeźniu z siedzibą ul. Wspólna 45, 98-275 Brzeźnio kieruje do Państwa zapytanie ofertowe w sprawie wykonania dostawy o wartości poniŝej 14 000 euro (zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. Kontener dostawny 1 sztuka

1. Kontener dostawny 1 sztuka OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Kontener dostawny 1 sztuka Korpus z płyty wiórowej melaminowanej w klasie E1 o grubości 18 mm. Blat - płyta wiórowa trójwarstwowa spełniająca normę E 1, uszlachetniona laminatem

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:...

OFERTA. Nazwa i siedziba oferenta:... Regon:... NIP:... OFERTA Nazwa i siedziba oferenta:...... Regon:... NIP:... Do: Gmina Pobiedziska, woj. wielkopolskie, powiat poznański Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: BUDOWĘ CENTRUM INTEGRACJI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Ja,(my) Imiona i nazwiska osób reprezentujących dostawcę

FORMULARZ OFERTY. Ja,(my) Imiona i nazwiska osób reprezentujących dostawcę Pieczęć dostawcy FORMULARZ OFERTY Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka Ja,(my) Imiona i nazwiska osób reprezentujących dostawcę działając w imieniu i na rzecz dostawcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 2. lada prosta o szerokości 2000 x 850 x 1172/704. 4. kontenerek o wymiarach szer.430xgł.580 x 580 wys. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ Lp. Nazwa artykułu Ilość Materiał Wymiary ( w mm) Szkic/wizualizacja I. Meble POKÓJ NR 1 1. Lada recepcyjna z trzech modułów: 2 proste, 1 łukowy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Poz. 1. 2. 3. 4. Przedmiot zamówienia Szafa na dokumenty - materiał, z którego ma być wykonana szafa - płyta wiórowa laminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze - jasny buk

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport zamówionych mebli oraz ich montaż na miejscu dostawy.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględniać transport zamówionych mebli oraz ich montaż na miejscu dostawy. Przyłęk, dnia 15.10.2014 r. GBO.042.02.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE I. ZAMAWIAJĄCY Gmina Przyłęk Przyłęk 30 26-704 Przyłęk Tel. 48 677 30 16 Fax. 48 677 30 01 e-mail: przylek@przylek.pl NIP: 8111757928 REGON:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-03-23 16:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uke.gov.pl Warszawa: Dostawa mebli biurowych wraz z montażem dla Urzędu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/3/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Meble w kolorze olcha

Meble w kolorze olcha MODR 7/203 Załącznik nr 2 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy)... /miejscowość i data/ NIP: REGON: Tel. Fax. e-mail: FORMULARZ CENOWY Meble w kolorze olcha Lp. Opis przedmiotu Przykładowy wzór Opis oferowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWEINIA w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa, dnia 11 września 2007 roku Polskie Centrum Akredytacji 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 strona internetowa: http://www.pca.gov.pl e-mail: przetarg@pca.gov.pl tel. + 48 22 355-70-00 fax.+ 48

Bardziej szczegółowo

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA

ILOŚD SZTUK WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA KALKULACJA KOSZTÓW - MEBLE BIUROWE DZIAŁY MEBLE - OPIS ILOŚD SZTUK CENA JEDNOSTKOWA NETTO PODATEK VAT CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO WARTOŚD BRUTTO ADMINISTRACJA Zestaw szaf aktowych wymiary: wys.50cm, szer.90cm,

Bardziej szczegółowo

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h.

Lada wyposażona w półkę na klawiaturę, kontener mobilny o wym. 43x58x60h. Głosków wyposażenie: 1.Lada 190x160x75h. Biurko lada obsługi, wykonana z płyty meblowej dwustronnie laminowanej w klasie higieniczności E1. Blat wykonany z płyty o gr. 36mm. Boki lady oraz fronty proste

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli

Przetarg nieograniczony na dostawę mebli Przetarg nieograniczony na dostawę mebli (postępowanie zakończone) Ogłoszenie Specyfikacja ( plik pdf ) Zapytania 19.10.2007 r. Rozstrzygnięcie: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21.11.2007 r. Informacja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 14 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - meble

Opis przedmiotu zamówienia - meble Opis przedmiotu zamówienia - meble Załącznik nr 1 LP 1 Nazwa mebli wraz z rysunkami poglądowymi Lada recepcyjna z półką na klawiaturę. W skład lady wchodzi kontener podbiurkowy mobilny z jedną szuflada

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91

1. Zamawiający. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki ul. Lewartowskiego 17 00-169 Warszawa Tel.: 0 22 489 64 90 Fax: 0 22 489 64 91 Zapytanie ofertowe realizowane w ramach projektu Informatyka+ - ponadregionalny program rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A- 40/13 Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak sprawy: POPPPiDM.221A- 40/13 Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Polkowice, dnia 17 września 2013r. Wszyscy Wykonawcy ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach ul. Targowa 1, 59-100

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail: kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl Świebodzin, 20.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Część nr I Dostawa mebli biurowych

Część nr I Dostawa mebli biurowych Nr sprawy: BO-231-7/968/472/WK/11 Część nr I Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Fotel obrotowy typu BIBIONE 15T wood - tapicerowany skórą w kolorze brązowym, krzyżaki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: 1/2015 Mrągowo, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe: 1/2015 Mrągowo, dn r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe: 1/2015 Mrągowo, dn. 12.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: TUCANI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Brzozowej 16, 11 700 Mrągowo przesyła zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Numer ogłoszenia: 150886-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Numer ogłoszenia: 150886-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa mebli biurowych wraz z montażem Numer ogłoszenia: 150886-2011; data zamieszczenia: 09.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: ZP/8/WAG/2012 Załącznik nr 1 do Siwz (jednocześnie Załącznik nr 1 do wzoru umowy) Opis przedmiotu zamówienia Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposażeniem muszą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 12 I. OPIS TECHNICZNY 1. Wymagania ogólne 1.1 Wszystkie meble biurowe stosowane w obiektach użyteczności publicznej muszą spełniać wymagania stawiane przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej

Bardziej szczegółowo

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1

POGRUBIONY, rogi zaokrąglone MEBLE BIUROWE KOMODA KB-40 84x36x106 GRUSZA 2. TOP POGRUBIONY MEBLE BIUROWE KOMODA KB-60 84x36x72 GRUSZA 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zestawienie zamawianych mebli: Nazwa Symbol Wymiary Kolor Ilość Uwagi BIURKO BTD-84 150x74x75 DZIKA GRUSZA 1 KOMODA KB-60 84x72x36 DZIKA GRUSZA 1 KONTENER KBC-20 42x55x54 DZIKA

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego.

O F E R T A. Nazwa:... Siedziba:... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej. Nr rachunku bankowego. ... // Załącznik nr 1 do SIWZ / miejscowość i data/ O F E R T A Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Numer telefonu Numer faksu... Numer REGON Numer NIP... Adres poczty elektronicznej Nr rachunku bankowego.

Bardziej szczegółowo