(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r."

Transkrypt

1 Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) fax. (0...54) NIP: Regon: (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą tekst jedn. Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz z a p r a s z a do udziału w przetargu nieograniczonym < na: dostawę Ŝywności ( warzywa i owoce ) Włocławek, dnia r. ZATWIERDZAM..

2 Spis treści : Część I Rozdział I Postanowienia ogólne. Rozdział II Tryb postępowania. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Termin Wykonania Zamówienia. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wykazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. Opis sposobu przygotowania oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczania ceny. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Rozdział XIV Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Rozdział XVI Rozdział XVII Część II Wzór umowy. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Rozdział I Część III Rozdział I Informacje pozostałe. Wykaz załączników.

3 CZĘŚĆ I Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. W niniejszej SIWZ oraz we wszystkich dokumentach z nimi związanych ( jak niŝej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej. a./ Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą prawo zamówień publicznych b./ Zamawiający - oznacza Szpital Wojewódzki, Włocławek, ul. Wieniecka 49, tel. (054) , fax. (054) c./ Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. d./ Oferta - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wypełnionych ściśle z jej wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami umowy, złoŝony przez Wykonawcę w sposób określony w niniejszej SIWZ, w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. e./ Oferta częściowa jak wyŝej z moŝliwością złoŝenia oferty na poszczególne zadania, pozycje w zadaniu. e/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)- oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty stanowiące jej integralną całość. f./ Przedmiot Zamówienia oznacza: dostawę Ŝywności (warzywa i owoce ) g./ Cena Umowna - wartość wyraŝona w jednostkach pienięŝnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towaru i usług oraz podatek akcyzowy, jeŝeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŝ towarów ( usługi ) podlega obciąŝeniu podatkiem od towaru i usług, podatkiem akcyzowym oraz koszty transportu. h./ dzień - oznacza dzień kalendarzowy. i./ pisemnie - oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub przy uŝyciu sprzętu komputerowego z własnoręcznym podpisem Wykonawcy i jego pieczęcią firmową. j./ Umowa - oznacza umowę określoną w załączniku nr 3 2. W dalszym ciągu niniejszej SIWZ słowa Oferta oraz jej pochodne (oferować, oferowanie, itp.) traktowane są jako synonimy. Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

4 Rozdział III. Przedmiot zamówienia (roczne zapotrzebowanie ) Zadanie I Warzywa PN ISO Ziemniaki kg PN 75/R Marchew kg PN 84/R Pietruszka kg PN R Por 557 kg PN R Seler kg PN R Buraki kg PN 72/R Cebula 785 kg PN 87/R Kalafior 2kg 620 szt. PN 72/R Kapusta biała kg PN 72/R Ogórek świeŝy 913 kg PN 85/R Pomidory kg PN 91/R Pieczarki 270 kg PN 75/R Rabarbar 559 kg PN R 75540: Sałata szt. PN R 75522/ Rzodkiewka 150g 520 pęczek PN R / Papryka 172 kg PN R 75528/ Kapusta czerwona 201 kg PN - 72-R Koper świeŝy 21 kg PN R 75380/ Fasola szparagowa 80 kg PN 77/R Zadanie II - WARZYWA MROśONE PN A Groszek 300 kg 2. Kalafior 447 kg 3.Marchew kg 4. Porzeczka 81 kg 5. Włoszczyzna 432 kg Zadanie III - SUSZE I SUCHE STRĄCZKOWE 1. Susz warzywny 50 kg PN A / Susz porzeczkowy a 100 g szt. 3. Śliwka suszona a 100 g 22 szt. PN A Groch 26 kg PN 73/A Fasola 170 kg PN A Zadanie IV - WARZYWA KISZONE 1. Kapusta 750 kg PN A Ogórki 760 kg PN A Zadanie V OWOCE PN ISO Jabłka kg PN 84/R Gruszki 74 kg PN 73/R Truskawki 148 kg PN-R-75535/ Czarna porzeczka 80 kg 5. Wiśnia 170 kg PN 72/R Cytryny 24 kg PN R Arbuz kg PN-ISO-7563/ Pomarańcze 603 kg PN R Banany 948 kg PN R Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania : Zadanie II, Zadanie IV. 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje w zadaniach: Zadanie I, Zadanie III, Zadanie V

5 Rozdział IV. Termin Wykonania Zamówienia 1. Zamawiający określa, Ŝe wymaganym terminem wykonania przedmiotu Zamówienia jest: Sukcesywnie w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: - wykonawca musi wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie Opisanym w Rozdziale III, Wykonawca który nie prowadzi działalności w ww. branŝy zostanie wykluczony. 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia w zakresie dostaw artykułami Ŝywnościowymi Zamawiający uzna wykonanie z naleŝytą starannością w okresie ostatnich 3 lat ( a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 dostawy o charakterze i złoŝoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. - za spełnienie warunku dysponowania potencjałem technicznym w zakresie dostaw artykułami Ŝywnościowymi Zamawiający uzna posiadanie bądź dysponowanie pojazdem dopuszczonym do przewozu artykułów Ŝywnościowych ( min. jeden pojazd ) 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp.

6 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie ww. zamówienia publicznego zobowiązany jest do przedłoŝenie niŝej wymienionych dokumentów celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ustawy pzp: a/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokumenty wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b./ Wykaz zamówień publicznych w zakresie dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Dostawy zrealizowane w ostatnich trzech latach z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, starannością, ( min. 1 dostawa ). c./ Dokumenty potwierdzające naleŝyte wywiązanie się z zadań wskazanych w załączonym wykazie. d./ Dokument potwierdzający kupno bądź dzierŝawę pojazdu przystosowanego do przewozu art. Ŝywnościowych e./ wypełniony formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ. f./ wypełnione oświadczenie z art. 22 ustawy pzp wg Załącznika Nr 2. g./ zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ h./ upowaŝnienie do podpisania oferty ( fakultatywne ). Uwaga: wszystkie dokumenty muszą być złoŝone w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Zamawiający oceni spełnienie powyŝszych wymogów poprzez analizę dokumentów przedstawionych przez Wykonawców. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wykazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie. 2. Dopuszcza się moŝliwość przesłania korespondencji faksem na nr lub drogą elektroniczną na adres: lecz korespondencja taka musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach fachowych: 1. mgr Monika Dajos, Kier działu Ŝywienia tel. (054) Donata Kuczyńska, Kierownik Kuchni tel. ( 054 ) w sprawach dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 3. Marek Szatkowski, inspektor ds. zamówień publicznych tel. (054) fax. (054)

7 Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. Rozdział IX. Termin związania wykonawcy 1. Okres związania ofertą wynosi: 30 dni 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferty naleŝy złoŝyć w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŝa zgody na złoŝenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszelkie tłumaczenia winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Odpisy i kserokopie winny być poświadczone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub przez notariusza. 2. Ofertę naleŝy sporządzić na formularzu ofertowym, którego druk stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 3. ZłoŜona Oferta winna być kompletna, sporządzona poprawnie, według wzoru podanego w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Wykonawca powinien złoŝyć Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Ustawę i niniejszą SIWZ dokumentami i załącznikami. 4. Poprzez oryginał rozumie się równieŝ formularze identyczne co do treści i formy, otrzymane lub pobrane od Zamawiającego przez pocztą elektroniczną. Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela ( przedstawicieli ) Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Zamawiający udostępniać moŝe ofertę innym uczestnikom postępowania, dlatego teŝ zastrzeŝone przez Wykonawcę informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl przepisów o zakazie nieuczciwej konkurencji winny być wydzielone i oznaczone. Wszystkie stronice Oferty oraz ewentualne załączniki, a takŝe wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Na ostatniej stronie Oferty winno znaleźć się oznaczenie ilości wszystkich stron Oferty i ilości przedłoŝonych załączników ( dokumentów ). 5. Oferta powinna zostać złoŝona w kopercie zamkniętej w sposób uniemoŝliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznakowana wyłącznie : a./ firmą ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy, b./ napisem: Przetarg Nr DIZ/ 34 / 2007 na: dostawę Ŝywności. c./ napisem : Nie otwierać przed dniem r. godz.12: KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną Ofertę. Wykonawca, który złoŝy więcej niŝ jedna Ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

8 Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferta powinna zostać złoŝona Zamawiającemu na adres : Szpital Wojewódzki Dział Inwestycji i Zaopatrzenia ul. Wieniecka 49, pokój Włocławek Budynek Administracji, III piętro w nieprzekraczalny terminie do dnia : r. godz ZłoŜone Oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu r. godz w siedzibie Zamawiającego Szpitalu Wojewódzkim ul. Wieniecka 49, pokój Włocławek Budynek Administracji, III piętro 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. Zamawiający nie przewiduje odrębnych zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia Ofert. 5. W trakcie części jawnej Zamawiający odczyta : a./ Firmę ( nazwę ) i adres Wykonawców, b./ Cenę Oferty, c/ Pozostałe informacje określone w art. 86 ustawy prawo zamówień publicznych, 6. Informacje, o których mowa w punkcie 5 zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli przy otwieraniu Ofert, na ich pisemny wniosek. 7. JeŜeli Oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inna drogą ( np. pocztą kurierską ), o terminie złoŝenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do Zamawiającego, a nie termin wysłania Oferty np. listem poleconym lub złoŝenia zlecenia dostarczenia Oferty pocztą kurierską. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem Oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem Oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 9. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania Ofert określonym w punkcie 1. zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 10.Wykonawca moŝe dokonać modyfikacji lub wycofać złoŝoną Ofertę po jej złoŝeniu, jeśli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie złoŝone Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert, określonym w punkcie 1.

9 Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cenę Oferty naleŝy podać w złotych polskich z uwzględnieniem wszelkich upustów jakie Wykonawca oferuje oraz winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ( koszt transportu ). 2. Cena winna być podana w wysokości netto i brutto, z wyliczonym podatkiem VAT. 3. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie będą waloryzowane w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z zapisami umowy. 4. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyraŝenia zgody na dokonanie stosownych poprawek. 5. W przypadku,gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy ocenie złoŝonych Ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami: 1. cena % 2. Kryterium ceny ( 1 ) obliczane będzie na podstawie wzoru: p - otrzymane punkty p = Cn razy waga kryterium Cn - cena najniŝsza spośród otrzymanych ofert Cb Cb - cena badanej oferty 3. Wykonawca, który przedstawi najniŝszą cenę w Ofercie otrzyma 100 punktów razy wagę kryterium, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. 4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która uzyska najwyŝszą ilość punktów za wszystkie kryteria.

10 Rozdział XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, pisemnie o wyniku przetargu wszystkich uczestników oraz zamieści informację o wyborze Oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 2. W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego Oferta została wybrana, Zawiadamiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą, jednak nie później niŝ w dniu, w którym upływa termin związania Ofertą. 4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum - jeśli występuje ). Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania Umowy. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. UMOWA NR DIZ / 34 / 2007 PROJEKT Załącznik nr 3 zawarta w dniu..., we Włocławku, pomiędzy : I wpisaną(ym) do rejestru... w Nr..., zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną(ym) przez : ( imię i nazwisko, stanowisko ) a II. Szpitalem Wojewódzkim we Włocławku, ul.wieniecka 49, reprezentowanym przez :. - Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym. Niniejsza umowa jest następstwem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr DIZ /34/ 2007 z dnia, w trybie przetargu nieograniczonego.

11 1 1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spoŝywczych ( towarów ) do Zamawiającego wymienionych w zadaniu I, II, III, IV i V SIWZ, w ilościach, asortymencie, cenach i jakości wskazanych w ofercie przetargowej, która stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 1 do umowy 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej bądź jakościowej artykułów objętych umową. 4. Zamawiający jest czynnym płatnikiem podatku VAT, z nr NIP Dostawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, z nr NIP Przedmiot zamówienia dostarczany będzie po cenach jednostkowych podanych w ofercie przetargowej na dzień jej złoŝenia, o której mowa w 1 z zastrzeŝeniem ust Wartość przedmiotu umowy ustala się według cen jednostkowych t.j do kwoty brutto w wysokości :.. zł (słownie: zł ) w tym podatek VAT w kwocie... zł ( słownie :...) i zawiera koszt transportu do magazynu Działu śywienia w siedzibie Zamawiającego we Włocławku z zastrzeŝeniem ust Ceny jednostkowe towarów będą ustalane w oparciu o średnie ceny hurtowe z dnia dostawy, opublikowane na stronie internetowej Łódzkiego Rynku Hurtowego S.A. Zjazdowa pomniejszone o upust... % zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy. 4. Ceny, o których mowa w 1 i 2 mogą ulegać podwyŝszeniu i muszą ulegać obniŝeniu odpowiednio do zapisów cz. III załącznika nr 2 do umowy Zasady zmiany cen. 5. Cena pierwszej dostawy zostanie ustalona zgodnie z zapisem ust Zapłata naleŝności za przedmiot umowy, będzie następowała takŝe sukcesywnie po kaŝdej dostawie, przelewem, na podstawie stosownych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia właściwej faktury, na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od dnia jej obowiązywania Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar objęty przedmiotem umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do godz dnia następnego po dniu złoŝenia zamówienia.

12 2. Dostawa Ŝywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Dostawcy przez Zamawiającego telefonicznie. W zamówieniu Zamawiający wskaŝe rodzaj i ilość zamawianej Ŝywności, oraz termin w który ma być do niego dostarczona. 3. Korygowanie dostaw przez Zamawiającego moŝe nastąpić telefonicznie w przeddzień dostawy do godz Dostawca zobowiązuje się, Ŝe nie odprzeda lub w innej formie nie przeleje wierzytelności naleŝnej od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w dniu dostawy kontroli towarów objętych przedmiotem umowy. W przypadku dostarczenia towarów o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej czy braku dokumentów jakościowych 2. Zamawiający odmówi przyjęcia lub zgłosi niezwłocznie reklamacje telefonicznie w dniu dostawy. 3. Nieprawidłowości stwierdzone po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1 a takŝe wszystkie inne zastrzeŝenia co do jakości towarów powinny być potwierdzone w pisemnej reklamacji Zamawiającego przekazanej Dostawcy w terminie nie przekraczającym 3 dni od stwierdzenia wystąpienia wady. 4. W przypadku uznania reklamacji Dostawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić towar nie spełniającą wymagań jakościowych na wolny od wad, w terminie nie dłuŝszym niŝ 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Dostawca podpisuje odbiór Ŝywności nie spełniającej wymagań. 5. W razie nie uznania reklamacji przez Dostawcę strony godzą się na powołanie uprawnionego rzeczoznawcy, którego orzeczenie będzie wiąŝące dla stron. Koszt rzeczoznawcy pokrywa strona, której zastrzeŝenia nie zostaną potwierdzone przez rzeczoznawcę Dostawca gwarantuje, Ŝe dostarczone przez niego towary będą wysokiej jakości i będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Ŝywnościowego. 2. Towary objęte przedmiotem umowy muszą odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem Ŝywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem śywności zgodnym z ISO 22000: Dostawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towarów zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP, systemu bezpieczeństwa Ŝywności oraz innymi wymaganiami prawa Ŝywnościowego. 4. Dostawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia lub certyfikatu wykonywania wszelkich działań związanych z produkcją i dystrybucją oraz obrotem Ŝywnością zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem HACCP i bezpieczeństwa Ŝywności.

13 5. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych towarów do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spoŝycia określonych na czytelnych etykietach. 6. Dostawca zapewnia, Ŝe dostarczone towary będą wolne od wad, spełniać będą wszelkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ i w ofercie Dostawcy, o której mowa w Towary będą dostarczana Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania. 8. Towary będą dostarczona transportem Dostawcy, zgodnie z obowiązującymi zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP i przekazywana osobom upowaŝnionym ( do wglądu na Ŝyczenie KsiąŜka Stanu Sanitarnego Pojazdu) 9. Osobami upowaŝnionymi do odbioru zamawiania towarów, przeprowadzania kontroli, o której mowa w 7 i podpisywania faktur ze strony Zamawiającego będą Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym przez władze sanitarne do transportu Ŝywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne. 11. UŜyty do przewozu środek transportu musi uwzględniać właściwość Ŝywności i zabezpieczać ją przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 12. Towar dostarczony w oryginalnych opakowaniach, musi mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin 13. przydatności do spoŝycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Ŝywnościowego 14. Dostarczane towary w zaleŝności od ich rodzaju musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa Ŝywnościowego. 15. Dostawca zobowiązuje się przekazywać Ŝywność bezpośrednio osobie upowaŝnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania Ŝywności przez Dostawcę bez nadzoru lub osobom nieupowaŝnionym. 16. Odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego towaru odbywać się będzie w Magazynie Ŝywnościowym Zamawiającego przy udziale Dostawcy przez osoby upowaŝnione. 17. Przyjęcie towarów odbywać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z aktualną ceną zgodną z umową. 18. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towarów, będzie potwierdzany przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Dostawcy procedurą 19. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo jakościowej odbieranego towaru. 20. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Dostawca wyznacza Dostawca wyraŝa zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego audytu funkcjonującego u Dostawcy Systemu Bezpieczeństwa śywności, celem potwierdzenia zachowania wymaganych standardów. 2. Audyt moŝe być przeprowadzony przez audytora wewnętrznego Zamawiającego lub audytora firmy zewnętrznej.

14 9 1. W przypadku 3 ( trzech ) nieterminowych dostaw, powtarzającej się złej jakości dostaw i nie uwzględniania wyników postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w 6 a takŝe raŝących zaniedbań w sposobie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia umowy, bez ponoszenia skutków prawnych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy strony niezaleŝnie od uprawnienia Z zamawiającego, o którym mowa w 9 strony ustalają następujące kary umowne : 1/ dla Zamawiającego od Dostawcy : - w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, lecz nie więcej jak 10% wartości, - za spowodowanie przerwy w realizacji dostawy z przyczyn zaleŝnych od Dostawcy w wysokości 0,1% wartości umowy niezrealizowanej za kaŝdy dzień przerwy, -za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 2/ dla Dostawcy od Zamawiającego : za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Dostawcy spowodowanych winą umyślną Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. W razie gdy szkoda przenosi wysokość umówionych kar umownych strony mogą dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dostawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej z zastrzeŝeniem postanowień artr.144 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych ( D.U. z 2006r Nr 164, poz ).

15 13 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY... Rozdział XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z postanowieniami Działu VI pzp. z zastrzeŝeniem zawartym w art. 4a ust. 1 ustawy pzp. Rozdział XVIII. Informacje dodatkowe 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowane jest i prowadzone na zasadach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 2. KaŜdy z Wykonawców moŝe złoŝyć tylko jedną Ofertę na całość przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ II Rozdział I. Informacje pozostałe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 p. 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. 8. Adres strony internetowej Zamawiającego: lub adres

16 CZĘŚĆ III Rozdział I. Wykaz załączników Niniejsza SIWZ zawiera następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ Zasady zmiany cen. 3. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy. 4. Załącznik nr 4 do SIWZ Druk Oświadczenia w trybie art. 22 ustawy pzp. 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.

17 DIZ / 34 / 2007 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia... ( pieczątka firmowa Wykonawcy )..., dnia r. ( miejscowość ) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej: oraz portalu Urzędu zamówień Publicznych: na : dostawę Ŝywności. 1. Oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia za cenę : Zadanie I - Warzywa PN ISO L.p. Nazwa produktu Ilość na okres 1 roku 1 Ziemniaki kg 2 Marchew kg 3 Pietruszka kg 4 Por 557 kg 5 Seler kg 6 Buraki kg 7 Cebula 785 kg 8 Kalafior 2kg 620 szt. 9 Kapusta biała kg 10 Ogórek świeŝy 913 kg 11 Pomidory kg 12 Pieczarki 270 kg 13 Rabarbar 559 kg 14 Sałata szt. 15 Rzodkiewka 150g 520 pęczek 16 Papryka 172 kg 17 Kapusta czerwona 201 kg 18 Koper świeŝy 21 kg 19 Fasola szparagowa 80 kg \ Łączna wartość zadania Cena netto Podatek VAT Cena brutto

18 Zadanie II WARZYWA MROśONE PN A L.p. Nazwa produktu Ilość na okres 1 roku 1 Groszek 300 kg 2 Kalafior 447 kg 3 Marchew kg 4 Porzeczka 81 kg 5 Włoszczyzna 432 kg Cena netto Podatek VAT Cena brutto Łączna wartość zadania Zadanie III- SUSZE I SUCHE STRĄCZKOWE L.p. Nazwa produktu Ilość na okres 1 roku 1 Susz warzywny 50 kg 2 Susz porzeczkowy a 100 g szt. 3 Śliwka suszona a 100 g 22 szt. 4 Groch 26 kg 5 Fasola 170 kg Cena netto Podatek VAT Cena brutto Łączna wartość zadania Zadanie IV - WARZYWA KISZONE L.p. Nazwa produktu Ilość na okres 1 roku 1 Kapusta 750 kg Ogórki 760 kg Cena netto Podatek VAT Cena brutto Łączna wartość zadania Zadanie V - OWOCE PN ISO 7563 L.p. Nazwa produktu Ilość na okres 1 roku 1 Jabłka kg Gruszki 74 kg Truskawki 148 kg Czarna porzeczka 80 kg Wiśnia 170 kg Cytryny 24 kg Arbuz kg Pomarańcze 603 kg Banany 948 kg Cena netto Podatek VAT Cena brutto Łączna wartość zadania 2. Oferujemy 30 dniowy termin płatności, liczony od dnia wykonania przedmiotu zamówienia z naleŝytą starannością i wystawienia Faktury VAT

19 1. zapoznaliśmy się z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym z wzorem umowy ) i nie wnosimy do niej Ŝadnych zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 2. otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 3. uwaŝamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w niniejszej SIWZ. 4. w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy... podobnych zamówień publicznych, z tego wszystkie z naleŝytą starannością, nie wyrządzając szkody zamawiającym. 5. oświadczamy, Ŝe spełniamy wszystkie warunki wynikające z art. 22 ustawy pzp. oraz określone w SIWZ i nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. świadomi jesteśmy odpowiedzialności karnej związanej ze składaniem fałszywych oświadczeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 7. załącznikami do niniejszej Oferty są ( wymienić wszystkie załączniki ) : Pełne dane Wykonawcy: aktualny nr telefonu: (... )... aktualny nr faxu: (... )... Nazwa banku i nr konta: NIP:... REGON:... województwo:... powiat:... Sprawę prowadzi:... ( imię, nazwisko i stanowisko osoby uprawnionej do kontaktów z zamawiającym )... ( podpis - podpisy osoby - osób wraz z pieczątką imienną uprawnionych do składania oświadczeń woli ) - 2 -

20 Załącznik nr 2 do Umowy na dostawę Ŝywności ZASADY ZMIAN CEN ( dot. zadania. poz. ) I. /zgodna z ofertą Dostawcy/ 1. Przedmiotem Umowy jest :. II. USTALENIE CEN I UPUSTU/MARśY DOSTAWCY 1. Cena 1 kg brutto tj. z marŝą lub upustem Dostawcy na dzień r. zgodna z ofertą Dostawcy wynosi: zł. 2. Cena 1 kg brutto tj., opublikowana w dniu... o godz na stronie internetowej Łódzkiego Rynku Hurtowego S.A. Zjazdowa wynosi:. zł. 3. Upust / marŝa handlowa Dostawcy w odniesieniu do ceny min. / maks. wynosi:. %

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I

Afisze, plakaty. Foldery. Zaproszenia. Ulotki. Część I Zał. Nr 1 do SIWZ Część I Afisze, plakaty Format B2 Format B2 Format B3 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Gramat. pap. 150 Kolor - 2 kolory - 80 szt Kolor - 1 pełny - 4.170 szt. kolor 2 kolory - 200 szt.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Machowinku DPS.DGA. 3420.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Machowinku w 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 Nysa, 24.05.2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 43/2012 na: dostawę 12 licencji systemu operacyjnego Windows XP Professional PL OEM SP3 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Gminny Zakład Komunalny ul. Jastrzębia 62, śołędowo 86-031 Osielsko NIP: 953-00-00-171 Tel. (052) 328-26-00 fax. (052) 328-26-01 2.Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. Nysa, 06.08.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 96/2013 na: Dostawę 1000 sztuk balonów z wykonanym nadrukiem reklamowym. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Znak sprawy: DPS.III/K-g/1436/2010 Tyszowce, dnia 29 października 2010rr. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na usługę przygotowania i dostarczenia posiłków 1.Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Tyszowcach ul. Wielka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych

Warszawa, dnia 09.11.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę kart płatniczych DKZ/129/2011 Warszawa, dnia 09.11.2011r. Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. z 2010 r. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy załącznik nr 4

Wzór umowy załącznik nr 4 Wzór umowy załącznik nr 4 UMOWA Dnia. pomiędzy Szkołą Podstawową Nr 3 w Reszlu, ul. Konopnickiej 2 o numerze identyfikacyjnym NIP 742-20-76-644, Regon 000264420 reprezentowanym przez: Dyrektora mgr Marka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO58/2012 na: dostawę trybunki reklamowej i ścianki reklamowej. Nysa, 06.07.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. Nysa, 25.04.2013 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 51/2013 na: dostawę 40 sztuk czapek z daszkiem z haftowanym komputerowo napisem i logo. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. z dnia... 2012 r.

UMOWA nr. z dnia... 2012 r. UMOWA nr. z dnia... 2012 r. - PROJEKT - zawarta w Szczecinie pomiędzy Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r.

Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. Stare Nadleśnictwo 5, 83-400 Kościerzyna tel. (058) 686-63-42, fax. (058) 686-69-60 NIP 591-14-98-243 e-mail: zkgk @koscierzyna.pl. REGON 190597909 Stare Nadleśnictwo, dnia 18.03.2008 r. ZAPROSZENIE do

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek 1. Zamawiający. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 21/2012 na: druk gazetki informacyjnej, plakatów i ulotek Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. Nysa, 15.03.2012

Bardziej szczegółowo

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE

G M I N A B R O J C E ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na projekt i druk plakatów w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce realizowanego przez Urząd Gminy w Brojcach. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015

Załącznik nr 12. Umowa nr../2015 Załącznik nr 12 Umowa nr../2015 na wykonanie Dostaw żywności do Państwowej Bursy Szkół Artystycznych w Poznaniu, ul. Hejmowskiego 1 i jej Oddziału przy ul. Klasztornej w Poznaniu w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk Dom Pomocy Społecznej 07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 65 Brańszczyk, dnia 02.07.2010r ZAPYTANIE OFERTOWE PONIśEJ 14 TYS. EURO - ZP/DPS/08/2010/ZO/1 na dostawy pieluchomajtek dla dorosłych do DPS Brańszczyk

Bardziej szczegółowo

Umowa na dostawy oleju napędowego

Umowa na dostawy oleju napędowego Załącznik nr 2 Umowa na dostawy oleju napędowego zawarta w dniu... w Radomsku pomiędzy : 1. Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o. o. przy ul. Kraszewskiego 5 reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie... na:... netto: zł (słownie:. Załącznik nr 1 (pieczęć Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Nazwa Wykonawcy:... Adres:... TEL./FAX:. REGON: NIP: Dla (ZAMAWIAJĄCY): W odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę gazu propan butan do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład

Bardziej szczegółowo

Dostawa kostki brukowej betonowej OFERTA

Dostawa kostki brukowej betonowej OFERTA Załącznik Nr 1 OFERTA NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... Do............ /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ...

UMOWA Nr... ... -... ...z siedzibą w... wpisaną w dniu... do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem... ... Numer sprawy:vii.g.211/05/10 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr... - w z ó r - W dniu.. w Zielonej Górze pomiędzy: Prokuraturą Okręgową w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol

Zał. nr 1. OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Zał. nr 1 OFERTA Pan Sławomir Woliński Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Loreta w Ponikach Poniki 2 11-210 Sępopol Odpowiadając na ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego dotyczącego zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych

UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych UMOWA Nr... o wykonanie robót budowlanych Załącznik Nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W dniu...2008 r. w Warszawie pomiędzy Domem Dziecka Nr 16 z siedzibą w Warszawie, kod 00-208 przy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zaopatrzenie w artykuły spożywcze stołówki szkolne w Zespole Szkół w Kochanowicach Kochanowice, dnia 09.12.2014r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJA OGÓLNA Zamawiający: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr.

Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy. Umowa nr. Umowa nr. Załącznik nr 2 do SIWZ ZZP-143/12 Wzór umowy zawarta w dniu.. 2012 r. w Warszawie na podstawie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 ZAMAWIAJĄCY DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDUŃSKIEJ WOLI NIP: 829-129-67-70 REGON 000311757 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Dostawa i zakup

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 8b do siwz Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy : GMINĄ MIASTO SZCZECIN z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-030-94-10, REGON 811684232, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE

GMINA BROJCE ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do złożenia oferty na materiały budowlane potrzebne do wybudowania podjazdów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu Internet szansą na rozwój einclusion w Gminie Brojce

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 12 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. PRZEDMIOTEM UMOWY jest Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakład Uzdatniania Wody Goczałkowice, ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice PT-OŚ/ /2013 Katowice, dnia 10.09.2013r ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na: Odbiór i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Owoce, warzywa i kiszonki

Zapytanie ofertowe Owoce, warzywa i kiszonki SOSzW.24.06.2016 Radzyń Podlaski, 22 sierpnia 2016r. Nazwa firmy: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej ul. Sitkowskiego 1B 21-300 Radzyń Podlaski Zapytanie ofertowe Owoce, warzywa

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. /2011

U M O W A Nr.. /2011 Załącznik nr 3 do specyfikacji BPM.ZZP.271.250.2011 PROJEKT U M O W A Nr.. /2011 umowa zawarta w dniu..r. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą przy ul. Rynek 1 33-300 Nowy Sącz reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NIP , REGON

NIP , REGON WZÓR UMOWY Załącznik nr 4 do SIWZ W dniu... 2016 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Ochrony Rządu ul. PodchorąŜych 38, 00-463 Warszawa NIP 521-033-46-78, REGON 011989650, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/016/NZU/1345/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Ciekły hel. Kod CPV: 24.11.13.00 Tryb udzielenia Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:...

OFERTA. 1. Nazwa: stanowisko stanowisko. ... uprawnienia Konto bankowe wykonawcy:... OFERTA załącznik nr 1 na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: Budowa nawierzchni ul. Jana Kazimierza w Lesznie na odcinku od ul. Kmicica do ul. Jagiełły wraz z budową brakującego odcinka kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE

Zapytanie ofertowe. - Pakiet III ZAŁĄCZNIK 1C grupa WARZYWA, OWOCE, PRODUKTY PRZETWORZONE ZAŁĄCZNIK 1G grupa RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE Zapytanie ofertowe Zapraszamy do złożenia oferty na dostawę produktów żywnościowych na potrzeby stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 48 w Szczecinie w 2015r. Wartość zamówienia - poniżej 30 tys. euro.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU

ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości poniżej 60.000 euro - ZAKUP POSIŁKÓW REGENERACYJNYCH, MLEKA, HERBATY I CUKIERU 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:......

OFERTA. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... Załącznik Nr 1 OFERTA NAZWA WYKONAWCY/ÓW ADRES.. REGON NIP... Do............ /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... opublikowanym w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro).

Oferty naleŝy składać do dnia 29.07.2010r. do godz. 14:00 w siedzibie Zamawiającego ul. Złota 43, 62-800 Kalisz SEKRETARIAT (I piętro). Kalisz, dnia 23.07.2010r. ZDM.- 51 /Z/10 ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu, zaprasza do złoŝenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk.

ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY NR ZO 95/2012 na: dostawę oprogramowania dydaktycznego Autodesk. Nysa, 05.10.2012 r. 1. Zamawiający. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług pocztowych

na świadczenie usług pocztowych Wzór Umowy na świadczenie usług pocztowych Zawarta dnia... 2015 r. w Gdańsku pomiędzy: z siedzibą w i adresem:.., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w., Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1/5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dom Pomocy Społecznej w Owczarach Ul. Kasztanowa 20 32-088 Owczary tel. (012)4194086 fax.(012)4194066 e-mail: dpsowczary@poczta.onet.pl Zaprasza do składania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowy w dniu...r. w Poznaniu pomiędzy: Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 18,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

540 szt. x 5 litrów. 160 szt. x 10 litrów

540 szt. x 5 litrów. 160 szt. x 10 litrów Znak: DP/2311/33/15 Kielce, dnia 02.04.2015r. W związku z zamiarem udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zapraszamy do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 Załącznik nr 7B do SIWZ (zadanie 2) UMOWA Nr. (wzór) zawarta w dniu..2010 r. w Warszawie, pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą przy ul. J. S. Bacha

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wzór umowy Wzór umowy Druk Nr 5 z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce 25-303 Kielce, Rynek 1 w imieniu i na rzecz której działa: Miejski Zarząd Budynków w Kielcach 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie:

Umowa nr../2012. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest kierownik budowy... Nadzór inwestorski sprawować będzie: Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr../2012 WZÓR zawarta w dniu.. roku w Pasłęku, pomiędzy : Szpitalem Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku, z siedzibą: 14-400 Pasłęk, ul. Kopernika 24A, NIP 578-30-62-154, REGON

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7.

UMOWA NR... Przedmiot umowy 1 2 wymian wodomierzy zimnej i ciepłej wody oraz ciepłomierzy wraz z ich zaplombowaniem w budynku przy ul. Piaskowej 7. UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy:... będącym płatnikiem VAT: NIP..., REGON... reprezentowanym przez:..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., przy ul...., prowadzącym działalność

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto).

OFERTA. 1.Oferujemy wykonanie zamówienia, za cenę...złotych (netto) +...zł podatek VAT =...złotych /brutto/ słownie :...złotych (brutto). Załącznik Nr 1 NAZWA WYKONAWCY ADRES REGON NIP... OFERTA Do... /zamawiający/ Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:...... zamieszczonym w BZP Nr ogłoszenia 256320-2007;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWY GRYSÓW BAZALTOWYCH Zatwierdzam: Wieluń, dnia...-11-2006r. Listopad 2006r. SPIS TREŚCI: 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (str. 2-7) 2. Oświadczenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO oznaczenie sprawy OKE/3/2009 UZP nr 41984-2009 z 26.02.2009r. Zatwierdzam Wicedyrektor OKE w Gdańsku Irena Kulesz Gdańsk, dn. 26.02.2009r. ZAMÓWIENIE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo