Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów. dla kierunku kulturoznawstwo. studia I stopnia, profil ogólnoakademicki"

Transkrypt

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów dla kierunku kulturoznawstwo studia I stopnia, profil ogólnoakademicki Gorzów Wielkopolski 2012 r.

2 Spis treści 1. Nazwa Instytutu prowadzącego kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Forma studiów Język, w jakim prowadzone są zajęcia Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku studiów Możliwość dalszego kształcenia Ogólne cele kształcenia na kierunku kulturoznawstwo Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni Zasady rekrutacji, wymagania wstępne - konieczne kompetencje kandydatów Określenie obszarów kształcenia i dyscyplin naukowych Określenie dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia Opis zakładanych efektów kształcenia, przyjętych uchwałą Senatu... 5 Tabela 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych... 6 Tabela 2. Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Karty przedmiotów/modułów z uwzględnieniem sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne) Wskaźniki Pozostałe informacje Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału biorąca udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia) ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Warunki rekrutacji..12 Załącznik 2 Praktyki Regulamin praktyk Instrukcja organizacyjno-programowa praktyki zawodowej na kierunku kulturoznawstwo 20 2

3 1. Nazwa Instytutu prowadzącego kierunek studiów Instytut Humanistyczny 2. Nazwa kierunku studiów Kulturoznawstwo 3. Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia, licencjackie 4. Profil kształcenia Profil ogólnoakademicki 5. Forma studiów Studia stacjonarne i niestacjonarne 6. Język, w jakim prowadzone są zajęcia Studia prowadzone w języku polskim, z wyjątkiem modułu język obcy 7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Kwalifikacje pierwszego stopnia, tytuł zawodowy licencjata 8. Liczba semestrów i liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania dyplomu Studia licencjackie trwają 6 semestrów; w celu uzyskania dyplomu należy zdobyć 180 punktów ECTS 9. Możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku studiów Absolwent studiów jest przygotowany do pracy w placówkach kulturowych. Absolwenci są przygotowani do działalności prospołecznej, aktywności w różnych obszarach działań kulturalnych. 10. Możliwość dalszego kształcenia Absolwent uzyskuje kwalifikacje do podjęcia studiów II stopnia. 11. Ogólne cele kształcenia na kierunku kulturoznawstwo Kategoria celów: wiedza C_W1 przekazanie wiedzy w zakresie rzetelnego przygotowania teoretycznego o charakterze interdyscyplinarnym zorientowanym na konkretny wybrany moduł kulturoznawczy, zwłaszcza w zakresie poszerzonej wiedzy kulturowej obejmującej terminologię, teorie, nurty myśli humanistycznej, metodologię humanistyczną, pozwalające na pogłębione rozumienie specyfiki kulturoznawstwa oraz jej powiązań z innymi dyscyplinami, C_W2 przekazanie wiedzy o zróżnicowaniu kulturowym regionu, Polski oraz Europy. 3

4 Kategoria celów: umiejętności C_U1 wyrobienie umiejętności doskonalenia swojej wiedzy, prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu wybranego modułu z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji, C_U2 wyrobienie umiejętności komunikowania się zarówno ze specjalistami, jak i z osobami spoza grona specjalistów przy użyciu różnych kanałów i technik. Kategoria celów: kompetencje społeczne C_K1 przygotowanie do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz podjęcia studiów II stopnia, aktywności w różnych obszarach działań kulturalnych oraz uczestnictwa w życiu kulturalnym. 12. Związek programu kształcenia z misją i strategią Uczelni Uchwalą Senatu nr 15/000/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 roku określona została misja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim, jako Uczelni wypełniającej zadania edukacyjne, społeczne i kulturotwórcze, zgodne z zapisanymi wartościami i celami. W 2 Uchwały wskazano misję nadrzędną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim przekształcenia jej w uczelnię akademicką, a jednym z działań w tym kierunku jest poszerzenie i dostosowanie oferty dydaktycznej do potrzeb lokalnego i globalnego rynku pracy. Inne wskazane działania, to stworzenie odpowiednich warunków dla podejmowania starań o uzyskiwanie na poszczególnych kierunkach uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora. Misja PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim realizowana jest za pomocą celów, które określone zostały w dokumencie Strategia Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim na lata , przyjętym uchwałą Senatu w dniu 25 stycznia 2011 r.. Celem nadrzędnym rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim jest po osiągnięciu wymaganego prawem poziomu nauki i edukacji uzyskanie statusu uczelni akademickiej. W założeniu ma to być Akademia Gorzowska. Realizacji celu nadrzędnego służą cele strategiczne spójne z celem 2. oraz związanych z nim 3. i 4. wskazanymi w Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego oraz wynikające z nich cele operacyjne. W ramach celu strategicznego: podniesienie jakości kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym, jednym z najważniejszych działań przyjętych w Strategii PWSZ jest: poszerzenie oferty o różnorodne kierunki studia I stopnia. Realizacja strategii rozwoju PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, daje podstawy do osiągnięcia przez Uczelnię i jej pracowników założonych celów praktyczno-wdrożeniowych. W ramach podmiotowych relacji zachodzących w Uczelni, kadra kształtuje nawyki i nastawienia studentów, wpływa na poziom zaspokojenia ich potrzeb intelektualnokulturalnych. Plan życia studentów w dynamicznej rzeczywistości wymaga weryfikacji wartości, odpowiedzialności w dokonywanych wyborach, staje się głównym motywem skłaniającym ich do pracy nad sobą. Studenci coraz częściej w sposób naturalny odczuwają potrzebę przyspieszenia własnego rozwoju. Zaspokojenie potrzeby indywidualnego rozwoju ujawnia się u nich poprzez ich aktywność, która charakteryzuje się dobrowolnością zgodną z kierunkiem obranych przez siebie dążeń i założonymi planami, realizowanymi także poprzez dalsze kształcenie. 4

5 13. Różnice w stosunku do innych programów o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na Uczelni Kulturoznawstwo jest samodzielną dyscypliną z zakresu nauk humanistycznych posiadając swoją tradycję, obszar badawczy oraz metodologię. Podstawowa różnica w stosunku do innych programów zasadza się na przedmiocie badawczym określanym, jako wypadkowa niżej wymienionych i różnych od siebie dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych. Cecha to interdyscyplinarność. 14. Zasady rekrutacji, wymagania wstępne - konieczne kompetencje kandydatów Rekrutacja na studia regulują szczegółowe warunki rekrutacji i tryby przyjęć na studia zawarte w Uchwale Senatu nr 32/000/2011 z 24 maja 2011 r., zmienioną Uchwałą Senatu nr 80/000/2011 z 20 grudnia 2011 r. Szczegółowe warunki rekrutacji znajdują się w załączniku do niniejszego programu studiów. 15. Określenie obszarów kształcenia i dyscyplin naukowych Kulturoznawstwo należy do obszaru wiedzy zdefiniowanej w naukach humanistycznych, w ramach których wchodzą: antropologia, socjologia, etnologia, historia oraz psychologia. 16. Określenie dziedzin nauki oraz dyscyplin naukowych, do których odnoszą się efekty kształcenia Na podstawie nowego podziału obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin, o którym szerzej w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku, w sprawie obszarów wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowej i artystycznej, zapisano wykaz obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. Do wyróżnionych obszarów wiedzy należy: obszar nauk humanistycznych, społecznych i obszar sztuki. 17. Opis zakładanych efektów kształcenia, przyjętych uchwałą Senatu Na podstawie art. 9 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2011 roku w sprawie wzorcowych efektów kształcenia, określono wzorcowe efekty kształcenia dla studiów pierwszego stopnia dla kierunku studiów kulturoznawstwo. Zakładane ogólne efekty kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim, określone zostały na podstawie wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo, dla studiów I stopnia o profilu ogólnoakademickim, które zostały przyjęte mocą Uchwały Senatu nr 81/000/2011 z dnia 20 grudnia 2011 roku jako efekty kształcenia dla programu kształcenia prowadzonego kierunku studiów. Efekty kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych zostały zaadoptowane na poziomie Uczelni, po to, aby program studiów na tym kierunku i prowadzony w tej Uczelni, zapewniał osiągnięcie przez absolwentów szczególnych efektów uczenia się. 5

6 Opisy efektów kształcenia dokonane w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych uwzględniają: poziom kwalifikacji I stopnia, profil kształcenia ogólnoakademicki. Tabela 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Relacje między efektami kierunkowymi dla kierunku kulturoznawstwo a efektami obszarowymi nauk humanistycznych przyporządkowanych temu kierunkowi, zostały zaprezentowane w Tabeli 1., za Rozporządzeniem w sprawie wzorcowych efektów kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo. Zdefiniowane kierunkowe efekty kształcenia i ich relacje z efektami obszarowymi określone zostały jako odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów dla obszarów nauk humanistycznych. Przyjęto określoną konwencję numerowania efektów kształcenia, której symbolika podana została poniżej. Objaśnienia: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia, W kategoria wiedzy, U kategoria umiejętności, K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych, H1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla pierwszego drugiego stopnia, 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Efekty kształcenia dla kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia dla kierunku studiów kulturoznawstwo Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów kulturoznawstwo absolwent: Odniesienie dla efektów kształcenia dla obszarów nauk humanistycznych Wiedza K_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu kulturoznawstwa wśród nauk humanistycznych oraz w systemie nauk pokrewnych (antropologia kultury, filozofia, etyka, lingwistyka oraz socjologia kultury), oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej K_W02 zna podstawową terminologię kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych (antropologia kultury, filozofia, etyka, lingwistyka oraz socjologia kultury) K_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu kulturoznawstwa oraz nauk pokrewnych (antropologia kultury, filozofia, etyka, lingwistyka oraz socjologia kultury) K_W04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz nauk pokrewnych (antropologia kultury, filozofia, etyka, lingwistyka oraz socjologia kultury) K_W05 ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kulturoznawstwa z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi K_W06 ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju kulturoznawstwa i najważniejszych nowych osiągnięciach dyscypliny oraz nauk pokrewnych H1A_W01 H1A_W02 H1A_W03 H1A_W04 H1A_W05 H1A_W06 6

7 (antropologia kultury, filozofia, etyka, lingwistyka oraz socjologia kultury) K_W07 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury H1A_W07 właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych kulturoznawstwa K_W08 zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności H1A_W08 przemysłowej i prawa autorskiego K_W09 ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej H1A_W09 zmienności jego znaczeń K_W10 ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu H1A_W10 kulturalnym Umiejętności K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z H1A_U01 wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów interpretacji zgodnych z metodologią kulturoznawczą K_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę H1A_U02 problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów właściwych dla specyfiki kulturoznawstwa K_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się H1A_U03 wskazówkami opiekuna naukowego K_U04 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami H1A_U04 badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiów kulturoznawczych K_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla kulturoznawstwa H1A_U05 K_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów H1A_U06 innych autorów w obrębie kulturoznawstwa i dyscyplin pokrewnych K_U07 posiada umiejętność właściwej diagnozy podstawowych procesów H1A_U01 kulturotwórczych zachodzących w rzeczywistości społeczno-kulturowej K_U08 potrafi samodzielnie oraz w zespole przygotować dokumentację konkursową H1A_U03 aplikującą o środki zewnętrzne K_U09 potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych H1A_U02 metod, w celu określenia znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historyczno-kulturowym K_U10 potrafi dokonać analizy reprezentatywnych stylów architektonicznych właściwych H1A_U05 dla określonego regionu K_U11 posiada zdolności animowania działań kulturalnych w najbliższym otoczeniu H1A_U05 K_U12 posiada umiejętności zastosowania różnorodnych technologii wizualnych i H1A_U01 informacyjnych w procesie przygotowanie i opracowania wydarzeń kulturowych Kompetencje społeczne K_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w zakresie szeroko pojętych nauk o H1A_K01 kulturze K_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role H1A_K02 K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie H1A_K03 lub innych zadania K_K04 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu H1A_K04 K_K05 K_K06 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form H1A_K05 H1A_K06 Tabela 2. Tabela pokrycia obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia Z analizy tabeli odniesień efektów kształcenia nie wynika, w jakim stopniu kierunkowe efekty kształcenia spełniają wymagania związane z pokrywaniem efektów obszarowych. Natomiast Rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów wymaga, żeby efekty kierunkowe uwzględniały / pokrywały efekty kształcenia 7

8 zdefiniowane dla obszarów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia. Pokrycie obszarowych efektów kształcenia przez kierunkowe efekty kształcenia, dla obszarów nauk: humanistycznych ilustruje Tabela 2. Objaśnienia oznaczeń w Tabeli 2.: K (przed podkreślnikiem) kierunkowe efekty kształcenia, W kategoria wiedzy, U kategoria umiejętności, K (po podkreślniku) kategoria kompetencji społecznych, H1A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych dla studiów pierwszego stopnia, 01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Nazwa kierunku studiów: kulturoznawstwo Poziom kształcenia: studia I stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki Wiedza H1A_W01 ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk humanistycznych w systemie K_W01 nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej H1A_W02 zna podstawową terminologię nauk humanistycznych K_W02 H1A_W03 ma uporządkowaną wiedzę ogólną, obejmującą terminologię, teorie i metodologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów K_W03 H1A_W04 H1A_W05 H1A_W06 H1A_W07 H1A_W08 H1A_W09 H1A_W10 H1A_U01 H1A_U02 H1A_U03 H1A_U04 ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów ma podstawową wiedzę o powiązaniach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi obszaru albo obszarów, z których został wyodrębniony studiowany kierunek studiów ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego ma świadomość kompleksowej natury języka oraz jego złożoności i historycznej zmienności jego znaczeń ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym Umiejętności potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla studiowanej dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych w typowych sytuacjach profesjonalnych K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_U01 K_U02 K_U03 K_U04 8

9 H1A_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej K_U05 dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym H1A_U06 posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem K_U06 poglądów innych autorów, oraz formułowania wniosków H1A_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację K_U07 z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów H1A_U03 umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze, kierując K_U08 się wskazówkami opiekuna naukowego H1A_U02 posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę K_U09 problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów H1A_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej K_U10 dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym H1A_U05 potrafi rozpoznać różne rodzaje wytworów kultury właściwych dla studiowanej K_U11 dyscypliny w zakresie nauk humanistycznych oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego, miejsca w procesie historycznokulturowym H1A_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację K_U12 z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów Kompetencje społeczne H1A_K01 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie K_K01 H1A_K02 potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role K_K02 H1A_K03 potrafi odpowied K_K03 nio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania H1A_K05 prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem K_K04 zawodu H1A_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego K_K05 regionu, kraju, Europy H1A_K06 uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form K_K Karty przedmiotów/modułów z uwzględnieniem sposobów weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studentów Karty przedmiotów i karty modułów wraz z odpowiednimi tabelami sprawdzającymi, sporządzonymi zgodnie z Uchwałą Senatu Nr 59/000/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r., stanowią załącznik do niniejszego dokumentu. 19. Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk Praktyki zawodowe na kierunku kulturoznawstwo realizowane są zgodnie z Regulaminem praktyk zawodowych na kierunku kulturoznawstwo (w załączniku). Regulamin określa ogólne zasady organizacji praktyki zawodowej, w tym cele i formy praktyki, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia oraz obowiązki studentów i opiekunów praktyk. Szczegółowe zasady organizacji praktyk, w tym szczegółowe cele, program, terminy i miejsca odbywania praktyk oraz ich dokumentację określa instrukcja. 9

10 Praktyka może odbywać się poza granicami kraju. Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawierane między Uczelnią a zakładem pracy. Student odbywa praktykę na podstawie skierowania otrzymanego z Uczelni. Może także zawrzeć z zakładem pracy umowę o pracę na czas odbywania praktyki. W przypadku studentów, którzy samodzielnie dokonają wyboru miejsca praktyki, podstawą wydania skierowania i realizacji praktyki jest pisemne oświadczenie pracodawcy, iż wyraża zgodę na przyjęcie studenta na praktykę. Przebieg praktyki dokumentowany jest przez studenta w sposób określony w instrukcji praktyki (załącznik). Podstawą zaliczenia każdej formy praktyki zawodowej jest pozytywna ocena praktyki wystawiona przez opiekuna ze strony Uczelni, na podstawie informacji zebranych od opiekuna ze strony zakładu, w którym odbywa się praktyka oraz złożenia u opiekuna praktyki ze strony Uczelni wymaganej dokumentacji praktyki. Zaliczenia praktyki i wpisu do indeksu studenta dokonuje opiekun praktyki ze strony Uczelni. Wymiar, charakter i miejsce odbywania praktyk odpowiada studiowanej specjalności oraz zapewnia uzyskanie opisanych w efektach kształcenia kompetencji zawodowych. Praktyka odbywać się będzie w miejscu najbardziej zbliżonym do naturalnego środowiska pracy. 20. Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca dyplomowa/egzamin dyplomowy/inne) Warunkiem ukończenia studiów I stopnia na kierunku kulturoznawstwo jest realizacja programu studiów oraz uzyskanie 180 punktów ECTS. Zasady dotyczące przygotowania przez studentów pracy dyplomowej oraz zasady przeprowadzenia egzaminu dyplomowego opisane są w Regulaminie Studiów w Instytucie Humanistycznym. Obowiązują jednolite zasady przygotowania pracy dyplomowej. Standardy pracy dyplomowej zostały zatwierdzone przez Radę Instytutu Humanistycznego w dniu r. i obowiązują od roku akademickiego 2007/2008. Określają one, między innymi, zasady składania pracy dyplomowej w Biurze Spraw Studenckich. W Uczelni obowiązuje procedura antyplagiatowa oraz system Plagiat.pl. Regulamin określający zasady funkcjonowania systemu Plagiat.pl w PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim stanowi załącznik zarządzenia Rektora nr 111/0101/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie składania i poddawania procedurze antyplagiatowej prac dyplomowych. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego stopień co najmniej doktora. Oceny pracy dyplomowej dokonują niezależnie: promotor oraz recenzent. Szczegółowy tryb przeprowadzania egzaminu dyplomowego określa Zarządzenie Rektora PWSZ nr 41/0101/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu. W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor oraz recenzent. Student rozpoczyna egzamin dyplomowy przedstawieniem głównych tez pracy dyplomowej, a następnie losuje dwa pytania: jedno pytanie z 20 zagadnień związanych z kierunkiem studiów oraz jedno pytanie z 20 zagadnień z zakresu dyscypliny wiedzy promotora. 21. Wskaźniki 21.1 Sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów 10

11 Zgodnie z Rozporządzeniem w sp. warunków prowadzenia studiów, określono sumaryczne wskaźniki ilościowe charakteryzujące program studiów. Wskaźniki te przedstawia poniższa tabela. Wskaźnik Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: studia stacjonarne studia niestacjonarne Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla kierunku kulturoznawstwo, na poziomie studiów licencjackich o profilu ogólnoakademickim - wprowadzenie do kulturoznawstwa teoria kultury antropologia kultury historia kultury filozofia socjologia kultury historia sztuki współczesne kierunki nauk społecznych komunikacja społeczna - 2 Łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych (technologia informacyjna 3, laboratorium metodologiczne 1) Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów (technologie informacyjne 3, język obcy 3) Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać realizując moduł praktyk Suma punktów ECTS , Udokumentowanie, że program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia w wymiarze nie mniejszym niż 30% pkt. ECTS W obrębie Przedmiotów podstawowych student może zdecydować o uczestnictwie w zajęciach z języka obcego (angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski 3 pkt.). W ramach Modułu specjalnościowego: menadżer instytucji kultury student ma możliwość uzyskania 17 pkt. Oprócz tego student decyduje o udziale w seminarium, w zależności od zainteresowania, za co może uzyskać 17 pkt. W sumie student ma możliwośc wyboru przedmiotów, za które może uzyskać 37 pkt. 22. Pozostałe informacje 22.1 Sposób wykorzystania wzorców międzynarodowych Korzystanie z wzorców międzynarodowych musi pozostać procesem otwartym. Zarówno instytucje międzynarodowe jak i zagraniczne uczelnie wyższe są w trakcie reformowania się i wiele z publikowanych dokumentów ma charakter rozwojowy i konsultacyjny. Dlatego też autorzy niniejszego programu studiów pozostają otwarci na nowe publikacje zagraniczne opisujące modelowe procedury i dobre praktyki. Przykładowe źródła: - seminaria bolońskie i publikacje FRSE oraz MNiSW. 11

12 22.2 Sposób współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi (np. lista osób spoza wydziału biorąca udział w pracach programowych lub konsultujących projekt programu kształcenia) Współdziałanie następuje poprzez zawarte umowy partnerskie w zakresie praktyk studenckich, jak również indywidualnego udziału studentów w działaniach poniższych instytucji z obszaru działalności PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. 1. Urząd Miasta i Gminy w Witnicy, 2. Miejski Dom Kultury w Witnicy, 3. Grodzki Dom Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, 4. Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wielkopolskim, 5. Muzeum Lubuskie w Gorzowie Wielkopolskim, 6. Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, 7. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wielkopolskim, 8. Mała Galeria GTF w Gorzowie Wielkopolskim, 9. Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ pp. IS PAN w Warszawie, 10. Biblioteka Główna PWSZ. Warunki rekrutacji ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Warunki rekrutacji Rekrutacja na studia odbywa się zgodnie z Uchwałą Senatu PWSZ nr 32/000/2011 z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów w roku akademickim 2012/2013 zmienioną Uchwałą Senatu PWSZ nr 80/000/2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. Przed przystąpieniem do rekrutacji kandydat musi dokonać elektronicznej rejestracji na stronie internetowej Studia pierwszego stopnia może podjąć osoba, która ma świadectwo dojrzałości oraz spełnia warunki rekrutacyjne ustalone przez Uczelnię. Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych, następuje na podstawie kryteriów ustalonych odrębnie dla: A) kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny ( nową maturę ) oraz maturę międzynarodową Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie wyników egzaminu maturalnego (tzw. nowej matury ) oraz matury międzynarodowej. 12

13 1. Podstawą przyjęcia kandydata z nową maturą jest wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów. 2. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym ustala się w następujący sposób: {(liczba punktów procentowych na poziomie rozszerzonym + 100) : 2} x przelicznik 3. Liczbę punktów rekrutacyjnych kandydatów, którzy zdali egzamin maturalny z wybranego przedmiotu na poziomie podstawowym ustala się w następujący sposób: {(liczba punktów procentowych na poziomie podstawowym + 40) : 2} x przelicznik 4. Za oceny z danego przedmiotu na dyplomie matury międzynarodowej wydanym przez International Baccalaureate w Genewie przyznaje się następującą liczbę punktów: Wyniki matury międzynarodowej Punkty rekrutacyjne 1. W postępowaniu kwalifikacyjnym sumowane są punkty za wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji z zastosowaniem przeliczników za rodzaj przedmiotu. 2. Kandydat ma prawo wyboru korzystniejszego dla siebie wyniku egzaminu, jeśli w warunkach rekrutacji przewidziany jest wybór jednego z kilku wskazanych przedmiotów lub na świadectwie dojrzałości wpisany jest wynik z przedmiotu zdanego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. 3. Kandydat, który nie zdawał egzaminu maturalnego z przedmiotu wskazanego w szczegółowych warunkach rekrutacji uzyskuje z tego przedmiotu 0 punktów rekrutacyjnych, ale podlega dalszej procedurze kwalifikacyjnej. Wykaz przedmiotów maturalnych i sposób przeliczania wyników egzaminu maturalnego na punkty rekrutacyjne z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na kierunek kulturoznawstwo 13

14 B) kandydatów, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ) Warunki rekrutacji na pierwszy rok studiów absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin dojrzałości (tzw. starą maturę ). 1. Podstawą przyjęcia kandydatów ze starą maturą jest konkurs ocen na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów. 2. W postępowaniu kwalifikacyjnym, polegającym na konkursie świadectw sumowane są punkty rekrutacyjne za oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości lub na świadectwie ukończenia szkoły średniej z przedmiotów wskazanych w szczegółowych warunkach rekrutacji na dany kierunek i specjalność studiów z zastosowaniem przeliczników. 3. Spośród kilku ocen na świadectwie dojrzałości lub ukończenia szkoły średniej kandydat może wybrać jedną ocenę najlepszą z każdego przedmiotu przewidzianego w szczegółowych warunkach rekrutacji na kierunek i specjalność studiów. 4. W postępowaniu kwalifikacyjnym stosuje się następującą punktację ocen uzyskanych na świadectwie: a. skala ocen 1-6 Ocena na świadectwie dojrzałości Liczba punktów rekrutacyjnych b) skala ocen 2-5 Ocena na świadectwie dojrzałości Liczba punktów rekrutacyjnych Przelicznik stosowany do ocen uzyskanych z przedmiotów wymaganych przy ubieganiu się o przyjęcie na kierunek kulturoznawstwo: 14

15 Rekrutację przeprowadzają Instytutowe Komisje Rekrutacyjne i przyjmują kandydatów w ramach wielkości przyjęć ustalonych przez Senat. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego Komisja sporządza listę przyjętych na studia i umieszcza na stronie internetowej Uczelni. Ponadto kandydat niezwłocznie powiadamiany jest pisemnie o wyniku rekrutacji. Wynik postępowania kandydat może również sprawdzić po zalogowaniu się na swoim koncie. Kandydat na studia zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną (kandydat na wszystkie kierunki studiów wnosi opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora Uczelni 85 zł) oraz złożyć wymagane dokumenty w ustalonym terminie i miejscu. Dokumenty wymagane od kandydata na studia pierwszego stopnia: podanie na obowiązującym w Uczelni formularzu, świadectwo dojrzałości w oryginale lub w odpisie lub kopia poświadczona notarialnie (studenci rozpoczynający drugi kierunek lub specjalność od pierwszego roku studiów na ogólnych zasadach rekrutacji dostarczają zaświadczenie z właściwego biura spraw studenckich); kandydaci ze starą maturą świadectwo dojrzałości wraz ze świadectwem ukończenia szkoły średniej; absolwenci szkół średnich ukończonych za granicą lub legitymujący się dyplomem matury międzynarodowej dodatkowo tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, 4 aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, dowód opłaty rekrutacyjnej, kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku cudzoziemca kserokopia innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, kserokopia dokumentu uprawniającego cudzoziemca do podjęcia studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich. Za poświadczoną kopię uznaje się dokument potwierdzony przez: a) organ wydający dokument, b) uprawnione ustawowo osoby. Osoby zakwalifikowane na studia pierwszego stopnia zobowiązane są dostarczyć: a) oryginał świadectwa dojrzałości, b) oświadczenie o podjęciu studiów, c) dowód opłaty za elektroniczną legitymację studencką i indeks. 15

16 Załącznik 2 Praktyki 1. Regulamin praktyk Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Praktyka zawodowa na kierunku kulturoznawstwo prowadzona w Instytucie Humanistycznym, zwanym dalej Instytutem, stanowi integralną część procesu kształcenia studentów i podlega obowiązkowemu zaliczeniu Za organizację praktyk zawodowych w Instytucie odpowiada Dyrektor Instytutu. 2. Dyrektor Instytutu przedstawia Rektorowi kandydatów na opiekunów praktyk i określa zakres ich obowiązków. 3. Dyrektor Instytutu dokonuje rozliczeń zadań realizowanych przez opiekunów praktyk Niniejszy regulamin obowiązuje studentów studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych, odbywających studia na kierunku kulturoznawstwo. 2. Regulamin określa ogólne zasady organizacji praktyki zawodowej, w tym cele i formy praktyki, miejsce i czas trwania, warunki zaliczenia oraz obowiązki studentów i opiekunów praktyk. 3. Szczegółowe zasady organizacji praktyk, w tym szczegółowe cele, program, terminy i miejsca odbywania praktyk oraz dokumentację praktyk określają instrukcje. 4. Instrukcje praktyk zatwierdza Dyrektor Instytutu po uzyskaniu opinii Rady Instytutu. Rozdział 2 Formy, wymiar, miejsce i dokumentacja praktyki zawodowej 4 1. Wymiar praktyki zawodowej na kierunku kulturoznawstwo wynosi 3 tygodnie (120 godzin). 2. Praktyka zawodowa dla kierunku kulturoznawstwo odbywa się w czasie przerwy wakacyjnej, między czwartym a piątym semestrem Praktyki realizowane są w różnych instytucjach kultury, m.in.: Grodzki Dom Kultury w Gorzowie, ul. Wał Okrężny 36/37, Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie, ul. Drzymały 26, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie, ul. Warszawska 35, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie, ul. Pomorska 73, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie, 16

17 Mała Galeria GTF w Gorzowie, ul. Chrobrego 4, Biblioteka Główna PWSZ w Gorzowie, ul. Chopina 52, MGDK w Witnicy, Żółty Pałacyk w Witnicy. 2. Praktykę zawodową student odbywa w okresie wakacji. 3. Studenta obowiązuje czas pracy zgodnie z kodeksem pracy i regulaminem pracy obowiązującym w zakładzie, w którym student odbywa praktykę. 4. Tygodniowy czas pracy studenta odbywającego praktykę jest zgodny z podstawowym systemem czasu pracy określonym w art kodeksu pracy. Praca w godzinach nadliczbowych może być wykonywana przez studenta jedynie za jego zgodą Podstawą realizacji praktyki jest porozumienie zawarte między Uczelnią a zakładem pracy lub oświadczenie pracodawcy, iż wyraża zgodę na przyjęcie studenta na praktykę. 2. Student odbywa praktykę na podstawie skierowania otrzymanego z Uczelni. Może także zawrzeć z zakładem pracy umowę o pracę na czas odbywania praktyki. 3. W przypadku studentów, którzy samodzielnie dokonają wyboru miejsca praktyki, podstawą wydania skierowania i realizacji praktyki jest pisemne oświadczenie pracodawcy, iż wyraża zgodę na przyjęcie studenta na praktykę. 4. Przebieg praktyki dokumentowany jest przez studenta w sposób określony w instrukcji praktyki. 5. Praktykę zagraniczną organizuje student we własnym zakresie i ponosi wszelkie koszty z nią związane. Dokumenty kierujące na praktykę za granicą wydawane są w języku polskim. Dokumenty poświadczające odbycie praktyki za granicą student składa wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. Rozdział 3 Organizacja praktyki 7 1. Do celów praktyki zawodowej zalicza się w szczególności: a. zapoznanie z funkcją i zadaniami instytucji działających w sferze kultury, b. zapoznanie ze statutem placówki, planem pracy oraz inną dokumentacją prowadzoną w placówce, c. poznanie form i metod pracy stosowanych w placówkach działających w sferze kultury, d. obserwacja różnych metod oraz form zajęć prowadzonych przez instytucje kultury, e. podejmowanie przez studenta samodzielnych zajęć o różnych formach i treściach wskazanych przez opiekuna praktyki. 2. Odbycie i zaliczenie praktyki na studiach pierwszego stopnia jest warunkiem zaliczenia piątego semestru studiów. Obowiązuje zaliczenie z oceną. 3. Opiekunem praktyki dyplomowej ze strony Instytutu jest pracownik naukowodydaktyczny lub dydaktyczny wyznaczony przez Dyrektora Instytutu. 4. Szczegółowe zasady organizacji praktyk zawiera instrukcja praktyki. 17

18 Rozdział 4 Obowiązki organizatorów i uczestników praktyk 8 Do zadań opiekuna praktyki ze strony Instytutu należy: 1) opracowanie instrukcji praktyki, 2) opracowanie harmonogramu praktyki na rok akademicki, 3) zorganizowanie praktyki, a zwłaszcza: a) ustalenie miejsca praktyki, b) nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyki, c) sprawdzanie obowiązującej studentów dokumentacji i zaliczenie praktyki, 4) sporządzenie rocznego sprawozdania z realizacji praktyki, 5) utrzymywanie kontaktu z zakładami pracy, w których studenci odbywają praktykę. 9 Do obowiązków opiekuna praktyki należy: a) opracowywanie programów praktyk, b) ustalanie miejsc praktyk, c) zapoznanie studentów z programem i regulaminem praktyk zawodowych, d) nadzór nad organizacją praktyki na danej specjalności, e) akceptacja wyboru miejsca odbywania przez studenta praktyki zawodowej, f) zaliczanie praktyki zawodowej na podstawie 13, ust. 1 i 2, g) współpraca z opiekunami praktyk w zakładach pracy, w których odbywają się praktyki, h) skompletowanie dokumentów i przekazanie do Biura Spraw Studenckich do końca V semestru studiów, i) złożenie Dyrektorowi Instytutu rocznego sprawozdania z realizacji praktyk. Do zadań Biura Spraw Studenckich należy: 10 1) wydawanie studentom skierowania na praktykę oraz innych dokumentów określonych w instrukcji praktyki; 2) wydawanie formularzy oświadczenia dla pracodawcy deklarującego przyjęcie studenta na praktykę; 3) prowadzenie ewidencji skierowań i oświadczeń; 4) przechowywanie dokumentacji praktyki zawodowej, stanowiącej podstawę zaliczenia praktyki. Do obowiązków studenta należy w szczególności: a) zgłoszenie opiekunowi miejsca odbywania praktyki, co najmniej na trzy tygodnie przed jej rozpoczęciem; b) złożenie u opiekuna praktyki dokumentów, które mogą stanowić podstawę zaliczenia części lub całości praktyki, których mowa w 13 ust. 2; 11 18

19 c) zapoznanie się, przed rozpoczęciem praktyki, z treścią niniejszego Regulaminu; d) aktywne uczestniczenie w praktyce i wypełnianie zadań zgodnych z celami i założeniami programowymi praktyki, powierzonych przez opiekunów praktyk; e) przestrzeganie obowiązujących w danym zakładzie pracy regulaminów i dyscypliny pracy; f) prowadzenie dokumentacji określonej w instrukcji praktyki i złożenie jej w wymaganym terminie u opiekuna praktyki. Rozdział 5 Ocena i zaliczenie praktyki Podstawą zaliczenia każdej formy praktyki zawodowej jest: a) pozytywna ocena praktyki wystawiona przez opiekuna ze strony zakładu pracy, b) złożenie u opiekuna praktyki ze strony Instytutu wymaganej dokumentacji praktyki. 2. Zaliczenia praktyki i wpisu do indeksu studenta dokonuje opiekun praktyki ze strony Instytutu. 3. W przypadku odwołania studenta z praktyki na wniosek zakładu pracy (np. w związku z naruszeniem regulaminu zakładu pracy) student traci prawo do zaliczenia praktyki do czasu podjęcia w tej sprawie decyzji przez Dyrektora Instytutu. 4. W przypadku, gdy student nie uzyskał zaliczenia praktyki, Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na jej powtórzenie, z jednoczesnym zezwoleniem na kontynuowanie studiów w semestrze następnym Podstawą zaliczenia części lub całości praktyki może być: a) udział studenta w pracach obozu naukowego lub naukowo-technicznego, jeżeli program obozu odpowiada wymaganiom określonym w programie praktyki zawodowej; b) wykonywana przez studenta praca zawodowa, prowadzona działalność gospodarcza, praca świadczona w charakterze wolontariusza (w tym również za granicą), jeżeli jej charakter spełnia wymagania przewidziane w programie praktyki zawodowej. 2. Student ubiegający się o zaliczenie części lub całości praktyki zobowiązany jest złożyć podanie oraz dokumenty, które mogą stanowić podstawę zaliczenia, o którym mowa w ust. 1, a w szczególności: umowę o pracę i zakres obowiązków i odpowiedzialności; opinię pracodawcy; wypis z rejestru działalności gospodarczej; porozumienie, zaświadczenie lub opinię o wykonywaniu świadczeń wolontariusza; zaświadczenie o udziale w obozie naukowym. 3. Podanie, o którym mowa w ust. 2 student składa w Biurze Spraw Studenckich. Rozdział 6 Postanowienia końcowe Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 19

20 2. Regulamin obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/ Instrukcja organizacyjno-programowa praktyki zawodowej na kierunku kulturoznawstwo Organizacja praktyki zawodowej Termin: II rok studiów Czas trwania: 3 tygodnie (120 godzin) Rodzaj praktyki: obserwacyjno-asystencka Miejsce instytucje kultury, np. Miejsce i terminy odbywania praktyki Grodzki Dom Kultury w Gorzowie, ul. Wał Okrężny 36/37, Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie, ul. Drzymały 26, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie, ul. Warszawska 35, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie, ul. Pomorska 73, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie, Mała Galeria GTF w Gorzowie, ul. Chrobrego 4, Biblioteka Główna PWSZ w Gorzowie, ul. Chopina 52, MGDK w Witnicy, Żółty Pałacyk w Witnicy. Termin student odbywa praktykę w czasie przerwy wakacyjnej między czwartym a piątym semestrem studiów. Harmonogram praktyki Szczegółowy harmonogram realizacji zadań wynikających z programu praktyki ustala opiekun praktyki ze strony zakładu pracy, w którym odbywa się praktyka, w porozumieniu z opiekunem praktyki ze strony Uczelni. Obowiązki studenta 1) Wywiązanie się ze wszystkich zadań, zgodnych z celem praktyki, powierzonych studentowi przez jej opiekuna ze strony zakładu pracy. 2) Złożenie u opiekuna praktyki ze strony Uczelni w wyznaczonym terminie dokumentacji jej przebiegu karty praktyki wraz z opinią o przebiegu praktyki, dziennika praktyk. 20

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku inżynieria bezpieczeństwa zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 5/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia

Kierunkowe efekty kształcenia. dla kierunku KULTUROZNAWSTWO. Studia drugiego stopnia Załącznik nr 2 do Uchwały nr 41/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 26 maja 2015 r. Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku KULTUROZNAWSTWO Studia drugiego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących tworzenia programów kształcenia na studiach

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi

Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. PSP.40- /13 (projekt) UCHWAŁA Nr./2013 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Nauczyciel języka angielskiego w

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: STUDIA HISTORYCZNO-SPOŁECZNE Załącznik nr 16 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA ADMINISTRACJI I BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REGULAMIN OBOWIĄZKOWYCH STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ STUDENTÓW NA KIERUNKACH STUDIÓW PROWADZONYCH W

Bardziej szczegółowo

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 1. Kierunek studiów: filologia polska studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki 2. Obszar kształcenia w zakresie nauk humanistycznych: Kierunek studiów filologia polska obejmuje dwie związane ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU ENERGETYKA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU ENERGETYKA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ODBYWANA PRAKTYK DLA KIERUNKU ENERGETYKA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest integralną częścią procesu kształcenia studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Efekty kształcenia dla kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo P R O J E K T Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 674 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 188 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 w sprawie w sprawie zmiany Uchwały

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku

Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku DO-0130/12/2012 Zarządzenie nr 12 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 15 lutego 2012 roku w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych, studiach podyplomowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 1. Nazwa kierunku: Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi (studia I stopnia) 2. Obszary kształcenia: nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% 3. Dziedziny nauki i dyscypliny, do których

Bardziej szczegółowo

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki.

II. TWORZENIE I LIKWIDACJA STUDIÓW. 7 Studia podyplomowe tworzy i likwiduje rektor na wniosek kierownika jednostki. I. PRZEPISY OGÓLNE 1 Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2 Na studia podyplomowe może

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Regulamin praktyk i program praktyk dla kierunku informatyka zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Nr 3/000/2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM IM. JAKUBA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE

ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE ZARZĄDZENIE NR 16/15 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE z dnia 9 kwietnia 2015 roku w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie tworzenia planów i programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII REGULAMIN POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ Poznań 2015 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ II. Organy dokonujące potwierdzania efektów uczenia się...

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW

1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PROWADZONYCH STUDIÓW Nazwa kierunku studiów FILOLOGIA Poziom STUDIA I STOPNIA Profil OGÓLNOAKADEMICKI Forma studiów Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE

Na postawie 3 Uchwały 353/01/2012 Senatu UR z 26 stycznia 2012 zarządza się co następuje: PRZEPISY OGÓLNE Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 18/2012 z

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO - TECHNICZNY. Instytut Pedagogiki EFEKTY KSZTAŁCENIA. Kierunek studiów PEDAGOGIKA Zał. nr 5 do uchwały nr 79/V/VI/2012 Senatu PWSZ w Koninie z dnia 19.06.2012 w spr. przyjęcia efektów kształcenia dla kierunków w PWSZ w Koninie PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015. Wydział Filologiczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2014 /2015 data zatwierdzenia przez Radę ydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana ydział Filologiczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku

Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku Uchwała numer 01/13 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 27 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 62-500 Konin ul. Zagórowska 3a tel. (063) 249 15 15 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH Na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Śląskiego nr 41 z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: filologia FA/FG SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Kierunek: filologia FA/FG SYLABUS. Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Kierunek: filologia FA/FG SYLABUS Nazwa przedmiotu PRAKTYKA ZAWODOWA Kod przedmiotu F_PR_2015_2018 Autorzy sylabusa: mgr Karolina Rakowicz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku

Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku Uchwała numer 12/15 Senatu Wyższej Szkoły Języków Obcych w Świeciu z dnia 25 kwietnia 2015 roku w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia pierwszego i drugiego stopnia studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r.

Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. Uchwała nr 2/I/2012 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA

EFEKTY KSZTAŁCENIA WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH ABSOLWENTÓW KIERUNKU WIEDZA Załącznik do uchwały 102/03/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego KIERUNEK STUDIÓW POZIOM KSZTAŁCENIA PROFIL KSZTAŁCENIA TYTUŁ ZAWODOWY ABSOLWENTA EFEKTY KSZTAŁCENIA PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 51/2015 z dnia 10 lipca 2015 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 listopada 2013 r.

z dnia 27 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2013 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku

Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Uchwała nr 909 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie Regulaminu studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku Na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych

Program kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 1 Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru /obszarów, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim

Program kształcenia na studiach wyższych Wydział Filologiczny Neofilologia Specjalność: filologia germańska z językiem angielskim Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów,

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY REKRUTACJI DLA OBCOKRAJOWCÓW I OSÓB POSIADAJĄCYCH ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI ORAZ DYPLOMY ZAGRANICZNE UPRAWNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW W WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ WE WROCŁAWIU NA ROK AKADEMICKI 2015/16

Bardziej szczegółowo

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015

Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Uchwała Nr AR001-3 -I/2015 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów w zakresie projektowania programów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012

Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Załącznik do uchwały Rady Programowej nr 04/03/UR/2012 Symbol Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Efekty kształcenia dla kierunku studiów FILOLOGIA Odniesienie do Po

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Magister Załącznik nr 2 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 38/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 20 A/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2015 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 430/01/2015 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI TŁUMACZENIOWEJ w Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA I. Założenia ogólne. Praktyki zawodowe są nieodłączną częścią programu studiów. Praktyki tłumaczeniowe

Bardziej szczegółowo

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia

3 Harmonogram prac. 4 Dokumenty tworzone przez rady programowe. Wykaz dokumentów programu kształcenia Załącznik 1 do uchwały nr 83/2012-2016 Senatu Uniwersytetu Opolskiego w sprawie wprowadzenia programów kształcenia zgodnych z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, Ustawą z dnia 11 lipca

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą Załącznik do Uchwały nr 188/2012 Senatu UKSW z dnia 20 grudnia 2012 r. Studia podyplomowe Zarządzanie Oświatą 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia. Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06

PROGRAM STUDIÓW K_W04, K_W06, K_W07, K_W12, K_U01, K_U02, K_U09, K_U10, K_U12, K_U15, K_U18, K_U19, K_K01, K_K04, K_K05, K_K06 PROGRAM STUDIÓW I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Filologiczny, Wydział Pedagogiki i Psychologii 2. Nazwa kierunku: Kulturoznawstwo 3. Oferowane specjalności: Media

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach)

Odniesienie do efektów kształcenia w obszarze (obszarach) Załącznik nr 42 do Uchwały Nr 54/2012 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2012 r. Nazwa wydziału: Wydział Filologiczny Nazwa kierunku studiów: informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Obszar

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r.

Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. Załącznik do Uchwały nr 81/2014/2015 Senatu Akademickiego Akademii Ignatianum w Krakowie z dnia 22 września 2015 r. REGULAMIN STOSOWANIA SYSTEMU ECTS W AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE Podstawę prawną regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO

REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO INSTYTUT POLITECHNICZNY ZAKŁAD BUDOWNICTWA ul. Kazimierza Wielkiego 6A; 38-400 KROSNO Tel: 13 4375559/58; e-mail: zbpwsz@op.pl REGULAMIN PRAKTYKI DYPLOMOWEJ NA KIERUNKU BUDOWNICTWO Rozdział I OGÓLNE ZASADY

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent:

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent: Załącznik do uchwały nr 145/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Administracja studia drugiego stopnia poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Program na studiach wyższych Nazwa Wydziału Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 113/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA POLSKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Opracował zespół: Prof. UKSW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia

EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI. I. Efekty kształcenia EFEKTY KSZTAŁCENIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI I. Efekty kształcenia 1. Kierunkowe efekty kształcenia wraz z odniesieniem do obszarowych efektów określonych dla obszaru nauk humanistycznych

Bardziej szczegółowo

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE

PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Załącznik nr 3 do Uchwały nr 2 Rady WFCh z dnia 11.06.2015 1 PSYCHOLOGIA MAGISTERSKIE, JEDNOLITE Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku PSYCHOLOGIA prowadzonym na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR R - 0000 17/14. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR R - 0000 17/14 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia efektów kształcenia dla kierunku studiów Logistyka (drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Kierunek studiów: PEDAGOGIKA Specjalność: BHP z metodyką Studia: STACJONARNE / NIESTACJONARNE Edycja 2012 I. ORGANIZACJA PRAKTYK 1. Praktyka zawodowa na kierunku pedagogika,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../2015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 2015 r. PSP.0-5/15 (projekt) UCHWAŁA Nr.../015 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 17 kwietnia 015 r. w sprawie uchwalenia programu kształcenia dla specjalności Bibliotekoznawstwo i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB REKRUTACJI PROJEKT ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM I. Kierunek Wychowanie Fizyczne 1. Studia pierwszego stopnia 3-letnie, stacjonarne Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012

Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 Załącznik do Uchwały Senatu nr 2 z dnia 26 maja 2010 r. Regulamin rekrutacji na studia w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach w roku akademickim 2011/2012 1 Na Wydziale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Załącznik do uchwały Nr 7/2015 Konwentu PWSZ w Nowym Sączu z dnia 14 grudnia 2015 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Języków Obcych EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU FILOLOGIA Nowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r.

Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. Uchwała nr 192/2007 Senatu Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie: warunków i trybu rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe (studia stacjonarne i niestacjonarne)

Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie Kryzysowe (studia stacjonarne i niestacjonarne) Ramowy program praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Politologia w Instytucie Humanistycznym w Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile Specjalność: Polityka Bezpieczeństwa i Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

R E G U L A M I N. potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim R E G U L A M I N potwierdzania efektów uczenia się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Rozdział I. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Uchwały nr 22/2013 Senatu UMB REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku I. Postanowienia ogólne 1 Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku

Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku Uchwała nr 5 (2014/2015) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 października 2014 roku w sprawie struktury programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz sposobu ich

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu nr 20/2012 z dnia 30 marca 2012 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU 1. Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich

Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Instytut Lingwistyki Stosowanej Kierunek studiów: Filologia, lingwistyka stosowana Forma studiów: stacjonarne Limit miejsc: 125 W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Załącznik do uchwały Nr XXVII/179/14 Senatu PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 18 grudnia 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH realizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Staszica

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Zmieniony Zarządzeniem Nr 58/2014 Załącznik do Zarządzenia Nr 95/2013 Rektora UMCS Regulamin studiów podyplomowych i kursów dokształcających w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH 2014/2015 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk studenckich (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk oraz związane z nią prawa i obowiązki we wszystkich jednostkach

Bardziej szczegółowo

27 2014 2014/2015 (738/II/33)

27 2014 2014/2015 (738/II/33) Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zasad postępowania rekrutacyjnego na studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach Regulamin Studiów Podyplomowych Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin studiów podyplomowych określa zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną

REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną REGULAMIN niestacjonarnych studiów I stopnia dla słuchaczy VI semestru i absolwentów NKJO działających pod opieką naukowodydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego Postanowienia ogólne 1 1. Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40%

kod programu studiów Wydział Humanistyczny nauki humanistyczne: 60%, nauki społeczne: 40% PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Humanistyczny Studia wyższe na kierunku

Bardziej szczegółowo