JERZY LUTOMSKI ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : FAX: Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4"

Transkrypt

1 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : FAX: Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10, obręb W-04 Inwestor : Łódzki Rynek Hurtowy ZJAZDOWA S.A. Ul. Rewolucji 1905 r. nr Łódź Projekt budowlany budynku hali A logistycznej - ETAP 1 TOM 5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKTANT: mgr inŝ. Jacek Frydrysiak nr upr. 617 / 94 / WŁ Data: Lipiec 2012 Wersja: Oryginał

2 Zawartość Opis techniczny Zakres opracowania Zawartość opracowania Zasilanie Rozdzielnica główna RG Instalacje ochrony poŝarowej obiektu PoŜarowy wyłącznik prądu Oświetlenie awaryjne Oddymianie Instalacja 230/400 V, 50Hz Zasady układania kabli Ogólny opis instalacji elektrycznych Instalacja oświetlenia Oświetlenie podstawowe wewnętrzne Instalacje wentylacji Instalacja uziemienia Ochrona przeciwporaŝeniowa Instalacja odgromowa Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Zalecenia końcowe... 8 SPIS RYSUNKÓW 1. Instalacje elektryczne 2. Instalacje oświetlenia 3. Instalacja odgromowa 4. Schemat rozdzielnicy RG 5. Schemat rozdzielnic TE1 i TK1 6. Schemat rozdzielnic TM1 i TM2 1

3 Opis techniczny. 1. Zakres opracowania. Niniejszy projekt budowlany obejmuje instalacje elektryczne niskiego napięcia w projektowanym budynku hali "A" logistycznej w Łodzi, ul. Budy 4 - etap Zawartość opracowania. Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne dla 1 Etapu: Zasilanie energię elektryczną. Rozdzielnica główna niskiego napięcia 400/230V, 50Hz. Instalacja 400/230V, 50Hz. Instalacja oświetleniowa. Instalacje wentylacji Instalacja ochrony odgromowej. Instalacja uziemienia. 3. Zasilanie. Obiekt zasilany będzie z istniejącej na terenie stacji stacji transformatorowej - z rozdzielni NN. Ze stacji tej wyprowadzone zostaną kable nn i wprowadzone do projektowanej rozdzielnicy głównej RG budynku. Szacowany bilans mocy obiektu: - napięcie zasilania w obiekcie : 230/400V - układ sieci : TN-S; L1,L2,L3,N,PE; 4. Rozdzielnica główna RG. W obiekcie projektuje się rozdzielnię główną RG, z której zasilane będą następujące odbiory główne : - rozdzielnice części biurowo-socjalnej TE1 - rozdzielnice części magazynowej TM1 i TM2 - rozdzielnice komputerowe TK1 - rozdzielnice techniczne T1 i T2 2

4 W podrozdzielniach zastosowane zostaną zabezpieczenia obwodów za pomocą wyłączników nadmiarowo prądowych zapewniających tzw. szybkie wyłączanie oraz zastosowane zostaną wyłączniki róŝnicowoprądowe Ir=30mA. 5. Instalacje ochrony poŝarowej obiektu PoŜarowy wyłącznik prądu. W obiekcie projektuje się zastosowanie: - głównego wyłącznika poŝarowego GWP zlokalizowanego w rejonie wejścia głównego do budynku. Wyłącznik ten włączony w układ cewki wybijakowej wyłącznika głównego w rozdzielnicy RG i wyłączać będzie napięcie w całym obiekcie. - wyłącznika poŝarowego GWB zlokalizowanego w rejonie wejścia głównego do budynku. Wyłącznik ten wyłączać będzie napięcie w części budynku obejmującej zaplecze biurowo-socjalne. - wyłącznika poŝarowego GWM zlokalizowanego w rejonie wejścia do strefy magazynowej budynku. Wyłącznik ten wyłączać będzie napięcie w części budynku obejmującej magazyny Oświetlenie awaryjne. Dla obiektu przewidziano system oświetlenia awaryjnego: bezpieczeństwa i ewakuacyjnego. System ten zrealizowany zostanie w oparciu o oprawy oświetleniowe wyposaŝone we własne podtrzymanie awaryjnego świecenia. System zapewnia 1-godz. świecenie z chwilą zaniku napięcia. Załączanie oświetlenia następuje automatycznie z chwilą zaniku napięcia zasilania podstawowego. W obszarze ciągów ewakuacyjnych zainstalowane zostaną oprawy oświetlenia kierunkowego z odpowiednimi piktogramami. Poziom natęŝenia oświetlenia ewakuacyjnego nie moŝe być mniejszy niŝ 1 lx. W rejonie hydrantów 5lx. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne muszą posiadać cetryfikaty wydane przez CNBOP Józefów Oddymianie. W obiekcie projektowane są następujące instalacje oddymiania: - w części biurowo-socjalnej, w klatce schodowej projektowana jest klapa oddymiania. Dla uruchomienia klapy projektowana jest centrala klapy dymowej CKD. Do centrali CKD podłączona jest czujka dymu i przycisk ręcznego oddymiania. Otwarcie klapy nastąpi z chwilą zadziałania czujki dymu lub po wciśnięciu przycisku oddymiania. 3

5 - w części magazynowej, w kaŝdym magazynie odrębnie projektowane są klapy oddymiania. Dla uruchomienia klap projektowane są centrale klap dymowych CKD1 i CKD2. Do central klap dymowych podłączone są czujki dymu i przyciski ręcznego oddymiania. Otwarcie klapy nastąpi z chwilą zadziałania czujki dymu lub po wciśnięciu przycisku oddymiania Zasilanie klap z rozdzielnicy RG. Zasilanie siłowników klap oddymiania przewodami zapewniającymi ciągłość dostawy energii w warunkach poŝaru przez co najmniej 30 min. 6. Instalacja 230/400 V, 50Hz Zasady układania kabli. Główne ciągi wlz-ów prowadzone będą w korytach kablowych, rurach ochronnych oraz oraz w listwach i kanałach instalacyjnych. Doprowadzenia kabli i przewodów do końcowych odbiorników (gniazda, oświetlenie, urządzenia) wykonane zostanie p/t, n/t w listwach instalacyjnych zgodnie z aranŝacją i roboczymi uzgodnieniami z UŜytkownikiem podczas wykonawstwa. Przy układaniu kabli i przewodów naleŝy przewidzieć rezerwę miejsca wynoszącą 30 %. W przypadku poprowadzenia kabli elektrycznych przez ściany lub stropy, przejścia zostaną uszczelnione masą izolacyjną o odporności ogniowej odpowiadającej odporności danej przegrody (ściany stropu). 6.2 Ogólny opis instalacji elektrycznych. Instalacje elektryczne wykonane będą z kabli i przewodów z trzema lub pięcioma Ŝyłami miedzianymi. Kable od rozdzielnicy głównej nn RG do podrozdzielnic i innych odbiorów siłowych zaprojektowano z kabli 5-Ŝyłowych (4 Ŝyły dla przewodów roboczych oraz Ŝyłą przewodu ochronnego PE). Obwody końcowe do odbiorników zaprojektowano jako 5 Ŝyłowe dla instalacji 3-fazowych i 3 Ŝyłowe dla instalacji 1-fazowych. Przekroje minimalne kabli : 1,5 mm 2 Ŝyły miedziane dla obwodów oświetleniowych 2,5 mm 2 Ŝyły miedziane dla obwodów siły, gniazd wtykowych i innych. śyły przewodów : miedziane dla przekrojów mniejszych bądź równych 35 mm 2 aluminiowe lub miedziane dla przekrojów większych niŝ 35 mm 2 Przewody ochronne PE i PEN zostaną wykonane z kabli izolowanych takich samych jak przewody fazowe odpowiadających obwodów. 4

6 W zaleŝności od potrzeb przewiduje się : Obwody trójfazowe z przewodem neutralnym przekrój 10 mm² Ŝyły miedziane Przekroje przewodów ochronnych PE o połowę mniejsze niŝ przekrój przewodów fazowych obwodu lub ewentualnie zmniejszone na podstawie obliczeń przeciąŝeniowo - cieplnych i nie mniejsze niŝ 16 mm2. KaŜdy obwód o przekroju < 16 mm 2 powinien mieć przewód ochronny o tym samym przekroju co przewody fazowe. Instalacje w pomieszczeniach wilgotnych wykonane będą przy uŝyciu osprzętu o stopniu ochrony IP Instalacja oświetlenia Oświetlenie podstawowe wewnętrzne. Przy projektowaniu oświetlenia przyjęto następujące załoŝenia dotyczące poziomów średniego natęŝenia oświetlenia : części magazynowe 200 luksów ciągi komunikacyjne pomieszczenia techniczne pomieszczenia biurowe luksów 200 luksów 500 luksów Dla ciągów komunikacyjnych, pomieszczeń technicznych, sanitarnych, socjalnych i innych podano na planach wytyczne dotyczące rodzaju opraw. Uwaga: dobór opraw dostosować do aranŝacji wnętrz. Tam gdzie pojawią się sufity podwieszane naleŝy zastosować oprawy wbudowywane w sufit. W sanitariatach oprawy z kloszem IP44 7. Instalacje wentylacji W obiekcie projektowane są następujące układy wentylacji - centrala nawiewno-wywiewna oraz wentylatory hali. Te układy wentylacji obsługują odpowiednie zespoły pomieszczeń. Zestawienie urządzeń oraz szczegóły w projekcie technicznym wentylacji. Szczegóły dotyczące podłączania i sterowania stanowią przedmiot prac dostawcy urządzeń central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych wentylatory nakanałowe załączane z oświetleniem w pomieszczeniu. 5

7 8. Instalacja uziemienia. W rozdzielni głównej naleŝy wykonać główną szynę uziemień GSU wykonaną z płaskownika FeZn 50x4 i przyłączyć do niej wszystkie instalacje wprowadzane do budynku, instalacje wewnątrz budynku, metalowe obudowy urządzeń, korytka i kanały kablowe, kanały wentylacyjne i wyciągowe wentylacji, sieć połączeń wyrównawczych, instalację odgromową, konstrukcję (zbrojenie) budynku. Wodomierz zbocznikować płaskownikiem FeZn 25x4. Główną szynę wyrównawczą naleŝy przyłączyć do uziomu budynku. Oporność uziemienia powinna być mniejsza od 10 Ω. W pomieszczeniach technicznych (np. węzeł cieplny) wykonać miejscowe szyny wyrównawcze MSW z płaskownika FeZn 30x4. Szyny te przyłączyć do uziomu i głównej szyny uziemień GSU. Do szyn MSW przyłączyć obudowy wszystkich urządzeń wyposaŝenia technologicznego pomieszczeń technicznych. Do siatki uziemień naleŝy przyłączyć równieŝ zbrojenie płyty i słupów konstrukcyjnych. W pomieszczeniach sanitarnych wykonać miejscowe szyny połączeń wyrównawczych, do których przyłączyć metalowe obudowy urządzeń sanitarnych oraz rury. Połączenia te przyłączyć równieŝ do głównej szyny wyrównawczej. 9. Ochrona przeciwporaŝeniowa. Instalacja 400/230 V dla zasilania budynku wykonana będzie w układzie TN-C a w instalacjach wewnętrznych budynku wykonana będzie w układzie sieci TN-S. Jako ochronę przeciwporaŝeniową dodatkową przewiduje się zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia i wyłączniki ochronne róŝnicowo - prądowe o znamionowym prądzie róŝnicowym 30 ma. Wyłączniki powinny charakteryzować się następującymi, podstawowymi parametrami: zabezpieczenia linii : wyłączniki zwarciowo przeciąŝeniowe - charakterystyka C (selektywne, zwłoczne). zabezpieczenia silników : specjalne wyłączniki samoczynne dla silników, lub wyłączniki bez modułu cieplnego połączone z przekaźnikiem cieplnym nastawionym tak aby zabezpieczenie nie zadziałało pod wpływem prądu rozruchowego silnika. obwody informatyczne jw z członem róŝnicowym 30mA o charakterystyce A zabezpieczenie obwodów odbiorczych charakterystyka B Równocześnie wykonana zostanie sieć połączeń wyrównawczych wszystkich metalowych części mogących znaleźć się pod napięciem. W przypadku pomieszczeń wilgotnych naleŝy wykonać dodatkowe połączenie wyrównawcze miejscowe. 6

8 10. Instalacja odgromowa Dla wykonania instalacji odgromowej budynku projektuje się na dachu wykonanie siatki zwodów poziomych z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8 mm. Do siatki zwodów przyłączyć wszystkie elementy zabudowy dachu (kominki, wywietrzaki, obróbki blacharskie itp.). Dodatkowo w rejonie urządzeń wentylacyjnych projektuje się umieszczenie na dachu zwodów pionowych. Dla wykonania instalacji odgromowej budynku projektuje się na dachu wykonanie siatki zwodów poziomych z drutu stalowego ocynkowanego o śr. 8 mm. Do siatki zwodów przyłączyć wszystkie elementy zabudowy dachu. Siatkę zwodów przyłączyć do przewodów odprowadzających DFeZn 8mm.Przewody odprowadzające układać natynkowo. Przewody odprowadzające przyłączyć do złączy kontrolnych. Złącza instalować na wys. 1,8 m. Drugostronnie złącza przyłączyć do uziomu za pomocą przewodów uziemiających FeZn 25x4. Jako uziom projektuje się ułoŝenie wokół budynku uziomu wykonanego z płaskownika FeZn 30x4. Oporność uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. 11. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Zakres robót: wewnętrzne instalacje elektryczne w budynku hali Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną i ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Przed przystąpieniem do wykonywania robót naleŝy informować pracowników o etapach prowadzenia robót i obszarze prowadzenia robót wymagających zabezpieczenia w danym etapie. Środki techniczne i oragnizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót. Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W miejscach niebezpiecznych naleŝy umieścić znaki informacyjne dotyczące rodzaju zagroŝenia. oraz naleŝy stosować inne środki chroniące przed skutkami zagroŝeń. Materiały związane z prowadzonymi pracami muszą być składowane w wyznaczonym do tego celu miejscu. Materiały palne naleŝy składować oddzielnie w wydzielonym miejscu. W odległości 20 m od miejsca składowania materiałów palnych nie naleŝy posługiwać się otwartym ogniem. Na terenie powinien zostać urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonych pracowników. NaleŜy zapewnić środki ochrony indywidualnej dla pracowników dostosowane do rodzaju zagroŝenia. Roboty naleŝy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7

9 Przy wykonywaniu prac na wysokości naleŝy zapewnić bezpieczeństwo dla pracowników poprzez zastosowanie odpowiednich podestów i barierek ochronnych, zamontowanych w sposób uniemoŝliwiający wypadnięcie osób. Pracownicy pracujący na wysokości muszą być zabezpieczeni za pomocą szelek BHP z linką przypiętych do konstrukcji budynku lub innych urządzeń gwarantujących bezpieczeństwo. W rejonie wykonywania robót na wysokości naleŝy zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliŝu poprzez: - wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagroŝonej spadaniem przedmiotów - w wypadku prowadzenia robót nad miejscami stanowiącymi przejścia naleŝy wykonać zadaszenia o wys. minimalnej 2,4m i szerokości 1,0 m większej niŝ szerokość przejścia lub przejazdu - uzgodnić przebieg robót nie wykonywać jednocześnie robót na róŝnych poziomach nad sobą. Całość prac powinna być wykonywana przez osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie i powinna być nadzorowana przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami. W widocznych miejscach naleŝy umieścić tablice informujące o prowadzonych robotach i występującym zagroŝeniu. W razie wystąpienia wypadku, naleŝy powiadomić natychmiast kierownictwo robót oraz słuŝby ratownicze. Udzielić pierwszej pomocy. 12. Zalecenia końcowe. Całość robót musi być wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i wytycznymi Inwestora. Po wykonaniu prac naleŝy skompletować pełną dokumentację powykonawczą wraz z wszelkimi protokółami koniecznych pomiarów. Wykonanie prac naleŝy zlecić osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia. Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w Polsce. Podczas wykonywania prac naleŝy na bieŝąco ustalać z uŝytkownikiem zakres i sposób realizacji prac dla określenia najkorzystniejszych rozwiązań szczegółowych. 8

10 r. Oświadczenie zgodnie z art. 20 ust 4 Ustawy z dnia r Prawo Budowlane (Dz.U.nr207 z 2003r poz.2016 z późniejszymi zmianami) Przedmiot : Projekt instalacji elektrycznych budynku hali logistycznej "A" w Łodzi, ul. Budy 4. Oświadczam, Ŝe projekt został opracowany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, warunkami technicznymi i obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Podpisano : Projektant 9

11

12

13 1 AA AD AF AI BA BI AH' A B hg=+7.05 hsp=+5.45 hokapu=+6.66 hokapu= ,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% hg=+7.05 hsp=+5.45 hokapu= z paneli aluminiowych z blachy gr.0,6mm 100 x 80 x 3 klapa dymowa 100 x ,5 % 7,5 % dachowy hdachu=+8.20 hdachu= hdachu= klapa dymowa 150 x 300 klapa dymowa 150 x 300 klapa dymowa 150 x 300 klapa dymowa 150 x 300 7,5 % 7,5 % Tel : (0-42) ; Fax : (0-42) PROJEKT: HALA "A" LOGISTYCZNA 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% hdachu=+5,89 hdachu=+5,89 hdachu=+5,89 hg=+7.05 hsp=+5.45 hg=+7.05 hsp= INWESTOR: ELEKTRYCZNA FAZA: INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKT BUDOWLANY DATA: SKALA: 1:100 BA AA BB BC BD BE BF BG BH A B BI AH PROJEKTANT: NUMER RYSUNKU: E-3

14 GWB GWM SZAFA XL3-800 (1900x700x268)mm; z drzwiczkami; IP43 ROZDZIELNICA RG L1,L2,L3,N 230/400V; 50Hz GWP L1 L2 L3 U> I> U> I> U> I> N PEN PE PP1 PP2 PP PROJEKT: Tel : (0-42) ; Fax : (0-42) HALA "A" LOGISTYCZNA INWESTOR: ELEKTRYCZNA FAZA: Schemat rozdzielnicy RG PROJEKT BUDOWLANY DATA: SKALA: - PROJEKTANT: NUMER RYSUNKU: SPRAWDZAJACY: E-4

15

16

17 ROZDZIELNICA TM1 L1,L2,L3,N 230/400V; 50Hz ROZDZIELNICA TM2 L1,L2,L3,N 230/400V; 50Hz L1 L2 L3 L1 L2 L3 N PE N PE Pi = 28 kw Po = 25 kw Io = 40A Pi = 28 kw Po = 25 kw Io = 40A "1" "2" "3" "1" "2" "3" PROJEKT: Tel : (0-42) ; Fax : (0-42) HALA "A" LOGISTYCZNA INWESTOR: ELEKTRYCZNA FAZA: PROJEKT BUDOWLANY Schemat rozdzielnic TM1 i TM2 DATA: SKALA: - PROJEKTANT: NUMER RYSUNKU: SPRAWDZAJACY: E-7

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil

PROJEKT WYKONAWCZY. Przemysław Sil PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 w Luboniu Inwestor: Miasto Luboń Plac E. Bojanowskiego 62-030 Luboń Miejsce realizacji: ul. Poniatowskiego działka nr geodezyjny 42 obręb śabikowo

Bardziej szczegółowo

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75

G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 G3 ARCHITEKCI MARCIN ZAJĄCZKOWSKI 512 249 936, 90-755 Łódź, ul. 1 Maja 75 Projekt przebudowy i nadbudowy związanej ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na biurowo-usługowohandlowy Łódź ul.

Bardziej szczegółowo

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a

KONTRAPUNKT. a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a KONTRAPUNKT a r c h i t e k t u r a - k o n s t r u k c j a - t e c h n o l o g i a K O N T R A P U N K T V - P R O J E K T Z E S P Ó Ł P R O J E K T O W O - I N W E S T Y C Y J N Y u l. Z a b ł o c i

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania 1.3 Dane energetyczne 1.4 Zasilanie 1.5 Instalacja odbiorcza 1.6 Rozdział energii elektrycznej w obiekcie 1.7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD 1. Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD mgr inż. Olgierd Nagórski ul. Piłsudskiego 20, 86-300 Grudziądz, tel.(0-56) 46233-31 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA STADIUM : Projekt budowlany BRANŻA : Elektryczna

Bardziej szczegółowo

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji

2/1. 2. Spis zawartości dokumentacji 2/1 2. Spis zawartości dokumentacji 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości dokumentacji 3. Dane wyjściowe 4. Opis techniczny 5. Obliczenia techniczne 6. Wykaz oznaczeń 7. Spis rysunków 8. Rysunki 3/1 3.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Biuro Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski 18-400 ŁomŜa, ul Przytulna 9 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OBIEKT: Budynek zabytkowy dworu - MGOK ADRES BUDOWY: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury 18-420

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475

MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 MPP ARCHITEKCI 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25 tel: (025) 7585475 Temat opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Instalacje elektryczne Obiekt: Inwestor: Branża: BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z GARAŻEM

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ

CZĘŚĆ RYSUNKOWA Schemat zasilania oraz rozdzielnicy RPPOŻ SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania, ważniejsze przepisy, normy i zalecenia 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO PAWILONÓW KONTROLERSKICH I PLATFORMY ODPRAW Spis zawartości: Strona tytułowa stron 1 Spis zawartości stron 1 Oświadczenie projektanta i sprawdzającego stron 1 Zaświadczenie z Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa stron 2 Uprawnienia budowlane stron

Bardziej szczegółowo