współpracujące z Fundacją na podstawie umowy cywilnoprawnej), w tym m.in. fizjoterapeutę, logopedę, psychologa, psychiatrę, dietetyka itp.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "współpracujące z Fundacją na podstawie umowy cywilnoprawnej), w tym m.in. fizjoterapeutę, logopedę, psychologa, psychiatrę, dietetyka itp."

Transkrypt

1 FUNDACJA DZIECIOM Zdążyć z Pomocą Biuro Fundacji: Warszawa, ul. Łomiańska 5 faks: (22) , infolinia: (22) Status organizacji pożytku publicznego, KRS: NIP: REGULAMIN DLA RODZICÓW LUB INNYCH PRAWNYCH OPIEKUNÓW PODOPIECZNYCH FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ, KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG OŚRODKÓW REHABILITACJI FUNDACJI DEFINICJE Niniejszy Regulamin określa zasady, wedle których świadczone są bezpłatne usługi rehabilitacyjne na rzecz Podopiecznych Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą (dalej jako Fundacja ) w Ośrodkach Rehabilitacji Fundacji. 2. W niniejszym Regulaminie wyrażenie: a) Ośrodek oznacza odpowiednio prowadzony przez Fundację: Ośrodek Rehabilitacji AMICUS znajdujący się w Warszawie przy ul. Słowackiego 12, tel.: ; bądź Ośrodek Rehabilitacji BIOMICUS znajdujący się w Warszawie przy ul. Pańskiej 96 lok. 201, tel.: +48 (22) ; łącznie zwane Ośrodkami ; b) Turnus rehabilitacyjny oznacza trwające dwa kolejne następujące po sobie tygodnie, cykliczne zajęcia (terapie) odbywające się w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; w Ośrodkach prowadzone są następujące typy Turnusów rehabilitacyjnych (podział według rodzaju zakwaterowania Podopiecznego): Typ 1: Turnus dla Podopiecznych wraz z zapewnionym przez Fundację bezpłatnym zakwaterowaniem w Warszawie; Typ 2: Turnus dla Podopiecznych bez zapewnionego przez Fundację zakwaterowania, kiedy Podopieczny zobowiązany jest samodzielnie i na koszt własny zapewnić sobie zakwaterowanie w czasie trwania Turnusu rehabilitacyjnego; c) Zajęcia ambulatoryjne (prowadzone poza Turnusami rehabilitacyjnymi) oznacza trwające przez określony okres czasu i w określonej liczbie godzin zajęcia (terapie) odbywające się zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym Ośrodku; d) Opiekun oznacza osobę fizyczną będącą rodzicem Podopiecznego, któremu przysługuje pełna władza rodzicielska nad Podopiecznym, albo osobę fizyczną będącą prawnym opiekunem Podopiecznego; e) Podopieczny oznacza osobę fizyczną, która osobiście podpisała bądź której Opiekun podpisał stosowne Porozumienie z Fundacją dotyczące prowadzenia przez Fundację subkonta na rzecz Podopiecznego; f) Terapia oznacza wszelkie formy terapii oferowane przez Ośrodki w ramach Turnusów rehabilitacyjnych lub Zajęć ambulatoryjnych, w tym m.in.: integrację sensoryczną, EEG Biofeedback, terapię ruchową (PNF, NDT- Bobath), terapię logopedyczną, psychologiczną, psychiatryczną, dietetyczną, terapię ręki (PABLO); g) Terapeuta oznacza osobę fizyczną prowadzącą Turnus rehabilitacyjny lub Zajęcia ambulatoryjne oferowane przez dany Ośrodek, będącą pracownikiem danego Ośrodka (przez pracownika rozumie się także osoby współpracujące z Fundacją na podstawie umowy cywilnoprawnej), w tym m.in. fizjoterapeutę, logopedę, psychologa, psychiatrę, dietetyka itp. Strona 1 z 6

2 OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG OŚRODKÓW 2. Z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych Ośrodków może korzystać każdy, kto jest Podopiecznym Fundacji, posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub inną jednostkę chorobową i nie ukończył 18 roku życia W Ośrodkach bezpłatne usługi rehabilitacyjne na rzecz Podopiecznych świadczone są w dwóch formach: w formie Turnusów rehabilitacyjnych; w formie Zajęć ambulatoryjnych (stacjonarnych) prowadzonych poza Turnusami rehabilitacyjnymi. 2. W tym samym czasie Podopieczny może korzystać tylko z jednej z powyższych form rehabilitacji i tylko w jednym z Ośrodków. 3. Skorzystanie z jednej z form bezpłatnych usług rehabilitacyjnych, o których mowa w ust. 1 powyżej, w jednym z Ośrodków, wyklucza możliwość korzystania z tej samej formy bezpłatnych usług rehabilitacyjnych w innym Ośrodku w okresie 6 miesięcy od daty zakończenia korzystania z tych form bezpłatnych usług rehabilitacyjnych w pierwszym Ośrodku. 4. Jeśli Podopieczny figuruje na liście oczekujących lub korzysta z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych jednego Ośrodka, a jednocześnie został wpisany na listę oczekujących w innym Ośrodku, to Opiekun zobowiązany jest skreślić go z listy oczekujących w tym innym Ośrodku. W przypadku nie dokonania powyższej czynności w terminie 7 dni od daty wystąpienia w/w okoliczności, Podopieczny traci możliwość korzystania z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych we wszystkich Ośrodkach. 5. Przed rozpoczęciem Turnusu lub cyklu Zajęć Opiekun zobowiązany jest poinformować o wszelkich występujących u Podopiecznego zachowaniach trudnych (agresja lub autoagresja). Jeśli Zarząd Fundacji uzna, że w/w zaburzenia mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub bezpieczeństwa innych osób, może odmówić świadczenia bezpłatnych usług rehabilitacyjnych na rzecz Podopiecznego. W przypadku zatajenia wyżej wymienionych informacji, Fundacja ma prawo zaprzestać świadczenia bezpłatnych usług rehabilitacyjnych na rzecz Podopiecznego. 6. Przed rozpoczęciem Turnusu lub cyklu Zajęć Opiekun zobowiązany jest poinformować o wszelkich chorobach (w tym także stanach podgorączkowych) przede wszystkim zakaźnych, na które choruje Podopieczny. W przypadku pojawienia się choroby w trakcie trwania Turnusu lub cyklu Zajęć, Opiekun zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie. Jeśli Zarząd Fundacji uzna, że choroba Podopiecznego może stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może odmówić świadczenia bezpłatnych usług rehabilitacyjnych na rzecz Podopiecznego. W przypadku zatajenia wyżej wymienionych informacji, Fundacja ma prawo zaprzestać świadczenia bezpłatnych usług rehabilitacyjnych na rzecz Podopiecznego. 7. W przypadku, gdy Terapeuci prowadzący Terapię z Podopiecznym nie będą potrafili współpracować z Podopiecznym i uznają, że współpraca wykracza poza ich kompetencje i możliwości, Fundacja może odmówić świadczenia bezpłatnych usług rehabilitacyjnych na rzecz Podopiecznego. 8. W przypadku, gdy Terapeuta będący pracownikiem danego Ośrodka i prowadzący Terapię z Podopiecznym przebywa na urlopie, jest chory lub z innych przyczyn nieobecny w pracy, Fundacja zobowiązuje się do zapewnienia w miarę swych możliwości odpowiedniego zastępstwa Opiekun jest zobowiązany do zabrania na zajęcia ruchowe luźnego stroju oraz obuwia sportowego na zmianę dla Podopiecznego, jak również dla siebie. 2. Opiekun wraz z Podopiecznym zobowiązani są do stawienia się w recepcji Ośrodka na 10 minut przed rozpoczęciem danego spotkania. 3. W przypadku spóźnienia się Podopiecznego na umówioną godzinę spotkania, spotkanie to nie zostaje przedłużone ani przeniesione na inny termin, a Podopiecznemu w ramach tego spotkania przysługuje jedynie tyle czasu, ile pozostało do jego końca. 4. Opiekun jest zobowiązany dostarczyć przed rozpoczęciem Turnusu lub cyklu Zajęć, do recepcji danego Ośrodka, komplet wymaganych przez dany Ośrodek dokumentów. Każdy Ośrodek informuje o niezbędnych dokumentach, jakie należy dostarczyć, na odpowiedniej dla siebie stronie internetowej, tj.: Strona 2 z 6

3 5. Opiekun jest zobowiązany uzyskać, po zakończeniu Turnusu lub cyklu Zajęć, od Terapeuty prowadzącego jednorazowy instruktarz dotyczący dalszej samodzielnej pracy Opiekuna z Podopiecznym Każde umówione spotkanie prowadzone w ramach Zajęć ambulatoryjnych poza Turnusami rehabilitacyjnymi jest telefonicznie potwierdzane przez recepcję Ośrodka dzień przed wyznaczonym terminem spotkania. 2. Jeżeli Opiekun nie mógł odebrać telefonu, zobowiązany jest dzień przed wyznaczonym terminem spotkania, w godzinach pracy Ośrodka, potwierdzić je w recepcji Ośrodka drogą telefoniczną, mailową lub poprzez wysłanie wiadomości SMS (aktualne dane adresowe Ośrodków podane są w 1 ust. 2 pkt. a) Regulaminu). W przeciwnym razie spotkanie jest traktowane jako niepotwierdzone, co powoduje, iż na miejsce Podopiecznego, który nie dokonał potwierdzenia spotkania, może być umówiona inna osoba. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, która uniemożliwia Podopiecznemu udział w spotkaniu w wyznaczonym uprzednio terminie, Opiekun zobowiązany jest, nie później niż na 24 godziny przed umówionym spotkaniem, poinformować telefonicznie recepcję Ośrodka o tym, iż Podopieczny nie stawi się na spotkanie w wyznaczonym dniu. 4. W razie niepoinformowania recepcji Ośrodka w sposób określony powyżej, dane spotkanie traktowane jest jako odbyte, co powoduje zmniejszenie liczby spotkań przysługujących Podopiecznemu w danym cyklu Zajęć. 5. W przypadku, gdy Opiekun trzykrotnie w ciągu trwania cyklu Zajęć w Ośrodku potwierdzi przybycie Podopiecznego na umówione spotkanie, a ten następnie nie stawi się na potwierdzone spotkania, automatycznie dochodzi do przerwania cyklu Zajęć przysługujących Podopiecznego. To powoduje, że Podopieczny zostaje wpisany na koniec listy oczekujących Podopiecznych i dopiero kiedy nadejdzie jego kolej, będzie mógł ponownie skorzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku Każdy umówiony Turnus rehabilitacyjny jest telefonicznie potwierdzany przez recepcję Ośrodka na miesiąc przed wyznaczonym terminem Turnusu. 2. Jeżeli Opiekun nie mógł odebrać telefonu, zobowiązany jest na miesiąc przed wyznaczonym terminem Turnusu, w godzinach pracy Ośrodka, potwierdzić uczestnictwo Podopiecznego w Turnusie w recepcji Ośrodka drogą telefoniczną. W przeciwnym razie Turnus jest traktowany jako niepotwierdzony, co powoduje, iż na miejsce Podopiecznego, który nie dokonał potwierdzenia uczestnictwa w Turnusie, może być umówiona inna osoba. 3. W przypadku zaistnienia sytuacji, która uniemożliwia Podopiecznemu udział w wybranym Turnusie rehabilitacyjnym w wyznaczonym uprzednio terminie, Opiekun zobowiązany jest, nie później niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia Turnusu, poinformować telefonicznie recepcję Ośrodka o tym, iż Podopieczny nie weźmie udziału w Turnusie i rezygnuje z uczestnictwa w nim. 4. W razie niepoinformowania recepcji Ośrodka w sposób określony powyżej, dany Turnus traktowany jest tak, jakby się odbył. 5. W przypadku, gdy Opiekun potwierdzi uczestnictwo Podopiecznego w Turnusie rehabilitacyjnym, a Podopieczny następnie nie stawi się na potwierdzony Turnus, bądź w terminie krótszym niż 48 godzin przed datą rozpoczęcia Turnusu zrezygnuje z uczestnictwa Podopiecznego w tym Turnusie, będzie to traktowane tak, jakby Turnus się odbył. 6. Na pisemną i umotywowaną prośbę Opiekuna, złożoną w recepcji Ośrodka, Podopieczny może zostać wpisany na koniec listy oczekujących Podopiecznych i dopiero kiedy nadejdzie jego kolej, będzie mógł ponownie skorzystać z możliwości bezpłatnego udziału w wybranym Turnusie rehabilitacyjnym Opiekun powinien każdorazowo przebywać w Sali, w której prowadzona jest rehabilitacja Podopiecznego lub bezpośrednio przed tą salą przez cały czas trwania zajęć. Opiekun nie może wychodzić poza teren Ośrodka w trakcie zajęć prowadzonych z Podopiecznym. 2. Opiekun wraz z Podopiecznym zobowiązani są oczekiwać przed salą, w której ma być prowadzona rehabilitacja Podopiecznego, do czasu zaproszenia/wezwania ich do sali przez Terapeutę. 3. Opiekun ponosi odpowiedzialność za zawinione przez siebie niedopełnienie obowiązku pieczy i nadzoru nad Podopiecznym podczas jego pobytu na terenie Ośrodka. Strona 3 z 6

4 8. W przypadku Podopiecznych zamierzających korzystać z Terapii Integracji Sensorycznej, Opiekun zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem Turnusu lub cyklu Zajęć pisemną diagnozę rozwoju procesów integracji sensorycznej Podopiecznego, przygotowaną przez osobę do tego uprawnioną. Taka diagnoza powinna być dostarczona do recepcji Ośrodka najpóźniej na tydzień przed datą pierwszego spotkania z Terapeutą W przypadku Podopiecznych, którzy zamierzają korzystać z Terapii Biofeedback, Opiekun zobowiązany jest dostarczyć przed rozpoczęciem Turnusu lub cyklu Zajęć pisemne skierowanie na powyższą terapię, wystawione przez lekarza neurologa, jak również aktualne EEG Podopiecznego. Powyższe dokumenty powinny być dostarczone do recepcji Ośrodka najpóźniej na tydzień przed datą pierwszego spotkania z Terapeutą. 2. Czas trwania zajęć (jednego spotkania) w ramach Terapii Biofeedback jest ustalany indywidualnie przez Terapeutę na podstawie wywiadu dotyczącego stanu zdrowia Podopiecznego, przeprowadzonego przez tego Terapeutę, oraz skierowania od lekarza neurologa, przedstawionego przez Opiekuna Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione w szatni i na terenie Ośrodków. 2. Opiekun może korzystać z parkingu podziemnego przynależnego do budynku, w którym mieści się dany Ośrodek, nie mniej jednak zobowiązany jest parkować jedynie na miejscach oznaczonych jako przynależne do tego Ośrodka. Miejsca te oznaczone są tabliczkami z logo Fundacji. 3. Ponadto Opiekun korzystający z parkingu podziemnego zobowiązany jest zajmować w pierwszej kolejności miejsca parkingowe znajdujące się pod ścianą, o ile są one wolne, tak aby umożliwić innym skorzystanie z pozostałych miejsc. 4. Jeżeli na parkingu podziemnym wszystkie miejsca przeznaczone dla Podopiecznych są zajęte, Opiekun jest zobowiązany do skorzystania z miejsc postojowych poza Ośrodkiem. 5. Opiekun ma możliwość wyrobienia karty N+, która uprawnia osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania na dowolnych miejscach - nie tylko kopertach - w strefie płatnego parkowania w Warszawie. 11. Wszelkie imprezy dla Podopiecznych organizowane przez Fundację w Ośrodkach są ogólnodostępne i mogą brać w nich udział wszyscy Podopieczni Fundacji. Zapisy prowadzone będą w poszczególnych Ośrodkach, decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące konkretnej imprezy dostępne będą na odpowiedniej dla danego Ośrodka stronie internetowej, tj.: REHABILITACJA PROWADZONA POZA TURNUSAMI W OŚRODKU AMICUS W ramach usług rehabilitacyjnych, świadczonych w formie Zajęć ambulatoryjnych prowadzonych poza Turnusami, każdemu Podopiecznemu przysługuje za jednym razem prawo do odbycia cyklu 20 spotkań z jednym z wybranych Terapeutów, w okresie nie dłuższym niż pół roku. 2. Opiekun może zapisać Podopiecznego jednocześnie na co najwyżej trzy rodzaje zajęć prowadzonych przez różnych Terapeutów (w tym maksymalnie na dwa rodzaje zajęć ruchowych), co oznacza, że Podopieczny ma prawo do odbycia w sumie 60 spotkań (trzy cykle po 20 spotkań) z trzema różnymi Terapeutami we wspomnianym powyżej półrocznym okresie. Następnie Podopieczny zostanie wpisany na koniec listy oczekujących Podopiecznych i dopiero kiedy nadejdzie jego kolej, będzie mógł ponownie skorzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku. 3. Na pierwszym spotkaniu odbywającym się w ramach danego cyklu Zajęć Terapeuta, będący pracownikiem Ośrodka, określi, czy wybrana przez Opiekuna forma Terapii jest właściwa dla danego Podopiecznego, natomiast w przypadku wydania opinii negatywnej w tym zakresie skieruje go do odpowiedniego specjalisty, który będzie prowadził z Podopiecznym zajęcia w ramach cyklu Zajęć. Strona 4 z 6

5 13. Jedne zajęcia (spotkanie) w ramach zajęć ruchowych i masażu trwają 55 minut, natomiast jedne zajęcia (spotkanie) w ramach Terapii psychologicznej, logopedycznej itp. 25 minut. TURNUSY REHABILITACYJNE W OŚRODKU AMICUS W ramach usług rehabilitacyjnych, świadczonych w formie Turnusów rehabilitacyjnych, każdemu Podopiecznemu przysługuje prawo do uczestniczenia w wybranym Turnusie rehabilitacyjnym. 2. Podopieczny może być zapisany jednocześnie jedynie na jeden wybrany typ Turnusu rehabilitacyjnego. 15. W pierwszym dniu Turnusu rehabilitacyjnego Terapeuta będący pracownikiem Ośrodka, zdecyduje o tym, jaka forma Terapii jest dla danego Podopiecznego najlepsza i skieruje go do odpowiedniego specjalisty, który będzie prowadził z Podopiecznym zajęcia w ramach Turnusu. Jednocześnie Terapeuta podejmie decyzję o czasie trwania zajęć (jednego spotkania) w ramach danej Terapii. 16. W Ośrodku prowadzone są następujące typy Turnusów rehabilitacyjnych (podział według rodzaju schorzenia Podopiecznego): Typ 1: Turnus rehabilitacyjny dla dzieci autystycznych; Typ 2: Turnus rehabilitacyjny dla dzieci autystycznych z zaburzeniami zachowania; Typ 3: Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z głębokim upośledzeniem; Typ 4: Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym z lekkim upośledzeniem; Typ 5: Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z zespołem Downa; Typ 6: Turnus rehabilitacyjny dla niemowlaków do 2 roku życia; Typ 7: Turnus rehabilitacyjny dla dzieci z innymi schorzeniami (np. przepuklina oponowo-rdzeniowa, dystrofia mięśniowa etc.). REHABILITACJA PROWADZONA POZA TURNUSAMI W OŚRODKU BIOMICUS W ramach usług rehabilitacyjnych, świadczonych w formie Zajęć ambulatoryjnych prowadzonych poza Turnusami, każdemu Podopiecznemu przysługuje za jednym razem prawo do odbycia 5-miesięcznej Terapii w Grupie jesiennej (w okresie od dnia do dnia 31.01) bądź w Grupie wiosennej (w okresie od dnia do dnia 30.06), w okresie nie dłuższym niż rok kalendarzowy. 2. Rodzaj Terapii dobierany jest indywidualnie do potrzeb danego Podopiecznego przez zespół Terapeutów będących pracownikami Ośrodka. 3. Jedne zajęcia (spotkanie) w ramach określonej Terapii mogą trwać 25 minut, 50 minut, 75 minut bądź 100 minut, w zależności od rodzaju Terapii dobranej indywidualnie do potrzeb danego Podopiecznego przez zespół Terapeutów. 4. Po odbyciu w/w 5-miesięcznej Terapii, Podopieczny może być wpisany na koniec listy oczekujących Podopiecznych i dopiero kiedy nadejdzie jego kolej, będzie mógł ponownie skorzystać z bezpłatnych usług rehabilitacyjnych świadczonych w Ośrodku. 5. Na pierwsze spotkanie odbywające się w ramach danego cyklu Zajęć Opiekun zobowiązany jest dostarczyć do Terapeuty prowadzącego orzeczenie o niepełnosprawności, pisemne skierowanie na zajęcia ambulatoryjne wystawione przez lekarza prowadzącego, jak również wypełniony wywiad o Podopiecznym (do pobrania ze strony internetowej Ośrodka 6. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Fundacja ma prawo zaprzestać świadczenia bezpłatnych usług rehabilitacyjnych w formie Zajęć ambulatoryjnych na rzecz Podopiecznego, do czasu dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów. TURNUSY REHABILITACYJNE Strona 5 z 6

6 W OŚRODKU BIOMICUS 18. W ramach usług rehabilitacyjnych, świadczonych w formie Turnusów rehabilitacyjnych, każdemu Podopiecznemu przysługuje możliwość uczestnictwa w Turnusie rehabilitacyjnym, maksymalnie dwa razy w roku kalendarzowym, w zależności od natężenia zapotrzebowania i liczby chętnych, którzy wcześniej nie korzystali z usług Ośrodka Rodzaj Terapii w ramach Turnusu rehabilitacyjnego dobierany jest indywidualnie do potrzeb danego Podopiecznego przez zespół Terapeutów będących pracownikami Ośrodka. 2. Jedne zajęcia (spotkanie) w ramach określonej Terapii mogą trwać 25 minut, 50 minut, 75 minut bądź 100 minut, w zależności od rodzaju Terapii dobranej indywidualnie do potrzeb danego Podopiecznego przez zespół Terapeutów. 3. Na pierwsze spotkanie odbywające się w ramach danego Turnusu rehabilitacyjnego Opiekun zobowiązany jest dostarczyć do Terapeuty prowadzącego orzeczenie o niepełnosprawności, pisemne skierowanie na dany Turnus rehabilitacyjny wystawione przez lekarza prowadzącego, jak również wypełniony wywiad o Podopiecznym (do pobrania ze strony internetowej Ośrodka 4. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Fundacja ma prawo zaprzestać świadczenia bezpłatnych usług rehabilitacyjnych w formie Turnusu rehabilitacyjnego na rzecz Podopiecznego, do czasu dostarczenia wyżej wymienionych dokumentów. 20. Regulamin jest zatwierdzony przez Zarząd Fundacji uchwałą z dnia 13 czerwca 2014 r. Ja, niżej podpisany,... imię i nazwisko Opiekuna oświadczam, iż jestem: a. rodzicem i przysługuje mi pełna władza rodzicielska, albo b. prawnym opiekunem Podopiecznego Fundacji.... oraz że zapoznałem się z niniejszym Regulaminem i akceptuję jego treść. imię i nazwisko Podopiecznego... Data i podpis składającego oświadczenie Strona 6 z 6

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKWATEROWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ I. DEFINICJE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKWATEROWANIA W LOKALACH MIESZKALNYCH FUNDACJI DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ I. DEFINICJE FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Status organizacji pożytku publicznego, KRS: 0000037904 Biuro: 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5 faks: (22) 833 31 00, infolinia: (22) 486 96 99 NIP: 118-14-28-385 www.dzieciom.pl,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904 Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą KRS 0000037904 1Poznaj Fundację Dzieciom Zdążyć z Pomocą Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą wraz z Fundacją Sedeka tworzą Wspólnotę Zdążyć z Pomocą działającą na rzecz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOT. KORZYSTANIA Z USŁUG REHABILITACYJNYCH W OŚRODKACH REHABILITACJI AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOT. KORZYSTANIA Z USŁUG REHABILITACYJNYCH W OŚRODKACH REHABILITACJI AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Status organizacji pożytku publicznego, KRS: 0000037904 Biuro: 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5 faks: (22) 833 31 00, infolinia: (22) 486 96 99 NIP: 118-14-28-385 www.dzieciom.pl,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r.

Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r. Zarządzenie nr PS-451-2/15 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w szkoleniach, seminariach oraz superwizji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 15/2010 Starosty Pułtuskiego z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie: ustalenia zasad dofinansowania do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Nr sprawy : PCPR.8213/T/ W/. WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

2 Definicje. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zadaniu Pomoc na Dobry Start wieloprofilowy system wsparcia do samodzielności w formie indywidualnych terapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej 1

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz uznał konieczność pobytu opiekuna) PC.4130..2012 Załączniki do rozporządzenia Ministra Pracyi Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. (poz.1694) Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w 32.

Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w 32. Data wpływu wniosku:... Nr sprawy: RN- 717- / Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w 32. ubiegły rok ZPCH osoba pracująca WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

717-1/. /2014 r. Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w 34.

717-1/. /2014 r. Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w 34. Data wpływu wniosku:... Nr sprawy: 717-1/. /2014 r. Wniosek złożony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Skubisza 4, tel. 17/86-30-253, w 34. 2013 r. ZPCH osoba pracująca WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOT. KORZYSTANIA Z USŁUG REHABILITACYJNYCH W OŚRODKACH REHABILITACJI AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS

REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOT. KORZYSTANIA Z USŁUG REHABILITACYJNYCH W OŚRODKACH REHABILITACJI AMICUS, BIOMICUS, CEMICUS FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ Status organizacji pożytku publicznego, KRS: 0000037904 Biuro: 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 5 faks: (22) 833 31 00, infolinia: (22) 486 96 99 NIP: 118-14-28-385 www.dzieciom.pl,

Bardziej szczegółowo

Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON TAK (podać rok)... NIE PR.650...20 Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekun prawny) Imię i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania z usług

Ogólne warunki korzystania z usług 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez Salę Zabaw Małolatek prowadzona przez firmę Tisar Play ul. Kokotek 30, Ruda Śląska 41-700o numerze NIP

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ

AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE AKTYWNI POPRZEZ INTEGRACJĘ program rehabilitacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia ***

WNIOSEK. Zobowiązuję się do przedstawienia lekarzowi na turnusie rehabilitacyjnym aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia *** PCPR-822/ /2012 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny) Imię

Bardziej szczegółowo

Adres zamieszkania*... ... Data urodzenia...telefon..

Adres zamieszkania*... ... Data urodzenia...telefon.. Numer sprawy... Wniosek o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Informacje ogólne Do wniosku załącza się ksero orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub grupie inwalidzkiej.

Bardziej szczegółowo

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim.

12-C całościowe zaburzenia rozwojowe. schorzenia zawarte we wniosku lekarskim. UWAGA: Wnioskodawca może dokonać rezerwacji miejsca na turnusie rehabilitacyjnym dopiero po rozpatrzeniu wniosku przez Dyrektora Centrum i otrzymaniu informacji o przyznanym dofinansowaniu do uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem)

Imię i nazwisko opiekuna... (wypełnić, jeśli lekarz zalecił pobyt na turnusie wraz z opiekunem) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna, Plac Floriański 1, tel. 041 252 19 53 e-mail: pcpr.sko@wp.pl www.pcprskarzysko.pl Nr.. WNIOSEK o przyznanie dofinansowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z Dorotkowem łatwiej. Rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (edycja 2014 2017) 1 Strona 2 Spis treści: 1 Informacje o projekcie

Bardziej szczegółowo

Biuro Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych Biuro Pełnomocnika Rektora UAM ds. Studentów Niepełnosprawnych Regulamin korzystania z usług transportowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu świadczonych na rzecz studentów i doktorantów z

Bardziej szczegółowo

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Annopolu ZARZĄDZENIE NR 6/16. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. Regulamin ŚDS STATUT w wersji PDF -kliknij strzałke aby pobrać: ZARZĄDZENIE NR 6/16 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Annopolu z dnia 13 września 2016 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ "SERCA DLA MALUSZKA" W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ SERCA DLA MALUSZKA W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Siedziba: ul. Kowalska 89 43 300 Bielsko Biała Tel. 692 093 760 / 515 252 428 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM PRZEZ FUNDACJĘ "SERCA DLA MALUSZKA" W RAMACH PROWADZONEJ ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania* ( pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego) NR /2011 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i Nazwisko. PESEL albo numer dowodu tożsamości Adres zamieszkania*. Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II. I. Informacje Ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II. I. Informacje Ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wolontariat bez granic II I. Informacje Ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji i uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE ** a) o stopniu niepełnosprawności znacznym umiarkowanym lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE ** a) o stopniu niepełnosprawności znacznym umiarkowanym lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna.

2. Podstawą przyjęcia do ZPOP jest zdiagnozowana przewlekła choroba psychiczna. Kontakt: Punkt Pielęgniarski: (087) 562 64 83, Sekretariat: (087) 562 64 79 Kliknij po więcej informacji Regulamin Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego w Specjalistycznym Psychiatrycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĄK program dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĄK program dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE ŚWIAT NA WYCIĄGNIĘCIE RĄK program dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie ŚWIAT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM PCPR...20... Załącznik nr 1 WNIOSEK O DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres stały zamieszkania*... urodzenia...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zadaniu Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności

Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zadaniu Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zadaniu Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności 1 Przypisy ogólne 1. Zadanie Wieloprofilowa rehabilitacja krokiem ku samodzielności realizowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM. Imię i nazwisko...

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM. Imię i nazwisko... WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PFRON UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Imię i nazwisko.... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... Nr telefonu.

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne:

I. Informacje ogólne: Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wołominie z dnia 10 stycznia 2010 r. Zasady postępowania w sprawie przyznania dofinansowania ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1/5. 1 Przypisy ogólne

Strona 1/5. 1 Przypisy ogólne Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w zadaniu Krok naprzód - indywidualne i grupowe terapie dla dzieci niepełnosprawnych o charakterze funkcjonalnym i interdyscyplinarnym 1 Przypisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

WNIOSEK. o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym CSI...... urodzenia... Numer telefonu... Planowany termin uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym... POSIADANE

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2016

W N I O S E K NA ROK 2016 W N I O S E K NA ROK 2016 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok).. NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok).. NIE Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... PESEL... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... tel. kontaktowy...

Imię i nazwisko... PESEL... Adres zamieszkania*... Data urodzenia... tel. kontaktowy... Załącznik nr 1 Nr wniosku PCPR........2014. Data wpływu... WNIOSEK o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Bardziej szczegółowo

Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010

Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010 data wpływu kompletnego wniosku...2010 rok Pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek nr kolejny wniosku.../2010 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nr wniosku: 1334

REGULAMIN PROJEKTU. w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Nr wniosku: 1334 REGULAMIN PROJEKTU Aktywne i zintegrowane społeczeństwo w kwestiach zdrowia psychicznego współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrum Aktywności Zawodowej i Społecznej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 1 Informacja o projekcie 1. Projekt pod nazwą Centrum Aktywności

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne

Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., 1 Postanowienia ogólne Regulamin szkoleń organizowanych przez INSTYTUT KOSMETOLOGII STOSOWANEJ Sp. z o.o., Strona 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach organizowanych przez INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K NA ROK 2014

W N I O S E K NA ROK 2014 W N I O S E K NA ROK 2014 nr... o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i Nazwisko... PESEL albo

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*... ...

Imię i nazwisko PESEL albo numer dokumentu tożsamości. Adres zamieszkania*... ... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest:

2. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego jest: Procedura rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 1. Wnioski o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI REGULAMIN ORGANIZACYJNY PLACÓWEK OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH PROGRAMU MALUCH NA UCZELNI Placówki Opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3 w formie Dziennego Opiekuna działają na

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko opiekuna... ... Data urodzenia

Imię i nazwisko opiekuna... ... Data urodzenia Znak sprawy: W N I O S E K o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym UWAGA! Przed złożeniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III

... POSIADANE ORZECZENIE** a) o stopniu niepełnosprawności Znacznym Umiarkowanym Lekkim. b) o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów I II III Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnosprawnej

Bardziej szczegółowo

Korzystałem/am z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem/am z dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE WNIOSEK O dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko......... PESEL Nr dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek o udzielenie dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Załącznik nr 1 do zasad i procedur dofinansowania do udziału osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych P o w i a t o w e C e n t r u m P o m o c y R o d z i n i e u l. S o b i e s k i e g o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W ROGOŹNIE z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z autyzmem w przedszkolu Żółty Latawiec

Bardziej szczegółowo

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym OCENA WNIOSKU o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym pola zacienione wypełnia PCPR I. Wniosek składany jest rubryce)

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data...

pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub praktyki lekarskiej Miejscowość i data... Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej osobie wymagającej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO. Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR)

WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO. Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZENIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO TR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel./fax 061 44 52 509 Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko.. PESEL albo numer dokumentu tożsamości.. Adres zamieszkania*. ...

Imię i nazwisko.. PESEL albo numer dokumentu tożsamości.. Adres zamieszkania*. ... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej

Bardziej szczegółowo

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego

została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza prowadzącego Warunki, jakie powinny spełniać osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym: Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie w sytuacji, gdy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży. Rozdział I Postanowienia ogólne Uchwała Rady Pedagogicznej Nr 19/2013/2014 z dnia 26.08.2014 Regulamin Niepublicznego Przedszkola nr 2 im. Szewczyka Dratewki w Chodzieży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Niepublicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres zamieszkania*... Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. dysfunkcja narządu dysfunkcja narządu dysfunkcja narządu ruchu słuchu wzroku

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. dysfunkcja narządu dysfunkcja narządu dysfunkcja narządu ruchu słuchu wzroku Pieczęć zakładu opieki zdrowotnej lub gabinetu lekarskiego Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości... Adres ( miejsce pobytu * )...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START \ REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE SYSTEMOWYM LEPSZY START 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji oraz warunki uczestnictwa w projekcie systemowym Lepszy Start, współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

6. O przyjęciu na listę główną decydować będzie kolejność zgłoszeń.

6. O przyjęciu na listę główną decydować będzie kolejność zgłoszeń. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zadaniu pn. Organizacja wyjazdu dla dzieci z uszkodzonym słuchem Szlakiem Piastowskim 1 Informacje ogólne 1. Zadanie pn. Organizacja wyjazdu dla dzieci z uszkodzonym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia Ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia Ogólne. 2. Definicje Regulamin uczestnictwa w warsztatach dla dzieci Dzieciaki Sadzeniaki 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz warunki uczestnictwa w Warsztatach Dzieciaki Sadzeniaki. 2. Dzieciaki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.

Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. Regulamin Porządkowy Oddziału Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego. I. Charakterystyka Oddziału 1. Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego działa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyprowadzania. i odbierania dzieci. obowiązujący. w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu

Regulamin przyprowadzania. i odbierania dzieci. obowiązujący. w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci obowiązujący w Przedszkolu Nr 86,,Tęczowy Świat w Poznaniu I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola 1. Zagadnienie odprowadzania i odbierania dziecka do i

Bardziej szczegółowo

Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem/am z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Wniosek nr.../..r./...... Data wpływu wniosku do MOPS Pieczęć MOPS i podpis pracownika Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku

REGULAMIN. Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku REGULAMIN Publicznego Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego w Kluczborku 1 Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siemiatyczach INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ. Samo dzielni INFORMATOR DLA OSOBY USAMODZIELNIANEJ Samo dzielni OGÓLNE ZASADY Indywidualny program usamodzielnienia został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie

Bardziej szczegółowo

Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR)

Data wpływu kompletnego wniosku... (wypełnia PCPR) WNIOSEK DOTYCZY WYŁĄCZNIE MIESZKANCÓW POWIATU GRODZISKIEGO TR POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM ul. Żwirki i Wigury 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel./fax 061 44 52 509 Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** TAK (podać rok)... NIE nr wniosku DR.501. /16 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W LUBINIE 59-300 Lubin, ul. Składowa 3, tel. 76 847 96 86 WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW

GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW REGULAMIN GROMADZENIA ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA SUBKONTACH i REFUNDACJI KOSZTÓW 1. Strony zgodnie ustalają, iż Portal pozwala jego Użytkownikom na pozyskiwanie za jego pośrednictwem środków pieniężnych wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego

Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia indywidualne wskazane przez bezrobotnego Szkolenia dla bezrobotnych oznaczają pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2015 2016. ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów.

UMOWA nr /2015 2016. ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów. UMOWA nr /2015 2016 ( pobyt dziecka do godziny 14) Zawarta w Radzyminie w dniu.. pomiędzy: Imię i nazwisko Rodziców lub Opiekunów. Adres zamieszkania:.. Zwanym dalej Rodzicem lub Opiekunem a Przedszkolem

Bardziej szczegółowo

PESEL... albo seria i nr dok. toż...

PESEL... albo seria i nr dok. toż... wpływu wniosku: NR SPRAWY PP.610.....20. IMIĘ I NAZWISKO Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym... PESEL...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACYJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM (wypełnia osoba niepełnosprawna lub, w przypadku osoby niepełnoletniej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Załącznik do Zarządzenia Nr VI/762/2012 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 19 października 2012 r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I III rzeszowskich

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH PROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH w Gimnazjum nr 1 im. M. Skłodowskiej Curie w Górze Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych: przewidziane z mocy prawa; na prośbę rodziców; z powodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie

Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Domu Pomocy Społecznej w Browinie Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Środowiskowego Domu Samopomocy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA

REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA REGULAMIN SZKOŁY EXPLOZJA TAŃCA 1. Warunkiem uczestnictwa w kursie tańca oraz warsztatach jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Szkoły i na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie

Regulamin Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie Regulamin Niepublicznego Przedszkola Specjalnego przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - Koło w Tarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Niepublicznego Przedszkola

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM. 1. Imię i nazwisko:... 2. Data urodzenia:... 4. Numer PESEL...

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM. 1. Imię i nazwisko:... 2. Data urodzenia:... 4. Numer PESEL... Nr wniosku... Data złożenia wniosku... WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM 1. Imię i nazwisko:... 2. Data urodzenia:... 3. Adres zamieszkania: ul.... nr domu/lokalu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp.

Regulamin Zespół Orzekającego. Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. w Środzie Wlkp. Regulamin Zespół Orzekającego Publicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Środzie Wlkp. Opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym*: TAK (podać rok)... NIE

Korzystałem(am) z dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym*: TAK (podać rok)... NIE PCR-III.TR.8370...../... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt pt. : Asystent Dziecka z ADHD współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Użyte w regulaminie sformułowania

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach

Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach Załącznik nr 1 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym Imię i nazwisko... PESEL albo numer dokumentu tożsamości...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ. ul. Powstańców Śląskich 67 b. 01-355 Warszawa PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE MIŚ OPTYMIŚ ul. Powstańców Śląskich 67 b 01-355 Warszawa UMOWA PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zawarta w Warszawie dnia.2015 r. pomiędzy: Imiona i nazwiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Przepisy ogólne Wielopole, 01.10.2009r REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Radosny start malucha - utworzenie punktów przedszkolnych w Gminie Wielopole Skrzyńskie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie

Korzystałem(am) z dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON** Tak (podać rok)... Nie Nr sprawy... Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( wypełnia osoba niepełnosprawna lub w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice bądź opiekun prawny)

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00,

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Droga do pracy UDA-POKL.07.04.00-10-028/13-00, 1 Spis treści: 1. Informacje o Projekcie i postanowienia ogólne 3 2. Zasady rekrutacji do Projektu 4 3. Warunki

Bardziej szczegółowo