Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów"

Transkrypt

1 Seria MC700 Urz¹dzenia wielofunkcyjne formatu A4 klasy korporacyjnej zapewniaj¹ pe³n¹ integracjê z Twoim obiegiem dokumentów DRUKOWANIE KOPIOWANIE SKANOWANIE FAKSOWANIE 1 FINISZER A4 Kolor/mono Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 1 i obróbka koñcowa dokumentów sxp - smart Extendable Platform u ytkowników PO REJESTRACJI NA LATA GWARANCJI MC760 MC770 MC780

2 Zaawansowana technologia zapewniaj¹ca kontrolê nad obiegiem dokumentów Urz¹dzenia wielofunkcyjne do wydruków kolorowych i monochromatycznych w formacie A4 zwiêkszaj¹ maksymalnie wydajnoœæ, zapewniaj¹c efektywnoœæ na wielu poziomach organizacji. Ulepszenie sposobu zarz¹dzania dokumentami oraz ich przetwarzania pozwala zwiêkszyæ efektywnoœæ ich obiegu na ka dym poziomie organizacji. Po³¹czenie wysokiej klasy oprogramowania z zaawansowan¹ technologi¹ pozwala zwiêkszyæ wydajnoœæ oraz Usprawniæ procesy tworzenia i obiegu dokumentów. Seria urz¹dzeñ wielofunkcyjnych MC700 zapewnia bezproblemow¹ integracjê z u ywanym systemem obiegu dokumentów dziêki otwartej platformie sxp. Zapewniaj¹ narzêdzia potrzebne do efektywnego wykorzystania zasobów organizacji, ulepszaj¹c procesy komunikacyjne i obieg dokumentów. ¹czy funkcjonalnoœæ drukowania, kopiowania, skanowania, faksowania1 oraz zszywania w szybkim i wygodnym urz¹dzeniu, produkty z serii MC700 zapewniaj¹ bezpieczne i efektywne zarz¹dzanie dokumentami oraz odpowiedni¹ wydajnoœæ dla organizacji o ró nych rozmiarach, od du ych globalnych korporacji oraz instytucji finansowych, po ma³e firmy i placówki oœwiatowe. Z wielu dostêpnych modeli oraz opcji mo esz wybraæ odpowiednie urz¹dzenie wielofunkcyjne, które spe³ni Twoje wymagania specyfikacyjne oraz bud etowe. sxp (otwarta platforma) w centrum produktywnoœci Twojego biznesu Seria MC700 wspierana przez sxp (otwart¹ platformê) pozwoli zapewniæ szybki i bezproblemowy obieg dokumentów w Twojej firmie. Oparta na us³ugach sieciowych platforma umo liwia pe³n¹ integracjê urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z istniej¹cymi systemami klienta oraz rozwi¹zaniami innych firm, na przyk³ad z oprogramowaniem PaperCut MF czy Drivve Image. Dziêki temu pobieranie dokumentów, ich dystrybucja, odbiór oraz zarz¹dzanie nimi s¹ wykonywane i wdra ane w efektywny sposób, co poprawia wydajnoœæ personelu. Us³ugi w chmurze Skanowanie Zarz¹dzanie Korporacyjna wewnêtrzna baza danych FTP Faktury Umowy Zlecenia zakupów CV Dane pacjentów sxp Rozpoznawanie tekstu z wykorzystaniem OCR Odczyt danych z kodu kreskowego Dodawanie meta danych, np. numeru faktury ERP DMS Folder Inteligentny obieg dokumentów 2

3 Œrodowisko Wydajnoœæ Elastycznoœæ Bezpieczeñstwo Nowa linia inteligentnych urz¹dzeñ wielofunkcyjnych formatu A4 firmy OKI centrum obiegu dokumentów Elastycznoœæ Wydajnoœæ Maksymalizacja inwestycji w celu osi¹gniêcia najwiêkszej elastycznoœci Urz¹dzenia z serii MC700 zaprojektowano tak, aby w standardzie zapewnia³y szeroki wybór przydatnych funkcji. Te solidne i wydajne urz¹dzenia wielofunkcyjne zapewniaj¹ elastyczne mo liwoœci konfiguracyjne, wymagane do spe³nienia potrzeb biznesowych. Mo liwoœæ po³¹czenia z oprogramowaniem innych firm zapewniaj¹ca pe³n¹ integracjê us³ug sieciowych Dostosowywany interfejs u ytkownika zapewniaj¹cy integracjê z obiegiem dokumentów Wybierz odpowiedni model oraz akcesoria dostosowane do potrzeb twojego biznesu Œrodowisko Ograniczenie negatywnego wp³ywu na œrodowisko Seria MC700 to pierwsze na rynku urz¹dzenia wielofunkcyjne FULL LED formatu A4 dla œrednich i du ych grup roboczych. Technologia firmy OKI oraz wbudowane funkcje ekologiczne sprawiaj¹, e s¹ to najbardziej przyjazne œrodowisku urz¹dzenia wielofunkcyjne na rynku. Urz¹dzenie wielofunkcyjne FULL LED (zarówno skaner i drukarka) Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie 1 ograniczaj¹ce zu ycie papieru Pojemniki z tonerem o wysokiej wydajnoœci Funkcja oszczêdzania tonera Do 2 W w trybie g³êbokiego uœpienia Certyfikat Energy Star Program recyklingu materia³ów eksploatacyjnych Wiêksza wydajnoœæ biznesowa Urz¹dzenia z serii MC700 zosta³y zaprojektowane do wydajnej pracy. Dziêki szybkiej pracy i elastycznym opcjom obróbki koñcowej urz¹dzenia te zapewniaj¹ wbudowan¹ funkcjonalnoœæ, która skraca czas pracy u ytkownika koñcowego, pozwalaj¹c mu skupiæ siê na swoich podstawowych obowi¹zkach. podœwietlany kolorowy ekran dotykowy o przek¹tnej 23 cm Do 40 stron na minutê w kolorze Pojemnoœæ papieru do 3160 arkuszy Wewnêtrzny finiszer (MC780) Zszywacz off-line w standardzie Wydajnoœæ miesiêczna do 100 tysiêcy stron Procesor 1,3 GHz oraz pamiêæ RAM 2GB Standardowy dysk twardy o pojemnoœci 160 GB Karta sieciowa 10/100/1000 baset 3-letnia gwarancja w miejscu instalacji, po zarejestrowaniu produktu w ci¹gu 30 dni od daty zakupu Bezpieczeñstwo PO REJESTRACJI NA LATA GWARANCJI Najwy szy stopieñ zabezpieczenia dokumentów i danych W dzisiejszych czasach zapewnienie bezpieczeñstwa IT stanowi du e wyzwanie biznesowe, dlatego firma OKI oferuje szyfrowanie i zabezpieczenia danych zgodne z najwy szymi normami w bran y. Zaawansowane metody uwierzytelnienia u ytkowników uniemo liwiaj¹ nieupowa niony dostêp oraz zapewniaj¹ ochronê danych korporacyjnych. Zakres dostêpu mo na dopasowywaæ, w ³atwy sposób w³¹czaj¹c lub wy³¹czaj¹c funkcje. Filtrowanie adresów IP/Mac Szyfrowanie dysku twardego Wydruk bezpieczny z szyfrowaniem Bezpieczna komunikacja sieciowa za pomoc¹ protoko³u SNMPv3 oraz opcjonalnego IPSec Bezpieczne kasowanie danych w przypadku rêcznego, automatycznego lub zaplanowanego czyszczenia dysku twardego Kontrola dostêpu za pomoc¹ kodu PIN/Karty IC/protoko³uLDAP/ Kerberos Bezpieczne drukowanie chronione kodem PIN lub za pomoc¹ opcjonalnego czytnika kart zbli eniowych 3

4 Zaawansowane funkcje poprawiaj¹ce wyd Du y kolorowy ekran dotykowy Dostosowywany do potrzeb interfejs u ytkownika zapewniaj¹cy dostêp do standardowych i unikalnych funkcji, dziêki otwartej platformie (sxp) Pojemniki z wysokowydajnym tonerem Ograniczaj¹ koszty, czêstotliwoœæ interwencji u ytkownika oraz negatywny wp³yw na œrodowisko Automatyczne drukowanie dwustronne LED Automatyczne drukowanie dwustronne w standardzie, zapewniaj¹ce ekonomiczny wydruk dwustronnych dokumentów ¹cznoœæ bezprzewodowa (wi-fi) Opcjonalna karta bezprzewodowa wi-fi sprawia, i Twoje urz¹dzenie wielofunkcyjne mo e zostaæ umieszczone w dowolnym miejscu Twojego biura. Dwustronne kopiowanie i skanowanie LED Szybkie i precyzyjne dwustronne kopiowanie i skanowanie dziêki automatycznemu podajnikowi odwracaj¹cemu o pojemnoœci 100 arkuszy. Umo liwia wydajn¹ produkcjê dwustronnych dokumentów Zszywacz Zszywacz off-line w standardzie, u³atwiaj¹cy obróbkê koñcow¹ wydrukowanych dokumentów Wewnêtrzny finiszer Urz¹dzenie wielofunkcyjne MC780 dla zapewnienia obróbki koñcowej dokumentów posiada finiszer z funkcjonalnoœci¹ automatycznego zszywania, uk³adania z przesuniêciem oraz dwustronnym wydrukiem. Elastyczna pojemnoœæ papieru Dostêpne s¹ trzy opcjonalne podajniki papieru lub podajnik o du ej pojemnoœci (LCF, do 3160 arkuszy), w zale noœci od potrzeb Bezpieczeñstwo w obrêbie ca³ej organizacji Rozwi¹zania zabezpieczaj¹ce dostêp za pomoc¹ kodu PIN lub karty IC, pozwalaj¹ce bezpiecznie drukowaæ poufne dokumenty 4

5 ajnoœæ Twojej firmy Skanowanie LED w wysokiej rozdzielczoœci Du a szybkoœæ skanowania do 40 str./min. (MC780) kolor 24 bitowy / 8 bitowa skala szaroœci / dwupoziomowe czarno-bia³e Rozdzielczoœæ skanowania: 600 x 600 dpi Skanowanie dwustronne skanowanie z funkcj¹ WSD, do portu USB oraz sieciowe TWAIN Podgl¹d skanowania na ekranie Mo liwoœæ zapisania ustawieñ wzglêdem regularnie skanowanych projektów Funkcja zdalnego skanowania dokumentów do wielu komputerów w sieci Skanowanie dosegregatora skrzynki u ytkownika, wspó³dzielonego folderu, poczty oraz pamiêci USB Pomijanie pustych stron Jedno lub dwustronne czarno-bia³e skanowanie do Jedno lub dwustronne kolorowe usb folder sieciowy folder ftp skrzynka u ytkownika Posortowane kopie Kopiowanie dowodów to samoœci Dowód to samoœci Ostrzejsze i wyraÿniejsze kopiowanie Du a szybkoœæ kopiowania do 40 str./min. (MC780) Czas otrzymania 1 kopii 13 sek. (z RADF lub szyby ekspozycyjnej) Kopiowanie dwustronne (1 na 2, 2 na 1, 2 na 2) Funkcja usuwania t³a, usuwanie cieni na krawêdziach, kopia próbna pozwalaj¹ca uzyskaæ najlepszy efekt Funkcje kopiowania dokumentów to samoœci, zapisywania ostatnich ustawieñ oraz kopiowanie kompleksowych zadañ Tryb ok³adki oraz dok³adanie arkuszy separuj¹cych Drukowanie wielu stron na jednej (N-up), sk³adanie, przesuwanie marginesu, obcinanie brzegów, maskowanie, odbicie lustrzane Przerywanie zadania w celu pilnego wykonania kopii Kod dzia³u, kod u ytkownika Makroado przechowywania czêstych zadañ Szybsze drukowanie wysokiej rozdzielczoœci Du a szybkoœæ drukowania do 40 str./min. (MC780) Czas otrzymania 1 wydruku 9 sek. (kolor) / 8 sek. (mono) dla MC760 i MC770, 8 sek. (kolor) / 8 sek. (mono) dla MC780 Rozdzielczoœæ wydruku: 1200 x 600 dpi Drukowanie dwustronne Elastyczna obs³uga noœników (gramatura papieru do 250 g/m2 i banery do 1,3 m d³ugoœci) Uk³adanie prac z przesuniêciem, zszywanie (MC780) Wydruk zabezpieczony szyfrowaniem (wydruk prywatny, wydruk wstrzymany, wydruk próbny) Faktury Zlecenia zakupów Prezentacje Listy dokumenty dwustronne faks do internet komputer faks skrzynka u ytkownika Faks 1 Super G3 z dodatkowymi funkcjami Szybkoœæ faksowania Super G3, szybkoœæ modemu 33,6 kbps Czas wysy³ania: 3 sekundy Wysy³anie faksów dwustronnych z automatycznego podajnika odwracaj¹cego Pojemnoœæ pamiêci: 1 GB OpóŸnienie wysy³ania Przekierowywanie faksów (faks na faks i faks na ) Faksowanie z komputera, us³uga i-fax 5

6 Inteligentne rozwi¹zanie od firmy OKI Firma OKI dostarcza pakiet oprogramowania, który jest wyposa ony w szereg funkcji pozwalaj¹cych na zwiêkszenie kontroli i wydajnoœci w Twojej firmie. Zarz¹dzanie Wydrukiem To zaawansowane narzêdzie do zarz¹dzania od firmy Alidata stanowi skalowalne, nie zwi¹zane z konkretnym producentem rozwi¹zanie, które pozwala centralnie zarz¹dzaæ dokumentami oraz optymalizacj¹ wydruków. Dziêki mo liwoœci wprowadzenia regu³, limitów oraz powiadomieñ u ytkownika zapewnia efektywne zarz¹dzanie kosztami oraz wy szy poziom zabezpieczeñ w ca³ej firmie: funkcjonalnoœæ wydruku pod¹ aj¹cego i bezpiecznego realizowana z dowolnego urz¹dzenia Uniwersalny sterownik drukowania (drukowanie bez dedykowanych sterowników) ³atwa instalacja dla admnistratora skanowanie na pulpit (skanuj-do-mnie) bezpieczny dostêp do urz¹dzenia dziêki uwierzytelnieniu logowania (PIN lub karta ID) kontrola i podgl¹d wykorzystania drukowania i kopiowania przez danego u ytkownika lub dzia³ oraz egzekwowanie limitów w czasie rzeczywistym indywidualne zasady przekierowywania wydruków wykorzystanie najbardziej ekonomicznego urz¹dzenia œledzenie zadañ, stanu urz¹dzenia i zu ycia materia³ów eksploatacyjnych zaawansowana konsola administracyjna: konsola, raporty, analiza kosztów i materia³y eksploatacyjne Zlikwidowanie strat energii Zarz¹dzanie Flot¹ Drukarek Kompleksowe rozwi¹zanie nie zwi¹zane z konkretnym producentem od firmy PrintFleet, pozwalaj¹ce zdalnie zarz¹dzaæ drukarkami oraz urz¹dzeniami wielofunkcyjnymi. monitorowanie urz¹dzeñ online automatyczne powiadamianie o usterkach automatyczny odczyt licznika automatyczne zarz¹dzanie materia³ami eksploatacyjnymi zaawansowane mo liwoœci raportowania PrintSuperVision Kontrola drukarek i urz¹dzeñ wielofunkcyjnych pod³¹czonych do sieci oraz zarz¹dzanie nimi: zarz¹dzanie urz¹dzeniami i rozwi¹zywanie problemów monitorowanie, które drukarki wymagaj¹ wymiany tonera, zanim siê on skoñczy Ograniczenie obs³ugi przez u ytkownika zwiêksza produktywnoœæ pe³na kontrola i podgl¹d wszystkich drukarek i urz¹dzeñ wielofunkcyjnych w ca³ej sieci Print Job Accounting Program zapewniaj¹cy wgl¹d i kontrolê kosztów drukowania w firmie: wgl¹d i kontrola wykorzystania wydruków w firmie ograniczenie dostêpu do pojedynczych osób lub grup zarz¹dzanie drukowaniem przy zdefiniowanych limitach kosztów Tworzenie raportów o liczbie wydruków, formatach i typie noœników oraz zu yciu materia³ów eksploatacyjnych przegl¹danie wszystkich danych na stronie www import u ytkowników z Active Directory (wersja Enterprise) obs³uga baz SQL (wersja Enterprise) Wybierz odpowiedni model oraz akcesoria dostosowane odpowiednio do potrzeb twojego biznesu. Urz¹dzenia serii MC700 zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnia³y pe³ny wybór i ca³kowit¹ elastycznoœæ w celu spe³nienia potrzeb biznesowych. Dodatkowo pozwalaj¹ce skonfigurowaæ produkt optymalnie, pod k¹tem wyboru opcji, zwi¹zanych miêdzy innymi z ³¹cznoœci¹ bezprzewodow¹, dzia³aniem faksu, podajnikami papieru czy wydajnoœci¹. Modu³ nadpisywania danych Fax 1 Podstawowy model ze zszywaczem off-line Podstawowy model ze zszywaczem off-line oraz wewnêtrznym finiszerem Bezprzewodowo Modu³ IPSec Czytnik kart IC (HID) Czytnik kart IC (Mifare) 6 Podajnik 2/3/4 Podajnik o du ej pojemnoœci (LFC) Podstawa na kó³kach Enabler meta skanowania

7 Dane techniczne Drukowanie Szybkoœæ druku wersje dn wersja dfn (z wewnêtrznym finiszerem) MC760dn MC770dn MC780dfn 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni Funkcja Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie 1 Interfejs u ytkownika Podœwietlany kolorowy ekran dotykowy LCD o przek¹tnej 23 cm Czas pierwszego wydruku 9 sekund w kolorze, 8 sekund w kolorze, 8 sekund w czerni 8 sekund w czerni Rozdzielczoœæ drukowania Technologia wielopoziomowa ProQ2400, rozdzielczoœæ 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi Pamiêæ / procesor 2 GB RAM/ 1,3 GHz Dysk twardy 160 GB Interfejsy 10/100/1000 baset, USB 2.0/ Hi Speed USB - opcjonalnia karta bezprzewodowa ( b/g) Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie adresów MAC, IPSec (opcja), Secure Print, Bezpieczne szyfrowanie wydruku (przez zabezpieczony HDD), Bezpieczeñstwo uwierzytelnienie serwera SMTP, uwierzytelnienie POP przed SMTP, Zabezpieczenie SSL dla protoko³u SMTP, SNMPv3, Szyfrowanie SS L/TLS, Zmiana portów, Pe³ne szyfrowanie urz¹dzeñ pamiêci masowej, Bezpieczne usuwanie danych z pamiêci masowej, Wy³¹czenie funkcji Host USB Obci¹ alnoœæ (œrednia) Do 6000 stron na miesi¹c Do 8000 stron na miesi¹c Do stron na miesi¹c Obci¹ alnoœæ (maksimum) stron/miesi¹c Kopiowanie Szybkoœæ kopiowania Czas do pierwszej kopii 28 str./min. w kolorze, 28 str./min. w czerni 34 str./min w kolorze, 36 str./min w czerni Poni ej 13 sekund 40 str./min. w kolorze; 40 str./min. w czerni Skanowanie Format Szybkoœæ skanowania Skanowanie do Rozdzielczoœæ optyczna skanowania Faks 1 Rozdzielczoœæ Szybkoœæ faksu Obs³uga papieru Pojemnoœæ podajników papieru Pojemnoœæ opcjonalnych podajników Pojemnoœæ wejœciowa papieru Pojemnoœæ wyjœciowa papieru Gramatura noœników Format noœników Obróbka koñcowa dokumentu Akcesoria Cechy ogólne Ha³as Zu ycie energii elektrycznej Gwarancja Wymiary (wys. x szer. x g³.) JPEG, TIFF ( jedno/wielostronicowy), PDF( jedno/wielostronicowy), Slim PDF, Secure PDF, XPS( jedno/wielostronicowy) Do 40 str./min. (w kolorze/czerni) SMB, FTP, FTPS, Netware, Skrzynka u ytkownika, Pamiêæ USB, 600 x 600 dpi Do 300 dpi ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, 3 sekundy/strona Podajnik 1: 530 arkuszy 80 g/m2; podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m2); RADF: 100 arkuszy 80 g/m2 Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m2); Podajnik 3: 530 arkuszy (80 g/m2); Podajnik 4: 530 arkuszy 80 g/m2; Podajnik o du ej pojemnoœci (LFC): 2000 arkuszy 80 g/m2 Standardowo: 630 arkuszy 80 g/m2; Maksymalnie: arkuszy 80 g/m2 Do 500 arkuszy (80g/m2) Podajnik 1/2/3/4/LCF: 64 do 220 g/m2; maksymalnie: 64 do 250 g/m2 A4, A5, B5, A6, banery do 1321 mm Zszywacz Zszywacz Zszywacz, Wewnêtrzny finiszer Wi-Fi, Czytnik kart (HID), Czytnik kart (Mifare), Modu³ nadpisywania danych, Modu³ IPSec, Opcja dodawania meta danych. Podczas pracy: 57 db (A); w trybie czuwania 37 db (A), w trybie oszczêdzania energii: nies³yszalne Typowe: 800 W; maks: 1500 W; nieobci¹ one: 130 W; tryb oszczêdzania energii: 60 W; tryb g³êbokiego uœpienia: nie wiêcej ni 2W 3 lata przed³u onej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w przeci¹gu 30 dni od daty zakupu dn: 675 x 522 x 604 mm; dfn: 811 x 522 x 604 mm Materia³y eksploatacyjne Toner starter 4,8 tys. (stron) Toner (K) 8 tys. (stron) 8 tys., 15 tys. (stron) Toner (CMY) 6 tys. (stron) 6, 11,5 tys. (stron) Bêben œwiat³oczu³y 30 tys. (stron) Pas transferu 60 tys. (stron) Zespó³ utrwalaj¹cy 60 tys. (stron) 7

8 Specjaliœci w dziedzinie druku biznesowego OKI to globalna marka business-to-business oddana tworzeniu efektywnych kosztowo, profesjonalnych rozwi¹zañ w dziedzinie druku biurowego, projektowanych z myœl¹ o zwiêkszaniu wydajnoœci firm i usprawnianiu œrodowiska ich pracy. Jako pionierzy innowacyjnych technologii druku, takich jak cyfrowa technologia LED czy High Definition Colour, oferujemy paletê nagradzanych produktów i rozwi¹zañ, które zapewniaj¹ firmom mo liwoœæ uzyskania wysokiej jakoœci drukowanych dokumentów, przy zachowaniu rozs¹dnego poziomu wydatków. Firma OKI oferuje pe³en wybór kolorowych i czarno-bia³ych drukarek oraz urz¹dzeñ wielofunkcyjnych o wszechstronnych mo liwoœciach obs³ugi noœników A3 i A4, przeznaczonych dla grup roboczych i ró nej wielkoœci firm. Ofertê naszych rozwi¹zañ uzupe³niaj¹ faksy, drukarki do druku etykiet oraz drukarki ig³owe. Najlepsze w swojej klasie produkty zaprojektowano w taki sposób, aby by³y intuicyjne w obs³udze i u³atwia³y pracê biurow¹. Z myœl¹ o œrodowisku naturalnym W ramach realizacji postanowieñ Kodeksu Postêpowania grupy OKI, firma OKI dok³ada wszelkich starañ, aby dostarczane przez ni¹ produkty by³y przyjazne dla œrodowiska naturalnego: Nasze produkty s¹ projektowane i wytwarzane z myœl¹ o ograniczeniu negatywnego wp³ywu na œrodowisko. Jednym z naszych strategicznych celów jest zwiêkszanie liczby urz¹dzeñ i materia³ów eksploatacyjnych uzyskiwanych w procesie recyklingu. Czujemy siê odpowiedzialni za prowadzenie naszej dzia³alnoœci z pe³nym poszanowaniem dla œrodowiska naturalnego oraz dzia³añ na rzecz jego ochrony podejmowanych przez lokalne spo³ecznoœci. Symbol zielonego liœcia umieszczony na wszystkich produktach i opakowaniach OKI odzwierciedla nasze pe³ne zaanga owanie w inicjatywê zbierania i przetwarzania odpadów dla dobra œrodowiska naturalnego. Energy Star Nasze drukarki i urz¹dzenia wielofunk cyjne uzyska³y oznaczenie Energy Star za spraw¹ naszych wysi³ków w kierunku eliminowania strat energii za pomoc¹ wyj¹tkowo wydajnych energetycznie rozwi¹zañ. Wykonuj¹c zwyk³e czynnoœci zu ywaj¹ mniej energii. Nieu ywane automatycznie przechodz¹ do trybu oszczêdzania energii, a funkcje takie jak druk dwustronny przyczyniaj¹ siê do dalszego ograniczania strat energetycznych i zmniejszaj¹ zu ycie papieru. Wyj¹tkowa 3-letnia gwarancja z serwisem on-site LATA GWARANCJI Nasze urz¹dzenia s¹ wytwarzane zgodnie z najwy szymi standardami jakoœci i technologii, co potwierdzaj¹ niezale ne testy. Jesteœmy na tyle pewni wysokiej jakoœci naszych produktów, e oferujemy przed³u enie standardowej gwarancji do 3 lat bez adnych dodatkowych op³at! Aby skorzystaæ z tej wyj¹tkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeci¹gu 30 dni od daty jego zakupu. Zapewniane w ca³oœci przez firmê OKI! Wiêcej informacji mo na uzyskaæ na stronie: PO REJESTRACJI NA High Definition Color Technologia High Definition Color to unikalne po³¹czenie rozwi¹zañ sprzêtowych i oprogramowania firmy OKI. Po³¹czenie to pozwala uzyskaæ niezrównan¹ jakoœæ drukowania w kolorze ³atwo, inteligentnie i z doskona³ymi rezultatami. Dwadzieœcia lat technologii LED Firma OKI by³a pionierem w opracowywaniu ponad 20 lat temu cyfrowej technologii LED do drukarek. To nowatorskie rozwi¹zanie umo liwia drukowanie z jakoœci¹ High Definition, zapewniaj¹c dok³adne, niezwykle sugestywne wydruki.dziêki cyfrowej technologii LED nasze drukarki s¹ kompaktowe, przyjazne dla œrodowiska i energooszczêdne. Do ich produkcji wykorzystujemy znacznie mniej surowców i zu ywamy przy tym mniej energii. G³owice drukuj¹ce LED nie zawieraj¹ adnych ruchomych elementów, dziêki czemu drukarki LED s¹ wytrzyma³e i niezwykle niezawodne. Zeskanuj kod, aby dowiedzieæ siê wiêcej Oki Systems (Polska) Sp. z o.o. ul. Domaniewska Warszawa Tel.: +48 (22) Fax: +48 (22) Faks jest opcjonalnym wyposa eniem w modelu MC760dn 2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest czêœci¹ grupy firm OKI Electric. Wersja /2013. Specyfikacje mog¹ ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrze one.

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN

Monochromatyczne Urz¹dzenie Wielofunkcyjne Samsung SCX-6322DN/6122FN wyobra sobie wszechstronne laserowe urz¹dzenie wielofunkcyjne, które wykona ka de zadanie Teraz rzeczywiœcie mo esz mieæ wszystko w jednym. Urz¹dzenia serii SCX-63DN/61FN zaskocz¹ Ciê ³atwoœci¹ u ytkowania.

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo

Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo Kolorowe urz dzenie wielofunkcyjne efektywne kosztowo MPC2050/MPC2550 Niskie koszty produkcji profesjonalnych, kolorowych dokumentów Wymagania dzisiejszych biur s bardzo wysokie. U ycie koloru w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy

Microsoft Dynamics NAV. przejmij stery swojej firmy Microsoft Dynamics NAV przejmij stery swojej firmy W œlad za potrzebami Twojej firmy Konkurencja na rynku wzrasta, a tempo rozwoju œrodowiska biznesowego wymaga poszukiwania nowych rozwi¹zañ w celu utrzymania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Sybase SQL Anywhere Studio

Sybase SQL Anywhere Studio Sybase SQL Anywhere Studio Firma Sybase Inc. jest jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych dostawców oprogramowania. Umo liwia korporacjom prowadzenie e-biznesu oraz dostêp do informacji bez wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP

Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP Urządzenia wielofunkcyjne serii C3500 MFP Najszybsze w swojej klasie urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania w kolorze w formacie A4 C3520 MFP C3530 MFP WYDRUK A4 KOLOR/CZERŃ C3520 MFP / C3530

Bardziej szczegółowo

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS

bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS bizhub C452/C552/C652 bizhub C652DS Po prostu przekonujące Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Systemy biurowe bizhub C452/C552/C652 i bizhub C652DS Przekonujące zalety wewnątrz i na

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Zamówienia Wewnêtrzne Wstêp Dzia³ania logistyczne przedsiêbiorstwa odgrywaj¹ szczególn¹ rolê w procesie funkcjonowania organizacji. Zabezpieczenie ci¹g³oœci dostaw materia³ów

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S

NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 708C NISZCZARKA WALLNER PPS 702C NISZCZARKI WALLNER PPS 062S / PPS 026C NISZCZARKA WALLNER PPS 250S NISZCZARKI NISZCZARKA WALLNER PPS 08C - niezwykle cicha niszczarka - niszczy jednorazowo do 8 kartek (0 g/m ) na œcinki 3,9 x 44 mm - tnie p³yty CD i karty plastikowe - niszczy zszywki, spinacze - automatyczny

Bardziej szczegółowo

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU. MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU. MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ W UNIKALNYM, OSZCZĘDZAJĄCYM MIEJSCE URZĄDZENIU MX-C381/MX-C311 Cyfrowe kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 38 i 31 STRON/ MIN. PRZY DRUKU CZARNO-BIAŁYM I KOLOROWYM DUŻY DOTYKOWY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA

Szczegółowa prezentacja oferty. Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Oferta produktów 2014 Cyfrowe urządzenia wielofunkcyjne NAJWYŻSZA WYDAJNOŚĆ DLA WSPÓŁCZESNEGO BIURA Urządzenia wielofunkcyjne firmy Sharp Szczegółowa prezentacja oferty 1 22 Urządzenia wielofunkcyjne firmy

Bardziej szczegółowo

Riverbed Steelhead Rodzina produktów

Riverbed Steelhead Rodzina produktów Riverbed Rodzina produktów 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI: Rodzina produktów Riverbed Przegląd Przedsiębiorstwa różnej wielkości zaufały rodzinie produktów Riverbed w zakresie akceleracji działania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość.

Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. WorkCentre 7220/7225 A3 Kolorowy System wielofunkcyjny Xerox WorkCentre 7220/7225 System wielofunkcyjny Realizuj obecne zadania, buduj możliwości na przyszłość. Rozwijanie firmy oznacza inteligentne metody

Bardziej szczegółowo

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280

bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220 i C280 Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością druku kolorowego Systemy biurowe bizhub C220/C280 bizhub C220/C280, systemy biurowe Innowacyjne systemy czarno-białe z możliwością koloru

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo