Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn"

Transkrypt

1 Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r.

2 PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności... 8 Ergonomia... 0 Programy użytkowe... Analiza matematyczna... Algebra liniowa z geometrią analityczną... 6 ystemy i sieci komputerowe... 8 Podstawy programowania... 0 Fizyka... Podstawy elektrotechniki i elektroniki... 5 Inżynieria materiałowa... 8 Mechanika techniczna... Grafika inżynierska i CAD...

3 Instytut Kierunek Poziom studiów Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie Profil kształcenia Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Język angielski. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: angielski 6. Rok studiów: I 7. emestr:, 8. Liczba godzin ogółem: / 60 / 6 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia B - Wymagania wstępne Ćwiczenia (Ćw) / 60 / 6 mgr Krzysztof taroń, mgr Katarzyna Rokicka Posługiwanie się językiem angielskim na poziomie odpowiadającym standardom określonym dla szkół ponadgimnazjalnych. C - Cele kształcenia egzaminacyjnym Wiedza (CW): CW: nabycie przez studenta, w zależności od grupy zaawansowania, praktycznej kompetencji językowej jak i specjalistycznej znajomości słownictwa z zakresu mechaniki i budowy maszyn, dzięki której będzie mógł posługiwać się terminologią specjalistyczną dot. budowy różnych mechanizmów, opisów procesów w nich zachodzących oraz użytych materiałów. Umiejętności (CU): CU: w zależności od grupy zaawansowania wyrobienie umiejętności komunikatywnego posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem w swoim życiu zawodowym tj. czytania i rozumienia anglojęzycznych instrukcji obsługi, branżowej prasy anglojęzycznej, jak i umiejętności korzystania z anglojęzycznych branżowych serwisów internetowych, posługiwania się terminologią specjalistyczną, zrozumienia szczegółowych i ogólnych informacji zawartych w specyfikacjach, schematach technicznych, świadectwach zgodności i broszurach, ulotkach informacyjnych, formularzach oraz instrukcjach obsługi mechanizmów i urządzeń. Kompetencje społeczne (CK): CK: uświadomienie jak ważnym narzędziem w pracy inżyniera jest kompetencja w zakresie języka angielskiego CK: zorientowanie na ciągłe podnoszenie swoich umiejętności językowych w zakresie ogólnego i specjalistycznego języka angielskiego D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: ma wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka angielskiego K_W05 EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm technicznych związanych z inżynierią systemów, urządzeń i procesów w zakresie języka angielskiego K_W5 Umiejętności EKU: pozyskuje informacje z literatury, baz danych, anglojęzycznych źródeł; integruje uzyskane informacje, dokonuje ich interpretacji i wyciąga wnioski oraz formułuje i uzasadnia opinie w języku angielskim K_U0 EKU: posługuje się językiem angielskim w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, not aplikacyjnych, instrukcji obsługi urządzeń elektronicznych i narzędzi informatycznych oraz podobnych dokumentów K_U05

4 Kompetencje społeczne EKK: posiada potrzebę stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia:. Rodzaje mechaniki (inżynierii) prezentacja terminologii związanej z mechanika i budową maszyn. Prezentacja terminologii związanej z materiałami używanymi w budownictwie i przemyśle np. miedź, cynk, aluminium, stopy, spoiwa, sposoby ich łączenia i ich cech fizykochemicznych.. Prezentacja różnych mechanizmów i opisów ich działania w j. angielskim nożyce, pompka nożna, bateria umywalkowa, krzywka itp.. iły fizyczne prezentacja sił w j. angielskim oraz opis ich oddziaływania (wyporu, tarcia, przyciągania itp) w mechanizmach i życiu codziennym (prezentacja jednostek fizycznych sił) 5. ilnik elektryczny komponenty, budowa oraz zasada działania 6. Mechanika i budowa maszyn jako kierunek studiów prezentacja angielskich nazw przedmiotów realizowanych przez studentów 7. Centralne ogrzewanie budowa oraz zasada działania, prezentacja czasowników opisujących działanie gazowego pieca centralnego ogrzewania. 8. BHP po angielsku opis znaków ostrzegawczych, zakazów, nakazów i norm 9. Opis działania wybranych urządzeń AGD oraz cech świadczących o ich ergonomii, np. pralki automatycznej, pilota zdalnego sterowania, programatora, prezentacja nazw komponentów (shock absorber, control unit, drum etc.) oraz zasada działania, prezentacja czasowników opisujących działanie danego urządzenia 0. Prezentacja budowy lodówki i zasad jej działania mrożenia, sprężania, skraplania, wydzielania zimna itp.. Prezentacja zasad działania agregatu prądotwórczego opis zamiany energii kinetycznej na elektryczną za pomocą silnika spalinowego - elementy konstrukcyjne silnika spalinowego piston, carburator, spark plugs, valve etc., typy silników spalinowych. Prezentacja elementów konstrukcyjnych samochodu i wybranych części samochodowych (tarcze hamulcowe, elementy zawieszenia oraz zasad ich działania), Prezentacja akronimów najczęściej spotykanych w mechanice i automatyce (CAD, MRP, JIT, CAPP,cada, EDM, PLC, FAT etc.),. Korozja prezentacja rodzajów korozji oraz sposobu radzenia sobie z nią wraz z niezbędną terminologią, prezentacja zasad działania pociągu magnetycznego i działania sił w przypadku jego działania,. Zastosowanie komputerów w mechanice prezentacja terminologii z zakresu CAD projektowanie wspomagane komputerowo, komputerowe sterowanie w automatyce 5. Zawód inżynier mechanik prezentacja anglojęzycznych nazw zawodów w zakresie szeroko pojętej mechaniki, prezentacja typowych anglojęzycznych ogłoszeń rekrutacyjnych F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne K_K0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 6 Ćwiczenia: ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia, pisania, rozumienia tekstów czytanych i słuchanych z zastosowaniem aktywnych form pracy, np. elementy pracy z językiem technicznym, projektów, pracy w parach/grupach. G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy F: sprawdzian pisemny ze znajomości terminologii specjalistycznej oraz z ogólnej kompetencji językowej F: obserwacja podczas zajęć / aktywność Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie pisemne H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P: zaliczenie pisemne Literatura obowiązkowa:. H. E. Glendinning, N. Glendenning, Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 00.

5 . H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, 00.. H. E. Glendinning, J. McEwan, Oxford English for IT, Oxford Univ. Press, 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. H. E. Glendinning, A. Pohl, Technology, Oxford English for Careers Oxford Univ. Press, R. Ackla, A. Crace, Total English Pre-intermediate, Pearson Longman, A. Clare, J. J. Wilson, Total English Intermediate, Pearson Longman, M. Hanckock, A. McDonald, English Result Pre-intermediate, OUP M. Hanckock, A. McDonald, English Result Intermediate, OUP, 008. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr Krzysztof taroń Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 5

6 Instytut Kierunek Poziom studiów Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie Profil kształcenia Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot : Wychowanie fizyczne. Kod przedmiotu:. Punkty ECT: 0. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. emestr/y:, 8. Liczba godzin ogółem: / 0 / - 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Brak przeciwwskazań zdrowotnych Ćwiczenia (Ćw) / 0 mgr Małgorzata Madej, mgr T. Babij, mgr B.Bukowska, mgr E.obolewska, mgr O. Zamirowski B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Umiejętności(CU): CU: wykształcenie umiejętności samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową, kształcenie umiejętności przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych Kompetencje społeczne (CK): CK: kształtowanie zdolności współpracy w grupie oraz przestrzegania zasad fair play, rozumienia potrzeby całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność ruchową D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu procesu kształcenia: Umiejętności: EKU: ma umiejętność samokształcenia i rozwoju skierowanego na dbałość o zdrowie poprzez aktywność ruchową K_U06 Kompetencje społeczne: EKK: rozumie potrzebę całożyciowej dbałości o zdrowie poprzez aktywność fizyczną K_K0 EKK: potrafi współpracować w grupie K_K0 EKK: potrafi zastosować odpowiedni rodzaj zajęć sportowych do celu jaki chce osiągnąć K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Ćwiczenia:. Gry zespołowe ( p. siatkowa, p. nożna, p. koszykowa):gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka podstawowych elementów techniki i taktyki oraz przepisów gry; doskonalenie; gra szkolna; gra właściwa; turniej 0. Fitness ( aerobik, upb, callanetiks, streching, spinning, joga, zumba): teoria treningu fitness, doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćw. wzmacniające poszczególne partie ciała, ćw. kształtujące wytrzymałość i siłę, ćw. rozciągające, ćw. relaksujące. Zajęcia przy muzyce 5. iłownia - teoria treningu siłowego, doskonalenie siły i wytrzymałości ruchowej poprzez ćw. wzmacniające poszczególna partie mięśniowe z pomocą maszyn ćwiczebnych, nauka obsługi poszczególnych maszyn, zaznajomienie z zasadami BHP obowiązującymi na siłowni, nauka doboru ćwiczeń do własnych oczekiwań, trening ogólnorozwojowy- obwodowy, trening nakierowany na poszczególne partie mięśniowe 0. Tenis stołowy, badminton: gry i zabawy oswajające z elementami techniki, nauka elementów techniki, taktyki i przepisów gry, doskonalenie, gra szkolna, gra właściwa pojedyncza i deblowa, turniej 5 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 6

7 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne oglądowa - pokaz, obserwacja, słowna - opis, objaśnienie, praktyczne- nauczanie fragmentaryczne i całościowe F formująca F obserwacja Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie praktyczne G - Metody oceniania H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Przepisy PZKOZ, PZPN, PZP, PZT. Światło jogi B.K.. Iyengar, Akademia hata-joga 976 Literatura zalecana / fakultatywna:. Aerobik czy fitness Elżbieta Grodzka-Kubiak, AWF Poznań 00. Kulturystyka dla każdego Lucien Demeills I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr Małgorzata Madej Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis P podsumowująca P zaliczenie praktyczne 7

8 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Podstawy kreatywności. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: / 0 / 0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) / 5 / 0 Projekt (Proj) / 5 / 0 prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: poznanie definiowania cech twórczego wyrobu, metody i techniki twórczego rozwiązywania problemów, takie jak burza mózgów, chwyty wynalazcze, metod map myśli; rozwiązywania problemów trudnych i złożonych: przeprowadzania dekompozycji problemów, zapewniania ochrony patentowej, zarządzania wiedzą oraz korzystania z zasobów wiedzy. Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności zastosowania różnych metod twórczego rozwiązywania problemów w zadaniach projektowania konstrukcji, technologii, zadaniach zarządzania, w tym kryzysowego oraz w zadaniach monitorowania i nadzorowania procesów technicznych. Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do wykorzystywania poznanych metod doskonalenia własnej kreatywności do rozwoju własnych możliwości twórczych, a także w zadaniach realizowanych zespołowo i upowszechniania tej wiedzy w środowisku zawodowym. D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z mechaniką i budową maszyn K_W EKW: ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej K_W8 EKW: ma wiedzę z zakresu podstaw ekonomii obejmują zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości i prowadzenia działalności gospodarczej K_W9 Umiejętności EKU: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł oraz wyciągać innowacyjne wnioski, formułować i uzasadniać opinie K_U0 EKU: potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów K_U0 EKU: potrafi w sposób twórczy rozwiązywać różne problemy i dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe, ekonomiczne i prawne przy projektowaniu i stosowaniu urządzeń K_U Kompetencje społeczne EKK: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K0 EKK: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy K_K06 8

9 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady:. kutki powszechnej konkurencji i kierunki rozwoju techniki. Oczekiwania dot. efektywności produktów.. Twórczość. Cechy twórczego wyrobu. Kreatywność.. Propagacja i rozwój nowych technologii. Podwyższanie sprawności myślenia.. Czynniki utrudniające procesy twórcze. 5. Podstawy technik twórczego rozwiązywania problemów. 6. Odkrywanie relacji między celami, metodami i rozwiązaniami. Burza mózgów. 7. Chwyty wynalazcze. Metoda map myśli. 8. Fazy procesów twórczego rozwiązywania problemów. Razem liczba godzin wykładów: 5 0 Projekt:. Burza mózgów w rozwiązaniu zadanego problemu. Mapy myśli w realizacji określonego zadania. Inne techniki twórczego rozwiązywania problemów.. Elementy komunikacje w procesach rozwiązywania problemów modelowe rozwiązania. Praca w grupie, zalety metody na przykładach.. Osiąganie sukcesu. Rozwijanie cech kreatywnego myślenia.. Metodyka rozwiązywania problemów trudnych i złożonych. 5. Przykłady zastosowań metod twórczego rozwiązywania problemów w projektowaniu. Zastosowanie wybranych metod do ćwiczeń i ilustracji poznanych technik w monitorowaniu procesów. 6. Utwór. Prawo autorskie. Ochrona własności intelektualnej. 7. Nieoczywistość rozwiązań wynalazki. Patenty i procedury ochrony patentowej. 8. Zarządzanie wiedzą. ystemy ochrony danych. 9. Realizacja zadanego projektu z wykorzystaniem nabytej wiedzy i umiejętności. F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Razem liczba godzin projektu: 5 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0 Wykłady z przykładami twórczego rozwiązywania problemów z włączeniem studentów do działań; projekt - rozwiązywanie przykładowych problemów technikami omawianymi na wykładzie. F formująca F: sprawdzian pisemny wiedzy, umiejętności rozwiązywania zadań G - Metody oceniania P podsumowująca P: sprawdzian ustny P: projekt Forma zaliczenia przedmiotu: wykłady ustny sprawdzian rozwiązywania podawanych problemów; projekt ocena zrealizowanego projektu grupowego. H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. G.. Altszuller, Elementy twórczości inżynierskiej, WNT, Warszawa 98.. P. Wust, Niepewność i ryzyko, PWN, Warszawa Z. Michalewicz, D. Fogel, Jak to rozwiązać czyli nowoczesna heurystyka, WNT, Warszawa A. Góralski (red.) Zadanie, metoda, rozwiązanie, WNT, Warszawa 98. Literatura zalecana / fakultatywna:. E. Okoń-Horodyńska, A. Zachorowska -Mazurkiewicz (red.): Innowacje w rozwoju gospodarki i przedsiębiorstw: siły motoryczne i bariery, Instytut Wiedzy i Innowacji, Warszawa Z. Bubnicki, O. Hryniewicz, J. Węglarz, Badania operacyjne i systemowe, EXIT, Warszawa 00.. H. zydłowski, Teoria pomiarów. PWN, Warszawa 98.. l. Kukiełka, Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa D. Bobrowski, Probabilistyka w zastosowaniach technicznych, WNT, Warszawa 980. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 9

10 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Ergonomia. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: / 5 /0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) / 5 /0 prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi rodzajów pracy, jej fizjologicznymi charakterystykami oraz fizjologicznym kosztem pracy; przekazanie wiedzy o zmęczeniu i znużeniu pracą, o fizjologicznych zasadach organizacji pracy oraz skutkach zdrowotnych nadmiernych obciążeń; zapoznanie z obciążeniami psychicznymi w pracy, z kosztem fizjologicznym wysiłku umysłowego i obciążenia psychicznego; zapoznanie studentów ze źródłami stresu w pracy, sposobami ograniczania stresu oraz jego skutkami zdrowotnymi. Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności wykorzystywania wiedzy dotyczącej organizmu człowieka i wydolności organizmu w trakcie obciążenia pracą do zapobiegania negatywnym skutkom zdrowotnym; wyrobienie umiejętności organizacji pracy powodującej minimalne obciążenie organizmu; wyrobienie umiejętności identyfikacji zagrożeń zdrowia psychicznego w pracy oraz umiejętności tworzenia list kontrolnych dla potrzeb projektowania ergonomicznego. Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do permanentnego uczenia się i podnoszenia posiadanych kompetencji CK: wyrobienie umiejętności kreatywnego myślenia. D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu programu kształcenia: Wiedza EKW: ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm związanych z budową, działaniem i eksploatacją maszyn, urządzeń i procesów K_W5 EKW: ma szczegółową wiedzę dotyczącą związków ergonomii i bezpieczeństwa i higieny pracy z fizjologią człowieka K_W6 EKW: orientuje się w obecnym stanie i trendach rozwoju bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem fizjologii człowieka K_W0 Umiejętności EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi bezpieczne wykonywanie pracy z możliwie minimalnym wydatkiem biologicznym K_U EKU: umie dostrzegać aspekty pozatechniczne, w tym środowiskowe przy projektowaniu i stosowaniu systemów i urządzeń K_U EKU: stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy K_U Kompetencje społeczne EKK: ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na człowieka i środowisko oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje K_K0 EKK: prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu inżyniera z zakresu mechaniki i budowy maszyn K_K05 0

11 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykłady:. Rodzaje pracy.. Fizjologiczna charakterystyka pracy.. Fizjologia pracy fizycznej Ciężkość pracy, obciążenie pracą, uciążliwość pracy.. Fizjologia pracy umysłowej. 5. Zmęczenie przyczyny, postaci, konsekwencje. 6. posoby ograniczania zmęczenia. 7. kutki zdrowotne nadmiernych obciążeń. 8. Racjonalny wypoczynek. Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 Wykłady z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy F: sprawdzian pisemny umiejętności rozwiązywania zadań F: obserwacja podczas zajęć / aktywność Forma zaliczenia przedmiotu: wykłady - zaliczenie pisemny; H - Literatura przedmiotu P podsumowująca P: zaliczenie pisemny Literatura obowiązkowa: Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Tom, red. D. Koradecka. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa 997. Nauka o pracy bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, red. D. Koradecka, CIOP, Warszawa 000. J. Olszewski, Podstawy ergonomii i fizjologii pracy, AE w Poznaniu, Poznań 997. W. Ejsmont, Fizjologia i ergonomia pracy, WI, Warszawa 99. Literatura zalecana / fakultatywna:. Bezpieczeństwo pracy i ergonomia. Tom, Red. D. Koradecka. CIOP, Warszawa Z. Ciok, Podstawowe problemy współczesnej techniki. T. 9, PWN, Warszawa 00. Z. Engel, Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem. PWN, Warszawa 99.. L. Hempel, Człowiek i maszyna. Model techniczny współdziałania, WKiŁ, Warszawa 98.. E. Górska, E. Tytyk, Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, Warszawa 998. I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego Prof. nadzw. dr hab. inż. Zdzisław Kołaczkowski Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

12 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Informatyka studia pierwszego stopnia inżynierskie Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Programy użytkowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: / 0 /0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Laboratorium (Lab.) / 0 /0 mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas, mgr Elżbieta Błaszczak, mgr inż. Jolanta Czuczwara B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy w zakresie wiedzy technicznej obejmującej podstawy obsługi komputera, podstawowe narzędzia informatyczne dokumentowania stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich. Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności sprawnego posługiwania się technikami komputerowym stosowanymi do dokumentowania i prezentowania wyników rozwiązywania zadań inżynierskich. Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia kompetencji zawodowych w zmieniającej się rzeczywistości technologicznej w szczególności posługiwaniem się szerokim spektrum narzędzi informatycznych D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza: EKW: ma elementarną wiedzę z zakresu podstaw informatyki obejmującą przetwarzanie informacji, architekturę i organizację systemów komputerowych K_W0 Umiejętności: EKU: potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację z wynikami realizacji zadania K_U0 EKU: potrafi ocenić efektywność urządzeń i procesów stosując techniki oraz narzędzia sprzętowe i programowe K_U08 Kompetencje społeczne: EKK: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie dalsze kształcenie, kursy specjalistyczne, szczególnie ważne w obszarze nauk technicznych, ze zmieniającymi się szybko technologiami, podnosząc w ten sposób kompetencje zawodowe, osobiste i społeczne K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Laboratorium. Podstawy obsługi komputera: system operacyjny Windows, pliki, przeglądarka Internet Explorer.. Edytor tekstu Microsoft Word.. Microsoft Excel.. Tworzenie baz danych przy użyciu M Access. 5. Elementy języka Visual Basic for Application wzbogacające aplikacje pakietu M Office o automatyczne, zdefiniowane przez użytkownika automatyczne procedury. 6. Programy użytkowe z zakresu kadr, płac, działalności finansowo- księgowej, 7. Programy obliczeń matematycznych i statystycznych Ogółem liczba godzin przedmiotu: 0 0

13 F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Laboratorium - realizacja zadań z określonych modułów wiedzy z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz instrukcji F formująca F - obserwacja podczas zajęć F - sprawdzian praktyczny umiejętności G - Metody oceniania P podsumowująca P zaliczenie z oceną forma praktyczna Forma zaliczenia przedmiotu: wykonanie zadań praktycznych po zakończeniu określonych modułów wiedzy H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. A. Kisielewicz, Wprowadzenie do informatyki, Helion, Gliwice 00.. cott H. A. Clark, W sercu PC wg Petera Nortona, Helion, Gliwice 00.. J. him, J. iegel, R. Chi, Technologia Informacyjna, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 999. Literatura zalecana / fakultatywna:. Elektroniczna gospodarka w Polsce, red. M. Kraska, Biblioteka Logistyki, Poznań Materiały, informacje i opracowania znajdujące się pod następującymi linkami: I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego mgr inż. Aleksandra Radomska-Zalas Data sporządzenia / aktualizacji r. Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis

14 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Analiza matematyczna. Kod przedmiotu:. Punkty ECT: 5. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr: Liczba godzin ogółem: / 60 /60 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) / 0 /0 Ćwiczenia (Ćw) / 0 /0 dr Tadeusz Ostrowski, dr Robert Dylewski, dr Rafał Różański, mgr Tomasz Walkowiak B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zapoznanie studentów z zagadnieniami rachunku różniczkowego w zakresie studiów inżynierskich pierwszego stopnia rachunkiem pochodnych, całkowym, szeregami liczbowymi i funkcyjnymi, równaniami różniczkowymi Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności stosowania podstawowych metod obliczania granic, różniczkowania, całkowania; badania własności funkcji (dziedzina, asymptoty, monotoniczność, wypukłość) oraz rysowania jej wykresu; obliczania podstawowych całek nieoznaczonych i oznaczonych; badanie własności szeregów liczbowych, funkcyjnych, korzystając z rachunku różniczkowego; rozwiązywania równań różniczkowych; stosowania poznanych pojęć, metod przy rozwiązywaniu problemów na innych przedmiotach, praktyce inżynierskiej Kompetencje społeczne (CK): CK: przygotowanie do permanentnego uczenia się i podnoszenia posiadanych kompetencji CK: wyrobienie umiejętności kreatywnego myślenia D - Efekty kształcenia tudent p zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: stosuje, pojęcia, metody i modele analizy matematycznej; analizuje, interpretuje oraz rozwiązuje problemy w języku analizy matematycznej K_W0 Umiejętności EKU: pozyskuje i wykorzystuje informacje z literatury z zakresu analizy matematycznej K_U0 EKU: operuje terminologią, pojęciami, metodami i modelami analizy matematycznej oraz potrafi je wykorzystać w zagadnieniach i praktyce inżynierskiej K_U07 Kompetencje społeczne EKK: ma świadomość potrzeby stałego uczenia się i ciągłego podnoszenia swoich kompetencji K_K0 EKK: myśli w sposób kreatywny K_K06 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów

15 Wykłady:. Ciągi liczbowe definicje, własności, granica, liczba e. -. Funkcje iniekcja, subiekcja, bijekcja; funkcja odwrotna; granica i ciągłość -5. Pochodna funkcji i jej interpretacje; pochodna f. złożonej, odwrotnej Pochodna a monotoniczność i ekstrema funkcji; wypukłość i asymptoty; przebieg zmienności 9. Funkcje dwóch zmiennych; poch. cząstkowe; ekstrema 0. zeregi liczbowe; funkcyjne. Całka nieoznaczona; metody obliczania -. Całka oznaczona i jej zastosowania; całki niewłaściwe. Całki podwójne 5. Równania różniczkowe 6 Razem liczba godzin wykładów 0 0 Ćwiczenia: -. Badanie monotoniczności i obliczanie granicy ciągu. Funkcje, obliczanie granic oraz badanie ciągłość funkcji -5. Obliczanie pochodnej funkcji Badanie monotoniczności, ekstremów, wypukłości, asymptot funkcji jednej zmiennej 9. Badanie ekstremów funkcji dwóch zmiennych 0. Badanie zbieżności szeregów -. Obliczanie całek nieoznaczonych; metody obliczania; całka oznaczona i jej zastosowania. Obliczanie całek podwójnych 5. Rozwiązywanie równań różniczkowych F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne 6 6 Razem liczba godzin ćwiczeń 0 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 60 0 Wykłady z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego; ćwiczenia - zadania i problemy analizy matematycznej rozwiązywane przy tablicy i samodzielne G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy F: sprawdzian pisemny umiejętności rozwiązywania zadań F: obserwacja podczas zajęć / aktywność P podsumowująca P: egzamin pisemny Forma zaliczenia przedmiotu: wykłady - egzamin pisemny; ćwiczenia zaliczenie z oceną i punkty za pracę na ćwiczeniach H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach cz. I i II, PWN, Warszawa T. Ostrowski, Analiza, PWZ Gorzów Wlkp. 00. M. Gewert, Z. koczylas, Analiza matematyczna, Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 00 Literatura zalecana / fakultatywna:. L. Janicka, Wstęp do analizy matematycznej, Gi, Wrocław 00. M. Gewert, Z. koczylas, Analiza matematyczna, Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza Gis, Wrocław 00. J. Banaś,. Wędrychowicz, Zbiór zadań z analizy matematycznej, WNT, Warszawa 00 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Tadeusz Ostrowski Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) 58 8 Podpis 5

16 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Algebra liniowa z geometrią analityczną. Kod przedmiotu:. Punkty ECT: 5. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: / 60 /60 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) / 0 /0 Ćwiczenia (Ćw) / 0 /0 dr Tadeusz Ostrowski, dr Robert Dylewski, dr Rafał Różański, mgr Tomasz Walkowiak B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zapoznanie studentów z zagadnieniami algebry liniowej i geometrii analitycznej w zakresie studiów inżynierskich pierwszego stopnia algebrą liczb zespolonych; rozwiązywaniem równań algebraicznych; algebrą macierzy; rzędem, wyznacznikiem macierzy; macierzą odwrotną, równaniami macierzowymi; układami równań liniowych; rachunkiem wektorowym i przestrzeniami wektorowymi; iloczynem skalarnym, wektorowym i mieszanym; punktami, prostymi, krzywymi na płaszczyźnie i przestrzeni Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności działania na liczbach zespolonych i rozwiązywania równań algebraicznych; wykonywania działań na macierzach; obliczania rzędu i wyznacznika macierzy: znajomości metod wyznaczania macierzy odwrotnej, posiadania umiejętności rozwiązywania układów równań liniowych; posługiwania się rachunkiem wektorowym; posługiwania się pojęciami geometrii analitycznej na płaszczyźnie i w przestrzeni Kompetencje społeczne (CK): CK: wdrożenie do stałego uczenia się, ciągłego podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji CK: wyrobienie umiejętności kreatywnego myślenia D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: analizuje, wyjaśnia i rozwiązuje problemy w języku algebry liniowej i geometrii analitycznej K_W0 Umiejętności EKU: wykorzystuje informacje z literatury z zakresu algebry liniowej i geometrii analitycznej K_U0 EKU: stosuje poznane pojęcia, metody i modele matematyczne algebry i geometrii analitycznej K_U07 Kompetencje społeczne EKK: ma świadomość potrzeby permanentnej nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji K_K0 EKK: myśli w sposób kreatywny K_K06 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów 6

17 Wykłady: -. Liczby zespolone; wielomiany rzeczywiste, zespolone i równania algebraiczne. Macierze działania na macierzach, własności działań -5. Wyznacznik macierzy, równania wyznacznikowe; rząd macierzy 6-7. Macierz odwrotna; metody wyznaczania; równania macierzowe 8-9. Układy równań liniowych; tw. Kroneckera-Capelliego; metody rozwiązywania 0. Rachunek wektorowy -. Punkty, wektory, proste na płaszczyźnie -. Geometria analityczna w przestrzeni 5. truktury algebraiczne; przestrzenie wektorowe Ćwiczenia: -. Działania na liczbach zespolonych; wyznaczanie pierwiastków wielomianów. Działania na macierzach -5. Obliczanie wyznacznika macierzy; badanie rzędu macierzy 6-7 Wyznaczanie macierzy odwrotnej; rozwiązywanie równań macierzowych 8-9. Rozwiązywanie układów równań liniowych 0-. Obliczanie i zastosowanie iloczynu skalarnego, wektorowego, mieszanego -. Wyznaczanie wzajemnego położenia punktów, prostych -5. Rozwiązywanie zadań i problemów, pogłębiające wiedzę zdobytą na wykładach. F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Razem liczba godzin wykładów: 0 0 Razem liczba godzin ćwiczeń: 0 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: Wykłady z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego; ćwiczenia - zadania i problemy matematyczne rozwiązywane przy tablicy i samodzielne G - Metody oceniania F formująca F: sprawdzian ustny wiedzy, umiejętności F: sprawdzian pisemny umiejętności rozwiązywania zadań F: obserwacja podczas zajęć / aktywność P podsumowująca P: egzamin pisemny Forma zaliczenia przedmiotu: wykłady za ustne odpowiedzi na stawiane problemy ćwiczenia zaliczenie z oceną i punkty za pracę na ćwiczeniach H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. T. Jurlewicz, Z. koczylas, Algebra liniowa. Definicje, twierdzenia, wzory, Gi, Wrocław 00.. T. Ostrowski, Algebra, PWZ Gorzów Wlkp A. I. Kostrikin, J. I. Manin, Algebra liniowa i geometria, PWN, Warszawa 99. Literatura zalecana / fakultatywna:. T. Jurlewicz, Z. koczylas, Algebra liniowa. Przykłady i zadania, Gi, Wrocław 00.. C. D. Meyer Matrix analysis and applied linear algebra, IAM, Philadelphia 000. T. A. Herdegen, Wykłady z algebry liniowej i geometrii, Wyd. Discepto 005. H. Arodz, K. Rosciszewski, Algebra i geometria w zadaniach, Wyd. Znak, Kraków 005 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr Tadeusz Ostrowski Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) 58 8 Podpis 7

18 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i Budowy Maszyn studia pierwszego stopnia inżynierskie Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot ystemy i sieci komputerowe. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: I 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: /5 /0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) /5 /0 Ćwiczenia (Ćw) /0 /0 dr inż. Piotr Bubacz, mgr inż. Kamil Tycz B - Wymagania wstępne C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: zapoznanie studentów z zagadnieniami związanym z technologiami w systemach i sieciach komputerowych Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności doboru urządzeń sieciowych w zależności od zapotrzebowania CU: w wyniku przeprowadzanych zajęć student powinien umieć konfigurować urządzenia sieciowe pracujące w sieciach lokalnych i rozległych Kompetencje społeczne (CK): CK: wdrożenie do stałego uczenia się, ciągłego podnoszenia i doskonalenia swoich kompetencji D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: potrafi określić wymagane urządzenia sieciowe w zależności od zapotrzebowanie EKW: zna podstawowe narzędzia i techniki wykorzystywane do projektowania systemów EKW: orientuje się w obecnym stanie oraz trendach w technologiach sieci komputerowych Umiejętności EKU: potrafi czytać instrukcje w języku angielskim do urządzeń sieciowych EKU: potrafi dobrać i skonfigurować urządzenia sieciowe EKU: potrafi zaproponować odpowiednią architekturę sieci w zależności od zapotrzebowania EKU: potrafi sformułować specyfikację systemu informatycznego i sieci komputerowych EKU5: potrafi zaprojektować elementy systemu informatycznego EKU6: potrafi zaprojektować, wdrożyć system powiązany z bazą danych EKU7: potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych sieciach Kompetencje społeczne EKK: ma świadomość potrzeby ciągłej nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów Wykład:. Rodzaje sieci komputerowych, topologie sieciowe, model IO-OI. Media transmisyjne. Adresacja IP. D 5. Usługi sieciowe 6. Urządzenia sieciowe 7. Podstawowe architektury sieci komputerowych K_W0 K_W08 K_W K_U0 K_U09 K_U0 K_U K_U5 K_U8 K_U9 K_K0 8

19 Razem liczba godzin wykładów: 5 0 Ćwiczenia:. Wprowadzenie do obliczeń na liczbach binarnych.. Podstawy adresacji IP. ieci i podsieci. Konfiguracja interfejsów sieciowych 5. Podstawowe polecenia sieciowe 6. Wirtualizacja, zarządzanie środowiskami wirtualnymi 7. Udostępnianie zasobów w środowisku Windows, nadawanie uprawnień użytkownikom. 8. Zaliczenie F Metody nauczania oraz środki dydaktyczne Razem liczba godzin ćwiczeń: 0 0 Ogółem liczba godzin przedmiotu: 5 0 Wykłady - wykład informacyjny z wykorzystaniem sprzętu multimedialnego; laboratoria - ćwiczenia laboratoryjne, dyskusja dydaktyczna F formująca F: obserwacja podczas zajęć / aktywność F: ocena sprawozdań G - Metody oceniania P podsumowująca P: egzamin pisemny (test z pytaniami / zadaniami otwartymi) Forma zaliczenia przedmiotu: wykłady zaliczenie z oceną, pisemne test z pytaniami wielokrotnej odpowiedzi; laboratoria zaliczenie z oceną i punkty za pracę na ćwiczeniach wraz z oceną sprawozdań H - Literatura przedmiotu Literatura obowiązkowa:. Douglas E. Comer, ieci komputerowe i intersieci. Wydanie V, Helion Gliwice 0. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka I, IDG Poland.A., Warszawa, 999. Praca zbiorowa, Vademecum teleinformatyka III, IDG Poland.A., Warszawa, 00. Andrew. Tanenbaum, David J. Wetherall, ieci komputerowe, Helion Gliwice 0 Literatura zalecana / fakultatywna:.rafał Pawlak, Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III, Helion Gliwice 0 I Informacje dodatkowe Imię i nazwisko sporządzającego dr inż. Radosław Maciaszczyk Data sporządzenia / aktualizacji Dane kontaktowe ( , telefon) Podpis 9

20 Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i Budowa Maszyn studia pierwszego stopnia Praktyczny PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU A - Informacje ogólne. Przedmiot Podstawy programowania. Kod przedmiotu:. Punkty ECT:. Rodzaj przedmiotu: podstawowy 5. Język wykładowy: polski 6. Rok studiów: 7. emestr: 8. Liczba godzin ogółem: /5 /0 9. Formy dydaktyczne prowadzenia zajęć i liczba godzin w semestrze: 0. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Wykład (Wyk) /5 /0 Laboratoria (L) /0 /0 dr inż. Mariusz Borawski, mgr inż. Aleksandra Izabela Radomska-Zalas B - Wymagania wstępne Analiza matematyczna, wiedza z zakresu matematyki ze szkoły średniej C - Cele kształcenia Wiedza(CW): CW: przekazanie wiedzy z zakresu przetwarzania danych, technik i metod programowania w wybranym języku przeznaczonym do obliczeń inżynierskich Umiejętności (CU): CU: wyrobienie umiejętności implementacji prostych algorytmów z wykorzystaniem pętli i instrukcji warunkowych w wybranym języku programowania przeznaczonym do obliczeń inżynierskich Kompetencje społeczne (CK): CK:przygotowanie do uczenia się przez całe życie, podnoszenie kompetencji zawodowych D - Efekty kształcenia tudent po zakończeniu procesu kształcenia: Wiedza EKW: posiada podstawową wiedze z zakresu przetwarzania danych w wybranym języku przeznaczonym do obliczeń inżynierskich K_W0 EKW: ma uporządkowaną wiedzę z zakresu technik i metod programowania w wybranym języku przeznaczonym do obliczeń inżynierskich K_W0 Umiejętności EKU: potrafi implementować proste algorytmy z wykorzystaniem pętli i instrukcji warunkowych K_U0 EKU: potrafi porównać rozwiązania projektowe systemów K_U09 EKU: potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi do projektowania systemów K_U0 EKU: potrafi zaprojektować system informatyczny z użyciem właściwych technik programowania K_U5 EKU5: potrafi zaprojektować i przetestować prosty system informatyczny K_U8 EKU6: potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami wysokiego i niskiego poziomu K_U0 Kompetencje społeczne EKK: potrafi samodzielnie skonstruować program realizujący określone zadanie K_K0 E - Treści programowe oraz liczba godzin na poszczególnych formach studiów 0

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 16 do uchwały nr 437 /06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Mechatronika poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Transport Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar kształcenia Profil kształcenia Poziom kształcenia Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r.

UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. UCHWAŁA Nr 56/VI/II/2016 SENATU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla przeznaczonego do prowadzenia na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny

Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów GEOINFORMATYKA studia pierwszego stopnia - profil praktyczny Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów geoinformatyka należy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki ze szkoły średniej KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Matematyka 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 WY + 30

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna I Mathematical analysis I Kierunek: Kod przedmiotu: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami

1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami EFEKTY KSZTAŁCENIA (ELEKTROTECHNIKA II ST) 1. Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych z komentarzami Kierunkowy efekt kształcenia - symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne I KARTA PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE CEL PRZEDMIOTU C.1 Zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, zajęcia laboratoryjne ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Electrotechnics and Electronics Forma

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka"

Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku Informatyka Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej Program kształcenia na studiach I stopnia kierunku "Informatyka" Załącznik do Uchwały nr 45/2012 Rady Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej

Efekty kształcenia na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Efekty na kierunku AiR drugiego stopnia - Wiedza K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą dynamicznych modeli dyskretnych stosowanych

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18

Ekonomiczny Kierunek. Ćwiczenia (Ćw) S/ 30 NS/ 18 Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych.

Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Transport i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk technicznych. Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów Transport po ukończeniu studiów pierwszego

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent :

Kierunkowe efekty kształcenia Po ukończeniu studiów absolwent : Załącznik nr 12 do uchwały nr 437/ 06 /2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW Inżynieria bezpieczeństwa poziom profil tytuł zawodowy absolwenta studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: BADANIE JAKOŚCI I SYSTEMY METROLOGICZNE II Kierunek: Mechanika I Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Mathematics

KARTA KURSU. Mathematics KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Matematyka Mathematics Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator Dr Maria Robaszewska Zespół dydaktyczny dr Maria Robaszewska Opis kursu (cele kształcenia) Celem kursu jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 000-2/6/2013 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: 1) określenia przez Senat efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2

01, 02, 03 i kolejne numer efektu kształcenia. Załącznik 1 i 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Studia Przyrodnicze i Technologiczne (z językiem wykładowym angielskim) - studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja

Efekty kształcenia dla studiów o profilu praktycznym na kierunku elektronika i telekomunikacja EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika.

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika. Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Elektrotechnika. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów Elektrotechnika absolwent

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu

Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy elektrotechniki i elektroniki Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-29_15W_pNadGenE31RU Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

AUTOMATYKA i ROBOTYKA AUTOMATYKA i ROBOTYKA Kierunkowe efekty kształcenia. 1. Studia I stopnia 2. Studia II stopnia Automatyka i Robotyka studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Symbol K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu

Data wydruku: Dla rocznika: 2015/2016. Opis przedmiotu Sylabus przedmiotu: Specjalność: Matematyka I Wszystkie specjalności Data wydruku: 21.01.2016 Dla rocznika: 2015/2016 Kierunek: Wydział: Zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynieryjno-Ekonomiczny Dane

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) praktyka zawodowa I przedmiotu Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU Fizyka. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku)

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH III STOPNIA Informatyka (nazwa kierunku) 1. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA: 1) Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia (EKK) do obszarowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe

Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Opis modułu kształcenia Programowanie liniowe Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/326/11/12. Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI WIEDZA Efekty kształcenia dla kierunku: INFORMATYKA Wydział: AUTOMATYKI, ELEKTRONIKI I INFORMATYKI nazwa kierunku studiów: Informatyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Obliczenia symboliczne Symbolic computations Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Informatyka Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka

Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Efekty kształcenia dla kierunku Informatyka Opis zdefiniowanych przez Zakład Informatyki efektów kształcenia przedstawia poniższa tabela. Tabela - Efekty kształcenia zdefiniowane dla kierunku Informatyka

Bardziej szczegółowo

Dyplomowanie i praktyka

Dyplomowanie i praktyka Wydział Kierunek Poziom studiów Forma studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn Studia pierwszego stopnia - inżynierskie Studia niestacjonarne Praktyczny A - Informacje ogólne P R

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent studiów I stopnia na kierunku fizyka techniczna: WIEDZA Załącznik nr 2 Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia I stopnia, inżynierskie, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych oraz

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka

Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Efekty kształcenia wymagane do podjęcia studiów 2 stopnia na kierunku Informatyka Test kwalifikacyjny obejmuje weryfikację efektów kształcenia oznaczonych kolorem szarym, efektów: K_W4 (!), K_W11-12, K_W15-16,

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta forma

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45

Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Liczba godzin zajęć zorganizowanych w Uczelni 45 45 Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: ANALIZA MATEMATYCZNA M3 Nazwa w języku angielskim: MATHEMATICAL ANALYSIS M3 Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami Specjalności: Stopień : studia II stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

Ekonomiczny Kierunek. Seminarium (Sem.) S/90 NS/54. 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r.. Instytut Ekonomiczny Kierunek Ekonomia Poziom studiów I stopnia Profil kształcenia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja

Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja Informatyka, studia I stopnia (profil ogólnoakademicki) - wersja 120327 Obszar kształcenia: nauki techniczne. Dziedzina: nauki techniczne. Dyscyplina: Informatyka. MNiSW WI PP Symb. Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia

160 godzin (4 tygodnie) liczba godzin w semestrze: 10. Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu oraz prowadzących zajęcia Załącznik do Uchwały Senatu Nr 5/000/0 z dnia 9 czerwca 0 r. Instytut Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Ekonomiczny Finanse i rachunkowość I stopnia ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia STATYSTYKA MATEMATYCZNA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo