Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów"

Transkrypt

1 Opis konkursu i poradnik dla organizacji Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów Spis treści: WSTĘP ZASADY PROJEKTU CELE DZIAŁANIA W PROJEKCIE ROLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CO TRZEBA ZROBIĆ ABY ZDOBYĆ DOTACJĘ RODZAJE DZIAŁAŃ JAKIE PROJEKTY MOśNA A REALIZOWAĆ WAĆ DZIAŁANIA STATUTOWE WZMOCNIENIE ORGANIZACJI PROJEKT JAKO METODA PRACY PODSTAWOWA STRUKTURA PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU CEL PROJEKTU DZIAŁANIA /METODY REALIZACJI PROJEKTU EFEKTY/ REZULTATY PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM BUDśET PROJEKTU OPIS ORGANIZACJI WIARYGODNOŚĆ KILKA PORAD REGULAMIN KONKURSU U GRANTOWEGO INFORMACJE PODSTAWOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

2 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu zasady konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych pacjentów. Celem konkursu jest wsparcie działań statutowych i wzmocnienie instytucjonalne Państwa organizacji. Konkurs organizowany jest przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w ramach programu Akademia Pacjenta. Na kolejnych stronach wyjaśniamy szczegółowo zasady projektu - jakie są jego cele, działania i czego oczekujemy od poszczególnych uczestników. Pokazujemy równieŝ krok po kroku co trzeba zrobić aby otrzymać dotację. Następnie omawiamy szczegółowo obszary, w które moŝe się wpisywać Państwa projekt, podajemy takŝe przykłady działań, które moŝna zrealizować. Kolejną częścią poradnika jest krótki kurs pisania projektu. Przygotowaliśmy samą esencję najwaŝniejszych wiadomości o tym, jak pisać projekt. Pomogą one Państwu prawidłowo opisać pomysł i zawrzeć go we wniosku. Zespół IPPiEZ 2

3 1. Zasady projektu 1.1 Cele Celem konkursu jest wzmocnienie organizacji pacjentów. Jest to uzupełnienie szkoleń i warsztatów prowadzonych w ramach Akademii Pacjenta. Chcemy wesprzeć organizacje w moŝliwie najszerszym stopniu i w sposób, który rzeczywiście przełoŝy się na ich efektywniejsze działanie Szczegółowe cele: Wsparcie realizacji projektów adresowanych do pacjentów i innych odbiorców Podniesienie potencjału zarządzania organizacji pacjentów Wzmocnienie kompetencji i zasobów technicznych organizacji pacjentów Aby cele te zostały zrealizowane wyznaczyliśmy pulę 100 tysięcy złotych z której przyznamy 10 grantów dla organizacji do 10 tysięcy złotych kaŝdy. 1.2 Działania w projekcie Pula środków grantowych złotych Grant dla organizacji 1 Grant dla organizacji 2 Grant dla organizacji złotych złotych złotych Na co można przeznaczyć wsparcie z jakich działań może składać się grant: Działania Statutowe (działania z tej grupy mogą być w całości sfinansowane w ramach budżetu) Działania na rzecz pacjentów i społeczności (w tym akcje promocyjne i rzecznictwo skierowane do pacjentów i społeczności) Wkład własny do innego projektu organizacji (który również musi być skierowany do pacjentów i społeczności) Wzmocnienie organizacji (w sumie działania z tej grupy nie mogą przekroczyć 50% budżetu projektu) Wzmocnienie kompetencji pracowników organizacji (na przykład poprzez szkolenia, treningi i warsztaty) Promocję własną organizacji (ulotki, plakaty, kampanie informacyjne i promocyjne o organizacji) Wzmocnienie zaplecza technicznego (zakup sprzętu biurowego i komputerowego) 3

4 1.3 Rola uczestników projektu Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut zarządza konkursem grantowym. Ze środków EFPIA została sfinansowana pula grantów. Instytut przygotował dokumentację konkursu, jego regulamin oraz powoła komisję oceniającą wnioski i będzie zarządzał wypłatami dotacji. Organizacje Organizacje występują o granty tak jak w kaŝdym konkursie. Korzystają z prostego wniosku o dotację i przygotowują projekt na wzmocnienie swojej organizacji. Po otrzymaniu dotacji (10 organizacji) będą realizować projekty wewnątrz swoich stowarzyszeń oraz na rzecz osób, którym pomagają (pacjentów, ich rodzin i społeczności). 1.4 Co trzeba zrobić aby zdobyć dotację Krok 1. Ogłoszenie konkursu Od 5 sierpnia trwa konkurs grantowy. Na stronie Instytutu Praw Pacjenta dostępne są dokumenty wniosek o dotację, instrukcja jego wypełniania, regulamin konkursu wraz z niniejszym poradnikiem, karta oceny wniosku i regulamin oceny. Dokumenty te naleŝy pobrać ze strony i wykorzystać do przygotowania projektu Krok 2. Koncepcje projektów i szkolenie Organizacje zostaną poproszone o przygotowanie opisu koncepcji projektu. Jest to dobrowolne i polega na skrótowym opisaniu pomysłu. Eksperci IPP sprawdzą opisy, a na szkoleniu w ramach Akademii Pacjenta organizacje będą mogły skonsultować swoje wnioski i popracować nad ich ostatecznym kształtem. Krok 3. ZłoŜenie wniosków i ocena Wypełnione wnioski naleŝy składać do dnia 10 listopada. Prosimy o przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres: Instytut powoła bezstronną komisję (której posiedzenia i ustalenia będą w całości jawne), która w ciągu 14 dni dokona oceny i ogłosi listę dofinansowanych projektów. Planujemy uroczyste wręczenie grantów podczsas grudniowego podsumowania Akademii Pacjenta. Krok 4. Realizacja projektu Organizacje będą realizować projekty do 31 maja Jeśli część grantu chcą przeznaczyć na wkład własny powinny w tym czasie postarać się o dotację z innego źródła. 4

5 2. Rodzaje działań jakie projekty moŝna realizować W ramach projektu moŝna realizować działania z dwóch grup: 2.1 Działania statutowe (działania z tej grupy mogą łącznie stanowić do 100% budŝetu projektu) Działania na rzecz pacjentów i społeczności Wkład własny do innego projektu 2.2 Wzmocnienie organizacji (działania z tej grupy nie mogą łącznie stanowić więcej niŝ 50% budŝetu projektu) Wzmocnienie kompetencji pracowników Promocja własna organizacji Wzmocnienie zaplecza technicznego Organizacja sama decyduje jakich działań dotyczyć będzie projekt. Warunkiem jest jednak, aby nie przekraczały one sumy złotych, a działania z grupy Wzmocnienie organizacji nie stanowiły więcej niŝ 50% budŝetu. Ad. 2.1 Działania statutowe Szczegółowe omówienie obszarów projektu, przykłady działań: Działania na rzecz pacjentów i społeczności Są to działania słuŝące rozwiązywaniu problemów pacjentów i innych grup dla których powołana została organizacja. Chodzi o wsparcie inicjatyw, które poprawiają sytuację bądź to członków organizacji bądź ich rodzin lub adresowane są do społeczności lokalnej z zamiarem uwraŝliwienia na konkretne problemy. Przykłady działań: - inicjatywy na rzecz pacjentów (rzecznictwo, poradnictwo, organizowanie systemu wsparcia, pomoc prawna) - inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej - akcje promocyjne i informacyjne (UWAGA: akcje koniecznie muszą być skierowane do społeczności lub pacjentów, działania na rzecz organizacji są promocją własną) Wkład własny do innego projektu organizacji Wkład własny moŝe wesprzeć realizację kaŝdego projektu skierowanego do odbiorców organizacji. Wkład zostanie przekazany po przedstawieniu decyzji o wypłacie innego grantu. Organizacja moŝe przeznaczyć dowolną część z złotych na wkład własny. Powinna to jednak opisać w projekcie i dokładnie wyjaśnić na realizację jakiego projektu przeznaczony jest wkład własny i kim jest główny grantodawca. Organizacja musi wykazać, Ŝe projekt do którego przeznaczony jest wkład własny jest skierowany do jej odbiorców lub społeczności. Ad. 2.2 Wzmocnienie organizacji UWAGA!!! Działania z grupy Wzmocnienie organizacji nie mogą stanowić łącznie więcej niŝ 50% budŝetu tu. Wzmocnienie kompetencji pracowników, członków i wolontariuszy 5

6 Organizacje często są inicjatywą chętnych i zapalonych do pracy społeczników. Jednocześnie działanie organizacji wymaga stosowania całego zestawu procedur i przepisów. Organizacja musi radzić sobie z zarządzaniem finansami, odpowiedzialnością zarządu, zawieraniem umów, zatrudnianiem pracowników. Musi równieŝ troszczyć się o zespół i jego motywację i umiejętności. Przykłady działań: - Szkolenia dla członków organizacji z zakresu zarządzania finansami, księgowości w stowarzyszeniach, doradztwo w tym zakresie, pomoc biura rachunkowego i podatkowego - Doradztwo i szkolenia w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania organizacji, pomoc prawna i ekspertyzy prawne - Wzmocnienie kompetencji zespołu, pracy grupowej i integracji zespołu organizacji, treningi zespołowe i pomoc w zarządzaniu ludźmi - Zakup materiałów edukacyjnych, ksiąŝek, ekspertyz, abonamentów w serwisach branŝowych i prenumerat. Promocja własna organizacji Organizacja moŝe z dotacji finansować równieŝ promocję swojej marki i działalności. WaŜne, aby działania dotyczyły samej organizacji a nie koniecznie jednorazowego wydarzenia. Celem promocji powinno być podniesienie świadomości społeczności lokalnej o organizacji, zaangaŝowanie jej w wolontariat, a takŝe pokazanie działań organizacji lokalnym władzom samorządowym. Przykłady działań: - Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych o organizacji (plakaty, ulotki itp.) - Realizacja małych kampanii promocyjnych z udziałem mieszkańców, władz samorządowych itp. - Podniesienie obecności organizacji w mediach (poprzez działania promocyjne i nośne medialnie) - Budowa strony internetowej organizacji, budowa bazy danych o członkach, sympatykach i odbiorcach Wzmocnienie zaplecza technicznego Celem tego obszaru jest pomoc organizacjom w funkcjonowaniu w nowoczesnej wymianie gospodarczej i korzystaniu z nowych technologii. Organizacje często rezygnują z niektórych działań, inne zaś wymagają od nich znacznie więcej pracy poniewaŝ nie mają moŝliwości korzystania z nowych technologii i wymiany informacji. Zakup sprzętu i usług powinien jednak być odpowiednio umotywowany. Np. zakup komputera jest uzasadniony tylko wraz z przyłączeniem go do Internetu i tworzeniem strony internetowej stowarzyszenia lub elektronicznej bazy danych o członkach, sympatykach i współpracownikach. Przykłady działań: - Zakup sprzętu biurowego drobnego (faks, urządzenia biurowe, drukarka, telefon) i duŝego (ksero, komputer - Zakup usług telekomunikacyjnych Internet, abonament telefoniczny tylko nowe usługi lub podniesienie ich jakości (nie moŝna finansować płatności wykupionych juŝ abonamentów) - Zakup oprogramowania specjalistycznego i biurowego Podsumowanie jak przykładowo moŝe wyglądać projekt: Nasza przykładowa organizacja działa na rzecz osób chorych na nowotwór. Z jej pomocy korzysta około 30 osób pacjentów i ich rodzin. Organizacja postanowiła następująco zaplanować swój projekt: Wnioskuje o złotych czyli maksymalny grant Na 3 miesięczną pomoc prawną dla swoich członków przeznaczy złotych Pozostałe złotych przeznaczy na wkład własny do projektu finansowanego z urzędu gminy Na wzmocnienie organizacji wydaje złotych (czyli maksymalnie tyle ile moŝe) kupi za to komputer i drukarkę 6

7 3. Projekt jako metoda pracy Przedstawiamy Państwu pakiet podstawowych informacji dotyczących pisania projektu. Liczymy, iŝ będzie on pomocny w tworzeniu projektów i rozwiązywaniu problemów, które występują w Państwa środowisku. 3.1 Podstawowa struktura projektu Charakterystyka problemu (dokładne, rzeczywiste opisanie sytuacji) Grupa docelowa (precyzyjne określenie odbiorców działań) Cel projektu (powinien odpowiadać na pytanie: co, kiedy, dla kogo, gdzie zostanie zmienione podczas realizacji projektu) Metody działań (odpowiednie dobranie działań do danego problemu) Efekty, rezultaty (produkty wynikające z działań) Harmonogram (umiejscowienie działań w czasie i przestrzeni) BudŜet (szczegółowe określenie wszystkich kosztów wynikających z działań) 3.2 Charakterystyka problemu Opis Kogo dotyczy problem? Jakie są rozmiary problemu? Skąd wiemy, Ŝe jest to problem? Analiza Dlaczego jest to problem? Jakie są objawy, przyczyny i skutki problemu? Co by było gdyby nikt nie zajął się problemem? Kto działa w obszarze problemu i z jakim skutkiem? Diagnoza Jakimi metodami chcesz zmniejszyć rozmiar problemu lub go wyeliminować? 3.3 Cel projektu Powinien odpowiadać na pytanie: co, gdzie, kiedy, dla kogo, zostanie zmienione podczas realizacji projektu. Cele projektu powinny być mierzalne i realne. Pomocne mogą być nam pytania: Co chcemy zmienić? Dla jakiej grupy osób jest przeznaczony projekt? Dla ilu osób? 7

8 Z jakiego terenu są te osoby? W jakim czasie chcemy zrealizować projekt? 3.4 Działania /metody realizacji projektu Działania czyli co musisz zrobić Ŝeby rozwiązać opisany wcześniej problem. JeŜeli problem określiliśmy jako niewystarczające kompetencje pracowników z zakresu pisania projektów to powinniśmy dobrać takie działania, które umoŝliwiają jego rozwiązanie, np.: Szkolenie z zakresu pisania projektu organizowane dla grupy 15 pracowników, dwudniowe szkolenie prowadzone metodami aktywnymi. Wyjazd studyjny dla pracowników w miejsce wdraŝania projektu. inne WaŜne jest to aby działania zostały dobrane w sposób odpowiedni, przemyślany, zapewniający rozwiązanie problemu w sposób efektywny, moŝliwie trwały. Odwołując się do powyŝszego przykładu - Gdybyśmy chcieli podnieść kompetencje pracowników z zakresu pisania projektów organizacją 2 godzinnej konferencji dla 150 osób to musimy sobie zadać pytanie w jakim stopniu konferencja zapewni wzrost wiedzy pracowników? Zapewni? Działania staramy się opisać moŝliwie dokładnie określając: grupę odbiorców, znane nam jednostki miar i ilości. Np. dwa dni szkoleń x 5 godzin. Szkolenie prowadzone przez jednego trenera. Dobrze rozpisane działania pomogą nam w stworzeniu spójnego harmonogramu oraz budŝetu. 3.5 Efekty/ rezultaty Przewidywane przez nas rezultaty projektu to efekty naszych działań określające stopień naszych działań. Rezultaty powinny potwierdzać osiągnięcie celu projektu. Z tego rozdziału sponsor powinien się dowiedzieć: Czy warto finansować projekt, czy warto w nim uczestniczyć? W tym punkcie naleŝy opisać oczekiwany wpływ projektu na grupy docelowe: W jaki sposób projekt poprawi sytuację grup, do których projekt jest adresowany W jaki sposób projekt rozwinie potencjał grup docelowych W jaki sposób projekt rozwinie potencjał merytoryczny i menedŝerski organizacji wnioskującej Efekty moŝemy podzielić na mierzalne czyli te które potrafimy określić liczbowo podniesienie kompetencji z zakresu pisania projektów przez 15 pracowników i niemierzalne, te które zakładamy np. poprawa komunikacji w zespole pracowników. 3.6 Przykładowy harmonogram Działania Organizacja wdraŝająca działanie Działanie nr 1 Poddziałanie nr1 8

9 Poddziałanie nr2 Poddziałanie nr3 Działanie nr 2 Poddziałanie nr 1 Poddziałanie nr BudŜet projektu W oparciu o działania naleŝy spisać wszystkie wydatki NaleŜy określić moŝliwie dokładnie koszt kaŝdego z nich NaleŜy określić potencjalne źródła finansowania BudŜet powinien być: Spójny, dobrze przemyślany Ukazujący pełny koszt przedsięwzięcia (z naszym wkładem i innych źródeł) Szczegółowy, realny Zgodny z częścią opisową projektu Zawierający uzasadnione koszty Spełniający wymogi sponsora 9

10 Przykładowy układ budŝetu Lp Wydatek Jednostka Liczba Koszt jednostkowkowity Koszt cał- Źródła finansowania jednostek Fundacja Wkład własny Inni sponsorzy Koszty osobowe 1. Koordynator m-c Manager m-c Asystent m-c Księgowa m-c Koszty rzeczowe 5. Koszty podróŝy km , ,60 784,60 6. Materiały biurowe m-c WypoŜyczenie sprzętu szt Promocja projektu Ulotki Plakaty Strona internetowa szt. szt. szt ,1 3, Tłumaczenie filmów szt Koszty administracyjne m-c Razem 3.8 Opis organizacji wiarygodność KIM JESTEŚMY? Informacje adresowe (kontakt, osoba do kontaktu, etc.) PO CO ISTNIEJEMY? Geneza powstania (misja, komu pomagamy, ile osób pracuje w organizacji) JAK DZIAŁAMY? Osiągnięcia:(sukcesy organizacji, współpracownicy, partnerzy, dotychczasowi sponsorzy, wysokość budŝetu, nagrody, artykuły prasowe, publikacje, inne) 10

11 3.9 Kilka porad Nie pisz projektu za 5 dwunasta. Na pisanie projektu potrzebny jest czas na przemyślenie i ewentualne poprawki 2. Myśl pozytywnie afirmuj projekt. 3. Nie uŝywaj terminologii fachowej, nie uŝywaj skrótów myślowych. Sponsor moŝe nie posiadać takiej wiedzy a co za tym idzie nie zrozumieć Twoich intencji. 4. Pisząc pamiętaj o czytelniku pisz krótkie zdania, pisz prostym, czytelnym językiem. 5. Zadbaj by wniosek był przejrzysty, czysty, napisany bezbłędnie. 6. Unikaj zwrotów (być moŝe, myślimy Ŝe,...) zastąp je takimi utworzymy, zrobimy 7. Opisuj potrzeby ludzi a nie swojej organizacji 8. Bądź uczciwy przed sponsorem 9. Nie traktuj z góry sponsora, ani odbiorców projektu 10. Napisany projekt daj do przeczytania innym osobom niech sprawdzą czy wszystko jest zrozumiałe 11

12 4. Regulamin konkursu grantowego 4.1 Informacje podstawowe Ogłaszający konkurs Konkurs ogłasza i prowadzi Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Adresaci konkursu Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych biorących udział w Akademii Pacjenta w roku W przypadku jednak, gdy do daty składania wniosków (10 listopada 2008) nie wpłynie minimum 20 wniosków Instytut Praw Pacjenta zaprosi do konkursu inne organizacje zapisane w bazie organizacji pacjentów IPPiEZ oraz przedłuŝy o miesiąc datę składania wniosków. W takim przypadku odpowiednio wydłuŝeniu o jeden miesiąc ulegnie równieŝ czas realizacji projektów. UWAGA Organizacje biorące udział w projekcie Akademia Pacjenta w roku 2008, które nie złoŝą wniosku w wyznaczonym terminie 10 listopada, nie będą mogły ubiegać się o grant po przedłuŝeniu konkursu Czas trwania konkursu i realizacji działań Konkurs trwa: Od 5 sierpnia 2008 roku do 10 listopada Działania mogą być realizowane od 1 grudnia 2008 do 31 maja Suma dotacji Pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi ,00 złotych (sto tysięcy złotych). Organizujący konkurs zamierza przyznać 10 dotacji po złotych kaŝda. 4.2 Zasady przyznawania dotacji Przebieg konkursu 1. Uprawnione organizacje startują w ogłoszonym konkursie, składając wnioski na przygotowanych formularzach 2. Konkurs trwa od 5 sierpnia do 10 listopada 3. Organizacje przygotowują wnioski o dotację na działania w dwóch grupach: a. Działań statutowych b. Wzmocnienia organizacji 4. Organizacja sama decyduje jakie obszary chce realizować oraz jak podzieli środki na ich realizację. 5. Udział kosztów związanych ze wzmocnieniem organizacji nie moŝe być większy niŝ 50% ogólnej sumy kosztów. 6. Spośród zgłoszonych wniosków, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu i zgodnie z regulaminem oceny wniosków, zostaje wybrana grupa 10 projektów przeznaczona do dofinansowania. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana w 14 dni po zamknięciu konkursu 12

13 7. Termin realizacji projektu upływa 31 maja 2009 (jest to zarazem ostateczna data, do której mogą być wystawiane faktury rozliczane w ramach projektu). 8. Organizacje które część budŝetu przeznaczyły na wkład własny muszą do dnia 31 maja 2009 roku przedstawić dowód finansowania projektu, do którego wkład własny był przeznaczony 9. Wnioski naleŝy składać na przygotowanych do tego celu formularzach wniosku i budŝetu Na co mogą być przeznaczone środki PoniŜsze listy pokazują tylko przykładowe moŝliwości wydatków. KaŜdorazowo wydatki zaplanowane w projekcie będą sprawdzane pod kątem zgodności z celami konkursu i rozwoju organizacji. działania skierowane do pacjentów i społeczności akcje promocyjne i informacyjne skierowane do społeczności i odbiorców organizacji jak równieŝ działania promocji własnej zakup usług niezbędnych do prowadzenia działań na rzecz społeczności i pacjentów zakup sprzętu i wyposaŝenia niezbędnego dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizacji (uwaga, zakup taki naleŝy odpowiednio umotywować i przedstawić kontekst w którym sprzęt będzie uŝywany) zakup szkoleń, treningów, opłacenie udziału w sympozjach i konferencjach zakup materiałów dydaktycznych, prenumerat i abonamentów w serwisach i prasie branŝowej zakup usług telekomunikacyjnych zakup usług promocyjnych i związanych z informowaniem i informatyzacją W przypadku wkładu własnego: kaŝdy rodzaj kosztów wynikający ze specyfiki działania w przewidzianym projekcie, na którego realizację organizacja otrzymała grant z innego niŝ IPPiEZ źródła warunkiem finansowania jest aby projekt był adresowany do odbiorców działań organizacji pacjentów, społeczności lokalnej itp. UWAGA Środków z dotacji nie moŝna przeznaczać na: wypłaty bezpośrednie (pienięŝne lub materialne świadczenia dla osób fizycznych lub instytucji) wzmocnienie organizacji jeśli jeśli koszt tej pozycji przekraczałby 50% budŝetu Składanie wniosków 1. Wnioski naleŝy składać na przygotowanym formularzu wniosku i budŝetu, drogą elektroniczną na adres do dnia 10 listopada Poza budŝetem (wg. formularza) do wniosków nie trzeba załączać Ŝadnych dokumentów 3. Wniosek powinien być wypełniony kompletnie i czytelnie, powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych działań i odnosić się do instrukcji wypełniania wniosku Ocena wniosków 1. Ocena prowadzona będzie przez bezstronną komisję z udziałem przedstawicieli IPP i ekspertów 2. Komisja będzie pracować w oparciu o regulamin oceny oraz za pomocą formularzy oceny 3. Prace komisji są jawne 4. Komisja oceni wnioski do dnia 21 listopada 13

14 5. Dofinansowanie otrzyma 10 organizacji, których wnioski zdobyły kolejno największą liczbę punktów 6. Decyzja komisji jest ostateczna Dokumentowanie działań i sprawozdawczość 1. Działania powinny być dokumentowane na podstawie zaplanowanych we wniosku przedsięwzięć i kosztów zaplanowanych w budŝecie 2. Dokumentacja merytoryczna powinna obejmować dowody przeprowadzonych działań (np. listy obecności, zdjęcia, opisy i raporty z wydarzeń) oraz krótkie sprawozdanie z realizacji (według wzoru) 3. Dokumentacja finansowa powinna być zgodna z zasadami rachunkowości stosowanymi w organizacji 4. Dodatkowo koszty realizacji projektu naleŝy ujmować w specjalnym zestawieniu sprawozdania finansowego (według wzoru) zawierającym koszt planowany i poniesiony, identyfikację dokumentu księgowego oraz datę i krótki opis kosztu 5. Po zakończeniu działań projektu organizacja przygotowuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe (według wzoru). 6. Sprawozdanie merytoryczne) powinno zawierać krótki opis przeprowadzonych działań z czytelnym odniesieniem do działań planowanych w projekcie oraz komentarz na temat stopnia w jakim udało się zrealizować planowane działania i cele 7. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać zestawienie kosztów według wzoru 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe naleŝy przesłać drogą elektroniczną na adres w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca W przypadku kosztów przeznaczonych na wkład własny dokumentacja kosztów prowadzona jest wedle zasad ustalonych przez instytucję która przyznała inny grant. 10. IPPiEZ zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji. 14

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE Strona1 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT?

JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? JAK STWORZYĆ DOBRY PROJEKT? Autor: Marcin Dadel (Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku) 3w* 001, 2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia

RAPORT. Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia RAPORT Organizacje pozarządowe w Płocku - diagnoza obecnej sytuacji oraz propozycje możliwych form wsparcia 31 sierpnia 2004 r. Raport sporządziła: Lidia Kuczmierowska Raport Organizacje pozarządowe w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem

R E G U L A M I N otwartego konkursu ofert nr 10/2012. Rozdział I Rodzaje zadań objęte konkursem Załącznik nr 10 do uchwały Nr 70/144/11 Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 lutego 2011 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA W POWIATACH ZAWIERCIAŃSKIM I MYSZKOWSKIM Raport z badań organizacji pozarządowych w roku 2011 Remigiusz Okraska Współpraca: Joanna Walczak, Paulina Markiewicz Zawiercie 2011 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO ABC ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI MIĘKKIMI PORADNIK WARSZAWA 2012 Poradnik ABC zarządzania projektami miękkimi opracowany został przez Fundację Rozwoju Zarządzania Instytut Gantta

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo