Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów"

Transkrypt

1 Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 1 i obróbka koñcowa dokumentów sxp - smart Extendable Platform u ytkowników PO REJESTRACJI NA LATA GWARANCJI MC760 MC770 MC780

2 Zaawansowana technologia zapewniaj¹ca kontrolê nad obiegiem dokumentów Urz¹dzenia wielofunkcyjne do wydruków kolorowych i monochromatycznych w formacie A4 zwiêkszaj¹ maksymalnie wydajnoœæ, zapewniaj¹c efektywnoœæ na wielu poziomach organizacji. Ulepszenie sposobu zarz¹dzania dokumentami oraz ich przetwarzania pozwala zwiêkszyæ efektywnoœæ ich obiegu na ka dym poziomie organizacji. Po³¹czenie wysokiej klasy oprogramowania z zaawansowan¹ technologi¹ pozwala zwiêkszyæ wydajnoœæ oraz Usprawniæ procesy tworzenia i obiegu dokumentów. Seria urz¹dzeñ wielofunkcyjnych MC700 zapewnia bezproblemow¹ integracjê z u ywanym systemem obiegu dokumentów dziêki otwartej platformie sxp. Zapewniaj¹ narzêdzia potrzebne do efektywnego wykorzystania zasobów organizacji, ulepszaj¹c procesy komunikacyjne i obieg dokumentów. ¹czy funkcjonalnoœæ drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania1 oraz zszywania w szybkim i wygodnym urz¹dzeniu, produkty z serii MC700 zapewniaj¹ bezpieczne i efektywne zarz¹dzanie dokumentami oraz odpowiedni¹ wydajnoœæ dla organizacji o ró nych rozmiarach, od du ych globalnych korporacji oraz instytucji finansowych, po ma³e firmy i placówki oœwiatowe. Z wielu dostêpnych modeli oraz opcji mo esz wybraæ odpowiednie urz¹dzenie wielofunkcyjne, które spe³ni Twoje wymagania specyfikacyjne oraz bud etowe. sxp (otwarta platforma) w centrum produktywnoœci Twojego biznesu Seria MC700 wspierana przez sxp (otwart¹ platformê) pozwoli zapewniæ szybki i bezproblemowy obieg dokumentów w Twojej firmie. Oparta na us³ugach sieciowych platforma umo liwia pe³n¹ integracjê urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z istniej¹cymi systemami klienta oraz rozwi¹zaniami innych firm, na przyk³ad z oprogramowaniem PaperCut MF czy Drivve Image. Dziêki temu pobieranie dokumentów, ich dystrybucja, odbiór oraz zarz¹dzanie nimi s¹ wykonywane i wdra ane w efektywny sposób, co poprawia wydajnoœæ personelu. Us³ugi w chmurze Skanowanie Zarz¹dzanie Korporacyjna wewnêtrzna baza danych FTP Faktury Umowy Zlecenia zakupów CV Dane pacjentów sxp Rozpoznawanie tekstu z wykorzystaniem OCR Odczyt danych z kodu kreskowego Dodawanie meta danych, np. numeru faktury ERP DMS Folder Inteligentny obieg dokumentów 2

3 Œrodowisko Wydajnoœæ Elastycznoœæ Bezpieczeñstwo Nowa linia inteligentnych urz¹dzeñ wielofunkcyjnych formatu A4 firmy OKI centrum obiegu dokumentów Elastycznoœæ Wydajnoœæ Maksymalizacja inwestycji w celu osi¹gniêcia najwiêkszej elastycznoœci Urz¹dzenia z serii MC700 zaprojektowano tak, aby w standardzie zapewnia³y szeroki wybór przydatnych funkcji. Te solidne i wydajne urz¹dzenia wielofunkcyjne zapewniaj¹ elastyczne mo liwoœci konfiguracyjne, wymagane do spe³nienia potrzeb biznesowych. Mo liwoœæ po³¹czenia z oprogramowaniem innych firm zapewniaj¹ca pe³n¹ integracjê us³ug sieciowych Dostosowywany interfejs u ytkownika zapewniaj¹cy integracjê z obiegiem dokumentów Wybierz odpowiedni model oraz akcesoria dostosowane do potrzeb twojego biznesu Œrodowisko Ograniczenie negatywnego wp³ywu na œrodowisko Seria MC700 to pierwsze na rynku urz¹dzenia wielofunkcyjne FULL LED formatu A4 dla œrednich i du ych grup roboczych. Technologia firmy OKI oraz wbudowane funkcje ekologiczne sprawiaj¹, e s¹ to najbardziej przyjazne œrodowisku urz¹dzenia wielofunkcyjne na rynku. Urz¹dzenie wielofunkcyjne FULL LED (zarówno skaner i drukarka) Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie 1 ograniczaj¹ce zu ycie papieru Pojemniki z tonerem o wysokiej wydajnoœci Funkcja oszczêdzania tonera Do 2 W w trybie g³êbokiego uœpienia Certyfikat Energy Star Program recyklingu materia³ów eksploatacyjnych Wiêksza wydajnoœæ biznesowa Urz¹dzenia z serii MC700 zosta³y zaprojektowane do wydajnej pracy. Dziêki szybkiej pracy i elastycznym opcjom obróbki koñcowej urz¹dzenia te zapewniaj¹ wbudowan¹ funkcjonalnoœæ, która skraca czas pracy u ytkownika koñcowego, pozwalaj¹c mu skupiæ siê na swoich podstawowych obowi¹zkach. podœwietlany kolorowy ekran dotykowy o przek¹tnej 23 cm Do 40 stron na minutê w kolorze Pojemnoœæ papieru do 3160 arkuszy Wewnêtrzny finiszer (MC780) Zszywacz off-line w standardzie Wydajnoœæ miesiêczna do 100 tysiêcy stron Procesor 1,3 GHz oraz pamiêæ RAM 2GB Standardowy dysk twardy o pojemnoœci 160 GB Karta sieciowa 10/100/1000 baset 3-letnia gwarancja w miejscu instalacji, po zarejestrowaniu produktu w ci¹gu 30 dni od daty zakupu Bezpieczeñstwo PO REJESTRACJI NA LATA GWARANCJI Najwy szy stopieñ zabezpieczenia dokumentów i danych W dzisiejszych czasach zapewnienie bezpieczeñstwa IT stanowi du e wyzwanie biznesowe, dlatego firma OKI oferuje szyfrowanie i zabezpieczenia danych zgodne z najwy szymi normami w bran y. Zaawansowane metody uwierzytelnienia u ytkowników uniemo liwiaj¹ nieupowa niony dostêp oraz zapewniaj¹ ochronê danych korporacyjnych. Zakres dostêpu mo na dopasowywaæ, w ³atwy sposób w³¹czaj¹c lub wy³¹czaj¹c funkcje. Filtrowanie adresów IP/Mac Szyfrowanie dysku twardego Wydruk bezpieczny z szyfrowaniem Bezpieczna komunikacja sieciowa za pomoc¹ protoko³u SNMPv3 oraz opcjonalnego IPSec Bezpieczne kasowanie danych w przypadku rêcznego, automatycznego lub zaplanowanego czyszczenia dysku twardego Kontrola dostêpu za pomoc¹ kodu PIN/Karty IC/protoko³uLDAP/ Kerberos Bezpieczne drukowanie chronione kodem PIN lub za pomoc¹ opcjonalnego czytnika kart zbli eniowych 3

4 Zaawansowane funkcje poprawiaj¹ce wyd Du y kolorowy ekran dotykowy Dostosowywany do potrzeb interfejs u ytkownika zapewniaj¹cy dostêp do standardowych i unikalnych funkcji, dziêki otwartej platformie (sxp) Pojemniki z wysokowydajnym tonerem Ograniczaj¹ koszty, czêstotliwoœæ interwencji u ytkownika oraz negatywny wp³yw na œrodowisko Automatyczne drukowanie dwustronne LED Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie, zapewniaj¹ce ekonomiczny wydruk dwustronnych dokumentów ¹cznoœæ bezprzewodowa (wi-fi) Opcjonalna karta bezprzewodowa wi-fi sprawia, i Twoje urz¹dzenie wielofunkcyjne mo e zostaæ umieszczone w dowolnym miejscu Twojego biura. Dwustronne kopiowanie i skanowanie LED Szybkie i precyzyjne dwustronne kopiowanie i skanowanie dziêki automatycznemu podajnikowi odwracaj¹cemu o pojemnoœci 100 arkuszy. Umo liwia wydajn¹ produkcjê dwustronnych dokumentów Zszywacz Zszywacz off-line w standardzie, u³atwiaj¹cy obróbkê koñcow¹ wydrukowanych dokumentów Wewnêtrzny finiszer Urz¹dzenie wielofunkcyjne MC780 dla zapewnienia obróbki koñcowej dokumentów posiada finiszer z funkcjonalnoœci¹ automatycznego zszywania, uk³adania z przesuniêciem oraz dwustronnym wydrukiem. Elastyczna pojemnoœæ papieru Dostêpne s¹ trzy opcjonalne podajniki papieru lub podajnik o du ej pojemnoœci (LCF, do 3160 arkuszy), w zale noœci od potrzeb Bezpieczeñstwo w obrêbie ca³ej organizacji Rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce dostêp za pomoc¹ kodu PIN lub karty IC, pozwalaj¹ce bezpiecznie drukowaæ poufne dokumenty 4

5 ajnoœæ Twojej firmy Skanowanie LED w wysokiej rozdzielczoœci Du a szybkoœæ skanowania do 40 str./min. (MC780) kolor 24 bitowy / 8 bitowa skala szaroœci / dwupoziomowe czarno-bia³e Rozdzielczoœæ skanowania: 600 x 600 dpi Skanowanie dwustronne skanowanie z funkcj¹ WSD, do portu USB oraz sieciowe TWAIN Podgl¹d skanowania na ekranie Mo liwoœæ zapisania ustawieñ wzglêdem regularnie skanowanych projektów Funkcja zdalnego skanowania dokumentów do wielu komputerów w sieci Skanowanie dosegregatora skrzynki u ytkownika, wspó³dzielonego folderu, poczty oraz pamiêci USB Pomijanie pustych stron Jedno lub dwustronne czarno-bia³e skanowanie do Jedno lub dwustronne kolorowe usb folder sieciowy folder ftp skrzynka u ytkownika Posortowane kopie Kopiowanie dowodów to samoœci Dowód to samoœci Ostrzejsze i wyraÿniejsze kopiowanie Du a szybkoœæ kopiowania do 40 str./min. (MC780) Czas otrzymania 1 kopii 13 sek. (z RADF lub szyby ekspozycyjnej) Kopiowanie dwustronne (1 na 2, 2 na 1, 2 na 2) Funkcja usuwania t³a, usuwanie cieni na krawêdziach, kopia próbna pozwalaj¹ca uzyskaæ najlepszy efekt Funkcje kopiowania dokumentów to samoœci, zapisywania ostatnich ustawieñ oraz kopiowanie kompleksowych zadañ Tryb ok³adki oraz dok³adanie arkuszy separuj¹cych Drukowanie wielu stron na jednej (N-up), sk³adanie, przesuwanie marginesu, obcinanie brzegów, maskowanie, odbicie lustrzane Przerywanie zadania w celu pilnego wykonania kopii Kod dzia³u, kod u ytkownika Makroado przechowywania czêstych zadañ Szybsze drukowanie wysokiej rozdzielczoœci Du a szybkoœæ drukowania do 40 str./min. (MC780) Czas otrzymania 1 wydruku 9 sek. (kolor) / 8 sek. (mono) dla MC760 i MC770, 8 sek. (kolor) / 8 sek. (mono) dla MC780 Rozdzielczoœæ wydruku: 1200 x 600 dpi Drukowanie dwustronne Elastyczna obs³uga noœników (gramatura papieru do 250 g/m2 i banery do 1,3 m d³ugoœci) Uk³adanie prac z przesuniêciem, zszywanie (MC780) Wydruk zabezpieczony szyfrowaniem (wydruk prywatny, wydruk wstrzymany, wydruk próbny) Faktury Zlecenia zakupów Prezentacje Listy dokumenty dwustronne faks do internet komputer faks skrzynka u ytkownika Faks 1 Super G3 z dodatkowymi funkcjami Szybkoœæ faksowania Super G3, szybkoœæ modemu 33,6 kbps Czas wysy³ania: 3 sekundy Wysy³anie faksów dwustronnych z automatycznego podajnika odwracaj¹cego Pojemnoœæ pamiêci: 1 GB OpóŸnienie wysy³ania Przekierowywanie faksów (faks na faks i faks na ) Faksowanie z komputera, us³uga i-fax 5

6 Inteligentne rozwi¹zanie od firmy OKI Firma OKI dostarcza pakiet oprogramowania, który jest wyposa ony w szereg funkcji pozwalaj¹cych na zwiêkszenie kontroli i wydajnoœci w Twojej firmie. Zarz¹dzanie Wydrukiem To zaawansowane narzêdzie do zarz¹dzania od firmy Alidata stanowi skalowalne, nie zwi¹zane z konkretnym producentem rozwi¹zanie, które pozwala centralnie zarz¹dzaæ dokumentami oraz optymalizacj¹ wydruków. Dziêki mo liwoœci wprowadzenia regu³, limitów oraz powiadomieñ u ytkownika zapewnia efektywne zarz¹dzanie kosztami oraz wy szy poziom zabezpieczeñ w ca³ej firmie: funkcjonalnoœæ wydruku pod¹ aj¹cego i bezpiecznego realizowana z dowolnego urz¹dzenia Uniwersalny sterownik drukowania (drukowanie bez dedykowanych sterowników) ³atwa instalacja dla admnistratora skanowanie na pulpit (skanuj-do-mnie) bezpieczny dostêp do urz¹dzenia dziêki uwierzytelnieniu logowania (PIN lub karta ID) kontrola i podgl¹d wykorzystania drukowania i kopiowania przez danego u ytkownika lub dzia³ oraz egzekwowanie limitów w czasie rzeczywistym indywidualne zasady przekierowywania wydruków wykorzystanie najbardziej ekonomicznego urz¹dzenia œledzenie zadañ, stanu urz¹dzenia i zu ycia materia³ów eksploatacyjnych zaawansowana konsola administracyjna: konsola, raporty, analiza kosztów i materia³y eksploatacyjne Zlikwidowanie strat energii Zarz¹dzanie Flot¹ Drukarek Kompleksowe rozwi¹zanie nie zwi¹zane z konkretnym producentem od firmy PrintFleet, pozwalaj¹ce zdalnie zarz¹dzaæ drukarkami oraz urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi. monitorowanie urz¹dzeñ online automatyczne powiadamianie o usterkach automatyczny odczyt licznika automatyczne zarz¹dzanie materia³ami eksploatacyjnymi zaawansowane mo liwoœci raportowania PrintSuperVision Kontrola drukarek i urz¹dzeñ wielofunkcyjnych pod³¹czonych do sieci oraz zarz¹dzanie nimi: zarz¹dzanie urz¹dzeniami i rozwi¹zywanie problemów monitorowanie, które drukarki wymagaj¹ wymiany tonera, zanim siê on skoñczy Ograniczenie obs³ugi przez u ytkownika zwiêksza produktywnoœæ pe³na kontrola i podgl¹d wszystkich drukarek i urz¹dzeñ wielofunkcyjnych w ca³ej sieci Print Job Accounting Program zapewniaj¹cy wgl¹d i kontrolê kosztów drukowania w firmie: wgl¹d i kontrola wykorzystania wydruków w firmie ograniczenie dostêpu do pojedynczych osób lub grup zarz¹dzanie drukowaniem przy zdefiniowanych limitach kosztów Tworzenie raportów o liczbie wydruków, formatach i typie noœników oraz zu yciu materia³ów eksploatacyjnych przegl¹danie wszystkich danych na stronie www import u ytkowników z Active Directory (wersja Enterprise) obs³uga baz SQL (wersja Enterprise) Wybierz odpowiedni model oraz akcesoria dostosowane odpowiednio do potrzeb twojego biznesu. Urz¹dzenia serii MC700 zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnia³y pe³ny wybór i ca³kowit¹ elastycznoœæ w celu spe³nienia potrzeb biznesowych. Dodatkowo pozwalaj¹ce skonfigurowaæ produkt optymalnie, pod k¹tem wyboru opcji, zwi¹zanych miêdzy innymi z ³¹cznoœci¹ bezprzewodow¹, dzia³aniem faksu, podajnikami papieru czy wydajnoœci¹. Modu³ nadpisywania danych Fax 1 Podstawowy model ze zszywaczem off-line Podstawowy model ze zszywaczem off-line oraz wewnêtrznym finiszerem Bezprzewodowo Modu³ IPSec Czytnik kart IC (HID) Czytnik kart IC (Mifare) 6 Podajnik 2/3/4 Podajnik o du ej pojemnoœci (LFC) Podstawa na kó³kach Enabler meta skanowania

7 Dane techniczne Drukowanie Szybkoœæ druku wersje dn wersja dfn (z wewnêtrznym finiszerem) MC760dn MC770dn MC780dfn 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni Funkcja Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 1 Interfejs u ytkownika Podœwietlany kolorowy ekran dotykowy LCD o przek¹tnej 23 cm Czas pierwszego wydruku 9 sekund w kolorze, 8 sekund w kolorze, 8 sekund w czerni 8 sekund w czerni Rozdzielczoœæ drukowania Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczoœæ 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Pamiêæ / procesor 2 GB RAM/ 1,3 GHz Dysk twardy 160 GB Interfejsy 10/100/1000 baset, USB 2.0/ Hi Speed USB - opcjonalnia karta bezprzewodowa ( b/g) Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie adresów MAC, IPSec (opcja), Secure Print, Bezpieczne szyfrowanie wydruku (przez zabezpieczony HDD), Bezpieczeñstwo uwierzytelnienie serwera SMTP, uwierzytelnienie POP przed SMTP, Zabezpieczenie SSL dla protoko³u SMTP, SNMPv3, Szyfrowanie SS L/TLS, Zmiana portów, Pe³ne szyfrowanie urz¹dzeñ pamiêci masowej, Bezpieczne usuwanie danych z pamiêci masowej, Wy³¹czenie funkcji Host USB Obci¹ alnoœæ (œrednia) Do 6000 stron na miesi¹c Do 8000 stron na miesi¹c Do stron na miesi¹c Obci¹ alnoœæ (maksimum) stron/miesi¹c Kopiowanie Szybkoœæ kopiowania Czas do pierwszej kopii 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni Poni ej 13 sekund 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni Skanowanie Format Szybkoœæ skanowania Skanowanie do Rozdzielczoœæ optyczna skanowania Faks 1 Rozdzielczoœæ Szybkoœæ faksu Obs³uga papieru Pojemnoœæ podajników papieru Pojemnoœæ opcjonalnych podajników Pojemnoœæ wejœciowa papieru Pojemnoœæ wyjœciowa papieru Gramatura noœników Format noœników Obróbka koñcowa dokumentu Akcesoria Cechy ogólne Ha³as Zu ycie energii elektrycznej Gwarancja Wymiary (wys. x szer. x g³.) JPEG, TIFF ( jedno/wielostronicowy), PDF( jedno/wielostronicowy), Slim PDF, Secure PDF, XPS( jedno/wielostronicowy) Do 40 str./min. (w kolorze/czerni) SMB, FTP, FTPS, Netware, Skrzynka u ytkownika, Pamiêæ USB, 600 x 600 dpi Do 300 dpi ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, 3 sekundy/strona Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m2; podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m2); RADF: 100 arkuszy 80 g/m2 Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m2); Podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m2); Podajnik 4: 530 arkuszy 80 g/m2; Podajnik o du ej pojemnoœci (LFC): 2000 arkuszy 80 g/m2 Standardowo: 630 arkuszy 80 g/m2; Maksymalnie: arkuszy 80 g/m2 Do 500 arkuszy (80g/m2) Podajnik 1/2/3/4/LCF: 64 do 220 g/m2; maksymalnie: 64 do 250 g/m2 A4, A5, B5, A6, banery do 1321 mm Zszywacz Zszywacz Zszywacz, Wewnêtrzny finiszer Wi-Fi, Czytnik kart (HID), Czytnik kart (Mifare), Modu³ nadpisywania danych, Modu³ IPSec, Opcja dodawania meta danych. Podczas pracy: 57 db (A); w trybie czuwania 37 db (A), w trybie oszczêdzania energii: nies³yszalne Typowe: 800 W; maks: 1500 W; nieobci¹ one: 130 W; tryb oszczêdzania energii: 60 W; tryb g³êbokiego uœpienia: nie wiêcej ni 2W 3 lata przed³u onej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeci¹gu 30 dni od daty zakupu dn: 675 x 522 x 604 mm; dfn: 811 x 522 x 604 mm Materia³y eksploatacyjne Toner starter 4,8 tys. (stron) Toner (K) 8 tys. (stron) 8 tys., 15 tys. (stron) Toner (CMY) 6 tys. (stron) 6, 11,5 tys. (stron) Bêben œwiat³oczu³y 30 tys. (stron) Pas transferu 60 tys. (stron) Zespó³ utrwalaj¹cy 60 tys. (stron) 7

8 Specjaliœci w dziedzinie druku biznesowego OKI to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, profesjonalnych rozwi¹zañ w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myœl¹ o zwiêkszaniu wydajnoœci firm i usprawnianiu œrodowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, takich jak cyfrowa technologia LED czy High Definition Colour, oferujemy paletê nagradzanych produktów i rozwi¹zañ, które zapewniaj¹ firmom mo liwoœæ uzyskania wysokiej jakoœci drukowanych dokumentów, przy zachowaniu rozs¹dnego poziomu wydatków. Firma OKI oferuje pe³en wybór kolorowych i czarno-bia³ych drukarek oraz urz¹dzeñ wielofunkcyjnych o wszechstronnych mo liwoœciach obs³ugi noœników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i ró nej wielkoœci firm. Ofertê naszych rozwi¹zañ uzupe³niaj¹ faksy, drukarki do druku etykiet oraz drukarki ig³owe. Najlepsze w swojej klasie produkty zaprojektowano w taki sposób, aby by³y intuicyjne w obs³udze i u³atwia³y pracê biurow¹. Z myœl¹ o œrodowisku naturalnym W ramach realizacji postanowieñ Kodeksu Postêpowania grupy OKI, firma OKI dok³ada wszelkich starañ, aby dostarczane przez ni¹ produkty by³y przyjazne dla œrodowiska naturalnego: Nasze produkty s¹ projektowane i wytwarzane z myœl¹ o ograniczeniu negatywnego wp³ywu na œrodowisko. Jednym z naszych strategicznych celów jest zwiêkszanie liczby urz¹dzeñ i materia³ów eksploatacyjnych uzyskiwanych w procesie recyklingu. Czujemy siê odpowiedzialni za prowadzenie naszej dzia³alnoœci z pe³nym poszanowaniem dla œrodowiska naturalnego oraz dzia³añ na rzecz jego ochrony podejmowanych przez lokalne spo³ecznoœci. Symbol zielonego liœcia umieszczony na wszystkich produktach i opakowaniach OKI odzwierciedla nasze pe³ne zaanga owanie w inicjatywê zbierania i przetwarzania odpadów dla dobra œrodowiska naturalnego. Energy Star Nasze drukarki i urz¹dzenia wielofunk cyjne uzyska³y oznaczenie Energy Star za spraw¹ naszych wysi³ków w kierunku eliminowania strat energii za pomoc¹ wyj¹tkowo wydajnych energetycznie rozwi¹zañ. Wykonuj¹c zwyk³e czynnoœci zu ywaj¹ mniej energii. Nieu ywane automatycznie przechodz¹ do trybu oszczêdzania energii, a funkcje takie jak druk dwustronny przyczyniaj¹ siê do dalszego ograniczania strat energetycznych i zmniejszaj¹ zu ycie papieru. Wyj¹tkowa 3-letnia gwarancja z serwisem on-site LATA GWARANCJI Nasze urz¹dzenia s¹ wytwarzane zgodnie z najwy szymi standardami jakoœci i technologii, co potwierdzaj¹ niezale ne testy. Jesteœmy na tyle pewni wysokiej jakoœci naszych produktów, e oferujemy przed³u enie standardowej gwarancji do 3 lat bez adnych dodatkowych op³at! Aby skorzystaæ z tej wyj¹tkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeci¹gu 30 dni od daty jego zakupu. Zapewniane w ca³oœci przez firmê OKI! Wiêcej informacji mo na uzyskaæ na stronie: PO REJESTRACJI NA High Definition Color Technologia High Definition Color to unikalne po³¹czenie rozwi¹zañ sprzêtowych i oprogramowania firmy OKI. Po³¹czenie to pozwala uzyskaæ niezrównan¹ jakoœæ drukowania w kolorze ³atwo, inteligentnie i z doskona³ymi rezultatami. Dwadzieœcia lat technologii LED Firma OKI by³a pionierem w opracowywaniu ponad 20 lat temu cyfrowej technologii LED do drukarek. To nowatorskie rozwi¹zanie umo liwia drukowanie z jakoœci¹ High Definition, zapewniaj¹c dok³adne, niezwykle sugestywne wydruki.dziêki cyfrowej technologii LED nasze drukarki s¹ kompaktowe, przyjazne dla œrodowiska i energooszczêdne. Do ich produkcji wykorzystujemy znacznie mniej surowców i zu ywamy przy tym mniej energii. G³owice drukuj¹ce LED nie zawieraj¹ adnych ruchomych elementów, dziêki czemu drukarki LED s¹ wytrzyma³e i niezwykle niezawodne. Zeskanuj kod, aby dowiedzieæ siê wiêcej Oki Systems (Polska) Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Faks jest opcjonalnym wyposa eniem w modelu MC760dn 2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest czêœci¹ grupy firm OKI Electric. Wersja /2013. Specyfikacje mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrze one.

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów

Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Seria MC700 Urządzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniają pełną integrację z Twoim obiegiem dokumentów Drukowanie Kopiowanie Skanowanie Faksowanie 1 Finiszer A4 a Kolor/mono a Dwustronne

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowo przedmiotowy

Formularz cenowo przedmiotowy ... (pieczątka Wykonawcy) Formularz cenowo przedmiotowy do postępowania o zamówienie publiczne na: dzierżawę 1 sztuki fabrycznie nowego kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego (kopiarka, drukarka, skaner)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3 Lp Wymagania minimalne/ warunek graniczny

Bardziej szczegółowo

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG

Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa-scx-8123na-drukarki... Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG 1 z 5 2014-07-03 13:00 Prosta i wszechstronna drukarka kompaktowa- SCX-8123NA-Drukarki i Urządzenia Wielofunkcyjne-Wielofunkcyjne laserowe - monochromatyczne A3 SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna Biznes

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego

Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego Wielofunkcyjne systemy druku cyfrowego oddziały: Jaworzno ul.grunwaldzka 99 Katowice ul.kossutha 11 INFOLINIE: 3 614 16 16 3 753 17 /1 FAX: 3 614 13 93 biuro@xemar.pl Co nas wyróżnia? - szeroka oferta

Bardziej szczegółowo

Arkusz informacji technicznej

Arkusz informacji technicznej Załącznik nr 2 do SIWZ Arkusz informacji technicznej 1. Urządzenie wielofunkcyjne - atramentowe Producent i model: BROTHER DCP-J100 320,00zł 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego)

Bardziej szczegółowo

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê

ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê ir2200 W PE NI WIELOFUNKCYJNY SYSTEM DRUKOWANIA Funkcje kopiowania, drukowania, skanowania oraz wysy³ania faksów Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wydajnoœæ 22 strony na minutê Wielofunkcyjny system kopiowania,

Bardziej szczegółowo

Praktyczna funkcjonalność dla biur

Praktyczna funkcjonalność dla biur Pobierz folder PDF» Praktyczna funkcjonalność dla biur W celu spełnienia wysokich wymagań użytkowników biurowych Nashuatec stworzył urządzenia wielofunkcyjne serii MP161F/MP161SPF. Pierwsze z nich przeznaczone

Bardziej szczegółowo

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r.

DZPZ/333/247/ 2014 Olsztyn, 31 października 2014 r. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. śołnierska 18 10 561 Olsztyn ZMIANA TREŚCI ZAPROSZENIA DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt.

Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Część II siwz Opis przedmiotu zamówienia Urządzenie wielofunkcyjne czarno białe 1 szt. Lp. PARAMETRY TECHNICZNE Nazwa parametru WYMAGANE PARAMETRY NIE GORSZE NIś LUB RÓWNOWAśNE Drukowanie - standard 1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy. Zestaw nr 1-3 sztuki. Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna - formularz rzeczowo-cenowy Zestaw nr 1-3 sztuki Urządzenie wielofunkcyjne np. Canon i-sensys MF6140dn lub równoważne Oferowany typ, model,

Bardziej szczegółowo

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24

DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 DE.WZP.321.1.4.2014.JC.2 Warszawa, 2014-02-24 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia na dostawę urządzeń drukujących na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej - postępowanie nr DE.WZP.321.1.4.2014.JC

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna Załącznik nr 3 1. Kserokopiarka kolorowa z finiszerem Wymagania minimalne lub równoważne - Laserowy system powstawania obrazu - Prędkość kopiowania min. 35 kopii/min. A4 kolorowe

Bardziej szczegółowo

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne

K o p i a r k a D r k a n e r DC 6025 P I 6030 6520 DC DCC 6520. Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne DC DCC 6520 K o p i a r k a D r k a n e r D a r k c s k e n DC 6025 P I 6030 6520 6525 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne Doskonałe rezultaty za dotknięciem przycisku! Nowa generacja urządzeń wielofunkcyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku

ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014. z dnia 08 kwietnia 2014 roku ZAPROSZENIE NR 24/SWZ/KJU/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 roku do szacowania wartości zamówienia na zakup urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Uniwersytet Kardynała

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne)

Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) ZA CZNIK A do SIWZ Specyfikacja produktu (wymagane minimalne parametry i funkcje techniczne) 1. Urz dzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3/A4 - parametry minimalne Funkcja DRUKOWANIE 1 Technologia

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz.

Specyfikacja PL (Ploter A1 24 ) (szt. 1) Wymagane parametry minimalne. 72 wydruki A1/godz. (+/- 1 m²/godz) 72 wydruki A1/godz. Instrukcja wypełnienia: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić kolumnę oznaczoną napisem Nazwa producenta oferowany model, wpisując wartość parametru dla oferowanego urządzenia, zgodnie z zapisami kolumny

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor

prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min. kolor 1. Drukarka atramentowa Model: DCP-J100 Lp. Parametr Parametr oferowany 1 Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie: 2 A4 prędkość druku min.27 str./min. mono, min. 10 str./min.

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia...

Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia... Pozycja 1 - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner) formatu A3, kolor, finiszer Nazwa, typ, model, producent oferowanego urządzenia 1. technologia druku laserowa lub oparta na diodach LED

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia

Podstawowe dane techniczne. Typ urządzenia Podstawowe dane techniczne Typ urządzenia Dostępne funckje główne Monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks Dane techniczne drukarki

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt.

Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. Zadanie I: - LAPTOP -2 szt. LAPTOP -2 szt. Taktowanie 2x2.26Ghz Cache L2 3MB 2. Pamięć RAM 3 GB DDR3 Typ błyszcząca Inne: podświetlenie diodowe 6. Karta Graficzna - Wydzielona karta grafiki (niezintegrowana

Bardziej szczegółowo

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5

Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Drukarka czarno-biał z tonerem umożliwiającym wydruk 120.000 stron sztuk 5 Specyfikacja parametrów: Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandemowy, pośredni Prędkość druku / kopiowania A4 w Prędkość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek

Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek Opis przedmiotu zamówienia na dostawê sprzêtu komputerowego oraz kserokopiarek 1. Czêœci zamówienia Przedmiot 1-20 zestawów komputerowych do pracy biurowej - 3 monochromatyczne drukarki laserowe stanowiskowe

Bardziej szczegółowo

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark.

kolorowego - maks. 11 sek., czarno-białego maks. 10 sek. automatyczny dwustronny na min. 50 ark. Załącznik nr 2 do SIWZ Drukarki A4 bez faksu (10 szt) Wymagane funkcje Kopiarka, drukarka sieciowa, skaner sieciowy druku technologia laserowa, kolorowa, czterobębnowa A4 A4-A6 Min. 26 stron kolorowych

Bardziej szczegółowo

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG

CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG 1 z 5 2014-02-24 10:42 CLX-9201NA - SPECYFIKACJE SAMSUNG wydrukuj stronę Strona główna KLIENT Sprzęt komputerowy i Drukarki Drukarki starsze modele - drukarki CLX-9201NA CLX-9201NA Wersja do druku CLX-9201NA

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne

Wymagane minimalne parametry techniczne Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie refabrykowane i spełniać niżej podane parametry techniczne(minimalne). Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o parametrach

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ SKANERÓW i WIELOFUNKCYJNYCH URZĄDZEŃ BIUROWAYCH Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu pt. Budowa zintegrowanego systemu w Radomiu dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność

Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Pobierz folder PDF» Wielozadaniowa, kompaktowa wydajność Wielofunkcyjne urządzenia Nashuatec SP4100SF oraz SP4110SF zaprojektowane zostały w taki sposób, by zadbać o Twoje codzienne zadania biznesowe z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa fabrycznie nowych, niżej wymienionych cyfrowych urządzeń wielofunkcyjnych z opcjami kopiowania, drukowania, skanowania

Bardziej szczegółowo

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI

LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI LINEA Office INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI WPROWADZENIE W CZANIE I WY CZANIE URZ DZENIA.......................... PANEL URZ DZENIA................................................ DIODY NA PANELU URZ DZENIA...................................

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 185

Konica Minolta Bizhub 185 Zapraszamy do kontaktu: handlowy@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 185 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Prędkość drukowania A4/A3: monochromatycznie 19/9

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1G do SIWZ RAP.272.19.2013 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I.

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki

Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) Drukarki Spis treści 2. Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek oraz usługa drukowania (cześć 2 postępowania) 2 2.1. Drukarki... 2 2.1.1. Drukarka wielofunkcyjna... 2 2.1.2. Drukarka laserowa monochromatyczna...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI DOA.III.272.1.62.2015 Załącznik nr 1C do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DRUKARKI Zamówienie Część III - Dostawa drukarek, skanerów, ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja irc2380i / irc3080/i / irc3580/i Typ Maksymalny rozmiar oryginału Rozmiar kopii Kaseta Podajnik ręczny Rozdzielczość Skanowanie: Kopiowanie Drukowanie Szybkość kopiowania /drukowania A4 A3

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C220 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C0 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka

Najważniejsze funkcje. Uczyń druk bardziej efektownym. Drukarka. Kopiarka Zapraszam do kontaktu: Kamil Gamrat tel. :+48 12 632 02 61 tel./fax + 48 12 623 70 88 mobile: 609 506 503 kg@kserkop,pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacja kopiarki Specyfikacja kopiarki Proces kopiowania Elektrostatyczny laserowy, tandem pośredni System tonera Toner polimeryzowany Simitri HD A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorz e (kopii/min.) 14 A3 w czerni (kopii/min.)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C280

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C280 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C0 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie

ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie ir8500 CYFROWY SYSTEM PRODUKCYJNY W SIECI Wysoka wydajnoœæ: 85 str./min. Kompletny system druku na ¹danie Wydajny druk: 85 str./min. (A4) Automatyczny druk dwustronny (bez poœrednicz¹cych tac) Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r.

DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. DE-WZP-BS-321-32/10(733) Warszawa, 2 sierpnia 2010 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452

Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C452 Specyfikacja Konica Minolta Bizhub C2 Proces kopiowania System tonera A4 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) A3 w czerni (kopii/min.) A4 w kolorze (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 14 600 stron. 169 000 stron A5R - A3. 20 str./min. 15 str./min. 25 str./min. 600 x 600 dpi. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 KSEROKOPIARKA MONOCHROMATYCZNA 7 sztuk LP. PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE 1 Technologia wydruku laserowa monochromatyczna 2 Wydajność tonera przy 5%

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę

Zestawienie : TABELA A Minimalne wymagane parametry techniczne. 33 stron A4 czarno-białych na minutę. 33 stron A4 czarno-białych na minutę Zestawienie : 2 szt. Drukarek komputerowych laserowych o podanych w tabeli A. Jedna z drukarek ma posiadać dodatkową opcję faksu wymienioną na samym dole Tabeli A. Po 1 sztuce drukarek laserowych o parametrach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 2szt. 1. technologia laserowa, czterobębnowa 2. format oryginału A3 3. format kopii A6-A3 4. prędkość kopiowania i druku czarno-białego

Bardziej szczegółowo

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11

Procesor: w architekturze x86, osiągający co. wbudowane głośniki 2 x 1 W. Strona 1 z 11 L.P. NAZWA ASORTYMENTU ILOŚĆ PARAMETRY SPRZETU PROPONOWANEGO PRZEZ OFERENTA PRODUCENT, MODEL CENA JEDNOSTKOWA NETTO WARTOŚĆ NETTO ( x 6) 2 4 5 6 7 Dział Środków Trwałych i Materiałowych Zestaw komputerowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Pakiet nr 1 Notebooki

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych. Pakiet nr 1 Notebooki Zestawienie wymaganych parametrów technicznych Załącznik Nr 1 do SIWZ Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 37/ZP/2016 p.n. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego Pakiet

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Konica Minolta Bizhub 215

Konica Minolta Bizhub 215 Zapraszam do kontaktu: handlowy@kserkop.pl www.kserkop.pl Konica Minolta Bizhub 215 Wielofunkcyjne urządzenie monochromatyczne A3 Najważniejsze funkcje Wszechstronne czarno-białe urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy*

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2. Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne) Oferta Wykonawcy* SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 2 1) Drukarka kolorowa wielofunkcyjna wraz z materiałami eksploatacyjnymi 3 szt. Załącznik nr 1 do SIWZ dla części 2 Nazwa Wymagania Zamawiającego (minimalne)

Bardziej szczegółowo

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy

Automatyczny podajnik dokumentów do druku dwustronnego Wydajność: 75 arkuszy 1 z 6 2010-11-26 11:48 Wydrukuj tę stronę Przeskocz do: Obsługa nośników Kopia Faks Wymiary Wymagania elektryczne Wymagania środowiskowe WorkCentre 5225/5230 Kopiarka Konfiguracje modelu WorkCentre 5225

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II

Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II Opis Przedmiotu Zamówienia dla cz. II 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń wielofunkcyjnych wraz z terminalami kart dostępowych, w tym 2 szt. urządzenia wielofunkcyjnego monochromatycznego oraz

Bardziej szczegółowo

I. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe format A3 4 sztuki z modułem kopiarki i modułem finiszera do broszur

I. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe kolorowe format A3 4 sztuki z modułem kopiarki i modułem finiszera do broszur Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego Zadanie d) Urządzenia wielofunkcyjne laserowe kolorowe A3, urządzenia wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne A4, drukarki laserowe A4, drukarki etykiet termiczne

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty

Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Pobierz folder» Prezentacja» Nadzwyczajna wydajność, kompaktowe gabaryty Zwiększenie wydajności Twojego biura nie musi się wiązać z zakupem urządzeń o dużych gabarytach. Nashuatec SP3200SF jest szybkim

Bardziej szczegółowo

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A)

HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) HP - LaserJet Enterprise 700 M725dn MFP (CF066A) Drukarki - wielofunkcyjne laserowe mono cena brutto 11 990.00 zł MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (oryginalne) HP - toner CF214A (black) nr 14A tonery 837.52 zł

Bardziej szczegółowo

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK

SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny TAK SEGMENT A urządzenia wielofunkcyjne (model wzorcowy RICOH MP2001) lub równoważny Minimalna wydajność miesięczna 15 000 Prędkość druku/kopiowania (str./min.) Minimum 20 Pamięć urządzenia 1,5 GB RAM + HDD

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych:

Urządzenia wielofunkcyjne powinny umoŝliwiać kopiowanie oraz sieciowe drukowanie i skanowanie, o minimalnych parametrach technicznych: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji: 2011) urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących Opis przedmiotu zamówienia dla przetargu nieograniczonego na Zakup wydajnych sieciowych urządzeń drukujących 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa wydajnych sieciowych urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna nr 2 sprzętu komputerowego dla MZN w 2014 roku. 1 Serwer. Typ obudowy serwera: RACK max 2U

Specyfikacja techniczna nr 2 sprzętu komputerowego dla MZN w 2014 roku. 1 Serwer. Typ obudowy serwera: RACK max 2U Jastrzębie-Zdrój, dn. 18.09.2014 r. Specyfikacja techniczna nr 2 sprzętu komputerowego dla MZN w 2014 roku. 1. Urządzenia komputerowe (konfiguracja minimalna zamawiającego) 1 Serwer Typ obudowy serwera:

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postępowania: Załącznik nr 1F do SIWZ RAP/39/2011 CZĘŚĆ 3 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZETU DRUKARKI, DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE I SKANERY SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH I. DRUKARKI

Bardziej szczegółowo

KYOCERA ECOSYS M2535dn

KYOCERA ECOSYS M2535dn KYOCERA ECOSYS M2535dn Wielofunkcyjne bardzo efektywne urządzenie w małej obudowie. Drukowanie z prędkością 35 stron na minutę w formacie A4 Czas pierwszej kopii: 6,9 sekund Dwustronne drukowanie, kopiowanie

Bardziej szczegółowo

Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie Simitri HD - toner polimeryzowany. Do 28 kopii na minutę. Do 16 kopii na minutę. Do 28 kopii na minutę

Elektrostatyczny laserowy, tandem, pośrednie Simitri HD - toner polimeryzowany. Do 28 kopii na minutę. Do 16 kopii na minutę. Do 28 kopii na minutę Specyfikacja kopiarki Proces kopiowania System tonera Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni (kopii/min.) Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni (kopii/min.) Prędkość w dupleksie A4 w czerni (kopii/min.)

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności

Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Pobierz folder PDF» Wielofunkcyjne zwiększenie produktywności Urządzenia Nashuatec MP1600/2000 to doskonałe rozwiązanie, aby zwiększyć produktywność Twojej grupy roboczej. Te bogate w funkcje maszyny obsługujące

Bardziej szczegółowo

ES9431 i ES9541 Przysz³oœæ druku cyfrowego jest... OLŒNIEWAJ CA! Pionierska technologia dla bran kreatywnych

ES9431 i ES9541 Przysz³oœæ druku cyfrowego jest... OLŒNIEWAJ CA! Pionierska technologia dla bran kreatywnych ES9431 i ES9541 Przysz³oœæ druku cyfrowego jest... OLŒNIEWAJ CA! Pionierska technologia dla bran kreatywnych Drukarka czterokolorowa A3 (CMYK) ES9431 Drukarka piêciokolorowa A3 (CMYK+1) ES9541 Olœniewaj¹ca

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków

System do kontroli i analizy wydawanych posiłków System do kontroli i analizy wydawanych posiłków K jak KORZYŚCI C jak CEL W odpowiedzi na liczne pytania odnośnie rozwiązania umożliwiającego elektroniczną ewidencję wydawanych posiłków firma PControl

Bardziej szczegółowo

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne:

Zestawienie : Monitor wymagania minimalne: Zestawienie : 4 szt. jednostek komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną 2 szt. Monitorów komputerowych zgodnych z poniższą rozpiską techniczną. 1 szt. Urządzenia wielofunkcyjnego zgodnego

Bardziej szczegółowo

KYOCERA ECOSYS M3540dn

KYOCERA ECOSYS M3540dn KYOCERA ECOSYS M3540dn i wszechstronność w jednym urządzeniu Drukowanie z prędkością 40 stron na minutę w formacie A4 Funkcja drukowania dwustronnego, kopiowania, faksu oraz skanowania w kolorze w standardzie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012

Przetarg nieograniczony na dostawę i dzierżawę urządzeń wielofunkcyjnych dla Akademii Sztuki w Szczecinie AS/BZP/14/2012 Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia/szczegółowe wymagania I. Zamówienie obejmuje dzierżawę następujących urządzeń: 1. wielofunkcyjne fabrycznie nowe przykładowy model: Kyocera TASKalfa 3050ci lub

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Konica-Minolta bizhub C352

Konica-Minolta bizhub C352 BIURO-RES Konica-Minolta bizhub C352 Kolorowa kserokopiarka drukarka sieciowa skaner sieciowy RADF - dwustronny podajnik dokumentów duplex Wyposażenie: Automatyczny podajnik oryginałów dwustronny Skaner

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4

Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 str. 24 Wymagania techniczne sprzętu dla zadania nr 4 DRUKARKI KOLOROWE ORAZ URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE Kolorowa drukarka laserowa A3 1 Prędkość druku mono 28 stron/min. A4 2 Prędkość druku kolor 20 stron/min.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia

Charakterystyka techniczna przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ Charakterystyka techniczna AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim ul. Powstańców Warszawy 28 83-000 Pruszcz Gdański (Nazwa i adres Zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

MC352dn/MC362dn/MC562dn

MC352dn/MC362dn/MC562dn MC352dn/MC362dn/MC562dn Uniwersalne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A4 maksymalizujące wydajność i osiągi DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 SIEĆ A4 Kolor/mono Wydruki A6 do 1320 mm i 220

Bardziej szczegółowo

KYOCERA TASKalfa 266ci

KYOCERA TASKalfa 266ci KYOCERA TASKalfa 266ci Niezawodny kompaktowy kolor wielofunkcyjny A4 Drukowanie z prędkością 26 stron na minutę w formacie A4 (w mono i w kolorze) Czas pierwszej kopii: 10/12 sekund (mono/kolor) Łatwy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja kopiarki

Specyfikacja kopiarki Specyfikacja kopiarki Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Proces kopiowania Tandemowe, pośrednie System tonera Polimeryzowany toner Simitri HD Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni 45 str./min. Prędkość

Bardziej szczegółowo

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3

AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny. Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 AR-5618 Cyfrowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie Wysokiej jako ci drukowanie i kopiowanie oraz kolorowe skanowanie w formacie A3 Szybko æ i wydajno æ Du a szybko æ do 18 str./min

Bardziej szczegółowo

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1

Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Warlubiu szt. 1 Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86 160 Warlubie www.warlubie.pl, www.bip.warlubie.pl e-mail: gmina@warlubie.pl tel. 52 33 26 040, fax. 52 33 26 054 NIP: 559 10 05 054, REGON: 092351080 Warlubie, dnia 21

Bardziej szczegółowo

Linia kompaktowych urządzeń imagerunner.

Linia kompaktowych urządzeń imagerunner. Linia kompaktowych urządzeń imagerunner. Małe, lecz bardzo wydajne Seria imagerunner 1100 imagerunner 1730i Seria imagerunner 2202 Seria imagerunner 2500 imagerunner C1028i/iF you can Każdy model z linii

Bardziej szczegółowo

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk

4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 1 sztuk 4. Drukarka atramentowa kolorowa A3 sztuk (MONO/KOLOR) normal [OptiPlex 55 Ultra Small From Factor] 2 ROZDZIELCZOŚĆ Min 200 x 200 dpi 3 TECHNOLOGIA DRUKU Druk atramentowy 4 WKŁADY DRUKUJĄCE 5 Minimum w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

tel. 022/ , fax. 022/ laser kolorowy i czarno biały / suchy, transfer elektrostatyczny

tel. 022/ , fax. 022/ laser kolorowy i czarno biały / suchy, transfer elektrostatyczny cyfrowa A3 KOLOROWA sieciowa : kopiarka, drukarka, skaner standard : kopiarka kolorowa maks. A3-25 kopii /min. w kolorze i czerni 13 kopii-wydruków A3 w kolorze na minutę sieciowa KOPIARKA + sieciowa DRUKARKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

C331dn/C511dn/C531dn. Profesjonalne drukarki kolorowe z funkcjami pozwalającymi firmie lub grupie roboczej na ograniczenie kosztów.

C331dn/C511dn/C531dn. Profesjonalne drukarki kolorowe z funkcjami pozwalającymi firmie lub grupie roboczej na ograniczenie kosztów. C331dn/C511dn/C531dn Profesjonalne drukarki kolorowe z funkcjami pozwalającymi firmie lub grupie roboczej na ograniczenie kosztów A4 a Kolor/mono a Druk dwustronny/obsługa sieci a Wydruki od A6 do 1320

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemys³owa

Automatyka przemys³owa - 6 - Doœwiadczenie Firma uesa dzia³a na miêdzynarodowym rynku automatyki od 1991 roku, zaœ na rynku polskim od 2007. Zakres realizacji Œwiadczymy us³ugi zarówno dla przemys³u jak i energetyki zawodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 ... pieczątka firmowa ZAŁACZNIK 2 nr sprawy 75/L/16 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 1 URZĄDZENIE LASEROWE MONOCHROMATYCZNE WIELOFUNKCYJNE - klasy Brother DCP-8110DN LUB RÓWNOWAŻNE 1 Funkcje podstawowe

Bardziej szczegółowo

SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o.

SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o. Sp. z o.o. Cyfrowy system biurowy do druku B&W SAMSUNG SCX-8123NA KSERKOP Sp. z o.o. ul. Mazowiecka 68 30-019 Kraków Podwójna moc lepsze parametry pracy Wydajność pracy w Twojej firmie wzrośnie znacząco

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: przeznaczenie do druku mono/kolor - tekst i grafika. rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 CZĘŚĆ I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1 przeznaczenie do druku mono/kolor

Bardziej szczegółowo