Rozwój. Janusz Lewandowski. Krzysztof Więckiewicz. Raportowanie środowiskowe. Debata międzysektorowa. numer 01 //

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój. Janusz Lewandowski. Krzysztof Więckiewicz. Raportowanie środowiskowe. Debata międzysektorowa. numer 01 // 2014. 10"

Transkrypt

1 DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. numer 01 // Janusz Lewandowski Ćwierć wieku rozwoju polskiej gospodarki i biznesu Krzysztof Więckiewicz Rola Biznesu w rozwiązywaniu problemów społecznych Raportowanie środowiskowe Wywiad z Laurą Bergedieck i Stevenem Tebbe Debata międzysektorowa Eksperci o 25 latach CSR w Polsce Partner merytoryczny: CSR & Rozwój Ograniczona liczba miejsc Wydarzenie płatne data: 15 października 2014 miejsce: Warszawa Więcej informacji na w w w. f o b o d p o w i e d z i a l n y b i z n e s. p l

2 DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. 2 ZDANIEM EKSPERTA Odpowiedzialność dała więcej Koncepcja odpowiedzialności przedsiębiorstw nie jest wymysłem ostatnich 25 lat, warto wiedzieć do jakich polskich idei możemy się odwoływać mówiąc o społecznej odpowiedzialności biznesu, zwanej CSR (ang. corporate social responsibility). operatywy czy spółdzielnie oszczędnościowo-kredytowe były organizacjami łączącymi idee społeczne z prowadzeniem biznesu. Polska gospodarka społeczna przetrwała I wojnę światową, a jej rozkwit nastąpił w okresie XX-lecia międzywojennego. Ruch spółdzielczy odrodził się po II wojnie światowej, poddany jednak represjom, likwidacji lub ubezwłasnowolnieniu przez władze powojennej Polski został trwale okaleczony. Obecnie etos wspólnego działania widoczny jest najlepiej w powstających spółdzielniach socjalnych i innych podmiotach ekonomii społecznej, a więc takich, które próbują łączyć zysk finansowy z zyskiem społecznym. przedmiotu. Mam zamiar założenia w Warszawie kasy wsparcia dla podupadłych literatów ich wdów i sierot życzyłbym sobie, aby nasza Gazeta wzięła w tej sprawie inicjatywę. Cukiernik Jan Wedel był przedsiębiorcą, który dbał o swoich pracowników i ich dzieci. Założył żłobek i przedszkole, wybudował dom wypoczynkowy, udzielał nieoprocentowanych pożyczek. Z kolei w Łodzi rodzina Scheiblerów, przemysłowców przeznaczała olbrzymie sumy na budowę potrzebnych miastu gmachów: szkół, szpitali, kościołów, wspierali wszelkiego rodzaju charytatywne akcje. Odpowiedzialny, czyli jaki? Inwestycje społeczne firm mogą pomóc ograniczać biedę i bezrobocie, jedne z najważniejszych wyzwan społecznych naszego kraju. Mirella Panek-Owsiańska Prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu Wiedza o tym, że dynamicznie rozwijająca się gospodarka może szanować przyrodę, przynosić korzyści wszystkim i pracodawcom, i pracownikom, i konsumentom, i społecznościom lokalnym, jest coraz bardziej rozpowszechniona, a przedstawiciele i przedstawicielki środowisk biznesu mają coraz większą świadomość swoich powinności obywatelskich. Pokazywanie najlepszych wzorców w zakresie kultury korporacyjnej i dialogu społecznego, godzenie dobrych wyników finansowych z odpowiedzialnością społeczną to światowy trend w zarządzaniu przedsiębiorstwami, który coraz lepiej jest widoczny także w Polsce. Od spółdzielcy i filantropa do zaangażowanego biznesmena Jeśli prześledzimy historię, odkryjemy np. jak znaczący jest dorobek polskiej myśli i działalności spółdzielczej. Jak pisze Krzysztof Wittels w artykule Czy kogoś w Polsce dziś inspiruje przedwojenny ruch spółdzielczy? - początki ruchu spółdzielczego sięgają II połowy XIX w., okresu gwałtownej industrializacji, któremu towarzyszyło rozwarstwienie społeczne i pauperyzacja wsi. Spółdzielnie spożywców, banki ludowe, ko- Warto pamiętać także o działaniach filantropijnych prowadzonych przez znanych przedsiębiorców, taki jak np. Leopold Kronenberg, założyciel Banku Handlowego, który był mecenasem sztuki, wspierał literatów i artystów. Działalność filantropijna Kronenberga nie miała sobie równych w ówczesnym Królestwie Polskim. Wspierał zarówno ochronki, domy opieki czy towarzystwa dobroczynności, jak i instytucje nauki. W swoich przedsięwzięciach mecenatu i filantropii niejednokrotnie radził się swojego przyjaciela Józefa Ignacego Kraszewskiego: W końcu jeszcze chciałem poradzić się Szanownego Pana, co do jednego W polskich firmach CSR utożsamiany był zwykle z działaniami na rzecz społeczności lokalnej, które mają powodować pozytywne postrzeganie firmy. Koncepcja CSR wywodzi się z krajów o stabilnej gospodarce rynkowej i na nich się nadal koncentruje. Przywędrowała ona do naszego kraju w wyniku transformacji i przez ostatnie ćwierć wieku próbowaliśmy wdrażać ją w kraju, charakteryzującym się odmiennym systemem społecznym, religijnym, prawnym i politycznym. Pionierami w działaniach CSR były niewątpliwie wybrane korporacje międzynarodowe, które miały przede wszystkim potrzebny know-how z zewnątrz, a sama strategia CSR wpisana była w cele strategiczne całego globalnego koncernu. Wierzyły one, iż etyczne i odpowiedzialne postępowanie sprzyja budowaniu kultury organizacyjnej i reputacji. Z kolei w polskich firmach CSR utożsamiany był zwykle z działaniami na rzecz społeczności lokalnej, które mają powodować pozytywne postrzeganie firmy. Jeśli chodzi o polskie spółki będące własnością Skarbu Pan stwa, wartości związane z CSR miały najczęściej budować wiarygodność i transparentność, podkreślać, że firma jest dla otoczenia wartością. Większość polskich firm zaczynała od działan prospołecznych, ale raczej o charakterze jednorazowej filantropii, chcąc pokazać, że firma pełni rolę dobroczyn cy, wiele firm pozostało na tym etapie, chociaż warto docenić te przedsiębiorstwa, które przeszły drogę do strategicznego zaangażowania, spójnego ze strategią biznesową, z mierzalnymi celami wypracowywanymi w ramach dialogu z interesariuszami. Wyzwaniami dla polskiego biznesu pozostaje nadal wspieranie rozwoju kapitału społecznego, bez którego nawet najbardziej dynamicznej gospodarce grozi stagnacja. Oczekiwania społeczne wobec biznesu wiążą się nie tylko z tworzeniem miejsc pracy, ale także z ich jakością. Odpowiedzialne traktowanie pracowników i przestrzeganie nie tylko podstawowych praw, ale także dobrowolnych zobowiązan, będzie przyczyniać się do poprawy jakości ich życia, a także zwiększenia lojalności wobec pracodawcy. Warto głośno mówić o odpowiedzialności względem dostawców. Działania edukacyjne, wyzwalanie inicjatywy społecznej i aktywność obywatelską często decyduje o rozwoju społeczen stwa obywatelskiego. Tu także rolą biznesu może być wzmacnianie zaangażowania społecznego, partnerstwa z organizacjami pozarządowymi, czy też innowacyjne modele biznesowe. Inwestycje społeczne firm mogą pomóc ograniczać biedę i bezrobocie, jedne z najważniejszych wyzwan społecznych naszego kraju. Dodatkowo liderzy CSR powinni mieć świadomość, iż istnieją obszary ważne społecznie, które być może nie wiążą się ściśle ze strategią biznesową wielu firm, ale są niezwykle ważne dla rozwoju społeczen stwa obywatelskiego i budowy kapitału społecznego, i że tam bardzo potrzeba udziału biznesu. Budowa polskiego modelu CSR i zaangażowania społecznego to zadanie dla nas wszystkich na kolejne lata. Koordynator projektu: Bartosz Danel, tel , Partner merytoryczny: Forum Odpowiedzialnego Biznesu Projekt graficzny, skład i łamanie: koko--studi0.com Fotografie: fotolia.com, zasoby własne Druk: AGORA S.A. Warsawpress nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam. Redakcja ani wydawca Gazety Wyborczej nie ponoszą odpowiedzialności za żadne treści ani materiały zaprezentowane w dodatku. WYDAWCA: PARTNERZY STRATEGICZNI PROJEKTU: PARTNER MERYTORYCZNY:

3 3 DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. Rozwój 25 lat transformacji, rozwoju polskiej gospodarki i biznesu, który w tym czasie dojrzał do bycia odpowiedzialnym W gospodarczym chaosie końca lat 80-tych firmy państwowe obrastały siecią spółek, pasożytujących na ich majątku, co zyskała miano uwłaszczenia nomenklatury, kładąc się cieniem na późniejszej prywatyzacji. Z drugiej strony, na gruncie prawa spółdzielczego, a potem kodeksu handlowego, powstawały oddolnie spółdzielnie i spółki, które były wstępną szkołą samodzielnego gospodarowania. Janusz Lewandowski Ćwierćwiecze polskiej gospodarki rynkowej ma swoją prehistorię, z jej dobrymi i złymi zadatkami na przyszłość. Wspominane, patologiczne i obiecujące formy prywatne stanowiły jednak margines etatystycznej gospodarki, pogrążonej w anarchii i ucieczce od pieniądza. Przed takim wyzwaniem stanęły pierwsze rządy solidarnościowe, które - po wstępnym ustabilizowaniu gospodarki i nadaniu jej rynkowego oblicza musiały ruszyć z posad bryłę sektora pan stwowego. Otwarte pole wolności gospodarczej wypełniało się samo, ale zmiana proporcji własnościowych potrzebowała widzialnej ręki pan stwa. Z perspektywy czasu można czynić interesujące obserwacje przemian jakościowych w obu nurtach polskiej transformacji prywatyzowanego sektora pan stwowego oraz oddolnej przedsiębiorczości. Można porównywać ich wkład w sukces gospodarczy 25-lecia, ale także tempo dojrzewania standardów etycznych, kultury korporacyjnej i tego co nazywamy społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zdany test na przedsiębiorczość Przeważa pogląd, że eksplozja przedsiębiorczości stanowiła szczególny wyróżnik polskich przemian. Zgadzam się. Świadectwo zaradności Polaków, widoczne w postaci niezliczonych ulicznych straganów i naprędce skleconych budek, oferujących domowy posiłek przy polskich drogach, nie miało odpowiednika w ówczesnej Czechosłowacji, na Węgrzech, nie wspominając o apatycznych terenach dawnego NRD. Bramy wolności otworzyła ustawa Mieczysława Wilczka u schyłku PRL-u, ale dopiero narodziny rynkowej gospodarki i prawdziwego pieniądza na progu roku 1990 wyzwoliły ogromny potencjał rodzimej przedsiębiorczości. Była to polska wersja pierwotnej akumulacji kapitału przez nowy biznes, głodny szybkiego sukcesu i wykorzystujący łapczywie wszelkie luki niedoskonałego prawa. Nie umniejsza to zasług setek tysięcy zaradnych i zarazem uczciwych ludzi, którzy przenosili się z pan stwowego w prywatne, tworząc podwaliny nowej gospodarki. W pamięci zbiorowej pozostają jednak takie wpadki, jak afera ART-B, zniekształcające historyczną perspektywę. Żaden inny kraj nie może równać się z Polską, która powiększyła swój PKB o 230 procent. Osobiście wiele mogę powiedzieć o blaskach i cieniach pierwszego pokolenia kapitalistów III RP, gdyż organizowałem ich spotkanie z sektorem pan stwowym w ramach prywatyzacji. Nastąpiło to w połowie 1991 roku, kiedy jasne już było, że rodzimy kapitał nie jest w stanie konkurować z zagranicą. By wyrównać szanse, wytypowano kilkanaście firm mniejszego kalibru, adresując ofertę do klienteli krajowej. Był to ryzykowny eksperyment, jak się okazało, bo nie było dobrego sposobu sprawdzenia wiarygodności potencjalnych nabywców. Rekomendacje ze strony lokalnych środowisk gospodarczych bywały zawodne, co ilustruje przypadek pierwszego nabywcy krakowskiej spółki Techma, który na zaufanie absolutnie nie zasługiwał, zmuszając nas do wycofania się z transakcji. Przebyliśmy od tej pory długą drogę dojrzewania rodzimego biznesu do europejskich standardów. Powiedzenie początki są trudne pasuje tu jak ulał! Konieczność dostosowania sektora państwowego Równolegle zmieniał się i przekształcał sektor pan stwowy. Socjalistyczne przedsiębiorstwo - z formy, a nie treści było bytem na wskroś socjalnym. Prowadziło przedszkola, domy wczasowe, świetlice i stołówki. Brakowało jedynie gospodarności i racjonalności, bo sztuka zarządzania w gospodarce braku polegała na pozyskaniu zaopatrzenia i perwersyjnej grze z centralnym planistą. Spoza tej socjalnej formy wyzierała szara, pracownicza rzeczywistość, co uchwycili najodważniejsi dokumentaliści PRL-u, z Kieślowskim na czele. Niepisanym przywilejem było wynoszenie za bramę, w odróżnieniu od górniczego deputatu węglowego, zapisanego w prawie. Był to bezcenny, nieformalny deputat w kraju pustych półek. Takie obyczaje musiał ukrócić prywatny inwestor, co rodziło napięcia w toku prywatyzacji. Wspomnę kosztowny dla mnie konflikt w wałbrzyskiej Porcelanie, doskonale ilustrujący iskrzenie przy zetknięciu pan stwowego z prywatnym. Akurat w tym przypadku, główną winę przypisuję nabywcom, ucieleśniającym w sposobie traktowania firmy i załogi polską odmianę nuworysza. Była to jedna z twarzy polskiego kapitalizmu w pierwszym pokoleniu Byli tacy, co oczekiwali cudu gospodarności od tzw. komercjalizacji - przekształcenia przedsiębiorstwa pan stwowego w spółkę Skarbu Pan stwa. Iluzja! Rzeczywiste dostosowanie spuścizny socjalizmu do logiki gospodarki rynkowej niosły zmiany własnościowe. Najszybciej i najgłębiej wkraczał strategiczny inwestor, co przebiegało łagodnie przy zetknięciu z doświadczonymi korporacjami zagranicznymi, a niekiedy iskrzyło, gdy wkraczali nasi, w stylu nabywców wałbrzyskiej Porcelany. Przy rozproszonym akcjonariacie giełdowym decydowała jakość managementu. Swoistą kategorię stanowiły bardzo liczne spółki pracownicze, gdzie także wiele zależało od autorytetu szefa, powściągającego roszczeniowe apetyty załogi. Nie ma lepszej ilustracji, niż TZMO Torun, pod wodzą prezesa Józefowicza, któremu zaufałem, a on rozwinął firmę w korporację międzynarodową. Istniejące do dziś pozostałości Skarbu Pan stwa (energetyka, górnictwo, infrastruktura) dotyka pokusa nomenklatury, przez co nie zawsze do głosu dochodzą talenty menadżerskie, których w Polsce XXI wieku nie brakuje. Swoją rolę w uszlachetnianiu sektora pan stwowego odegrał nieco zapomniany, oryginalny model restrukturyzacji przedsiębiorstw i banków. Zmuszał on obie strony do swoistej interakcji, zrywając pasożytnicze więzi między gospodarką realną, a pan stwowymi bankami, zanim nastąpiła ich prywatyzacja. Ile kosztuje zaniechanie, przekonuje Słowenia, gdzie pan stwowa bankowość była zalążkiem kryzysu, zatruwającego życie polityczne kraju. W ciągu 25-ciu lat oba nurty transformacji oddolna przedsiębiorczość i prywatyzowana gospodarka odmieniły naszą gospodarkę. Żaden inny kraj nie może równać się z Polską, która powiększyła swój PKB o 230 procent. Skróciliśmy dystans do Zachodu o połowę. Ilość stopniowo przechodzi w jakość. Prywatny biznes nagradzany jest na odświętnych galach za społeczną wrażliwość i czerpie z tego wyraźną satysfakcję. Są tacy i owacy, ale przebija się chęć budowania marki firmy na długie lata i pozyskiwania szacunku otoczenia. Sektor pan stwowy zamienił się w efektywne firmy prywatne, zaś pozostałości Skarbu Pan stwa są znacznie lepiej zarządzane, o ile opierają się nomenklaturze. Wyzbyły się bazy socjalnej, ale stały się społecznie odpowiedzialne w tym najgłębszym sensie, iż gospodarują racjonalnie i godziwie wynagradzają dobrą pracę. Polska zaprzeczyła uprzedzeniom i stereotypom, które doskonale pamiętam, jako świadek i uczestnik polskich przemian. Wybiwszy się na niepodległość, Polska wybiła się na gospodarność. Z dystansu widać lepiej!

4 DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. 4 Problemy społeczne, w których rozwiązaniu może pomóc biznes. Przedsiębiorczość na rzecz przedsiębiorczości społecznej Wizja społeczeństwa obywatelskiego bez przedsiębiorczości, jako jej elementu składowego, byłaby niekompletna. Podobnie jak niewłaściwe jest niedocenianie potencjału przedsiębiorców, który nie ogranicza się wyłącznie do działań określanych tradycyjnie jako CSR. Krzysztof Więckiewicz, Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Intencją realizacji takiej wizji powinno być dążenie do zapewnienia symetrii w relacjach i partnerskiego modelu współpracy międzysektorowej, w którym tak inicjatywa, jak i wdrażanie są w równym stopniu udziałem dwóch lub trzech stron. Współpraca ta może znajdować silniejsze zakorzenienie, szczególnie w krajobrazie społeczności lokalnej, w ramach współpracy z mieszkan cami i samorządem. Przykładem może być formuła inicjatywy lokalnej, dzięki której wykorzystanie zasobów wszystkich aktorów przyczynia się do rozwiązania konkretnego problemu. Interesującym przykładem działan na styku II i III sektora, w ramach których działalność ekonomiczna służy realizacji celów społecznych, jest ekonomia społeczna. To specyficzna sfera aktywności obywatelskiej, która służy integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, świadczeniu usług społecznych użyteczności publicznej (na rzecz interesu ogólnego) oraz rozwojowi lokalnemu. Mamy tu zatem do czynienia z podmiotami, które mogą być nie tylko odbiorcą wsparcia ze strony tradycyjnie rozumianej przedsiębiorczości, ale przede wszystkim partnerem biznesowym. Silna pozycja W Polsce jest 5 milionów dzieci poniżej 13. roku życia najmłodszych należących do pokolenia, dla którego obcowanie z nowoczesnymi rozwiązaniami i urządzeniami jest czymś zupełnie naturalnym. Często nie zdajemy sobie sprawy z potencjału, który w nich tkwi. Już kilkuletnie dzieci mogą obecnie korzystać z usług bankowości elektronicznej poprzez specjalnie stworzone do tego celu bezpieczne, animowane serwisy internetowe. rynkowa i konkurencyjność przedsiębiorstw społecznych samoistnie przekłada się na korzyści społeczne, np. w postaci stabilnych miejsc pracy dla osób, które mają najmniejsze szanse na zatrudnienie na rynku komercyjnym. Formy współpracy przedsiębiorstw społecznych z sektorem komercyjnego biznesu wskazane zostały w Krajowym Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), przyjętym 12 sierpnia br. przez Radę Ministrów. Program przewiduje szeroką edukację w zakresie współpracy międzysektorowej i tworzenia partnerstw lokalnych, skierowaną do sektora biznesu i przedsiębiorstw społecznych, ale także do instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz liderów społeczności lokalnych, w szczególności na terenach wiejskich. Znajomość specyfiki funkcjonowania partnera jest nieodzownym warunkiem efektywnej współpracy, szczególnie że rozpoznawalność idei ekonomii społecznej czy też jej marki jest jeszcze niewystarczająca. KPRES zakłada włączenie tematyki przedsiębiorczości społecznej do zajęć na kierunkach ekonomicznych oraz turystycznych, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie jej jako instrumentu przeciwdziałania i walki z wykluczeniem społecznym, tworzenia stabilnych miejsc pracy oraz jako instrumentu rozwojowego dla wspólnot lokalnych i tworzenia wysokiej wartości dodanej w łan cuchach wartości. PKO Junior, jako jedyny w Polsce i prawdopodobnie na świecie, wykorzystuje ten potencjał i umożliwia młodym klientom wspólną z rodzicami naukę przedsiębiorczości, systematyczności i zdobywania umiejętności związanych z zarządzaniem minibudżetem za pośrednictwem nowoczesnego serwisu bankowości elektronicznej pkobp.pl. Dzięki Szkolnym Kasom Oszczędności prowadzonym przez Bank uczniowie szkół podstawowych mogą korzystać z przystosowanego do ich wieku i gustu serwisu internetowego Atrakcyjna grafika z efektami dźwiękowymi ułatwia naukę oszczędzania, planowania wydatków i przede wszystkim korzystania z własnego bezpiecznego i atrakcyjnie oprocentowanego konta. Najmłodsi zarządzają swoim budżetem posługując się kartami przedpłaconymi nie tylko w formie tradycyjnej. W PKO Banku Polskim mogą korzystać także z naklejek, a nawet maskotek w kształcie żyrafy. W XXI wieku oferta ta nie byłaby pełna, gdyby dzieci nie mogły też w sklepie zapłacić za pomocą telefonu. W PKO Banku Polskim jest to możliwe dzięki płatnościom mobilnym IKO (dla dzieci poniżej 13. roku życia - w formie portmonetki IKO ). Współpraca W nowym okresie programowania środków unijnych promowane będzie także metodyczne i animacyjne włączanie przedsiębiorstw społecznych w działające inicjatywy klastrowe z udziałem tradycyjnych przedsiębiorstw. Klaster jest szczególną formułą kooperacji, w ramach której domniemana konkurencja pomiędzy podmiotami działającymi w tej samej branży zostaje przekształcona i wykorzystana do budowania potencjału klastra jako całości. Trzeba przy tym zaznaczyć, że często jest to konkurencyjność pozorna, ze względu na różną skalę działania, różną grupę odbiorców czy zasoby, uznane przez tradycyjny biznes za niewystarczająco efektywne, a z powodzeniem wykorzystywane przez przedsiębiorstwa społeczne. Powiązania kooperacyjne powinny opierać się także na transferze innowacji między tradycyjnymi przedsiębiorstwami, uczelniami, sektorem nauki, a przedsiębiorstwami społecznymi, co implikuje konieczność tworzenia przestrzeni dla wymiany informacji, np. poprzez organizację targów czy wspólny udział w misjach gospodarczych. Co istotne ekspercka wiedza przedsiębiorców powinna zostać włączona do działan mających na celu profesjonalizację przedsiębiorstw społecznych, które często borykają się z problemami wynikającymi z braku doświadczenia w obszarze zarządzania, np. poprzez włączenie mentoringu i tutoringu na rzecz przedsiębiorstw społecznych, prowadzonego przez doświadczonych przedsiębiorców, do zakresu usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Współpraca taka mogłaby być prowadzona między innymi w formule wolontariatu pracowniczego lub wolontariatu osób, które przeszły na emeryturę. Ciekawą inicjatywę w tym zakresie podjęto w ramach projektu Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej w ramach Działania 1.2 PO KL , w którym stworzona została sieć aniołów ekonomii społecznej (przez analogię do aniołów biznesu). Planowane jest także wykorzystanie współpracy z krajową siecią usług dla MŚP do komplementarnego do Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wspierania przedsiębiorstw społecznych. Na pytanie o problemy społeczne, w których rozwiązaniu pomóc może biznes, odpowiedziałbym przewrotnie (i retorycznie zarazem) czy istnieją kwestie, w których pomoc ta nie byłaby potrzebna i pożyteczna? Chodzi jedynie o wypełnienie wspomnianych form współpracy treścią, wynikającą z diagnozy lokalnych problemów i potencjałów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Mini ekonomia w maksi wymiarze Korzystając z produktów bankowych dzieci uczą się tzw. socjalizacji ekonomicznej, która wpływa na ich postawy związane m.in. z wydawaniem i oszczędzaniem pieniędzy, zrozumieniem systemu ekonomicznego. Wiedza ta przekazywana jest także w postaci gier, zabaw czy aplikacji, na przykład mobilnego wydania magazynu Brawo Bank oraz za pośrednictwem internetu (materiały przygotowane z myślą o dzieciach i ich rodzicach na portalu Przede wszystkim jednak najmłodsi nabywają umiejętności planowania, myślenia perspektywicznego. Uczą się odpowiedzialności i szacunku do pieniędzy. Dysponując własnym mini budżetem, zbierając środki na określone cele stają się powoli świadomymi konsumentami, którym łatwiej w przyszłości przyjdzie zarządzanie własnym majątkiem, korzystanie z najnowocześniejszych rozwiązan! Czy wiesz, że...? Przy Ministerstwie Gospodarki działa Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Został powołany w 2009 roku jako organ pomocniczy Prezesa Rady Ministrów. Ministerstwo Gospodarki odpowiadało za organizację pracy Zespołu. W sierpniu 2013 roku Zespół został rozwiązany, zaś we wrześniu 2014 został reaktywowany przez wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocin skiego. Zgodnie ze strategią Komisji Europejskiej dotyczącą CSR, organy publiczne powinny odgrywać rolę pomocniczą, poprzez dobrowolne rozwiązania strategiczne oraz regulacje, aby promować m.in. przejrzystość, tworzyć zachęty rynkowe dla przedsiębiorstw i zapewniać odpowiedzialność korporacyjną. *** Ostatnie badania GUS pokazują, jak bardzo będziemy się starzeć. A wydłużenie wieku emerytalnego dodatkowo spowoduje przyrost liczby starszych pracowników. To wyzwanie dla pracodawców, którzy zmierzą się z zarządzaniem zróżnicowanym wiekowo zespołem. Taki zespół może być atutem. Wiedzą o tym firmy skupione wokół inicjatywy Karta Różnorodności (www.kartaroznordonosci.pl). Zobowiązują się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy ze względu m.in. na wiek, płeć czy przynależność etniczną oraz dostrzegania w różnorodności potencjału zespołu. *** 10 lat Forum Darczyńców w Polsce Forum Darczyn ców zrzesza prywatne organizacje grantodawcze w Polsce. Obecnie do Forum należą 24 fundacje i stowarzyszenia. Od 2004 r. Forum Darczyn ców prowadzi działalność edukacyjną i badawczą, buduje sieci relacji między organizacjami w Polsce i za granicą, promuje strategiczną i przejrzystą filantropię instytucjonalną oraz wspiera swoich członków. Forum Darczyn ców promuje dobre praktyki oraz innowacyjne rozwiązania, służące podnoszeniu efektywności działalności społecznej. 17 października obchodzi swój jubileusz organizując z tej okazji konferencję pt. Rola darczyńców w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Więcej informacji na Edukacja finansowa dzieci to jeden z najważniejszych trendów w bankowości na całym świecie. Obecna oferta polskich banków stawia PKO Bank Polski wśród pionierów w myśleniu o finansach najmłodszych. CASE STUDY bankowych, a także racjonalnie ocenią korzyści i zagrożenia związane z poszczególnymi usługami. Dlatego warto zadbać o odpowiednią edukację dziecka, aby w dorosłym życiu swobodnie poruszało się w świecie ekonomii.

5 5 DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z GAZETĄ WYBORCZĄ. ZAWIERA WYŁĄCZNIE MATERIAŁY PRZYGOTOWANE I POCHODZĄCE OD WARSAWPRESS. Case study Wartości etyczne w biznesie Grupa LOTOS należy do czołówki polskich firm przemysłowych, będąc jednym z najbardziej efektywnych koncernów naftowych w Europie. Jesteśmy także największym pracodawcą na Pomorzu. Oznacza to istotną skalę wpływu społecznego i środowiskowego, jaki wywieramy na otoczenie. Dlatego u podstaw naszej działalności znajduje się odpowiedzialne podejście, zakładające postępowanie w zgodzie z przyjętymi przez nas wartościami etycznymi. Liliana Ciechanowicz Zespół ds. CSR, Grupa LOTOS Dążąc do zrównoważonego rozwoju, Grupa Kapitałowa LOTOS realizuje Strategię społecznej odpowiedzialności. Zawarte w niej kwestie społeczne, środowiskowe oraz etyczne zostały zintegrowane ze strategicznymi celami biznesowymi koncernu. Chcemy w ten sposób zwiększać pozytywny wkład naszej firmy w rozwój społeczny oraz minimalizować negatywne skutki naszej działalności, ograniczając ryzyka z tym związane. Nasze strategiczne podejście do wspomnianych kwestii wynika z faktu, iż zrównoważony rozwój i odpowiedzialność przyświecająca prowadzeniu przez nas działalności stanowi punkt wyjścia każdej decyzji biznesowej. Do zestawu wartości społecznej odpowiedzialności Grupy Kapitałowej LOTOS należy czystość, a więc nasze zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych. To jednocześnie deklaracja etycznej i uczciwej konkurencji, a także braku zgody na naruszanie praw człowieka. Z kolei nasz stosunek do zmian, potrzeb świata i oczekiwań ludzi oddaje kolejna wartość otwartość. Innowacyjność zaś oznacza, iż dbamy o kapitał intelektualny, doceniając kompetencje ludzi w naszym otoczeniu społecznym. Ostatnia, ale równie ważna, jest szeroko rozumiana odpowiedzialność, która określa postawę LOTOSU wobec przyszłości ludzi i środowiska naturalnego, a także kraju i bezpieczeństwa jego pozycji w świecie wyjaśnia Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR Grupy LOTOS. Etyka to kultura! U podstaw opisanego podejścia leży działalność zgodna z wymogami prawa oraz najwyższymi standardami prowadzenia biznesu. Kierując się dbałością o etyczne postępowanie i transparentność procesów biznesowych, Zarząd Grupy LOTOS wdrożył kompleksowy Program etyczny, którego kluczowym elementem jest Kodeks etyki. Dokument ten jest wyrazem naszego dążenia do ciągłego doskonalenia kultury organizacyjnej, stanowiąc zbiór pożądanych zasad i norm postępowania mających swoje źródło w konkretnym systemie wartości. Zwracamy w nim uwagę na kwestie związane z etycznym podejściem do każdego z obszarów prowadzenia działalności, będąc przekonanymi o wadze odpowiedzialnego postępowania w biznesie zauważa Szef Biura Umów Korporacyjnych Grupy LOTOS Marta Zbucka, pełniąca funkcję Rzecznika ds. etyki Grupy Kapitałowej LOTOS. Zaznacza, iż Kodeks dotyczy nie tylko postaw pracowników, ale także podmiotów, z którymi koncern współpracuje. Zacząć od siebie Stawianie oczekiwan kontrahentom to kolejny przejaw dojrzałości organizacji, która dąży do minimalizowania ryzyk w biznesie. Podstawę zaś stanowią działania podejmowane przez firmę w ramach dobrowolnie przyjętych przez nią zobowiązan. Zapisy przyjętego w styczniu 2013 r. Kodeksu etyki Grupy Kapitałowej LOTOS pokazują, iż standardy etyczne promowane przez koncern znacznie wykraczają ponad obowiązujące prawo i normy postępowania obserwowane na rodzimym rynku. Tym samym firma nie tylko zrealizowała strategiczne podejście do zarządzania kwestiami etycznymi, ale także dołączyła do grona liderów, którzy promują standardy prowadzenia działalności na światowym poziomie. Realizując cel strategiczny, jakim jest budowa wartości dla akcjonariuszy, łączymy w LOTOSIE efektywność ekonomiczną z troską o przestrzeganie zasad etycznych. W tym celu firma realizuje kompleksowy Program etyczny, wdrażając narzędzia związane m.in. z edukacją etyczną, przejrzystą komunikacją i systemem zgłaszania naruszeń przyjętych zasad postępowania mówi Beata Ossowska-Lango, Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego Grupy LOTOS i Przewodnicząca Rady ds. etyki. Zauważa jednocześnie, że wypracowany w 2012 r. Kodeks etyki zastąpił istniejące od połowy minionej dekady dokumenty określające zasady postępowania pracowników i menadżerów grupy kapitałowej. Dokument ten określa zachowania wewnątrz organizacji, a także relacje z kluczowymi grupami interesariuszy, w tym uczestnikami rynku kapitałowego, klientami i partnerami, społecznością lokalną oraz konkurencją. Inny istotny element obowiązujących w organizacji norm stanowi przyjęta w 2012 r. Polityka przeciwdziałania nadużyciom. Ustanowienie obu dokumentów było zgodne z kluczowymi celami naszej Strategii społecznej odpowiedzialności na lata dodaje przedstawicielka Rady ds. etyki. Nowe wyzwania Na rozwiniętych rynkach CSR nie jest już traktowany jak element pozwalający budować przewagę konkurencyjną. Społeczna odpowiedzialność to punkt wyjścia wszelkich działan podejmowanych przez dojrzałych przedstawicieli biznesu, którzy skutecznie zarządzają różnego typu ryzykami, promując stosowanie najwyższych standardów etycznych. Prowadzone przez nas działania stanowią potwierdzenie, iż LOTOS jest godnym zaufania, stabilnym partnerem biznesowym. Jednocześnie oczekujemy tego typu zapewnień od naszych dostawców i podwykonawców. Dlatego też, traktując wartości etyczne jako punkt wyjścia do oceny szans i ryzyk biznesowych, w podpisywanych z nimi umowach stosujemy klauzule dotyczące działania zgodnego z przyjętymi zasadami etycznymi i społecznymi. Do wskazywanych w nich standardów pożądanych w relacjach z partnerami biznesowymi należą m.in. terminowość, wysoka jakość świadczonych usług czy zapewnienie kontrahentowi dostępu do rzetelnej informacji. Do analogicznych przejawów staranności i uczciwości prowadzenia biznesu zobowiązaliśmy się jako Grupa Kapitałowa LOTOS, wprowadzając Kodeks etyki i decydując się na respektowanie najwyższych standardów etycznych zauważa Marta Zbucka. Program etyczny Grupy Kapitałowej LOTOS to kompleksowe i systemowe podejście do zarządzania kwestiami etycznymi w firmie. Z pewnością nie byłoby to jednak możliwe bez aktywnej postawy pracowników, którzy włączyli się w konsultacje społeczne, a obecnie na bieżąco dzielą się swoimi wątpliwościami i pomysłami zarówno z Rzecznikiem ds. etyki, jak i z bezpośrednimi przełożonymi. Zaangażowanie kadry zarządzającej to drugi niezwykle istotny warunek skutecznej realizacji założen Programu etycznego. Jednocześnie koncernowi zależy na dalszym promowaniu najwyższych standardów etycznych wśród przedstawicieli swojego otoczenia. Wynika to z przekonania, że działalność biznesowa oparta na wartościach i normach postępowania skutecznie przygotowuje do sprostania wyzwaniom współczesnego świata. Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy LOTOS Jesteśmy nowoczesnym koncernem o stabilnej pozycji, który dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwija się dynamicznie nawet w najtrudniejszych warunkach, z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności. Działalność biznesowa LOTOSU oznacza wymierne korzyści dla gospodarki, regionu, naszych akcjonariuszy. Ale mamy świadomość, że nasze oddziaływanie sięga dużo dalej wpływamy także m.in. na jakość życia społeczności lokalnych, stan środowiska naturalnego. Dlatego tak ważne są najwyższe standardy, zgodnie z którymi prowadzimy działalność. Postawy i zachowania, które uznajemy za szczególnie cenne, mają swoje źródło w konkretnym systemie wartości etycznych. Co istotne, kluczowe wartości naszej organizacji, podobnie jak zapisy Kodeksu etyki, zostały przyjęte w wyniku prowadzonych wśród naszych pracowników konsultacji społecznych. Tym samym określony został zestaw wartości stanowiący powód do dumy wszystkich osób, które związały się zawodowo z naszą firmą. W rozwijaniu kultury etycznej LOTOSU wspiera nas realizacja Programu etycznego. Rozumiemy przez to kompleksowe i systemowe podejście do zarządzania kwestiami etycznymi w firmie. Celem podejmowanych w jego ramach działan jest zapewnianie wsparcia wszystkim pracownikom w ich staraniach o doskonalenie przyjętych standardów postępowania, które oparliśmy na uniwersalnych i szeroko akceptowanych zasadach. Jestem przekonany, że wzajemne wspieranie się w promowaniu standardów etycznych ma swoje odzwierciedlenie nie tylko w lepszej atmosferze pracy, ale także w wartości tworzonej dla naszych akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy. Dlatego też pragnę podziękować wszystkim pracownikom, którzy przyczyniają się do doskonalenia naszej kultury etycznej, dając świadectwo własną postawą.

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe

Odpowiedzialne społecznie instytucje finansowe 32 Społeczna odpowiedzialność a zyski przedsiębiorstwa Nie tylko nowoczesne technologie, lecz także innowacyjne działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu mogą przynieść przedsiębiorcom wymierne

Bardziej szczegółowo

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes.

Biznes, który zmienia świat. Ludzie, którzy zmieniają biznes. Tegoroczny jubileusz Forum Odpowiedzialnego Biznesu to 15 lat współpracy z działającymi w Polsce firmami, administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju CSR. Wspólnych inicjatyw,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594

SPIS TREŚCI. Organizacja Pożytku Publicznego 0000116594 Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny: Bolesław Rok Redakcja: Justyna Januszewska Iwona Kuraszko Współpraca: Ewa Albińska Joanna Bruszewska Przemysław Oczyp Mirella Panek-Owsiańska

Bardziej szczegółowo

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu

10 lat. 10 lat SPIS TREŚCI. CSR-u w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu 10 lat CSR-u w Polsce 10 lat Forum Odpowiedzialnego Biznesu Informacji o jubileuszowych wydarzeniach szukaj na portalu www.odpowiedzialnybiznes.pl Koordynatorka wydania: Justyna Januszewska Nadzór merytoryczny:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. www.odpowiedzialnybiznes.pl. Słowo wstępne Mirella Panek- Owsiańska... 3

SPIS TREŚCI. www.odpowiedzialnybiznes.pl. Słowo wstępne Mirella Panek- Owsiańska... 3 Raport został wydrukowany na papierze certfikowanym FSC i PEFC. Koordynatorka wydania: Ewa Albińska Nadzór merytoryczny: Mirella Panek-Owsiańska Redakcja: Ewa Albińska Magdalena Andrejczuk Marcin Grzybek

Bardziej szczegółowo

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku

Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Publikacja informacyjno-promocyjna Wrocław 2012 Aktywność kobiet na Dolnym Śląsku edycja 2012 Współpraca przy redakcji:

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl

Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Nowa odsłona portalu odpowiedzialnybiznes.pl Znajdziesz tam: ponad 1500 dobrych praktyk CSR bazę Kto jest kim w CSR ponad 250 artykułów eksperckich encyklopedię CSR ponad 120 publikacji i badań kalendarium

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

zeszyt 2 Firma = różnorodność

zeszyt 2 Firma = różnorodność zeszyt 2 Firma = różnorodność zrozumienie poszanowanie zarządzanie Spis treści Wprowadzenie 3 Diversity w Polsce i na świecie 4 1. Zarządzanie różnorodnością na świecie 5 2. Zarządzanie różnorodnością

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP

Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP Przewodnik Dobrych Praktyk CCIFP www.ccifp.pl Copyright: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Warszawa 2014 Wydawca: Francuska Izba Przemysłowo-Handlowa w Polsce Skład: Designpartners, office@designpartners.pl

Bardziej szczegółowo

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Etyka w firmie czego obawiają się menedżerowie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Etyka w firmie czego

Bardziej szczegółowo

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW

ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) ROLA DOSTAW I ZAKUPÓW Praca zbiorowa (Red. Natalia Ćwik) Informacje o publikacji Spis treści KONCEPCJA, REDAKCJA: Natalia Ćwik, Forum Odpowiedzialnego

Bardziej szczegółowo

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej

Dialog Społeczny. Raport Odpowiedzialności Społecznej 2006 Dialog Społeczny Raport Odpowiedzialności Społecznej Niniejszy Raport Odpowiedzialności Społecznej został wydany przez British American Tobacco Polska. Znajdą tu Państwo kwestie podniesione przez

Bardziej szczegółowo

10 Jubileuszowa Edycja Raportu

10 Jubileuszowa Edycja Raportu 10 Jubileuszowa Edycja Raportu Konferencja CSR 2.0 Prezentacje najciekawszych interaktywnych projektów CSR Kolejna konferencja CSR 2.0 jesień 2012 Wystąpienia gości zagranicznych i polskich Koordynatorka

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR

Jak zbudować kulturę etyczną w firmie. ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR ETYCZNY BIZNES skuteczne praktyki HR Jak zbudować kulturę etyczną w firmie Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jak zbudować kulturę etyczną

Bardziej szczegółowo

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu

Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Standardy AA1000. Narzędzie społecznej odpowiedzialności organizacji. Przewodnik dla biznesu Wydawca: CSRinfo

Bardziej szczegółowo

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER

Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER 1 Weronika Kumańska 1 Agnieszka Ślęzak 2 Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielcach SKN LIDER Społeczna odpowiedzialność biznesu-jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Streszczenie: Niniejszy artykuł ma na

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA I SZKOLENIA

STRATEGIA I SZKOLENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja! Spis treści STRATEGIA I SZKOLENIA Przedmowa... 2 Philippe Joffre, Perspektywiczne

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

CSR W MAŁOPOLSCE. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej CSR W MAŁOPOLSCE Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej Kraków 2012 Publikacja powstała w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI

TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Załącznik nr 1 do Strategii wdrażania projektu innowacyjnego testującego TEMATYKA GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO W PRZYGOTOWANIU ZAWODOWYM DORADCÓW ZAWODOWYCH I HR ORAZ JEGO WSKAŹNIKI Raport z

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI

Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: EDYCJA XXI 11 17 kwietnia 2014 r. 27 Partnerzy merytoryczni Partner strategiczny Partnerzy raportu EDYCJA XXI fot: fotolia Wyróżnieni w XXI edycji Raportu: Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza wyróżniona w XXI

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO

WNIOSKI DLA EUROPY INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO WNIOSKI DLA EUROPY WYDAWNICTWO VII EUROPEJSKIEGO KONGRESU GOSPODARCZEGO INWESTYCJE INNOWACJE ENERGIA 20-22 KWIETNIA 2015 KATOWICE GŁÓWNE NURTY EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY 2015 Więcej wolności w gospodarce

Bardziej szczegółowo

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim

Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą w Powiecie Sztumskim Publikacja stanowi podsumowanie prac w ramach projektu Wyprzedzić zmianę partnerstwo lokalne dla rozwoju gospodarczego powiatu sztumskiego.

Bardziej szczegółowo