(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(SIWZ) DIZ / 34 / 2007r."

Transkrypt

1 Szpital Wojewódzki ul. Wieniecka WŁOCŁAWEK Dział Inwestycji i Zaopatrzenia tel. (0...54) fax. (0...54) NIP: Regon: (SIWZ) DIZ / 34 / 2007r. Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą tekst jedn. Dz.U. z 2006r., Nr 164 poz z a p r a s z a do udziału w przetargu nieograniczonym < na: dostawę Ŝywności ( warzywa i owoce ) Włocławek, dnia r. ZATWIERDZAM..

2 Spis treści : Część I Rozdział I Postanowienia ogólne. Rozdział II Tryb postępowania. Rozdział III Opis przedmiotu zamówienia. Rozdział IV Rozdział V Rozdział VI Termin Wykonania Zamówienia. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Rozdział VII Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wykazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. Rozdział VIII Rozdział IX Rozdział X Rozdział XI Rozdział XII Rozdział XIII Wymagania dotyczące wadium. Termin związania ofertą. Opis sposobu przygotowania oferty. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Opis sposobu obliczania ceny. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Rozdział XIV Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Rozdział XV Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Rozdział XVI Rozdział XVII Część II Wzór umowy. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Rozdział I Część III Rozdział I Informacje pozostałe. Wykaz załączników.

3 CZĘŚĆ I Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. W niniejszej SIWZ oraz we wszystkich dokumentach z nimi związanych ( jak niŝej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodne z niniejszymi objaśnieniami z wyjątkiem przypadków, kiedy kontekst wymaga inaczej. a./ Prawo zamówień publicznych ustawa z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2006r., Nr 164, poz.1163 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej ustawą prawo zamówień publicznych b./ Zamawiający - oznacza Szpital Wojewódzki, Włocławek, ul. Wieniecka 49, tel. (054) , fax. (054) c./ Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złoŝyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. d./ Oferta - oznacza zestaw wszystkich załączników, oświadczeń, wzorów dokumentów Ŝądanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wypełnionych ściśle z jej wymaganiami i na warunkach tam określonych wraz z wycenioną propozycją Wykonawcy wykonania Przedmiotu Zamówienia, zgodnie z postanowieniami umowy, złoŝony przez Wykonawcę w sposób określony w niniejszej SIWZ, w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. e./ Oferta częściowa jak wyŝej z moŝliwością złoŝenia oferty na poszczególne zadania, pozycje w zadaniu. e/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)- oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki, wzory, formularze i inne dokumenty stanowiące jej integralną całość. f./ Przedmiot Zamówienia oznacza: dostawę Ŝywności (warzywa i owoce ) g./ Cena Umowna - wartość wyraŝona w jednostkach pienięŝnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towaru i usług oraz podatek akcyzowy, jeŝeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŝ towarów ( usługi ) podlega obciąŝeniu podatkiem od towaru i usług, podatkiem akcyzowym oraz koszty transportu. h./ dzień - oznacza dzień kalendarzowy. i./ pisemnie - oznacza wszelkie pismo ręczne, maszynowe lub przy uŝyciu sprzętu komputerowego z własnoręcznym podpisem Wykonawcy i jego pieczęcią firmową. j./ Umowa - oznacza umowę określoną w załączniku nr 3 2. W dalszym ciągu niniejszej SIWZ słowa Oferta oraz jej pochodne (oferować, oferowanie, itp.) traktowane są jako synonimy. Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony

4 Rozdział III. Przedmiot zamówienia (roczne zapotrzebowanie ) Zadanie I Warzywa PN ISO Ziemniaki kg PN 75/R Marchew kg PN 84/R Pietruszka kg PN R Por 557 kg PN R Seler kg PN R Buraki kg PN 72/R Cebula 785 kg PN 87/R Kalafior 2kg 620 szt. PN 72/R Kapusta biała kg PN 72/R Ogórek świeŝy 913 kg PN 85/R Pomidory kg PN 91/R Pieczarki 270 kg PN 75/R Rabarbar 559 kg PN R 75540: Sałata szt. PN R 75522/ Rzodkiewka 150g 520 pęczek PN R / Papryka 172 kg PN R 75528/ Kapusta czerwona 201 kg PN - 72-R Koper świeŝy 21 kg PN R 75380/ Fasola szparagowa 80 kg PN 77/R Zadanie II - WARZYWA MROśONE PN A Groszek 300 kg 2. Kalafior 447 kg 3.Marchew kg 4. Porzeczka 81 kg 5. Włoszczyzna 432 kg Zadanie III - SUSZE I SUCHE STRĄCZKOWE 1. Susz warzywny 50 kg PN A / Susz porzeczkowy a 100 g szt. 3. Śliwka suszona a 100 g 22 szt. PN A Groch 26 kg PN 73/A Fasola 170 kg PN A Zadanie IV - WARZYWA KISZONE 1. Kapusta 750 kg PN A Ogórki 760 kg PN A Zadanie V OWOCE PN ISO Jabłka kg PN 84/R Gruszki 74 kg PN 73/R Truskawki 148 kg PN-R-75535/ Czarna porzeczka 80 kg 5. Wiśnia 170 kg PN 72/R Cytryny 24 kg PN R Arbuz kg PN-ISO-7563/ Pomarańcze 603 kg PN R Banany 948 kg PN R Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania : Zadanie II, Zadanie IV. 2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje w zadaniach: Zadanie I, Zadanie III, Zadanie V

5 Rozdział IV. Termin Wykonania Zamówienia 1. Zamawiający określa, Ŝe wymaganym terminem wykonania przedmiotu Zamówienia jest: Sukcesywnie w okresie 1 roku od dnia podpisania umowy Rozdział V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynność, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień: - wykonawca musi wykazać się prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie Opisanym w Rozdziale III, Wykonawca który nie prowadzi działalności w ww. branŝy zostanie wykluczony. 2. posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: - za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia w zakresie dostaw artykułami Ŝywnościowymi Zamawiający uzna wykonanie z naleŝytą starannością w okresie ostatnich 3 lat ( a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie ), przed dniem wszczęcia postępowania co najmniej 1 dostawy o charakterze i złoŝoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. - za spełnienie warunku dysponowania potencjałem technicznym w zakresie dostaw artykułami Ŝywnościowymi Zamawiający uzna posiadanie bądź dysponowanie pojazdem dopuszczonym do przewozu artykułów Ŝywnościowych ( min. jeden pojazd ) 3. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy pzp.

6 Rozdział VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie ww. zamówienia publicznego zobowiązany jest do przedłoŝenie niŝej wymienionych dokumentów celem potwierdzenia spełnienia warunków określonych w art. 22 ustawy pzp: a/ aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokumenty wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b./ Wykaz zamówień publicznych w zakresie dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia. Dostawy zrealizowane w ostatnich trzech latach z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców, starannością, ( min. 1 dostawa ). c./ Dokumenty potwierdzające naleŝyte wywiązanie się z zadań wskazanych w załączonym wykazie. d./ Dokument potwierdzający kupno bądź dzierŝawę pojazdu przystosowanego do przewozu art. Ŝywnościowych e./ wypełniony formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ. f./ wypełnione oświadczenie z art. 22 ustawy pzp wg Załącznika Nr 2. g./ zaakceptowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ h./ upowaŝnienie do podpisania oferty ( fakultatywne ). Uwaga: wszystkie dokumenty muszą być złoŝone w oryginale lub w postaci kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do podpisania oferty. Zamawiający oceni spełnienie powyŝszych wymogów poprzez analizę dokumentów przedstawionych przez Wykonawców. Rozdział VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe wykazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami: 1. Zamawiający porozumiewa się z Wykonawcami pisemnie. 2. Dopuszcza się moŝliwość przesłania korespondencji faksem na nr lub drogą elektroniczną na adres: lecz korespondencja taka musi być niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Osobami upowaŝnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami są: w sprawach fachowych: 1. mgr Monika Dajos, Kier działu Ŝywienia tel. (054) Donata Kuczyńska, Kierownik Kuchni tel. ( 054 ) w sprawach dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 3. Marek Szatkowski, inspektor ds. zamówień publicznych tel. (054) fax. (054)

7 Rozdział VIII. Wymagania dotyczące wadium. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane wadium. Rozdział IX. Termin związania wykonawcy 1. Okres związania ofertą wynosi: 30 dni 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział X. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferty naleŝy złoŝyć w języku polskim i pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraŝa zgody na złoŝenie oferty w postaci elektronicznej. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wszelkie tłumaczenia winny być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Odpisy i kserokopie winny być poświadczone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub przez notariusza. 2. Ofertę naleŝy sporządzić na formularzu ofertowym, którego druk stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ. Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 3. ZłoŜona Oferta winna być kompletna, sporządzona poprawnie, według wzoru podanego w niniejszej SIWZ oraz załącznikach do SIWZ. Wykonawca powinien złoŝyć Ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi przez Ustawę i niniejszą SIWZ dokumentami i załącznikami. 4. Poprzez oryginał rozumie się równieŝ formularze identyczne co do treści i formy, otrzymane lub pobrane od Zamawiającego przez pocztą elektroniczną. Oferta musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela ( przedstawicieli ) Wykonawcy, zgodnie z wpisem w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym. Zamawiający udostępniać moŝe ofertę innym uczestnikom postępowania, dlatego teŝ zastrzeŝone przez Wykonawcę informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl przepisów o zakazie nieuczciwej konkurencji winny być wydzielone i oznaczone. Wszystkie stronice Oferty oraz ewentualne załączniki, a takŝe wszelkie miejsca w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą Ofertę. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte. Na ostatniej stronie Oferty winno znaleźć się oznaczenie ilości wszystkich stron Oferty i ilości przedłoŝonych załączników ( dokumentów ). 5. Oferta powinna zostać złoŝona w kopercie zamkniętej w sposób uniemoŝliwiający jej przypadkowe otwarcie, oznakowana wyłącznie : a./ firmą ( nazwiskiem ) i adresem Wykonawcy, b./ napisem: Przetarg Nr DIZ/ 34 / 2007 na: dostawę Ŝywności. c./ napisem : Nie otwierać przed dniem r. godz.12: KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną Ofertę. Wykonawca, który złoŝy więcej niŝ jedna Ofertę zostanie wykluczony z postępowania.

8 Rozdział XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferta powinna zostać złoŝona Zamawiającemu na adres : Szpital Wojewódzki Dział Inwestycji i Zaopatrzenia ul. Wieniecka 49, pokój Włocławek Budynek Administracji, III piętro w nieprzekraczalny terminie do dnia : r. godz ZłoŜone Oferty zostaną otwarte publicznie (część jawna) w dniu r. godz w siedzibie Zamawiającego Szpitalu Wojewódzkim ul. Wieniecka 49, pokój Włocławek Budynek Administracji, III piętro 3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4. Zamawiający oświadcza, Ŝe nie zamierza zwołać zebrania wykonawców. Zamawiający nie przewiduje odrębnych zaproszeń Wykonawców na część jawną otwarcia Ofert. 5. W trakcie części jawnej Zamawiający odczyta : a./ Firmę ( nazwę ) i adres Wykonawców, b./ Cenę Oferty, c/ Pozostałe informacje określone w art. 86 ustawy prawo zamówień publicznych, 6. Informacje, o których mowa w punkcie 5 zostaną doręczone Wykonawcom, którzy nie byli przy otwieraniu Ofert, na ich pisemny wniosek. 7. JeŜeli Oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inna drogą ( np. pocztą kurierską ), o terminie złoŝenia Oferty decyduje termin dostarczenia Oferty do Zamawiającego, a nie termin wysłania Oferty np. listem poleconym lub złoŝenia zlecenia dostarczenia Oferty pocztą kurierską. 8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem Oferty, niezaleŝnie od wyniku postępowania. Zamawiający w Ŝadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złoŝeniem Oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy pzp. 9. Wszystkie Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania Ofert określonym w punkcie 1. zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 10.Wykonawca moŝe dokonać modyfikacji lub wycofać złoŝoną Ofertę po jej złoŝeniu, jeśli pisemne powiadomienie o tej modyfikacji lub wycofaniu zostanie złoŝone Zamawiającemu przed upływem terminu składania Ofert, określonym w punkcie 1.

9 Rozdział XII. Opis sposobu obliczania ceny 1. Cenę Oferty naleŝy podać w złotych polskich z uwzględnieniem wszelkich upustów jakie Wykonawca oferuje oraz winna zawierać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia ( koszt transportu ). 2. Cena winna być podana w wysokości netto i brutto, z wyliczonym podatkiem VAT. 3. Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w Ofercie będą waloryzowane w trakcie wykonywania Umowy, zgodnie z zapisami umowy. 4. W przypadku stwierdzenia w Ofercie oczywistych omyłek rachunkowych, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, wzywając go do wyraŝenia zgody na dokonanie stosownych poprawek. 5. W przypadku,gdyby Wykonawca nie wyraził zgody na dokonanie poprawek, Zamawiający odrzuci Ofertę. Rozdział XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Przy ocenie złoŝonych Ofert i wyborze najkorzystniejszej z nich Zamawiający kierować się będzie wyłącznie następującymi kryteriami: 1. cena % 2. Kryterium ceny ( 1 ) obliczane będzie na podstawie wzoru: p - otrzymane punkty p = Cn razy waga kryterium Cn - cena najniŝsza spośród otrzymanych ofert Cb Cb - cena badanej oferty 3. Wykonawca, który przedstawi najniŝszą cenę w Ofercie otrzyma 100 punktów razy wagę kryterium, inni Wykonawcy odpowiednio mniej, stosownie do w/w wzoru. 4. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą Ofertę, która uzyska najwyŝszą ilość punktów za wszystkie kryteria.

10 Rozdział XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie, pisemnie o wyniku przetargu wszystkich uczestników oraz zamieści informację o wyborze Oferty na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 2. W zawiadomieniu do Wykonawcy, którego Oferta została wybrana, Zawiadamiający określi termin i miejsce zawarcia umowy. 3. Podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie uzgodnionym z wybranym Wykonawcą, jednak nie później niŝ w dniu, w którym upływa termin związania Ofertą. 4. Umowa zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego. 5. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie Ŝądał przedstawienia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum - jeśli występuje ). Rozdział XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania Umowy. W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy. Rozdział XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŝeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. UMOWA NR DIZ / 34 / 2007 PROJEKT Załącznik nr 3 zawarta w dniu..., we Włocławku, pomiędzy : I wpisaną(ym) do rejestru... w Nr..., zwaną dalej Dostawcą, reprezentowaną(ym) przez : ( imię i nazwisko, stanowisko ) a II. Szpitalem Wojewódzkim we Włocławku, ul.wieniecka 49, reprezentowanym przez :. - Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym. Niniejsza umowa jest następstwem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr DIZ /34/ 2007 z dnia, w trybie przetargu nieograniczonego.

11 1 1. Umowa zawarta zostaje w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 2. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa artykułów spoŝywczych ( towarów ) do Zamawiającego wymienionych w zadaniu I, II, III, IV i V SIWZ, w ilościach, asortymencie, cenach i jakości wskazanych w ofercie przetargowej, która stanowi integralną część umowy jako załącznik nr 1 do umowy 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej bądź jakościowej artykułów objętych umową. 4. Zamawiający jest czynnym płatnikiem podatku VAT, z nr NIP Dostawca jest czynnym płatnikiem podatku VAT, z nr NIP Przedmiot zamówienia dostarczany będzie po cenach jednostkowych podanych w ofercie przetargowej na dzień jej złoŝenia, o której mowa w 1 z zastrzeŝeniem ust Wartość przedmiotu umowy ustala się według cen jednostkowych t.j do kwoty brutto w wysokości :.. zł (słownie: zł ) w tym podatek VAT w kwocie... zł ( słownie :...) i zawiera koszt transportu do magazynu Działu śywienia w siedzibie Zamawiającego we Włocławku z zastrzeŝeniem ust Ceny jednostkowe towarów będą ustalane w oparciu o średnie ceny hurtowe z dnia dostawy, opublikowane na stronie internetowej Łódzkiego Rynku Hurtowego S.A. Zjazdowa pomniejszone o upust... % zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy. 4. Ceny, o których mowa w 1 i 2 mogą ulegać podwyŝszeniu i muszą ulegać obniŝeniu odpowiednio do zapisów cz. III załącznika nr 2 do umowy Zasady zmiany cen. 5. Cena pierwszej dostawy zostanie ustalona zgodnie z zapisem ust Zapłata naleŝności za przedmiot umowy, będzie następowała takŝe sukcesywnie po kaŝdej dostawie, przelewem, na podstawie stosownych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia doręczenia właściwej faktury, na rachunek Dostawcy wskazany w fakturze. Umowa zostaje zawarta na okres 1 roku od dnia jej obowiązywania Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar objęty przedmiotem umowy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko do godz dnia następnego po dniu złoŝenia zamówienia.

12 2. Dostawa Ŝywności następować będzie na podstawie zamówień składanych Dostawcy przez Zamawiającego telefonicznie. W zamówieniu Zamawiający wskaŝe rodzaj i ilość zamawianej Ŝywności, oraz termin w który ma być do niego dostarczona. 3. Korygowanie dostaw przez Zamawiającego moŝe nastąpić telefonicznie w przeddzień dostawy do godz Dostawca zobowiązuje się, Ŝe nie odprzeda lub w innej formie nie przeleje wierzytelności naleŝnej od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania w dniu dostawy kontroli towarów objętych przedmiotem umowy. W przypadku dostarczenia towarów o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej czy braku dokumentów jakościowych 2. Zamawiający odmówi przyjęcia lub zgłosi niezwłocznie reklamacje telefonicznie w dniu dostawy. 3. Nieprawidłowości stwierdzone po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w ust. 1 a takŝe wszystkie inne zastrzeŝenia co do jakości towarów powinny być potwierdzone w pisemnej reklamacji Zamawiającego przekazanej Dostawcy w terminie nie przekraczającym 3 dni od stwierdzenia wystąpienia wady. 4. W przypadku uznania reklamacji Dostawca zobowiązuje się odebrać lub wymienić towar nie spełniającą wymagań jakościowych na wolny od wad, w terminie nie dłuŝszym niŝ 6 godzin od dnia i godziny jego zgłoszenia i na własny koszt. Dostawca podpisuje odbiór Ŝywności nie spełniającej wymagań. 5. W razie nie uznania reklamacji przez Dostawcę strony godzą się na powołanie uprawnionego rzeczoznawcy, którego orzeczenie będzie wiąŝące dla stron. Koszt rzeczoznawcy pokrywa strona, której zastrzeŝenia nie zostaną potwierdzone przez rzeczoznawcę Dostawca gwarantuje, Ŝe dostarczone przez niego towary będą wysokiej jakości i będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Ŝywnościowego. 2. Towary objęte przedmiotem umowy muszą odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami, prawem Ŝywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem śywności zgodnym z ISO 22000: Dostawca zobowiązuje się do produkcji i/lub dystrybucji towarów zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP, systemu bezpieczeństwa Ŝywności oraz innymi wymaganiami prawa Ŝywnościowego. 4. Dostawca zobowiązuje się do udokumentowania i przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia lub certyfikatu wykonywania wszelkich działań związanych z produkcją i dystrybucją oraz obrotem Ŝywnością zgodnie z zasadami GMP/GHP oraz systemem HACCP i bezpieczeństwa Ŝywności.

13 5. Dostawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości dostarczonych towarów do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spoŝycia określonych na czytelnych etykietach. 6. Dostawca zapewnia, Ŝe dostarczone towary będą wolne od wad, spełniać będą wszelkie wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ i w ofercie Dostawcy, o której mowa w Towary będą dostarczana Zamawiającemu w opakowaniach zabezpieczających jakość i odpowiadających warunkom transportu, odbioru i przechowywania. 8. Towary będą dostarczona transportem Dostawcy, zgodnie z obowiązującymi zasadami GMP/GHP oraz systemu HACCP i przekazywana osobom upowaŝnionym ( do wglądu na Ŝyczenie KsiąŜka Stanu Sanitarnego Pojazdu) 9. Osobami upowaŝnionymi do odbioru zamawiania towarów, przeprowadzania kontroli, o której mowa w 7 i podpisywania faktur ze strony Zamawiającego będą Dostawca zobowiązuje się dostarczać towar środkiem transportu dopuszczonym przez władze sanitarne do transportu Ŝywności, zabezpieczającym w pełni jej jakość i bezpieczeństwo zdrowotne. 11. UŜyty do przewozu środek transportu musi uwzględniać właściwość Ŝywności i zabezpieczać ją przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami. 12. Towar dostarczony w oryginalnych opakowaniach, musi mieć na opakowaniu oznaczenia fabryczne tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę produkcji, termin 13. przydatności do spoŝycia lub termin minimalnej trwałości, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Ŝywnościowego 14. Dostarczane towary w zaleŝności od ich rodzaju musi posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa Ŝywnościowego. 15. Dostawca zobowiązuje się przekazywać Ŝywność bezpośrednio osobie upowaŝnionej do odbioru i kontroli ilościowej i jakościowej. Nie dopuszcza się pozostawiania Ŝywności przez Dostawcę bez nadzoru lub osobom nieupowaŝnionym. 16. Odbiór ilościowo - jakościowy dostarczonego towaru odbywać się będzie w Magazynie Ŝywnościowym Zamawiającego przy udziale Dostawcy przez osoby upowaŝnione. 17. Przyjęcie towarów odbywać się będzie na podstawie faktury lub dowodu dostawy z aktualną ceną zgodną z umową. 18. Odbiór ilościowo-jakościowy dostarczonych towarów, będzie potwierdzany przez upowaŝnionego pracownika Zamawiającego, zgodnie z obowiązującą u Dostawcy procedurą 19. Dostawca zobowiązuje się do udostępnienia przy dostawie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo jakościowej odbieranego towaru. 20. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiający wyznacza Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy Dostawca wyznacza Dostawca wyraŝa zgodę na przeprowadzenie przez Zamawiającego audytu funkcjonującego u Dostawcy Systemu Bezpieczeństwa śywności, celem potwierdzenia zachowania wymaganych standardów. 2. Audyt moŝe być przeprowadzony przez audytora wewnętrznego Zamawiającego lub audytora firmy zewnętrznej.

14 9 1. W przypadku 3 ( trzech ) nieterminowych dostaw, powtarzającej się złej jakości dostaw i nie uwzględniania wyników postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w 6 a takŝe raŝących zaniedbań w sposobie wykonywania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia umowy, bez ponoszenia skutków prawnych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Dostawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy W przypadku niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy strony niezaleŝnie od uprawnienia Z zamawiającego, o którym mowa w 9 strony ustalają następujące kary umowne : 1/ dla Zamawiającego od Dostawcy : - w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, o którym mowa w 4 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za kaŝdy dzień zwłoki, lecz nie więcej jak 10% wartości, - za spowodowanie przerwy w realizacji dostawy z przyczyn zaleŝnych od Dostawcy w wysokości 0,1% wartości umowy niezrealizowanej za kaŝdy dzień przerwy, -za odstąpienie od umowy z przyczyn zaleŝnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 2/ dla Dostawcy od Zamawiającego : za odstąpienie od umowy z przyczyn niezaleŝnych od Dostawcy spowodowanych winą umyślną Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto. 2. W razie gdy szkoda przenosi wysokość umówionych kar umownych strony mogą dochodzić jej naprawienia na zasadach ogólnych W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Dostawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego z tytułu wykonania części umowy Zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej z zastrzeŝeniem postanowień artr.144 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia r. - Prawo zamówień publicznych ( D.U. z 2006r Nr 164, poz ).

15 13 Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 14 Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. DOSTAWCA ZAMAWIAJĄCY... Rozdział XVII. Pouczenia o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z postanowieniami Działu VI pzp. z zastrzeŝeniem zawartym w art. 4a ust. 1 ustawy pzp. Rozdział XVIII. Informacje dodatkowe 1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowane jest i prowadzone na zasadach określonych w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 2. KaŜdy z Wykonawców moŝe złoŝyć tylko jedną Ofertę na całość przedmiotu zamówienia. CZĘŚĆ II Rozdział I. Informacje pozostałe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 p. 6 i 7 ustawy prawo zamówień publicznych. 4. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 7. Zamawiający nie przewiduje moŝliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom. 8. Adres strony internetowej Zamawiającego: lub adres

16 CZĘŚĆ III Rozdział I. Wykaz załączników Niniejsza SIWZ zawiera następujące załączniki: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Oferty. 2. Załącznik nr 2 do SIWZ Zasady zmiany cen. 3. Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy. 4. Załącznik nr 4 do SIWZ Druk Oświadczenia w trybie art. 22 ustawy pzp. 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz dostaw.

17 DIZ / 34 / 2007 Załącznik Nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia... ( pieczątka firmowa Wykonawcy )..., dnia r. ( miejscowość ) O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanym zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej: oraz portalu Urzędu zamówień Publicznych: na : dostawę Ŝywności. 1. Oferujemy realizację w/w Przedmiotu Zamówienia za cenę : Zadanie I - Warzywa PN ISO L.p. Nazwa produktu Ilość na okres 1 roku 1 Ziemniaki kg 2 Marchew kg 3 Pietruszka kg 4 Por 557 kg 5 Seler kg 6 Buraki kg 7 Cebula 785 kg 8 Kalafior 2kg 620 szt. 9 Kapusta biała kg 10 Ogórek świeŝy 913 kg 11 Pomidory kg 12 Pieczarki 270 kg 13 Rabarbar 559 kg 14 Sałata szt. 15 Rzodkiewka 150g 520 pęczek 16 Papryka 172 kg 17 Kapusta czerwona 201 kg 18 Koper świeŝy 21 kg 19 Fasola szparagowa 80 kg \ Łączna wartość zadania Cena netto Podatek VAT Cena brutto

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1: Rozdział 2: Rozdział 3: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami Opis przedmiotu zamówienia Istotne postanowienia umowy Informacje ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351

Remont drogi do os. KsiąŜki w Suchej Beskidzkiej działka ewid. nr 502 na odcinku od km 0+000 do km 0+351 Oznaczenie sprawy: RRM.7021.15.4.2013 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07

ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 ZNAK : ZP / 341 / 1 / 7 / 07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Nędza 2 3 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ

DOSTAWA HALI NAMIOTOWEJ W KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica woj. podkarpackie tel. 014 68 38 100 fax. 014 68 38 161 adres internetowy: www.debica.pl e-mail: umdebica@um.debica.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rzeszów, dnia 27.03.2014r. Z/ZZP.2375.4.14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Zamawiający: Gmina i Miasto Jastrowie Ul. śymierskiego 79 64-915 Jastrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Gmina Miasta Gdyni 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) zatwierdzona przez Prezydenta Miasta Gdyni dot.: przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA)

341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 341/07/07 Mielec, 2007-04-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawa materiałów do budowy kładki w miejscowości Podleszany na

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401

Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 Zarząd Powiatu Grudziądzkiego 86 300 Grudziądz, ul. Małomłyńska 1 tel. (0 56) 45 14 400, faks (0 56) 45 14 401 ogłasza przetarg nieograniczony na ochronę ubezpieczeniową Powiatu Grudziądzkiego 1. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo