Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012"

Transkrypt

1 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego 2. Siedziba Fundacji Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa. Biuro Fundacji: Siedziba Administracyjno-Techniczna Kompleksu BUW, ul. Dobra 68/70, Warszawa. 3. Data i numer rejestracji Fundacji: Fundacja została zarejestrowana 29 października 1988 roku w Sądzie Rejestrowym dla Warszawy-Pragi, Wydział VII Cywilny, pod numerem rejestru RF I-94. Dnia 11 października 2004 r. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS jako organizacja pożytku publicznego. 4. Statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON: Zarząd Fundacji: Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r. Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Zarząd Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Hubert Izdebski Przewodniczący Zarządu prof. dr. hab. Marian Górski Członek Zarządu prof. dr hab. Jacek Jagielski Członek Zarządu dr Tomasz Krawczyk Członek Zarządu Lewiński Tomasz Członek Zarządu dr hab. Zofia Marzec Członek Zarządu dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Członek Zarządu prof. dr hab. Michał Nawrocki Członek Zarządu mgr inż. Robert Rzesoś Członek Zarządu

2 2 Dnia 26 listopada 2009 roku Przewodniczący Zarządu Fundacji UW prof. dr hab. Hubert Izdebski złożył na ręce JM Rektor UW rezygnację z pełnienia funkcji przewodniczącego i członka Zarządu FUW. Rezygnacja została przyjęta przez Senat UW Uchwałą Nr 156 z dnia 16 grudnia 2009 roku. Uchwałą nr 199 z dnia 17 marca 2010 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego wybrał na stanowisko Przewodniczącego Zarządu Fundacji UW dotychczasowego członka Zarządu FUW prof. dr hab. Michała Nawrockiego. Uchwałą nr 21 z dnia 14 listopada 2012 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Zarząd Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Michał Nawrocki Przewodniczący Zarządu dr Tomasz Krawczyk Członek Zarządu dr hab. Andrzej Majhofer, prof. UW Członek Zarządu dr hab. Zofia Marzec Członek Zarządu dr Katarzyna Metelska-Szaniawska Członek Zarządu Piotr Müller Członek Zarządu prof. dr hab. Marek Wąsowicz Członek Zarządu 6. Komisja Rewizyjna Fundacji Uchwałą Nr 15 z dnia 22 października 2008 r Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Komisję Rewizyjną Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Golimowski dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW dr Piotr Lehr-Spławiński prof. dr hab. Wojciech Maciejewski dr hab. Andrzej Sieroszewski, prof. UW 15 kwietnia 2009 Minister Skarbu Państwa powołał w skład Komisji Rewizyjnej na kadencję : dr. Maksymiliana Marka Cherkę i dr. hab. Dariusza Kuźminę, prof. UW Komisja Rewizyjna FUW na pierwszym posiedzeniu kadencji, które odbyło się w dniu 4 czerwca 2009 roku wybrała na przewodniczącego Komisji prof. dr hab. Wojciecha Maciejewskiego. Uchwałą nr 21 z dnia 14 listopada 2012 roku Senat Uniwersytetu Warszawskiego powołał na okres kadencji Komisję Rewizyjną Fundacji UW w następującym składzie: prof. dr hab. Jerzy Golimowski dr hab. Wojciech Kocot, prof. UW dr Piotr Lehr-Spławiński prof. dr hab. Wojciech Maciejewski

3 3 12 grudnia 2012 Minister Skarbu Państwa powołał w skład Komisji Rewizyjnej na kadencję : dr Maksymiliana Marka Cherkę i dr hab. Dariusza Kuźminę, prof. UW. 7. Cele statutowe Fundacji: Celem Fundacji jest finansowanie: 1. uniwersyteckiej bazy materialnej, zwłaszcza zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism, 2. rozwoju kadry naukowej, 3. naukowych badań własnych Uczelni. II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ 1. Cele statutowe Fundacji UW były w 2012 roku realizowane w szczególności przez: a) udzielanie stypendiów naukowych krajowych i zagranicznych uzdolnionym pracownikom naukowym Uniwersytetu Warszawskiego, zwłaszcza spośród młodej kadry, b) finansowanie konferencji, sympozjów i spotkań o charakterze naukowym związanych z działalnością Uniwersytetu Warszawskiego, c) finansowanie pobytów naukowych w kraju oraz zapraszanie w celach naukowych wybitnych uczonych i specjalistów, d) finansowanie i podejmowanie inicjatyw wydawniczych o charakterze naukowym lub dotyczących działalności Uniwersytetu Warszawskiego, e) pomoc w finansowaniu prac naukowo-badawczych prowadzonych przez koła lub organizacje lub grupy studenckie, f) finansowanie lub wspieranie finansowe innych form ruchu naukowego i kulturalnego studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 2. Formy działalności statutowej Fundacji UW. W działalności statutowej Fundacji UW w 2012 roku należy wyróżnić następujące dominujące dziedziny: a) działalność na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni, b) działalność na rzecz studenckiego ruchu naukowego i kulturalnego, Działalność statutowa Fundacji prowadzona była ze środków zgromadzonych na rachunkach Fundacji UW, pochodzących z otrzymanych dotacji i darowizn, wpłat z tytułu 1% oraz odsetek od lokat. Fundacja prowadzi obecnie subkonta dla wielu jednostek organizacyjnych uczelni, które otrzymują za pośrednictwem FUW środki z przeznaczeniem na cel określony przez sponsorów, w tej liczbie znajduje się 9 nagród i stypendiów naukowych. Ponadto ze środków własnych FUW dofinansowuje inne rodzaje działalności Uczelni jak: konferencje naukowe, wydawnictwa, terenowe badania naukowe, działalność kulturalną. Szczegółowe informacje dotyczące przedsięwzięć dofinansowywanych przez Fundację w 2012 roku zawarte są w tabeli, przedstawiającej uchwały przyjęte przez Zarząd FUW w 2012 roku. c) działalność zlecona Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe: 1). Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego otrzymała od Instytutu Książki zlecenie realizacji części odbywającej się na terenie Uniwersytetu zadania publicznego Festiwal Naukowo- Artystyczny <<Schulz w Warszawie, Drohobycz w Warszawie>>. Wydarzenia festiwalu: sesje naukowe, debaty, koncerty, wystawy zostały zrealizowane we współpracy z Instytutem

4 4 Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz innymi podmiotami naukowymi i kulturalnymi z Polski i Ukrainy w okresie listopada 2012 r. łączna liczba uczestników imprez wyniosła ok. 200 osób. Całkowity koszt zadania zrealizowanego przez FUW wyniósł ,20 zł i został w całości pokryty ze środków Instytutu Książki. Raport końcowy z wykonania zadania, przedłożony w Instytucie Książki w dniu r., został przyjęty i zatwierdzony. 2). Dotacja Narodowego Instytutu Audiowizualnego na zadanie publiczne Botaniczne archiwalia Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego złożyła w porozumieniu z UW wniosek o dotację na zadanie publiczne Botaniczne archiwalia i otrzymała dotację celową Narodowego Instytutu Audiowizualnego w ramach Programu Dziedzictwo Cyfrowe w wysokości ,00 zł. Zgłoszona we wniosku digitalizacja zbiorów rycin i negatywów szklanych Ogrodu Botanicznego UW wraz z ich udostępnieniem w sieci Internet została zrealizowana we współpracy z Ogrodem Botanicznym UW w okresie wrzesień-grudzień 2012 łączna liczba zdigitalizowanych obiektów wyniosła 8609, z czego 3860 zostało opisanych i udostępnionych w sieci Internet. Całkowity koszt zadania wyniósł ,13 zł, z czego ,00 zł pokryto zgodnie z umową z dotacji Narodowego Instytutu Audiowizualnego, ,13 zł pokryto z wkładu własnego Fundacji UW. Raport końcowy z wykonania zadania, przedłożony w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w dniu r., został przyjęty i zatwierdzony. 3. Opis głównych zdarzeń prawnych w działalności Fundacji o skutkach finansowych: a) umowa z dnia 24 września 2012 roku, zawarta pomiędzy Instytutem Książki z siedzibą: Kraków ul. Szczepańska 1 a Fundacją UW na realizację zadania zleconego Schulz w Warszawie, Drohobycz w Warszawie, b) umowa nr 014/12/NInA z dnia 31 października 2012 roku, zawarta pomiędzy Narodowym Instytutem Audiowizualnym a Fundacją UW na realizację zadania publicznego w ramach Programu Dziedzictwo Cyfrowe, pt. Botaniczne Archiwalia. Powyższe zdarzenia prawne o skutkach finansowych zostały opisane w pkt. 2c). III. INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego nie prowadzi działalności gospodarczej. IV. UCHWAŁY ZARZĄDU FUNDACJI Zarząd Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego podjął w 2012 roku 94 uchwały. Dotyczyły one działalności statutowej Fundacji. Na posiedzeniach Zarządu Fundacji w 2012 roku omawiane były sprawy finansowe oraz organizacyjne Fundacji, a w szczególności sprawy przydziału stypendiów i nagród naukowych, rozpatrywane były wnioski o dofinansowania wyjazdów pracowników naukowych Uczelni i studentów na konferencje i sympozja, wnioski o dofinansowanie działalności naukowej i wydawniczej kół naukowych i jednostek UW.

5 5 Prowadzone były również, wraz z UW, starania o odzyskanie należności od Holdingu Liwa, zakończone wyrokiem Sądu Polubownego, zasądzającym od dłużnika dochodzone przez Fundację UW kwoty. W poniższej tabeli zestawiono wszystkie Uchwały Zarządu Fundacji UW podjęte w 2012 roku: Lp. Data Numer Zakres decyzji stycznia 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.500,00 zł udziału pracownika naukowego WGiSR UW w The Fourth International Conference on Advanced Geographic Information Systems, Apliccations and Services lutego 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych wydania publikacji Rzeka Wisła jej wartość i percepcja. Wisła w edukacji geograficznej lutego 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych wydania publikacji Zakład Glottodydaktyki Instytutu Germanistyki UW. 40 lat działalności oraz organizacji konferencji naukowej Rozwój polskiej myśli glottodydaktycznej w latach lutego 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.865,00 złotych realizacji projektu Crimea Project Aerial Archaeology lutego 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.624,98 złotych realizacji projektu Eksploracja kopalni srebra Marie Agnes lutego 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.150,00 złotych wydania publikacji Nauczyciel wobec komputerowo wspomaganej akwizycji języka ujęcie glottodydaktyczne lutego 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych realizacji projektu Droga do Indii Spotkania ludzi i kultur czy nowy kolonializm lutego 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.840,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji Fons largus. The Library: a Source of Inspiration Biblioteka, źródło inspiracji lutego 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.718,00 złotych udziału członków Koła Naukowego Dyplomacji i Prawa La Diplomatie et le Droit w konferencji Belgrade Model United Nations BIMUN lutego 9 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 8.000,00 złotych organizacji konferencji Miasto i środowisko naturalne w Polsce. Doświadczenia dla Ameryki Łacińskiej lutego 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.751,00 złotych organizacji konferencji naukowej Autor i jego dzieło w wiekach średnich lutego 11 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.200,00 złotych wydania publikacji Socjologia na Uniwersytecie Warszawskim (wydanie II poprawione, red. Antoni Sułek) lutego 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.430,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji naukowej Nicolas Gomez Davila: filozofia, prawo, polityka lutego 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.260,00 złotych projektu Rzeźba terenu jako czynnik stymulujący i ograniczający rozwój regionalny w obszarach aridowych (na przykładzie wybranych obszarów południowego Maroka) lutego 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.500,00 złotych wydania publikacji pokonferencyjnej z konferencji Nowe rzeczywistości społeczne, nowe teorie socjologiczne, w związku z jubileuszem prof. Aleksandry Jasińskiej-Kani lutego 15 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych wydania publikacji 25 najważniejszych odsłonięć geologicznych w Górach Świętokrzyskich lutego 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.000,00 złotych organizacji międzynarodowej konferencji naukowej 3nd Polish Law & Economics Conference lutego 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.794,24 złotych projektu badawczego Rozwój lokalny na obszarach pustynnych studium przypadku oaz Liwa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

6 lutego 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą od 800,00 do 3.000,00 złotych organizacji V Międzynarodowej Konferencji Studencko Doktoranckiej Spory międzynarodowe wyzwanie dla współczesnego świata, pod warunkiem uzyskania przez wnioskodawców dofinansowania z zadeklarowanych źródeł lutego 19 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych organizacji wystawy Architektura Uniwersytetu Warszawskiego w XXI wieku lutego 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.453,00 złotych wyjazdu drużyny UW na konkurs Jean Pictet Competition lutego 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.620,00 złotych organizacji konferencji Small Group Meeting EASP Control Experience, Intergroup Relations and Power lutego 22 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych organizacji konferencji naukowej Nienormatywne praktyki rodzinne lutego 23 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.720,00 złotych publikacji monografii autorstwa Prof. Agnieszki Bartoszewicz Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce lutego 24 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.490,00 złotych publikacji jubileuszowej z okazji 10-lecia ZPM Ius Gentium : Prawo międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku lutego 25 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.550,00 złotych udziału doktorantki Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta B. Zajonca UW w konferencji naukowej Zero tolerancji dla dyskryminacji ze względu na płeć i molestowanie w Europie lutego 26 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych publikacji tomu Komunistyczni bohaterowie. Tom 1 tradycja, kult, rytuał lutego 27 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.000,00 złotych udziału członków Koła Naukowego Chemii Biologicznej Nukleotyd w międzynarodowej konferencji Thirteenth Tetrahedron Symposium Challenges in Bioorganic and Medicinal Chemistry lutego 28 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.250,00 złotych wydawnictwa pokonferencyjnego oraz organizacji I Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji lutego 29 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.050,00 złotych organizacji wystawy Między Polską, Sycylią a antykiem lutego 30 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.880,00 złotych przygotowania spektaklu dramatycznego Teatru Hybrydy UW pt. Najszczęśliwszy dzień w życiu marca 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 zł organizacji międzynarodowej konferencji naukowej Deliberation: values, processes, institutions marca 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.500,00 złotych udziału studentów Wydziału Fizyki w konferencji 7th International Conference on Quantum Dots kwietnia 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.000,00 zł udziału przedstawiciela Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych w konferencji Sustainability: News Perspectives and Opportunities kwietnia 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 zł udziału drużyny WP i A UW w międzynarodowym konkursie: Central and Eastern European Moot Court Competition maja 1 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok maja 2 Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu Fundacji UW i skierowania do Komisji Rewizyjnej Fundacji UW sprawozdania Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok maja 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.200,00 złotych udziału pracowników naukowych Wydziału Lingwistyki Stosowanej w I World Congress of Scholars of English Linguistics Issues in English Linguistics maja 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.000,00 zł wydania publikacji Lingworealioznawcze aspekty nauczania języka hiszpańskiego.

7 maja 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.664,09 zł udziału pracowników naukowych Wydziału Neofilologii w VII Międzynarodowej Konferencji The Erotic.Exploring the Critical Issues maja 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 500,00 zł udziału w pracownika naukowego Wydziału Filozofii i Socjologii UW w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych pt. : Uncertainty and disquiet odbywającej się w Nanterre (Francja) maja 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.700,00 złotych realizacji projektu Koła Naukowego Studentów Geografii Wpływ szarż lodowcowych na życie i gospodarkę ludności zamieszkującej dolinę Wancz w Pamirze Zachodnim (Tadżykistan) maja 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 zł realizacji projektu badawczego Hellenistyczna zabudowa Tanais fortyfikacje i przyległy teren miejski. Kontynuacja badań. Badania ceramologiczne maja 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych organizacji 57. Warsztatów Biologii Ewolucyjnej maja 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 6.000,00 złotych projektu Badania środowiskowe, opis i charakterystyka biologiczna nowego gatunku Babesia, odkrytego u gryzoni z masywu Synaju (Egipt) maja 9 Uchwała w sprawie dofinansowania projektu X Warsztaty Kryminalistyczne, do wysokości kwoty uzyskanego dofinansowania z innych źródeł wymienionych w pkt. 3 Zasad i trybu dofinansowywania, jednakże nie większej niż 4.500,00 złotych maja 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych projektu Badania wykopaliskowe na inkaskim stanowisku Maucallacta w Peru oraz analiza materiału ceramicznego z motywami zoomorficznymi maja 11 Uchwała w sprawie dofinansowanie kwotą 8.000,00 złotych wydania książki: Novae. An Archaeological Guide to Roman Legionary Fortress and Early Byzantine Town on the Lower Danube (Bułgaria) maja 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych projektu badawczego Koła Naukowego Gringos Wybory prezydenckie w Meksyku w percepcji społecznej i w mediach maja 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.575,00 złotych przygotowania do druku, druku i oprawy Teki Historyka nr 44 i maja 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych udziału reprezentacji UW w finałach regionalnych międzynarodowego konkursu biologii syntetycznej igem maja 15 Uchwała w w sprawie dofinansowania kwotą 3.315,00 złotych wydania publikacji pt.: Nowoczesność i globalizacja na północnym Podlasiu. Perspektywa etnograficzna maja 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.500,00 złotych wydania publikacji Poczęty w BUW. Wspomnienia o Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie z lat maja 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.990,00 złotych wydania publikacji Grex Magistri Hiacynthi. Studia ofiarowane prof. JackowiBanaszkiewiczowi maja 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Geneza wybranych form strefy marginalnej lodowca Flaa w SE Islandii w świetle badań geomorfologicznych maja 29 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.750,00 złotych wyjazdu promującego Teatr Hybrydy UW i Uniwersytet Warszawski w Kanadzie maja 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Ocena efektywności oddziaływania nowych związków peptydomimetyków, potencjalnych cytostatyków przeciwnowotworowych, z biomolekułą DNA maja 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.000,00 złotych projektu pt.: Szczegółowe badanie i określenie składu chemicznego rzadkich materiałów Gór Chibiny na Półwyspie Kola, Rosja.

8 maja 22 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu Niepełnosprawni w Kamerunie: świadomość społeczna a działalność i wsparcie organizacji pozarządowych. Badania oraz udział w warsztatach dotyczących języka migowego konferencji 7th Congress of African maja 23 Uchwała w sprawie dofinansowania 2.790,00 złotych wydawnictwa Pismo orientalistyczno-afrykanistyczne Loża Wschodu maja 24 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu Świat współczesnej afrykańskiej kobiety, kobiecość oczami młodych mieszkanek Nairobi badania terenowe w Nairobi w Kenii maja 25 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.400,00 złotych udziału członków Koła Naukowego Geoinformatyki i Teledetekcji UW w konferencji oraz realizacji projektu Badania biometryczne i teledetekcyjne ekosystemu Karkonoszy (HyMountEcos) maja 26 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.000,00 złotych wydania publikacji pokonferencyjnej Poza monogamią maja 27 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych projektu Kościół Św. Katarzyny w Warszawie maja 28 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.566,00 złotych wydawnictwa Koła Naukowego Archeologii Prowincji Rzymskich HISPANIA pt.: Archeologia Hiszpanii nowe perspektywy badawcze maja 29 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.450,00 złotych projektu badawczego Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA, pt.: Prospekcja lotnicza Bornholm maja 30 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA, pt.: Eksploracja Kopalni Złota - Schwartzenstollen maja 31 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych projektu badawczego Uniwersyteckiego Klubu Fotografii Lotniczej, pt.: Crimea Project West part of Crimea from the Air maja 32 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 7.000,00 złotych projektu badawczego Nowe słownictwo polskie. Obserwatorium językowe Uniwersytetu Warszawskiego maja 33 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 946,00 złotych udziału pracownika naukowego Wydziału Filozofii i Socjologii UW w międzynarodowej konferencji ESA Europpean Sociological Assiociation w Ghent (Sociology of Education Reserch, Midterm Conference, Diversity in Education: Issues of Equity and Social Cohesion) maja 34 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji tournee koncertowego Chóru Kameralnego COLLEGIUM MUSICUM UW - Grecja i Macedonia maja 35 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 500,00 złotych udziału przedstawiciela Wydziału Fizyki UW w V Międzynarodowej Konferencji Dydaktycznej DidSci 2012 w Krakowie października 1 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2 923, 00 zł tematu badawczego: Kubofuturyści i Suprematyści dawniej i w przyszłości Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.276,00 złotych wydania monografii dr Svitlany Romaniuk Struktura kategorii temporalności we współczesnym języku ukraińskim (języku ukraińskim) listopada 2 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.500,00 zł wydania publikacji Translation Studies and Eye-Tracking Analysis listopada 3 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.700,00 zł wydania publikacji Kultura jako pamięć. Posttradycjonalne znaczenie przeszłości listopada 4 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.700,00 zł upowszechnienia badań pracowników naukowych dotyczących cieczy jonowych w podczas 5th Congerss on ionic liquids w Portugalii, pod warunkiem uzupełnienia braków formalnych.

9 listopada 5 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.860,00 zł upowszechnienia badań pracowników naukowych dotyczących analizy zwiazków polifenolowych w próbkach żywności w ramach ICFSN 2013: International Conference on Food Science and Nutrition w Londynie, pod warunkiem uzupełnienia braków formalnych listopada 6 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 4.500,00 zł organizacji konferencji Kształtowanie współczesnej przestrzeni miejskiej oraz wydanie publikacji pokonferencyjnej listopada 7 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji konferencji 27th International Congress of Papyrology, z przeznaczeniem na poz. 2,3,6 kosztorysu listopada 8 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.000,00 złotych wydania książki habilitacyjnej pt: Studia w realistycznej filozofii ekonomii (wyd. C.H. Beck) listopada 9 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 9.650,00 zł organizacji Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Język współczesnego prawa : polityka a język oraz wydawnictwa pokonferencyjnego listopada 10 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.050,00 złotych organizacji Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Antyk 2.0.czyli ile antyku jest we współczesności listopada 11 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.800,00 złotych organizacji konferencji Dziedzictwo powstania styczniowego: Pamięć. Historia. Myśl polityczna listopada 12 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 2.860,00 złotych przygotowania nowego spektaklu Teatru Hybrydy UW listopada 13 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.149,00 złotych druku: V Tomu Zeszytów Cywilistycznych Lege Artis listopada 14 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji ogólnopolskiej konferencji naukowej Bibliotheca Lindiana. Samuel Bogumił Linde ( ), pierwszy dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. W 165. rocznicę śmierci, pod warunkiem rejestracji koncertu, która po opracowaniu technicznym będzie dostępna na płycie DVD listopada 15 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 3.000,00 złotych organizacji Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Zmysłowy komunizm. Somatyczne doświadczenie epoki listopada 16 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.250,00 złotych wydania publikacji pokonferencyjnej Ut poesis picture vel ut picture poesis? listopada 17 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.906,00 złotych udziału reprezentacji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 Regional International Humanitarian Low Moot Court competition in Sarajevo listopada 18 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.643,86 złotych udziału w konferencji zagranicznej Odessa National University Model United Nations listopada 19 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą ,00 złotych organizacji pięciodniowej konferencji: Laureaci literackiej i pokojowej nagrody Nobla obszaru języka hiszpańskiego i portugalskiego nagrodzeni i zasługujący na nagrodę oraz wydania publikacji pokonferencyjnej, z pominięciem poz. 11, 12 kosztorysu listopada 20 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 5.500,00 złotych organizacji konferencji : Zabytki starożytne ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie (w 150. rocznicę utworzenia muzeum) listopada 21 Uchwała w sprawie dofinansowania kwotą 1.600,00 złotych wydania publikacji pt.: Podatkowe ABC Świadomy Podatnik.

10 V. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH Struktura zrealizowanych przychodów: 10 Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Darowizny 1% podatku ,15 2. Pozostałe darowizny ,96 3. Uzyskane dotacje ,00 4. Przychody finansowe /dodatnie różnice kurs. / ,59 5. Przychody finansowe /odsetki bankowe / ,58 6. Odsetki od wierzytelności ,46 7. Pozostałe przychody ,88 8. Wierzytelności 7.630,08 Razem przychody ,52 VI. Większość darowizn otrzymanych przez Fundację przekazanych zostało na cele określone przez darczyńców. Fundacja administrowała tymi środkami, lokowała je, realizowała i nadzorowała prawidłowość ich wykorzystania. Darowizny otrzymane przez Fundację na wskazane cele wykorzystane zostały zgodnie z intencjami i poleceniami darczyńców. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH 1. Koszty działalności statutowej na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni. W ramach tej działalności Fundacja UW, zgodnie ze swoim statutem, działała wyłącznie na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Ze środków Fundacji lub poprzez Fundację dofinansowywano w roku 2012 sympozja, konferencje, działalność naukową, zakupy aparatury, książek i pomocy naukowych, działalność kulturalną, działalność wydawniczą, a także rozwój bazy materialnej i socjalnej UW. Działania Fundacji UW w 2012 r.: 1. Stypendia naukowe z dotacji celowych. 2. Sfinansowanie z dotacji celowych zakupu aparatury do celów dydaktycznych dla wydziałów UW. 3. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe, zakupów książek oraz przygotowania prac doktorskich pracowników naukowych jednostek UW 4. Dotowanie z dotacji celowych wyjazdów na konferencje naukowe pracowników naukowych jednostek UW. 5. Dofinansowywanie działalności wydawniczej jednostek UW. Realizację zadań statutowych można podzielić na 3 grupy : Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Stypendia naukowe ,00 2. Koszty rozwoju bazy socjalnej i materialnej UW 6.356,77 3. Koszty finansowania działalności naukowej jednostek organizacyjnych UW konferencje, sympozja itp ,42 Razem koszty realizacji zadań statutowych ,19 - w tym wspieranie działalności naukowej UW(poz. 1,3) ,42 złotych.

11 11 2. Koszty administracyjne. Koszty administracyjne można podzielić na 7 grup : Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Zużycie materiałów 8.767,96 2. Usługi obce ,81 3. Podatki i opłaty 1.087,04 4. Wynagrodzenia 0,00 5. Amortyzacja 2.552,24 6. Koszty reprezentacji 770,50 7. Pozostałe koszty 2.788,98 Razem koszty administracyjne ,53 Ad 1. Obejmuje koszty zakupu niskocennego sprzętu biurowego, materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych, zakup kalendarzy, itp. Ad 2. Usługi obce obejmuje między innymi: koszty prowadzenia księgowości FUW (Fundacja zawarła umowę na prowadzenie usług księgowych z firmą Bilans Consulting Sp. z o.o.), koszty usług telekomunikacyjnych, informatycznych, pocztowych, ogłoszeń prasowych, prowizji i opłat bankowych, opłat eksploatacyjnych za lokal FUW, koszty badania sprawozdania finansowego za 2011 rok. Ad 5. Amortyzacja naliczona od środków trwałych FUW. Ad 6. Koszty reprezentacji i reklamy obejmują zakupy artykułów spożywczych na posiedzenia Zarządu FUW oraz na spotkania z gośćmi lub kontrahentami FUW, wizytówki FUW itp. 3. Struktura pozostałych kosztów operacyjnych i finansowych: Lp. Wyszczególnienie Kwota 1. Ujemne różnice kursowe i inne 179,64 2. Pozostałe koszty operacyjne (koszty postęp. arbitrażowego) 8.856,00 Razem koszty 9.035,64 VII. INNE DANE O FUNDACJI a) Osoby zatrudnione w Fundacji W 2012 roku Fundacja UW nie zatrudniała pracowników. b) Łączna kwota wynagrodzeń w Fundacji. Fundacja w roku 2012 nie wypłaciła wynagrodzeń. c) Wysokość rocznego i miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia członków Zarządu i innych organów Fundacji. Członkowie Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej FUW nie pobierali w 2012 roku żadnych wynagrodzeń. d)wydatki na wynagrodzenia z umów zlecenia.

12 Fundacja UW nie zawierała w 2012 roku umów zlecenia. e) Udzielone pożyczki. Fundacja UW nie udzielała w 2012 roku żadnych pożyczek. f) Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych. Rachunki bieżące Według stanu na dzień FUW posiadała następujące rachunki bieżące: 12 Bieżące rachunki bankowe 1 R-k w XIV Oddział 2 R-k w banku PeKaO SA rachunek zablokowany ,13 USD - 1,91 Lokaty terminowe Według stanu na dzień FUW posiadała następujące lokaty terminowe: 1 R-k w banku 2 R-k w banku 3 R-k w banku 4 R-k w banku 5 R-k w banku 6 R-k w banku 7 R-k w banku 8 R-k w banku 9 R-k w banku lokata negocjowana 10 R-k w banku lokata negocjowana 11 R-k w banku lokata w USD 12 R-k w banku lokata negocjowana 13 R-k w banku PEKAO S.A. lokata negocjowana w USD 14 R-k w banku lokata negocjowana 15 R-k w banku GETIN NOBLE BANK S.A. lokata negocjowana 2.000, , , , , , , , , ,32 USD , ,00 USD , , ,81 g) Wartość nabytych obligacji oraz wielkość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego. Fundacja UW w 2012 roku nie nabywała żadnych obligacji, udziałów ani akcji.

13 13 Fundacja UW na dzień roku posiadała akcje Centrum Bankowo- Finansowe Nowy Świat SA 10 akcji, co stanowi 10% wszystkich akcji CBF Nowy Świat SA, o łącznej wartości ,00 zł. h) Informacja o nabytych nieruchomościach. W 2012 roku Fundacja UW nie nabyła żadnych nieruchomości. i) Informacja o nabytych pozostałych środkach trwałych. W 2012 roku Fundacja UW nie nabyła środków trwałych. j) Wartość aktywów i zobowiązań Fundacji UW. Wartość aktywów i pasywów Fundacji przedstawia bilans za 2012 rok, który stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Rachunek wyników stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. VIII DANE O DZIAŁALNOŚCI ZLECONEJ FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE. Zostały przedstawione w części II, pkt 2, litera c) niniejszego sprawozdania. IX ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU PODATKÓW 1. Rozliczenia z tytułu zobowiązań podatkowych Fundacja regulowała w terminach wszystkie zobowiązania podatkowe i publicznoprawne, a także zaliczki na podatek od zawartych umów o dzieło i przeniesienie autorskich praw majątkowych. 2. Deklaracje podatkowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Fundacja UW jest zwolniona z obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od stycznia do listopada 2012 roku. Fundacja składa wyłącznie deklarację CIT-8 zeznanie roczne. X INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH KONTROLACH W roku 2012 w FUW nie przeprowadzono żadnych kontroli organów zewnętrznych. Pozostałe informacje wymagane Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji podano w Informacji dodatkowej, stanowiącej załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat Fundacji UW za 2012 rok, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. Za Zarząd Fundacji UW

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZA ROK 2013 Podpis osoby sporządzającej 1 / 6 1. DANE INFORMACYJNE NAZWA FUNDACJI FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY ADRES FUNDACJI, ul. Orla 4 DATA WPISU DO REJESTRU 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2014 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2012 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP

FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO GOLENIÓW REGON NIP FUNDACJA THEOSIS BOLECHOWO 14 72-100 GOLENIÓW REGON 363020412 NIP 8561851308 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI THEOSIS ZA 2015 ROK GOLENIÓW, 08 LISTOPADA 2016 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 213 ROK ZIELONA GÓRA, 2 CZERWCA 214 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 Płock, dnia 27 lutego 2014 roku I. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2013 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2005 1. Nazwa Stowarzyszenia Siedziba i adres Data rejestracji 23.06.2001 Nr księgi rejestrowej 0000020434 REGON 572026137 telefon (0 67) 28-29-436 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2009 Kraków, marzec 2010 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji 3. Informacja o działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NIKT NIE ZOSTAJE ZA OKRES OD 19.03. 2014 r. DO 31.12.2014 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Adopcje Malamutów w Poznaniu za rok 2011 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie,

2. realizacja projektu W kuźni talentów twórczość uczniów na rzecz społeczności lokalnej dofinansowanego przez Urząd Gminy w Zabierzowie, 5. wyszukiwanie szczególnie uzdolnionych młodych ludzi oraz pomoc i wsparcie ich edukacji, w szczególności poprzez: a) nagradzanie lub sponsorowanie dzieci i młodzieży na rzecz których działa Fundacja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2011 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AKADEMIA MŁODYCH ODKRYWCÓW za rok 2015 1. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Akademia Młodych Odkrywców Data wpisu do KRS: 27.11.2012 r. Siedziba: os. Bohaterów Września 12

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO ZA 2004r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz. 529) SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: FUNDACJA ROZWOJU II LO W CHEŁMIE 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach Górnych za 2011 r. Łaziska Górne 2012 r. S P R A W O Z D A N I E z działalności Fundacji Pracowniczej PRO-EKO w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres Jastrzębie-Zdrój, 20.06.2016 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Pasjonaci za okres 01.01.2015 31.12.2015 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2012 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167

2.1. Prezes Renata Bronisz Czyż, zam. 21-040 Świdnik, ul. Kamińskiego 11/5. 2.2. Członkowie: Justyna Szuba, zam. 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 15/167 Sprawozdanie z działalności za rok 2012 1 I. Dane podmiotu, którego dotyczy sprawozdanie: 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55

FUNDACJA JA, MY, ONI. ul. Energetyków 7/10A. 65-729 Zielona Góra REGON 081162283 NIP 929-185-67-55 FUNDACJA JA, MY, ONI ul. Energetyków 7/1A 65-729 Zielona Góra REGON 81162283 NIP 929-185-67-55 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JA, MY, ONI ZA 214 ROK ZIELONA GÓRA, 24 MARCA 216 ROKU 1 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2012 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera. za rok 2012 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 1 Sprawozdanie Zarządu Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za rok 2011 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2013 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPIERANIA NOWOCZESNYCH METOD LECZENIA TERAPIA ALTA za 2010 rok Fundacja Wspierania Nowoczesnych Metod Leczenia TERAPIA ALTA została ustanowiona przez INSTYTUT BIOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R.

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R. SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2013 R. W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji dla Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za rok 2007 1. Podstawa prawna - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach - Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne:

1. Informacje ogólne: SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w okresie 1 stycznia 2008r. - 31 grudnia 2008r. Warszawa, marzec 2009 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Dom Krakowski za rok 2007 Kraków, 17 marzec 2007 r. Spis treści: 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie. 3 str. 2. Działalność statutowa Fundacji. 4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI BIAŁORUSKI DOM INFORMACYJNY ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Kraków, dnia 24 kwietnia 2010 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2009 ROK Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BARIERA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE I. Nazwa organizacji: Fundacja Bariera Siedziba i adres: ul. Smoleńsk 22/25,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008

Sprawozdanie z działalności Fundacji Uniwersytetu Rolniczego. za rok 2008 Fundacja Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków tel: +48 12 6624294 fax: +48 12 6624291 e-mail: fundacjaraiar.krakow.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2014 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2013 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2014 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009.

Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. Sprawozdanie Hutniczej Fundacji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej w Krakowie - OPP z działalności w roku 2009. 1. Nazwa fundacji: Hutnicza Fundacja Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, siedziba i adres:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile za rok 2010 STOWARZYSZENIE NAUKOWE COLLEGIUM INVISIBILE ul. Krakowskie Przedmieście 3/12, 00-047 Warszawa email: ci@ci.edu.pl, http://www.ci.edu.pl Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok.

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Stowarzyszenia GEN za 2006 rok. Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Genetycznymi GEN w Poznaniu os. Lecha 14 http://www.gen.org.pl; e mail : gen@gen.org.pl tel/fax (0 61 ) 87 07 721; kom. 0 607 222 721 NIP 782 22 25 786; REGON:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ ZA ROK 2004 Krajowa Fundacja Oświatowa, zwana dalej FUNDACJĄ, z siedzibą w Warszawie ul. Łabiszyńska 25 w dniu 24 lipca 2003 r. została wpisana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014

SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji im. Księdza Jordana za rok 2014 Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności Fundacji.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe. z działalności. Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę. za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji Pomoc Chorym na Białaczkę za okres: od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Fundacja Pomoc Chorym na Białaczkę Katedra i Klinika Hematologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRAŻYNY PIECHOCKIEJ-KRANC RADOSNE DZIECIŃSTWO Z SIEDZIBA W BYDGOSZCZY W ROKU 2005 DANE FUNDACJI: Fundacja Grażyny Piechockiej-Kranc Radosne Dzieciństwo z siedziba w

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej (dalej: Fundacja ) za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb"

Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Fundacja Rozwoju Aktywności Nasze Dzieci Nasz Skarb" 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2012 Kraków, maj 2013 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2013 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa styp.1rok@fejj.pl www.fejj.pl Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Sprawozdanie merytoryczne fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno Społeczny Noosfera za rok 2015 Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 I. Płock, dnia 9 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI GRUPY PERN PRZYJAŹŃ W ROKU 2014 NAZWA FUNDACJI Fundacja Grupy PERN Przyjaźń SIEDZIBA I ADRES Płock (09-410 Płock), ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I WSPIERANIA NIKODEMA BYTNERA,, NIKOŚ ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJACY OKRES OD 21.11.2012r DO 31.12.2013r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2006 R. (zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001r.) INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA ZA OKRES OD 1 LIPCA 2008 roku DO 30 CZERWCA 2009 ROKU zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2011 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2011 Kraków, kwiecień 2012 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji. Fundacja Badawcza Nutricia za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji. Fundacja Badawcza Nutricia za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie z działalności statutowej Fundacji. Fundacja Badawcza Nutricia za okres od 1 stycznia 2009 do 31 grudnia 2009 r. Siedzibą Fundacji jest 00-728 Warszawa ul. Bobrowiecka Nr 6 Fundacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY. za rok 2012 Kraków, 26.06.2013r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI INSTYTUT ARCHITEKTURY za rok 2012 1. Dane Fundacji. Nazwa: Fundacja Instytut Architektury. Adres: ul. Bałuckiego 5B/6, 30-318 Kraków.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZMIANA ZA OKRES OD 01.01.2013 r. DO 31.12.2013 r. Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010

Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2010 1. Stowarzyszenie Bratniej Pomocy Odd Fellows w Rzeczypospolitej Polskiej Ul. Hugona Kołłątaja 32/6 50-005 Wrocław Data rejestracji w KRS 23.11.2001

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2013 Warszawa, marzec 2014 r. I. INFORMACJE O ORGANIZACJI NAZWA: Stowarzyszenie Konsumentów Polskich SIEDZIBA i ADRES: ul. M. Kasprzaka 49, 01-234 Warszawa NUMER

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013

Sprawozdanie z działalności. Fundacji Buma. im. Jacka i Piotra Michalskich. za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Buma im. Jacka i Piotra Michalskich za rok 2013 Kraków, maj 2014 Spis treści 1. Informacje o Fundacji, której dotyczy sprawozdanie 2. Działalność statutowa Fundacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010

Sprawozdanie. z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki Gerber Organizacji Pożytku Publicznego za rok 2010 Nr KRS: 0000251624 Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja

Bardziej szczegółowo

sporządzony na dzień 31.12.2013

sporządzony na dzień 31.12.2013 Katowickie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Starszych Niepełnosprawnych i Oczekujących REGON: 276585647 Wsparcia 'OPOKA" ul. M. Oblatów 24 40-129 Katowice (nazwa jednostki) Rachunek wyników sporządzony na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 STOWARZYSZENIE DAJ SZANSĘ NIP: 649-11-17-713 POMOCY DZIECIOM I OSOBOM KALEKIM - NIEPEŁNOSPRAWNYM REGON: 272132015 W ZAWIERCIU INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 Spis tabel: Zmiany w ciągu roku wartości środków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE. Sprawozdanie merytoryczne Fundacji AUDEMUS AUDIRE 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI AUDEMUS AUDIRE 2013 1. Fundacja AUDEMUS AUDIRE z siedzibą w Warszawie (02-884) przy ulicy Puławskiej 538, powstała na mocy Aktu Fundacyjnego podpisanego 16 listopada

Bardziej szczegółowo

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679

b) Stowarzyszenie posiada numery identyfikacyjne nadane prze GUS o / Tarnów REGON 852735443 II Urząd Skarbowy w Tarnowie NIP 9930374679 MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom,,PROMETEUSZ w Zbylitowskiej Górze za rok obrotowy od 01-01-2012 do 31-12-2012 I. Informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pole Dialogu Siedziba i adres: Aktualny adres do korespondencji: Adres poczty elektronicznej 1 : Leżajska 2 lok. 2, 02-155 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)

Sprawozdanie merytoryczne. Fundacji YouHaveIt. za rok Fundacja nie posiada statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) Sprawozdanie merytoryczne Fundacji YouHaveIt za rok 2015 Dane: Fundacja YouHaveIt z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Browarna 6, 87-100 Toruń; wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 3 października 2006

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego.

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Omniveda Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2014 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2008 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34 data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Jaworzno, dnia 25.06.2007 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Energetyka na Rzecz Polski Południowej za okres 01.01.2006 r. 31.12.2006 r. Zgodnie z art. 12 ust.2 ustawy z dnia 06.04.1984

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz

Sprawozdanie merytoryczne z działalno ci Towarzystwa Miło ników Ziemi Muszy skiej jako Organizacji Po ytku Publicznego za 2008 rok, sporz Sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa Miłośników Ziemi Muszyńskiej jako Organizacji PoŜytku Publicznego za 2008 rok, sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE FORMALNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI NA RZECZ ŻYCIA BEZ DEPRESJI I UZALEŻNIEŃ VITRIOL DLA ORGANU NADZORU ZA ROK 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PARTNERSTWO ZA 2010 R. I. Nazwa: Fundacja PARTNERSTWO Siedziba i adres: ul. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa tel. (22) 201-05-25 (22) 394-62-79 fax; (22) 201-05-26

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności Fundacji Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II za rok 2006 1. Dane rejestracyjne: Fundacja Nowe Pokolenie w hołdzie Janowi Pawłowi II z siedzibą w Bydgoszczy, ul. A.G.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia za rok 2014 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia ul. Naukowa 30A/4 02-463 Warszawa styp.1rok@fejj.pl www.fejj.pl Sprawozdanie zostało

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 V.1. Bilans i rachunek wyników 2 3 4 5 6 V.2. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2008r. 1.Środki pochodzące ze źródeł publicznych ogółem 941.410,83 a.1 dotacja Ministra

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki

Sprawozdanie Spis treści. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki Spis treści I. Wprowadzenie II. Dane i organizacja jednostki III. Zasady, formy i zakres działalności statutowej jednostki IV. Informacje o działalności Fundacji Pomocy Ludziom Przewlekle Chorym im. Henryki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności Sprawozdanie z działalności 2013 I. DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI 1. Fundacja Emperia, z siedzibą w Lublinie, ul. Projektowa 1, 20-209 Lublin, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Wrocław, dnia 31 marca 2005 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI EDUKACJI MIĘDZYNARODOWEJ w okresie 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. Nazwa: Fundacja Edukacji Międzynarodowej Siedziba: 53-534 Wrocław,

Bardziej szczegółowo