Rozdział I. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. dla przedsiębiorców Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej (zwana dalej E- fakturą) jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r., nr 249, poz. 1661) (zwanego dalej Rozporządzeniem). 2. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, tworzy się niniejszy regulamin [zwany dalej: Regulaminem] wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną [zwaną dalej E-fakturą] oraz usługi płatności drogą elektroniczną [zwaną dalej E-płatność]. 3. Usługodawcą świadczącym opisane w Regulaminie usługi drogą elektroniczną jest TAURON Sprzedaż GZE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach przy ulicy ul. Barlickiego 2 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS NIP z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 (zwane dalej TSPGZE). 4. Usługobiorcą jest każdy Klient korzystający z usługi E-faktury bądź E-płatnosci opisanej w Regulaminie. 5. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych, która ma zawartą z TSPGZE umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Rozdział II. E-faktury 1. TSPGZE wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.), weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2. Formatem faktury w formie elektronicznej jest PDF (Portable Document Format). 3. Wniosek o wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej powinien zawierać dane pozwalające zidentyfikować Klienta i zostać poświadczony jego podpisem. 4. Klient może przekazać TAURON prawidłowo wypełniony wniosek zawierający akceptację na wystawianie i przesyłanie faktur (zgodnie ze wzorem Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). a) w formie pisemnej za pomocą następujących kanałów komunikacji - w Biurach Obsługi Klienta lub korespondencyjnie na adres: 1

2 TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o ul. Barlickiego Gliwice b) w formie elektronicznej poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych c) Faksem na numer: (32) Faktury będą przesyłane w formie elektronicznej od kolejnego okresu rozliczeniowego. 6. Faktury korygujące i duplikaty do faktur przesyłanych w formie elektronicznej również będą przesyłane w formie elektronicznej. 7. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z 3 ust. 4 Rozporządzenia. W przypadku wycofania akceptacji według wzoru oświadczenia udostępnionego przez TSPGZE. Klient powinien powiadomić o wycofaniu akceptacji do dnia poprzedzającego rozpoczęcie następnego okresu rozliczeniowego. Strony uznają za skuteczne i równorzędne sposoby rozwiązania umowy w formie pisemnej i w drodze elektronicznej, pomimo złożenia akceptacji w jednej z tych form. Wycofanie akceptacji przez Klienta dokonane w innej formie niż jej wyrażenie (z zastrzeżeniem, iż dotyczy to tylko formy pisemnej i elektronicznej zgodnej z 3 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia) będzie uznane przez strony za skuteczne, a Klient zrzeka się ewentualnych roszczeń i zarzutów z tego tytułu. Rozwiązanie Umowy jest dokonane z chwilą doręczenia TSPGZE oświadczenia o rezygnacji, jeśli strony nie uzgodniły innego terminu utraty przez wystawiającego prawa do przesyłania faktur w formie elektronicznej, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 8. Wycofanie akceptacji następuje na podstawie oświadczenia złożonego TSPGZE zgodnie ze wzorem Oświadczenia o wycofaniu zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. Faktury dotyczące kolejnego okresu rozliczeniowego, jeśli strony nie uzgodniły innego terminu, będą przesyłane w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny. 9. W sytuacji, gdy Klient wycofa zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej faktury korygujące i duplikaty faktur wystawianych i przesyłanych elektronicznie będą wystawiane w formie papierowej z adnotacją, że dotyczą faktury wystawionej i przesłanej elektronicznie. 10. W przypadku wycofania zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej ponowne skorzystanie z usługi e-faktury jest możliwe po ponownym podpisaniu zgody. 11. Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa TSPGZE do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej. 12. W celu realizacji usługi usługobiorca zobowiązany jest udostępnić spółce swój adres Klient zobowiązany jest do przechowywania otrzymanych faktur w podziale na okresy rozliczeniowe w dowolny sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność tych faktur, łatwość ich odszukania oraz bezzwłoczny dostęp do faktur organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej. 2

3 14. Klient oświadcza, że będzie odbierał faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem poczty elektronicznej i jest zobowiązany do podania natychmiast każdorazowo zmiany tego adresu. 15. Z usługi E-faktur może korzystać Klient, który rozlicza się za energię elektryczną w ramach zawartych umów kompleksowych oraz sprzedażowych z obowiązujących Cenników Sprzedawcy: Jasny, Uniwersalny, Aktywny Na Okrągło, Aktywny Na Dwie Zmiany, Aktywny Nocna Zmiana, Aktywny Trzy Zmiany, Zielony, Energia Bez Opłat, Biznes Rabat, bądź inny Klient, który skorzysta z oferty Sprzedawcy obejmującej usługę E-faktury. 16. Klient, który wyrazi zgodę na otrzymywanie e-faktur wyraża zgodę na wystawianie e-faktury dla wszystkich punktów poboru oraz dla nowych punktów poboru, na które w przyszłości Klient podpisze z TSPGZE umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. 17. Klient, który wycofuje zgodę na otrzymywanie e-faktury, wycofuje zgodę na wystawianie e- faktury dla wszystkich punktów poboru oraz dla nowych punktów poboru, na które w przyszłości Klient podpisze z TSPGZE umowę kompleksową dostarczania energii elektrycznej lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Rozdział III. E- płatności 1. Rodzaj i zakres usługi świadczonej drogą elektroniczną 1. TSPGZE świadczy Usługę E - płatności, będącą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204) usługą świadczoną drogą elektroniczną, zwaną dalej Usługą. 2. Usługa E- płatności świadczona jest we współpracy z Blue Media S.A. z siedziba w Sopocie, przy ulicy ul. Haffnera 6, Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy w Gdansku-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS , posiadającą NIP , REGON oraz kapitał zakładowy w wysokości PLN (wpłacony w całości), zwana dalej BM, która realizuje obsługę techniczno-transakcyjna Usługi, w szczególności realizując w imieniu TSPGZE uprawnienia i obowiązki związane z funkcjonowaniem usługi oraz oświadczeń dotyczących reklamacji Usługobiorcy, dotyczących usługi zgodnie z wymogami ustawy, o której mowa w 1 ust. 1. Regulaminu. 3. Usługa umożliwia zapłatę należności przysługującej TSPGZE wynikającej z umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej, umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy dystrybucji energii elektrycznej poprzez płatność elektroniczną tj. poprzez linki z przejściem do systemu płatności elektronicznych BM które są dostępne w treści a oraz w wygenerowanym pliku.pdf tj. obrazie E-faktury. 4. Zapłaty przy wykorzystaniu Usługi Usługobiorca dokonuje na rachunek bankowy wskazany przez TSPGZE, służący do obsługi Usługi rachunek BM. 5. Za dzień zapłaty na rzecz TSPGZE (dochowanie terminu płatności wskazanego w E-fakturze), 3

4 przy wykorzystaniu Usługi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego służącego do obsługi Usługi E - płatności, podanego w trakcie realizacji usługi - rachunek BM. 2. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną 1. Korzystanie z Usługi E-płatności wymaga złożenia przez Usługobiorcę przed zawarciem: umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej lub umowy dystrybucji energii elektrycznej) oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie E-faktur oraz na dokonywanie płatności za pomocą usługi E-płatności. 2. W celu realizacji Usługi, Usługobiorca zobowiązany jest udostępnić Spółce swój adres Usługa E - płatności jest świadczona Usługobiorcy na podstawie umowy o świadczeniu usługi E - płatności zwanej dalej Umowa, oraz zgodnie z Regulaminem. 4. Z usługi E-płatności może korzystać Klient, który rozlicza się za energię elektryczną w ramach zawartych umów kompleksowych oraz sprzedażowych z obowiązujących Cenników Sprzedawcy: Jasny, Uniwersalny, Aktywny Na Okrągło, Aktywny Na Dwie Zmiany, Aktywny Nocna Zmiana, Aktywny Trzy Zmiany, Zielony, Energia Bez Opłat, Biznes Rabat, bądź inny Klient, który skorzysta z oferty Sprzedawcy obejmującej E-płatność. 5. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Sprzedawcy i w Biurach Obsługi Klientów. 6. Wymagania techniczne, jakie powinien spełniać system Usługobiorcy w celu korzystania z usługi E-płatności to posiadanie co najmniej przeglądarki Internet Explorer 6.0 lub Firefox Usługobiorcy, który wybrał produkt, do którego zastosowanie mają aktualnie obowiązujące cenniki Sprzedawcy nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. 3. Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi 1. Usługobiorca zawiera z TSPGZE umowę o świadczenie usługi E płatności poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu z chwilą potwierdzenia otrzymania oświadczenia przez TSPGZE. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 może być złożone: a) w formie pisemnej za pomocą następujących kanałów komunikacji - w Biurach Obsługi Klientów lub korespondencyjnie na adres TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o ul. Barlickiego Gliwice; b) w formie elektronicznej poprzez wymianę danych elektronicznych (EDI) zgodnie z umową w sprawie europejskiego modelu wymiany danych elektronicznych; c) Faksem na numer: (32) Usługobiorcy w każdej chwili przysługuje prawo rozwiązania Umowy przez rezygnację ze skorzystania z usługi E-płatności. Usługobiorca może w każdym czasie zakończyć 4

5 korzystanie z usługi E - płatności przez złożenie oświadczenia o rezygnacji z przedmiotowej Usługi w formie pisemnej wysyłając na adres: TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o ul. Barlickiego Gliwice; Rozwiązanie umowy jest dokonane z chwilą doręczenia TSPGZE oświadczenia o rezygnacji. 3. W przypadku rezygnacji, ponowne skorzystanie z usługi E - płatności jest jedynie poprzez ponowne zawarcie Umowy zgodnie z ust Umowę zawiera się na czas obowiązywania umowy sprzedaży energii elektrycznej, umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej lub umowy dystrybucji energii elektrycznej. 5. TSPGZE ma prawo odmówić wykonania usługi E - płatności, jeżeli Usługobiorca narusza Regulamin lub przy korzystaniu z usługi E -płatności próbuje albo dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Odmowa oznacza rozwiązanie Umowy przez Usługodawcę w trybie natychmiastowym. Ponowne skorzystanie z usługi E płatności możliwe jest jedynie poprzez ponowne zawarcie Umowy zgodnie z ust. 1. Rozdział IV 1. Postępowanie reklamacyjne 1. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie usługi E-faktury/E płatności niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 2. Składanie reklamacji co do wykonania usługi powinno odbywać się na adres 3. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanie przeglądarki internetowej, sprzętu Klienta lub łączy internetowych; powoływania się na okoliczności związane z działalnością banków lub instytucji rozliczeniowych, z których korzysta Usługobiorca; innych okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania TAURON nie odpowiada. 4. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. 2. Odpowiedzialność i Zastrzeżenia 1. TSPGZE zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia świadczenia Usługi celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. 2. TSPGZE zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz zakończenia świadczenia usługi e-faktura w każdym czasie bez podania przyczyny. 3. TSPGZE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte 5

6 wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które TSPGZE nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności w szczególności TSPGZE nie odpowiada za opóźniania wynikające z działania instytucji finansowych, z których pośrednictwa korzysta Usługobiorca. 4. Brak możliwości wykonania płatności elektronicznej lub wadliwe jej wykonanie nie zwalnia Klienta z terminowego wykonania zobowiązań wobec TSPGZE. 3. Postanowienia końcowe 1. Zmiany w Regulaminie oraz zawieszenie lub zakończenie usługi e-faktura nie mogą naruszać praw nabytych przez Użytkowników. 2. Wszelka korespondencja dotycząca usługi e-faktura, w tym zmiany Regulaminu, będzie wysyłana na podany przez Użytkownika adres . Użytkownik jest zobowiązany zawiadamiać o każdorazowej zmianie adresu , w przeciwnym razie zawiadomienie wysłane na poprzedni adres zostanie uznane za skuteczne. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 4. Regulamin obowiązuje od dnia roku. 6

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną przez Nadleśnictwo Kańczuga Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej ( zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O.

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ W SPÓŁCE IKEA RETAIL SP. Z O.O. Informacje ogólne: 1 1. Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4. I - Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia Usługi płatniczej w systemie P4 I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2011.199.1175 z późn. zm.) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://liczniki4u.pl/pl/i/regulamin/2 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia wstępne

1 Postanowienia wstępne Regulamin Serwisu ebok Ciepło 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Serwisu ebok Ciepło (zwany dalej Regulaminem) określa zakres, zasady i rodzaj świadczenia usług drogą elektroniczną przez TAURON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH mobiparking DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY... 5 5 KONTO UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej

OŚWIADCZENIE. o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur. w formie elektronicznej OŚWIADCZENIE o wycofaniu zgody na wystawianie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej Dane klienta Nazwa firmy lub imię i nazwisko w przypadku konsumenta...... Adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA. (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI PARKINGOWYCH UŻYTKOWNIKA FLOTA (w brzemieniu obowiązującym od dnia 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 2 DEFINICJE... 1 3 REJESTRACJA... 4 4 UŻYTKOWNICY

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz

Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin świadczenia usług w ramach systemu e-pozycjonowanie.biz (zwany dalej Regulaminem) określa zasady i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESC.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.esc.pl/information.php?info_id=33 Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP. http://shop.metalmind.com.pl/_upload/file/regulamin_sklepu_internetowego_mmp_shop.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MMP SHOP Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://shop.metalmind.com.pl/regulamin,pl.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych

Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Regulamin portalu Walutuj.pl dla Klientów indywidualnych Definicje 1. OPERATOR- Currency Trade Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Olivia Business Centre przy al. Grunwaldzkiej 472/A, /80-309/ Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POOLMATE.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://poolmate.pl/regulamin Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ime Unlimited, ORAZ USŁUGI: ime Starter ime Trio DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DLA KLIENTÓW Z WYKORZYSTANIEM PORTALU I APLIKACJI 1 Postanowienia Wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG I ORGANIZACJI PŁATNOŚCI SYSTEMU GoPay 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 384

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP Optima w modelu usługowym przez Comarch

Bardziej szczegółowo

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne

Regulamin BlueCash. I - Postanowienia wstępne Regulamin BlueCash I - Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (Dz.U.11.199.1175) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WLOSKIEROSLINY.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym

REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym REGULAMIN Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usług Comarch Cloud BI w modelu usługowym przez Comarch spółkę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKRZYNIE.COM.PL Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.skrzynie.com.pl/regulaminsklepu.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://www.colibro.pl/regulamin-c_12.html Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.EMET-IMPEX.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1...

UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ. Płatnik nr 1... UMOWA KOMPLEKSOWA DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr. Płatnik nr 1............ zwanym dalej Klientem a) oznaczenie organu rejestrowego i numeru, pod którym spółka/przedsiębiorca jest zarejestrowana/-y*:

Bardziej szczegółowo