Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa"

Transkrypt

1 Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Szczecin, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia r. NA DOSTAWĘ TABLIC INTERAKTYWNYCH ORAZ PROJEKTORÓW DEDYKOWANYCH WRAZ Z UCHWYTAMI ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA ZP/WNoŻiR/162/2015 Zadanie Nr 1 Integralną część niniejszych IWZ stanowią następujące dokumenty: Załącznik Nr 1- Opis przedmiotu zamówienia tablice interaktywne, projektory dedykowane, uchwyty do projektorów dedykowanych Załącznik Nr 2 - Wzór formularza ofertowego 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie al. Piastów 17, Szczecin REGON: , NIP: Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego (przetargu ofertowego) przy wartości zamówienia nie przekraczającego kwoty ,00 euro (netto), wyłączonego ze stosowania ustawy PZP na podstawie art. 4 pkt. 8 w związku z art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego, w szczególności art Opis przedmiotu zamówienia NA DOSTAWĘ TABLIC INTERAKTYWNYCH ORAZ PROJEKTORÓW DEDYKOWANYCH Składniki zamówienia: 3.1 tablice interaktywne opis szczegółowy w załączniku Nr projektory dedykowane opis szczegółowy w załączniku Nr uchwyty do projektorów dedykowanych opis szczegółowy w załączniku Nr 1 1

2 4. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania: do 4 tygodni od zawarcia umowy (z możliwością skrócenia). 5. Opis sposobu obliczenia ceny Należy podać całkowitą cenę za rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez Zamawiającego, zgodnie z art. 3.ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (z późniejszymi zmianami) oraz załączonym wzorem formularza oferty zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (przetargu). Przez dostarczenie przedmiotu zamówienia Zamawiający rozumie dostarczenie urządzeń wchodzących w jego skład. Z czynności zakończonych rezultatem pozytywnym sporządzony zostanie Protokół odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia Faktury. 2

3 6. Kryteria wyboru ofert Ocenie, o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Wykonawców, którzy złożyli oferty zgodne z treścią zapytania ofertowego (przetargu) w rozumieniu art par. 4 Kodeksu Cywilnego. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny (jako wynik błędnej operacji matematycznej), pod warunkiem, że oferta uwzględnia pełny zakres przedmiotowy przetargu ofertowego (jest zgodna ze jej specyfikacją). Oferty niezgodne z zakresem przedmiotowym specyfikacji nie będą przedmiotem oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej. W celu wyboru oferty najkorzystniejszej zostanie uwzględnione kryterium: Kryterium Nr 1 - Cena oferty (C) waga kryterium 80 % Kryterium Nr 2 - Ocena techniczna (T) waga kryterium 10% Kryterium Nr 3 - Okres gwarancji (G) waga kryterium 10% gdzie podaną wyżej wagą procentową jest waga punktowa według zasady: jeden % = jeden pkt Opis kryterium oceny ofert (zasady przyznawania ofercie punktów): Kryterium cena oferty (wskaźnik oznaczony jako C ) oferta z najniższą ceną brutto albo jej ewentualna korekta dokonana w trybie i na warunkach określonych powyżej uzyska 80 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty w ilości proporcjonalnie mniejszej według następującego wzoru: najniższa oferowana cena C = x 80 cena oferty badanej W ramach oceny technicznej (kryterium Nr 2) żywotności lampy zamawiający przyzna ofercie punktację w wysokości 10 pkt., zgodnie z poniższym wzorem: maksymalna żywotność lampy (tryb eco) T = x 10 najdłuższa żywotność lampy (tryb eco) w złożonych ofertach W ramach kryterium : okres gwarancji podany w miesiącach, Zamawiający przyzna ofercie punktację zgodnie z zasadą jak poniżej: okres gwarancji w ofercie badanej) 24 m-ce G = x 10 najdłuższy okres gwarancji w złożonych ofertach Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną lub w przypadku jednakowych cen, wezwie wykonawców do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie. 3

4 9. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, rozumianych jako niekompletne. 10. Wynagrodzenie wykonawcy Wynagrodzenie wykonawcy ustala się jako ryczałtowe, po podpisaniu protokołu odbioru płatne jednorazowo w terminie 21 dni od otrzymania faktury. 11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania się w sprawach zamówienia są: Patryk Tarnowski Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Lilianna Pokorska Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a także jednakowego dostępu do informacji ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są te, które zostały zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego: 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę z napisem: DOSTAWA TABLIC INTERAKTYWNYCH WNoŻiR i projektorów dedykowanych zawierającą formularz ofertowy (zał. nr 2) składać należy w Budynku WNoŻiR, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie ul. K.Królewicza 4 pokój nr 21, w terminie do dnia r. do godz. 9:00 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu w miejscu składania ofert o godz. 9:15 Dopuszcza się możliwość osobistego zaprezentowania oferty. Zgodnie z art par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się, że niniejsze Ogłoszenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania oferty cenowej nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez ZUT w Szczecinie i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 4

5 Załącznik nr 1 do IWZ z dn r. Tablica interaktywna - 2 szt. Atrybuty Określenie Przekątna tablicy [cale] 78 Rodzaj powierzchni Stalowa powierzchnia pokryta matowym tworzywem Sposób obsługi Palec, pisak, dowolny wskaźnik lub pisaki suchościeralne Format obrazu 4:3 Czas odpowiedzi 6 ms Komunikacja USB, RF bezprzewodowy (opcjonalnie) Paski skrótów Po obu stronach tablicy, stanowiące integralną część powierzchni Powierzchnia ekranu aktywnego 1590 x 1183 [mm] Wielkość nieopakowanej tablicy 1693 x 1284 x 31 [mm] System operacyjny Windows Vista/7/8, Linux, MAC Zasilanie Port USB Przykładowy typ spełniający Board Multi Touch 78" podane parametry Oferuję - podać symbol i inne oznaczenia producenta Projektor dedykowany - 2 szt. Atrybuty Określenie Odległość projekcji (min. maks.) [m] Wbudowane głośniki (moc) [W] Tak (20) Żywotność lampy [h] 8000 Kontrast 10000:1 Jasność ANSI [lumen] 3300 Rozdzielczość 1024x768/1920x1080 optyczna/maksymalna Złącza 2 x D-sub 2 x USB RJ-45 RS x HDMI Gwarancja 3 lata Głośność pracy [db] 38 Informacje dodatkowe Instrukcja obsługi Kabel VGA Pilot Podręcznik użytkownika na płycie CD Przykładowy typ spełniający NEC M332XS podane parametry Oferuję - podać symbol i inne oznaczenia producenta 5

6 Uchwyt do projektora dedykowanego - 2 szt. Atrybuty Określenie Maks nośność Do 13 kg Regulacja długości ramienia [mm] Od 855 do 1400 Regulacja kąta pochyleni Do -15º/+15º Regulacja poziomu +15º/-15º Regulacja obrotu prawo-lewo 360º Elementy dodatkowe Uchwyt do projektora, zestaw śrub Przykładowy typ spełniający NB M6-1400, Fiber Novelty podane parametry Oferuję - podać symbol i inne oznaczenia producenta 6

7 Załącznik nr 2 do IWZ z dn r..... nazwa (firma) Wykonawcy... adres Wykonawcy Nr NIP... Nr konta bankowego... nr telefonu... nr telefax... adres ... Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego NA DOSTAWĘ TABLIC INTERAKTYWNYCH ORAZ PROJEKTORÓW DEDYKOWANYCH WRAZ Z UCHWYTAMI Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie: Cena z podatkiem od towarów i usług ( brutto ) zł słownie: zł 7

8 Deklarujemy okres gwarancji na urządzenia wchodzące w skład systemu w wymiarze :..... miesięcy Oferujemy termin wykonania umowy w terminie (do) :... Zapoznaliśmy się z warunkami płatności i przyjmujemy je bez zastrzeżeń. Szczecin, dnia (podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty) 8

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJACEGO WYRAŻONĄ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 14 TYS. EURO NETTO Dotyczy: Zapytania ofertowego przeprowadzonego przez Fundację Uwolnienie zgodnie z paragrafem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura

Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Doradztwa Sp. z o.o. ul. Cegielniana 6b/2 30-404 Kraków Kraków, 29.08.2014r. Zapytanie ofertowe nr 16/2014/5.1 Zrównoważona Infrastruktura DOTYCZY ZADANIA: zakup urządzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ. Łódź, 28.03.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA FREZARKĘ Łódź, 28.03.2013 1. Nazwa i adres Zamawiającego. NIP: 7261014163 REGON: 470972354 adres: ul. Stalowa 17, 91-859 Łódź tel. (042)659 95 50 fax (042) 659

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: DP 2/01/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia publicznego: Dostawa płyt drogowych typ Yomb I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA

EUROPEJSKI ROL9IK TRYB POSTEPOWA9IA Powiat Wieruszowski, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Baranowskiego w Lututowie ul. Klonowska 3, 98-360 Lututów Lututów, 05.12.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 23 05.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Rzeszów 30.08.2012. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NR 1/IT/2012 W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 70¹ KODEKSU CYWILNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO KOD CPV: 30200000-1, 30213100-6, 48000000-8 Działanie Działanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Nr sprawy: 28/2010/PN/DZP Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, zwana dalej w skrócie SIWZ na dostawę projektora, laptopów i drukarek dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie I. Nazwa i

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego)

Dostawę sprzętu komputerowego (wraz z transportem i wniesieniem do siedziby Zamawiającego) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A CZĘŚĆ I INFORMACJA OGÓLNA 1. I n f o r m a c j e o Z a m a w i a j ą c y m i p r z e d m i o c i e p r z e t a r g u. 1.1.

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009

Finansowanie zamówionego samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego. Postępowanie nr: 1/LO/2009 Krakowski Holding Komunalny Spółka Akcyjna 30-347 Kraków, ul. Brożka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy.

1. Zamówienie musi zostać wykonane w terminie do 28 dni liczonych od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo