Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów"

Transkrypt

1 Opis konkursu i poradnik dla organizacji Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów Spis treści: WSTĘP ZASADY PROJEKTU CELE DZIAŁANIA W PROJEKCIE ROLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU CO TRZEBA ZROBIĆ ABY ZDOBYĆ DOTACJĘ RODZAJE DZIAŁAŃ JAKIE PROJEKTY MOśNA A REALIZOWAĆ WAĆ DZIAŁANIA STATUTOWE WZMOCNIENIE ORGANIZACJI PROJEKT JAKO METODA PRACY PODSTAWOWA STRUKTURA PROJEKTU CHARAKTERYSTYKA PROBLEMU CEL PROJEKTU DZIAŁANIA /METODY REALIZACJI PROJEKTU EFEKTY/ REZULTATY PRZYKŁADOWY HARMONOGRAM BUDśET PROJEKTU OPIS ORGANIZACJI WIARYGODNOŚĆ KILKA PORAD REGULAMIN KONKURSU U GRANTOWEGO INFORMACJE PODSTAWOWE ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

2 Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu zasady konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych pacjentów. Celem konkursu jest wsparcie działań statutowych i wzmocnienie instytucjonalne Państwa organizacji. Konkurs organizowany jest przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w ramach programu Akademia Pacjenta. Na kolejnych stronach wyjaśniamy szczegółowo zasady projektu - jakie są jego cele, działania i czego oczekujemy od poszczególnych uczestników. Pokazujemy równieŝ krok po kroku co trzeba zrobić aby otrzymać dotację. Następnie omawiamy szczegółowo obszary, w które moŝe się wpisywać Państwa projekt, podajemy takŝe przykłady działań, które moŝna zrealizować. Kolejną częścią poradnika jest krótki kurs pisania projektu. Przygotowaliśmy samą esencję najwaŝniejszych wiadomości o tym, jak pisać projekt. Pomogą one Państwu prawidłowo opisać pomysł i zawrzeć go we wniosku. Zespół IPPiEZ 2

3 1. Zasady projektu 1.1 Cele Celem konkursu jest wzmocnienie organizacji pacjentów. Jest to uzupełnienie szkoleń i warsztatów prowadzonych w ramach Akademii Pacjenta. Chcemy wesprzeć organizacje w moŝliwie najszerszym stopniu i w sposób, który rzeczywiście przełoŝy się na ich efektywniejsze działanie Szczegółowe cele: Wsparcie realizacji projektów adresowanych do pacjentów i innych odbiorców Podniesienie potencjału zarządzania organizacji pacjentów Wzmocnienie kompetencji i zasobów technicznych organizacji pacjentów Aby cele te zostały zrealizowane wyznaczyliśmy pulę 100 tysięcy złotych z której przyznamy 10 grantów dla organizacji do 10 tysięcy złotych kaŝdy. 1.2 Działania w projekcie Pula środków grantowych złotych Grant dla organizacji 1 Grant dla organizacji 2 Grant dla organizacji złotych złotych złotych Na co można przeznaczyć wsparcie z jakich działań może składać się grant: Działania Statutowe (działania z tej grupy mogą być w całości sfinansowane w ramach budżetu) Działania na rzecz pacjentów i społeczności (w tym akcje promocyjne i rzecznictwo skierowane do pacjentów i społeczności) Wkład własny do innego projektu organizacji (który również musi być skierowany do pacjentów i społeczności) Wzmocnienie organizacji (w sumie działania z tej grupy nie mogą przekroczyć 50% budżetu projektu) Wzmocnienie kompetencji pracowników organizacji (na przykład poprzez szkolenia, treningi i warsztaty) Promocję własną organizacji (ulotki, plakaty, kampanie informacyjne i promocyjne o organizacji) Wzmocnienie zaplecza technicznego (zakup sprzętu biurowego i komputerowego) 3

4 1.3 Rola uczestników projektu Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut zarządza konkursem grantowym. Ze środków EFPIA została sfinansowana pula grantów. Instytut przygotował dokumentację konkursu, jego regulamin oraz powoła komisję oceniającą wnioski i będzie zarządzał wypłatami dotacji. Organizacje Organizacje występują o granty tak jak w kaŝdym konkursie. Korzystają z prostego wniosku o dotację i przygotowują projekt na wzmocnienie swojej organizacji. Po otrzymaniu dotacji (10 organizacji) będą realizować projekty wewnątrz swoich stowarzyszeń oraz na rzecz osób, którym pomagają (pacjentów, ich rodzin i społeczności). 1.4 Co trzeba zrobić aby zdobyć dotację Krok 1. Ogłoszenie konkursu Od 5 sierpnia trwa konkurs grantowy. Na stronie Instytutu Praw Pacjenta dostępne są dokumenty wniosek o dotację, instrukcja jego wypełniania, regulamin konkursu wraz z niniejszym poradnikiem, karta oceny wniosku i regulamin oceny. Dokumenty te naleŝy pobrać ze strony i wykorzystać do przygotowania projektu Krok 2. Koncepcje projektów i szkolenie Organizacje zostaną poproszone o przygotowanie opisu koncepcji projektu. Jest to dobrowolne i polega na skrótowym opisaniu pomysłu. Eksperci IPP sprawdzą opisy, a na szkoleniu w ramach Akademii Pacjenta organizacje będą mogły skonsultować swoje wnioski i popracować nad ich ostatecznym kształtem. Krok 3. ZłoŜenie wniosków i ocena Wypełnione wnioski naleŝy składać do dnia 10 listopada. Prosimy o przesyłanie ich pocztą elektroniczną na adres: Instytut powoła bezstronną komisję (której posiedzenia i ustalenia będą w całości jawne), która w ciągu 14 dni dokona oceny i ogłosi listę dofinansowanych projektów. Planujemy uroczyste wręczenie grantów podczsas grudniowego podsumowania Akademii Pacjenta. Krok 4. Realizacja projektu Organizacje będą realizować projekty do 31 maja Jeśli część grantu chcą przeznaczyć na wkład własny powinny w tym czasie postarać się o dotację z innego źródła. 4

5 2. Rodzaje działań jakie projekty moŝna realizować W ramach projektu moŝna realizować działania z dwóch grup: 2.1 Działania statutowe (działania z tej grupy mogą łącznie stanowić do 100% budŝetu projektu) Działania na rzecz pacjentów i społeczności Wkład własny do innego projektu 2.2 Wzmocnienie organizacji (działania z tej grupy nie mogą łącznie stanowić więcej niŝ 50% budŝetu projektu) Wzmocnienie kompetencji pracowników Promocja własna organizacji Wzmocnienie zaplecza technicznego Organizacja sama decyduje jakich działań dotyczyć będzie projekt. Warunkiem jest jednak, aby nie przekraczały one sumy złotych, a działania z grupy Wzmocnienie organizacji nie stanowiły więcej niŝ 50% budŝetu. Ad. 2.1 Działania statutowe Szczegółowe omówienie obszarów projektu, przykłady działań: Działania na rzecz pacjentów i społeczności Są to działania słuŝące rozwiązywaniu problemów pacjentów i innych grup dla których powołana została organizacja. Chodzi o wsparcie inicjatyw, które poprawiają sytuację bądź to członków organizacji bądź ich rodzin lub adresowane są do społeczności lokalnej z zamiarem uwraŝliwienia na konkretne problemy. Przykłady działań: - inicjatywy na rzecz pacjentów (rzecznictwo, poradnictwo, organizowanie systemu wsparcia, pomoc prawna) - inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej - akcje promocyjne i informacyjne (UWAGA: akcje koniecznie muszą być skierowane do społeczności lub pacjentów, działania na rzecz organizacji są promocją własną) Wkład własny do innego projektu organizacji Wkład własny moŝe wesprzeć realizację kaŝdego projektu skierowanego do odbiorców organizacji. Wkład zostanie przekazany po przedstawieniu decyzji o wypłacie innego grantu. Organizacja moŝe przeznaczyć dowolną część z złotych na wkład własny. Powinna to jednak opisać w projekcie i dokładnie wyjaśnić na realizację jakiego projektu przeznaczony jest wkład własny i kim jest główny grantodawca. Organizacja musi wykazać, Ŝe projekt do którego przeznaczony jest wkład własny jest skierowany do jej odbiorców lub społeczności. Ad. 2.2 Wzmocnienie organizacji UWAGA!!! Działania z grupy Wzmocnienie organizacji nie mogą stanowić łącznie więcej niŝ 50% budŝetu tu. Wzmocnienie kompetencji pracowników, członków i wolontariuszy 5

6 Organizacje często są inicjatywą chętnych i zapalonych do pracy społeczników. Jednocześnie działanie organizacji wymaga stosowania całego zestawu procedur i przepisów. Organizacja musi radzić sobie z zarządzaniem finansami, odpowiedzialnością zarządu, zawieraniem umów, zatrudnianiem pracowników. Musi równieŝ troszczyć się o zespół i jego motywację i umiejętności. Przykłady działań: - Szkolenia dla członków organizacji z zakresu zarządzania finansami, księgowości w stowarzyszeniach, doradztwo w tym zakresie, pomoc biura rachunkowego i podatkowego - Doradztwo i szkolenia w zakresie prawnych aspektów funkcjonowania organizacji, pomoc prawna i ekspertyzy prawne - Wzmocnienie kompetencji zespołu, pracy grupowej i integracji zespołu organizacji, treningi zespołowe i pomoc w zarządzaniu ludźmi - Zakup materiałów edukacyjnych, ksiąŝek, ekspertyz, abonamentów w serwisach branŝowych i prenumerat. Promocja własna organizacji Organizacja moŝe z dotacji finansować równieŝ promocję swojej marki i działalności. WaŜne, aby działania dotyczyły samej organizacji a nie koniecznie jednorazowego wydarzenia. Celem promocji powinno być podniesienie świadomości społeczności lokalnej o organizacji, zaangaŝowanie jej w wolontariat, a takŝe pokazanie działań organizacji lokalnym władzom samorządowym. Przykłady działań: - Przygotowanie i druk materiałów promocyjnych i informacyjnych o organizacji (plakaty, ulotki itp.) - Realizacja małych kampanii promocyjnych z udziałem mieszkańców, władz samorządowych itp. - Podniesienie obecności organizacji w mediach (poprzez działania promocyjne i nośne medialnie) - Budowa strony internetowej organizacji, budowa bazy danych o członkach, sympatykach i odbiorcach Wzmocnienie zaplecza technicznego Celem tego obszaru jest pomoc organizacjom w funkcjonowaniu w nowoczesnej wymianie gospodarczej i korzystaniu z nowych technologii. Organizacje często rezygnują z niektórych działań, inne zaś wymagają od nich znacznie więcej pracy poniewaŝ nie mają moŝliwości korzystania z nowych technologii i wymiany informacji. Zakup sprzętu i usług powinien jednak być odpowiednio umotywowany. Np. zakup komputera jest uzasadniony tylko wraz z przyłączeniem go do Internetu i tworzeniem strony internetowej stowarzyszenia lub elektronicznej bazy danych o członkach, sympatykach i współpracownikach. Przykłady działań: - Zakup sprzętu biurowego drobnego (faks, urządzenia biurowe, drukarka, telefon) i duŝego (ksero, komputer - Zakup usług telekomunikacyjnych Internet, abonament telefoniczny tylko nowe usługi lub podniesienie ich jakości (nie moŝna finansować płatności wykupionych juŝ abonamentów) - Zakup oprogramowania specjalistycznego i biurowego Podsumowanie jak przykładowo moŝe wyglądać projekt: Nasza przykładowa organizacja działa na rzecz osób chorych na nowotwór. Z jej pomocy korzysta około 30 osób pacjentów i ich rodzin. Organizacja postanowiła następująco zaplanować swój projekt: Wnioskuje o złotych czyli maksymalny grant Na 3 miesięczną pomoc prawną dla swoich członków przeznaczy złotych Pozostałe złotych przeznaczy na wkład własny do projektu finansowanego z urzędu gminy Na wzmocnienie organizacji wydaje złotych (czyli maksymalnie tyle ile moŝe) kupi za to komputer i drukarkę 6

7 3. Projekt jako metoda pracy Przedstawiamy Państwu pakiet podstawowych informacji dotyczących pisania projektu. Liczymy, iŝ będzie on pomocny w tworzeniu projektów i rozwiązywaniu problemów, które występują w Państwa środowisku. 3.1 Podstawowa struktura projektu Charakterystyka problemu (dokładne, rzeczywiste opisanie sytuacji) Grupa docelowa (precyzyjne określenie odbiorców działań) Cel projektu (powinien odpowiadać na pytanie: co, kiedy, dla kogo, gdzie zostanie zmienione podczas realizacji projektu) Metody działań (odpowiednie dobranie działań do danego problemu) Efekty, rezultaty (produkty wynikające z działań) Harmonogram (umiejscowienie działań w czasie i przestrzeni) BudŜet (szczegółowe określenie wszystkich kosztów wynikających z działań) 3.2 Charakterystyka problemu Opis Kogo dotyczy problem? Jakie są rozmiary problemu? Skąd wiemy, Ŝe jest to problem? Analiza Dlaczego jest to problem? Jakie są objawy, przyczyny i skutki problemu? Co by było gdyby nikt nie zajął się problemem? Kto działa w obszarze problemu i z jakim skutkiem? Diagnoza Jakimi metodami chcesz zmniejszyć rozmiar problemu lub go wyeliminować? 3.3 Cel projektu Powinien odpowiadać na pytanie: co, gdzie, kiedy, dla kogo, zostanie zmienione podczas realizacji projektu. Cele projektu powinny być mierzalne i realne. Pomocne mogą być nam pytania: Co chcemy zmienić? Dla jakiej grupy osób jest przeznaczony projekt? Dla ilu osób? 7

8 Z jakiego terenu są te osoby? W jakim czasie chcemy zrealizować projekt? 3.4 Działania /metody realizacji projektu Działania czyli co musisz zrobić Ŝeby rozwiązać opisany wcześniej problem. JeŜeli problem określiliśmy jako niewystarczające kompetencje pracowników z zakresu pisania projektów to powinniśmy dobrać takie działania, które umoŝliwiają jego rozwiązanie, np.: Szkolenie z zakresu pisania projektu organizowane dla grupy 15 pracowników, dwudniowe szkolenie prowadzone metodami aktywnymi. Wyjazd studyjny dla pracowników w miejsce wdraŝania projektu. inne WaŜne jest to aby działania zostały dobrane w sposób odpowiedni, przemyślany, zapewniający rozwiązanie problemu w sposób efektywny, moŝliwie trwały. Odwołując się do powyŝszego przykładu - Gdybyśmy chcieli podnieść kompetencje pracowników z zakresu pisania projektów organizacją 2 godzinnej konferencji dla 150 osób to musimy sobie zadać pytanie w jakim stopniu konferencja zapewni wzrost wiedzy pracowników? Zapewni? Działania staramy się opisać moŝliwie dokładnie określając: grupę odbiorców, znane nam jednostki miar i ilości. Np. dwa dni szkoleń x 5 godzin. Szkolenie prowadzone przez jednego trenera. Dobrze rozpisane działania pomogą nam w stworzeniu spójnego harmonogramu oraz budŝetu. 3.5 Efekty/ rezultaty Przewidywane przez nas rezultaty projektu to efekty naszych działań określające stopień naszych działań. Rezultaty powinny potwierdzać osiągnięcie celu projektu. Z tego rozdziału sponsor powinien się dowiedzieć: Czy warto finansować projekt, czy warto w nim uczestniczyć? W tym punkcie naleŝy opisać oczekiwany wpływ projektu na grupy docelowe: W jaki sposób projekt poprawi sytuację grup, do których projekt jest adresowany W jaki sposób projekt rozwinie potencjał grup docelowych W jaki sposób projekt rozwinie potencjał merytoryczny i menedŝerski organizacji wnioskującej Efekty moŝemy podzielić na mierzalne czyli te które potrafimy określić liczbowo podniesienie kompetencji z zakresu pisania projektów przez 15 pracowników i niemierzalne, te które zakładamy np. poprawa komunikacji w zespole pracowników. 3.6 Przykładowy harmonogram Działania Organizacja wdraŝająca działanie Działanie nr 1 Poddziałanie nr1 8

9 Poddziałanie nr2 Poddziałanie nr3 Działanie nr 2 Poddziałanie nr 1 Poddziałanie nr BudŜet projektu W oparciu o działania naleŝy spisać wszystkie wydatki NaleŜy określić moŝliwie dokładnie koszt kaŝdego z nich NaleŜy określić potencjalne źródła finansowania BudŜet powinien być: Spójny, dobrze przemyślany Ukazujący pełny koszt przedsięwzięcia (z naszym wkładem i innych źródeł) Szczegółowy, realny Zgodny z częścią opisową projektu Zawierający uzasadnione koszty Spełniający wymogi sponsora 9

10 Przykładowy układ budŝetu Lp Wydatek Jednostka Liczba Koszt jednostkowkowity Koszt cał- Źródła finansowania jednostek Fundacja Wkład własny Inni sponsorzy Koszty osobowe 1. Koordynator m-c Manager m-c Asystent m-c Księgowa m-c Koszty rzeczowe 5. Koszty podróŝy km , ,60 784,60 6. Materiały biurowe m-c WypoŜyczenie sprzętu szt Promocja projektu Ulotki Plakaty Strona internetowa szt. szt. szt ,1 3, Tłumaczenie filmów szt Koszty administracyjne m-c Razem 3.8 Opis organizacji wiarygodność KIM JESTEŚMY? Informacje adresowe (kontakt, osoba do kontaktu, etc.) PO CO ISTNIEJEMY? Geneza powstania (misja, komu pomagamy, ile osób pracuje w organizacji) JAK DZIAŁAMY? Osiągnięcia:(sukcesy organizacji, współpracownicy, partnerzy, dotychczasowi sponsorzy, wysokość budŝetu, nagrody, artykuły prasowe, publikacje, inne) 10

11 3.9 Kilka porad Nie pisz projektu za 5 dwunasta. Na pisanie projektu potrzebny jest czas na przemyślenie i ewentualne poprawki 2. Myśl pozytywnie afirmuj projekt. 3. Nie uŝywaj terminologii fachowej, nie uŝywaj skrótów myślowych. Sponsor moŝe nie posiadać takiej wiedzy a co za tym idzie nie zrozumieć Twoich intencji. 4. Pisząc pamiętaj o czytelniku pisz krótkie zdania, pisz prostym, czytelnym językiem. 5. Zadbaj by wniosek był przejrzysty, czysty, napisany bezbłędnie. 6. Unikaj zwrotów (być moŝe, myślimy Ŝe,...) zastąp je takimi utworzymy, zrobimy 7. Opisuj potrzeby ludzi a nie swojej organizacji 8. Bądź uczciwy przed sponsorem 9. Nie traktuj z góry sponsora, ani odbiorców projektu 10. Napisany projekt daj do przeczytania innym osobom niech sprawdzą czy wszystko jest zrozumiałe 11

12 4. Regulamin konkursu grantowego 4.1 Informacje podstawowe Ogłaszający konkurs Konkurs ogłasza i prowadzi Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Adresaci konkursu Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych biorących udział w Akademii Pacjenta w roku W przypadku jednak, gdy do daty składania wniosków (10 listopada 2008) nie wpłynie minimum 20 wniosków Instytut Praw Pacjenta zaprosi do konkursu inne organizacje zapisane w bazie organizacji pacjentów IPPiEZ oraz przedłuŝy o miesiąc datę składania wniosków. W takim przypadku odpowiednio wydłuŝeniu o jeden miesiąc ulegnie równieŝ czas realizacji projektów. UWAGA Organizacje biorące udział w projekcie Akademia Pacjenta w roku 2008, które nie złoŝą wniosku w wyznaczonym terminie 10 listopada, nie będą mogły ubiegać się o grant po przedłuŝeniu konkursu Czas trwania konkursu i realizacji działań Konkurs trwa: Od 5 sierpnia 2008 roku do 10 listopada Działania mogą być realizowane od 1 grudnia 2008 do 31 maja Suma dotacji Pula środków przeznaczonych na dotacje wynosi ,00 złotych (sto tysięcy złotych). Organizujący konkurs zamierza przyznać 10 dotacji po złotych kaŝda. 4.2 Zasady przyznawania dotacji Przebieg konkursu 1. Uprawnione organizacje startują w ogłoszonym konkursie, składając wnioski na przygotowanych formularzach 2. Konkurs trwa od 5 sierpnia do 10 listopada 3. Organizacje przygotowują wnioski o dotację na działania w dwóch grupach: a. Działań statutowych b. Wzmocnienia organizacji 4. Organizacja sama decyduje jakie obszary chce realizować oraz jak podzieli środki na ich realizację. 5. Udział kosztów związanych ze wzmocnieniem organizacji nie moŝe być większy niŝ 50% ogólnej sumy kosztów. 6. Spośród zgłoszonych wniosków, stosownie do postanowień niniejszego regulaminu i zgodnie z regulaminem oceny wniosków, zostaje wybrana grupa 10 projektów przeznaczona do dofinansowania. Lista wybranych projektów zostanie opublikowana w 14 dni po zamknięciu konkursu 12

13 7. Termin realizacji projektu upływa 31 maja 2009 (jest to zarazem ostateczna data, do której mogą być wystawiane faktury rozliczane w ramach projektu). 8. Organizacje które część budŝetu przeznaczyły na wkład własny muszą do dnia 31 maja 2009 roku przedstawić dowód finansowania projektu, do którego wkład własny był przeznaczony 9. Wnioski naleŝy składać na przygotowanych do tego celu formularzach wniosku i budŝetu Na co mogą być przeznaczone środki PoniŜsze listy pokazują tylko przykładowe moŝliwości wydatków. KaŜdorazowo wydatki zaplanowane w projekcie będą sprawdzane pod kątem zgodności z celami konkursu i rozwoju organizacji. działania skierowane do pacjentów i społeczności akcje promocyjne i informacyjne skierowane do społeczności i odbiorców organizacji jak równieŝ działania promocji własnej zakup usług niezbędnych do prowadzenia działań na rzecz społeczności i pacjentów zakup sprzętu i wyposaŝenia niezbędnego dla prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizacji (uwaga, zakup taki naleŝy odpowiednio umotywować i przedstawić kontekst w którym sprzęt będzie uŝywany) zakup szkoleń, treningów, opłacenie udziału w sympozjach i konferencjach zakup materiałów dydaktycznych, prenumerat i abonamentów w serwisach i prasie branŝowej zakup usług telekomunikacyjnych zakup usług promocyjnych i związanych z informowaniem i informatyzacją W przypadku wkładu własnego: kaŝdy rodzaj kosztów wynikający ze specyfiki działania w przewidzianym projekcie, na którego realizację organizacja otrzymała grant z innego niŝ IPPiEZ źródła warunkiem finansowania jest aby projekt był adresowany do odbiorców działań organizacji pacjentów, społeczności lokalnej itp. UWAGA Środków z dotacji nie moŝna przeznaczać na: wypłaty bezpośrednie (pienięŝne lub materialne świadczenia dla osób fizycznych lub instytucji) wzmocnienie organizacji jeśli jeśli koszt tej pozycji przekraczałby 50% budŝetu Składanie wniosków 1. Wnioski naleŝy składać na przygotowanym formularzu wniosku i budŝetu, drogą elektroniczną na adres do dnia 10 listopada Poza budŝetem (wg. formularza) do wniosków nie trzeba załączać Ŝadnych dokumentów 3. Wniosek powinien być wypełniony kompletnie i czytelnie, powinien zawierać uzasadnienie prowadzonych działań i odnosić się do instrukcji wypełniania wniosku Ocena wniosków 1. Ocena prowadzona będzie przez bezstronną komisję z udziałem przedstawicieli IPP i ekspertów 2. Komisja będzie pracować w oparciu o regulamin oceny oraz za pomocą formularzy oceny 3. Prace komisji są jawne 4. Komisja oceni wnioski do dnia 21 listopada 13

14 5. Dofinansowanie otrzyma 10 organizacji, których wnioski zdobyły kolejno największą liczbę punktów 6. Decyzja komisji jest ostateczna Dokumentowanie działań i sprawozdawczość 1. Działania powinny być dokumentowane na podstawie zaplanowanych we wniosku przedsięwzięć i kosztów zaplanowanych w budŝecie 2. Dokumentacja merytoryczna powinna obejmować dowody przeprowadzonych działań (np. listy obecności, zdjęcia, opisy i raporty z wydarzeń) oraz krótkie sprawozdanie z realizacji (według wzoru) 3. Dokumentacja finansowa powinna być zgodna z zasadami rachunkowości stosowanymi w organizacji 4. Dodatkowo koszty realizacji projektu naleŝy ujmować w specjalnym zestawieniu sprawozdania finansowego (według wzoru) zawierającym koszt planowany i poniesiony, identyfikację dokumentu księgowego oraz datę i krótki opis kosztu 5. Po zakończeniu działań projektu organizacja przygotowuje sprawozdanie merytoryczne i finansowe (według wzoru). 6. Sprawozdanie merytoryczne) powinno zawierać krótki opis przeprowadzonych działań z czytelnym odniesieniem do działań planowanych w projekcie oraz komentarz na temat stopnia w jakim udało się zrealizować planowane działania i cele 7. Sprawozdanie finansowe powinno zawierać zestawienie kosztów według wzoru 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe naleŝy przesłać drogą elektroniczną na adres w nieprzekraczalnym terminie 30 czerwca W przypadku kosztów przeznaczonych na wkład własny dokumentacja kosztów prowadzona jest wedle zasad ustalonych przez instytucję która przyznała inny grant. 10. IPPiEZ zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji. 14

Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów

Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów Opis konkursu i poradnik dla organizacji Jak dobrze napisać projekt w konkursie grantowym dla organizacji pacjentów Spis treści: WSTĘP... 2 1. ZASADY PROJEKTU 3 1.1 CELE... 3 1.2 DZIAŁANIA (ETAPY) W PROJEKCIE...

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów), siedziba,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu:

WNIOSEK O DOTACJĘ. I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie. (e) Całkowity koszt projektu: WNIOSEK O DOTACJĘ I. Podstawowe informacje o instytucji wnioskującej i projekcie (a) Pełna nazwa Instytucji: (b) Dokładny adres: (b1) Telefon: (b2) Fax: (b3) E-Mail: (c) Kierownik projektu, funkcje sprawowane

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 Art. 1 Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie niekomercyjnych projektów dotyczących tematyki Unii Europejskiej i członkostwa Polski w jej strukturach,

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a...

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... Załącznik Nr 3 SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI

CZĘŚĆ I INFORMACJE O ORGANIZACJI numer wniosku: data wpłynięcia: Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce Przed wypełnieniem wniosku prosimy upewnić się, czy siedziba Państwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO Załącznik nr 6 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy do IV edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni

Formularz zgłoszeniowy do IV edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni Formularz zgłoszeniowy do IV edycji konkursu Zwyczajnie Aktywni Konkurs Zwyczajnie Aktywni skierowany jest do organizacji zrzeszających pacjentów, bądź opiekunów pacjentów cierpiących na autoimmunologiczne

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego URZĄD MIASTA IŁAWA MECHANIZM: REGRANTING Dokumenty opracowane przy współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) ZAŁĄCZNIK NR 3 do Zarządzenia Nr 48/2012 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16.01.2012 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE) 1)2) z wykonania publicznego.. (tytuł publicznego) w okresie od do dnia.. określonego

Bardziej szczegółowo

Od pomysłu do przemysłu

Od pomysłu do przemysłu Od pomysłu do przemysłu czyli jak stworzyć logiczny projekt. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 10.09.2010 Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 27 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.10.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie współpracy i działalności

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Fundusz Naturalnej Energii

Fundusz Naturalnej Energii Fundusz Naturalnej Energii VII edycja 2 Fundusz Naturalnej Energii VII edycja Organizator Konkursu: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Partner Konkursu: Fundacja Nasza Ziemia Sekretariat

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji Sprawozdanie powinno zostać sporządzone na wzorze zgodnym z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. z 2011 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA w Konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA w Konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Fundację Fundusz Grantowy dla Płocka Fundacja Fundusz Grantowy dla WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA w Konkursie grantowym dla organizacji pozarządowych organizowanym przez Fundację Fundusz Grantowy dla Nr wniosku i data wpływu /wypełnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na operatora zadania

Regulamin konkursu na operatora zadania Regulamin konkursu na operatora zadania 1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu zwanego dalej Operatorem który przeprowadzi regranting w zakresie animacji społecznej mieszkańców Gorzowa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO INSTRUKACJA SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1. Sprawozdanie należy sporządzić na druku zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dotacyjnego Akademii Lokalnych Animatorów OWES Szczecin Edycja 2016

Regulamin konkursu dotacyjnego Akademii Lokalnych Animatorów OWES Szczecin Edycja 2016 Regulamin konkursu dotacyjnego Akademii Lokalnych Animatorów OWES Szczecin Edycja 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBYWATEL I PRAWO VI KONKURS GRANTOWY FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ

PROGRAM OBYWATEL I PRAWO VI KONKURS GRANTOWY FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ PROGRAM OBYWATEL I PRAWO VI KONKURS GRANTOWY FORMULARZ WNIOSKU O DOTACJĘ Nazwa organizacji aplikującej Tytuł projektu (maks. 12 słów) SKRÓCONY OPIS PROJEKTU maks. ½ strony 1 1. METRYCZKA ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE 1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Wielka Wieś z miejscowości Bębło i Czajowice. 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych.

Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Logika projektu EFS w odniesieniu do nowej wersji Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Dariusz Kurcman Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach Kielce, 17.02.2011 Nowa rzeczywistość PO KL w 2011 r. 1. Nowy wzór

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE REGULAMIN PROGRAMU KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE I. Cele Programu 1. Celem Programu Karpackie Inicjatywy Lokalne (zwanego dalej Programem) jest wyzwolenie potencjału społecznego lokalnych organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni

Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni Lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi na temat Programu Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i Pomocni Czym jest Program Wolontariatu Pracowniczego Grupy Górażdże Aktywni i pomocni?

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie:

Część I sprawozdania - Sprawozdanie merytoryczne, w punkcie: INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z wykonania zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia..

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. /PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego

Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów. Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe wzmocnienie kapitału społecznego Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla

Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Wytyczne w sprawie informacji i promocji dla Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Spis treści 1. Wstęp...3 2. Ogólne działania informacyjno-promocyjne Programu Współpracy...3 3. Działania informacyjno-promocyjne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU -SPRAWOZDANIE

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU -SPRAWOZDANIE Załącznik nr 3 do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli Potwierdzenie przyjęcia przez LGD /pieczęć/ data

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Informacje dotyczące przygotowania projektu i współpracy z PFDiM Najważniejsze elementy Konkursu 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Finansowanie podprojektów w ramach PEOPLE. Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Alicja Bodek Koordynator finansowy PEOPLE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Całkowity budŝet projektu PEOPLE wynosi 3 856 320,00 EUR. Realizacja projektu przypada na lata 2008 2011. Alokacja

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE

WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE WZÓR SPRAWOZDANIE KOŃCOWE z wykonania zadania dotyczącego wsparcia finansowego w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego w 2008 r. z terenu Województwa Opolskiego... (nazwa zadania) w okresie od... do...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W KONKURSIE FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH MIKRODOTACJE-MAŁE INICJATYWY LOKALNE I. WNIOSKODAWCA I REALIZATOR PROJEKTU PROSZĘ WSTAWIĆ ZNAK X PRZY PRAWIDŁOWYM: Młoda

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Organizatorem konkursu grantowego Małe jest Wielkie jest Fundacja W Człowieku Widzieć Brata z

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy

z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 38/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2011 roku realizacji zadań publicznych z zakresu

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

Metodologia Badanie ankietowe

Metodologia Badanie ankietowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi BADANIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Realizator badań Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony

Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku Budujemy jeździeckie regiony Regulamin Ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju jeździectwa regionalnego w roku 2016 Budujemy jeździeckie regiony Konkurs ofert na dofinansowanie w 2016 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15

BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa Zarządzenie nr &!!f2014 Burmistrza Nysy dnia A-O stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy

Bardziej szczegółowo

Aplikowanie telewizji lokalnych do funduszy, fundacji i samorządów lokalnych

Aplikowanie telewizji lokalnych do funduszy, fundacji i samorządów lokalnych Aplikowanie telewizji lokalnych do funduszy, fundacji i samorządów lokalnych GDZIE SZUKAC INFORMACJI O ŹRÓDŁACH FINANSOWANIA? INTERNET Portal organizacji pozarządowych www.ngo.pl Strony internetowe każdej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSU 30 MAJA ŚWIĘTUJEMY RAZEM organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 2010 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O WNIOSKODAWCY 1. Pełna nazwa organizacji: 2. Dokładny adres:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. UCHWAŁA Nr./2012 ZARZĄDU POWIATU RADOMSKIEGO z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej w 2013 r. Na podstawie art. 32 ust.

Bardziej szczegółowo

w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie.

w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie. Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy instrukcję do modułu sprawozdań w generatorze FIO-Mazowsze Lokalnie. Dla komfortu pracy zalecamy, aby treść sprawozdania przygotowali Państwo w dokumencie tekstowym.doc,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d

Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Stowarzyszenie Dolina Noteci Załącznik nr 3d Karta merytoryczna Oceny operacji według lokalnych kryteriów Działanie: Projekty Grantowe promocja turystyczna obszaru Cel ogólny Cel szczegółowy Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Nazwa wnioskodawcy :.. Tytuł działania aktywizującego : Ilość otrzymanych punktów :. KRYTERIA FORMALNE 1. Czy wniosek został złożony we wskazanym terminie? 2. Czy wniosek został złożony na obowiązującym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku

Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku Uchwała nr 229/2014 Zarzadu Powiatu Sztumskiego z dnia 27.02.2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt, 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Finansowe aspekty projektu SMART+

Finansowe aspekty projektu SMART+ Finansowe aspekty projektu SMART+ Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego Kraków, 22 września 2010 Dofinansowanie dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSPARCIA ODNOWY WSI

SYSTEM WSPARCIA ODNOWY WSI SYSTEM WSPARCIA DLA ODNOWY WSI Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 2020 Konferencja regionalna Tomasz Paluch Poznań, 3 grudnia 2013 r. JAKIE MACIE POTRZEBY? Jakie macie problemy? System wsparcia Składanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), Burmistrz Sandomierza

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ

WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ WZÓR SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ Sprawozdanie z realizacji zadania powinno być złożone w terminie określonym w umowie (liczy się data wpływu). Wniosek należy

Bardziej szczegółowo

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa Regulamin grantowego GRANTY NA EKOLOGIĘ W GMINIE LIPOWA realizowanego w ramach projektu Eko-reaktywacja w gminie Lipowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem grantowego Granty na ekologię w gminie

Bardziej szczegółowo

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2.

1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. 1. Nieterminowe złożenie sprawozdania. Zgodnie z umową ma to być do 30 dni od czasu zakończenia zadania - 12 pkt 2 umowy, określonego w 2 pkt 1. 2. Bardzo ogólnikowo opisane osiągnięte cele, rezultaty

Bardziej szczegółowo

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu)

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży (administrator programu) ogłasza rozpoczęcie nowego konkursu programu dotacyjnego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2014 Konkurs Specjalny WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku

Bardziej szczegółowo

I. Przepisy ogólne PROJEKT

I. Przepisy ogólne PROJEKT PROJEKT Program Współpracy Gminy Lądek-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój w roku 2015 (załącznik

Bardziej szczegółowo

DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015

DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015 DZIAŁAJ LOKALNIE Warka, 11.03.2015 ZAŁOŻENIA DZIAŁAJ LOKALNIE CO TO JEST DZIAŁAJ LOKALNIE PROGRAM Którego celem jest aktywizacja lokalnych społeczności wokół celów o charakterze dobra wspólnego Dalekosiężnym

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 marca 2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania

RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania Załącznik nr 3 pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT (CZĘŚCIOWY* / KOŃCOWY*) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO Fryderyk Chopin Priorytet BRAK ze budżetowych na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego)

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł zadania publicznego) WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego Np. Rozwój sportu w Powiecie Złotoryjskim (tytuł publicznego) w okresie od XX.XX.2015 r. do XX.XX.2015 Zgodnie z ofertą lub zaktualizowanym

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego Np. Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości XXXX (tytuł zadania publicznego)

z wykonania zadania publicznego Np. Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości XXXX (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego Np. Promocja idei Odnowy Wsi Dolnośląskiej w miejscowości XXXX (tytuł publicznego) w okresie od XX.2011 do XX.2011 określonego w umowie nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA PRZEZ RADĘ KONSULTACYJNĄ DO SPRAW STUDENCKIEGO RUCHU NAUKOWEGO NA STUDENCKI RUCH NAUKOWY Załącznik do Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania dofinansowania przez Radę Konsultacyjną do spraw Studenckiego Ruchu Naukowego na studencki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Szkoła z Pasją II edycja dotyczącego upowszechniania współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie

Pan Dariusz Pietrowski Prezes Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie Warszawa, dnia 18 listopada 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 022 444-57-72 fax 022 444-57-62 P/08/096 LWA-41026-3-2008 Pan Dariusz Pietrowski

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) (nazwa imprezy) w terminie marzec - grudzień 2016 r. określonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014

UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 UCHWAŁA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA POLITES z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie procedur finansowych obowiązujących w roku 2014 Na podstawie 25 ust. 2 pkt 6 Statutu Stowarzyszenia POLITES z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin R E G U L A M I N P R A C Y K O M I S J I K O N K U R S O W E J Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Komisja Konkursowa, zwana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE* / KOŃCOWE*) 1 z wykonania zadania publicznego... (nazwa zadania) w okresie od... do..., określonego w umowie nr..., zawartej w dniu..., pomiędzy... a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS. 1 Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Leaderzy NGOs rozwój regionalnej sieci Punktów Partnera Lokalnego LOS 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie "Leaderzy NGOs

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przeszłym!!!

!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przeszłym!!! Instrukcja wypełniania sprawozdania!!!! Przy wypełnianiu sprawozdania należy dokładnie przeczytać objaśnienia znajdujące się przy każdym punkcie!!!! Należy pisać w czasie przesym!!! SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do wypełniania Raportu proszę odszukać Wniosek, który składali Państwo do BN Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA

Przed przystąpieniem do wypełniania Raportu proszę odszukać Wniosek, który składali Państwo do BN Część I. EWALUACJA REALIZACJI ZADANIA Data wpływu do Biblioteki Narodowej Pieczęć instytucji o przystawienie pieczęci Załącznik nr 2 RAPORT z wykonania w 2012 r. zadania w ramach Programu Biblioteki Narodowej Zakup nowości wydawniczych do

Bardziej szczegółowo

Oferta podmiotu uprawnionego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej... (nazwa zadania) w okresie od... do...

Oferta podmiotu uprawnionego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej... (nazwa zadania) w okresie od... do... ... (pieczęć podmiotu ) Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1230/09 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 sierpnia 2009 r. Oferta podmiotu uprawnionego na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej......

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Szkolenie Latarników PCRS SMWI, 2011 O czym będziemy mówić? 1. Dlaczego projekt PCRS jest potrzebny? 2. Założenia projektu 3. Kim są Latarnicy Polski Cyfrowej? 4. Co dostaną Latarnicy Polski Cyfrowej?

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania)

RAPORT KOŃCOWY. z wykonania. zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA... (nazwa zadania) pieczęć Zleceniobiorcy data wpływu do MHP RAPORT KOŃCOWY z wykonania zadania w ramach PROGRAMU PATRIOTYZM JUTRA.. (nazwa zadania) pomiędzy w okresie od... do..., określonego w umowie nr.., zawartej w dniu.,

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 902/Ku/15 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 grudnia 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych

Bardziej szczegółowo

Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2014 Regionalny Konkurs Grantowy

Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2014 Regionalny Konkurs Grantowy Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2014 Regionalny Konkurs Grantowy Termin składania wniosków: do 6 listopada 2014 r. do godz.. 12.00. Zasady konkursu i formularz wniosku oraz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOTACJĘ. 4. Koordynator - osoba odpowiedzialna za realizację projektu (tel., e-mail) ta sama, którą wpisano w kroku pierwszym.

WNIOSEK O DOTACJĘ. 4. Koordynator - osoba odpowiedzialna za realizację projektu (tel., e-mail) ta sama, którą wpisano w kroku pierwszym. Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2013 Regionalny Konkurs Grantowy Termin składania wniosków: do 10 października 2013 r. Zasady konkursu i formularz wniosku oraz informacje

Bardziej szczegółowo