INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA"

Transkrypt

1 INFORMACJE Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSZCZENICA Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) udostępnia na stronie internetowej informacje. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica w II półroczu 2013 r. to: JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, Piotrków Trybunalski Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica: 1) Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, Moszczenica, 2) JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, Piotrków Trybunalski, 3) Spółdzielnia AGROMEL, ul. Reymonta 32, Wolbórz, 4) VEOLIA Usługi dla Środowiska S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, Tomaszów Mazowiecki, 5) Zakład Usług Komunalnych HAK Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, Piotrków Trybunalski, 6) REMONDIS Sp. z o.o., Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, Łódź, 7) ALBA Ekoplus Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2, Dąbrowa Górnicza, 8) Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 7, Konopiska, 9) A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, Zabrze, 10) DREAMHOUSE Łukasz Kieloch, ul. Lecha 14/29, Kielce, 11) JANTAR Jarosław Fijałkowski, ul. Krótka 2, Rzgów, 12) SITA POLSKA Sp. z o.o., ul. Zawodzie 5, Warszawa. 2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania Zgodnie z uchwałą Nr XXVI/481/12 z dnia 21 czerwca 2012 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Województwa Łódzkiego 2012, który określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi, Gmina Moszczenica wchodzi w skład III regionu. W III regionie zgodnie z uchwałą Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 (Dz. Urz. Łódz. z 2012 r. poz. 2366), zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Łódz. z 2013 r. poz. 2632), uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. (Dz. Urz. Łódz. z 2013 r. poz. 4003), uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 r. (Dz. Urz. Łódz. z 2013 r. poz. 5064), uchwałą Nr XLV/834/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. (Dz. Urz. Łódz. z 2014 r. poz. 1980), uchwałą Nr XLIX/880/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2014 r. (Dz. Urz. Łódz. z 2014 r. poz. 2859)

2 1) regionalną instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku jest: ZGO Pukinin, Pukinin 140, Rawa Mazowiecka, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, Radomsko; 2) regionalną instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktów o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, Radomsko; 3) regionalną instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów jest: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Różanie gm. Opoczno, SITA POLSKA Sp. z o.o., Lubochnia Górki 68/74, Lubochnia. 3. Osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2013 r. 28 %, 2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2013 r. 100%, 3) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 42%. Poniżej zamieszczamy Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r. poz. 676)

3 4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Moszczenica PSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny u źródła, czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie można dostarczać odpadów zmieszanych, które odbierane są sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony jest na terenie Naszej Gminy przez firmę JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, Piotrków Trybunalski. Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK): Lokalizacja: Moszczenica, ul. Spacerowa (przy starej przepompowni) Godziny otwarcia: w terminie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę od godz do Prowadzący: JUKO Sp. z o.o. Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków: Roszkowska-Piekielnik Urszula. Apteka, ul. Piotrkowska 60, Wola Moszczenicka, Pod Kasztanami s.c. Apteka. Sicińscy M. Z., ul. Piotrkowska 15a, Moszczenica, Punkt Apteczny, ul. Piotrkowska 2, Srock. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane są odpady wyłącznie od Mieszkańców Gminy Moszczenica. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można bezpłatnie oddać następujące selektywnie zebrane odpady komunalne: 1. opakowania z papieru i tektury, 2. opakowania z tworzyw sztucznych, 3. opakowania z metalu, 4. opakowania ze szkła, 5. opakowania wielomateriałowe, 6. odpady ulegające biodegradacji, 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 8. zużyte baterie i akumulatory, 9. meble i odpady wielkogabarytowe, 10. chemikalia (np. lakiery, farby, przeterminowane środki ochrony roślin), 11. zużyte opony 12. odpady budowlane i rozbiórkowe (np. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., zmieszane odpady z remontów i demontażu, w tym: styropian, pianki, okna, wata szklana itp.)*. * Do PSZOK można oddać niewielkie ilości odpadów remontowych i budowlanych z drobnych remontów, które nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do administracji budowlano- architektonicznej. Należy pamiętać, że PSZOK przyjmuje jedynie odpady komunalne. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, PSZOK nie przyjmie od Ciebie odpadów, pochodzących z prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej.

4 Należy również pamiętać, że pracownik PSZOK nie wyjmuje przywiezionych odpadów z pojazdu, ale wskazuje miejsce, gdzie należy je donieść i w którym pojemniku lub koszu umieścić. Zarówno transport, załadunek, jak i rozładunek leży po stronie Mieszkańca. 5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Elektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, wiertarki i inne podobne sprzęty. Wszystkie elektrośmieci zawierają się w 10 grupach: 1. wielkogabarytowe urządzenia AGD: chłodziarki, lodówki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, kuchenki elektryczne, mikrofalówki, piekarniki, grzejniki elektryczne oraz klimatyzatory i wentylatory, 2. małogabarytowe urządzenia AGD: odkurzacze, maszyny do szycia, dziania i tkania domowego, żelazka, tostery, frytkownice, rozdrabniacze, miksery, młynki do kawy, noże elektryczne, suszarki, depilatory, golarki, zegarki oraz wagi, 3. sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny: komputery, drukarki, laptopy, kopiarki, kalkulatory, faksy, terminale, aparaty telefoniczne- tradycyjne i komórkowe, 4. sprzęt RTV: radioodbiorniki, telewizory, dyktafony, magnetofony, kamery, video, dvd, sprzęty hi-fi, wzmacniacze i instrumenty muzyczne, 5. sprzęt oświetleniowy: świetlówki, żarówki energooszczędne, lampy wyładowcze oraz żyrandole, 6. narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia, narzędzia do obróbki drewna i metalu, narzędzia do nitowania, skręcania, spawania, lutowania, rozpylania i kosiarki, 7. zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy: kolejki elektryczne, tory wyścigowe, gry video, kieszonkowe gierki, komputerowo sterowane urządzenia do ćwiczeń sportowych, automaty na żetony, 8. przyrządy medyczne: sprzęt do dializoterapii, radioterapii, badań kardiologicznych, wentylacji płuc, zamrażarki laboratoryjne, testery płodności i inne elektryczne urządzenia medyczne, 9. przyrządy do kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty, urządzenia pomiarowe i panele kontrolne, 10. automaty do wydawania: napojów, słodyczy oraz bankomaty. Dlaczego nie wolno wyrzucać ich do śmietnika? Wyrzucając elektrośmieci do śmietnika, nie tylko stwarzamy zagrożenie dla środowiska, ale także łamiemy prawo, które obowiązuje w Polsce od 29 lipca 2005 r. (ustawa o ZSEE). Grozi za to kara grzywny do 5 tysięcy złotych. Jakie szkodliwe substancje zawarte są w elektrośmieciach? Elektrośmieci zawierają liczne substancje szkodliwe wręcz trujące, które po wydostaniu się z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świetlówki czy innego urządzenia elektronicznego przenikają do gleby. Powoduje to nie tylko zatruwanie środowiska naturalnego, ale również jest zagrożeniem dla zdrowia ludzi i zwierząt. Rtęć zawarta jest w niektórych świetlówkach jeśli trafi do zbiorników wodnych, a później przeniknie do mózgów ludzi i zwierząt powoduje zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, koordynacji ruchów, żucia i połykania.

5 Związki bromu stosowane w komputerach po przeniknięciu do środowiska powodują u ludzi i zwierząt schorzenia układu rozrodczego oraz problemy neurologiczne. Kadm zawarty w bateriach urządzeń elektrycznych zaburza czynności nerek, powoduje chorobę nadciśnieniową, wywołuje zmiany nowotworowe, zaburza metabolizm wapnia powodując deformację szkieletu i zaburza funkcje rozrodcze. PCB, który pełni w urządzeniach funkcje chłodzące, smarujące i izolujące po dostaniu się do wód gruntowych przenika do gleby i atmosfery, a następnie do tkanki tłuszczowej ludzi i zwierząt i powoduje m.in. uszkodzenia wątroby, anomalie reprodukcyjne, osłabienie odporności, zaburzenia neurologiczne i hormonalne, opóźnienia w rozwoju niemowląt. R-12, czyli freon w klimatyzatorach i lodówkach pełni funkcję chłodniczą. Jest szczególnie szkodliwy dla warstwy ozonowej. Od 1998 r. nie wolno go stosować w urządzeniach elektrycznych, jednak jest spotykany w urządzeniach starszego typu. Azbest używany jest w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych m.in. ze względu na swoje właściwości izolacyjne, jest jednak przyczyną wielu chorób np. pylicy azbestowej, raka płuc i nowotworu międzybłoniaka opłucnej. Każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę w godz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK, który znajduje się w Moszczenicy przy ulicy spacerowej (naprzeciw bramy wjazdowej do ogródków działkowych). Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych dwa razy w roku objazdowych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Moszczenica. Odpady przyjmowane bezpłatnie w ramach zbiórek muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie odbierany. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Moszczenica za włączenie się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które bezpośrednio przełożyło się na ograniczenie oddawanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz na zwiększenie ilości oddawanych odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów

Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela. Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy zajęć dla nauczycieli powstał w ramach projektu Szkoły na tropie elektroodpadów Na tropie elektroodpadów poradnik nauczyciela Pakiet scenariuszy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5

Spis treści. 1 Drugie Życie Elektrośmieci. 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 Spis treści 1. Czym jest zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE)?...5 2. Scenariusze zajęć o ZSEE i bateriach dla nauczycieli...11 Scenariusz 1...13 Scenariusz 2...16 Scenariusz 3...20 Scenariusz

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku

Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE. z dnia 8 marca 2013 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 marca 2013 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XXIX/402/2013 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała nr XXXVII.393.2013 z dnia 11 marca 2013 r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków

Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu czystości i porządku w Gminie Mietków Uchwała Nr XXIV / 120 / 2012 Rady Gminy Mietków z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322

Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 1322 UCHWAŁA Nr 467/2012 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 stycznia 2013 r. Poz. 885 UCHWAŁA NR XXX/685/12 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik

Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik 2010 Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie praktyczny poradnik Warszawa 2010 Autor: Hanna Teodorowicz Publikacja została współfinansowana ze

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA

ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA BEZPŁATNY INFORMATOR URZĘDU GMINY LYSKI Inłormcutor G M I N N Y CNr 3/2.008 ADAMOWICE, BOGUNICE, DZIMIERZ, LYSKI, NOWA WIEŚ, PSTRĄŻNA, RASZCZYCE, SUMINA, ZWONOWICE, ŻYTNA fi) Sir. 2.-8 numerze: AZBEST

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Dz.U.07.39.251; zm. Dz.U.2007.88.587; zm. Dz.U.2005.175.1462; zm. Dz.U.2008.199.1227; zm. Dz.U.2008.223.1464; zm. Dz.U.2009.18.97; zm. Dz.U.2009.79.666; zm.dz.u.2010.28.145 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Temat: Zmiany systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Częstochowa, 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 maja 2014 r. Poz. 1213 UCHWAŁA NR LVII/866/14 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na

Bardziej szczegółowo