Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Nr. Sprawy: D.ZP-2820/13/14 Zatwierdził: Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie Halina Skikiewicz 5 listopada 2014r. REGON NIP Telefon Faks Godziny pracy Nr konta

2 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 43 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Rozdział I Opis przedmiotu zamo wienia. Rozdział II Opis sposobu przygotowywania oferty. Rozdział III Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Rozdział IV Oferty wspo lne. Rozdział V Jawnos c postępowania. Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunko w. Wykaz wymaganych os wiadczen i dokumento w potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu. Rozdział VIA Inne warunki. Rozdział VII Wykonawcy zagraniczni. Rozdział VIII Termin wykonania zamo wienia. Rozdział IX Wadium. Rozdział X Wyjas nienia tres ci s.i.w.z. i jej modyfikacja, sposo b porozumiewania się wykonawco w z zamawiającym oraz przekazywania os wiadczen lub dokumento w, a takz e wskazanie oso b uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Rozdział XI Sposo b obliczenia ceny oferty. Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Rozdział XIII Wybo r oferty najkorzystniejszej. Opis kryterio w, kto rymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposo b oceny ofert. Termin związania ofertą. Rozdział XIV Zawarcie umowy. Rozdział XV Pouczenie o s rodkach ochrony prawnej. Rozdział XVI Rozdział XVII Opis częs ci zamo wienia, jez eli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częs ciowych. Maksymalna liczba Wykonawco w, z kto rymi Zamawiający zawrze 2

3 umowę ramową, jez eli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Rozdział XVIII Rozdział XIX Rozdział XX Rozdział XXI Rozdział XXII Rozdział XXIII Informacja o przewidywanych zamo wieniach uzupełniających, o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jez eli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamo wien. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadac oferty wariantowe, jez eli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jez eli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byc prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca, jez eli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. Jez eli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: a) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawco w, w tym wymagania techniczne urządzen informatycznych, c) informację, kto re spos ro d kryterio w oceny ofert będą stasowane w toku aukcji elektronicznej. Wysokos c zwrotu koszto w udziału w postępowaniu, jez eli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Os wiadczenie ( art.22 ust.1) 3. Os wiadczenie (art. 24 ust. 2-11) 4. Os wiadczenie (art. 26 ust.2d) 5. Wykaz dostaw. 6. Wzo r umowy 7.Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia Podstawa prawna: Ustawa z dnia r. Prawo zamo wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907ze zm.), zwana dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny. 3

4 ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia W zakres dostawy wchodzą: Lp Nazwa oprogramowania Ilość Nr specyfikacji 1. System do zarządzania 1 kpl. Specyfikacja Oprogramowanie wirtualizacyjne 1 kpl. Specyfikacja System Network Access Control 1 kpl. Specyfikacja System zarządzania backup em 1 kpl. Specyfikacja 1.4 Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowywania oferty Oferta musi byc sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraz a zgody na złoz enie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu Oferta musi zawierac : wypełniony Formularz Ofertowy [w załączeniu wzo r formularza do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 1 do s.i.w.z..], dokumenty i os wiadczenia okres lone w rozdziale 6 s.i.w.z., lub odpowiednio w rozdziale 7 s.i.w.z., wskazanie częs ci zamo wienia, kto rej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom [na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do s.i.w.z], (Wykonawca moz e powierzyc wykonanie zamo wienia podwykonawcom. Zaangaz owanie podwykonawco w nie zmienia zobowiązan Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamo wienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawco w i oso b, kto re pozostają w dyspozycji podwykonawcy w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowniko w) przypadku Wykonawco w działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo, o kto rym mowa w pkt Tres c złoz onej oferty musi odpowiadac tres ci s.i.w.z. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca moz e 4

5 sporządzic ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, z e co do tres ci będą one zawierały tres ci takie same jak formularze opracowane przez Zamawiającego Wykonawca moz e złoz yc tylko jedną ofertę Oferta i załączniki do oferty muszą byc podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązan w wysokos ci odpowiadającej cenie oferty lub osobę/y upowaz nioną/e do składania takich os wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uznaje, z e podpisem jest: złoz ony własnoręcznie znak, z kto rego moz na odczytac imię i nazwisko podpisującego, a jez eli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi byc uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z kto rego moz na odczytac imię i nazwisko podpisującego pos wiadczenie za zgodnos c z oryginałem winno byc sporządzone w sposo b umoz liwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby pos wiadczającej kopię dokumentu za zgodnos c z oryginałem), Zamawiający wezwie Wykonawco w, kto rzy w okres lonym terminie nie złoz yli pełnomocnictw lub kto rzy złoz yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoz enia w wyznaczonym terminie, chyba, z e mimo ich złoz enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania Zamawiający moz e z ądac, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjas nien dotyczących złoz onej oferty Zamawiający zaleca, aby kaz da zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposo b uniemoz liwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału oso b trzecich) oraz uniemoz liwiający zmianę jej zawartos ci bez widocznych s lado w naruszenia Wszelkie poprawki lub zmiany w teks cie oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą byc parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposo b umoz liwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) Ofertę nalez y złoz yc w zamkniętej kopercie Zaleca się, aby Wykonawca zamies cił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, z e: zewnętrzna koperta powinna byc zaadresowana na Zamawiającego i zawierac oznaczenie: 5

6 Oferta w postępowaniu na Wykonanie i dostawę mebli. nie otwierać przed dniem 12 listopada 2014 r. o godzinie lub w inny sposo b wyraz nie odro z niający ją spos ro d innej korespondencji. Konsekwencje złoz enia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Koperta wewnętrzna powinna zawierac ofertę i byc zaadresowana na Wykonawcę, tak aby moz na było odesłac ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie Dokumenty sporządzone w języku obcym winny byc złoz one wraz z tłumaczeniem na język polski Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. ROZDZIAŁ III Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 3.1.Wykonawca moz e wprowadzic zmiany oraz wycofac złoz oną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 3.2.W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne os wiadczenie, z e ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 2.10 z dopiskiem wycofanie. 3.3.W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne os wiadczenie, iz ofertę swą zmienia, okres lając zakres i rodzaj tych zmian, a jes li os wiadczenie o zmianie pociąga za sobą koniecznos c wymiany czy tez przedłoz enia nowych dokumento w wykonawca winien dokumenty te złoz yc. 3.4.Powyz sze os wiadczenie i ew. dokumenty nalez y zamies cic w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 2.10 przy czym koperta zewnętrzna powinna miec dopisek zmiany. 3.5.Wykonawca nie moz e wprowadzic zmian do oferty oraz wycofac jej po upływie terminu składania ofert. 3.6 W przypadku złoz enia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoz eniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę. ROZDZIAŁ IV Oferty wspólne 4.1.Wykonawcy składający ofertę wspo lną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 6

7 4.2.Pełnomocnictwo, o kto rym mowa w pkt 4.1 musi znajdowac się w ofercie wspo lnej wykonawco w Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4.4.Oferta wspo lna, składana przez dwo ch lub więcej wykonawco w, powinna spełniac następujące wymagania: Oferta wspo lna powinna byc sporządzona zgodnie z s.i.w.z.; Sposo b składania dokumento w w ofercie wspo lnej: Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: os wiadczenie o spełnieniu warunko w udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia, odpis z włas ciwego rejestru albo os wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy składa kaz dy z wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, kopie dokumento w dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmioto w powinny byc pos wiadczone za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Ofertę cenową, składa pełnomocnik wykonawco w w imieniu wszystkich wykonawco w składających ofertę wspo lną Wypełniając dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy nalez y wpisac dane dotyczące konsorcjum/członko w konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum; 4.5.Wspo lnicy spo łki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspo lną i mają do nich zastosowanie zasady okres lone w pkt niniejszego rozdziału. 4.6.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wykonawco w wspo lnie ubiegających się uzyskanie zamo wienia) wykonawcy składający ofertę wspo lną mają obowiązek przedstawic zamawiającemu umowę regulującą ich wspo łpracę, zawierającą, co najmniej: Zobowiązanie do realizacji wspo lnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamo wienia, Okres lenie zakresu działania poszczego lnych stron umowy, Czas obowiązywania umowy, kto ry nie moz e byc kro tszy, niz okres obejmujący realizację zamo wienia. 7

8 4.7.Umowa regulująca wspo łpracę musi zawierac postanowienia, z kto rych wynika zobowiązanie wszystkich podmioto w gospodarczych oraz postanowienia, z kto rych wynika solidarna odpowiedzialnos c partnero w wobec Zamawiającego za wykonanie umowy Dokumenty nalez y złoz yc w oryginale lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem pełnomocnictwa, o kto rym mowa w ust. 4.1, a takz e pisemnego zobowiązania, o kto rym mowa w ust. 6.7, kto re powinny zostac złoz one w oryginale Zamawiający moz e z ądac przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoz ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwos ci co do jej prawdziwos ci. ROZDZIAŁ V Jawność postępowania 5.1. Postępowanie o udzielenie zamo wienia jest jawne. Zamawiający moz e ograniczyc dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamo wienia tylko w przypadkach okres lonych w ustawie. 5,2 Zamawiający informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamo wienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jes li Wykonawca, nie po z niej niz w terminie składania ofert, zastrzegł, z e nie mogą one byc udostępniane oraz wykazał, iz zastrzez one informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 8

9 5.5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie wyłączeniem w stosunku do takich informacji rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia 5.8. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458). ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnien do wykonywania okres lonej działalnos ci lub czynnos ci, jez eli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie określa niniejszego warunku Posiadania wiedzy i dos wiadczenia: Zamawiający wskazuje, że jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy (umowy) polegającej na dostawie oprogramowania komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż zł. brutto. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jeden umowy Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamo wienia Zamawiający nie określa niniejszego warunku Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wskazuje, że jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy złożyli 9

10 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie co najmniej zł. 6.2.W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, z aden z nich nie moz e podlegac wykluczeniu z postępowania. 6.3.Wykonawca jest zobowiązany wykazac, nie po z niej niz na dzien składania ofert, spełnianie warunko w, o kto rych mowa w pkt 6.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunko w, o kto rych mowa w art. 24 ust.1 pkt 2-11 ustawy. 6.4.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 6.1, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Ad. pkt warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a) podpisanego przez Wykonawcę wypełnionego wykazu* dostaw informującego, z e w okresie ostatnich trzech lat zrealizował, a jes li okres działalnos ci jest kro tszy w tym okresie co najmniej jedną dostawę oprogramowania komputerowego, rozumianej jako jedno zamo wienie/umowa obejmujące dostawę o wartos ci co najmniej ,00 zł** brutto. W przypadku składania oferty wspo lnej, Wykonawcy składający ofertę wspo lną składają jeden wspo lny wykaz dostaw (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ) b) dowód*** potwierdzające, z e dostawa, o kto rej mowa w lit a) została wykonana lub jest wykonywana nalez ycie. WYJAŚNIENIA: *Wykaz powinien zawierać co najmniej: a. przedmiot zamówienia, b. wartość brutto dostawy, c. datę wykonania, d. odbiorcę dostawy; **Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest walucie obcej, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. ***Dowodami tymi są zgodnie z: 10

11 UWAGA: A. 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z r., poz. 231), są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a), W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na potwierdzenie należytego wykonania tychże dostaw. Ad. pkt ) warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złoz ył opłaconą polisę*, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, z e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej* w zakresie prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia w kwocie co najmniej ,00 zł.** WYJAŚNIENIA: * Jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika fakt odpowiednio jej opłacenia czy potwierdzenia, że Wykonawca na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, należy złożyć dokument potwierdzający odpowiednio opłacenie składki czy faktu ubezpieczenia. **W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W zakresie opisanego przez Zamawiającego w pkt warunku Wykonawca moz e polegac na wiedzy i dos wiadczeniu innego podmiotu, niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamo wienia, w szczego lnos ci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 11

12 niezbędnych zasobo w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamo wienia, oraz dokumento w dotyczących: a) sposobu wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamo wienia, b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia Podmiot, kto ry zobowiązał się do udostępnienia zasobo w zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobo w, chyba z e za nieudostępnienie zasobo w nie ponosi winy W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamo wienia Wykonawcy w okolicznos ciach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-11 ustawy, Zamawiający z ąda złoz enia wraz z ofertą następujących dokumento w: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-11 ustawy (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ). 1.1) W stosunku do osób fizycznych oświadczenie składają: A. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), B. wszyscy wspo lnicy spo łki cywilnej (osoby fizyczne), tj. kaz dy ze wspo lniko w spo łki cywilnej składa odpowiednio jako: oddzielne (osobne) oświadczenie w tym przypadku, kaz de oddzielne (osobne) os wiadczenie podpisane przez wspo lnika spo łki cywilnej lub os wiadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspo lnika lub wspo lniko w spo łki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z kto rego wynika jego umocowanie), lub łączne oświadczenie podpisane: przez wszystkich wspo lniko w spo łki cywilnej lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika danego wspo lnika lub wspo lniko w spo łki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z kto rego wynika jego umocowanie). 12

13 1.2) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają również podwykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia; 2) aktualnego odpisu z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci gospodarczej, jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2-11 ustawy, wystawionego nie wczes niej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamo wienia w okolicznos ciach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2d ustawy, następujące dokumento w lub informacje: listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - (w załączeniu wzór informacji do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wezwie wykonawco w, kto rzy w okres lonym terminie nie złoz ą os wiadczen i dokumento w potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych mowa w pkt 6.4, 6.5 i 6.6 lub kto rzy złoz yli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w okres lonym terminie, chyba z e mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania. 6.7.Ocena spełnienia warunko w okres lonych dla wykonawco w będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Ocena spełnienia warunko w udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłoz onych przez Wykonawco w dokumento w, zas wiadczen i os wiadczen, o kto rych mowa w niniejszym rozdziale. ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni 7.1. Jez eli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania 13

14 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca składa w odniesieniu do tych oso b zas wiadczenie włas ciwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralnos ci tych oso b w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczes niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym z e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oso b nie wydaje się takich zas wiadczen - zastępuje się je dokumentem zawierającym os wiadczenie złoz one przed włas ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oso b lub przed notariuszem Jez eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumento w, o kto rych mowa w pkt 6.5. ppkt 2-4) oraz w pkt 6.3. ppkt 6) niniejszego Rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, z e: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci wystawiony nie wczes niej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatko w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo z e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organ wystawiony nie wczes niej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamo wienie wystawiony nie wczes niej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zamiast dokumento w, o kto rych mowa w pkt 6.5. ppkt 5) oraz w pkt 6.5. ppkt 7) niniejszego Rozdziału składa zas wiadczenie włas ciwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kto rej dokumenty dotyczą, w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy; 7.3 Jez eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumento w, o kto rych mowa w ppkt i niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym os wiadczenie, w kto rym okres la się takz e osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoz one przed włas ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; 14

15 7.4. W przypadku wątpliwos ci co do tres ci dokumentu złoz onego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moz e zwro cic się do włas ciwych organo w odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoz onego dokumentu Dokumenty, o kto rych mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w formie oryginało w lub kopii pos wiadczonych za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złoz one w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakon czeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę. Kaz dy z Wykonawco w pos wiadcza za zgodnos c z oryginałem wyłącznie te dokumenty, kto re dotyczą tego Wykonawcy lub dokumenty mogą byc pos wiadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy. ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia. 8.1.Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia 2014r. ROZDZIAŁ IX Wadium 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) Wadium nalez y wnies c przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12 listopada 2014r. do godziny Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 15

16 9.3.3.gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium w formie pieniężnej nalez y wpłacic przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jez eli w terminie wskazanym w pkt 9.2 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.5.Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu nalez y przesłac na adres Zamawiającego (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy D.ZP- 2820/13/14 albo złoz yc w Kasie Sądu) w terminie wskazanym w pkt (Nie należy załączać dokumentu wadialnego do oferty). Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczen w formie oryginału. Zamawiający wymaga złoz enia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skutecznos ci obowiązywania zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu pos wiadczona (potwierdzona) za zgodnos c z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, przyrzeczenie zapłaty pełnej kwoty wadium w przypadku jego utraty przez Wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy, termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, miejsce i termin zwrotu gwarancji 9.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w s.i.w.z. zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 16