Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie."

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście Lublin Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Nr. Sprawy: D.ZP-2820/13/14 Zatwierdził: Dyrektor Sądu Okręgowego w Lublinie Halina Skikiewicz 5 listopada 2014r. REGON NIP Telefon Faks Godziny pracy Nr konta

2 SĄD OKRĘGOWY W LUBLINIE LUBLIN, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 43 ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawa oprogramowania dla platformy teleinformatycznej Sądu Okręgowego w Lublinie. Rozdział I Opis przedmiotu zamo wienia. Rozdział II Opis sposobu przygotowywania oferty. Rozdział III Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Rozdział IV Oferty wspo lne. Rozdział V Jawnos c postępowania. Rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunko w. Wykaz wymaganych os wiadczen i dokumento w potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu. Rozdział VIA Inne warunki. Rozdział VII Wykonawcy zagraniczni. Rozdział VIII Termin wykonania zamo wienia. Rozdział IX Wadium. Rozdział X Wyjas nienia tres ci s.i.w.z. i jej modyfikacja, sposo b porozumiewania się wykonawco w z zamawiającym oraz przekazywania os wiadczen lub dokumento w, a takz e wskazanie oso b uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Rozdział XI Sposo b obliczenia ceny oferty. Rozdział XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Rozdział XIII Wybo r oferty najkorzystniejszej. Opis kryterio w, kto rymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposo b oceny ofert. Termin związania ofertą. Rozdział XIV Zawarcie umowy. Rozdział XV Pouczenie o s rodkach ochrony prawnej. Rozdział XVI Rozdział XVII Opis częs ci zamo wienia, jez eli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częs ciowych. Maksymalna liczba Wykonawco w, z kto rymi Zamawiający zawrze 2

3 umowę ramową, jez eli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej. Rozdział XVIII Rozdział XIX Rozdział XX Rozdział XXI Rozdział XXII Rozdział XXIII Informacja o przewidywanych zamo wieniach uzupełniających, o kto rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jez eli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamo wien. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadac oferty wariantowe, jez eli Zamawiający dopuszcza ich składanie. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jez eli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą byc prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawca, jez eli Zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. Jez eli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: a) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, b) wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawco w, w tym wymagania techniczne urządzen informatycznych, c) informację, kto re spos ro d kryterio w oceny ofert będą stasowane w toku aukcji elektronicznej. Wysokos c zwrotu koszto w udziału w postępowaniu, jez eli Zamawiający przewiduje ich zwrot. Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Os wiadczenie ( art.22 ust.1) 3. Os wiadczenie (art. 24 ust. 2-11) 4. Os wiadczenie (art. 26 ust.2d) 5. Wykaz dostaw. 6. Wzo r umowy 7.Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia Podstawa prawna: Ustawa z dnia r. Prawo zamo wien publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 907ze zm.), zwana dalej ustawą oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy Kodeks cywilny. 3

4 ROZDZIAŁ I Opis przedmiotu zamówienia W zakres dostawy wchodzą: Lp Nazwa oprogramowania Ilość Nr specyfikacji 1. System do zarządzania 1 kpl. Specyfikacja Oprogramowanie wirtualizacyjne 1 kpl. Specyfikacja System Network Access Control 1 kpl. Specyfikacja System zarządzania backup em 1 kpl. Specyfikacja 1.4 Szczego łowy opis przedmiotu zamo wienia zawiera załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. ROZDZIAŁ II Opis sposobu przygotowywania oferty Oferta musi byc sporządzona w języku polskim. Zamawiający nie wyraz a zgody na złoz enie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waz nego kwalifikowanego certyfikatu Oferta musi zawierac : wypełniony Formularz Ofertowy [w załączeniu wzo r formularza do ewentualnego wykorzystania załącznik nr 1 do s.i.w.z..], dokumenty i os wiadczenia okres lone w rozdziale 6 s.i.w.z., lub odpowiednio w rozdziale 7 s.i.w.z., wskazanie częs ci zamo wienia, kto rej wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc podwykonawcom [na formularzu ofertowym załącznik nr 1 do s.i.w.z], (Wykonawca moz e powierzyc wykonanie zamo wienia podwykonawcom. Zaangaz owanie podwykonawco w nie zmienia zobowiązan Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamo wienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawco w i oso b, kto re pozostają w dyspozycji podwykonawcy w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniechania jego własnych pracowniko w) przypadku Wykonawco w działających przez pełnomocnika pełnomocnictwo, o kto rym mowa w pkt Tres c złoz onej oferty musi odpowiadac tres ci s.i.w.z. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Wykonawca moz e 4

5 sporządzic ofertę wraz z załącznikami na własnych formularzach pod warunkiem, z e co do tres ci będą one zawierały tres ci takie same jak formularze opracowane przez Zamawiającego Wykonawca moz e złoz yc tylko jedną ofertę Oferta i załączniki do oferty muszą byc podpisane przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązan w wysokos ci odpowiadającej cenie oferty lub osobę/y upowaz nioną/e do składania takich os wiadczen woli w imieniu Wykonawcy. Zamawiający uznaje, z e podpisem jest: złoz ony własnoręcznie znak, z kto rego moz na odczytac imię i nazwisko podpisującego, a jez eli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi byc uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z kto rego moz na odczytac imię i nazwisko podpisującego pos wiadczenie za zgodnos c z oryginałem winno byc sporządzone w sposo b umoz liwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby pos wiadczającej kopię dokumentu za zgodnos c z oryginałem), Zamawiający wezwie Wykonawco w, kto rzy w okres lonym terminie nie złoz yli pełnomocnictw lub kto rzy złoz yli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoz enia w wyznaczonym terminie, chyba, z e mimo ich złoz enia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania Zamawiający moz e z ądac, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjas nien dotyczących złoz onej oferty Zamawiający zaleca, aby kaz da zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposo b uniemoz liwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału oso b trzecich) oraz uniemoz liwiający zmianę jej zawartos ci bez widocznych s lado w naruszenia Wszelkie poprawki lub zmiany w teks cie oferty (w tym w załącznikach do oferty) muszą byc parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osobę(y) podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna byc naniesiona w sposo b umoz liwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę) Ofertę nalez y złoz yc w zamkniętej kopercie Zaleca się, aby Wykonawca zamies cił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, z e: zewnętrzna koperta powinna byc zaadresowana na Zamawiającego i zawierac oznaczenie: 5

6 Oferta w postępowaniu na Wykonanie i dostawę mebli. nie otwierać przed dniem 12 listopada 2014 r. o godzinie lub w inny sposo b wyraz nie odro z niający ją spos ro d innej korespondencji. Konsekwencje złoz enia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Wykonawca. Koperta wewnętrzna powinna zawierac ofertę i byc zaadresowana na Wykonawcę, tak aby moz na było odesłac ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie Dokumenty sporządzone w języku obcym winny byc złoz one wraz z tłumaczeniem na język polski Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu. ROZDZIAŁ III Zmiana, wycofanie i zwrot oferty 3.1.Wykonawca moz e wprowadzic zmiany oraz wycofac złoz oną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert. 3.2.W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne os wiadczenie, z e ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt 2.10 z dopiskiem wycofanie. 3.3.W przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne os wiadczenie, iz ofertę swą zmienia, okres lając zakres i rodzaj tych zmian, a jes li os wiadczenie o zmianie pociąga za sobą koniecznos c wymiany czy tez przedłoz enia nowych dokumento w wykonawca winien dokumenty te złoz yc. 3.4.Powyz sze os wiadczenie i ew. dokumenty nalez y zamies cic w zamkniętej kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt 2.10 przy czym koperta zewnętrzna powinna miec dopisek zmiany. 3.5.Wykonawca nie moz e wprowadzic zmian do oferty oraz wycofac jej po upływie terminu składania ofert. 3.6 W przypadku złoz enia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawcę o złoz eniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę. ROZDZIAŁ IV Oferty wspólne 4.1.Wykonawcy składający ofertę wspo lną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. 6

7 4.2.Pełnomocnictwo, o kto rym mowa w pkt 4.1 musi znajdowac się w ofercie wspo lnej wykonawco w Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4.4.Oferta wspo lna, składana przez dwo ch lub więcej wykonawco w, powinna spełniac następujące wymagania: Oferta wspo lna powinna byc sporządzona zgodnie z s.i.w.z.; Sposo b składania dokumento w w ofercie wspo lnej: Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: os wiadczenie o spełnieniu warunko w udziału w postępowaniu, o braku podstaw do wykluczenia, odpis z włas ciwego rejestru albo os wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy składa kaz dy z wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, kopie dokumento w dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmioto w powinny byc pos wiadczone za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty Ofertę cenową, składa pełnomocnik wykonawco w w imieniu wszystkich wykonawco w składających ofertę wspo lną Wypełniając dokumenty powołujące się na Wykonawcę ; w miejscu nazwa i adres Wykonawcy nalez y wpisac dane dotyczące konsorcjum/członko w konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum; 4.5.Wspo lnicy spo łki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspo lną i mają do nich zastosowanie zasady okres lone w pkt niniejszego rozdziału. 4.6.Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wykonawco w wspo lnie ubiegających się uzyskanie zamo wienia) wykonawcy składający ofertę wspo lną mają obowiązek przedstawic zamawiającemu umowę regulującą ich wspo łpracę, zawierającą, co najmniej: Zobowiązanie do realizacji wspo lnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamo wienia, Okres lenie zakresu działania poszczego lnych stron umowy, Czas obowiązywania umowy, kto ry nie moz e byc kro tszy, niz okres obejmujący realizację zamo wienia. 7

8 4.7.Umowa regulująca wspo łpracę musi zawierac postanowienia, z kto rych wynika zobowiązanie wszystkich podmioto w gospodarczych oraz postanowienia, z kto rych wynika solidarna odpowiedzialnos c partnero w wobec Zamawiającego za wykonanie umowy Dokumenty nalez y złoz yc w oryginale lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę, z wyjątkiem pełnomocnictwa, o kto rym mowa w ust. 4.1, a takz e pisemnego zobowiązania, o kto rym mowa w ust. 6.7, kto re powinny zostac złoz one w oryginale Zamawiający moz e z ądac przedstawienia oryginału lub notarialnie pos wiadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoz ona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwos ci co do jej prawdziwos ci. ROZDZIAŁ V Jawność postępowania 5.1. Postępowanie o udzielenie zamo wienia jest jawne. Zamawiający moz e ograniczyc dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamo wienia tylko w przypadkach okres lonych w ustawie. 5,2 Zamawiający informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamo wienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepiso w o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jes li Wykonawca, nie po z niej niz w terminie składania ofert, zastrzegł, z e nie mogą one byc udostępniane oraz wykazał, iz zastrzez one informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz ze zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. 8

9 5.5. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkować będzie wyłączeniem w stosunku do takich informacji rygoru tajemnicy przedsiębiorstwa Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących: ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie Zamawiający prowadzi protokół postępowania. Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia 5.8. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na wniosek osoby zainteresowanej na zasadach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 223, poz. 1458). ROZDZIAŁ VI Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniają warunki, dotyczące: Posiadania uprawnien do wykonywania okres lonej działalnos ci lub czynnos ci, jez eli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie określa niniejszego warunku Posiadania wiedzy i dos wiadczenia: Zamawiający wskazuje, że jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy wykażą się należytym wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jednej dostawy (umowy) polegającej na dostawie oprogramowania komputerowego o wartości brutto nie mniejszej niż zł. brutto. Przez wartość dostawy Zamawiający rozumie łączną wartość w ramach jednej umowy. Przez jedną dostawę Zamawiający rozumie sumę dostaw w ramach jeden umowy Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamo wienia Zamawiający nie określa niniejszego warunku Sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wskazuje, że jako spełniający warunki udziału w postępowaniu, zostaną ocenieni Wykonawcy, którzy złożyli 9

10 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie co najmniej zł. 6.2.W przypadku Wykonawco w wspo lnie ubiegających się o udzielenie zamo wienia, z aden z nich nie moz e podlegac wykluczeniu z postępowania. 6.3.Wykonawca jest zobowiązany wykazac, nie po z niej niz na dzien składania ofert, spełnianie warunko w, o kto rych mowa w pkt 6.1 i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunko w, o kto rych mowa w art. 24 ust.1 pkt 2-11 ustawy. 6.4.W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu z pkt 6.1, Zamawiający żąda następujących dokumentów: Ad. pkt warunku dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: a) podpisanego przez Wykonawcę wypełnionego wykazu* dostaw informującego, z e w okresie ostatnich trzech lat zrealizował, a jes li okres działalnos ci jest kro tszy w tym okresie co najmniej jedną dostawę oprogramowania komputerowego, rozumianej jako jedno zamo wienie/umowa obejmujące dostawę o wartos ci co najmniej ,00 zł** brutto. W przypadku składania oferty wspo lnej, Wykonawcy składający ofertę wspo lną składają jeden wspo lny wykaz dostaw (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ) b) dowód*** potwierdzające, z e dostawa, o kto rej mowa w lit a) została wykonana lub jest wykonywana nalez ycie. WYJAŚNIENIA: *Wykaz powinien zawierać co najmniej: a. przedmiot zamówienia, b. wartość brutto dostawy, c. datę wykonania, d. odbiorcę dostawy; **Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest walucie obcej, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. ***Dowodami tymi są zgodnie z: 10

11 UWAGA: A. 1 ust. 2 pkt 1 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z r., poz. 231), są: a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw ciągłych, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) oświadczenie Wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit a), W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wykazane w wykazie, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów na potwierdzenie należytego wykonania tychże dostaw. Ad. pkt ) warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złoz ył opłaconą polisę*, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, z e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnos ci cywilnej* w zakresie prowadzonej działalnos ci związanej z przedmiotem zamo wienia w kwocie co najmniej ,00 zł.** WYJAŚNIENIA: * Jeżeli z treści polisy lub innego dokumentu nie wynika fakt odpowiednio jej opłacenia czy potwierdzenia, że Wykonawca na dzień składania oferty jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, należy złożyć dokument potwierdzający odpowiednio opłacenie składki czy faktu ubezpieczenia. **W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W zakresie opisanego przez Zamawiającego w pkt warunku Wykonawca moz e polegac na wiedzy i dos wiadczeniu innego podmiotu, niezalez nie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunku. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnic Zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamo wienia, w szczego lnos ci przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji 11

12 niezbędnych zasobo w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamo wienia, oraz dokumento w dotyczących: a) sposobu wykorzystania zasobo w innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamo wienia, b) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, c) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamo wienia Podmiot, kto ry zobowiązał się do udostępnienia zasobo w zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępniania tych zasobo w, chyba z e za nieudostępnienie zasobo w nie ponosi winy W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamo wienia Wykonawcy w okolicznos ciach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-11 ustawy, Zamawiający z ąda złoz enia wraz z ofertą następujących dokumento w: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2-11 ustawy (w załączeniu wzór formularza do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 3 do SIWZ). 1.1) W stosunku do osób fizycznych oświadczenie składają: A. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), B. wszyscy wspo lnicy spo łki cywilnej (osoby fizyczne), tj. kaz dy ze wspo lniko w spo łki cywilnej składa odpowiednio jako: oddzielne (osobne) oświadczenie w tym przypadku, kaz de oddzielne (osobne) os wiadczenie podpisane przez wspo lnika spo łki cywilnej lub os wiadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspo lnika lub wspo lniko w spo łki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z kto rego wynika jego umocowanie), lub łączne oświadczenie podpisane: przez wszystkich wspo lniko w spo łki cywilnej lub przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika danego wspo lnika lub wspo lniko w spo łki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z kto rego wynika jego umocowanie). 12

13 1.2) Pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składają również podwykonawcy biorący udział w realizacji zamówienia; 2) aktualnego odpisu z włas ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnos ci gospodarczej, jez eli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2-11 ustawy, wystawionego nie wczes niej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamo wienia w okolicznos ciach, o kto rych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Zamawiający zgodnie z art. 25 ust. 1 w zw. z art. 26 ust. 2d ustawy, następujące dokumento w lub informacje: listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) - (w załączeniu wzór informacji do ewentualnego wykorzystania - załącznik nr 4 do SIWZ) Zamawiający wezwie wykonawco w, kto rzy w okres lonym terminie nie złoz ą os wiadczen i dokumento w potwierdzających spełnianie warunko w udziału w postępowaniu, o kto rych mowa w pkt 6.4, 6.5 i 6.6 lub kto rzy złoz yli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w okres lonym terminie, chyba z e mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaz nienie postępowania. 6.7.Ocena spełnienia warunko w okres lonych dla wykonawco w będzie dokonywana przy zastosowaniu kryterium spełnia, nie spełnia. Ocena spełnienia warunko w udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłoz onych przez Wykonawco w dokumento w, zas wiadczen i os wiadczen, o kto rych mowa w niniejszym rozdziale. ROZDZIAŁ VII Wykonawcy zagraniczni 7.1. Jez eli Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby kto rych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania 13

14 poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca składa w odniesieniu do tych oso b zas wiadczenie włas ciwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralnos ci tych oso b w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wczes niej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym z e w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oso b nie wydaje się takich zas wiadczen - zastępuje się je dokumentem zawierającym os wiadczenie złoz one przed włas ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oso b lub przed notariuszem Jez eli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: zamiast dokumento w, o kto rych mowa w pkt 6.5. ppkt 2-4) oraz w pkt 6.3. ppkt 6) niniejszego Rozdziału, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kto rym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, z e: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłos ci wystawiony nie wczes niej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatko w, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo z e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoz enie na raty zaległych płatnos ci lub wstrzymanie w całos ci wykonania decyzji włas ciwego organ wystawiony nie wczes niej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamo wienie wystawiony nie wczes niej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zamiast dokumento w, o kto rych mowa w pkt 6.5. ppkt 5) oraz w pkt 6.5. ppkt 7) niniejszego Rozdziału składa zas wiadczenie włas ciwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, kto rej dokumenty dotyczą, w zakresie okres lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy; 7.3 Jez eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumento w, o kto rych mowa w ppkt i niniejszego Rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym os wiadczenie, w kto rym okres la się takz e osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złoz one przed włas ciwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem; 14

15 7.4. W przypadku wątpliwos ci co do tres ci dokumentu złoz onego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający moz e zwro cic się do włas ciwych organo w odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraj, w kto rym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłoz onego dokumentu Dokumenty, o kto rych mowa w niniejszym Rozdziale, Wykonawca składa w formie oryginało w lub kopii pos wiadczonych za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę (imienna pieczątka i podpis lub podpis czytelny osoby uprawnionej). Wymagane przez Zamawiającego dokumenty złoz one w ofertach zostaną włączone do dokumentacji przetargowej i nie będą zwracane Wykonawcom po zakon czeniu postępowania. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski w formie oryginału lub kopii pos wiadczonej za zgodnos c z oryginałem przez Wykonawcę. Kaz dy z Wykonawco w pos wiadcza za zgodnos c z oryginałem wyłącznie te dokumenty, kto re dotyczą tego Wykonawcy lub dokumenty mogą byc pos wiadczone przez pełnomocnika, gdy Wykonawcy wspo lnie ubiegający się o udzielenie zamo wienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamo wienia publicznego, na podstawie art. 23 ustawy. ROZDZIAŁ VIII Termin wykonania zamówienia. 8.1.Termin wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia 2014r. ROZDZIAŁ IX Wadium 9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) Wadium nalez y wnies c przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 12 listopada 2014r. do godziny Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 15

16 9.3.3.gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) Wadium w formie pieniężnej nalez y wpłacic przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jez eli w terminie wskazanym w pkt 9.2 znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 9.5.Wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu nalez y przesłac na adres Zamawiającego (w oddzielnej kopercie z zaznaczeniem wadium do sprawy D.ZP- 2820/13/14 albo złoz yc w Kasie Sądu) w terminie wskazanym w pkt (Nie należy załączać dokumentu wadialnego do oferty). Zamawiający zaleca składanie gwarancji lub poręczen w formie oryginału. Zamawiający wymaga złoz enia oryginału gwarancji lub oryginału poręczenia w zakresie wniesienia wadium w przypadku, gdy do skutecznos ci obowiązywania zatrzymania przez Zamawiającego wadium jest niezbędna forma oryginału. W innym przypadku wystarczająca jest kopia dokumentu pos wiadczona (potwierdzona) za zgodnos c z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podpisem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać: nieodwołalne i bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, przyrzeczenie zapłaty pełnej kwoty wadium w przypadku jego utraty przez Wykonawcę w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 oraz art. 46 ust. 4a ustawy, termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, miejsce i termin zwrotu gwarancji 9.7. Wykonawca, który nie wniesie wadium w sposób określony w s.i.w.z. zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 16

17 9.10. Zamawiający zwróci wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej Wadium Wykonawcy, którego oferta zastanie wybrana, zatrzymane będzie wraz z odsetkami w przypadku gdy: Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemoz liwe z przyczyn lez ących po stronie Wykonawcy, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie W ofercie nalez y wpisac nr konta, na kto ry zamawiający będzie mo gł zwro cic wadium w pieniądzu lub do oferty załączyc upowaz nienie dla osoby, kto rej zamawiający będzie mo gł zwro cic wadium wniesione w innej formie niz pienięz na Jez eli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na kto rym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 17

18 ROZDZIAŁ X Wyjaśnienia treści s.i.w.z. i jej modyfikacja, sposób porozumiewania się wykonawców z zamawiającym oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 10.1.Os wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie lub za pomocą faksu Jez eli zamawiający lub wykonawca przekazują os wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, kaz da ze stron na z ądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomos ci przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iz pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposo b umoz liwiający zapoznanie się Wykonawcy z tres cią pisma. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania os wiadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji przekazanego przez Wykonawcę faksem lub drogą elektroniczną, na z ądanie Wykonawcy Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, co sprawia, z e wszelkie pisma, dokumenty, os wiadczenia itp. składane w trakcie postępowania muszą byc sporządzone w tym języku. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą byc składane wraz z tłumaczeniem na język polski, pos wiadczone przez wykonawcę Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej s.i.w.z. Zamawiający wymaga, aby wszelkie pisma związane z postępowaniem były kierowane wyłącznie na ten adres Zamawiający nie zamierza zwoływac zebrania wykonawco w w celu wyjas nienia tres ci s.i.w.z OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ: Wszelkich informacji na temat przetargu udziela Dariusz Bartoszcze tel ; fax Informacje dotyczące przetargu udzielane są w dniach od poniedziałku do piątku w godz Wykonawca moz e zwro cic się do zamawiającego o wyjas nienie tres ci s.i.w.z. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjas nien, jednak nie po z niej niz na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, z e wniosek o wyjas nienie tres ci s.i.w.z. wpłynął do Zamawiającego nie po z niej niz do kon ca dnia, w kto rym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jez eli wniosek o wyjas nienie tres ci specyfikacji istotnych warunko w zamo wienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o kto rym mowa w pkt 10.7, lub dotyczy 18

19 udzielonych wyjas nien, Zamawiający moz e udzielic wyjas nien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania Przedłuz enie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o kto rym mowa w pkt Tres c zapytan wraz z wyjas nieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, kto rym przekazał s.i.w.z. bez ujawniania z ro dła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moz e przed upływem terminu do składania ofert zmienic tres c s.i.w.z. Dokonaną w ten sposo b zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom, kto rym przekazano s.i.w.z. oraz zamieszcza ją takz e na stronie internetowej. ROZDZIAŁ XI Sposób obliczenia ceny oferty 11.1.Cenę nalez y ustalic na podstawie kalkulacji własnej, biorąc pod uwagę przedmiot zamo wienia na daną częs c zamo wienia. Wykonawca powinien obliczyc cenę oferty zgodnie z załączonym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do s.i.w.z.). Cena musi byc wyraz ona w złotych polskich, do kto rej nalez y doliczyc podatek od towaro w i usług (VAT) oraz obejmowac inne podatki i daniny publiczne. Kwoty nalez y zaokrąglac do pełnego grosza w taki sposo b, z e kon co wki poniz ej 0,5 grosz pomija się, a kon co wki 0,5 grosza i wyz sze zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z Rozporządzeniem Ministra Finanso w regulującym m.in. zasady wystawiania faktur opublikowanym w Dz. U. z 28 listopada 2008 r. Nr 212 poz z po z n.zm. ( 5 ust. 6). Dla celo w poro wnania ofert Wykonawco w zagranicznych z Wykonawcami krajowymi, Zamawiający doliczy do ceny netto Wykonawco w zagranicznych kwotę nalez nego, obciąz ającego Zamawiającego z tytułu realizacji umowy podatku VAT Podana cena ma uwzględniac wszelkie koszty konieczne dla prawidłowego wykonania zamo wienia t.j. musi obejmowac wykonanie całos ci przedmiotu zamo wienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w s.i.w.z., zawierac wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, a w szczego lnos ci w szczego łowym opisie przedmiotu zamo wienia stanowiącym odpowiednio załącznik nr 7 do s.i.w.z. i dołączonym do s.i.w.z. wzorze Umowy stanowiącym odpowiednio załącznik nr 6 do s.i.w.z.. Cena ta będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 19

20 11.3.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. ROZDZIAŁ XII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 12.1.Termin i miejsce otwarcia ofert oferty nalez y składac w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmies cie 43, w pokoju nr 15, termin składania ofert upływa dnia 12 listopada 2014 r. o godzinie Tryb otwarcia ofert Z zawartos cią ofert nie moz na zapoznac się przed upływem terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert jest jawne Otwarcie ofert zostanie dokonane w siedzibie Zamawiającego w Lublinie ul. Krakowskie Przedmies cie 43, w pokoju nr 10 w dniu 12 listopada 2014 r. roku o godz Bezpos rednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamo wienia Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawco w, a takz e informacje dotyczące ceny, terminu wykonania, warunko w płatnos ci zawartych w ofertach Wykonawca, kto ry nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moz e wystąpic do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający przes le niezwłocznie Wykonawcy. ROZDZIAŁ XIII Wybór oferty najkorzystniejszej. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty i sposób oceny ofert. Termin związania ofertą. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie: I - cena 80 % Przy dokonywaniu oceny komisja przetargowa posłuz y się następującym wzorem: dla kryterium cena: 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie. ul. Krakowskie Przedmieście 43. 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie. ul. Krakowskie Przedmieście 43. 20-076 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego. Nr. Sprawy: D.ZP-2820/12/14

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie. ul. Krakowskie Przedmieście 43. 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie. ul. Krakowskie Przedmieście 43. 20-076 Lublin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Rozbudowa istniejącej platformy sprzętowej systemu teleinformatycznego w celu stworzenia

Bardziej szczegółowo

Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie.

Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich w Dominowie.

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/index.html Warszawa: Zakup wsparcia

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Tarnowie, ul. Tarnów: Dostawa, montaż wyposażenia wchodzącego w skład 10 kompletów systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego (komplet rozumiany jako wyposażenie autobusu wraz z okablowaniem, przeznaczonych do montażu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Białystok: Remont i aranżacja budynku położonego przy ul. Jeździeckiej 1 w Ignatkach, gm. Juchnowiec Kościelny, na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku - Dział: Regionalna Placówka

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Polski Komitet Normalizacyjny - WIF, ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Pełna integracja systemów informatycznych wykorzystujących technologie: Oracle,

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136)

Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.3.2015, 2015/S 54-094136) 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:140745-2015:text:pl:html Polska-Wałcz: Przyrządy nawigacyjne 2015/S 080-140745 Jednostka Wojskowa 4224 Wałcz, ul. Ciasna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 061/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl email: skretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl 1 z 5 2015-09-09 14:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.skw.gov.pl Warszawa: Dostawa drukarek klasy TEMPEST - oznaczenie sprawy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Dostawa blankietów polskich zezwoleń zagranicznych przeznaczonych do wymiany

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.olecko.piw.gov.pl/ Olecko: Budowa budynku administracyjno-biurowego Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Warszawa: Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z podłączeniem do sieci telekomunikacyjnej centrali, dostawa 300 szt. cyfrowych stacjonarnych aparatów telefonicznych oraz usługa bramki SMS wraz z

Bardziej szczegółowo

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).

2014/S 222-391888. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 18 000 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych). 18/11/2014 S222 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Wrocław: Urządzenia bezpośredniego monitorowania 2014/S 222-391888 Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/jedwabno_gmina_wiejska/ Jedwabno: Dostarczenie ciepła do budynku Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Usługa prania bielizny szpitalnej wraz z dzierżawą sprzętu oraz wdrożeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Szaflary Zakopiańska 18 34-424 Szaflary Znak sprawy: ZP.271.25.2015 Szaflary, 08.05.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: Całoroczna obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.puk-hajnowka.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. Urzedu Miasta hajnówka. Hajnówka: Rozbudowa, przebudowa budynku ZZO wraz z przebudowa sieci wodociagowej w Ramach projektu Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Hajnówce Numer ogłoszenia: 332758-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON:

NIP: 071 338 66 36, 071 373 11 65 899-26-998-74, REGON: I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiający Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, ul. J.W. Dawida 1A, 50-527 Wrocław tel. 071 338 66 36, fax 071 373 11 65 strona internetowa: www.dodn.wroclaw.pl,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

rodzin pracowników SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM

rodzin pracowników SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15 Znak sprawy: ZP/73/96/2014/PN/73 Zabrze, 15.10.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Poznań: Wykonanie prace pielęgnacyjnych w drzewostanie - cięcie pielęgnacyjne drzew

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Egz. 2. Malbork, 04.03.2015. Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Egz. 2 Malbork, 04.03.2015 Wszyscy zainteresowani (strona internetowa Zamawiającego) dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP/16/II/2015/AH Nazwa zadania: Wykonanie usług

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców. współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-urzedu-miasta-rzeszowa Rzeszów: Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Utwardzenie działki budowlanej przy parkingu PKM Osowa w Gdańsku Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl 1 z 6 2014-11-03 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srpragapolnoc.pl Warszawa: ZP/K/4/14 Dostawa bonów towarowych (znaków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

VII. Informacje dotyczące oferty częściowej i wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.

VII. Informacje dotyczące oferty częściowej i wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej: - z Roz. VI ust. 2 pkt. a), b), c), d), e), f) oraz g) dla każdego podmiotu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 066-113824

Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 066-113824 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:113824-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Części lokomotyw lub taboru kolejowego 2014/S 066-113824 Koleje Wielkopolskie Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa mięsa drobiowego, ryb, mrożonek oraz wyrobów garmażeryjnych dla Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szczawno-jedlina.pl Szczawno Zdrój: Dostawa artykułów spożywczych do Punktu Żywienia Szpitali/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Pozyskiwanie danych i przygotowywanie ofert inwestycyjnych oraz ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zeuk.pl Siedlec: Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia obowiązków inspektora nadzoru

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) na zakup czasu antenowego na potrzeby emisji 300 reklamowych spotów

Bardziej szczegółowo

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262

Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:229262-2015:text:pl:html Polska-Lubsko: Usługi udzielania kredytu 2015/S 125-229262 Gmina Lubsko, pl. Wolności 1, Osoba

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888

Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:255888-2015:text:pl:html Polska-Kamienna Góra: Serwery 2015/S 139-255888 Powiatowe Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rot.swietokrzyskie.travel/ Kielce: Kompleksowa realizacja usługi zapewnienia udziału marki Wschodniego

Bardziej szczegółowo

Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Nasza Szkoła z Przedszkolem w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10. Gdańsk, dnia 2011-11-04

Niepubliczna Szkoła Podstawowa. Nasza Szkoła z Przedszkolem w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10. Gdańsk, dnia 2011-11-04 Niepubliczna Szkoła Podstawowa Nasza Szkoła z Przedszkolem w Gdańsku, Gdańsk, ul. Ciołkowskiego 10. Gdańsk, dnia 2011-11-04 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Budowa placów zabaw w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Tramwajowe wagony pasażerskie 2014/S 116-205652. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Szczecin: Tramwajowe wagony pasażerskie 2014/S 116-205652. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205652-2014:text:pl:html Polska-Szczecin: Tramwajowe wagony pasażerskie 2014/S 116-205652 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.1lo.gniezno.pl Gniezno: Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji bocznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dalej zwana SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dalej zwana SIWZ Nr sprawy:bs/za/gs/203/8/09 Strona 1 z 13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dalej zwana SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dalej zwane postępowaniem jest prowadzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu BHP dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu BHP dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku ZAMAWIAJĄCY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie niepubliczne sektorowe Postępowanie nr: ZP/5698/707MZE/2015/15130 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia: Dostawa sprzętu BHP dla Oddział

Bardziej szczegółowo