Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202"

Transkrypt

1 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

2 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program do wy wietlania obrazu... 3 WY WIETLANIE OBRAZU ZA POMOC KOMPUTERA PC... 4 Wy wietlanie obrazu z pojedynczej kamery... 4 Podgl d obrazu z wielu kamer R CZNIE URUCHAMIANY ZAPIS OBRAZU NA KARCIE PAMI CI SD AKCJA PRZY WYST PIENIU ALARMU PRZESY ANIE OBRAZU DO SERWERA FTP Wysy anie obrazu alarmowego przy wyst pieniu alarmu Wysy anie obrazu w wyznaczonych odst pach czasu lub okresach (funkcja okresowej transmisji FTP) Zapis obrazu na karcie pami ci SD przy nieudanym wysy aniu za pomoc funkcji okresowej transmisji FTP Zapis obrazu na karcie pami ci SD ZABEZPIECZENIA SIECIOWE KAMERY Wbudowane funkcje zabezpiecze WY WIETLANIE MENU USTAWIE I KONFIGUROWANIE USTAWIE KAMERY ZA POMOC KOMPUTERA PC Wy wietlanie menu ustawie Obs uga menu ustawie Konfigurowanie podstawowych ustawie kamery (karta [Basic setup] Ustawienia podstawowe) Konfigurowanie ustawie obrazu i d wi ku (karta [Camera setup] Ustawienia kamery) Konfigurowanie ustawie trybu wieloekranowego (karta [Multi-screen setup] Ustawienia trybu wieloekranowego) Konfigurowanie ustawie alarmu (karta [Alarm setup] Ustawienia alarmu) Ustawianie obszarów wykrywania ruchu (karta [VMD area] Obszar wykrywania ruchu) Konfigurowanie ustawie uwierzytelniania (karta [Authentication setup] Ustawienia uwierzytelniania) Konfigurowanie ustawie serwerów (karta [Server setup] Ustawienia serwera) Konfigurowanie ustawie sieciowych (karta [Network setup] Ustawienia sieciowe) Konserwacja kamery (karta [Maintenance] Konserwacja) WY WIETLANE INFORMACJE REJESTRU SYSTEMOWEGO NIEPRAWID OWO CI W DZIA ANIU I ICH USUWANIE STRUKTURA KATALOGÓW NA DYSKU B

3 Wprowadzenie Wprowadzenie Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi Do urz dzenia WV-NS202 dost pne s nast puj ce dwa zestawy instrukcji obs ugi: Instrukcja instalacji, Instrukcja obs ugi sieciowej. Niniejsza instrukcja obs ugi sieciowej zawiera opis sposobu obs ugi urz dzenia za pomoc sieci komputerowej i komputera PC oraz opis sposób konfigurowania ustawie. Opis sposobu instalowania urz dzenia i sposobu do czenia go do sieci komputerowej zawiera instrukcja instalacji. Do odczytu plików PDF wymagany jest program Adobe Reader. Je li program Adobe Reader nie jest zainstalowany w komputerze, nale y pobra jego najnowsz wersj ze strony WWW firmy Adobe i zainstalowa go. Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe Microsoft, Windows, Internet Explorer, ActiveX oraz DirectX Windows XP stanowi zastrze one znaki towarowe lub znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych pa stwach. Adobe oraz Reader s zastrze onymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych pa stwach. Logo SD stanowi znak towarowy. Pozosta e nazwy firm i produktów zawarte w niniejszej instrukcji obs ugi mog stanowi znaki towarowe lub zastrze one znaki towarowe ich w a cicieli. Program do wy wietlania obrazu Wy wietlanie obrazu nie b dzie mo liwe, je li w komputerze PC nie zostanie zainstalowany program do wy wietlania o nazwie Network camera View3. Oprogramowanie to nale y zainstalowa z p yty CD-ROM dostarczonej wraz z urz dzeniem. Uwagi: Domy lnym ustawieniem opcji Automatic installation of Viewer software (Automatyczna instalacja oprogramowania do wy wietlania obrazu) jest ON (W czone). Gdy na pasku informacji przegl darki zostanie wy wietlony odpowiedni komunikat, nale y post powa zgodnie z instrukcjami podanymi na str. 80. Gdy okno Live (Obrazu bie cego) zostanie wy wietlone po raz pierwszy, zostanie równie wy wietlony kreator instalacji formantu ActiveX wymaganego do wy wietlania obrazu z kamery. Nale y post powa wed ug wskazówek kreatora instalacji. Gdy nawet po zainstalowaniu elementu ActiveX zostanie ponownie wy wietlone okno kreatora instalacji, nale y ponownie uruchomi komputer PC. Oprogramowanie do wy wietlania obrazu wykorzystywane w ka dym z komputerów PC powinno posiada oddzieln licencj. Ilo instalacji oprogramowania do wy wietlania obrazu z kamery mo na sprawdzi, klikaj c kart [Upgrade] (Aktualizacja) w oknie Maintenance (Konserwacja, p. str. 70). Informacje na temat licencji na oprogramowanie mo na uzyska u sprzedawcy. 3

4 Wy wietlanie obrazu za pomoc komputera PC Wy wietlanie obrazu za pomoc komputera PC Poni ej opisano sposób wy wietlenia obrazu z kamery na ekranie komputera PC. Wy wietlanie obrazu z pojedynczej kamery Krok 1 Uruchomi przegl dark sieciow. Krok 2 W polu adresu przegl darki wpisa adres IP urz dzenia przydzielony za pomoc oprogramowania do konfiguracji adresu IP urz dze Panasonic (przyk ad: Uwagi: Je li numer portu HTTP zostanie zmieniony z 80 na inny, nale y w polu adresu przegl darki wpisa adres + : (dwukropek) + numer_portu, np. Je li komputer PC jest po czony z sieci lokaln, przegl dark sieciow nale y skonfigurowa tak, by pomija a serwer proxy dla adresu lokalnego. Krok 3 Nacisn klawisz Enter na klawiaturze. Zostaje wy wietlone okno Live (Obraz bie cy). Uwagi: Je li opcja User Authentication (Uwierzytelnianie u ytkownika) jest w czona (ustawienie ON ), przed wy wietleniem obrazu bie cego zostanie wy wietlone okno umo liwiaj ce wpisanie nazwy u ytkownika i has a. Domy lna nazwa u ytkownika i has o s nast puj ce: Nazwa u ytkownika (User Name): admin Has o (Password): Je li dost p do kamery jest uzyskiwany bez zmiany domy lnego has a, zostanie wy wietlone dodatkowe okienko z komunikatem zalecaj cym zmian has a. W celu zwi kszenia bezpiecze stwa, nale y zmieni has o u ytkownika admin. Zaleca si okresow zmian tego has a. Je li jako typ przesy ania (opcja Transmission type, p str. 30) zostanie wybrane ustawienie Unicast port (AUTO) (Port unicast, ustawienie automatyczne) lub Unicast port (MANUAL) (Port unicast, ustawienie r czne), istnieje mo liwo równoczesnego dost pu do kamery przez nawet 8 u ytkowników. W zale no ci od ustawie Total bit rate (Ca kowita przep ywno binarna) oraz Max bit rate per 1 client (Maksymalna przep ywno binarna na 1 klienta), ilo u ytkowników z równoczesnym dost pem mo e by ni sza ni 8. W przypadku, gdy dost p posiada równocze nie 8 u ytkowników, u kolejnych u ytkowników usi uj cych uzyska dost p zostanie wy wietlony komunikat o ograniczeniu dost pu. Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4, p. str. 30) jest w czona (ustawienie ON ), zostanie wy wietlony obraz w formacie MPEG-4. Je li zostanie wybrane ustawienie OFF (Wy czone), wy wietlony zostanie obraz w formacie JPEG. Obraz w formacie JPEG mo na wy wietli równie wtedy, gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4) jest w czona (ustawienie ON ). W tym przypadku zostanie ograniczony przedzia czasowy od wie ania obrazu. Refresh interval (MPEG-4) - Przedzia czasowy od wie ania (MPEG-4 Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4) jest w czona (ustawienie ON ): JPEG (VGA): 5 na sekund JPEG (QVGA): 10 na sekund 4

5 Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4) jest wy czona (ustawienie OFF ): JPEG (VGA lub QVGA): 30 na sekund Przedzia czasowy od wie ania mo e by d u szy w zale no ci od w a ciwo ci otoczenia sieciowego, konfiguracji komputera PC, tre ci obrazu, ruchu w sieci, itp. Uwaga: Przy wy wietlaniu wielu MPEG-4 na komputerze PC, w zale no ci od mo liwo ci komputera mo e zdarzy si, e cz nie b dzie wy wietlana. Wi cej informacji o oknie Live mo na znale na nast pnej stronie. 5

6 Okno Live (Obrazu bie cego) Przycisk [Setup] (Ustawienia) Przycisk [Live] (Obraz bie cy) Przycisk sygnalizacji wyst pienia alarmu Nazwa kamery Przycisk wy wietlania obrazu w trybie pe noekranowym (Full screen) Przycisk pojedynczego uj cia (One shot) Przycisk wej cia mikrofonowego (Mic) Przycisk wyj cia fonicznego (Audio output) Wska nik stanu zapisu na karcie SD Przyciski trybu wieloekranowego Przyciski trybu obrazu Przyciski wielko ci przechwytywanego obrazu Obszar g ówny Przyciski AUX (z czy dodatkowych) Przycisk karty SD Przyciski regulacji jaskrawo ci (BRIGHTNESS) Przycisk po o enia zaprogramowanego (PRESET) Przyciski funkcji zoom Przycisk trybu automatycznego Przyciski (AUTO MODE) ogniskowania Pulpit z przyciskami obs ugi Przycisk [Setup] (Ustawienia) Przycisk umo liwia wy wietlenie menu ustawie. Po naci ni ciu przycisk zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone menu ustawie. Przycisk [Live] (Obraz bie cy) Przycisk umo liwia wy wietlenie okna obrazu bie cego ( Live ). Po naci ni ciu przycisk zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno obrazu bie cego ( Live ). Przyciski trybu wieloekranowego Po zarejestrowaniu kamer w menu ustawie (p. str. 10), istnieje mo liwo wy wietlenia obrazu z wielu kamer. Przyciski typu obrazu : Po naci ni ciu, napis MPEG-4 na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno obrazu w trybie MPEG-4. Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4,) jest wy czona (ustawienie OFF ), przycisk [MPEG-4] nie jest wy wietlany (p. str. 30). : Po naci ni ciu, napis JPEG na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno obrazu JPEG. Przyciski wielko ci przechwytywanego obrazu Przyciski te b d wy wietlane tylko w przypadku wybrania obrazu w formacie JPEG. : Napis VGA zmieni kolor na zielony, a obraz w oknie g ównym zostanie wy wietlony z rozdzielczo ci VGA. : Napis QVGA zmieni kolor na zielony, a obraz w oknie g ównym zostanie wy wietlony z rozdzielczo ci QVGA. Przyciski AUX (z czy dodatkowych, 2 szt.) Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy wyj cie dodatkowe ( AUX output ) posiada ustawienie Terminal alarm 3 (Alarm terminala 3, p. str. 46). : Po naci ni ciu, napis OPEN (OTWÓRZ) na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno stanu z cza urz dze dodatkowych AUX. : Po naci ni ciu, napis CLOSE (ZAMKNIJ) na przycisku zmienia kolor na zielony, a okno stanu z cza urz dze dodatkowych AUX zostaje zamkni te. 6

7 Przycisk [SD] (zapisu na karcie SD uruchamianego r cznie, 2 szt.) Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (R czne, p. str. 24). Klikni cie tego przycisku uruchamia zapis obrazu na karcie pami ci SD. Opis r cznego uruchamiania zapisu obrazu na karcie pami ci SD mo na znale na str. 11. Przyciski funkcji zoom (2 szt.) : Klikni cie tego przycisku powoduje oddalenie obrazu (w stron ustawienia WIDE). : Klikni cie tego przycisku powoduje zbli enie obrazu (w stron ustawienia TELE). Przyciski ogniskowania (2 szt.) : Klikni cie tego przycisku powoduje automatyczne ustawienie ogniskowania. : Klikni cie tego przycisku powoduje zmniejszenie ogniskowej (w stron ustawienia NEAR - Blisko). : Klikni cie tego przycisku powoduje zwi kszenie ogniskowej (w stron ustawienia FAR - Daleko). Tryb automatyczny (AUTO MODE, 2 przyciski) Wybra operacj z rozwijalnego menu wy wietlanego i klikn przycisk [START]. Wybrana operacja zostaje uruchomiona. Przycisk [STOP] umo liwia zatrzymanie operacji. Wybrana operacja zostanie zatrzymana z chwil wykonania czynno ci obs ugi kamery (obrót, pochylenie, zoom lub ogniskowanie) lub z chwil uruchomienia operacji zgodnie z ustawieniami funkcji Self return (Powrót samoczynny, p. str. 32) lub Camera motion on alarm (Ruch kamery przy wyst pieniu alarmu, p. str. 47) Auto Track ( ledzenie automatyczne): Funkcja automatycznego ledzenia obiektu w obszarze obserwacji. Uwagi: Funkcja ledzenia automatycznego dzia a jedynie wtedy, gdy wielko obiektu przekracza 1/48 okna g ównego, a ró nica kontrastu mi dzy obiektem a t em przekracza 5%. Funkcja ledzenia automatycznego w opisywanej kamerze jest uproszczona i polega na ledzeniu poruszaj cego si obiektu w obszarze obserwacji. ledzenie ruchomego obiektu mo e nie by mo liwe w nast puj cych przypadkach: W obszarze obserwacji znajduje si wiele ruchomych obiektów, Ró nica kontrastu mi dzy ruchomym obiektem a t em jest prawie adna, Obiekt porusza si bardzo szybko, Poruszaj cy si obiekt jest zbyt ma y lub zbyt du y, Obszar obserwacji jest zbyt ciemny, O wietlenie w obszarze obserwacji migocze, Przy ustawieniu zoomu w stron zbli enia (TELE), dok adna praca funkcji automatycznego ledzenia mo e by trudna do uzyskania. Zaleca si stosowanie funkcji ledzenia automatycznego przy ustawieniu zoomu w stron oddalenia (WIDE). Auto pan (Obrót automatyczny): Funkcja polega na automatycznym obróceniu g owicy kamery z po o enia pocz tkowego w zaprogramowane wcze niej po o enie ko cowe (p. str. 41). Obrót jest kontynuowany równie wtedy, gdy kamera jest w trakcie zmiany ustawienia zoomu lub ogniskowania. Preset sequence (Sekwencja po o e zaprogramowanych): Funkcja polega na automatycznym przechodzeniu przez kolejne po o enia zaprogramowane (pocz wszy od po o enia o najni szym numerze, p. str. 39). 360 map-shot (Obraz mapy 360 ): Funkcja polega na obróceniu kamery w poziomie o 45 i siedmiokrotnym powtórzeniu operacji wykonania zdj cia w kolejnych po o eniach co 45 (45 x 8 = 360 ), a nast pnie wy wietleniu o miu miniatur obrazu z poszczególnych po o e w nowo otwartym oknie wy wietlania. Po klikni ciu odpowiedniej miniatury, kamera zostaje obrócona w odpowiadaj ce jej po o enie, a w oknie Live zostaje wy wietlony obraz bie cy w tym po o eniu. Preset map-shot (Obraz mapy po o e zaprogramowanych): Funkcja ta polega na wy wietleniu 8 kolejnych miniatur obrazu z po o e zaprogramowanych 1-8 (p. str. 39) w nowo otwartym oknie wy wietlania. Po klikni ciu odpowiedniej miniatury, kamera zostaje obrócona w odpowiadaj ce jej po o enie, a w oknie Live zostaje wy wietlony obraz bie cy w tym po o eniu. Uwagi: Nie nale y u ywa elementów obs ugi przegl darki, dopóki nie zostan wy wietlone wszystkie miniatury, a kamera nie powróci do swojego pierwotnego po o enia (od którego rozpocz to wykonywanie funkcji obrazu mapy 360 lub obrazu mapy po o e zaprogramowanych ). Gdy funkcja obrazu mapy 360 jest wykonywana podczas ruchu kamery (obrotu lub pochylenia), obraz przechwycony podczas obrotu lub pochylenia mo e zosta wy wietlony jako miniatura. W takim wypadku nale y zatrzyma bie c operacj i ponownie 7

8 wykona funkcj obrazu mapy 360. Je li funkcja obrazu mapy po o e zaprogramowanych zostanie wykonana z niezarejestrowanym po o eniem zaprogramowanym (znajduj cym si po ród po o e od 1 do 8), zostanie wy wietlona miniatura odpowiadaj ca obrazowi z po o enia zaprogramowanego znajduj cego si przed po o eniem niezarejestrowanym. W takim wypadku, po klikni ciu tej miniatury, kamera nie zostanie obrócona (przyk adowo, je li po o enie zaprogramowane 3 jest niezarejestrowane, zamiast obrazu z tego po o enia zostanie wy wietlona miniatura obrazu z po o enia zaprogramowanego numer 2. Po klikni ciu miniatury obrazu z po o enia zaprogramowanego 3, kamera nie zostanie obrócona). Po wykonaniu funkcji obrazu mapy 360 lub obrazu mapy po o e zaprogramowanych, kamera nie zawsze powraca to tego samego po o enia, co przed wykonaniem tej funkcji (po o enie to mo e by nieco inne). Okno, w którym wy wietlane s miniatury zostanie zamkni te po klikni ciu nast puj cych przycisków powoduj cych prze czenie kana u kamery lub ponowne pobranie obrazu: przycisk [Live], przyciski trybu wieloekranowego, przyciski typu obrazu ([MPEG-4] / [JPEG]), przyciski wielko ci rozmiaru przechwytywanego obrazu ([VGA] / [QVGA]), przyciski trybu wieloekranowego, przycisk [Setup] (Ustawienia, p. str. 6-8). Aby ponownie wy wietli miniatury, nale y ponownie uruchomi funkcj obrazu mapy 360 lub obrazu mapy po o e zaprogramowanych. Pulpit z przyciskami obs ugi (2 szt.) : Klikni cie pulpitu lewym przyciskiem myszy umo liwia ustawienie po o enia kamery w pionie i w poziomie (k ta obrotu i pochylenia). Pr dko pochylania lub obrotu jest tym wi ksza, im dalej klikni cie nast puje w stosunku do rodka pulpitu. Obracanie kamer lub jej pochylanie jest równie mo liwe przez przeci ganie mysz. Klikni cie prawym przyciskiem myszy umo liwia ustawienie zoomu i ogniskowania. Po klikni ciu prawym przyciskiem myszy górnego lub dolnego obszaru pulpitu, nast pi zwi kszenie lub zmniejszenie zoomu. Klikni cie prawym przyciskiem myszy lewego lub prawego obszaru pulpitu umo liwia zmniejszenie lub zwi kszenie ogniskowej obiektywu. Funkcj zoom mo na równie sterowa za pomoc pokr t a myszy. Przyciski regulacji jaskrawo ci (BRIGHTNESS, 2 szt.) : Wy wietlany obraz staje si ciemniejszy. : Nast puje przywrócenie domy lnego ustawienia jaskrawo ci obrazu. : Obraz staje si ja niejszy. Uwaga: Je li przyciski BRIGHTNESS zostan klikni te przy kamerze znajduj cej si w po o eniu zaprogramowanym, ustawiona jaskrawo zostanie automatycznie zarejestrowana dla bie cego po o enia zaprogramowanego. Przyciski PRESET (Po o enie zaprogramowane, 2 szt.) Wybra po o enie zaprogramowane z rozwijalnego menu wy wietlanego i klikn przycisk [GO] (Przejd ). Kamera przemieszcza si w wybrane po o enie zaprogramowane (p. str. 39). Symbol H w pobli u po o enia zaprogramowanego wskazuje po o enie wyj ciowe (Home position). Po wybraniu opcji Home position (Po o enie wyj ciowe), kamera zostaje ustawiona w po o enie wyj ciowe. Je li dla po o enia zaprogramowanego zosta zarejestrowany identyfikator po o enia (Preset ID), zostanie on wy wietlony obok numeru po o enia zaprogramowanego. Nazwa kamery Wy wietlana jest nazwa kamery wpisana w polu Camera title (Nazwa kamery) na karcie [Basic] (Podstawowe, p. str. 21). Przycisk sygnalizacji wyst pienia alarmu (2 szt.) Przycisk ten zostanie wy wietlony i b dzie miga w przypadku wyst pienia alarmu. Po klikni ciu tego przycisku, terminal wyj alarmowych zostanie zresetowany, a przycisk zniknie (p. str. 50). Przycisk wy wietlania obrazu w trybie pe noekranowym (Full screen) Po klikni ciu tego przycisku, obraz b dzie wy wietlany na pe nym ekranie. Aby powróci do okna Live (obrazu bie cego), nale y nacisn na klawiaturze komputera klawisz [Esc] lub F5 albo kombinacj klawiszy [Alt] + [F4]. Przycisk pojedynczego uj cia (One shot) Klikni cie tego przycisku umo liwia wykonanie pojedynczego uj cia (nieruchomego). Obraz ten zostanie wy wietlony w nowo otwartym oknie. Po klikni ciu wy wietlanego obrazu prawym przyciskiem myszy, na ekranie zostanie wy wietlone menu kontekstowe. Wy wietlany obraz mo na zapisa w komputerze PC, 8

9 wybieraj c z menu kontekstowego opcj Save (Zapisz). Przycisk wej cia mikrofonowego (Mic, 3 szt.) Przycisk ten umo liwia w czenie i wy czenie d wi ku (ods uchu sygna u fonicznego z kamery za pomoc komputera PC). Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy funkcja Audio mode (Tryb d wi ku) posiada ustawienie Mic input (Wej cie mikrofonowe, p. str. 43). Po klikni ciu, przycisk ten zmienia swój wygl d, a d wi k z kamery staje si s yszalny. Istnieje mo liwo regulacji poziomu d wi ku przez poruszanie kursorem g o no ci. Dost pne ustawienia g o no ci to: Low (Niska), Middle ( rednia) i High (Wysoka). Przyciski wyj cia fonicznego (Audio output, 3 szt.) Przycisk ten umo liwia w czenie i wy czenie nadawania d wi ku (odtwarzania sygna u fonicznego z komputera PC za pomoc g o nika kamery). Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy funkcja Audio mode (Tryb d wi ku) posiada ustawienie Audio output (Wyj cie foniczne) lub Interactive (Interaktywne, p. str. 43). Podczas nadawania d wi ku przycisk miga. Po klikni ciu, przycisk ten zmienia swój wygl d, a d wi k z komputera PC przestaje by s yszalny. Istnieje mo liwo regulacji poziomu d wi ku przez poruszanie kursorem g o no ci. Dost pne ustawienia g o no ci to: Low (Niska), Middle ( rednia) i High (Wysoka). Uwagi: Gdy u ytkownik korzysta z funkcji nadawania d wi ku, przyciski funkcji odbiornika i nadajnika b d dla innych u ytkowników nieaktywne. Mo liwy czas nadawania d wi ku wynosi maksymalnie 5 minut w pojedynczej transmisji. Po up ywie 5 minut funkcja nadawania d wi ku zostanie anulowana, a zostanie za czona funkcja odbioru sygna u fonicznego. Aby w czy funkcj nadawania d wi ku, wystarczy ponownie klikn przycisk nadawania. Po ponownym uruchomieniu kamery, ustawiony poziom g o no ci (zarówno dla nadawania, jak i odbioru d wi ku) powraca do poziomu ustawionego na karcie Audio (D wi k) menu ustawie (p. str. 43). Zmiana poziomu g o no ci jest mo liwa zaledwie na trzech poziomach, nawet je li kursor regulacji mo na ustawi z wi ksz precyzj. Wska nik stanu zapisu na karcie SD Wska nik umo liwia kontrol stanu zapisywania danych na karcie SD. Po rozpocz ciu zapisu danych na karcie SD, wska nik wieci na czerwono. Po zatrzymaniu zapisu danych, wska nik ga nie. Wska nik ten b dzie wy wietlany jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (R czne, p. str. 24). Obszar g ówny (2x) W obszarze tym wy wietlany jest obraz z kamery. W oknie tym wy wietlane jest tak e wskazanie daty i czasu, w po o eniu i formacie zgodnym z wyborem dokonanym w menu ustawie (p. str. 21 i 22). Aby okre li miejsce, które ma stanowi rodek wy wietlanego obrazu bie cego (okno Live ), wystarczy klikn dany punkt w oknie g ównym. Kamera zostanie obrócona w to po o enie tak, aby wybrany punkt stanowi rodek wy wietlanego obrazu. Funkcj zoom mo na sterowa za pomoc pokr t a myszy. Uwaga: Je li obraz wy wietlany jest z 22-krotnym zoomem, wybrany punkt mo e nie le e dok adnie w rodku wy wietlanego obrazu. Uwaga: Je li nast pi nieumy lna zmiana po o enia kamery przy za czonym zasilaniu urz dzenia, nale y ponownie uruchomi kamer (funkcja Restart - Uruchom ponownie) lub od wie y po o enie kamery (funkcja Position refresh - Od wie po o enie) za pomoc karty [Initialization] (Inicjalizacja) w oknie Maintenance (Konserwacja, p. str. 71). *1 Mo liwo obs ugi posiadaj tylko u ytkownicy o poziomie dost pu 1 Administrator. *2 Mo liwo obs ugi posiadaj tylko u ytkownicy o poziomie dost pu 1 -Administrator lub 2 - Camera control (Sterowanie kamer ), je li uwierzytelnianie u ytkowników (funkcja User authentication ) jest w czona (ustawienie ON, p. str. 57). *3 Mo liwo obs ugi przez u ytkowników posiadaj cych poziom dost pu wybrany w polu Authentication (Uwierzytelnianie) na karcie [Audio] (D wi k) w oknie Camera setup (Ustawienia kamery, p. str. 43). Wi cej informacji o poziomach dost pu mo na znale na str. 58. Uwaga: W przypadku obs ugi przez u ytkownika posiadaj cego ni szy poziom dost pu mo e zdarzy si, e obraz wy wietlany na ekranie b dzie ulega tymczasowym zmianom. Nie wp ywa to na prac kamery. 9

10 Podgl d obrazu z wielu kamer Obraz z wielu kamer mo na wy wietla w trybie wieloekranowym. Istnieje mo liwo wy wietlenia obrazu z 4 kamer równocze nie, a czna liczba kamer obs ugiwanych w tym trybie wy wietlania mo e wynosi nawet 16. Aby wy wietlanie obrazu w trybie wieloekranowym by o mo liwe, niezb dne jest wcze niejsze zarejestrowanie kamer. 4 kamery mo na zarejestrowa jako grup, cznie mo liwe jest zarejestrowanie 4 grup (czyli 16 kamer, p. str. 45). Uwagi: Przy wy wietlaniu obrazu w trybie wieloekranowym z 16 kamer równocze nie, nie jest mo liwe sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem kamery. W trybie wieloekranowym mo na wy wietla jedynie obraz w formacie JPEG. D wi k nie b dzie s yszalny. Je li urz dzenie jest wy czone lub podczas wy wietlania obrazu kabel sieci komputerowej jest od czony, wy wietlanie obrazu w trybie wieloekranowym za pomoc okna Live (obrazu bie cego) stanie si niedost pne. Krok 1 Klikn przycisk Multi-screen (Tryb wieloekranowy). Obraz z zarejestrowanych kamer b dzie wy wietlany w oknie dzielonym na 4 segmenty (istnieje mo liwo podzielenia ekranu na maks. 16 obszarów). Podczas wy wietlania obrazu w oknie z 4 segmentami, dost pne s nast puj ce funkcje obs ugi: Aby wy wietli obraz w pojedynczym oknie, nale y klikn przycisk [Live]. Klikn nazw kamery. Na stronie Live w nowo otwartym oknie zostanie wy wietlony obraz bie cy z kamery, której nazwa zosta a klikni ta. 10

11 R cznie uruchamiany zapis obrazu na karcie pami ci SD R cznie uruchamiany zapis obrazu na karcie pami ci SD Istnieje mo liwo r cznego uruchomienia zapisu na karcie pami ci SD obrazu wy wietlanego w oknie Live (Obrazu bie cego). Przycisk ten jest dost pny do obs ugi jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (R czne, p. str. 24). Obraz zapisany na karcie pami ci SD mo na skopiowa do komputera PC (p. str. 26). Krok 1 Wy wietli okno Live (obrazu bie cego, p. str. 4). Krok 4 Klikni cie przycisku [STOP] zatrzymuje zapis obrazu na karcie pami ci SD. Krok 5 Przycisk [CLOSE] (ZAMKNIJ) umo liwia zamkni cie okna. Krok 2 Klikn przycisk [SD] w polu SD memory card (Karta pami ci SD). Zostanie wy wietlone okno zapisu na karcie SD. Krok 3 Klikni cie przycisku [START] uruchamia zapis obrazu na karcie pami ci SD. Podczas zapisu obrazu na karcie SD, wska nik zapisu wieci si na czerwono. Przedzia czasowy zapisywania (liczb na sekund ) mo na konfigurowa za pomoc ustawie dost pnych na karcie [SD memory card] (Karta pami ci SD) w oknie Basic setup (Ustawienia podstawowe, p. str. 25). 11

12 Akcja przy wyst pieniu alarmu Akcja przy wyst pieniu alarmu Akcje s wykonywane po zaistnieniu okre lonego rodzaju alarmów. Rodzaje alarmów Terminal alarm (Alarm terminala): Je li nast puje do czenie urz dzenia alarmowego, na przyk ad czujki, do dowolnego ze z czy EXT I/O 1-3 znajduj cych si na p ycie tylnej kamery, akcja alarmowa (akcja wykonywana przez kamer przy zaistnieniu alarmu) zostanie wykonana po za czeniu do czonego urz dzenia alarmowego. Wykonywana akcja alarmowa ró ni si w zale no ci od ustawie skonfigurowanych w sekcji Camera motion on alarm (Ruch kamery w przypadku alarmu) na karcie [Alarm] (p. str. 47) VMD alarm (Alarm wizyjnej detekcji ruchu) Po wykryciu ruchu w wybranym obszarze, wykonywana jest akcja alarmowa. * Skrót VMD oznacza Video Motion Detection wizyjna detekcja ruchu. Command alarm (Alarm polecenia): Je li z do czonego za pomoc sieci komputerowej urz dzenia zostanie odebrany sygna protoko u alarmowego Panasonic (p. str. 56), zostanie wykonana akcja alarmowa. Akcja przy wyst pieniu alarmu Wy wietlanie przycisku [Alarm occurrence indication] (Wska nika wyst pienia alarmu) w oknie obrazu bie cego (p. str. 8) W przypadku wyst pienia alarmu, w oknie Live (Obrazu bie cego) zostanie wy wietlony przycisk wska nika wyst pienia alarmu. Wa ne: Je li opcja Alarm status update mode (Tryb aktualizacji stanu alarmu) posiada ustawienie Polling 30 sec (Odpytywanie co 30 sekund), wy wietlanie przycisku wska nika wyst pienia alarmu b dzie od wie ane co 30 sekund. Z tego powodu, w przypadku wyst pienia alarmu, zanim w oknie Live zostanie wy wietlony przycisk wska nika wyst pienia alarmu, mo e up yn nawet 30 sekund. Powiadamianie o wyst pieniu alarmów urz dzenia do czonego do z cza alarmowego Istnieje mo liwo wysy ania sygna ów do z cza alarmowego znajduj cego si z ty u kamery oraz uruchamiania brz czyka w przypadku pojawienia si alarmu. Ustawienia wyj cia alarmowego mo na skonfigurowa w sekcji Alarm output terminal (Terminal wyj cia alarmowego) na karcie Alarm w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 50). Automatyczne wysy anie obrazu do serwera W przypadku pojawienia si alarmu, istnieje mo liwo wys ania obrazu alarmowego do zdefiniowanego wcze niej serwera. Ustawienia wymagane do wysy ania obrazu alarmowego do serwera mo na skonfigurowa w sekcji Alarm image setup (Ustawienia obrazu alarmowego) na karcie [Alarm] w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 49) oraz na karcie FTP okna Server setup (Ustawienia serwera, p. str. 60). Wa ne: Korzystaj c z karty pami ci SD nale y wybra opcj FTP error (B d protoko u FTP) ustawienia Save trigger (Wyzwalanie zapisu) na karcie [SD memory card] (Karta pami ci SD). Je li opcja Save trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada b dzie ustawienie Alarm input (Wej cie alarmowe) lub Manual (R czne), po wyst pieniu alarmu obraz alarmowy nie b dzie wysy any do serwera FTP. Powiadamianie o wyst pieniu alarmu poczt elektroniczn W przypadku pojawienia si alarmu, istnieje mo liwo wysy ania wiadomo ci o alarmie (powiadomienia o wyst pieniu alarmu) na zdefiniowany wcze niej adres . Jako odbiorców wiadomo ci o alarmie mo na zarejestrowa maksymalnie 4 adresy . Wraz z wiadomo ci o alarmie mo na wys a (nieruchomy) obraz alarmowy w postaci pliku za cznika. Ustawienia wiadomo ci o alarmie do serwera mo na skonfigurowa w sekcji notification setup (Ustawienia powiadamiania poczt elektroniczn ) na karcie [Notification] (Powiadomienie) w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 55) oraz na karcie [Mail] (Poczta) okna Server setup (Ustawienia serwera, p. str. 59). 12

13 Powiadamianie o wyst pieniu alarmów wysy ane na wskazane adresy IP (protokó alarmowy Panasonic) Powy sza funkcja jest dost pna jedynie w przypadku, gdy do systemu do czone jest urz dzenie obs uguj ce protokó alarmowy Panasonic, na przyk ad sieciowy rejestrator cyfrowy. Je li protokó alarmowy Panasonic (funkcja Panasonic alarm protocol ) jest w czony (ustawienie ON ), do czone urz dzenie Panasonic b dzie powiadamiane o tym, e kamera jest w stanie alarmu. Ustawienia protoko u alarmowego Panasonic mo na skonfigurowa w sekcji Panasonic alarm protocol (Protokó alarmowy Panasonic) na karcie [Notification] (Powiadamianie) w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 56). 13

14 Przesy anie obrazu do serwera FTP Przesy anie obrazu do serwera FTP Istnieje mo liwo przesy ania obrazu do serwera FTP. Obraz przechwycony przy wyst pieniu alarmu lub w wyznaczonych odst pach czasu mo e by wysy any do wskazanego serwera FTP po odpowiednim skonfigurowaniu opisanych poni ej ustawie. Wa ne: Korzystaj c z tej funkcji, nale y ustawi nazw u ytkownika i has o umo liwiaj ce dost p do serwera FTP tak, aby ograniczy liczb u ytkowników, którzy mog logowa si do serwera FTP. Aby by o mo liwe wys anie obrazu do serwera FTP, nale y na karcie SD memory card (Karta pami ci SD) okna Basic setup (Ustawienia podstawowe) wybra ustawienie Not use (Nie u ywaj) funkcji [SD memory card] (Karta pami ci SD) lub ustawienie FTP error (B d FTP) funkcji Save trigger (Wyzwalanie zapisu). Wysy anie obrazu alarmowego przy wyst pieniu alarmu W przypadku pojawienia si alarmu, istnieje mo liwo wys ania obrazu alarmowego do serwera FTP. Aby wysy anie obrazu alarmowego do serwera FTP by o mo liwe, niezb dne jest wcze niejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawie. Ustawienia serwera FTP mo na skonfigurowa w oknie Server setup (Ustawienia serwera), na karcie [FTP] (p. str. 60). Funkcj wysy ania obrazu alarmowego mo na w czy lub wy czy w sekcji Alarm image setup (Ustawienia obrazu alarmowego) na karcie [Alarm] w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 49). Uwaga: W zale no ci od nat enia ruchu w sieci mo e zdarzy si, e ilo przesy anych b dzie ni sza od ustawionej. Wysy anie obrazu w wyznaczonych odst pach czasu lub okresach (funkcja okresowej transmisji FTP) Istnieje mo liwo wysy ania obrazu w wyznaczonych odst pach czasu lub okresowo. Aby wysy a obraz w ten sposób, niezb dne jest wcze niejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawie. Ustawienia serwera FTP, na który b dzie wysy any obraz, mo na skonfigurowa w oknie Server setup (Ustawienia serwera), na karcie [FTP] (p. str. 60). Karta [FTP] w oknie Network setup (Ustawienia sieci, p. str. 66) umo liwia w czanie i wy czanie funkcji okresowego wysy ania obrazu do serwera FTP oraz konfigurowanie ustawie zwi zanych z wysy anym obrazem oraz harmonogramami (okresami wysy ania obrazu). Wa ne: W zale no ci od przep ywno ci okablowania sieciowego lub ruchu w sieci mo e zdarzy si, e obraz nie b dzie przesy any dok adnie w wyznaczonych przedzia ach czasowych lub okresach. Je li zarówno funkcja wysy ania obrazu alarmowego, jak i funkcja okresowego wysy ania obrazu do serwera FTP s w czone (ustawienie ON ), funkcji wysy ania obrazu alarmowego zostanie nadany priorytet w stosunku do funkcji okresowego wysy ania obrazu do serwera FTP. Z tego powodu, w przypadku cz stego wyst powania alarmów, obraz mo e nie by wysy any w dok adnie wyznaczonych odst pach czasu lub okresach. 14

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

WV-NP240 WV-NP244. Panasonic. Instrukcja obsługi sieciowej. Kamera sieciowa. (obiektyw nie wchodzi w skład wyposażenia)

WV-NP240 WV-NP244. Panasonic. Instrukcja obsługi sieciowej. Kamera sieciowa. (obiektyw nie wchodzi w skład wyposażenia) Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obsługi sieciowej WV-NP240 WV-NP244 (obiektyw nie wchodzi w skład wyposażenia) Na rysunku przedstawiono kamerę WV-NP244 W niniejszej instrukcji nie przedstawiono końcowej

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Spis treści 1. Instalacja... 3 2. Rejestracja/aktywacja... 4 3. Dodawanie kamer... 5 4. Obraz transmisji bezpośredniej... 6 5. Zapis... 6 6. Odtwarzanie... 7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh

Szybki start NVR i7-nxxxvh i i7-hxxxvh Rejestratory sieciowe NVR i7-n0808vh, i7-n0816vh, i7-n0832vh i7-h0804vh, i7-h0808vh, i7-h0816vh i7-n0908vh, i7-n0916vh, i7-n0932vh i7-h0904vh, i7-h0908vh, i7-h0916vh i7-n07716vh, i7-n07732vh i7-n0708vh,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji

PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji PS IMAGO 3.0 /// instrukcja instalacji Instalacja PS IMAGO PS IMAGO jest rozwiązaniem zawierającym rozszerzenie funkcjonalności systemu IBM SPSS Statistics i nie działa jako produkt niezależny. Produkt

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail

Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail Podręcznik szybkiej konfiguracji skanowania XE3024PL0-2 Ten podręcznik zawiera instrukcje: Konfiguracja funkcji Skanowanie do E-mail na stronie 1 Konfiguracja funkcji Skanowanie do skrzynki na stronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników).

Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja współpracy urządzeń mobilnych (bonowników). Konfiguracja dzieli się na 3 kroki. 1. Konfiguracja i uruchomienie serwera ftp. 2. Konfiguracja Bistro. 3. Konfiguracja aplikacji mobilnej BistroMo.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1-

Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora. Rejestrator IXR7. Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora -1- Spis treści Rejestrator IXR7 Dostęp sieciowy do rejestratora 1. Przygotowanie rejestratora do pracy w sieci...3 1.1. Ustawienia adresu IP i portów...3

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 9.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 9.01.001 Instrukcja instalacji Program Płatnik wersja 9.01.001 SPIS TREŚCI 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik............................ 3 2. Wymagania systemowe programu..................................

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl

Tomasz Greszata - Koszalin 2012 - http://greszata.pl T: Uprawnienia do udostępnionych folderów. W systemie Windows XP folder udostępniać mogą tylko członkowie grup Administratorzy i Użytkownicy Zaawansowani. Podczas udostępniania określamy nazwę zasobu,

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/14_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Konfiguracja us ugi DHCP - zastrze enia (PD3) Niniejsza instrukcja ma na celu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/

1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ INSTALACJA PROGRAMU SKYPE 1. Program Skype można pobrać ze strony producenta : http://www.skype.com/pl/downloadskype/skype-for-computer/ 2. Wybierz przycisk Pobierz Skype'a dla pulpitu Windows. 3. Zapisz

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Serwery druku HP Jetdirect

Serwery druku HP Jetdirect Serwery druku HP Jetdirect Dodatek do instrukcji administratora serwer druku USB HP Jetdirect 2700w (J8026A) Informacje ogólne... 2 Polecenia i parametry usługi Telnet... 2 Wbudowany serwer internetowy

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C

DB-2180 Binocular LCD DigiCam. Informacje o produkcie D E B C Informacje o produkcie F D E L K J A B C PL G H I A: Obiektyw lornetki (stały, 8-krotny zoom) B: Obiektyw aparatu cyfrowego (stały, 8-krotny zoom) C: Pokrętło ostrości aparatu cyfrowego D: Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo