Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013"

Transkrypt

1 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przewodnik po projektach współpracy osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2 Przewodnik po projektach wspó pracy osi 4 LeaderProgramuRozwoju Obszarów Wiejskich na lata Warszawa 2012 ISBN

3 Spis tre ci 1. Wstęp 4 2. Projekty współpracy w PROW Przygotowanie projektu współpracy Realizacja projektu współpracy Koszty kwalifikowalne projektu współpracy Przygotowanie projektu współpracy krok po kroku Zidentyfikowanie pomysłu Poszukiwanie partnera Przygotowanie pierwszego spotkania Przebieg pierwszego spotkania Dalsze kroki po pierwszym spotkaniu Podpisanie umowy partnerskiej Wdrażanie projektu współpracy krok po kroku Monitoring i ewaluacja projektu współpracy Przykłady dobrych praktyk Międzynarodowe projekty współpracy Międzyregionalne projekty współpracy 52 S owniczek poj : LGD lokalna grupa działania LSR lokalna strategia rozwoju MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa SW Samorząd Województwa UM urząd marszałkowski albo wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna KE Komisja Europejska UE Unia Europejska PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata EFRROW Europejski Fundusz Rolny narzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich WoPP wniosek o przyznanie pomocy WoP wniosek o płatność 2

4 Szanowni Pa stwo! Przewodnik po projektach wspó pracy, który trzymacie Państwo w rękach zawiera informacje dotyczące przepisów prawa oraz procedury związane ze sposobem obliczania budżetu, kwalifikowalności kosztów, trybów składania wniosków o przyznanie pomocy i o płatność oraz kryteria wyboru projektów. Przedstawione zostały również praktyczne rady dotyczące przygotowania pierwszego spotkania partnerów, przygotowania umowy partnerskiej oraz monitoringu projektu. Ponadto, znajdują się tutaj przykłady dobrych praktyk projektów realizowanych w zakresie projektów międzynarodowych oraz międzyregionalnych. Zainteresowanie beneficjentów działania Wdrażanie projektów współpracy, realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , poprzednią edycją sprawiło, że zdecydowaliśmy się wydać nową broszurę, która uwzględnia wprowadzone w ubiegłym roku zmiany przepisów. Przejrzysty układ niewątpliwie będzie ułatwiał Państwu zapoznanie się ze wszystkimi etapami projektu od pomysłu, poprzez przygotowanie, aż do realizacji. Życząc przyjemnej lektury, jesteśmy jednocześnie przekonani, że przedstawione w tej publikacji przykłady projektów współpracy będą inspirowały Państwa do aktywności w zakresie tego działania, jak również zachęcały do podejmowania innych, także nieformalnych form współpracy. Ministerstwo Rolnictwa i RozwojuWsi 3

5 1. Wst p Współpraca jest jedną z siedmiu podstawowych zasad, na których oparta jest metoda Leader. Projekty współpracy stanowią nowe wyzwanie dla polskich lokalnych grup działania, gdyż w okresie programowania , schemat II Pilotażowego Programu Leader+ realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, nie przewidywał możliwości wdrażania działania współpraca. Nie oznacza to oczywiście, że polskie LGD nie nawiązywały współpracy z partnerami z Polski czy z zagranicy, jednak współpraca ta zazwyczaj miała formę wizyt studyjnych i ograniczała się do wymiany doświadczeń. Prowadzenie aktywności tego typu stanowi dobrą podstawę do rozpoczęcia prawdziwej współpracy, a więc realizacji wspólnego przedsięwzięcia w celu osiągnięcia wspólnych celów. Realizacja projektów współpracy jest działaniem o zupełnie innej specyfice niż pozostałe działania PROW , gdyż w realizację jednego projektu zaangażowanych jest kilku partnerów, a co za tym idzie, powodzenie realizacji projektu ściśle uzależnione jest od ich poczynań. Dlaczego warto wspó pracowa? Współpraca może mieć znaczący wpływ na jakość strategii. Może wpłynąć na jej ulepszenie poprzez dodanie nowego międzyterytorialnego lub międzynarodowego wymiaru, pozwolić spojrzeć na obszar objęty strategią z innej perspektywy, a w planowaniu działań służących osiągnięciu celów strategii, wyjść poza lokalny kontekst. Dzięki współpracy można: 1. szerzej rozpropagować lokalne produkty, pomóc ich wytwórcom wejść na nowe rynki, 2. zredukować koszty produkcji, 4

6 3. lepiej wykorzystać lokalne zasoby np. rozwinąć agroturystykę, 4. rozwinąć bądź przywrócić na obszarze lokalne tradycje (np. ginące zawody, rękodzieło). Współpraca może także mieć pozytywny wpływ na ugruntowanie (bądź zmianę) wizerunku obszaru objętego strategią, a poprzez zaangażowanie we współpracę lokalnej społeczności, wpłynąć na jej identyfikację z obszarem i rozwój lokalnego patriotyzmu. Poprzez współpracę poznaje się wielu ludzi z różnych obszarów i dzięki temu inaczej spogląda się na pewne problemy, poznaje się inne sposoby myślenia o tych samych sprawach oraz reagowania w analogicznych sytuacjach. Pozwala to spojrzeć świeżym okiem na własny obszar objęty strategią i dostrzec komplementarność w stosunku do partnera, a więc zauważyć, że dwa z pozoru kompletnie różne obszary, które na pierwszy rzut oka nie mają ze sobą nic wspólnego, dzięki tej różnorodności doskonale uzupełniają się. 2. Projekty wspó pracy w PROW Kilka informacji podstawowych Beneficjentami działania 421 Wdrażanie projektów współpracy są LGD wybrane do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW Instytucj Wdra aj c dla działania 421 Wdrażanie projektów współpracy są, analogicznie jak w przypadku działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - Samorządy Województw. Typy projektów W ramach działania wyróżniamy dwa typy projektów: projekty mi dzyregionalne (zwane również międzyterytorialnymi) i mi dzynarodowe (zwane również transnarodowymi). Współpraca międzyregionalna/międzyterytorialna oznacza współpracę w ramach jednego Państwa Członkowskiego, a więc np. Polski, natomiast 5

7 współpraca międzynarodowa/transnarodowa oznacza współpracę pomiędzy terytoriami w kilku Państwach Członkowskich oraz w krajach trzecich. Poprzez terytorium należy rozumieć obszar LGD objęty LSR. Uwaga: Określenia międzyregionalna nie należy odnosić do regionów w rozumieniu województw i interpretować jako międzywojewódzka, uznając, że projekt współpracy musi polegać na współpracy LGD z dwóch różnych województw. Nie ma żadnych przeszkód, aby LGD w ramach jednego województwa wspólnie przygotowywały, bądź realizowały projekt współpracy. Typy operacji W ramach działania wyróżniamy dwa rodzaje operacji: operacja polegająca na przygotowaniu projektu współpracy operacja polegająca na realizacji projektu współpracy W ramach każdej operacji składany jest oddzielny wniosek o przyznanie pomocy (WoPP) i zawierane są dwie oddzielne umowy przyznania pomocy, a każda z operacji kończy się złożeniem oddzielnego wniosku o płatność ostateczną. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w ramach działania, uwzględniające rodzaj operacji i różnice z niego wynikające, zostały opisane w podrozdziałach 2.1 Przygotowanie projektu współpracy oraz 2.2 Realizacja projektu współpracy. Limity rodków w ramach dzia ania Limit środków w ramach działania dla jednej LGD obliczany jest w oparciu o iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Liczba mieszkańców ustalana jest na podstawie informacji statystycznych ogłoszonych w Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) 1. 1 Informacje w tym zakresie s zamieszczone na stronie internetowej: 6

8 Dla działania przewidziany jest limit pomocy wynoszący 3 z na mieszka ca zameldowanego na pobyt sta y na obszarze obj tym LSR wed ug stanu na dzie r., przy czym na przygotowanie projektu współpracy w ramach tego limitu może zostać wykorzystane nie więcej niż 1 zł. Uwaga: Jeśli LGD w ramach przygotowania projektu współpracy wykorzysta jedynie 0,5 zł, to na realizację nadal pozostaje do dyspozycji 2,5 zł. Uwaga: Powyższe kwoty odnoszą się jedynie do jednej LGD. Rzeczywisty budżet projektu współpracy, jako całości stanowi sumę wkładów wnoszonych przez wszystkich partnerów projektu współpracy, gdyż tak należy postrzegać projekt współpracy: jako całość, zarówno pod względem finansowym jak i odpowiedzialności za realizację poszczególnych zadań w ramach projektu. Przyk ad: Dla uproszczenia przykład zakłada, że partnerskie LGD zaangażują w realizację projektu współpracy cały dostępny limit. Partnerami są trzy LGD, których obszarlsr obejmuje: LGD 1: 50 tys. mieszkańców tj x 3 zł = zł LGD 2: 60 tys. mieszkańców tj x 3 zł = zł LGD 3: 80 tys. mieszkańców tj x 3 zł = zł Budżet projektu współpracy w omawianym przypadku może wynosić w sumie 570 tys. zł. Uwaga: Limity pomocy odnoszą się wyłącznie do kosztów kwalifikowalnych projektu, tak więc całkowity budżet projektu współpracy, którego koszty kwalifikowalne będą opiewać na 570 tys. zł, może być wyższy, gdyż zawierać będzie również pozycje niebędące kosztem kwalifikowalnym, a których poniesienie będzie niezbędne z punktu widzenia prawidłowości i możliwości realizacji projektu współpracy. Terminy sk adania i rozpatrywania WoPP WoPP można składać nie później niż: 7

9 do dnia 30 czerwca 2013 r. w przypadku przygotowania projektu współpracy, do dnia 31 grudnia 2013 r. w przypadku realizacji projektu współpracy. Okres rozpatrywania WoPP wynosi: jeden miesiąc w przypadku przygotowania projektu współpracy + ewentualnie 2x 21 dni na uzupełnienie, dwa miesiące w przypadku realizacji projektu współpracy + ewentualnie 2x 21 dni na uzupełnienie. Wniosek o przyznanie pomocy na przygotowanie projektu współpracy składa każda LGD w UM na obszarze którego znajduje się jej siedziba. Wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu współpracy składa jedna LGD krajowa uczestnicząca w jego realizacji, która jest umocowana do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w jego realizacji (koordynująca LGD/krajowa koordynująca LGD) w UM na obszarze którego znajduje się jej siedziba 2. Uwaga: Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do działania w imieniu pozostałych LGD krajowych uczestniczących w realizacji projektu współpracy umocowana jest LGD krajowa będąca koordynującą LGD, a w przypadku projektu współpracy międzynarodowej gdy żadna z krajowych LGD nie jest koordynującą LGD, umocowana jest ta LGD, której pozostałe LGD krajowe uczestniczące w realizacji projektu współpracy udzieliły pełnomocnictwa w tym zakresie. W zwi zku z tym, gdy krajowe grupy uczestnicz ce w mi dzynarodowym projekcie wspó pracy udzieli y pe nomocnictwa krajowej koordynuj cej LGD do wniosku o przyznanie pomocy za cza si stosowne pe nomocnictwo. Zatem w przypadku operacji polegającej na realizacji międzyregionalnego projektu współpracy, gdzie wszystkie LGD biorące udział w projekcie są krajowymi LGD i zawsze jedna z nich jest koordynującą LGD, pełnomocnictwo nie jest konieczne. W przypadku operacji polegającej na realizacji międzynarodowego projektu współpracy, ww. pełnomocnictwo jest wymagane jeśli o pomoc ubiega się więcej niż jedna LGD krajowa 2 Wniosek mo e zosta z o ony osobi cie albo przez upowa nion osob, albo przesy k rejestrowan nadan w placówce pocztowej operatora publicznego (Poczta Polska SA). 8

10 i żadna z nich nie jest koordynującą LGD (tj. koordynacja projektu jest zadaniem zagranicznej LGD). Uwaga: Bardzo istotne jest prawidłowe przygotowanie niezbędnej dokumentacji i precyzyjne wypełnienie wniosku. Wypełniając wniosek należy uważnie i dokładnie czytać instrukcję, stosować się do wskazówek w niej zawartych i pamiętać o złożeniu podpisów przez uprawnione osoby we wszystkich właściwych miejscach. Czas poświęcony na prawidłowe wypełnienie wniosku pozwoli na znaczne jego zaoszczędzenie podczas weryfikacji wniosku, co przełoży się na krótszy czas jego rozpatrzenia, a także pozwoli uniknąć wezwań do usunięcia nieprawidłowości lub braków, któreznacznie wydłużają czas rozpatrywania wniosku. W wyniku pozytywnej weryfikacji WoPP, SW wyznacza LGD termin zawarcia umowy przyznania pomocy. Wskazany termin będzie nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 2.1 Przygotowanie projektu wspó pracy Wysokość pomocy jaką LGD może uzyskać na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy uzależniona jest od liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Przyk adowy bud et LGD na przygotowanie projektu wspó pracy (w zale no ci od liczby mieszka ców obj tych LSR): mieszka ców / LSR 10 tys. 150 tys. z / LGD Szczegółowe zasady przyznania pomocy, w tym kryteria dostępu reguluje rozporządzenie MRiRW z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy 9

11 objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz.U. Nr 128, poz. 822 z późn. zm.) 3. Jakie warunki musz by spe nione aby uzyska pomoc na przygotowanie projektu wspó pracy? Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na przygotowaniu projektu współpracy, jeżeli projekt ten: 1. jest zgodny z LSR, aczkolwiek nie musi być w niej zawarty; 2. jest międzyterytorialny lub transnarodowy (międzynarodowy); 3. uwzględnia udział przynajmniej jednej LGD wybranej w ramach osi Leader (założenie projektów współpracy dopuszcza włączenie do współpracy innych niż lokalne grupy działania partnerstw publicznoprywatnych ważne jest jednak, aby spełniały warunki określone w art. 39 Rozporządzenia 1974/2006); 4. obejmuje wdrożenie wspólnego przedsięwzięcia; 5. nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych; a także, gdy operacja: 6. będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, czyli zostaną złożone nie więcej niż dwa wnioski o płatność; 7. zostanie zakończona w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r., co oznacza, że na przygotowanie projektu partnerzy zasadniczo mają maksymalnie 12 miesięcy, ale jeśli wnioski zostaną złożone (gdyż każdy partner składa swój własny wniosek obejmujący tą cześć projektu za którą odpowiada) np. w czerwcu 2013 r., to na przygotowanie projektu jest tylko 6 a nie 12 miesięcy; 8. wniosek o płatność ostateczną obejmować będzie co najmniej 25 % łącznej planowanej kwoty pomocy. 3 Rozporz dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie szczegó owych warunków i trybu przyznawania oraz wyp aty pomocy finansowej w ramach dzia ania Wdra anie projektów wspó pracy obj tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2008 r. Nr 128, poz. 822, z 2011 r. Nr 64, poz. 336 oraz Nr 261, poz. 1562). 10

12 Przygotowanie projektu wspó pracy Schemat wdra ania SW SW SW WoPP weryfikacja uzupełnienia umowa LGD LGD LGD LGD Rysunek 1. Powyższy rysunek prezentuje schemat wdrażania przyjęty dla operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy. Na potrzeby przykładu założono, że partnerami, którzy będą wspólnie przygotowywać (a w konsekwencji zapewne realizować) projekt współpracy, są LGD z trzech różnych województw. WoPP jest składany wraz z wymaganymi załącznikami, których wykaz zawiera formularz wniosku, a instrukcja precyzuje, który załącznik i w jakiej sytuacji jest obowiązkowy. Akronim Już na etapie przygotowania projektu współpracy konieczne jest stworzenie akronimu tytułu (skrótowca) projektu współpracy. Akronim to słowo utworzone przez skrócenie wyrażenia składającego się z dwóch lub więcej słów. Akronim może składać się z pierwszych liter wyrażenia (skrótowiec literowy i głoskowy), np. AGD - Artykuły Gospodarstwa Domowego, NBP Narodowy Bank Polski, GUS Główny Urząd Statystyczny, NATO- North Atlantic Treaty Organisation, czy sam LEADER - Liaison Entre Actions de Development de L'Economie Rurale lub zgłosek (najczęściej pierwszych sylab), którymi rozpoczynają się słowa skracanego wyrażenia (skrótowiec grupowy/sylabowy), np. Polfa Polska Farmacja, 11

13 Fablok Fabryka lokomotyw. Akronim może powstać również z sylab tego samego wyrazu, najczęściej pierwszej i ostatniej, np. baon batalion. Akronim może powstać z kombinacji dwóch lub nawet trzech wymienionych powyżej typów: MRiRW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, PZMot Polski Związek Motorowy. Akronim utworzony na potrzeby konkretnego projektu powinien być jednolicie stosowany przez wszystkich partnerów projektu. W przypadku międzynarodowego projektu współpracy, akronim powinien być utworzony w oparciu o nazwę projektu w języku uzgodnionym przez partnerów, tak aby pomimo tłumaczenia tytułu na różne języki akronim nie ulegał zmianie. Uwaga: Tworząc tytuł projektu należy zwracać uwagę na to, aby można było na jego podstawie stworzyć łatwy do Rysunek 2. Przyk ad akronimu tytu u projektu, realizowanego przez: Fundacj K odzka Wst ga Sudetów LGD, Stowarzyszenie LGD Qwsi, Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Ducha Gór. zapamiętania i charakterystyczny akronim. W związku z tym, dobrym rozwiązaniem jestwybranie w pierwszej kolejności krótkiego wyrazu, który będzie charakteryzował przedsięwzięcie, a następnie na jego podstawie utworzyć pełny tytuł, np. RAJD Rowerowe Atrakcje Jednej Doliny. Przysz y koordynator projektu wspó pracy Podobniejak w przypadku akronimu, już na etapie przygotowania projektu współpracy, LGD będące partnerami projektu powinny wyznaczyć osobę, która będzie odpowiedzialna za jego przygotowanie. Należy mieć na uwadze, że na etapie realizacji projektu współpracy, osoba ta stanie się koordynatorem, bądź koordynatorem krajowym (w zależności od tego, czy projekt będzie międzyregionalny, czy międzynarodowy i czy koordynująca LGD będzie za granicą, czy też w kraju). Co prawda doświadczenie i kwalifikacje tej osoby nie będą oceniane przez SW podczas weryfikacji WoPP w przypadku operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy, jednak wyznaczając taką osobę należy mieć na uwadze, że 12

14 będą oceniane w momencie gdy zostanie złożyny WoPP na operację polegającą na realizacji projektu współpracy. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy, SW podpisuje z LGD umowę przyznania pomocy określającą m.in. zobowiązania LGD i warunkirealizacji operacji. Należy pamiętać, że zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej, a tryb zmiany reguluje umowa. 2.2 Realizacja projektu wspó pracy Analogicznie jak w przypadku przygotowania projektu współpracy, wysokość pomocy jaką LGD może uzyskać na operację polegającą na realizacji projektu współpracy uzależniona jest od liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR według stanu na dzień 31grudnia 2006r. Przyk adowy bud et LGD (w zale no ci od liczby mieszka ców obj tych LSR): mieszka ców / LSR 30 tys. 450 tys. z / LGD Uwaga: Są to maksymalne kwoty pomocy jaką LGD może otrzymać na realizację projektu współpracy, o ile nie korzysta z pomocy na przygotowanie projektu współpracy. W przypadku gdy część limitu przysługującego na działanie została wykorzystana na przygotowanie projektu (maksymalnie 1 zł na mieszkańca), to limit na realizację projektu jest pomniejszany o kwotę wykorzystaną na przygotowanie. Patrz wyjaśnienia w części rozdziału 2. Projekty współpracy w PROW , pt. Limity środków w ramach działania. Jakie warunki musz by spe nione aby uzyska pomoc na realizacj projektu wspó pracy? 13

15 Pomoc jest przyznawana na operację polegającą na realizacji projektu współpracy, jeżeli: 1. projekt jest międzyterytorialny lub transnarodowy (międzynarodowy); 2. projekt uwzględnia udział przynajmniej jednej LGD wybranej w ramach osi Leader (założenie projektów współpracy dopuszcza włączenie do współpracy innych niż lokalne grupy działania partnerstw publicznoprywatnych ważne jest jednak, aby spełniały warunki określone w art. 39 rozporządzenia 1974/2006); 3. projekt uwzględnia odpowiedzialność koordynującej LGD za wdrożenie; 4. projekt obejmuje wdrożenie wspólnego przedsięwzięcia; 5. projekt nie przewiduje finansowania z udziałem innych środków publicznych; 6. projekt jest zgodny ze wszystkimi LSR realizowanymi przez LGD krajowe; 7. projekt uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, jaką można przyznać w ramach oceny zgodności projektu współpracy z kryteriami wyboru projektów współpracy; 8. w ramach projektu wskazano osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie projektu współpracy, czyli koordynatora projektu współpracy, a w przypadku gdy żadna z LGD krajowych uczestniczących realizacji międzynarodowego projektu współpracy nie jest koordynującą LGD również osobę koordynującą oraz nadzorującą wdrażanie, finansowanie, promocję i monitorowanie tego projektu, ze strony jednej spośród LGD krajowych koordynatora krajowego; 9. cele tego projektu są mierzalne, określone w czasie i możliwe do osiągnięcia w okresiejego realizacji; Uwaga: Pod pojęciem mierzalne należy rozumieć: pozwalające się zmierzyć, wyrazić w konkretnej wartości liczbowej (poprzez wskaźniki produktu), np. liczba km wybudowanych szlaków rowerowych, w odniesieniu do celu dotyczącego udostępnienia infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub liczba utworzonych miejsc noclegowych w odniesieniu do celu dotyczącego udostępnienia bazy turystycznej itp. Pod pojęciem okre lone w czasie należy rozumieć takie sformułowanie celów, aby było możliwe jednoznaczne zweryfikowanie, w jakim okresie czasu założone cele projektu zostaną osiągnięte np. wytyczenie 14

16 i oznakowanie w ciągu 6 miesięcy 15 km szlaku kajakowego, zorganizowanie w ciągu roku dwóch spływów kajakowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych itp. Pod pojęciem mo liwe do osi gni cia w okresie realizacji projektu należy rozumieć: takie sformułowanie celów, aby przy uwzględnieniu ewentualnych ryzyk związanych z realizacją projektu ich osiągnięcie było możliwe w okresie realizacji projektu, a więc powinny być raczej celami krótkookresowymi, dostosowanymi do możliwości zarówno finansowych jak i organizacyjnych partnerów. 10. projekt będzie realizowany w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w jednym roku w nie więcej niż czterech etapach. Oznacza to, że w jednym roku można będzie złożyć nie więcej niż cztery wnioski o płatność, przy czym nie muszą one być składane cyklicznie, w równych odstępach czasu (np. raz na kwartał). Bardzo prawdopodobna jest sytuacja, w której trzy pierwsze wnioski o płatność zostaną złożone np. w miesięcznych odstępach czasu, a czwarty po 6 miesiącach od terminu złożenia trzeciego, gdyż terminy składania wniosków o płatność są ściśle związane z terminami zakończenia poszczególnych etapów projektu. Z kolei terminy zakończenia etapów projektu są uzależnione od jego specyfiki; 11. projekt zostanie zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2015 r. Oznacza to, że na realizację projektu partnerzy zasadniczo mają maksymalnie 48 miesięcy, ale jeśli realizację projektu rozpoczną dopiero pod koniec okresu programowania np. w grudniu 2013 r., to na realizację projektu jest tylko 18, a nie 48 miesięcy. Koordynuj ca LGD/krajowa koordynuj ca LGD Jak już była o tym mowa wyżej za koordynację wdrażania projektu współpracy odpowiada koordynująca LGD. W zależności od rodzaju projektu współpracy mogą być dwa typy LGD koordynującej. Po pierwsze, wyróżnia się LGD koordynującą cały projekt międzynarodowy lub projekt międzyregionalny. Po drugie, w przypadku, gdy wśród polskich LGD 15

17 uczestniczących w międzynarodowym projekcie współpracy nie będzie grupy koordynującej cały projekt, ponieważ taką rolę pełni grupa z zagranicy, wówczas polskie LGD powinny wybrać spośród siebie krajową koordynującą LGD. Koordynująca LGD/krajowa koordynująca LGD na podstawie umocowania do działania w imieniu pozostałych krajowych LGD uczestniczących w realizacji projektu współpracy składa jeden wniosek o przyznanie pomocy i tylko ona jest Zdj cie 1. Realizacja polsko szwedzkiego projektu wspó pracy pn. Polski i Szwedzki Szlak Lokalnego Produktu. Arch. LGD Podbabiogórze. stroną postępowania w sprawie przyznania pomocy w zakresie realizacji projektu współpracy. Realizacja projektu wspó pracy Schemat wdra ania mi dzyregionalnego projektu wspó pracy SW WoPP weryfikacja uzupełnienia ocena Koordynuj ca LGD Krajowa LGD Krajowa LGD Krajowa LGD Rysunek 3. Powyższy rysunek prezentuje schemat wdrażania przyjęty dla operacji polegającej na realizacji międzyregionalnego projektu współpracy. WoPP jest składany przez koordynującą LGD wraz z wymaganymi załącznikami, których wykaz zawiera formularz wniosku, a instrukcja precyzuje który załącznik i w jakiej sytuacji jestobowiązkowy. W przypadku operacji polegającej na realizacji projektu współpracy, załącznikiem obowiązkowym do WoPP jest umowa o wspólnej realizacji 16

18 projektu współpracy (umowa partnerska) zawarta ze wszystkimi partnerami projektu współpracy. Dokument ten zostanie szerzej omówiony w rozdziale 3 Przygotowanie projektu współpracy krok po kroku, podrozdział 3.6 Podpisanie umowy partnerskiej. Realizacja projektu wspó pracy Schemat wdra ania mi dzynarodowego projektu wspó pracy Informacjaoprojekcie KE MRiRW Informacja o projekcie Informacja o projekcie W a ciwa instytucja wdra aj ca WoPP SW weryfikacja uzupełnienia ocena projektu umowa wniosek LGD zagraniczna Koordynuj ca LGD Krajowa LGD Rysunek 4. W przypadku realizacji międzynarodowego projektu współpracy schemat wdrożeniowy jest nieco bardziej rozbudowany niż w przypadku realizacji projektu międzyregionalnego. Jednakże fakt ten ani nie ma wpływu na długość terminu rozpatrywania WoPP, ani nie nakłada na LGD żadnych dodatkowych zobowiązań. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku oraz zawarciu umowy przyznania pomocy SW informuje o tym fakcie MRiRW, które informację tę przekazuje Komisji Europejskiej. Właściwa instytucja wdrażająca partnera zagranicznego dokonuje analogicznej czynności odnośnie wniosku złożonego przez tego partnera. Czynności te nie mają wpływu na możliwość rozpoczęcia realizacji operacji przez LGD, jednak kwestia posiadania akceptacji projektu przez odpowiednią instytucję 17

19 wdrażającą (w warunkach Polski, jest to fakt zawarcia umowy przyznania pomocy pomiędzy LGD a SW) będzie miała kluczowe znaczenie na etapie pierwszej płatności w ramach operacji. Uwaga: W odróżnieniu od stanu prawnego obowiązującego w zakresie projektów współpracy do 12 kwietnia 2011 roku, obecnie wniosek o przyznanie pomocy składa LGD koordynująca/krajowa koordynująca projekt. Oznacza to, że składany przez nią wniosek jest wnioskiem składanym wspólnie przez wszystkie LGD uczestniczące w projekcie. Wnioski o przyznanie pomocy obejmować będą zatem całość projektów, a nie jak wcześniej wyłącznie ich fragmenty odnoszące się do zakresu zadań poszczególnych LGD. Postępowanie w sprawie przyznania pomocy prowadzi tylko jeden SW właściwy ze względu na siedzibę koordynującej LGD/krajowej koordynującej LGD. Umowa przyznania pomocy jest jednak zawierana przez ten SW ze wszystkimi LGD krajowymi biorącymi udział w projekcie. Realizacja projektu wspó pracy Schemat p atno ci dla mi dzynarodowego projektu wspó pracy KE Informacja o zatwierdzeniu projektu zagranicznej LGD Zlecenie płatności ARiMR płatność na rachunek bankowy LGD MRiRW SW Informacja o otrzymaniu zatwierdzenia projektu weryfikacja uzupełnienia WoP LGD zagraniczna LGD LGD Rysunek 5. 18

20 Powyższy rysunek prezentuje schemat procedury płatności dla operacji polegającej na realizacji międzynarodowego projektu współpracy. LGD składa do UM, z którym zawarła umowę przyznania pomocy, wniosek o płatność (WoP) po zakończeniu realizacji etapu operacji. W przypadku pierwszego WoP w ramach międzynarodowego projektu współpracy, po zakończeniu jego weryfikacji, ale jeszcze przed wystawieniem ARiMR zlecenia płatności, SW dokonuje weryfikacji, czy pozostali zagraniczni partnerzy projektu współpracy otrzymali zatwierdzenie projektu. Informację tę SW otrzymuje od MRiRW, które z kolei informację tę pozyskuje z KE. SW może wystawić ARiMR zlecenie płatności (na podstawie którego ARiMR przekaże środki LGD) wyłącznie w sytuacji, gdy z uzyskanych informacji wynika, że wszyscy partnerzy otrzymali zatwierdzenie projektu. Jeśli w informacji stwierdzono, że którykolwiek z partnerów jeszcze nie otrzymał zatwierdzenia projektu, gdyż nadal trwa weryfikacja jego wniosku, to SW wstrzymuje wystawienie zlecenia płatności do momentu uzyskania informacji o wyniku weryfikacji wniosku partnera, o czym informuje LGD wnioskującą o płatność. Takie wstrzymanie płatności do czasu uzyskania informacji o otrzymaniu zatwierdzenia projektu przez wszystkich partnerów nie może trwać dłużej niż 9 miesięcy, a w przypadku umów zawartych na formularzu w wersji od 7z nie dłużej niż 2 miesiące. Nie oznacza to jednak, że ewentualne oczekiwanie na płatność (wstrzymanie płatności) będzie trwało aż 9 miesięcy / 2 miesiące, gdyż bieg tego terminu rozpoczyna się już w dniu zawarcia umowy przyznania pomocy przez LGD wnioskujące o płatność. Uwaga: W przypadku, gdy w terminie 9 miesięcy / 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy przyznania pomocy przez LGD wnioskujące o płatność, partner projektu współpracy nie otrzyma zatwierdzenia projektu, płatność nie jest realizowana i może nastapić rozwiązanie umowy przyznania pomocy. Kwestia ta oraz okoliczności jej towarzyszące są szczegółowo uregulowane w umowie przyznania pomocy. Uwaga: Wniosek o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, w tym dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki należy złożyć w wersji papierowej bezpośrednio w miejscu wskazanym przez UM w terminie określonym w umowie przyznania pomocy. Jednym z załączników do wniosku są faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej. W myśl obowiązujących od 2011 roku przepisów załącznikiem do wniosku 19

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Aktualizacja szczegółowego opisu zadań W 2011 roku złożono 94 wnioski o płatność 90% opisów zadań podlegało aktualizacji Średnio

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY. Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY Podtytuł: Banie 1 marca 2013 roku Wypełnia pracownik DIROW Numer identyfikacyjny z ARiMR terenowego Wybieramy rodzaj beneficjenta Po wyborze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 311 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Projekty grantowe. w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Projekty grantowe w działaniu: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w poddziałaniu: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Bardziej szczegółowo

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się

Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się Działanie to przyczynia się do poprawy jakości życia lub różnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach działań osi 3 Jakość życia na obszarach

Bardziej szczegółowo

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN.

X. 10 000 PLN 1000 PLN. 11 000 PLN. Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r.

Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy. Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Najczęściej popełniane błędy w procesie autoryzacji płatności Działanie 421 Wdrażanie projektów współpracy Karniowice, dnia 8 marca 2012 r. Dostarczane uzasadnienia/wyjaśnienia do wniosków o płatność są

Bardziej szczegółowo

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY

NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY NORDIC WALKING PARK PODKARPACIE CENTRUM PROJEKT WSPÓŁPRACY Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie zrealizowanego projektu współpracy, jako przykładu dobrej praktyki. Informacja jest skierowana

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

PROW 2007-2013. Oś 4 LEADER. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 Oś 4 LEADER Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Małe projekty Beneficjenci tzw. Małych projektów : osoby fizyczne zameldowane na obszarze działania LGD osoby fizyczne prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Małe projekty. Beneficjenci

Małe projekty. Beneficjenci Małe projekty Małe projekty - są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY

Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary wiejskie w ramach Osi 4 LEADER na działanie,,małe PROJEKTY Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Białych Górali i Lachów Sądeckich 33-390 Łącko 836 Tel. 881 021 881 www.lgdlacko.pl, e-mail:biuro@lgdlacko.pl Możliwość pozyskania środków finansowych na obszary

Bardziej szczegółowo

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji:

W ramach LSR mogą być realizowane następujące typy operacji: Ważne przepisy prawa krajowego ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA PROW 2014-2020 1) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378) tzw. ustawa RLKS. 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania:

Procedura oceny zgodności i wyboru operacji. Procedura naboru i wyboru projektów obejmować będzie następujące działania: 9. Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygni ęć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym

Bardziej szczegółowo

Ankieta monitorująca z realizacji operacji

Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankieta monitorująca z realizacji operacji Ankietę monitorującą z realizacji operacji beneficjent wypełnia na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy przyznania pomocy oraz wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Warszawa 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r.

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 2013 r. Beneficjencipomocy: osobafizyczna: jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia, ma miejsce zamieszkania na obszarze 9 gmin objętych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 851 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu

Bardziej szczegółowo

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania

Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Zasady ubiegania się o pomoc finansową w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji odpowiadających dla działania Małe projekty Świdwin 2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR:

Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: Załącznik nr 1 Kryteria oceny efektywności LGD oraz realizacji LSR: 1) wysokość wnioskowanej pomocy finansowej w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 21 ustawy, określona na podstawie wniosków

Bardziej szczegółowo

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej

Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Lokalna Grupa Działania Krajna nad Notecią Nabory dla przedsiębiorstw i osób planujących uruchomienie działalności gospodarczej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 05-06.06.2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239

LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 LGD Perły y Czarnej Nidy ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica tel. 41 311 46 91 wew. 239 Informacja dla beneficjentów działania ania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw biorstw Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski

PROW Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin Ireneusz Witkowski PROW 2014-2020 Szkolenie - Zasady dla przedsiębiorców Kuślin 16.06.2016 Ireneusz Witkowski Lokalna Grupa Działania KOLD PROW 2014-2020 Ustawa z dnia 20 lutego 2015r o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej

Bardziej szczegółowo

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012

LGD PERŁA JURY. Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 LGD PERŁA JURY Szkolenie z zakresu pisania wniosków o płatność dla działania Małe Projekty 22-23.02.2012 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7

Odniesienie do pozycji we wniosku o przyznanie pomocy 1 Miejsce realizacji operacji 10 17.7 Wzór Karta oceny zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk

Małe Projekty. 12 czerwca 2012r. Opracował: Adam Panasiuk Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY

NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY NABORY TEMATYCZNE W RAMACH LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU OBSZARU SZWAJCARII KASZUBSKIEJ LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach "małych projektów" beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład)

16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania pomocy w ramach małych projektów beneficjenci, poziom dofinansowania (wykład) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Harmonogram szkolenia: 16:00-16:15 "Małe projekty" - definicja (wykład) 16:15-16:45 Ogólne zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi

PROW 2007-2013. Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski w Łodzi Hj Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi Piotr Wrona Marta Marciniak Departament Funduszu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program LEADER 2014-2020 realizowany będzie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Leśna Kraina Górnego Śląska współfinansowana jest ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy.

II. Poprawa jakości życia, w tym dostępu do kultury i rekreacji, nauki i pracy. Opracowanie informacji o możliwości realizacji projektów przez beneficjentów z terenu działania LGD Między Dalinem i Gościbią w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r.

Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa październik 2010 r. Odnowa i rozwój wsi działanie objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zmiany dotyczą: ZMIANY rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. ANKIETA MONITORUJĄCA dla działania Małe projekty z realizacji operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 1. Obowiązek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTA PROJEKTOWA DLA MAŁYCH PROJEKTÓW NaleŜy podać dane wnioskodawcy Nazwa wnioskodawcy Stowarzyszenie Lepsze Jutro (naleŝy wpisać nazwę organizacji zgodnie z KRS) Adres Wołajowice

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych

Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Środa z Funduszami dla organizacji pozarządowych Rzeszów, 3 grudnia 2014 LEADER LEADER to rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS), wspierany ze środków EFRROW. Podstawowe reguły RLKS przewidziane

Bardziej szczegółowo

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji

Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Lokalne kryteria oceny operacji Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Karta oceny zgodności wg lokalnych kryteriów Załącznik nr 10 Imię i nazwisko osoby oceniającej. Wniosek nr:... złożony przez:. Nazwa operacji:... Działanie

Bardziej szczegółowo

Umowa przyznania pomocy

Umowa przyznania pomocy Umowa przyznania pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi sierpień- wrzesień

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Odnowa i rozwój wsi Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1822 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 / oś 4 LEADER Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa

Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Program jest instrumentem realizacji Strategii Województwa Cel realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016: Szeroko rozumiana poprawa jakości życia na wsi, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturalnych mieszkańców a także zidentyfikowanie i promowanie

Bardziej szczegółowo

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 ---

4 Innowacyjność operacji. 15 Sekcja IV wniosek II.2 EPO 5 Członkostwo Wnioskodawcy w LGD. 15 --- 8/5 Wzór Karta oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru w ramach działania Wdrażanie LSR dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania Różnicowanie w kierunku działalności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie Szanowni Państwo, Prosimy o wypełnienie czytelnie (elektronicznie lub pismem drukowanym) wyłącznie białych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia. w sprawie danych niezbędnych do właściwego monitorowania realizacji i ewaluacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON

1.2 Rodzaj LGD. 1.2.1 Istniejąca. 1.4 Numer KRS 1.5 NIP 1.6 REGON W WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY w ramach działania 4 Wdrażanie projektów współpracy w zakresie operacji polegającej na przygotowaniu projektu współpracy Potwierdzenie przyjęcia (pieczęć) W-_4_P. Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych

LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020. Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych LGD Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby Działanie Leader PROW 2014-2020 Możliwości uzyskania dofinansowania przetwórstwo produktów lokalnych S T O W A R Z Y S Z E N I E T U R Y S T Y C Z N E K A S Z U B

Bardziej szczegółowo

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej

2.10.Nr telefonu 2.11.Nr faksu 2.12.Adres poczty elektronicznej Nr telefonu 3.11.Nr faksu 3.12.Adres poczty elektronicznej WoP- 4.1 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata Możliwości i zasady otrzymania wsparcia Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 204 2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w Polsce

Podejście Leader w Polsce Podejście Leader w Polsce Joanna Gierulska Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Wydział Leader Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mikołajki, 13 października 2009 r. Jak się wszystko zaczęło? Pierwsze

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DLA NGO W RAMACH PROW 2014-2020 Lokalna Strategia Rozwoju 2014-2020 LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PARTNERSTWO DUCHA GÓR 1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Bardziej szczegółowo

przez beneficjentów działań osi 4 Leader

przez beneficjentów działań osi 4 Leader Rozliczanie projektów przez beneficjentów działań osi 4 Leader Kamionka Wielka, 29.09.2014 Program szkolenia 08:00 09:30 Działanie Małe projekty Iczęść 09:30 09:45 Przerwa 09:45 11:15 Działanie Małe projekty

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 PODSUMOWANIE DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Rola Samorządu Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD.

Opracowane i przedstawione niżej kryteria oceny operacji wynikają z przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz doświadczenia LGD. Załącznik nr 2 do Uchwały nr 40/2016 WZC ZPT z dn.07.06.2016 r. Lokalne kryteria wyboru operacji realizowanych w ramach LSR 2014-2020 dla operacji grantowych oraz operacji realizowanych przez podmioty

Bardziej szczegółowo

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła

Rozwój gospodarczy regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu Kozła Kryteria Wyboru Operacji przez Radę LGD Etap I ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Poniżej przedstawiono tabelę zawierającą cele ogólne i szczegółowe LSR. Operacja musi być zgodna przynajmniej

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat

5.2 Powiat. 5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" W-_4_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów

Załącznik nr 11. Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, których projekty realizowane są przez kilka podmiotów Załącznik nr 11 Wytyczne IZ RPO WSL dla Beneficjentów, Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Katowice, wrzesień 2015 r. 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/kraków Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 43 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja W-_43 Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ I. RODZAJ PŁATNOŚCI Znak sprawy (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania

Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako instrument partnerstwa trójsektorowego w okresie programowania 2014-2020 Piotr Łukasik Wydział Leader Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą

Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Konferencja podsumowująca wdrażanie inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 na obszarze Między Prosną a Wartą Wieruszów, 10 czerwca 2015 r. 1 Konferencja jest poświęcona

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny merytorycznej

Kryteria oceny merytorycznej Kryteria oceny merytorycznej Ocena merytoryczna składa się z: a) oceny zgodności operacji z LSR; b) oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami przyjętymi przez LGD. Ocenę zgodności operacji z LSR

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Zasady przyznawania pomocy w ramach działania Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Szkolenia organizowane przez Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego współfinansowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 64 4070 Poz. 336 336 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja.

Lokalne Kryteria Wyboru Operacji. Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Lokalne kryteria wyboru operacji w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, w tym inkubatorów przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI

OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI .. pieczęć LGD OCENA MERYTORYCZNA KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI dla wnioskodawców i operacji zgłaszanych w ramach konkursu na obszarze LGD Dunajec-Biała do działania Wdrażanie SRL

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER WNIOSEK O PŁATNOŚĆ PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 W-2_19.1 DZIAŁANIE: 19. WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER Potwierdzenie przyjęcia przez UM /pieczęć/ PODDZIAŁANIE:

Bardziej szczegółowo

Podejście Leader w nowym okresie programowania

Podejście Leader w nowym okresie programowania Podejście Leader w nowym okresie programowania 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Poznań, 15 października 2014 Umowa Partnerstwa

Bardziej szczegółowo

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji

Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Załącznik nr 16 do wniosku o wybór LGD do realizacji LSR: Wzory dokumentów stosowane w procedurze oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji Karta oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju

Bardziej szczegółowo

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu

5.2 Powiat. 5.13. Adres www. 6.2. Imię. 6.5. Powiat. 6.12. Poczta 6.13. Nr telefonu 6.14. Nr faksu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* 4 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ W-_4_

Bardziej szczegółowo

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Oś 3 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej październik 2010 r. Zakres pomocy Inwestycje przeprowadzone w związku z uruchomieniem lub rozwojem działalności dodatkowej w zakresie: usług dla

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r.

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia. Targanice, dnia 23 maja 2012 r. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju (małe projekty) wniosek o płatność i główne problemy na etapie rozliczenia Targanice, dnia 23 maja 2012 r. 1/12 Małe projekty w województwie małopolskim (stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 12/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr 12/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r. Uchwała Nr 12/2008 Komitetu Monitorującego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie określenia kryteriów selekcji dla poszczególnych działań Programu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015

Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 Plan działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Podkarpackim na lata 2014-2015 1. Identyfikacja i analiza możliwych do przeniesienia dobrych praktyk w zakresie

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI

CEL OGÓLNY (CO) CEL SZCZEGÓŁOWY (CS) PRZEDSIĘWZIĘCIE (P) PREFEROWANE TYPY OPERACJI Opis operacji odpowiadającej działaniu z zakresu Małe projekty pod kątem spełniania kryteriów wyboru określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo na Jurze Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków i plan finansowania

Plan wydatków i plan finansowania Plan wydatków i plan finansowania Magdalena Döring Wspólny Sekretariat Techniczny www.sn-pl.eu Plan prezentacji 1. Kwalifikowalność wydatków podstawy 2. Struktura wniosku projektowego 3. Rodzaje wydatków

Bardziej szczegółowo

Wydział Terenów Wiejskich

Wydział Terenów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich Działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD

SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD SPRAWOZDANIE ROCZNE DLA LGD Katarzyna Łukasiewicz Wydział Leader DROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi listopad 2010 r. 1. Liczba ludności objęta LSR: Liczba mieszkańców wg danych GUS na dzień 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1

STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizują STUDIA PODYPLOMOWE Leader szansą rozwoju polskiej wsi 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji operacji

Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie z realizacji operacji (zał. nr 2 do wniosku o płatność) Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację

Bardziej szczegółowo

Przede wszystkiej liczy się pomysł

Przede wszystkiej liczy się pomysł Przede wszystkiej liczy się pomysł ciekawy, nowatorski możliwy do realizacji i odpowiadający oczekiwaniom społeczności lokalnej nt.: - organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działalności turystycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę

REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę REGULAMIN KONKURSU Wiem jak Leader zmienił moją wieś-gminę I. ORGANIZATOR zwane dalej Organizatorem II. III. CEL KONKURSU Celem Konkursu jest: 1) upowszechnianie wiedzy o działaniach prowadzonych przez

Bardziej szczegółowo

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA

B. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW FORMULARZA W-1/4.1. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF

Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kwalifikowalność i rozliczanie kosztów w projektach nieinwestycyjnych realizowanych w ramach MF EOG i NMF Kwalifikowalność wydatków dokumenty bazowe

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wniosków

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju uwagi do wniosków 1 Problematyczne zagadnienia przy weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Rozwoju Obszarów Wiejskich Wrocław, kwiecieo

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 12 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr II/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko Sejneńska Lokalna

Bardziej szczegółowo