Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum jako pełnomocnik Uniwersytetu, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw, a w szczególności: 1. reprezentuje Collegium Medicum w obrocie prawnym, 2. reprezentuje Collegium Medicum wobec Senatu UJ, Rektora i innych organów Uczelni, 3. sprawuje nadzór i podejmuje decyzje w zakresie działalności finansowej w tym w zakresie wykonania planu rzeczowo-finansowego, działalności kadrowej, administracyjnej, inwestycyjno-remontowej oraz w sprawach mienia i gospodarki Collegium Medicum, 4. dokonuje zamówień publicznych oraz ubiega się o ich udzielenie w zakresie działalności Collegium Medicum, 5. sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich jednostek Collegium Medicum, 6. sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą w Collegium Medicum, 7. wykonuje ustawowe i statutowe obowiązki organu założycielskiego wobec uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej w zakresie ustalonym przez Rektora UJ, 8. określa zasady korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na prace naukowe i badawcze przez pracowników i zespoły badawcze Collegium Medicum, 9. określa kierunki rozwoju badań naukowych i pracy dydaktycznej w Collegium Medicum, w szczególności w zakresie modernizacji programów nauczania na wydziałach Collegium Medicum, 10. zawiera umowy i podpisuje dokumenty związane z realizacją przez Wydziały Collegium Medicum projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków pozabudżetowych, 11. sprawuje nadzór nad międzynarodową współpracą naukową i dydaktyczną w Collegium Medicum oraz zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie dotyczącym działalności Collegium Medicum, 12. zawiera umowy i porozumienia o współpracy Collegium Medicum z krajowymi ośrodkami, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami 13. podejmuje decyzje i podpisuje dokumentację dotyczącą przebiegu studiów studentów Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu oraz uczestników studiów doktoranckich, a także dokumentację z przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym, 14. koordynuje działalność Pełnomocników Rektora UJ w Collegium Medicum, zastrzeżone dla Rektora kompetencje, o których mowa w Regulaminie Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

2 2. Prorektor kieruje pracami: - Zespołu Nauk Medycznych Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich, - Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum. 3. Prorektor nadzoruje działalność: - Rektorskiej Komisji Bioetycznej, - Rektorskiej Komisji ds. klinicznych. Powyższe zadania wykonuje we współpracy z pozostałymi Prorektorami Uniwersytetu w zakresie ich kompetencji. W kadencji obowiązki wynikające z funkcji Prorektora UJ ds. Collegium Medicum koncentrowały się wokół wszystkich wymienionych powyżej zadań i przedstawiane były w corocznym sprawozdaniu Rektora UJ. W codziennych zadaniach Prorektora UJ ds. Collegium Medicum był wspierany przez czterech Pełnomocników Rektora UJ, oraz Zastępcę Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum i Zastępcę Kwestora UJ ds. Collegium. Poniższe sprawozdania przedstawiają ramowy zakres prac wykonanych przez Pełnomocników i Zastępcę Kanclerza w kończącej się kadencji.

3 SPRAWOZDANIE Pełnomocnik Rektora UJ ds. Dydaktyki w Collegium Medicum Prof. dr hab. Beata Tobiasz- Adamczyk Kadencja Na mocy Pisma okólnego nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: kompetencji Pełnomocników Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum na kadencję , został przedstawiony zakres działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. Dydaktyki w Collegium Medium Prof. dr hab. Beaty Tobiasz Adamczyk. Pełnomocnik, w trakcie trwania kadencji podejmował aktywności będących wypełnieniem obowiązków określonych w w/w dokumencie. I. Działania Pełnomocnika Rektora ds. Dydaktyki w Collegium Medicum 1. Udział w pracach Komisji do spraw Reformy Studiów Medycznych powołanej przy Ministerstwie Zdrowia; 2. Udział w pracach Zespołu do spraw opracowania efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 3. Opracowanie procedury przyznawania miejsc w domach studenckich oraz świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej w systemie USOS dla Wydziałów UJ CM; 4. Powołanie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM; 5. Wprowadzenie zasad finansowania oraz sprawozdawczości organizacji studenckich; Finansowanie organizacji studenckich i doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 Towarzystwo Doktorantów UJ ,00 Rada Samorządu Studentów UJ CM ,00 Studencki Towarzystwo Naukowe UJ CM ,00 Akademicki Związek Sportowy UJ CM ,00 IFMSA Poland Odział W Krakowie ,00 6. Konsultacje aktów prawnych MNiSW: - Projekt ustawy Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym; - Projekt ustawy Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki; - 38 projektów rozporządzeń wynikających z nowelizacji w/w ustaw; 7. Konsultacje aktów prawnych MZ w zakresie kształcenia na studiach medycznych; 8. Przygotowanie konferencji Nauka w służbie społeczeństwu śladami Marii Skłodowskiej Curie, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński Collegium

4 Medicum, Sekcję Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych i Instytut Fizyki Jądrowej PAN; 9. Współpraca w przygotowaniu wystawy 600 lat Medycyny Uniwersyteckiej w Krakowie. 10. Pełnienie obowiązków Prorektora UJ ds. dydaktyki w okresie od września 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku; ( zastępstwo w okresie choroby Prorektora UJ ds. dydaktyki Prof. dr hab. Andrzeja Mani ). II. Działania stałe Pełnomocnika Rektora ds. Dydaktyki w Collegium Medicum 1. Pełnienie obowiązków zastępcy Prorektora UJ ds. Collegium Medicum; 2. Reprezentowanie Uczelni w czasie wizytacji akredytacyjnych; Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej Lp. Wydział Poziom Kierunek Ocena Data uchwały Następna ocena 1 Wydział Farmaceutyczny I i II st., jedn. mgr Analityka medyczna pozytywna / Wydział Farmaceutyczny jedn. mgr Farmacja pozytywna / Wydział Lekarski 4 Wydział Lekarski magisterski pozytywna /2011 Lekarski jedn. mgr pozytywna /2017 magisterski Lekarskodentystyczny pozytywna /2009 jedn. mgr pozytywna / Wydział Nauk o Zdrowiu magisterski i zawodowy Pielęgniarstwo pozytywna /2009 Studia I i II st. pozytywna /2015 magisterski i zawodowy pozytywna / Wydział Nauk o Zdrowiu Studia I i II st. Zdrowie publiczne pozytywna /2017 wyróżniająca /2019

5 KOMISJA AKREDYTACYJNA AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH (KAAUM) L.p. Wydział Kierunek (Specjalność) Data i okres akredytacji 1. Wydział Lekarski Lekarski r.- Akredytacja udzielona na okres 5 lat 2. Wydział Lekarski Lekarsko - Dentystyczny r. - Akredytacja udzielona na okres 5 lat KRAJOWA RADA AKREDYTACYJNA SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO (KRASZM) L.p. Wydział Kierunek (Specjalność) Data i okres akredytacji 1. Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo 15 maja 2009 r. - Akredytacja udzielona na okres 5 lat 2. Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo 20 września 2007 r. - Akredytacja udzielona na okres 5 lat 3. Współpraca z Prorektorem UJ ds. dydaktyki w zakresie przygotowywania regulaminów oraz aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, w kwestiach dotyczących studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na Wydziale UJ CM. 4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad tokiem jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego stopnia, a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych w jednostkach UJ CM; 5. Nadzór nad opracowaniem raportów z Monitoringu ścieżki zawodowej studentów i absolwentów UJ CM współ realizacja projektu badawczego Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego a. dostosowanie kwestionariuszy do absolwentów kierunków medycznych; b. podpisanie umowy z SPSS Polska w Krakowie (Badania przeprowadzone przy pomocy narzędzia analitycznego IBM/SPSS Data Collection); c. opracowanie Raport Badania losów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ( wszystkie kierunki) absolwenci rocznika 2009/2010; d. opracowanie Raport Badania losów absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM ( wszystkie kierunki) absolwenci rocznika 2009/2010; 6. Przyznawanie z upoważnienia Retora UJ stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziałach UJ CM, od stycznia 2012 r. również zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;

6 Kwoty wydatkowane na stypendia doktoranckie Rok Wydział (I-VI) W tym z dotacji projakościowej Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny , , , , , , , , , , , ,00 SUMA: , , , , , ,00 7. Udział w pracach Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania, powołanej na mocy Decyzji nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 listopada 2008 roku; 8. Udział w pracach Rady Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego; 9. Udział w pracach Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum, powołanej na mocy Decyzji nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, z dnia 14 października 2008 roku; 10. Udział w pracach Stałej Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji, powołanej na mocy Uczelni Decyzja nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2008 roku; 11. Członek Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ; 12. Udział w pracach Kapituły nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi, powołanej na mocy Decyzji nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 stycznia 2009 roku; 13. Rozpatrywanie z upoważnienia Retora UJ, jako organ odwoławczy - spraw studenckich i doktoranckich w kwestii toku studiów, świadczeń pomocy materialnej oraz stypendiów doktoranckich; a) sprawy studentów: około 60 decyzji; b) sprawy doktorantów: około 30 decyzji. 14. Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów i form kształcenia; Nowe kierunki studiów podpylonych w UJ CM w latach / / / / /2013 ZDROWIE PUBLICZNE specjalność Inspekcja sanitarna I stopnia niestacjonarne POŁOŻNICTWO II stopnia stacjonarne niestacjonarne ZDROWIE PUBLICZNE II stopnia stacjonarne DIETETYKA I, II stopnia stacjonarne niestacjonarne KOSMETOLOGIA II stopnia stacjonarne, niestacjonarne FIZJOTERAPIA II stopnia stacjonarne ZDROWIE PUBLICZNE specjalność Inspekcja sanitarna I stopnia niestacjonarne * Wznowienie FIZJOTERAPIA II stopnia niestacjonarne ELEKTRORADIOLOGIA I stopnia stacjonarne

7 Nowe kierunki i formy kształcenia w UJ CM w latach / / /2013 Geriatria i opieka długoterminowa Żywienie w zdrowiu i chorobie Enologia Badania kliniczne produktów leczniczych Medycyna molekularna w praktyce klinicznej Badania klinicznemetodologia, organizacja i zarządzanie 15. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem sprawozdań zbiorczych z Wydziałów wchodzących w strukturę Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w zakresie spraw dydaktycznych, do Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego; Kierunki i formy kształcenia w UJ CM w roku akademickim 2011/2012 wraz z liczbami studentów 2011/2012 Stan na dzień KIERUNKI STUDIÓW Ogółem Studia stacjonarne Obcokrajow cy Studia niestacjonarne Ogółem Obcokrajow cy Razem Lekarski - magisterskie jednolite Lekarsko - dentystyczny magisterskie jednolite Dietetyka I stopnia Dietetyka - II stopnia SUMY DLA WYDZIAŁU: Farmaceutyczny - magisterskie jednolite Analityka medyczna - magisterskie jednolite Kosmetologia - II stopnia SUMY DLA WYDZIAŁU: Fizjoterapia -II stopnia Fizjoterapia- I stopnia Pielęgniarstwo II stopnia Pielęgniarstwo I stopnia Położnictwo I stopnia Położnictwo- II stopnia Zdrowie publiczne I stopnia Zdrowie publiczne- II stopnia Ratownictwo medyczne I stopnia SUMY DLA WYDZIAŁU: RAZEM UJ CM

8

9 16. Konsultacja Uniwersyteckich aktów prawnych w obszarze procesów dydaktycznych; 17. Nadzorowanie przygotowania danych do Sprawozdań Rektora UJ oraz krajowych rankingów szkolnictwa wyższego; W rankingu uczelni medycznych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy : Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zajął I miejsce 2012 w kraju w rankingu uczelni medycznych. Dodatkowo UJ CM został sklasyfikowany na najwyższym miejscu w rankingu kierunków medycznych i o zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum zajął III miejsce w rankingu uczelni medycznych w Rankingu Uczelni Akademickich 2011 zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz miesięcznik edukacyjny Perspektywy. W opublikowanym przez miesięcznik "Menedżer Zdrowia" rankingu 2011 akademickich jednostek kształcących menedżerów zdrowia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum znalazł się na I miejscu. Za najlepsze podyplomowe studia menedżerskie w kraju uznano, bowiem studia pt. "Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej" realizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zdobył I miejsce w rankingu 2010 uczelni medycznych w Polsce w rankingu zorganizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania UJ CM zajął I miejsce w rankingu uczelni medycznych W Rankingu Wyższych Uczelni Akademickich 2009 zorganizowanym przez Dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy UJ CM uplasował się na miejscu II w rankingu uczelni medycznych. W rankingu uczelni medycznych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy : Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum UJ zajął I miejsce w kraju w rankingu uczelni medycznych. 18. Prowadzenie prac nad dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej, realizacja unijnych programów dydaktycznych; 19. Współorganizowanie z Prorektorem UJ ds. dydaktyki zasad wprowadzanie Krajowych Ram Kwalifikacji w UJ CM; 20. Współpraca z organizacjami studenckimi: Radą Samorządu Studentów UJ CM, Studenckim Towarzystwem Naukowym UJ CM, Towarzystwem Doktorantów UJ, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział w Kawkowie, Akademickim Związkiem Sportowym UJ CM w zakresie działalności i finansowania organizacji studenckich; 21. Podział środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UJ CM w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów UJ CM oraz Towarzystwem Doktorantów UJ;

10 Kwoty wydatkowane z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM na pomoc materialną dla studentów i doktorantów UJ CM Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 (I-VI) Studenci , , , , ,00 Doktoranci , , , , , Współorganizowanie Dni Karier UJ CM; a. 6 maja 2010 r.; b. 26 maja 2011 r.; c. 31 maja 2012 r.

11 SPRAWOZDANIE Pełnomocnik Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w Collegium Medicum Prof. dr hab. Piotr Laidler Kadencja Na mocy Pisma okólnego nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 października 2007 roku w sprawie kompetencji Pełnomocników Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum na kadencje , do zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Prof. dr hab. Piotra Laidlera należało: 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum, 2. opracowywanie priorytetów badawczych, sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów badawczych, koordynowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Biblioteką Medyczną i działalnością wydawniczą, 4. współpraca z Komisją Bioetyczną, 5. w zakresie swojego działania, współpraca z Senacką Komisją ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. Pełnomocnik w trakcie trwania kadencji podejmował szereg działań będących wypełnieniem obowiązków określonych powyższymi punktami: Ad WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Pełnomocnik Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w tracie kadencji uczestniczył jako reprezentant Władz Uczelni w licznych posiedzeniach, konferencjach oraz w spotkaniach w kraju i zagranicą poświęconych nauce, a także podejmował, wizytujące UJ CM, delegacje z: USA (North Carolina Biotech Center, University of California Irvine, University Rochester School of Medicine and Dentistry, University of Kalifornia, National Board of Medical Examiners, Association of American Medical Colleges) Holandii (Radboud University Nijmegen ) Francji (Uniwersytet w Montpellier) Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Edynburgu) Niemiec (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium) Arabii Saudyjskiej (King Saud University)

12 Brazylii (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) Włoch (Uniwersytet w Padwie) 1.2. UMOWY BILATERALNE: Aktualnie UJ CM ma podpisane 23 umowy bilateralne. Od 2008 roku zostało podpisanych 16 nowych umów współpracy uczelnianej w zakresie edukacji oraz badań naukowych: 1. Medical University of Vienna (Austria) 2. Stanowy Uniwersytet w Rio de Janeiro Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brazylia) 3. Orleans Regional Hospital (Francja) 4. Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) 5. Narodowy Uniwersytet Medyczny w Winnicy (Ukraina) 6. Lwowski Uniwersytet Medyczny im. Danyla Halickiego (Ukraina) 7. Słowacka Akademia Nauk (Słowacja) 8. University of California, Irvine School of Medicine (USA) 9. University Rochester School of Medicine and Dentistry (USA) 10. The Northeastern Illinois University (USA) 11. The University of Illinois at Chicago (USA) 12. The Methodist Hospital Texas Medical Center (USA) 13. University of Louisville, School of Dentistry, Louisville (USA) 14. Uniwersytet w Edynburgu (Wielka Brytania) 15. Uniwersytet Milano-Bicocca (Włochy) 1.3. WYJAZDY PRACOWNIKÓW I PRZYJAZDY GOŚCI: Corocznie realizowanych jest ponad 1000 służbowych wyjazdów zagranicznych. Proces ten charakteryzuje się dużą dynamiką, nie tylko ze względu na ilość wyjazdów (która corocznie wzrasta), ale również pod względem ich rodzajów. Największą cześć stanowią wyjazdy na konferencje, zjazdy i sympozja naukowe. Z każdym rokiem zwiększa się liczba wyjazdów na spotkania sieci naukowych, konsorcjów wspólnie realizujących projekty europejskie; spada natomiast liczba wyjazdów na dłuższe wyjazdy stypendialne. W 2009 roku wprowadzono nowy Regulamin odbywania podróży służbowych za granicą w UJ CM. Od roku 2008 trwają prace nad przygotowaniem i wdrożeniem modułu SAP-Travel elektronicznego sposoby składania wniosków i rozliczania podróży służbowych za pomocą aplikacji webowej.

13 Ad 2. Na początku kadencji obszar badań naukowych, funduszy europejskich był administrowany przez Dział Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych, natomiast współpraca z zagranicą i projekty międzynarodowe przez Dział Współpracy z Zagranicą. Rosnąca liczba możliwości uzyskania dofinansowania badań naukowych, ale także rozwój infrastruktury związanej z prowadzoną działalnością naukową z różnych źródeł, złożony charakter wniosków, przenikanie się dofinansowania ze środków krajowych i międzynarodowych spowodowały zmiany organizacyjne w strukturze administracji ogólnouczelnianej. W celu zoptymalizowania, konsolidacji i integracji działań związanych z wystąpieniami pracowników i jednostek UJ CM o przyznanie dofinansowania ze środków przeznaczonych na badania lub działalność wspomagającą badania (ze źródeł krajowych, funduszy europejskich oraz innych środków pomocowych) z dniem 1 kwietnia 2011 roku został powołany Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Zespół ds. Badań Klinicznych Działu Klinicznego BADANIA NAUKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH: Finansowanie Działalności Statutowej Podczas ostatniej oceny parametrycznej w roku 2010 wszystkie Wydziały Collegium Medicum otrzymały najwyższą kategorię ocenę - 1. W okresie dotacja na badania statutowe wyniosła w sumie zł, na badania własne ( ) zł., a dotacja celowa dla młodych naukowców (2011) zł W 2010 roku wżycie wszedł nowy pakiet Ustaw dotyczących finansowania nauki. W związku z tymi zmianami w UJ CM w lipcu 2011 roku wprowadzono Regulaminy: - Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego - Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich do 35 roku życia. Również w roku 2011 po raz pierwszy została wdrożona aplikacja webowa do składania sprawozdań (on-line). Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem modułu do składania na dofinansowanie badań naukowych wniosków nad rok Projekty badawcze granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego W okresie odbyło się 6 konkursów na granty badawcze organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 35-40). Jednostki UJ CM otrzymały dofinansowanie na realizację 129 projektów na łączną kwotę zł.

14 Projekty Narodowego Centrum Nauki W 2010 roku powołano do życia Narodowe Centrum Nauki. Jednostki UJ CM przystąpiły do aplikowania już do pierwszego konkursu. W dwóch pierwszych konkursach jednostki UJ CM uzyskały dofinansowanie dla 31 projektów na łączną kwotę zł. Skuteczność aplikowania w konkursie MAESTRO wyniosła 18%, w konkursie HARMONIA 50%; w pozostałych konkursach na Wydziale Lekarskim 24%, na Wydziale Farmaceutycznym 50%, na Wydziale Nauk o Zdrowiu 50% (przy ogólnym współczynniku sukcesu w panelu Nauk o Zdrowiu - 22%) Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pracownicy UJCM aplikowali i uzyskiwali dofinansowanie w programach i projektach MNiSW, m.in.: - w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki Wydział Nauk o Zdrowiu - 2 projekty na kwotę zł; - w Programie Wspieranie międzynarodowej mobilności naukowców - 4 nauczycieli akademickich na kwotę zł; - w ramach programu JUVENTUS Plus - 10 projektów na kwotę zł. - w ramach programu IDEAS PLUS - 1 projekt na kwotę zł. - w ramach programu Granty na Granty - 14 projektów na kwotę zł Inne projekty finansowane ze środków krajowych W ramach innych programów krajowych uzyskano dofinansowanie m.in z.: - Fundacji na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny Polpharma i Fundację NUTRICIA - 4 projekty na kwotę zł. - NCBiR w programie Lider - 1 projekt na kwotę zł. - Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej - 5 projektów na kwotę zł PROJEKTY FINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH Projekty dofinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wkład finansowy Mechanizmu i wkład krajowy) - 5 projektów na łączną kwotę ,52 zł Projekty dofinansowane z Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego - 1 projekt na kwotę ,00 zł Projekty dofinansowane z funduszy europejskich (PO IG, PO KL, PO IiŚ), w tym projekty naukowe, edukacyjne, inwestycyjne (fundusze europejskie + wkład krajowy) 10 projektów na łączną kwotę ,82 zł.

15 2.3. INWESTYCJE APARATUROWE I BUDOWLANE W okresie uzyskano dofinansowanie dla 11 projektów na zakup aparatury badawczej oraz na 5 projektów remontowych na kwotę ,54 zł. Uzyskiwano także dofinansowanie dla rozwoju infrastruktury informatycznej będącej w użytkowaniu przez jednostki UJ CM (sieć LAN) - dotacja z MNiSW w wysokości zł MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE Program Ramowy UE Jednostki UJ CM czynnie i od samego początku uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej. W okresie bieżącej kadencji UJ CM kontynuowano realizację 11 projektów z 6 Programu Ramowego ,00 zł. Do 7 Programu Ramowego jednostki UJ CM przystąpiły od pierwszego konkursu. Mimo, iż warunki udziału zostały zaostrzone wnioski są składane na każdy kolejny konkurs. Jednostki UJ CM realizują 13 projektów, a całość dofinansowania (środki europejskie i krajowe) wyniosła ,21 zł. (środki krajowe ,00 zł.; środki europejskie ,00 EUR ). Współczynnik sukcesu w projektach Programu Ramowego w Collegium Medicum wynosi ponad 30%, przy średniej krajowej ok. 15%. Projekty realizowane w ramach Programów Ramowych każdorazowo uzyskiwały pozytywne oceny podczas audytów z Komisji Europejskiej. W roku 2010 Wydział Lekarski UJ CM otrzymał nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii Instytucja Badawcza. Od dnia 1 stycznia 2012 r. na Wydziale Lekarskim UJ CM prowadzony jest projekt OMICRON pn. Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - Enabling OMICs high-throughput technologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College. Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości: EUR zł w 2010 roku w prestiżowym konkursie REGPOT, ogłoszonym w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt ma szczególne znaczenie zarówno dla UJ CM, jak i dla całego regionu Małopolski, ponieważ zakłada m.in. zakup najnowocześniejszego sprzętu badawczego, rekrutację wykwalifikowanych naukowców oraz szeroko rozumianą wymianę wiedzy pomiędzy UJ CM, a jego partnerami zagranicznymi Inne Projekty Międzynarodowe W Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum realizowanych jest ponadto szereg innych projektów europejskich i międzynarodowych: Program Zdrowia Publicznego, EUREKA, COST, Fundusz Wyszehradzki, Tempus, JRC, Sieci Tematyczne, E-Ten, e-content w czasie kadencji realizowane były 34 projekty, a także 12 projektów międzynarodowych realizowanych we współpracy dwustronnej na łączną kwotę zł.

16 Współpraca Międzynarodowa w ramach Projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych W okresie uzyskano dofinansowanie 4 projektów na kwotę ,00 zł Punkt Kontaktowy Programów Działający przy Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM powstały w 2000 roku ( pierwszy Branżowy Punkt Kontaktowy na uczelni medycznej w Polsce) zajmował się organizowaniem szkoleń, dni informacyjnych, warsztatów (ponad 10 rocznie) oraz prowadzi działalność doradczą dla społeczności akademickiej uczelni. Ad DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Wydawnictwa w okresie kadencji dofinansowano z budżetu Centralnego UJ CM następujące podręczniki, książki, monografie pracowników naukowych UJ CM: a. Rola czynników naczyniowzrostowych w patogenezie odległych powikłań wcześniactwa Przemko Kwinta, b. Kompendium histologii wydanie IV poprawione T. Cichocki, J.A. Litwin, J. Marecka, c. Działalność lekarzy hitlerowskich hańbą medycyny XX wieku Z.J. Ryn, d. Podstawy anatomii. Dla studentów farmacji i oddziału analityki medycznej J. Skrzat, J.Walocha, e. Farmakologia recepty R.Korbut, f. Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym W. Jędrychowski, g. Podstawy technik mikroskopowych. Wydanie VII poprawione i rozszerzone J.A.Liwtin, M.Gajda, h. Vademecum Pediatry J.J.Pietrzyk, i. Elementy informatyki medycznej cz.i Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje I. Roterman-Konieczna, j. Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku Wybrane zagadnienia - A. Śródka, k. Elementy informatyki medycznej, T.2 Genomika M. Piwowar, l. Podstawy patomorfologii. Repetytorium dla studentów kierunków lekarskodentystycznego,analityki medycznej i fizyki medycznej M. Białas, R.Tomaszewska W okresie kadencji zawarto Umowy z Wydawnictwami a. Umowę z Księgarnią Akademicką Sp. z o.o. - publikacja naukowo-dydaktyczna czasopisma pn. Bio-Algorithmos and Med.-Systems,vol.8, red. Irena Roterman- Konieczna

17 b. Umowę z Difin Spółka Akcyjna - publikacja pt. Polityka zdrowia publicznego Unii Europejskiej red. Anna Mokrzycka i Iwona Kowalska, c. Umowę z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich Wydawnictwa we Wrocławiu Sp. z o.o. - publikacji To ludzie tworzą historię. Opracowanie na podstawie tekstu Historia polskiej chirurgii Władysława Lejmana. d. Umowę z Konsorcjum Naukowym TIM- technologie informatyczne medycyny BIBLIOTEKA MEDYCZNA UJ CM W latach z inicjatywy władz rektorskich i dziekańskich - położony został duży nacisk na powiązanie oceny dorobku naukowego pracowników UJ CM z analizami bibliometrycznymi. Pracownicy Biblioteki przygotowali pod nadzorem Pełnomocnika informacje dostępne w trybie on-line o obowiązujących i na każdym wydziale nieco odmiennych formularzach ankiet samooceny (AS - patrz Ad. 5) oraz procedurach korzystania z dostępnych baz danych, niezbędnych do przygotowania indywidualnych ankiet samooceny. Ponadto, w okresie Pełnomocnik wspierał liczne działania Dyrekcji i pracowników Biblioteki, których celem była z jednej strony modernizacja jej pomieszczeń, a z drugiej zakup nowych baz danych (należy zaznaczyć, iż większość baz i narzędzi informacyjnych została zakupiona na całą sieć UJ), a także szkoleń pracowników UJ CM prowadzonych dla zwiększenia świadomości o posiadanych zasobach i umiejętności korzystania z nich. W roku 2012 rozpoczęto wstępne prace nad koncepcją restrukturyzacji Biblioteki Medycznej UJ CM celem zagwarantowania jak najbardziej efektywnego systemu korzystania z jej zasobów. Ad 4. 1 kwietnia 2011 roku w strukturze Działu Klinicznego powstał Zespół ds. Badań Klinicznych, który pod nadzorem Pełnomocnika prowadził m.in.: 1. kompleksową obsługę i monitoring badania klinicznego pn. Pierwszy Międzynarodowy, wieloośrodkowy program leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży Europejska sieć Pediatrycznej Grupy ds. Chłoniaka Hodgkina (EuroNet-PHL-C1). 2. prace nad wdrożeniem UJ CM w europejski system Eudraviligance 3. koordynację ogólnopolskich konsultacji dotyczących małej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zapisów związanych z prowadzeniem niekomercyjnych badań klinicznych oraz

18 4. uczestniczył czynnie w posiedzeniach Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (prezentacje) oraz w konferencjach dotyczących prowadzenia badań klinicznych w Polsce. Ponadto Pełnomocnik nadzorował działalność nowopowstałej Sekcji ds. Badań Klinicznych Działu Klinicznego UJ CM oraz wchodzących w jej skład Koordynatorów (w chwili obecnej powołanych jedynie na Wydziale Lekarskim), których zadaniem było udzielanie pracownikom naukowo-dydaktycznym i naukowym jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego wsparcia w zakresie przygotowywania, obsługi i rozliczania projektów wszelkich badawczych o jakie aplikowali i/lub realizowali. Ocena wyników rocznej działalności Zespołu ds. Badań Klinicznych oraz Sekcji ds. Badań Działu Klinicznego potwierdziła zasadność powołanie tych agend do życia. Ad 5. Pełnomocnik w trakcie trwania kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Senackiej komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, co za tym idzie: 1. brał udział w pracach nad ostatecznym kształtem ankiety samooceny pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach UJ CM oraz rokroczne opracowywanie list rankingowych. Na ich podstawie Prorektor UJ ds. Collegium Medicum przyznał w latach nagrody za działalność naukowo-dydaktyczną pracowników UJ CM: Ankieta samooceny za działalność naukową w latach Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 2.Prof. dr hab. Anetta Undas 3.Prof. dr hab. Kalina Kawecka - Jaszcz 4. Prof. dr hab. Marek Sanak 5. Prof. dr hab. Maciej T. Małecki 1. Prof. dr hab. Gabriel Nowak 2. Prof. dr hab. Katarzyna Kieć- Kononowicz 3.Prof. dr hab. Jan Krzek 1. Prof. dr hab. Andrzej Pilc 2. Prof. dr hab. Andrzej Pająk 3. dr hab. Grażyna Jasieńska Ankieta samooceny za działalność naukową w latach 2009 Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Anetta Undas 2.dr hab. Marcin Majka 3.Prof. dr hab. Ewa Niżankowska Mogilnicka 1. Prof. dr hab. Barbara Malawska 2.Prof. dr hab. Jan Krzek 3.Prof. dr hab. Gabriel Nowak 1. Prof. dr hab. Andrzej Pająk 2.Prof. dr hab. Andrzej Pilc 3. dr hab. Grażyna Jasieńska

19 4. dr Ewa Stępień 4.Prof. dr hab. Barbara Filipek 5. Prof. dr hab. Kalina Kawecka- Jaszcz Ankieta samooceny za działalność naukową w latach 2010 Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Kalina Kawecka- Jaszcz 2.dr hab. Agnieszka Słowik 3.Prof. dr hab. Tomasz Guzik 1. Prof. dr hab. Gabriel Nowak 2. Prof. dr hab. Jan Krzek 3. Prof. dr hab. Katarzyna Kieć- Kononowicz 1. Prof. dr hab. Andrzej Pająk 2. Prof. dr hab. Andrzej Pilc 3. dr inż. Marek Kautsch Ankieta samooceny za działalność naukową w latach 2011 Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Anetta Undas 2.Prof. dr hab. Jacek Musiał 3.Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 1. Prof. dr hab. Gabriel Nowak 2. Prof. dr hab. kataryna Kieć- Kononowicz 3.Prof. dr hab. Barbara Filipek 1. Prof. dr hab. Andrzej Pilc 2.Prof. dr hab. Andrzej Pająk 3. Prof. dr hab. Marian Szczepanik 2. koordynował prace związane z tworzeniem, wdrożeniem i uruchomieniem Bazy Zespołów Badawczych na portalu UJ. Celem projektu jest zebranie informacji o zespołach badawczych i działalności naukowej na UJ. Dane te posłużą do upowszechnienia osiągnięć uczonych UJ i UJ CM, jak najszerszemu gronu odbiorców poprzez stronę WWW. Liczba osób uprawnionych do wprowadzenia stosownych danych do bazy to 598 osób. Aktualnie w bazie znajdują się informacje odnośnie 155 zespołów badawczych UJ. Prace na Portalu BZB są kontynuowane i potrwają do chwili jej skompletowania w j. polskim, a następnie po weryfikacji zamieszczone informacje zostaną przetłumaczone na j. angielski. 3. nadzorował przygotowywanie corocznych wniosków do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w sprawie Nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przyznawanych za poprzedni rok kalendarzowy oraz dokumentacji odnośnie aplikacji do konkursu o Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

20 Wnioski, które otrzymały nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznawane przez Ministra Zdrowia za poprzedni rok kalendarzowy: Rodzaj nagrody Nagroda indywidualna za całokształt dorobku Nagroda indywidualna naukowa I stopnia Nagroda zespołowa naukowa Nagroda zespołowa dydaktyczna Nagroda indywidualna naukowa II stopnia Wnioski złożone do Ministerstwa Zdrowia (w trakcie rozpatrywania) 4. prowadził nadzór nad coroczną Organizacją Festiwalu Nauki, mającego na celu popularyzację Krakowskich Wyższych Uczelni, w tym UJ CM, wśród mieszkańców Miasta Krakowa i Małopolski. W ramach imprez festiwalowych wydziały, instytuty, katedry, kliniki i zakłady prezentowały w sposób popularno-naukowy swój dorobek oraz aktualny stan wiedzy w różnych dziedzinach.

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku

Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku DO-0130/4/2014 Zarządzenie nr 4 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 stycznia 2014 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 80 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 września 2012 roku w sprawie kompetencji

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca

MINISTERSTWO ZDROWIA Portal Porozumienie 1 Czerwca MINISTERSTWO ZDROWIA Biuro Prasy i Promocji Warszawa, 2014-06-26 MZ-BP-P-0620-9591-2/PK/14 Portal Porozumienie 1 Czerwca Szanowny Panie Redaktorze, Kształcenia przeddyplomowe na kierunkach lekarskim i

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku

Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku 75.0203.26.2016 Komunikat nr 25 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 lipca 2016 roku w sprawie: nagród Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO I ZWIĘKSZANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 76/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania go i zwiększania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku

Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku DO-0130/33/2011 Zarządzenie nr 33 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 marca 2011 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej Collegium Medicum Na podstawie 45

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Terminarz składania wniosków o finansowanie działalności naukowej i badawczej Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Lp. Rodzaj działalności Termin składania do Biura ds. Nauki i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce

Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce Regulamin konkursu na wyłonienie stypendystów Małopolskiego Ośrodka Medycyny Translacyjnej w Krakowie SPIN Model transferu innowacji w Małopolsce Postanowienia ogólne 1 Użyte w regulaminie określenia i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej

Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Uchwała Nr 49/2015/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zasad finansowania działalności badawczej Działając na podstawie 130 ust. 3 Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r.

Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. K. 301-1/12 Uchwała Nr../2012 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie zatwierdzenia założeń do planu rzeczowo - finansowego na 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU

Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Załącznik do uchwały nr 553 Senatu UZ z dnia 27.01.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYDZIAŁU LEKARSKIEGO I NAUK O ZDROWIU Spis treści ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2 STRUKTURA WYDZIAŁU I

Bardziej szczegółowo

Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM

Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM Regulamin aplikowania o środki finansowe i ich rozliczania w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na Wydziale Lekarskim UJ CM Zważywszy na to, że na mocy decyzji numer MNiSW-DS-6002-4693-26/WA/12

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. na 2013 rok Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2013 rok Toruń, czerwiec 2013 r. 2 Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2013 wyszczególnienie [w tys. PLN] plan łączny 2013 1 2 3 4 5

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN INSTYTUTU BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH ARTES LIBERALES Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu Badań Interdyscyplinarnych Artes Liberales, zwany dalej Regulaminem, określa strukturę

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r.

Plan rzeczowo-finansowy na 2015 r. ... (pieczątka uczelni) Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu nazwa uczelni Plan rzeczowo-finansowy na 05 r. Dział I. Rachunek zysków i strat w tysiącach złotych z jednym znakiem po przecinku środki z budżetów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 marca 2013 r. Poz. 345 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 27 lutego 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 19/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej Na podstawie art. 200a

Bardziej szczegółowo

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?

Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej. Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe w dziedzinie medycyny rodzinnej Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk Specjalista medycyny rodzinnej Warszawa, 5 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Załącznik do Zarządzenia Nr 53/2014 Rektora UMCS REGULAMIN Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Rozdział I. Zakres działania Ogrodu Botanicznego 1 1. Ogród Botaniczny Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dział I Przepisy Ogólne

Regulamin wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową. Dział I Przepisy Ogólne Regulamin wnioskowania, podziału i rozliczania środków finansowych na działalność statutową Ilekroć w regulaminie mowa o: Dział I Przepisy Ogólne 1 1) Uczelni należy przez to rozumieć: Uniwersytet Jana

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest. zmiana

Jedynym stałym elementem współczesnych organizacji jest. zmiana PROCEDURA USTALANIA LIMITÓW W PRZYJĘĆ NA STUDIA MEDYCZNE, W TYM NA KIERUNKACH PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO Projekt systemowy Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2012 r. Poz. 1533 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM

REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM REGULAMIN ZAWODOWYCH STUDIÓW PODYPLOMOWYCH w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOÑSKIEGO COLLEGIUM MEDICUM I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Zawodowych Studiów

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

USTAWA. z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Projekt USTAWA z dnia. o nadaniu Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu nazwy Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Art. 1. Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Zasady i tryb podziału i rozliczania środków na działalność statutową na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie zatwierdzone przez Radę Wydziału Filologiczno-Historycznego

Bardziej szczegółowo

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni

Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI. Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni. Oddział 1 Mienie Uczelni Dział V ZARZĄDZANIE MIENIEM I FINANSAMI UCZELNI. ADMINISTRACJA UCZELNI Rozdział 1 Mienie, przychody Uczelni Oddział 1 Mienie Uczelni 50 1. Mienie Uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe. 2. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. we Wrocławiu.

Strategia rozwoju. Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego. Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich. we Wrocławiu. Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego Strategia rozwoju Wydziału Lekarskiego Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na lata 2014-2020 1. Wydział - obecne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku

Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku Uchwała Nr 3/2007/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 22 marca 2007 roku w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Lubelskiej w

Bardziej szczegółowo

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów

Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 14 stycznia 2015 roku Ramowa procedura oceny jakości programów kształcenia i programów studiów 1. Cel Celem procedury jest ustalenie

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2014

ZARZĄDZENIE NR 23/2014 ZARZĄDZENIE NR 23/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uczelni oraz zmiany Zarządzenia nr 22/2009

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI

Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI Przetwarzanie danych i dostarczanie informacji z systemów informatycznych OPI w ramach projektu Stworzenie systemu informacji o szkolnictwie wyższym (Pol-on). Z-ca Dyrektora OPI ds. utrzymania zasobów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 33/2014/2015 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie: zakresu zadań i obowiązków w zakresie przekazywania danych do systemu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku

Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku DO-0130/82/2010 Zarządzenie nr 82 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 grudnia 2010 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r.

STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. STATUT STUDIUM MEDYCYNY MOLEKULARNEJ tekst jednolity waŝny od 24.04.2012 r. 1 ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 1. Studium Medycyny Molekularnej (SMM) zwane dalej Studium jest jednostką naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA

TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA TEAM VENTURES PO INNOWACYJNA GOSPODARKA Dział Projektów Międzynarodowych i Współpracy z Zagranicą Biuro Programów Badawczych i Funduszy Strukturalnych PROGRAM TEAM Celem jest zwiększenie zaangażowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE R-46/2012

ZARZĄDZENIE R-46/2012 ZARZĄDZENIE R-46/202 Rektora Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego z dnia 3 września 202 r. w sprawie: powołania Biura Rektora Politechniki Radomskiej. Na podstawie: - art. 66 ust. 2 pkt 4)

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Postanowienia ogólne: 1. Fundusz nagród na Nagrody Rektora, tworzony jest zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik

prof. dr hab. inż. Zbigniew Łukasik ZARZĄDZENIE R-69/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: określenia Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

Finansowanie nauki, a doktoranci instytutów Polskiej Akademii Nauk

Finansowanie nauki, a doktoranci instytutów Polskiej Akademii Nauk Finansowanie nauki, a doktoranci instytutów Polskiej Akademii Nauk Katarzyna Berent Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie Joanna Kowalska Instytut Fizyki Jądrowej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA Anna Przetacka Podstawy prawne Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r. Nr 96, poz. 615) Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 72/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: powołania jednostki ogólnouczelnianej zajmującej się obsługą studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku 75.0200.48.2015 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 18 czerwca 2015 roku w sprawie: zasad tworzenia i likwidacji studiów wyższych, studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Bardziej szczegółowo

dr hab. n. med. Paweł Włodarski

dr hab. n. med. Paweł Włodarski dr hab. n. med. Paweł Włodarski dr hab. n. med. Paweł Włodarski Urodzony 14.11.1967 w Warszawie Żonaty, 3 dzieci I Wydział Lekarski WUM lekarz (1992) I Wydział Lekarski WUM stomatolog (1995) Centrum Biostruktury

Bardziej szczegółowo

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego

Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Załącznik do uchwały Nr 000-2/9/2011 Senatu PRad. z dnia 24.03.2011r. Regulamin Instytutu Zdrowia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Instytutu

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 29/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: zakresu działania prorektorów oraz Kanclerza od dnia 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r.

Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. Zarządzenie nr 11/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie organizacji praktyk zawodowych studentów (z wyłączeniem sześciomiesięcznych praktyk organizowanych

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 49 Strona1 Zarządzenie nr 49 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie realizacji Projektu pt.: Ekologia kulturowa- specjalność na kierunku etnologia, studia II stopnia.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN podziału dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r.

UCHWAŁA NR 69 /2008. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. UCHWAŁA NR 69 /2008 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 26 września 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02.

Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich w Katowicach UDA-POKL.07.02. Zarządzenie nr 29 / 2011 z dnia 20 maja 2011 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie realizacji Projektu pt. Diagnoza problemów społecznych i monitoring aktywizacji polityki rozwoju zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu:

Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: Wykaz podstawowych, wewnętrznych aktów prawnych dotyczących systemu kontroli zarządczej w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: I. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: 1) Uchwała

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku

Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku Zarządzenie nr 27/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 24 lutego 2014 roku w sprawie przekształcenia Biura Projektów i Funduszy Unii Europejskiej w Biuro Rozwoju i Projektów Strategicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 października 2014 r.

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 29 października 2014 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 205 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 października 2014 r. w sprawie trybu zawierania umów zlecenia i umów o dzieło, wzorów

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 12/2015 Senatu WUM z dnia 23 lutego 2015 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: II Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Nr 59/2012/2013 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zasad gospodarki finansowej w Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ. im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI UCZELNIANYCH ORGANIZACJI STUDENCKICH AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ im. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. Zarządzenie nr 172 Strona1. z 7 Zarządzenie nr 172 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie realizacji projektu pt.: Wzmocnienie potencjału firm w Śląskim Klastrze NANO w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo