Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum jako pełnomocnik Uniwersytetu, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw, a w szczególności: 1. reprezentuje Collegium Medicum w obrocie prawnym, 2. reprezentuje Collegium Medicum wobec Senatu UJ, Rektora i innych organów Uczelni, 3. sprawuje nadzór i podejmuje decyzje w zakresie działalności finansowej w tym w zakresie wykonania planu rzeczowo-finansowego, działalności kadrowej, administracyjnej, inwestycyjno-remontowej oraz w sprawach mienia i gospodarki Collegium Medicum, 4. dokonuje zamówień publicznych oraz ubiega się o ich udzielenie w zakresie działalności Collegium Medicum, 5. sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich jednostek Collegium Medicum, 6. sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą w Collegium Medicum, 7. wykonuje ustawowe i statutowe obowiązki organu założycielskiego wobec uniwersyteckich zakładów opieki zdrowotnej w zakresie ustalonym przez Rektora UJ, 8. określa zasady korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na prace naukowe i badawcze przez pracowników i zespoły badawcze Collegium Medicum, 9. określa kierunki rozwoju badań naukowych i pracy dydaktycznej w Collegium Medicum, w szczególności w zakresie modernizacji programów nauczania na wydziałach Collegium Medicum, 10. zawiera umowy i podpisuje dokumenty związane z realizacją przez Wydziały Collegium Medicum projektów realizowanych w ramach programów międzynarodowych, finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz środków pozabudżetowych, 11. sprawuje nadzór nad międzynarodową współpracą naukową i dydaktyczną w Collegium Medicum oraz zawiera umowy o współpracy z podmiotami zagranicznymi w zakresie dotyczącym działalności Collegium Medicum, 12. zawiera umowy i porozumienia o współpracy Collegium Medicum z krajowymi ośrodkami, instytucjami naukowymi i innymi podmiotami 13. podejmuje decyzje i podpisuje dokumentację dotyczącą przebiegu studiów studentów Wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego i Nauk o Zdrowiu oraz uczestników studiów doktoranckich, a także dokumentację z przeprowadzenia czynności w przewodzie doktorskim i habilitacyjnym, 14. koordynuje działalność Pełnomocników Rektora UJ w Collegium Medicum, zastrzeżone dla Rektora kompetencje, o których mowa w Regulaminie Zasady dotyczące własności intelektualnej i ochrony prawnej dóbr intelektualnych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

2 2. Prorektor kieruje pracami: - Zespołu Nauk Medycznych Senackiej Komisji ds. Kadry Naukowej i Konkursów Profesorskich, - Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum. 3. Prorektor nadzoruje działalność: - Rektorskiej Komisji Bioetycznej, - Rektorskiej Komisji ds. klinicznych. Powyższe zadania wykonuje we współpracy z pozostałymi Prorektorami Uniwersytetu w zakresie ich kompetencji. W kadencji obowiązki wynikające z funkcji Prorektora UJ ds. Collegium Medicum koncentrowały się wokół wszystkich wymienionych powyżej zadań i przedstawiane były w corocznym sprawozdaniu Rektora UJ. W codziennych zadaniach Prorektora UJ ds. Collegium Medicum był wspierany przez czterech Pełnomocników Rektora UJ, oraz Zastępcę Kanclerza UJ ds. Collegium Medicum i Zastępcę Kwestora UJ ds. Collegium. Poniższe sprawozdania przedstawiają ramowy zakres prac wykonanych przez Pełnomocników i Zastępcę Kanclerza w kończącej się kadencji.

3 SPRAWOZDANIE Pełnomocnik Rektora UJ ds. Dydaktyki w Collegium Medicum Prof. dr hab. Beata Tobiasz- Adamczyk Kadencja Na mocy Pisma okólnego nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 października 2008 roku w sprawie: kompetencji Pełnomocników Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum na kadencję , został przedstawiony zakres działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. Dydaktyki w Collegium Medium Prof. dr hab. Beaty Tobiasz Adamczyk. Pełnomocnik, w trakcie trwania kadencji podejmował aktywności będących wypełnieniem obowiązków określonych w w/w dokumencie. I. Działania Pełnomocnika Rektora ds. Dydaktyki w Collegium Medicum 1. Udział w pracach Komisji do spraw Reformy Studiów Medycznych powołanej przy Ministerstwie Zdrowia; 2. Udział w pracach Zespołu do spraw opracowania efektów kształcenia dla obszaru studiów medycznych przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 3. Opracowanie procedury przyznawania miejsc w domach studenckich oraz świadczeń z Funduszu Pomocy Materialnej w systemie USOS dla Wydziałów UJ CM; 4. Powołanie Sekcji ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM; 5. Wprowadzenie zasad finansowania oraz sprawozdawczości organizacji studenckich; Finansowanie organizacji studenckich i doktoranckich w roku akademickim 2011/2012 Towarzystwo Doktorantów UJ ,00 Rada Samorządu Studentów UJ CM ,00 Studencki Towarzystwo Naukowe UJ CM ,00 Akademicki Związek Sportowy UJ CM ,00 IFMSA Poland Odział W Krakowie ,00 6. Konsultacje aktów prawnych MNiSW: - Projekt ustawy Nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym; - Projekt ustawy Nowelizacja ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki; - 38 projektów rozporządzeń wynikających z nowelizacji w/w ustaw; 7. Konsultacje aktów prawnych MZ w zakresie kształcenia na studiach medycznych; 8. Przygotowanie konferencji Nauka w służbie społeczeństwu śladami Marii Skłodowskiej Curie, zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński Collegium

4 Medicum, Sekcję Chorób Serca u Kobiet Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Polskie Towarzystwo Badań Radiacyjnych i Instytut Fizyki Jądrowej PAN; 9. Współpraca w przygotowaniu wystawy 600 lat Medycyny Uniwersyteckiej w Krakowie. 10. Pełnienie obowiązków Prorektora UJ ds. dydaktyki w okresie od września 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku; ( zastępstwo w okresie choroby Prorektora UJ ds. dydaktyki Prof. dr hab. Andrzeja Mani ). II. Działania stałe Pełnomocnika Rektora ds. Dydaktyki w Collegium Medicum 1. Pełnienie obowiązków zastępcy Prorektora UJ ds. Collegium Medicum; 2. Reprezentowanie Uczelni w czasie wizytacji akredytacyjnych; Akredytacja Państwowej Komisji Akredytacyjnej Lp. Wydział Poziom Kierunek Ocena Data uchwały Następna ocena 1 Wydział Farmaceutyczny I i II st., jedn. mgr Analityka medyczna pozytywna / Wydział Farmaceutyczny jedn. mgr Farmacja pozytywna / Wydział Lekarski 4 Wydział Lekarski magisterski pozytywna /2011 Lekarski jedn. mgr pozytywna /2017 magisterski Lekarskodentystyczny pozytywna /2009 jedn. mgr pozytywna / Wydział Nauk o Zdrowiu magisterski i zawodowy Pielęgniarstwo pozytywna /2009 Studia I i II st. pozytywna /2015 magisterski i zawodowy pozytywna / Wydział Nauk o Zdrowiu Studia I i II st. Zdrowie publiczne pozytywna /2017 wyróżniająca /2019

5 KOMISJA AKREDYTACYJNA AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH (KAAUM) L.p. Wydział Kierunek (Specjalność) Data i okres akredytacji 1. Wydział Lekarski Lekarski r.- Akredytacja udzielona na okres 5 lat 2. Wydział Lekarski Lekarsko - Dentystyczny r. - Akredytacja udzielona na okres 5 lat KRAJOWA RADA AKREDYTACYJNA SZKOLNICTWA MEDYCZNEGO (KRASZM) L.p. Wydział Kierunek (Specjalność) Data i okres akredytacji 1. Wydział Nauk o Zdrowiu Położnictwo 15 maja 2009 r. - Akredytacja udzielona na okres 5 lat 2. Wydział Nauk o Zdrowiu Pielęgniarstwo 20 września 2007 r. - Akredytacja udzielona na okres 5 lat 3. Współpraca z Prorektorem UJ ds. dydaktyki w zakresie przygotowywania regulaminów oraz aktów prawnych dotyczących procesów kształcenia, w kwestiach dotyczących studiów pierwszego, drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) na Wydziale UJ CM. 4. Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad tokiem jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego, drugiego stopnia, a także studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) i studiów podyplomowych w jednostkach UJ CM; 5. Nadzór nad opracowaniem raportów z Monitoringu ścieżki zawodowej studentów i absolwentów UJ CM współ realizacja projektu badawczego Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego a. dostosowanie kwestionariuszy do absolwentów kierunków medycznych; b. podpisanie umowy z SPSS Polska w Krakowie (Badania przeprowadzone przy pomocy narzędzia analitycznego IBM/SPSS Data Collection); c. opracowanie Raport Badania losów absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM ( wszystkie kierunki) absolwenci rocznika 2009/2010; d. opracowanie Raport Badania losów absolwentów Wydziału Lekarskiego UJ CM ( wszystkie kierunki) absolwenci rocznika 2009/2010; 6. Przyznawanie z upoważnienia Retora UJ stypendiów doktoranckich dla uczestników studiów doktoranckich na Wydziałach UJ CM, od stycznia 2012 r. również zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji projakościowej;

6 Kwoty wydatkowane na stypendia doktoranckie Rok Wydział (I-VI) W tym z dotacji projakościowej Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny , , , , , , , , , , , ,00 SUMA: , , , , , ,00 7. Udział w pracach Stałej Senackiej Komisji ds. Nauczania, powołanej na mocy Decyzji nr 49 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 14 listopada 2008 roku; 8. Udział w pracach Rady Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego; 9. Udział w pracach Stałej Rektorskiej Komisji ds. Collegium Medicum, powołanej na mocy Decyzji nr 37 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, z dnia 14 października 2008 roku; 10. Udział w pracach Stałej Rektorskiej Komisji ds. Informatyzacji, powołanej na mocy Uczelni Decyzja nr 46 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 listopada 2008 roku; 11. Członek Rady Nadzorującej Centrum Rozwoju Systemów Zintegrowanych UJ; 12. Udział w pracach Kapituły nagrody Rektora UJ Pro Arte Docendi, powołanej na mocy Decyzji nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 stycznia 2009 roku; 13. Rozpatrywanie z upoważnienia Retora UJ, jako organ odwoławczy - spraw studenckich i doktoranckich w kwestii toku studiów, świadczeń pomocy materialnej oraz stypendiów doktoranckich; a) sprawy studentów: około 60 decyzji; b) sprawy doktorantów: około 30 decyzji. 14. Opiniowanie wniosków o utworzenie nowych kierunków studiów i form kształcenia; Nowe kierunki studiów podpylonych w UJ CM w latach / / / / /2013 ZDROWIE PUBLICZNE specjalność Inspekcja sanitarna I stopnia niestacjonarne POŁOŻNICTWO II stopnia stacjonarne niestacjonarne ZDROWIE PUBLICZNE II stopnia stacjonarne DIETETYKA I, II stopnia stacjonarne niestacjonarne KOSMETOLOGIA II stopnia stacjonarne, niestacjonarne FIZJOTERAPIA II stopnia stacjonarne ZDROWIE PUBLICZNE specjalność Inspekcja sanitarna I stopnia niestacjonarne * Wznowienie FIZJOTERAPIA II stopnia niestacjonarne ELEKTRORADIOLOGIA I stopnia stacjonarne

7 Nowe kierunki i formy kształcenia w UJ CM w latach / / /2013 Geriatria i opieka długoterminowa Żywienie w zdrowiu i chorobie Enologia Badania kliniczne produktów leczniczych Medycyna molekularna w praktyce klinicznej Badania klinicznemetodologia, organizacja i zarządzanie 15. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad przygotowaniem sprawozdań zbiorczych z Wydziałów wchodzących w strukturę Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w zakresie spraw dydaktycznych, do Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego; Kierunki i formy kształcenia w UJ CM w roku akademickim 2011/2012 wraz z liczbami studentów 2011/2012 Stan na dzień KIERUNKI STUDIÓW Ogółem Studia stacjonarne Obcokrajow cy Studia niestacjonarne Ogółem Obcokrajow cy Razem Lekarski - magisterskie jednolite Lekarsko - dentystyczny magisterskie jednolite Dietetyka I stopnia Dietetyka - II stopnia SUMY DLA WYDZIAŁU: Farmaceutyczny - magisterskie jednolite Analityka medyczna - magisterskie jednolite Kosmetologia - II stopnia SUMY DLA WYDZIAŁU: Fizjoterapia -II stopnia Fizjoterapia- I stopnia Pielęgniarstwo II stopnia Pielęgniarstwo I stopnia Położnictwo I stopnia Położnictwo- II stopnia Zdrowie publiczne I stopnia Zdrowie publiczne- II stopnia Ratownictwo medyczne I stopnia SUMY DLA WYDZIAŁU: RAZEM UJ CM

8

9 16. Konsultacja Uniwersyteckich aktów prawnych w obszarze procesów dydaktycznych; 17. Nadzorowanie przygotowania danych do Sprawozdań Rektora UJ oraz krajowych rankingów szkolnictwa wyższego; W rankingu uczelni medycznych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy : Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zajął I miejsce 2012 w kraju w rankingu uczelni medycznych. Dodatkowo UJ CM został sklasyfikowany na najwyższym miejscu w rankingu kierunków medycznych i o zdrowiu Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum zajął III miejsce w rankingu uczelni medycznych w Rankingu Uczelni Akademickich 2011 zorganizowanym przez dziennik Rzeczpospolita oraz miesięcznik edukacyjny Perspektywy. W opublikowanym przez miesięcznik "Menedżer Zdrowia" rankingu 2011 akademickich jednostek kształcących menedżerów zdrowia Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum znalazł się na I miejscu. Za najlepsze podyplomowe studia menedżerskie w kraju uznano, bowiem studia pt. "Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej" realizowane przez Instytut Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum zdobył I miejsce w rankingu 2010 uczelni medycznych w Polsce w rankingu zorganizowanym przez dziennik "Rzeczpospolita" i miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Wyższych zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne z Poznania UJ CM zajął I miejsce w rankingu uczelni medycznych W Rankingu Wyższych Uczelni Akademickich 2009 zorganizowanym przez Dziennik Rzeczpospolita i miesięcznik Perspektywy UJ CM uplasował się na miejscu II w rankingu uczelni medycznych. W rankingu uczelni medycznych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy : Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum UJ zajął I miejsce w kraju w rankingu uczelni medycznych. 18. Prowadzenie prac nad dostosowaniem programów kształcenia do standardów Unii Europejskiej, realizacja unijnych programów dydaktycznych; 19. Współorganizowanie z Prorektorem UJ ds. dydaktyki zasad wprowadzanie Krajowych Ram Kwalifikacji w UJ CM; 20. Współpraca z organizacjami studenckimi: Radą Samorządu Studentów UJ CM, Studenckim Towarzystwem Naukowym UJ CM, Towarzystwem Doktorantów UJ, Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny IFMSA-Poland Oddział w Kawkowie, Akademickim Związkiem Sportowym UJ CM w zakresie działalności i finansowania organizacji studenckich; 21. Podział środków z Funduszu Pomocy Materialnej dla studentów i doktorantów UJ CM w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów UJ CM oraz Towarzystwem Doktorantów UJ;

10 Kwoty wydatkowane z Funduszu Pomocy Materialnej UJ CM na pomoc materialną dla studentów i doktorantów UJ CM Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 (I-VI) Studenci , , , , ,00 Doktoranci , , , , , Współorganizowanie Dni Karier UJ CM; a. 6 maja 2010 r.; b. 26 maja 2011 r.; c. 31 maja 2012 r.

11 SPRAWOZDANIE Pełnomocnik Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w Collegium Medicum Prof. dr hab. Piotr Laidler Kadencja Na mocy Pisma okólnego nr 13 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 1 października 2007 roku w sprawie kompetencji Pełnomocników Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Collegium Medicum na kadencje , do zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - Prof. dr hab. Piotra Laidlera należało: 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją współpracy międzynarodowej w Collegium Medicum, 2. opracowywanie priorytetów badawczych, sprawowanie nadzoru nad realizacją projektów badawczych, koordynowanie badań interdyscyplinarnych i międzynarodowych 3. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad Biblioteką Medyczną i działalnością wydawniczą, 4. współpraca z Komisją Bioetyczną, 5. w zakresie swojego działania, współpraca z Senacką Komisją ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej. Pełnomocnik w trakcie trwania kadencji podejmował szereg działań będących wypełnieniem obowiązków określonych powyższymi punktami: Ad WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Pełnomocnik Rektora UJ ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą w tracie kadencji uczestniczył jako reprezentant Władz Uczelni w licznych posiedzeniach, konferencjach oraz w spotkaniach w kraju i zagranicą poświęconych nauce, a także podejmował, wizytujące UJ CM, delegacje z: USA (North Carolina Biotech Center, University of California Irvine, University Rochester School of Medicine and Dentistry, University of Kalifornia, National Board of Medical Examiners, Association of American Medical Colleges) Holandii (Radboud University Nijmegen ) Francji (Uniwersytet w Montpellier) Wielkiej Brytanii (Uniwersytet w Edynburgu) Niemiec (Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium) Arabii Saudyjskiej (King Saud University)

12 Brazylii (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) Włoch (Uniwersytet w Padwie) 1.2. UMOWY BILATERALNE: Aktualnie UJ CM ma podpisane 23 umowy bilateralne. Od 2008 roku zostało podpisanych 16 nowych umów współpracy uczelnianej w zakresie edukacji oraz badań naukowych: 1. Medical University of Vienna (Austria) 2. Stanowy Uniwersytet w Rio de Janeiro Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Brazylia) 3. Orleans Regional Hospital (Francja) 4. Uniwersytet w Greifswaldzie (Niemcy) 5. Narodowy Uniwersytet Medyczny w Winnicy (Ukraina) 6. Lwowski Uniwersytet Medyczny im. Danyla Halickiego (Ukraina) 7. Słowacka Akademia Nauk (Słowacja) 8. University of California, Irvine School of Medicine (USA) 9. University Rochester School of Medicine and Dentistry (USA) 10. The Northeastern Illinois University (USA) 11. The University of Illinois at Chicago (USA) 12. The Methodist Hospital Texas Medical Center (USA) 13. University of Louisville, School of Dentistry, Louisville (USA) 14. Uniwersytet w Edynburgu (Wielka Brytania) 15. Uniwersytet Milano-Bicocca (Włochy) 1.3. WYJAZDY PRACOWNIKÓW I PRZYJAZDY GOŚCI: Corocznie realizowanych jest ponad 1000 służbowych wyjazdów zagranicznych. Proces ten charakteryzuje się dużą dynamiką, nie tylko ze względu na ilość wyjazdów (która corocznie wzrasta), ale również pod względem ich rodzajów. Największą cześć stanowią wyjazdy na konferencje, zjazdy i sympozja naukowe. Z każdym rokiem zwiększa się liczba wyjazdów na spotkania sieci naukowych, konsorcjów wspólnie realizujących projekty europejskie; spada natomiast liczba wyjazdów na dłuższe wyjazdy stypendialne. W 2009 roku wprowadzono nowy Regulamin odbywania podróży służbowych za granicą w UJ CM. Od roku 2008 trwają prace nad przygotowaniem i wdrożeniem modułu SAP-Travel elektronicznego sposoby składania wniosków i rozliczania podróży służbowych za pomocą aplikacji webowej.

13 Ad 2. Na początku kadencji obszar badań naukowych, funduszy europejskich był administrowany przez Dział Badań Naukowych i Funduszy Strukturalnych, natomiast współpraca z zagranicą i projekty międzynarodowe przez Dział Współpracy z Zagranicą. Rosnąca liczba możliwości uzyskania dofinansowania badań naukowych, ale także rozwój infrastruktury związanej z prowadzoną działalnością naukową z różnych źródeł, złożony charakter wniosków, przenikanie się dofinansowania ze środków krajowych i międzynarodowych spowodowały zmiany organizacyjne w strukturze administracji ogólnouczelnianej. W celu zoptymalizowania, konsolidacji i integracji działań związanych z wystąpieniami pracowników i jednostek UJ CM o przyznanie dofinansowania ze środków przeznaczonych na badania lub działalność wspomagającą badania (ze źródeł krajowych, funduszy europejskich oraz innych środków pomocowych) z dniem 1 kwietnia 2011 roku został powołany Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej oraz Zespół ds. Badań Klinicznych Działu Klinicznego BADANIA NAUKOWE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH: Finansowanie Działalności Statutowej Podczas ostatniej oceny parametrycznej w roku 2010 wszystkie Wydziały Collegium Medicum otrzymały najwyższą kategorię ocenę - 1. W okresie dotacja na badania statutowe wyniosła w sumie zł, na badania własne ( ) zł., a dotacja celowa dla młodych naukowców (2011) zł W 2010 roku wżycie wszedł nowy pakiet Ustaw dotyczących finansowania nauki. W związku z tymi zmianami w UJ CM w lipcu 2011 roku wprowadzono Regulaminy: - Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego - Regulamin przyznawania oraz rozliczania środków finansowych pochodzących z dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich do 35 roku życia. Również w roku 2011 po raz pierwszy została wdrożona aplikacja webowa do składania sprawozdań (on-line). Aktualnie trwają prace nad uruchomieniem modułu do składania na dofinansowanie badań naukowych wniosków nad rok Projekty badawcze granty Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego W okresie odbyło się 6 konkursów na granty badawcze organizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (nr 35-40). Jednostki UJ CM otrzymały dofinansowanie na realizację 129 projektów na łączną kwotę zł.

14 Projekty Narodowego Centrum Nauki W 2010 roku powołano do życia Narodowe Centrum Nauki. Jednostki UJ CM przystąpiły do aplikowania już do pierwszego konkursu. W dwóch pierwszych konkursach jednostki UJ CM uzyskały dofinansowanie dla 31 projektów na łączną kwotę zł. Skuteczność aplikowania w konkursie MAESTRO wyniosła 18%, w konkursie HARMONIA 50%; w pozostałych konkursach na Wydziale Lekarskim 24%, na Wydziale Farmaceutycznym 50%, na Wydziale Nauk o Zdrowiu 50% (przy ogólnym współczynniku sukcesu w panelu Nauk o Zdrowiu - 22%) Programy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pracownicy UJCM aplikowali i uzyskiwali dofinansowanie w programach i projektach MNiSW, m.in.: - w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki Wydział Nauk o Zdrowiu - 2 projekty na kwotę zł; - w Programie Wspieranie międzynarodowej mobilności naukowców - 4 nauczycieli akademickich na kwotę zł; - w ramach programu JUVENTUS Plus - 10 projektów na kwotę zł. - w ramach programu IDEAS PLUS - 1 projekt na kwotę zł. - w ramach programu Granty na Granty - 14 projektów na kwotę zł Inne projekty finansowane ze środków krajowych W ramach innych programów krajowych uzyskano dofinansowanie m.in z.: - Fundacji na Rzecz Wspierania Polskiej Farmacji i Medycyny Polpharma i Fundację NUTRICIA - 4 projekty na kwotę zł. - NCBiR w programie Lider - 1 projekt na kwotę zł. - Fundacji na Rzecz Rozwoju Nauki Polskiej - 5 projektów na kwotę zł PROJEKTY FINANSOWANE Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH I INNYCH ŚRODKÓW POMOCOWYCH Projekty dofinansowane z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego (wkład finansowy Mechanizmu i wkład krajowy) - 5 projektów na łączną kwotę ,52 zł Projekty dofinansowane z Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego - 1 projekt na kwotę ,00 zł Projekty dofinansowane z funduszy europejskich (PO IG, PO KL, PO IiŚ), w tym projekty naukowe, edukacyjne, inwestycyjne (fundusze europejskie + wkład krajowy) 10 projektów na łączną kwotę ,82 zł.

15 2.3. INWESTYCJE APARATUROWE I BUDOWLANE W okresie uzyskano dofinansowanie dla 11 projektów na zakup aparatury badawczej oraz na 5 projektów remontowych na kwotę ,54 zł. Uzyskiwano także dofinansowanie dla rozwoju infrastruktury informatycznej będącej w użytkowaniu przez jednostki UJ CM (sieć LAN) - dotacja z MNiSW w wysokości zł MIĘDZYNARODOWE PROGRAMY BADAWCZE Program Ramowy UE Jednostki UJ CM czynnie i od samego początku uczestniczą w Programach Ramowych Unii Europejskiej. W okresie bieżącej kadencji UJ CM kontynuowano realizację 11 projektów z 6 Programu Ramowego ,00 zł. Do 7 Programu Ramowego jednostki UJ CM przystąpiły od pierwszego konkursu. Mimo, iż warunki udziału zostały zaostrzone wnioski są składane na każdy kolejny konkurs. Jednostki UJ CM realizują 13 projektów, a całość dofinansowania (środki europejskie i krajowe) wyniosła ,21 zł. (środki krajowe ,00 zł.; środki europejskie ,00 EUR ). Współczynnik sukcesu w projektach Programu Ramowego w Collegium Medicum wynosi ponad 30%, przy średniej krajowej ok. 15%. Projekty realizowane w ramach Programów Ramowych każdorazowo uzyskiwały pozytywne oceny podczas audytów z Komisji Europejskiej. W roku 2010 Wydział Lekarski UJ CM otrzymał nagrodę Kryształowej Brukselki w kategorii Instytucja Badawcza. Od dnia 1 stycznia 2012 r. na Wydziale Lekarskim UJ CM prowadzony jest projekt OMICRON pn. Stworzenie ośrodka zaawansowanych technologii molekularnych wysokiej wydajności na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum - Enabling OMICs high-throughput technologies at the Faculty of Medicine Jagiellonian University Medical College. Projekt uzyskał dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości: EUR zł w 2010 roku w prestiżowym konkursie REGPOT, ogłoszonym w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Projekt ma szczególne znaczenie zarówno dla UJ CM, jak i dla całego regionu Małopolski, ponieważ zakłada m.in. zakup najnowocześniejszego sprzętu badawczego, rekrutację wykwalifikowanych naukowców oraz szeroko rozumianą wymianę wiedzy pomiędzy UJ CM, a jego partnerami zagranicznymi Inne Projekty Międzynarodowe W Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum realizowanych jest ponadto szereg innych projektów europejskich i międzynarodowych: Program Zdrowia Publicznego, EUREKA, COST, Fundusz Wyszehradzki, Tempus, JRC, Sieci Tematyczne, E-Ten, e-content w czasie kadencji realizowane były 34 projekty, a także 12 projektów międzynarodowych realizowanych we współpracy dwustronnej na łączną kwotę zł.

16 Współpraca Międzynarodowa w ramach Projektów międzynarodowych niewspółfinansowanych W okresie uzyskano dofinansowanie 4 projektów na kwotę ,00 zł Punkt Kontaktowy Programów Działający przy Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej UJ CM powstały w 2000 roku ( pierwszy Branżowy Punkt Kontaktowy na uczelni medycznej w Polsce) zajmował się organizowaniem szkoleń, dni informacyjnych, warsztatów (ponad 10 rocznie) oraz prowadzi działalność doradczą dla społeczności akademickiej uczelni. Ad DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Wydawnictwa w okresie kadencji dofinansowano z budżetu Centralnego UJ CM następujące podręczniki, książki, monografie pracowników naukowych UJ CM: a. Rola czynników naczyniowzrostowych w patogenezie odległych powikłań wcześniactwa Przemko Kwinta, b. Kompendium histologii wydanie IV poprawione T. Cichocki, J.A. Litwin, J. Marecka, c. Działalność lekarzy hitlerowskich hańbą medycyny XX wieku Z.J. Ryn, d. Podstawy anatomii. Dla studentów farmacji i oddziału analityki medycznej J. Skrzat, J.Walocha, e. Farmakologia recepty R.Korbut, f. Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym W. Jędrychowski, g. Podstawy technik mikroskopowych. Wydanie VII poprawione i rozszerzone J.A.Liwtin, M.Gajda, h. Vademecum Pediatry J.J.Pietrzyk, i. Elementy informatyki medycznej cz.i Ścieżki kliniczne, wirtualny pacjent, telekonsultacje I. Roterman-Konieczna, j. Zarys historii nauczania medycyny w Polsce do roku Wybrane zagadnienia - A. Śródka, k. Elementy informatyki medycznej, T.2 Genomika M. Piwowar, l. Podstawy patomorfologii. Repetytorium dla studentów kierunków lekarskodentystycznego,analityki medycznej i fizyki medycznej M. Białas, R.Tomaszewska W okresie kadencji zawarto Umowy z Wydawnictwami a. Umowę z Księgarnią Akademicką Sp. z o.o. - publikacja naukowo-dydaktyczna czasopisma pn. Bio-Algorithmos and Med.-Systems,vol.8, red. Irena Roterman- Konieczna

17 b. Umowę z Difin Spółka Akcyjna - publikacja pt. Polityka zdrowia publicznego Unii Europejskiej red. Anna Mokrzycka i Iwona Kowalska, c. Umowę z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich Wydawnictwa we Wrocławiu Sp. z o.o. - publikacji To ludzie tworzą historię. Opracowanie na podstawie tekstu Historia polskiej chirurgii Władysława Lejmana. d. Umowę z Konsorcjum Naukowym TIM- technologie informatyczne medycyny BIBLIOTEKA MEDYCZNA UJ CM W latach z inicjatywy władz rektorskich i dziekańskich - położony został duży nacisk na powiązanie oceny dorobku naukowego pracowników UJ CM z analizami bibliometrycznymi. Pracownicy Biblioteki przygotowali pod nadzorem Pełnomocnika informacje dostępne w trybie on-line o obowiązujących i na każdym wydziale nieco odmiennych formularzach ankiet samooceny (AS - patrz Ad. 5) oraz procedurach korzystania z dostępnych baz danych, niezbędnych do przygotowania indywidualnych ankiet samooceny. Ponadto, w okresie Pełnomocnik wspierał liczne działania Dyrekcji i pracowników Biblioteki, których celem była z jednej strony modernizacja jej pomieszczeń, a z drugiej zakup nowych baz danych (należy zaznaczyć, iż większość baz i narzędzi informacyjnych została zakupiona na całą sieć UJ), a także szkoleń pracowników UJ CM prowadzonych dla zwiększenia świadomości o posiadanych zasobach i umiejętności korzystania z nich. W roku 2012 rozpoczęto wstępne prace nad koncepcją restrukturyzacji Biblioteki Medycznej UJ CM celem zagwarantowania jak najbardziej efektywnego systemu korzystania z jej zasobów. Ad 4. 1 kwietnia 2011 roku w strukturze Działu Klinicznego powstał Zespół ds. Badań Klinicznych, który pod nadzorem Pełnomocnika prowadził m.in.: 1. kompleksową obsługę i monitoring badania klinicznego pn. Pierwszy Międzynarodowy, wieloośrodkowy program leczenia klasycznej postaci chłoniaka Hodgkina u dzieci i młodzieży Europejska sieć Pediatrycznej Grupy ds. Chłoniaka Hodgkina (EuroNet-PHL-C1). 2. prace nad wdrożeniem UJ CM w europejski system Eudraviligance 3. koordynację ogólnopolskich konsultacji dotyczących małej nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie zapisów związanych z prowadzeniem niekomercyjnych badań klinicznych oraz

18 4. uczestniczył czynnie w posiedzeniach Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (prezentacje) oraz w konferencjach dotyczących prowadzenia badań klinicznych w Polsce. Ponadto Pełnomocnik nadzorował działalność nowopowstałej Sekcji ds. Badań Klinicznych Działu Klinicznego UJ CM oraz wchodzących w jej skład Koordynatorów (w chwili obecnej powołanych jedynie na Wydziale Lekarskim), których zadaniem było udzielanie pracownikom naukowo-dydaktycznym i naukowym jednostek organizacyjnych Wydziału Lekarskiego wsparcia w zakresie przygotowywania, obsługi i rozliczania projektów wszelkich badawczych o jakie aplikowali i/lub realizowali. Ocena wyników rocznej działalności Zespołu ds. Badań Klinicznych oraz Sekcji ds. Badań Działu Klinicznego potwierdziła zasadność powołanie tych agend do życia. Ad 5. Pełnomocnik w trakcie trwania kadencji pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Senackiej komisji ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, co za tym idzie: 1. brał udział w pracach nad ostatecznym kształtem ankiety samooceny pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych na poszczególnych Wydziałach UJ CM oraz rokroczne opracowywanie list rankingowych. Na ich podstawie Prorektor UJ ds. Collegium Medicum przyznał w latach nagrody za działalność naukowo-dydaktyczną pracowników UJ CM: Ankieta samooceny za działalność naukową w latach Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 2.Prof. dr hab. Anetta Undas 3.Prof. dr hab. Kalina Kawecka - Jaszcz 4. Prof. dr hab. Marek Sanak 5. Prof. dr hab. Maciej T. Małecki 1. Prof. dr hab. Gabriel Nowak 2. Prof. dr hab. Katarzyna Kieć- Kononowicz 3.Prof. dr hab. Jan Krzek 1. Prof. dr hab. Andrzej Pilc 2. Prof. dr hab. Andrzej Pająk 3. dr hab. Grażyna Jasieńska Ankieta samooceny za działalność naukową w latach 2009 Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Anetta Undas 2.dr hab. Marcin Majka 3.Prof. dr hab. Ewa Niżankowska Mogilnicka 1. Prof. dr hab. Barbara Malawska 2.Prof. dr hab. Jan Krzek 3.Prof. dr hab. Gabriel Nowak 1. Prof. dr hab. Andrzej Pająk 2.Prof. dr hab. Andrzej Pilc 3. dr hab. Grażyna Jasieńska

19 4. dr Ewa Stępień 4.Prof. dr hab. Barbara Filipek 5. Prof. dr hab. Kalina Kawecka- Jaszcz Ankieta samooceny za działalność naukową w latach 2010 Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Kalina Kawecka- Jaszcz 2.dr hab. Agnieszka Słowik 3.Prof. dr hab. Tomasz Guzik 1. Prof. dr hab. Gabriel Nowak 2. Prof. dr hab. Jan Krzek 3. Prof. dr hab. Katarzyna Kieć- Kononowicz 1. Prof. dr hab. Andrzej Pająk 2. Prof. dr hab. Andrzej Pilc 3. dr inż. Marek Kautsch Ankieta samooceny za działalność naukową w latach 2011 Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu 1.Prof. dr hab. Anetta Undas 2.Prof. dr hab. Jacek Musiał 3.Prof. dr hab. Tomasz Brzozowski 1. Prof. dr hab. Gabriel Nowak 2. Prof. dr hab. kataryna Kieć- Kononowicz 3.Prof. dr hab. Barbara Filipek 1. Prof. dr hab. Andrzej Pilc 2.Prof. dr hab. Andrzej Pająk 3. Prof. dr hab. Marian Szczepanik 2. koordynował prace związane z tworzeniem, wdrożeniem i uruchomieniem Bazy Zespołów Badawczych na portalu UJ. Celem projektu jest zebranie informacji o zespołach badawczych i działalności naukowej na UJ. Dane te posłużą do upowszechnienia osiągnięć uczonych UJ i UJ CM, jak najszerszemu gronu odbiorców poprzez stronę WWW. Liczba osób uprawnionych do wprowadzenia stosownych danych do bazy to 598 osób. Aktualnie w bazie znajdują się informacje odnośnie 155 zespołów badawczych UJ. Prace na Portalu BZB są kontynuowane i potrwają do chwili jej skompletowania w j. polskim, a następnie po weryfikacji zamieszczone informacje zostaną przetłumaczone na j. angielski. 3. nadzorował przygotowywanie corocznych wniosków do Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia w sprawie Nagród Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich przyznawanych za poprzedni rok kalendarzowy oraz dokumentacji odnośnie aplikacji do konkursu o Nagrody Naukowe Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

20 Wnioski, które otrzymały nagrody za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne przyznawane przez Ministra Zdrowia za poprzedni rok kalendarzowy: Rodzaj nagrody Nagroda indywidualna za całokształt dorobku Nagroda indywidualna naukowa I stopnia Nagroda zespołowa naukowa Nagroda zespołowa dydaktyczna Nagroda indywidualna naukowa II stopnia Wnioski złożone do Ministerstwa Zdrowia (w trakcie rozpatrywania) 4. prowadził nadzór nad coroczną Organizacją Festiwalu Nauki, mającego na celu popularyzację Krakowskich Wyższych Uczelni, w tym UJ CM, wśród mieszkańców Miasta Krakowa i Małopolski. W ramach imprez festiwalowych wydziały, instytuty, katedry, kliniki i zakłady prezentowały w sposób popularno-naukowy swój dorobek oraz aktualny stan wiedzy w różnych dziedzinach.

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY 1 Spis treści Str. Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 Dział II ORGANY UCZELNI 4 Dział III STRUKTURA ORGANIZACYJNA UCZELNI 7 Dział IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Kraków 2014 Spis treści: Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 28 lutego 2008 roku w sprawie Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Prof. dr hab. n. med. Paweł Górski R E K T O R Uniwersytetu Medycznego w Łodzi SPRAWOZDANIE REKTORA Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ŁODZI W ROKU 2010 Łódź, sierpień 2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju UMW

Strategia rozwoju UMW Strategia rozwoju UMW 2014 2020 1 SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Założenia Strategii... 4 2.1 Potencjał Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu... 4 2.2 Analiza SWOT... 7 3 Model Strategii... 9 4 Misja,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGOLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2010 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego REGULAMIN ORGANIZACYJNY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Monitor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nr 5 listopad grudzień 2012 r. UCHWAŁY SENATU WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO M O N I T O R TREŚĆ: Poz.: 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO R. VII Nr 6 listopad grudzień 2012 r. ISSN 1899 6485 UCHWAŁY SENATU

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity)

W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY. (tekst jednolity) Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 44/2008 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z dnia 16.04.2008 r. W A R S Z A W S K I U N I W E R S Y T E T M E D Y C Z N Y REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia nr 85/2008 Rektora WUM z dnia 31 lipca 2008 r. WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY (tekst jednolity) Wprowadzony Zarządzeniem nr 34/2007 Rektora WUM z 12.06.2007

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00

Szczecin, 14 stycznia 2013 r. medycznymi instytucjami samorządowymi ; UMOWA NR UDA -POKL.04.01.01-00-279/11-00 Przeprowadzenie pogłębionej analizy wszelkich dostępnych informacji w Internecie w zakresie realizacji procesów monitoringu losów absolwentów przez uczelnie wyższe ze szczególnym uwzględnieniem uczelni

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA II KSZTAŁCENIE ORAZ SPRAWY STUDENCKIE... 22 III WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za rok 2009 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 22 czerwca 2010 r. Spis treści I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI...

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 30 Oświata i wychowanie N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO KNO-4100-001-05/2014 Nr ewid. 134/2014/P/14/001/KNO Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku

Uniwersytet Medyczny. Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -15/10 Zarządzenie Nr 5/ 10 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2010 roku w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197)

AMG GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745. Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) GAZETA GDAŃSK ISSN 1506 9745 AMG Rok 17 Maj 2007 nr 5 (197) 2 Gazeta AMG nr 5/2007 Z życia Uczelni Pierwsze posiedzenie Senatu w nowej sali w Atheneum Gedanense Novum Doktor Maria Wszelaczyńska-Szaszkiewicz

Bardziej szczegółowo

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2

I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1 I. STATUS NARODOWEGO CENTRUM NAUKI 2 1. Informacje ogólne 2 2. Organy Narodowego Centrum Nauki i organizacja Centrum 3 3. Struktura Centrum 5 II. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ART. 20 USTAWY O NCN

Bardziej szczegółowo