Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012"

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 2. Siedziba Fundacji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Biuro Fundacji: Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW, ul. Dobra 68/70, Warszawa. 3. Data i numer rejestracji Fundacji: Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94. Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS jako organizacja pożytku publicznego. 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Zarząd Fundacji: Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Zarząd Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Hubert Izdebski Przewodniczący Zarządu prof. dr. hab. Marian Górski Członek Zarządu prof. dr hab. Jacek Jagielski Członek Zarządu dr Tomasz Krawczyk Członek Zarządu Lewiński Tomasz Członek Zarządu dr hab. Zofia Marzec Członek Zarządu dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Członek Zarządu prof. dr hab. Michał Nawrocki Członek Zarządu mgr inż. Robert Rzesoś Członek Zarządu

2 2 Dnia 26 listopada 2009 roku Przewodniczący Zarządu Fundacji UW prof. dr hab. Hubert Izdebski złożył na ręce JM Rektor UW rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka Zarządu FUW. Rezygnacja została przyjęta przez Senat UW Uchwałą Nr 156 z dnia 16 grudnia 2009 roku. Uchwałą nr 199 z dnia 17 marca 2010 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego wybrał na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW dotychczasowego członka Zarządu FUW prof. dr hab. Michała Nawrockiego. Uchwałą nr 21 z dnia 14 listopada 2012 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Zarząd Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Michał Nawrocki Przewodniczący Zarządu dr Tomasz Krawczyk Członek Zarządu dr hab. Andrzej Majhofer, prof. UW Członek Zarządu dr hab. Zofia Marzec Członek Zarządu dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Członek Zarządu Piotr Müller Członek Zarządu prof. dr hab. Marek Wąsowicz Członek Zarządu 6. Komisja Rewizyjna Fundacji Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Komisję Rewizyjną Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Golimowski dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW dr Piotr Lehr-Spławiński prof. dr hab. Wojciech Maciejewski dr hab. Andrzej Sieroszewski, prof. UW 15 kwietnia 2009 Minister Skarbu Państwa powołał w skład Komisji Rewizyjnej na kadencję : dr. Maksymiliana Marka Cherkę i dr. hab. Dariusza Kuźminę, prof. UW Komisja Rewizyjna FUW na pierwszym posiedzeniu kadencji, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2009 roku wybrała na przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego. Uchwałą nr 21 z dnia 14 listopada 2012 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Komisję Rewizyjną Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Golimowski dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW dr Piotr Lehr-Spławiński prof. dr hab. Wojciech Maciejewski

3 3 12 grudnia 2012 Minister Skarbu Państwa powołał w skład Komisji Rewizyjnej na kadencję : dr Maksymiliana Marka Cherkę i dr hab. Dariusza Kuźminę, prof. UW. 7. Cele statutowe Fundacji: Celem Fundacji jest finansowanie: 1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, 2. rozwoju kadry naukowej, 3. naukowych badań własnych Uczelni. II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Cele statutowe Fundacji UW były w 2012 roku realizowane w szczególności przez: a) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry, b) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego, c) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów, d) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego, e) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie, f) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 2. Formy działalności statutowej Fundacji UW. W działalności statutowej Fundacji UW w 2012 roku należy wyróżnić następujące dominujące dziedziny: a) działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni, b) działalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kulturalnego, Działalność statutowa Fundacji prowadzona była ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn, wpłat z tytułu 1% oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 9 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych FUW dofinansowuje inne rodzaje działalności Uczelni jak: konferencje naukowe, wydawnictwa, terenowe badania naukowe, działalność kulturalną. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć dofinansowywanych przez Fundację w 2012 roku zawarte są w tabeli, przedstawiającej uchwały przyjęte przez Zarząd FUW w 2012 roku. c) działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 1). Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała od Instytutu Książki zlecenie realizacji części odbywającej się na terenie Uniwersytetu zadania publicznego Festiwal Naukowo- Artystyczny <<Schulz w Warszawie, Drohobycz w Warszawie>>. Wydarzenia festiwalu: sesje naukowe, debaty, koncerty, wystawy zostały zrealizowane we współpracy z Instytutem

4 4 Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz innymi podmiotami naukowymi i kulturalnymi z Polski i Ukrainy w okresie listopada 2012 r. łączna liczba uczestników imprez wyniosła ok. 200 osób. Całkowity koszt zadania zrealizowanego przez FUW wyniósł ,20 zł i został w całości pokryty ze środków Instytutu Książki. Raport końcowy z wykonania zadania, przedłożony w Instytucie Książki w dniu r., został przyjęty i zatwierdzony. 2). Dotacja Narodowego Instytutu Audiowizualnego na zadanie publiczne Botaniczne archiwalia Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację na zadanie publiczne Botaniczne archiwalia i otrzymała dotację celową Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Programu Dziedzictwo Cyfrowe w wysokości ,00 zł. Zgłoszona we wniosku digitalizacja zbiorów rycin i negatywów szklanych Ogrodu Botanicznego UW wraz z ich udostępnieniem w sieci Internet została zrealizowana we współpracy z Ogrodem Botanicznym UW w okresie wrzesień-grudzień 2012 łączna liczba zdigitalizowanych obiektów wyniosła 8609, z czego 3860 zostało opisanych i udostępnionych w sieci Internet. Całkowity koszt zadania wyniósł ,13 zł, z czego ,00 zł pokryto zgodnie z umową z dotacji Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ,13 zł pokryto z wkładu własnego Fundacji UW. Raport końcowy z wykonania zadania, przedłożony w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w dniu r., został przyjęty i zatwierdzony. 3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: a) umowa z dnia 24 września 2012 roku, zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą: Kraków ul. Szczepańska 1 a Fundacją UW na realizację zadania zleconego Schulz w Warszawie, Drohobycz w Warszawie, b) umowa nr 014/12/NInA z dnia 31 października 2012 roku, zawarta pomiędzy Narodowym Instytutem Audiowizualnym a Fundacją UW na realizację zadania publicznego w ramach Programu Dziedzictwo Cyfrowe, pt. Botaniczne Archiwalia. Powyższe zdarzenia prawne o skutkach finansowych zostały opisane w pkt. 2c). III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego podjął w 2012 roku 94 uchwały. Dotyczyły one działalności statutowej Fundacji. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji w 2012 roku omawiane były sprawy finansowe oraz organizacyjne Fundacji, a w szczególności sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni i studentów na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działalności naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW.

5 5 Prowadzone były również, wraz z UW, starania o odzyskanie należności od Holdingu Liwa, zakończone wyrokiem Sądu Polubownego, zasądzającym od dłużnika dochodzone przez Fundację UW kwoty. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2012 roku: Lp. Data Numer Zakres decyzji stycznia 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.500,00 zł udziału pracownika naukowego WGiSR UW w The Fourth International Conference on Advanced Geographic Information Systems, Apliccations and Services lutego 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych wydania publikacji Rzeka Wisła jej wartość i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej lutego 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych wydania publikacji Zakład Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki UW. 40 lat działalności oraz organizacji konferencji naukowej Rozwój polskiej myśli glottodydaktycznej w latach lutego 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.865,00 złotych realizacji projektu Crimea Project Aerial Archaeology lutego 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.624,98 złotych realizacji projektu Eksploracja kopalni srebra Marie Agnes lutego 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.150,00 złotych wydania publikacji Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka ujęcie glottodydaktyczne lutego 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych realizacji projektu Droga do Indii Spotkania ludzi i kultur czy nowy kolonializm lutego 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.840,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji Fons largus. The Library: a Source of Inspiration Biblioteka, źródło inspiracji lutego 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.718,00 złotych udziału członków Koła Naukowego Dyplomacji i Prawa La Diplomatie et le Droit w konferencji Belgrade Model United Nations BIMUN lutego 9 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 8.000,00 złotych organizacji konferencji Miasto i środowisko naturalne w Polsce. Doświadczenia dla Ameryki Łacińskiej lutego 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.751,00 złotych organizacji konferencji naukowej Autor i jego dzieło w wiekach średnich lutego 11 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.200,00 złotych wydania publikacji Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim (wydanie II poprawione, red. Antoni Sułek) lutego 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.430,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji naukowej Nicolas Gomez Davila: filozofia, prawo, polityka lutego 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.260,00 złotych projektu Rzeźba terenu jako czynnik stymulujący i ograniczający rozwój regionalny w obszarach aridowych (na przykładzie wybranych obszarów południowego Maroka) lutego 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.500,00 złotych wydania publikacji pokonferencyjnej z konferencji Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne, w związku z jubileuszem prof. Aleksandry Jasińskiej-Kani lutego 15 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych wydania publikacji 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych w Górach Świętokrzyskich lutego 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.000,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji naukowej 3nd Polish Law & Economics Conference lutego 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.794,24 złotych projektu badawczego Rozwój lokalny na obszarach pustynnych studium przypadku oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

6 lutego 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą od 800,00 do 3.000,00 złotych organizacji V Międzynarodowej Konferencji Studencko Doktoranckiej Spory międzynarodowe wyzwanie dla współczesnego świata, pod warunkiem uzyskania przez wnioskodawców dofinansowania z zadeklarowanych źródeł lutego 19 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych organizacji wystawy Architektura Uniwersytetu Warszawskiego w XXI wieku lutego 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.453,00 złotych wyjazdu drużyny UW na konkurs Jean Pictet Competition lutego 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.620,00 złotych organizacji konferencji Small Group Meeting EASP Control Experience, Intergroup Relations and Power lutego 22 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych organizacji konferencji naukowej Nienormatywne praktyki rodzinne lutego 23 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.720,00 złotych publikacji monografii autorstwa Prof. Agnieszki Bartoszewicz Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce lutego 24 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.490,00 złotych publikacji jubileuszowej z okazji 10-lecia ZPM Ius Gentium : Prawo międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku lutego 25 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.550,00 złotych udziału doktorantki Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca UW w konferencji naukowej Zero tolerancji dla dyskryminacji ze względu na płeć i molestowanie w Europie lutego 26 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych publikacji tomu Komunistyczni bohaterowie. Tom 1 tradycja, kult, rytuał lutego 27 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.000,00 złotych udziału członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej Nukleotyd w międzynarodowej konferencji Thirteenth Tetrahedron Symposium Challenges in Bioorganic and Medicinal Chemistry lutego 28 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.250,00 złotych wydawnictwa pokonferencyjnego oraz organizacji I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji lutego 29 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.050,00 złotych organizacji wystawy Między Polską, Sycylią a antykiem lutego 30 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.880,00 złotych przygotowania spektaklu dramatycznego Teatru Hybrydy UW pt. Najszczęśliwszy dzień w życiu marca 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 zł organizacji międzynarodowej konferencji naukowej Deliberation: values, processes, institutions marca 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.500,00 złotych udziału studentów Wydziału Fizyki w konferencji 7th International Conference on Quantum Dots kwietnia 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.000,00 zł udziału przedstawiciela Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w konferencji Sustainability: News Perspectives and Opportunities kwietnia 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 zł udziału drużyny WP i A UW w międzynarodowym konkursie: Central and Eastern European Moot Court Competition maja 1 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok maja 2 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji UW i skierowania do Komisji Rewizyjnej Fundacji UW sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok maja 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.200,00 złotych udziału pracowników naukowych Wydziału Lingwistyki Stosowanej w I World Congress of Scholars of English Linguistics Issues in English Linguistics maja 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.000,00 zł wydania publikacji Lingworealioznawcze aspekty nauczania języka hiszpańskiego.

7 maja 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.664,09 zł udziału pracowników naukowych Wydziału Neofilologii w VII Międzynarodowej Konferencji The Erotic.Exploring the Critical Issues maja 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 500,00 zł udziału w pracownika naukowego Wydziału Filozofii i Socjologii UW w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych pt. : Uncertainty and disquiet odbywającej się w Nanterre (Francja) maja 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.700,00 złotych realizacji projektu Koła Naukowego Studentów Geografii Wpływ szarż lodowcowych na życie i gospodarkę ludności zamieszkującej dolinę Wancz w Pamirze Zachodnim (Tadżykistan) maja 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 zł realizacji projektu badawczego Hellenistyczna zabudowa Tanais fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań. Badania ceramologiczne maja 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych organizacji 57. Warsztatów Biologii Ewolucyjnej maja 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych projektu Badania środowiskowe, opis i charakterystyka biologiczna nowego gatunku Babesia, odkrytego u gryzoni z masywu Synaju (Egipt) maja 9 Uchwała w sprawie dofinansowania projektu X Warsztaty Kryminalistyczne, do wysokości kwoty uzyskanego dofinansowania z innych źródeł wymienionych w pkt. 3 Zasad i trybu dofinansowywania, jednakże nie większej niż 4.500,00 złotych maja 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych projektu Badania wykopaliskowe na inkaskim stanowisku Maucallacta w Peru oraz analiza materiału ceramicznego z motywami zoomorficznymi maja 11 Uchwała w sprawie dofinansowanie kwotą 8.000,00 złotych wydania książki: Novae. An Archaeological Guide to Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube (Bułgaria) maja 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych projektu badawczego Koła Naukowego Gringos Wybory prezydenckie w Meksyku w percepcji społecznej i w mediach maja 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.575,00 złotych przygotowania do druku, druku i oprawy Teki Historyka nr 44 i maja 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych udziału reprezentacji UW w finałach regionalnych międzynarodowego konkursu biologii syntetycznej igem maja 15 Uchwała w w sprawie dofinansowania kwotą 3.315,00 złotych wydania publikacji pt.: Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna maja 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.500,00 złotych wydania publikacji Poczęty w BUW. Wspomnienia o Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie z lat maja 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.990,00 złotych wydania publikacji Grex Magistri Hiacynthi. Studia ofiarowane prof. JackowiBanaszkiewiczowi maja 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Geneza wybranych form strefy marginalnej lodowca Flaa w SE Islandii w świetle badań geomorfologicznych maja 29 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.750,00 złotych wyjazdu promującego Teatr Hybrydy UW i Uniwersytet Warszawski w Kanadzie maja 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Ocena efektywności oddziaływania nowych związków peptydomimetyków, potencjalnych cytostatyków przeciwnowotworowych, z biomolekułą DNA maja 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.000,00 złotych projektu pt.: Szczegółowe badanie i określenie składu chemicznego rzadkich materiałów Gór Chibiny na Półwyspie Kola, Rosja.

8 maja 22 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu Niepełnosprawni w Kamerunie: świadomość społeczna a działalność i wsparcie organizacji pozarządowych. Badania oraz udział w warsztatach dotyczących języka migowego konferencji 7th Congress of African maja 23 Uchwała w sprawie dofinansowania 2.790,00 złotych wydawnictwa Pismo orientalistyczno-afrykanistyczne Loża Wschodu maja 24 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu Świat współczesnej afrykańskiej kobiety, kobiecość oczami młodych mieszkanek Nairobi badania terenowe w Nairobi w Kenii maja 25 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.400,00 złotych udziału członków Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji UW w konferencji oraz realizacji projektu Badania biometryczne i teledetekcyjne ekosystemu Karkonoszy (HyMountEcos) maja 26 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych wydania publikacji pokonferencyjnej Poza monogamią maja 27 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych projektu Kościół Św. Katarzyny w Warszawie maja 28 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.566,00 złotych wydawnictwa Koła Naukowego Archeologii Prowincji Rzymskich HISPANIA pt.: Archeologia Hiszpanii nowe perspektywy badawcze maja 29 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.450,00 złotych projektu badawczego Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA, pt.: Prospekcja lotnicza Bornholm maja 30 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA, pt.: Eksploracja Kopalni Złota - Schwartzenstollen maja 31 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Uniwersyteckiego Klubu Fotografii Lotniczej, pt.: Crimea Project West part of Crimea from the Air maja 32 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.000,00 złotych projektu badawczego Nowe słownictwo polskie. Obserwatorium językowe Uniwersytetu Warszawskiego maja 33 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 946,00 złotych udziału pracownika naukowego Wydziału Filozofii i Socjologii UW w międzynarodowej konferencji ESA Europpean Sociological Assiociation w Ghent (Sociology of Education Reserch, Midterm Conference, Diversity in Education: Issues of Equity and Social Cohesion) maja 34 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji tournee koncertowego Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM UW - Grecja i Macedonia maja 35 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 500,00 złotych udziału przedstawiciela Wydziału Fizyki UW w V Międzynarodowej Konferencji Dydaktycznej DidSci 2012 w Krakowie października 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2 923, 00 zł tematu badawczego: Kubofuturyści i Suprematyści dawniej i w przyszłości Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.276,00 złotych wydania monografii dr Svitlany Romaniuk Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim (języku ukraińskim) listopada 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.500,00 zł wydania publikacji Translation Studies and Eye-Tracking Analysis listopada 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.700,00 zł wydania publikacji Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości listopada 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.700,00 zł upowszechnienia badań pracowników naukowych dotyczących cieczy jonowych w podczas 5th Congerss on ionic liquids w Portugalii, pod warunkiem uzupełnienia braków formalnych.

9 listopada 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.860,00 zł upowszechnienia badań pracowników naukowych dotyczących analizy zwiazków polifenolowych w próbkach żywności w ramach ICFSN 2013: International Conference on Food Science and Nutrition w Londynie, pod warunkiem uzupełnienia braków formalnych listopada 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.500,00 zł organizacji konferencji Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej listopada 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji konferencji 27th International Congress of Papyrology, z przeznaczeniem na poz. 2,3,6 kosztorysu listopada 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych wydania książki habilitacyjnej pt: Studia w realistycznej filozofii ekonomii (wyd. C.H. Beck) listopada 9 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.650,00 zł organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Język współczesnego prawa : polityka a język oraz wydawnictwa pokonferencyjnego listopada 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.050,00 złotych organizacji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Antyk 2.0.czyli ile antyku jest we współczesności listopada 11 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.800,00 złotych organizacji konferencji Dziedzictwo powstania styczniowego: Pamięć. Historia. Myśl polityczna listopada 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.860,00 złotych przygotowania nowego spektaklu Teatru Hybrydy UW listopada 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.149,00 złotych druku: V Tomu Zeszytów Cywilistycznych Lege Artis listopada 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde ( ), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci, pod warunkiem rejestracji koncertu, która po opracowaniu technicznym będzie dostępna na płycie DVD listopada 15 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki listopada 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.250,00 złotych wydania publikacji pokonferencyjnej Ut poesis picture vel ut picture poesis? listopada 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.906,00 złotych udziału reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 Regional International Humanitarian Low Moot Court competition in Sarajevo listopada 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.643,86 złotych udziału w konferencji zagranicznej Odessa National University Model United Nations listopada 19 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji pięciodniowej konferencji: Laureaci literackiej i pokojowej nagrody Nobla obszaru języka hiszpańskiego i portugalskiego nagrodzeni i zasługujący na nagrodę oraz wydania publikacji pokonferencyjnej, z pominięciem poz. 11, 12 kosztorysu listopada 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.500,00 złotych organizacji konferencji : Zabytki starożytne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (w 150. rocznicę utworzenia muzeum) listopada 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.600,00 złotych wydania publikacji pt.: Podatkowe ABC Świadomy Podatnik.

10 V. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH Struktura zrealizowanych przychodów: 10 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Darowizny 1% podatku ,15 2. Pozostałe darowizny ,96 3. Uzyskane dotacje ,00 4. Przychody finansowe /dodatnie różnice kurs. / ,59 5. Przychody finansowe /odsetki bankowe / ,58 6. Odsetki od wierzytelności ,46 7. Pozostałe przychody ,88 8. Wierzytelności 7.630,08 Razem przychody ,52 VI. Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2012 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, książek i pomocy naukowych, działalność kulturalną, działalność wydawniczą, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW. Działania Fundacji UW w 2012 r.: 1. Stypendia naukowe z dotacji celowych. 2. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla wydziałów UW. 3. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów książek oraz przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych jednostek UW 4. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników naukowych jednostek UW. 5. Dofinansowywanie działalności wydawniczej jednostek UW. Realizację zadań statutowych można podzielić na 3 grupy : Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Stypendia naukowe ,00 2. Koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW 6.356,77 3. Koszty finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych UW konferencje, sympozja itp ,42 Razem koszty realizacji zadań statutowych ,19 - w tym wspieranie działalności naukowej UW(poz. 1,3) ,42 złotych.

11 11 2. Koszty administracyjne. Koszty administracyjne można podzielić na 7 grup : Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Zużycie materiałów 8.767,96 2. Usługi obce ,81 3. Podatki i opłaty 1.087,04 4. Wynagrodzenia 0,00 5. Amortyzacja 2.552,24 6. Koszty reprezentacji 770,50 7. Pozostałe koszty 2.788,98 Razem koszty administracyjne ,53 Ad 1. Obejmuje koszty zakupu niskocennego sprzętu biurowego, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup kalendarzy, itp. Ad 2. Usługi obce obejmuje między innymi: koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą Bilans Consulting Sp. z o.o.), koszty usług telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, ogłoszeń prasowych, prowizji i opłat bankowych, opłat eksploatacyjnych za lokal FUW, koszty badania sprawozdania finansowego za 2011 rok. Ad 5. Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW. Ad 6. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW, wizytówki FUW itp. 3. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych: Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Ujemne różnice kursowe i inne 179,64 2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty postęp. arbitrażowego) 8.856,00 Razem koszty 9.035,64 VII. INNE DANE O FUNDACJI a) Osoby zatrudnione w Fundacji W 2012 roku Fundacja UW nie zatrudniała pracowników. b) Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. Fundacja w roku 2012 nie wypłaciła wynagrodzeń. c) Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej FUW nie pobierali w 2012 roku żadnych wynagrodzeń. d)wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

12 Fundacja UW nie zawierała w 2012 roku umów zlecenia. e) Udzielone pożyczki. Fundacja UW nie udzielała w 2012 roku żadnych pożyczek. f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych. Rachunki bieżące Według stanu na dzień FUW posiadała następujące rachunki bieżące: 12 Bieżące rachunki bankowe 1 R-k w XIV Oddział 2 R-k w banku PeKaO SA rachunek zablokowany ,13 USD - 1,91 Lokaty terminowe Według stanu na dzień FUW posiadała następujące lokaty terminowe: 1 R-k w banku 2 R-k w banku 3 R-k w banku 4 R-k w banku 5 R-k w banku 6 R-k w banku 7 R-k w banku 8 R-k w banku 9 R-k w banku lokata negocjowana 10 R-k w banku lokata negocjowana 11 R-k w banku lokata w USD 12 R-k w banku lokata negocjowana 13 R-k w banku PEKAO S.A. lokata negocjowana w USD 14 R-k w banku lokata negocjowana 15 R-k w banku GETIN NOBLE BANK S.A. lokata negocjowana 2.000, , , , , , , , , ,32 USD , ,00 USD , , ,81 g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego. Fundacja UW w 2012 roku nie nabywała żadnych obligacji, udziałów ani akcji.

13 13 Fundacja UW na dzień roku posiadała akcje Centrum Bankowo- Finansowe Nowy Świat SA 10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF Nowy Świat SA, o łącznej wartości ,00 zł. h) Informacja o nabytych nieruchomościach. W 2012 roku Fundacja UW nie nabyła żadnych nieruchomości. i) Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych. W 2012 roku Fundacja UW nie nabyła środków trwałych. j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji UW. Wartość aktywów i pasywów Fundacji przedstawia bilans za 2012 rok, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Rachunek wyników stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. VIII DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE. Zostały przedstawione w części II, pkt 2, litera c) niniejszego sprawozdania. IX ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU PODATKÓW 1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publicznoprawne, a także zaliczki na podatek od zawartych umów o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych. 2. Deklaracje podatkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja UW jest zwolniona z obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od stycznia do listopada 2012 roku. Fundacja składa wyłącznie deklarację CIT-8 zeznanie roczne. X INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W roku 2012 w FUW nie przeprowadzono żadnych kontroli organów zewnętrznych. Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji podano w Informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji UW za 2012 rok, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Za Zarząd Fundacji UW

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce. w 2013 roku. Warszawa, 27 maja 2014 r. Sprawozdanie z działalności Forum Darczyńców w Polsce w 2013 roku Warszawa, 27 maja 2014 r. SPIS TREŚCI 1. O FORUM 2. WŁADZE 3. FINANSE 4. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 4.1. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I E N A R Z E C Z N I E P E Ł N O S P R A W N Y C H S P E S Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2010 Pomagamy od roku 1986 Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń 2011 1 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku 2010 1. Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja)

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF

Stowarzyszenie. Polski Komitet Narodowy. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 317, 02-665 Warszawa Sprawozdanie finansowe za okres: 01 stycznia 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Kielce 2012 1 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 1. Podstawa prawna... 4 2. Charakterystyka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego...

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok. 213 00-511 Warszawa SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo