Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panasonic. Kamera sieciowa. Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202"

Transkrypt

1 Panasonic Kamera sieciowa Instrukcja obs ugi sieciowej WV-NS202

2 Spis tre ci WPROWADZENIE... 3 Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi... 3 Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe... 3 Program do wy wietlania obrazu... 3 WY WIETLANIE OBRAZU ZA POMOC KOMPUTERA PC... 4 Wy wietlanie obrazu z pojedynczej kamery... 4 Podgl d obrazu z wielu kamer R CZNIE URUCHAMIANY ZAPIS OBRAZU NA KARCIE PAMI CI SD AKCJA PRZY WYST PIENIU ALARMU PRZESY ANIE OBRAZU DO SERWERA FTP Wysy anie obrazu alarmowego przy wyst pieniu alarmu Wysy anie obrazu w wyznaczonych odst pach czasu lub okresach (funkcja okresowej transmisji FTP) Zapis obrazu na karcie pami ci SD przy nieudanym wysy aniu za pomoc funkcji okresowej transmisji FTP Zapis obrazu na karcie pami ci SD ZABEZPIECZENIA SIECIOWE KAMERY Wbudowane funkcje zabezpiecze WY WIETLANIE MENU USTAWIE I KONFIGUROWANIE USTAWIE KAMERY ZA POMOC KOMPUTERA PC Wy wietlanie menu ustawie Obs uga menu ustawie Konfigurowanie podstawowych ustawie kamery (karta [Basic setup] Ustawienia podstawowe) Konfigurowanie ustawie obrazu i d wi ku (karta [Camera setup] Ustawienia kamery) Konfigurowanie ustawie trybu wieloekranowego (karta [Multi-screen setup] Ustawienia trybu wieloekranowego) Konfigurowanie ustawie alarmu (karta [Alarm setup] Ustawienia alarmu) Ustawianie obszarów wykrywania ruchu (karta [VMD area] Obszar wykrywania ruchu) Konfigurowanie ustawie uwierzytelniania (karta [Authentication setup] Ustawienia uwierzytelniania) Konfigurowanie ustawie serwerów (karta [Server setup] Ustawienia serwera) Konfigurowanie ustawie sieciowych (karta [Network setup] Ustawienia sieciowe) Konserwacja kamery (karta [Maintenance] Konserwacja) WY WIETLANE INFORMACJE REJESTRU SYSTEMOWEGO NIEPRAWID OWO CI W DZIA ANIU I ICH USUWANIE STRUKTURA KATALOGÓW NA DYSKU B

3 Wprowadzenie Wprowadzenie Uwagi dotycz ce niniejszej instrukcji obs ugi Do urz dzenia WV-NS202 dost pne s nast puj ce dwa zestawy instrukcji obs ugi: Instrukcja instalacji, Instrukcja obs ugi sieciowej. Niniejsza instrukcja obs ugi sieciowej zawiera opis sposobu obs ugi urz dzenia za pomoc sieci komputerowej i komputera PC oraz opis sposób konfigurowania ustawie. Opis sposobu instalowania urz dzenia i sposobu do czenia go do sieci komputerowej zawiera instrukcja instalacji. Do odczytu plików PDF wymagany jest program Adobe Reader. Je li program Adobe Reader nie jest zainstalowany w komputerze, nale y pobra jego najnowsz wersj ze strony WWW firmy Adobe i zainstalowa go. Znaki towarowe i zastrze one znaki towarowe Microsoft, Windows, Internet Explorer, ActiveX oraz DirectX Windows XP stanowi zastrze one znaki towarowe lub znaki towarowe Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych pa stwach. Adobe oraz Reader s zastrze onymi znakami towarowymi Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i innych pa stwach. Logo SD stanowi znak towarowy. Pozosta e nazwy firm i produktów zawarte w niniejszej instrukcji obs ugi mog stanowi znaki towarowe lub zastrze one znaki towarowe ich w a cicieli. Program do wy wietlania obrazu Wy wietlanie obrazu nie b dzie mo liwe, je li w komputerze PC nie zostanie zainstalowany program do wy wietlania o nazwie Network camera View3. Oprogramowanie to nale y zainstalowa z p yty CD-ROM dostarczonej wraz z urz dzeniem. Uwagi: Domy lnym ustawieniem opcji Automatic installation of Viewer software (Automatyczna instalacja oprogramowania do wy wietlania obrazu) jest ON (W czone). Gdy na pasku informacji przegl darki zostanie wy wietlony odpowiedni komunikat, nale y post powa zgodnie z instrukcjami podanymi na str. 80. Gdy okno Live (Obrazu bie cego) zostanie wy wietlone po raz pierwszy, zostanie równie wy wietlony kreator instalacji formantu ActiveX wymaganego do wy wietlania obrazu z kamery. Nale y post powa wed ug wskazówek kreatora instalacji. Gdy nawet po zainstalowaniu elementu ActiveX zostanie ponownie wy wietlone okno kreatora instalacji, nale y ponownie uruchomi komputer PC. Oprogramowanie do wy wietlania obrazu wykorzystywane w ka dym z komputerów PC powinno posiada oddzieln licencj. Ilo instalacji oprogramowania do wy wietlania obrazu z kamery mo na sprawdzi, klikaj c kart [Upgrade] (Aktualizacja) w oknie Maintenance (Konserwacja, p. str. 70). Informacje na temat licencji na oprogramowanie mo na uzyska u sprzedawcy. 3

4 Wy wietlanie obrazu za pomoc komputera PC Wy wietlanie obrazu za pomoc komputera PC Poni ej opisano sposób wy wietlenia obrazu z kamery na ekranie komputera PC. Wy wietlanie obrazu z pojedynczej kamery Krok 1 Uruchomi przegl dark sieciow. Krok 2 W polu adresu przegl darki wpisa adres IP urz dzenia przydzielony za pomoc oprogramowania do konfiguracji adresu IP urz dze Panasonic (przyk ad: Uwagi: Je li numer portu HTTP zostanie zmieniony z 80 na inny, nale y w polu adresu przegl darki wpisa adres + : (dwukropek) + numer_portu, np. Je li komputer PC jest po czony z sieci lokaln, przegl dark sieciow nale y skonfigurowa tak, by pomija a serwer proxy dla adresu lokalnego. Krok 3 Nacisn klawisz Enter na klawiaturze. Zostaje wy wietlone okno Live (Obraz bie cy). Uwagi: Je li opcja User Authentication (Uwierzytelnianie u ytkownika) jest w czona (ustawienie ON ), przed wy wietleniem obrazu bie cego zostanie wy wietlone okno umo liwiaj ce wpisanie nazwy u ytkownika i has a. Domy lna nazwa u ytkownika i has o s nast puj ce: Nazwa u ytkownika (User Name): admin Has o (Password): Je li dost p do kamery jest uzyskiwany bez zmiany domy lnego has a, zostanie wy wietlone dodatkowe okienko z komunikatem zalecaj cym zmian has a. W celu zwi kszenia bezpiecze stwa, nale y zmieni has o u ytkownika admin. Zaleca si okresow zmian tego has a. Je li jako typ przesy ania (opcja Transmission type, p str. 30) zostanie wybrane ustawienie Unicast port (AUTO) (Port unicast, ustawienie automatyczne) lub Unicast port (MANUAL) (Port unicast, ustawienie r czne), istnieje mo liwo równoczesnego dost pu do kamery przez nawet 8 u ytkowników. W zale no ci od ustawie Total bit rate (Ca kowita przep ywno binarna) oraz Max bit rate per 1 client (Maksymalna przep ywno binarna na 1 klienta), ilo u ytkowników z równoczesnym dost pem mo e by ni sza ni 8. W przypadku, gdy dost p posiada równocze nie 8 u ytkowników, u kolejnych u ytkowników usi uj cych uzyska dost p zostanie wy wietlony komunikat o ograniczeniu dost pu. Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4, p. str. 30) jest w czona (ustawienie ON ), zostanie wy wietlony obraz w formacie MPEG-4. Je li zostanie wybrane ustawienie OFF (Wy czone), wy wietlony zostanie obraz w formacie JPEG. Obraz w formacie JPEG mo na wy wietli równie wtedy, gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4) jest w czona (ustawienie ON ). W tym przypadku zostanie ograniczony przedzia czasowy od wie ania obrazu. Refresh interval (MPEG-4) - Przedzia czasowy od wie ania (MPEG-4 Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4) jest w czona (ustawienie ON ): JPEG (VGA): 5 na sekund JPEG (QVGA): 10 na sekund 4

5 Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4) jest wy czona (ustawienie OFF ): JPEG (VGA lub QVGA): 30 na sekund Przedzia czasowy od wie ania mo e by d u szy w zale no ci od w a ciwo ci otoczenia sieciowego, konfiguracji komputera PC, tre ci obrazu, ruchu w sieci, itp. Uwaga: Przy wy wietlaniu wielu MPEG-4 na komputerze PC, w zale no ci od mo liwo ci komputera mo e zdarzy si, e cz nie b dzie wy wietlana. Wi cej informacji o oknie Live mo na znale na nast pnej stronie. 5

6 Okno Live (Obrazu bie cego) Przycisk [Setup] (Ustawienia) Przycisk [Live] (Obraz bie cy) Przycisk sygnalizacji wyst pienia alarmu Nazwa kamery Przycisk wy wietlania obrazu w trybie pe noekranowym (Full screen) Przycisk pojedynczego uj cia (One shot) Przycisk wej cia mikrofonowego (Mic) Przycisk wyj cia fonicznego (Audio output) Wska nik stanu zapisu na karcie SD Przyciski trybu wieloekranowego Przyciski trybu obrazu Przyciski wielko ci przechwytywanego obrazu Obszar g ówny Przyciski AUX (z czy dodatkowych) Przycisk karty SD Przyciski regulacji jaskrawo ci (BRIGHTNESS) Przycisk po o enia zaprogramowanego (PRESET) Przyciski funkcji zoom Przycisk trybu automatycznego Przyciski (AUTO MODE) ogniskowania Pulpit z przyciskami obs ugi Przycisk [Setup] (Ustawienia) Przycisk umo liwia wy wietlenie menu ustawie. Po naci ni ciu przycisk zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone menu ustawie. Przycisk [Live] (Obraz bie cy) Przycisk umo liwia wy wietlenie okna obrazu bie cego ( Live ). Po naci ni ciu przycisk zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno obrazu bie cego ( Live ). Przyciski trybu wieloekranowego Po zarejestrowaniu kamer w menu ustawie (p. str. 10), istnieje mo liwo wy wietlenia obrazu z wielu kamer. Przyciski typu obrazu : Po naci ni ciu, napis MPEG-4 na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno obrazu w trybie MPEG-4. Gdy opcja MPEG-4 transmission (Przesy anie MPEG-4,) jest wy czona (ustawienie OFF ), przycisk [MPEG-4] nie jest wy wietlany (p. str. 30). : Po naci ni ciu, napis JPEG na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno obrazu JPEG. Przyciski wielko ci przechwytywanego obrazu Przyciski te b d wy wietlane tylko w przypadku wybrania obrazu w formacie JPEG. : Napis VGA zmieni kolor na zielony, a obraz w oknie g ównym zostanie wy wietlony z rozdzielczo ci VGA. : Napis QVGA zmieni kolor na zielony, a obraz w oknie g ównym zostanie wy wietlony z rozdzielczo ci QVGA. Przyciski AUX (z czy dodatkowych, 2 szt.) Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy wyj cie dodatkowe ( AUX output ) posiada ustawienie Terminal alarm 3 (Alarm terminala 3, p. str. 46). : Po naci ni ciu, napis OPEN (OTWÓRZ) na przycisku zmienia kolor na zielony i zostaje wy wietlone okno stanu z cza urz dze dodatkowych AUX. : Po naci ni ciu, napis CLOSE (ZAMKNIJ) na przycisku zmienia kolor na zielony, a okno stanu z cza urz dze dodatkowych AUX zostaje zamkni te. 6

7 Przycisk [SD] (zapisu na karcie SD uruchamianego r cznie, 2 szt.) Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (R czne, p. str. 24). Klikni cie tego przycisku uruchamia zapis obrazu na karcie pami ci SD. Opis r cznego uruchamiania zapisu obrazu na karcie pami ci SD mo na znale na str. 11. Przyciski funkcji zoom (2 szt.) : Klikni cie tego przycisku powoduje oddalenie obrazu (w stron ustawienia WIDE). : Klikni cie tego przycisku powoduje zbli enie obrazu (w stron ustawienia TELE). Przyciski ogniskowania (2 szt.) : Klikni cie tego przycisku powoduje automatyczne ustawienie ogniskowania. : Klikni cie tego przycisku powoduje zmniejszenie ogniskowej (w stron ustawienia NEAR - Blisko). : Klikni cie tego przycisku powoduje zwi kszenie ogniskowej (w stron ustawienia FAR - Daleko). Tryb automatyczny (AUTO MODE, 2 przyciski) Wybra operacj z rozwijalnego menu wy wietlanego i klikn przycisk [START]. Wybrana operacja zostaje uruchomiona. Przycisk [STOP] umo liwia zatrzymanie operacji. Wybrana operacja zostanie zatrzymana z chwil wykonania czynno ci obs ugi kamery (obrót, pochylenie, zoom lub ogniskowanie) lub z chwil uruchomienia operacji zgodnie z ustawieniami funkcji Self return (Powrót samoczynny, p. str. 32) lub Camera motion on alarm (Ruch kamery przy wyst pieniu alarmu, p. str. 47) Auto Track ( ledzenie automatyczne): Funkcja automatycznego ledzenia obiektu w obszarze obserwacji. Uwagi: Funkcja ledzenia automatycznego dzia a jedynie wtedy, gdy wielko obiektu przekracza 1/48 okna g ównego, a ró nica kontrastu mi dzy obiektem a t em przekracza 5%. Funkcja ledzenia automatycznego w opisywanej kamerze jest uproszczona i polega na ledzeniu poruszaj cego si obiektu w obszarze obserwacji. ledzenie ruchomego obiektu mo e nie by mo liwe w nast puj cych przypadkach: W obszarze obserwacji znajduje si wiele ruchomych obiektów, Ró nica kontrastu mi dzy ruchomym obiektem a t em jest prawie adna, Obiekt porusza si bardzo szybko, Poruszaj cy si obiekt jest zbyt ma y lub zbyt du y, Obszar obserwacji jest zbyt ciemny, O wietlenie w obszarze obserwacji migocze, Przy ustawieniu zoomu w stron zbli enia (TELE), dok adna praca funkcji automatycznego ledzenia mo e by trudna do uzyskania. Zaleca si stosowanie funkcji ledzenia automatycznego przy ustawieniu zoomu w stron oddalenia (WIDE). Auto pan (Obrót automatyczny): Funkcja polega na automatycznym obróceniu g owicy kamery z po o enia pocz tkowego w zaprogramowane wcze niej po o enie ko cowe (p. str. 41). Obrót jest kontynuowany równie wtedy, gdy kamera jest w trakcie zmiany ustawienia zoomu lub ogniskowania. Preset sequence (Sekwencja po o e zaprogramowanych): Funkcja polega na automatycznym przechodzeniu przez kolejne po o enia zaprogramowane (pocz wszy od po o enia o najni szym numerze, p. str. 39). 360 map-shot (Obraz mapy 360 ): Funkcja polega na obróceniu kamery w poziomie o 45 i siedmiokrotnym powtórzeniu operacji wykonania zdj cia w kolejnych po o eniach co 45 (45 x 8 = 360 ), a nast pnie wy wietleniu o miu miniatur obrazu z poszczególnych po o e w nowo otwartym oknie wy wietlania. Po klikni ciu odpowiedniej miniatury, kamera zostaje obrócona w odpowiadaj ce jej po o enie, a w oknie Live zostaje wy wietlony obraz bie cy w tym po o eniu. Preset map-shot (Obraz mapy po o e zaprogramowanych): Funkcja ta polega na wy wietleniu 8 kolejnych miniatur obrazu z po o e zaprogramowanych 1-8 (p. str. 39) w nowo otwartym oknie wy wietlania. Po klikni ciu odpowiedniej miniatury, kamera zostaje obrócona w odpowiadaj ce jej po o enie, a w oknie Live zostaje wy wietlony obraz bie cy w tym po o eniu. Uwagi: Nie nale y u ywa elementów obs ugi przegl darki, dopóki nie zostan wy wietlone wszystkie miniatury, a kamera nie powróci do swojego pierwotnego po o enia (od którego rozpocz to wykonywanie funkcji obrazu mapy 360 lub obrazu mapy po o e zaprogramowanych ). Gdy funkcja obrazu mapy 360 jest wykonywana podczas ruchu kamery (obrotu lub pochylenia), obraz przechwycony podczas obrotu lub pochylenia mo e zosta wy wietlony jako miniatura. W takim wypadku nale y zatrzyma bie c operacj i ponownie 7

8 wykona funkcj obrazu mapy 360. Je li funkcja obrazu mapy po o e zaprogramowanych zostanie wykonana z niezarejestrowanym po o eniem zaprogramowanym (znajduj cym si po ród po o e od 1 do 8), zostanie wy wietlona miniatura odpowiadaj ca obrazowi z po o enia zaprogramowanego znajduj cego si przed po o eniem niezarejestrowanym. W takim wypadku, po klikni ciu tej miniatury, kamera nie zostanie obrócona (przyk adowo, je li po o enie zaprogramowane 3 jest niezarejestrowane, zamiast obrazu z tego po o enia zostanie wy wietlona miniatura obrazu z po o enia zaprogramowanego numer 2. Po klikni ciu miniatury obrazu z po o enia zaprogramowanego 3, kamera nie zostanie obrócona). Po wykonaniu funkcji obrazu mapy 360 lub obrazu mapy po o e zaprogramowanych, kamera nie zawsze powraca to tego samego po o enia, co przed wykonaniem tej funkcji (po o enie to mo e by nieco inne). Okno, w którym wy wietlane s miniatury zostanie zamkni te po klikni ciu nast puj cych przycisków powoduj cych prze czenie kana u kamery lub ponowne pobranie obrazu: przycisk [Live], przyciski trybu wieloekranowego, przyciski typu obrazu ([MPEG-4] / [JPEG]), przyciski wielko ci rozmiaru przechwytywanego obrazu ([VGA] / [QVGA]), przyciski trybu wieloekranowego, przycisk [Setup] (Ustawienia, p. str. 6-8). Aby ponownie wy wietli miniatury, nale y ponownie uruchomi funkcj obrazu mapy 360 lub obrazu mapy po o e zaprogramowanych. Pulpit z przyciskami obs ugi (2 szt.) : Klikni cie pulpitu lewym przyciskiem myszy umo liwia ustawienie po o enia kamery w pionie i w poziomie (k ta obrotu i pochylenia). Pr dko pochylania lub obrotu jest tym wi ksza, im dalej klikni cie nast puje w stosunku do rodka pulpitu. Obracanie kamer lub jej pochylanie jest równie mo liwe przez przeci ganie mysz. Klikni cie prawym przyciskiem myszy umo liwia ustawienie zoomu i ogniskowania. Po klikni ciu prawym przyciskiem myszy górnego lub dolnego obszaru pulpitu, nast pi zwi kszenie lub zmniejszenie zoomu. Klikni cie prawym przyciskiem myszy lewego lub prawego obszaru pulpitu umo liwia zmniejszenie lub zwi kszenie ogniskowej obiektywu. Funkcj zoom mo na równie sterowa za pomoc pokr t a myszy. Przyciski regulacji jaskrawo ci (BRIGHTNESS, 2 szt.) : Wy wietlany obraz staje si ciemniejszy. : Nast puje przywrócenie domy lnego ustawienia jaskrawo ci obrazu. : Obraz staje si ja niejszy. Uwaga: Je li przyciski BRIGHTNESS zostan klikni te przy kamerze znajduj cej si w po o eniu zaprogramowanym, ustawiona jaskrawo zostanie automatycznie zarejestrowana dla bie cego po o enia zaprogramowanego. Przyciski PRESET (Po o enie zaprogramowane, 2 szt.) Wybra po o enie zaprogramowane z rozwijalnego menu wy wietlanego i klikn przycisk [GO] (Przejd ). Kamera przemieszcza si w wybrane po o enie zaprogramowane (p. str. 39). Symbol H w pobli u po o enia zaprogramowanego wskazuje po o enie wyj ciowe (Home position). Po wybraniu opcji Home position (Po o enie wyj ciowe), kamera zostaje ustawiona w po o enie wyj ciowe. Je li dla po o enia zaprogramowanego zosta zarejestrowany identyfikator po o enia (Preset ID), zostanie on wy wietlony obok numeru po o enia zaprogramowanego. Nazwa kamery Wy wietlana jest nazwa kamery wpisana w polu Camera title (Nazwa kamery) na karcie [Basic] (Podstawowe, p. str. 21). Przycisk sygnalizacji wyst pienia alarmu (2 szt.) Przycisk ten zostanie wy wietlony i b dzie miga w przypadku wyst pienia alarmu. Po klikni ciu tego przycisku, terminal wyj alarmowych zostanie zresetowany, a przycisk zniknie (p. str. 50). Przycisk wy wietlania obrazu w trybie pe noekranowym (Full screen) Po klikni ciu tego przycisku, obraz b dzie wy wietlany na pe nym ekranie. Aby powróci do okna Live (obrazu bie cego), nale y nacisn na klawiaturze komputera klawisz [Esc] lub F5 albo kombinacj klawiszy [Alt] + [F4]. Przycisk pojedynczego uj cia (One shot) Klikni cie tego przycisku umo liwia wykonanie pojedynczego uj cia (nieruchomego). Obraz ten zostanie wy wietlony w nowo otwartym oknie. Po klikni ciu wy wietlanego obrazu prawym przyciskiem myszy, na ekranie zostanie wy wietlone menu kontekstowe. Wy wietlany obraz mo na zapisa w komputerze PC, 8

9 wybieraj c z menu kontekstowego opcj Save (Zapisz). Przycisk wej cia mikrofonowego (Mic, 3 szt.) Przycisk ten umo liwia w czenie i wy czenie d wi ku (ods uchu sygna u fonicznego z kamery za pomoc komputera PC). Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy funkcja Audio mode (Tryb d wi ku) posiada ustawienie Mic input (Wej cie mikrofonowe, p. str. 43). Po klikni ciu, przycisk ten zmienia swój wygl d, a d wi k z kamery staje si s yszalny. Istnieje mo liwo regulacji poziomu d wi ku przez poruszanie kursorem g o no ci. Dost pne ustawienia g o no ci to: Low (Niska), Middle ( rednia) i High (Wysoka). Przyciski wyj cia fonicznego (Audio output, 3 szt.) Przycisk ten umo liwia w czenie i wy czenie nadawania d wi ku (odtwarzania sygna u fonicznego z komputera PC za pomoc g o nika kamery). Przyciski te b d wy wietlane jedynie wtedy, gdy funkcja Audio mode (Tryb d wi ku) posiada ustawienie Audio output (Wyj cie foniczne) lub Interactive (Interaktywne, p. str. 43). Podczas nadawania d wi ku przycisk miga. Po klikni ciu, przycisk ten zmienia swój wygl d, a d wi k z komputera PC przestaje by s yszalny. Istnieje mo liwo regulacji poziomu d wi ku przez poruszanie kursorem g o no ci. Dost pne ustawienia g o no ci to: Low (Niska), Middle ( rednia) i High (Wysoka). Uwagi: Gdy u ytkownik korzysta z funkcji nadawania d wi ku, przyciski funkcji odbiornika i nadajnika b d dla innych u ytkowników nieaktywne. Mo liwy czas nadawania d wi ku wynosi maksymalnie 5 minut w pojedynczej transmisji. Po up ywie 5 minut funkcja nadawania d wi ku zostanie anulowana, a zostanie za czona funkcja odbioru sygna u fonicznego. Aby w czy funkcj nadawania d wi ku, wystarczy ponownie klikn przycisk nadawania. Po ponownym uruchomieniu kamery, ustawiony poziom g o no ci (zarówno dla nadawania, jak i odbioru d wi ku) powraca do poziomu ustawionego na karcie Audio (D wi k) menu ustawie (p. str. 43). Zmiana poziomu g o no ci jest mo liwa zaledwie na trzech poziomach, nawet je li kursor regulacji mo na ustawi z wi ksz precyzj. Wska nik stanu zapisu na karcie SD Wska nik umo liwia kontrol stanu zapisywania danych na karcie SD. Po rozpocz ciu zapisu danych na karcie SD, wska nik wieci na czerwono. Po zatrzymaniu zapisu danych, wska nik ga nie. Wska nik ten b dzie wy wietlany jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (R czne, p. str. 24). Obszar g ówny (2x) W obszarze tym wy wietlany jest obraz z kamery. W oknie tym wy wietlane jest tak e wskazanie daty i czasu, w po o eniu i formacie zgodnym z wyborem dokonanym w menu ustawie (p. str. 21 i 22). Aby okre li miejsce, które ma stanowi rodek wy wietlanego obrazu bie cego (okno Live ), wystarczy klikn dany punkt w oknie g ównym. Kamera zostanie obrócona w to po o enie tak, aby wybrany punkt stanowi rodek wy wietlanego obrazu. Funkcj zoom mo na sterowa za pomoc pokr t a myszy. Uwaga: Je li obraz wy wietlany jest z 22-krotnym zoomem, wybrany punkt mo e nie le e dok adnie w rodku wy wietlanego obrazu. Uwaga: Je li nast pi nieumy lna zmiana po o enia kamery przy za czonym zasilaniu urz dzenia, nale y ponownie uruchomi kamer (funkcja Restart - Uruchom ponownie) lub od wie y po o enie kamery (funkcja Position refresh - Od wie po o enie) za pomoc karty [Initialization] (Inicjalizacja) w oknie Maintenance (Konserwacja, p. str. 71). *1 Mo liwo obs ugi posiadaj tylko u ytkownicy o poziomie dost pu 1 Administrator. *2 Mo liwo obs ugi posiadaj tylko u ytkownicy o poziomie dost pu 1 -Administrator lub 2 - Camera control (Sterowanie kamer ), je li uwierzytelnianie u ytkowników (funkcja User authentication ) jest w czona (ustawienie ON, p. str. 57). *3 Mo liwo obs ugi przez u ytkowników posiadaj cych poziom dost pu wybrany w polu Authentication (Uwierzytelnianie) na karcie [Audio] (D wi k) w oknie Camera setup (Ustawienia kamery, p. str. 43). Wi cej informacji o poziomach dost pu mo na znale na str. 58. Uwaga: W przypadku obs ugi przez u ytkownika posiadaj cego ni szy poziom dost pu mo e zdarzy si, e obraz wy wietlany na ekranie b dzie ulega tymczasowym zmianom. Nie wp ywa to na prac kamery. 9

10 Podgl d obrazu z wielu kamer Obraz z wielu kamer mo na wy wietla w trybie wieloekranowym. Istnieje mo liwo wy wietlenia obrazu z 4 kamer równocze nie, a czna liczba kamer obs ugiwanych w tym trybie wy wietlania mo e wynosi nawet 16. Aby wy wietlanie obrazu w trybie wieloekranowym by o mo liwe, niezb dne jest wcze niejsze zarejestrowanie kamer. 4 kamery mo na zarejestrowa jako grup, cznie mo liwe jest zarejestrowanie 4 grup (czyli 16 kamer, p. str. 45). Uwagi: Przy wy wietlaniu obrazu w trybie wieloekranowym z 16 kamer równocze nie, nie jest mo liwe sterowanie obrotem, pochyleniem i zoomem kamery. W trybie wieloekranowym mo na wy wietla jedynie obraz w formacie JPEG. D wi k nie b dzie s yszalny. Je li urz dzenie jest wy czone lub podczas wy wietlania obrazu kabel sieci komputerowej jest od czony, wy wietlanie obrazu w trybie wieloekranowym za pomoc okna Live (obrazu bie cego) stanie si niedost pne. Krok 1 Klikn przycisk Multi-screen (Tryb wieloekranowy). Obraz z zarejestrowanych kamer b dzie wy wietlany w oknie dzielonym na 4 segmenty (istnieje mo liwo podzielenia ekranu na maks. 16 obszarów). Podczas wy wietlania obrazu w oknie z 4 segmentami, dost pne s nast puj ce funkcje obs ugi: Aby wy wietli obraz w pojedynczym oknie, nale y klikn przycisk [Live]. Klikn nazw kamery. Na stronie Live w nowo otwartym oknie zostanie wy wietlony obraz bie cy z kamery, której nazwa zosta a klikni ta. 10

11 R cznie uruchamiany zapis obrazu na karcie pami ci SD R cznie uruchamiany zapis obrazu na karcie pami ci SD Istnieje mo liwo r cznego uruchomienia zapisu na karcie pami ci SD obrazu wy wietlanego w oknie Live (Obrazu bie cego). Przycisk ten jest dost pny do obs ugi jedynie wtedy, gdy funkcja Save Trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada ustawienie Manual (R czne, p. str. 24). Obraz zapisany na karcie pami ci SD mo na skopiowa do komputera PC (p. str. 26). Krok 1 Wy wietli okno Live (obrazu bie cego, p. str. 4). Krok 4 Klikni cie przycisku [STOP] zatrzymuje zapis obrazu na karcie pami ci SD. Krok 5 Przycisk [CLOSE] (ZAMKNIJ) umo liwia zamkni cie okna. Krok 2 Klikn przycisk [SD] w polu SD memory card (Karta pami ci SD). Zostanie wy wietlone okno zapisu na karcie SD. Krok 3 Klikni cie przycisku [START] uruchamia zapis obrazu na karcie pami ci SD. Podczas zapisu obrazu na karcie SD, wska nik zapisu wieci si na czerwono. Przedzia czasowy zapisywania (liczb na sekund ) mo na konfigurowa za pomoc ustawie dost pnych na karcie [SD memory card] (Karta pami ci SD) w oknie Basic setup (Ustawienia podstawowe, p. str. 25). 11

12 Akcja przy wyst pieniu alarmu Akcja przy wyst pieniu alarmu Akcje s wykonywane po zaistnieniu okre lonego rodzaju alarmów. Rodzaje alarmów Terminal alarm (Alarm terminala): Je li nast puje do czenie urz dzenia alarmowego, na przyk ad czujki, do dowolnego ze z czy EXT I/O 1-3 znajduj cych si na p ycie tylnej kamery, akcja alarmowa (akcja wykonywana przez kamer przy zaistnieniu alarmu) zostanie wykonana po za czeniu do czonego urz dzenia alarmowego. Wykonywana akcja alarmowa ró ni si w zale no ci od ustawie skonfigurowanych w sekcji Camera motion on alarm (Ruch kamery w przypadku alarmu) na karcie [Alarm] (p. str. 47) VMD alarm (Alarm wizyjnej detekcji ruchu) Po wykryciu ruchu w wybranym obszarze, wykonywana jest akcja alarmowa. * Skrót VMD oznacza Video Motion Detection wizyjna detekcja ruchu. Command alarm (Alarm polecenia): Je li z do czonego za pomoc sieci komputerowej urz dzenia zostanie odebrany sygna protoko u alarmowego Panasonic (p. str. 56), zostanie wykonana akcja alarmowa. Akcja przy wyst pieniu alarmu Wy wietlanie przycisku [Alarm occurrence indication] (Wska nika wyst pienia alarmu) w oknie obrazu bie cego (p. str. 8) W przypadku wyst pienia alarmu, w oknie Live (Obrazu bie cego) zostanie wy wietlony przycisk wska nika wyst pienia alarmu. Wa ne: Je li opcja Alarm status update mode (Tryb aktualizacji stanu alarmu) posiada ustawienie Polling 30 sec (Odpytywanie co 30 sekund), wy wietlanie przycisku wska nika wyst pienia alarmu b dzie od wie ane co 30 sekund. Z tego powodu, w przypadku wyst pienia alarmu, zanim w oknie Live zostanie wy wietlony przycisk wska nika wyst pienia alarmu, mo e up yn nawet 30 sekund. Powiadamianie o wyst pieniu alarmów urz dzenia do czonego do z cza alarmowego Istnieje mo liwo wysy ania sygna ów do z cza alarmowego znajduj cego si z ty u kamery oraz uruchamiania brz czyka w przypadku pojawienia si alarmu. Ustawienia wyj cia alarmowego mo na skonfigurowa w sekcji Alarm output terminal (Terminal wyj cia alarmowego) na karcie Alarm w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 50). Automatyczne wysy anie obrazu do serwera W przypadku pojawienia si alarmu, istnieje mo liwo wys ania obrazu alarmowego do zdefiniowanego wcze niej serwera. Ustawienia wymagane do wysy ania obrazu alarmowego do serwera mo na skonfigurowa w sekcji Alarm image setup (Ustawienia obrazu alarmowego) na karcie [Alarm] w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 49) oraz na karcie FTP okna Server setup (Ustawienia serwera, p. str. 60). Wa ne: Korzystaj c z karty pami ci SD nale y wybra opcj FTP error (B d protoko u FTP) ustawienia Save trigger (Wyzwalanie zapisu) na karcie [SD memory card] (Karta pami ci SD). Je li opcja Save trigger (Wyzwalanie zapisu) posiada b dzie ustawienie Alarm input (Wej cie alarmowe) lub Manual (R czne), po wyst pieniu alarmu obraz alarmowy nie b dzie wysy any do serwera FTP. Powiadamianie o wyst pieniu alarmu poczt elektroniczn W przypadku pojawienia si alarmu, istnieje mo liwo wysy ania wiadomo ci o alarmie (powiadomienia o wyst pieniu alarmu) na zdefiniowany wcze niej adres . Jako odbiorców wiadomo ci o alarmie mo na zarejestrowa maksymalnie 4 adresy . Wraz z wiadomo ci o alarmie mo na wys a (nieruchomy) obraz alarmowy w postaci pliku za cznika. Ustawienia wiadomo ci o alarmie do serwera mo na skonfigurowa w sekcji notification setup (Ustawienia powiadamiania poczt elektroniczn ) na karcie [Notification] (Powiadomienie) w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 55) oraz na karcie [Mail] (Poczta) okna Server setup (Ustawienia serwera, p. str. 59). 12

13 Powiadamianie o wyst pieniu alarmów wysy ane na wskazane adresy IP (protokó alarmowy Panasonic) Powy sza funkcja jest dost pna jedynie w przypadku, gdy do systemu do czone jest urz dzenie obs uguj ce protokó alarmowy Panasonic, na przyk ad sieciowy rejestrator cyfrowy. Je li protokó alarmowy Panasonic (funkcja Panasonic alarm protocol ) jest w czony (ustawienie ON ), do czone urz dzenie Panasonic b dzie powiadamiane o tym, e kamera jest w stanie alarmu. Ustawienia protoko u alarmowego Panasonic mo na skonfigurowa w sekcji Panasonic alarm protocol (Protokó alarmowy Panasonic) na karcie [Notification] (Powiadamianie) w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 56). 13

14 Przesy anie obrazu do serwera FTP Przesy anie obrazu do serwera FTP Istnieje mo liwo przesy ania obrazu do serwera FTP. Obraz przechwycony przy wyst pieniu alarmu lub w wyznaczonych odst pach czasu mo e by wysy any do wskazanego serwera FTP po odpowiednim skonfigurowaniu opisanych poni ej ustawie. Wa ne: Korzystaj c z tej funkcji, nale y ustawi nazw u ytkownika i has o umo liwiaj ce dost p do serwera FTP tak, aby ograniczy liczb u ytkowników, którzy mog logowa si do serwera FTP. Aby by o mo liwe wys anie obrazu do serwera FTP, nale y na karcie SD memory card (Karta pami ci SD) okna Basic setup (Ustawienia podstawowe) wybra ustawienie Not use (Nie u ywaj) funkcji [SD memory card] (Karta pami ci SD) lub ustawienie FTP error (B d FTP) funkcji Save trigger (Wyzwalanie zapisu). Wysy anie obrazu alarmowego przy wyst pieniu alarmu W przypadku pojawienia si alarmu, istnieje mo liwo wys ania obrazu alarmowego do serwera FTP. Aby wysy anie obrazu alarmowego do serwera FTP by o mo liwe, niezb dne jest wcze niejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawie. Ustawienia serwera FTP mo na skonfigurowa w oknie Server setup (Ustawienia serwera), na karcie [FTP] (p. str. 60). Funkcj wysy ania obrazu alarmowego mo na w czy lub wy czy w sekcji Alarm image setup (Ustawienia obrazu alarmowego) na karcie [Alarm] w oknie Alarm setup (Ustawienia alarmu, p. str. 49). Uwaga: W zale no ci od nat enia ruchu w sieci mo e zdarzy si, e ilo przesy anych b dzie ni sza od ustawionej. Wysy anie obrazu w wyznaczonych odst pach czasu lub okresach (funkcja okresowej transmisji FTP) Istnieje mo liwo wysy ania obrazu w wyznaczonych odst pach czasu lub okresowo. Aby wysy a obraz w ten sposób, niezb dne jest wcze niejsze skonfigurowanie odpowiednich ustawie. Ustawienia serwera FTP, na który b dzie wysy any obraz, mo na skonfigurowa w oknie Server setup (Ustawienia serwera), na karcie [FTP] (p. str. 60). Karta [FTP] w oknie Network setup (Ustawienia sieci, p. str. 66) umo liwia w czanie i wy czanie funkcji okresowego wysy ania obrazu do serwera FTP oraz konfigurowanie ustawie zwi zanych z wysy anym obrazem oraz harmonogramami (okresami wysy ania obrazu). Wa ne: W zale no ci od przep ywno ci okablowania sieciowego lub ruchu w sieci mo e zdarzy si, e obraz nie b dzie przesy any dok adnie w wyznaczonych przedzia ach czasowych lub okresach. Je li zarówno funkcja wysy ania obrazu alarmowego, jak i funkcja okresowego wysy ania obrazu do serwera FTP s w czone (ustawienie ON ), funkcji wysy ania obrazu alarmowego zostanie nadany priorytet w stosunku do funkcji okresowego wysy ania obrazu do serwera FTP. Z tego powodu, w przypadku cz stego wyst powania alarmów, obraz mo e nie by wysy any w dok adnie wyznaczonych odst pach czasu lub okresach. 14

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2

Bardziej szczegółowo

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx

Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx BCS Rejestratory sieciowe serii - 32xx/38xx Instrukcja obsługi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obsługi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC

Instrukcja obsługi. HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Instrukcja obsługi HP ipaq seria hx2000 Pocket PC Numer dokumentu: 366426-241 Sierpie 2004 Uwaga: Niektóre opisane modele mog być nie dost pne w niektórych regionach. Model prezentowany na ilustracji,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008...

Wprowadzenie... 7 Rozdzia! 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 Rozdzia! 2. Tworzenie infrastruktury PKI w Windows Server 2008... Spis tre ci Wprowadzenie... 7 Rozdzia 1. Infrastruktura klucza publicznego (PKI)... 11 1.1. Co to jest PKI?... 12 1.2. Dlaczego PKI?... 13 1.3. Standardy zwi zane z PKI... 15 1.3.1. ITU X.509... 15 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241

Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200. Dokument 293146-241 Instrukcja obsługi seria hp ipaq Pocket PC h2200 Dokument 293146-241 May 2003 2003 Hewlett-Packard Company 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P. HP, Hewlett Packard, i Hewlett-Packard logo s znakami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA

INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI DRUKARKA FISKALNA ul. Nawojowska 118 33-300 Nowy S cz Infolinia: 0 801 13 00 23, www.novitus.pl info@novitus.pl Wydanie I NOVITUS 2010 Co powiniene zna i wiedzie przed przyst pieniem

Bardziej szczegółowo

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika

TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika TD2220 WY WIETLACZEM LCD Podr cznik u ytkownika Model No. VS14833 TCO informacja Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II

J2ME. Praktyczne projekty. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411

OFFICEJET 100. Podr cznik U ytkownika L411 OFFICEJET 100 Podr cznik U ytkownika L411 Drukarka przeno na HP Officejet 100 (L411) Podr cznik U ytkownika Informacje dotycz ce praw autorskich 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bardziej szczegółowo

Android w akcji. Wydanie II

Android w akcji. Wydanie II Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15

SPIS TRE CI. Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 SPIS TRE CI Wst p...11 I SYSTEM WINDOWS 7... 15 1 Wizyta w sklepie...17 Co zatem warto wiedzie przed wej ciem do sklepu komputerowego?...18 Elementy podstawowe widoczne na zewn trz...20 Elementy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo