Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < E U R O ) z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < 1 4 000 E U R O ) z dnia 06.12.2012 r."

Transkrypt

1 SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, Władysławowo tel.(0-58) , fax (0-58) , Znak sprawy: MW/01/S/12/2012 Z A P Y T A N I E O F E R T O W E ( < E U R O ) z dnia r. Dotyczy procedury udzielenia zamówienia dla, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro na podstawie art. 4 pkt 8. ustawy Prawo zamówień publicznych. Spółka Wodno-Ściekowa Swarzewo w Swarzewie zaprasza do złożenia oferty. 1. Przedmiot zamówienia Dostawa mięsa i produktów mięsnych CPV Lp. Nazwa produktu Ilość w kg. Termin realizacji zamówienia 1. Schab bez kości 484 styczeń - marzec 2. Kiełbasa śląska 328 styczeń - marzec 1. Schab bez kości 304 październik - grudzień 2. Kiełbasa śląska 214 październik - grudzień Razem:

2 2. Termin i miejsce i składania ofert Ofertę cenową należy złożyć do dnia r. do godz w formie faxu, listu, osobiście, elektronicznie na adres Spółka Wodno-Ściekowa "SWARZEWO", w Swarzewie Władysławowska 84, Władysławowo, tel , fax , Warunki płatności: Płatność będzie realizowana jednorazowo po dokonaniu odbioru przedmiotu zamówienia na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania faktury. Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Firma, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę otrzyma zlecenie na przedmiot zamówienia. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze. Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie indywidualnie przez pracowników zamawiającego w postaci bonów miesięcznych wydanych przez wykonawcę. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 1.Kryterium oceny: 1) Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami: a) cena - 100% 2) Punktacja: a) kryterium będzie oceniane w skali 100 punktowej, tj. od 0 do 100 b) punkty za zaoferowaną cenę netto (X) zostaną wyliczone wg wzoru: (oceniana będzie cena brutto) X = x 100 = ilość uzyskanych punktów Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:

3 W zakresie przedmiotu zamówienia: Gł. spec. ds. przetargów Mieczysław Antochowski tel W zakresie procedury zapytania ofertowego: Gł. spec. ds. przetargów Mieczysław Antochowski tel. (0-58) wew. 206 lub w godz. urzędowania w dni robocze: od Załączniki: 1. Formularz ofertowy 2. Wzór umowy ZATWIERDZIŁ DYREKTOR mgr inż. Tadeusz Rotuski

4 Załącznik nr. 1 FORMULARZ CENOWY. Pieczęć Wykonawcy Nazwa wykonawcy Adres: Telefon: Faks: NIP:. Regon: Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym w sprawie przedmiotu zamówienia: Oferta dotyczy zamówienia publicznego realizowanego w trybie zapytania ofertowego ogłoszonego przez: SPÓŁKA WODNO-ŚCIEKOWA SWARZEWO ul. Władysławowska 84, Władysławowo Znak sprawy: MW/01/S/12/2012 Oferujemy następujące ceny na 2013 r. Lp. Nazwa produktu Ilość w kg. Termin realizacji zamówienia 1. Schab bez kości 484 styczeń - marzec 2. Kiełbasa śląska 328 styczeń - marzec 1. Schab bez kości 304 październik - grudzień 2. Kiełbasa śląska 214 październik - grudzień Razem: Wartość netto Wartość brutto 1. Oświadczamy, że oferta zawiera wszelkie koszty związane z należytym wykonaniem zamówienia, 2. Oświadczamy, że odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie indywidualnie przez pracowników zamawiającego w postaci bonów miesięcznych wydanych przez wykonawcę. 3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert. 4. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia. (pieczątka i podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

5 Znak sprawy: 02/01/S/2012 Istotne postanowienia umowy Załącznik nr. 2 U M O W A Na sprzedaż produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych w 2013 roku dla: Spółki Wodno Ściekowej SWARZEWO, ul. Władysławowska Władysławowo zawarta w dniu pomiędzy: Spółka Wodno-Ściekowa "Swarzewo" z siedzibą w Swarzewie (powiat pucki, woj. pomorskie), przy ul. Władysławowskiej 84, kod: Władysławowo, działającą na podstawie: wpisu do Katastru Wodnego powadzonego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod numerem: RWGD/SW/8, REGON: , NIP: , zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, w imieniu której działa: Pan Tadeusz Rotuski - Dyrektor a.. z siedzibą: wpisanym do, nr. przez:. Posiadającym REGON nr:.., NIP nr:.. Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:. została zawarta umowa z WYKONAWCĄ wybranym w wyniku przeprowadzonego przez ZAMAWIAJĄCEGO postępowania nr 02/01/S/2012 w trybie zapytania ofertowego o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości EURO Przedmiotem niniejszej umowy jest sukcesywna sprzedaż produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych dla: Spółki Wodno- Ściekowej SWARZEWO w Swarzewie, ul. Władysławowska 84, Władysławowo w ilościach i wartościach wskazanych w ofercie z dnia.., która stanowi załącznik do niniejszej umowy.

6 Przedmiot niniejszej umowy: Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV Lp. Nazwa produktu Ilość w kg. Termin realizacji zamówienia 1. Schab bez kości 484 styczeń - marzec 2. Kiełbasa śląska 328 styczeń - marzec 1. Schab bez kości 304 październik - grudzień 2. Kiełbasa śląska 214 październik - grudzień Razem: Wartość netto Wartość brutto 2 Odbiór przedmiotu zamówienia odbywać się będzie indywidualnie przez pracowników zamawiającego w postaci bonów miesięcznych wydanych przez wykonawcę WYKONAWCA gwarantuje, że sprzedawany przedmiot zamówienia będzie wysokiej jakości, zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami. 2. Żywność będąca przedmiotem umowy musi odpowiadać warunkom jakościowym, zgodnym z obowiązującymi atestami, Polskimi Normami lub równoważnymi, prawem żywnościowym oraz z obowiązującymi zasadami GMP/GHP, GAP (Good Agricultural Practice) lub EUREPGAP i systemu HACCP lub Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodnym z ISO 22000:2005 lub równoważnym. 3. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji jakości zdrowotnej i trwałości wydawanej żywności do daty minimalnej trwałości lub terminu przydatności do spożycia określonych na czytelnych etykietach. 4. Żywność będzie wydawana pracownikom zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi zasadami GMP/GHP oraz GAP (do wglądu na życzenie Książka Stanu Sanitarnego Pojazdu). 5. Wydawana żywność musi być oznakowana widocznym, czytelnym i nieusuwalnym kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej, umożliwiającym identyfikację artykułu rolno-spożywczego z danej partii produkcyjnej, nadanym przez producenta i umożliwiające ich identyfikowalność, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. 6. W przypadku otrzymania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej, handlowej czy braku dokumentów jakościowych ZAMAWIAJĄCY odmówi przyjęcia i zgłosi niezwłocznie reklamację osobiście lub telefonicznie w dniu odbioru, chyba że do stwierdzenia niewłaściwej jakości towarów dojdzie w terminie późniejszym. 7. WYKONAWCA zobowiązuje się do udostępnienia przy odbiorze przedmiotu zamówienia wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny ilościowo jakościowej odbieranej żywności. 8. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCY wyznacza Pana Mieczysława Antochowskiego Gł. spec. ds. przetargów 9. Jako koordynatora w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy WYKONAWCA wyznacza

7 Całkowitą wartość zamówienia ustala się według cen jednostkowych, 2. do kwoty zł brutto słownie:. w tym należny podatek VAT - zł. słownie:.. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty jedynie za towary rzeczywiście odebrane, a uprzednio zamówione. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnej pozycji asortymentu. 4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty maksymalnej kwoty zobowiązania dotyczącej pakietu, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu Rozliczenia za wydawane towary odbywać się będą fakturami, płatnymi przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze, w ciągu 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 2. W razie zwłoki w dokonaniu zapłaty Zamawiający obowiązany jest do zapłacenia odsetek za opóźnienie. 3. Opóźnienie zapłaty należności za wydany towar nie upoważnia Wykonawcy do wstrzymania wydania kolejnych partii towarów chyba, że zwłoka w zapłacie należności przekracza 30 dni. 4. Za datę dokonania zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: a) w razie zwłoki w wydaniu lub braków ilościowych - w wysokości 0,2 % wartości brutto nie wydanej partii towarów za każdy dzień zwłoki, b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji albo zwłokę w potwierdzeniu otrzymania reklamacji, w wysokości 0,2 % wartości brutto wadliwych towarów za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady, c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w 5 ust. 1. d) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto danego pakietu, o którym mowa w 5 ust Kary umowne, o których mowa w ust. 1 a), b) i d), nie zostaną naliczone wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązania nastąpiło na skutek siły wyższej. 3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 4. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne ze swymi zobowiązaniami wobec Wykonawcy. 7 W razie nie wydania przez WYKONAWCĘ zamówionego towaru będącego przedmiotem umowy, zgodnie z przedłożoną ofertą, ZAMAWIAJĄCY, niezależnie od roszczeń z tytułu kar umownych, zastrzega sobie możliwość nabycia towaru u innego przedsiębiorcy. W przypadku wystąpienia różnicy wynikającej z wyższej ceny, WYKONAWCA zwróci ZAMAWIAJĄCEMU tę różnicę Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach:

8 1) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 2) gdy zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 3) niewykorzystania wartości umowy w zakresie poszczególnych pakietów, określonej w 5 ust. 1 umowy, w terminie określonym w 10 ust. 1, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia okresu obowiązywania umowy na czas określony, nie dłużej jednak niż do wykorzystania wartości umowy, 2. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności Niniejsza umowa obowiązuje przez 2013 rok, lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 5 ust Umowa wygasa samoistnie z chwilą zaistnienia jednej z w/w okoliczności, z zastrzeżeniem 9 ust. 1 pkt Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do danego pakietu W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o których mowa w ust. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie wynagrodzenia należytego z tytułu wykonania części umowy Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 12 Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2

Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Załącznik nr 7A do SIWZ Zadanie nr 1, zadanie nr 2 Projekt - UMOWY Nr. Zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 70,

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.

Nr sprawy BZP/38/383-17/2015. Formularz oferty. Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro. Nr sprawy BZP/38/383-17/2015 Formularz oferty Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności:

2. Przedmiotem umowy jest w szczególności: Załącznik nr 7 do SIWZ (Wzór umowy) (WZÓR) UMOWA nr zawarta w Dębe Wielkie, dnia pomiędzy: Gminą Dębe Wielkie z siedzibą przy ulicy Strażackiej 3, 05-311 Dębe Wielkie, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł

(słownie zł) Podatek VAT w wysokości:.%, tj. zł Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres firmy (wykonawcy) Formularz O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym dotyczącym Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1.

Umowa nr... ... ... ... ... zwaną/zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: ... ... PRZEDMIOT UMOWY 1. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Veolia Energia Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur

Zakup wyposażenia aparaturowego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Delegatur Strona 1 z 18 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 0-61/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia 15-04-2015r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poddębice, dnia 15-04-2015r. Poddębice, dnia 15-04-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Miejskie przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. ul. Parzęczewska 29/35 99-200 Poddębice tel. 43 678-43-66 E-

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju

Nazwa postępowania: Zakup papieru kserograficznego dla O/ZUS w Biłgoraju Nr sprawy: NE 030000-370-22 / 2010 TRYB POSTĘPOWANIA Nazwa postępowania: CPV 30.19.76.44-2 Zamawiający : Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Biłgoraju Ul. Kościuszki 103, 23-400 Biłgoraj tel. (084)

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo