UMOWA nr DZK/ /854/2019

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr DZK/ /854/2019"

Transkrypt

1 UMOWA nr DZK/ /854/2019 O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEGLĄDU I KONSERWACJI ORAZ USŁUG SERWISOWYCH SYSTEMÓW: INSTALACJI KLIMATYZACJI ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI ZAINSTALOWANYCH W OBIEKCIE ZAMAWIAJĄCEGO (zwana dalej Umową ) Zawarta w Warszawie w dniu. r. pomiędzy: Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 728), ul. Targowa 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem , NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego zł, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: zgodnie z odpisem KRS/pełnomocnictwem *, którego kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy, a zwaną/ym dalej Wykonawcą, reprezentowaną/ym przez: zgodnie z odpisem z KRS/zaświadczeniem o wpisie do CEIDG/pełnomocnictwem*, którego kopia stanowi Załącznik nr 2 do Umowy. Zamawiający i Wykonawca są łącznie zwani w dalszej części Umowy Stronami. Umowa zostaje zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego przez Zamawiającego pod numerem sprawy 854/DZK/2019, w trybie Zaproszenia do składania Ofert. Nadzór nad Umową ze strony Zamawiającego prowadzi Departament Administracji. Definicje: Poniżej użyte pojęcia, jeśli są pisane w treści Umowy wielką literą, oznaczają tak jak je zdefiniowano poniżej, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej czy w liczbie mnogiej: 1. Awaria awaria Instalacji Klimatyzacji lub Instalacji Wentylacji polegająca na utracie funkcjonalności przez tą instalację lub przez urządzenie składające się na instalację, mająca wpływ na bezpieczeństwo obsługi, stwarzająca utrudnienia lub zagrożenie w pracy personelu lub mająca wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo systemów znajdujących się w pomieszczeniach; 2. Dokumentacja Powykonawcza dokumentacja powykonawcza Instalacji Klimatyzacji oraz Instalacji Wentylacji, stanowiąca załącznik A (Instalacja Klimatyzacji) załącznik B (Instalacja Wentylacji) do OPZ; 3. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR) dokumentacja techniczno ruchowa dla elementów Instalacji Klimatyzacji lub Instalacji Wentylacji, stanowiąca załącznik nr A (Instalacja Klimatyzacji) oraz załącznik nr B (Instalacja Wentylacji) do OPZ; 4. Dzień Roboczy/ Dzień każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 5. Gwarantowany Czas Reakcji gwarantowany czas przystąpienia przez Wykonawcę do realizacji Usługi Serwisowej Awarii, z czasem przystąpienia do realizacji Usługi Serwisowej Awarii w ciągu 24 godzin w Dni Robocze; 6. Instalacja Klimatyzacji instalacje klimatyzacyjne VRF marki LG opisana w pkt I. 2. OPZ zlokalizowana w Obiekcie; 7. Instalacja Wentylacji system wentylacji mechanicznej oparty na centralach wentylacyjnych sekcyjnych BS oraz SPS marki VBW szczegółowo opisany w pkt II. 2. OPZ zlokalizowany w Obiekcie; 8. Koordynatorzy Stron osoby wyznaczone do koordynacji Umowy ze strony Wykonawcy oraz Zamawiającego, o których mowa w 11 ust.1 Umowy; 9. Obiekt miejsce, w którym będą świadczone Usługi Przeglądów i Konserwacji i Usługi Serwisowe przez 1

2 10. Wykonawcę, zlokalizowany w budynku Zamawiającego przy ul. Targowej 25 w Warszawie; 11. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Załącznik nr 3 do Umowy; 12. Protokół Naprawy dokument potwierdzający prawidłową realizację Usługi Serwisowej w zakresie udzielanych Zleceń napraw, w tym napraw Awarii Instalacja Klimatyzacji i Instalacja Wentylacji, podpisywany przez strony. Tylko Protokół Naprawy podpisany bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wzór Protokołu Naprawy zostanie ustalony między stronami w trybie roboczym po zawarciu Umowy; 13. Protokół Przeglądu dokument potwierdzający prawidłową realizację Usługi Przeglądów i Konserwacji w zakresie okresowych przeglądów Instalacja Klimatyzacji i Instalacja Wentylacji, podpisywany przez strony. Podpisany przez Zamawiającego Protokół Przeglądu bez uwag i zastrzeżeń stanowi podstawę do wystawienia faktury. Wzór Protokołu Przeglądu zostanie ustalony między stronami w trybie roboczym po zawarciu Umowy; 14. Protokół Odbioru dokument potwierdzający prawidłową realizację usług związanych z Instalacją Klimatyzacji i Instalacją Wentylacji Obiektu Zamawiającego, których zakres wykracza poza zakres Usług Przeglądów i Konserwacji oraz Usług Serwisowych, realizowanych przez Wykonawcę na podstawie Zleceń. Podpisany przez zamawiającego Protokół Odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury za realizację Zlecenia, którego wzór zostanie ustalony między stronami w trybie roboczym; 15. Przedmiot Umowy czynności opisane w 1 Umowy oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia; 16. SLA gwarantowany czas usunięcia Awarii lub zaproponowania rozwiązania zastępczego na czas naprawy, umożliwiający nieprzerwalne funkcjonowanie Instalacji Klimatyzacji i Instalacji Wentylacji liczony od dnia zgłoszenia Awarii przez Zamawiającego, w trybie opisanym w 3 ust. 6 Umowy. Zgodnie z SLA Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia Awarii przy użyciu sprzętu i materiałów stanowiących własność Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 2 Dni Robocze, od chwili przystąpienia do usunięcia Awarii, a w razie w konieczności sprowadzenia części niezbędnych do jej usunięcia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od chwili przystąpienia do usunięcia Awarii. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie gwarantowanego czasu naprawy; 17. Umowa niniejsza umowa wraz z Załącznikami, zawartą pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym; 18. Usługi Pozostałe realizowane na podstawie Zleceń usługi związane z Instalacją Klimatyzacji i Instalacją Wentylacji, których zakres wykracza poza zakres Usług Przeglądów i Konserwacji oraz Usług Serwisowych; 19. Usługi Przeglądów i Konserwacji ogół prac w ramach cyklicznych przeglądów, związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym Instalacji Klimatyzacji i Instalacji Wentylacji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR, Dokumentacji Powykonawczej i instrukcji producenta realizowane w Obiekcie, wykonywane zgodnie z częstotliwością i w zakresie wskazanymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym. 20. Usługi Serwisowe usługi napraw Instalacji Klimatyzacji i Instalacji Wentylacji lub ich elementów świadczone na podstawie Zleceń w przypadku: a) Awarii (realizowane w Gwarantowanym Czasie Reakcji); b) realizacji napraw w zakresie wynikającym z zaleceń pokontrolnych, mające na celu usunięcie usterek i przywrócenie tych instalacji lub ich elementów do prawidłowego funkcjonowania, zgodnie z SLA; 21. Załącznik każdy dokument tak nazwany włączony do Umowy i stanowiący jej integralną część; 22. Zlecenie pisemne zlecenie podpisane przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego, udzielone przez Zamawiającego Wykonawcy na realizację wskazanych w nim Usług Serwisowych lub Pozostałych Usług. Wzór Zlecenia stanowi Załącznik nr 6 do Umowy. 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie w Obiekcie Zamawiającego przez Wykonawcę: a) Usług Przeglądów i Konserwacji Instalacji Klimatyzacji i Instalacji Wentylacji; b) Usług Serwisowych, w tym usuwania Awarii z Gwarantowanym Czasie Reakcji, na warunkach wynikających z SLA; c) Usług Pozostałych,. 2. Zakres usług objętych Przedmiotem Umowy został szczegółowo określony w OPZ, a dodatkowo jest on określony w Dokumentacji Powykonawczej i DTR Wykonawca oświadcza, że zapoznał ww. dokumentacją oraz znany jest mu zakres prac objętych Przedmiotem Umowy. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 1. Umowa zostaje zawarta na okres czas nieokreślony. 2

3 3 REALIZACJA UMOWY 1. Usługi Przeglądów i Konserwacji będą realizowane na podstawie niniejszej umowy (a ich szczegółowy zakres i terminy określone są w OPZ stanowiącym załącznik nr 3). 2. Usługi Serwisowe oraz Usługi Pozostałe będące Przedmiotem Umowy, będą realizowane na podstawie Zleceń, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7. Zamawiający nie ma obowiązku składania Zleceń, a Wykonawca nie może mieć w tym zakresie żadnych roszczeń. 3. Zlecenia będą każdorazowo wysyłane przez Zamawiającego w formie skanu podpisanego dokumentu drogą elektroniczną na adres Koordynatora Wykonawcy. 4. Wykonawca potwierdzi otrzymanie Zlecenia, a w przypadku braku potwierdzenia z jego strony w terminie 1 Dnia Roboczego od przesłania Zlecenia przez Zamawiającego, Zamawiający skontaktuje się z Wykonawcą telefonicznie w celu potwierdzenia lub ponownie wyśle Zlecenie w ten sam sposób, z tym że za termin złożenia Zlecenia uznaje się pierwotny termin przesłania Zlecenia. 5. Usługi Przeglądów i Konserwacji będą realizowane w następujący sposób: a) Koordynatorzy Stron każdorazowo uzgodnią termin Usługi Przeglądów i Konserwacji Instalacji Klimatyzacji i Instalacji Wentylacji; b) wysokość ryczałtowego wynagrodzenia za realizację Usługi Przeglądów i Konserwacji Instalacji Klimatyzacji i Instalacji Wentylacji określa Załącznik nr 4 do Umowy; c) po realizacji Usługi Przeglądów i Konserwacji zostanie każdorazowo przez Wykonawcę sporządzony Protokół Przeglądu, który w przypadku jego podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie potwierdzenie prawidłowej realizacji Zlecenia przez Wykonawcę oraz będzie podstawą do wystawienia przez niego faktury VAT. 6. Zlecenia na Usługi Serwisowe będą realizowane w następujący sposób: a) przed złożeniem Zlecenia na Usługi Serwisowe, Zamawiający prześle do Wykonawcy zgłoszenie, podając informację o oczekiwanym zakresie Usługi (zgłosi Awarię lub potrzebę naprawy wynikającą z zaleceń po przeglądach); b) Zgłoszenie Usługi Serwisowej będzie przekazywane przez Koordynatora Zamawiającego, jako wiadomość mailowa, na adres Koordynatora Wykonawcy, a dodatkowo potwierdzana telefonicznie przez Strony; c) Po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawca, zobowiązany jest do przedstawienia wyceny (kosztorysu) realizacji Zlecenia: (1) jeśli zgłoszenie dotyczy napraw Instalacji Klimatyzacji i Instalacji Wentylacji wynikających z zaleceń po przeglądach - w terminie do 5 Dni Roboczych od jego otrzymania; (2) jeśli zgłoszenie dotyczy naprawy Awarii niezwłocznie zgodnie z Gwarantowanym Czasem Reakcji, tak aby dokonać uzgodnień i uzyskać akceptację wyceny oraz Zlecenie przed terminem wskazanym w lit. g) poniżej; (3) wycena musi być sporządzona z uwzględnieniem wysokości stawki roboczogodziny określonej w Załączniku nr 4 do Umowy oraz z zastrzeżeniem postanowień lit. g) poniżej. d) przed przystąpieniem do zleconej w ramach Usługi Serwisowej naprawy, Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do uzgodnienia wyceny i uzyskania od Koordynatora Zamawiającego akceptacji wyceny (kosztorysu). Czas uzgodnień i uzyskiwania przez Wykonawcę akceptacji kosztów Usługi Serwisowej nie jest wliczany do gwarantowanego czasu naprawy Awarii (SLA), określonego poniżej. W przypadku akceptacji wyceny przez Zamawiającego zostanie przekazane Wykonawcy Zlecenie. e) w przypadku zaistnienia wątpliwości co do wysokości kwot podanych w kosztorysie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zweryfikowania go przez biegłego. W przypadku znacznego przekroczenia kosztów rzeczywistych stwierdzonych przez biegłego, koszty ekspertyzy obciążą Wykonawcę. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do wysokości kwot podanych w kosztorysie Zamawiający zastrzega sobie także prawo do usunięcia Awarii za pośrednictwem innej wyspecjalizowanej firmy. f) w przypadku zgłoszenia naprawy Awarii, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do naprawy Awarii zgonie z Gwarantowanym Czas Reakcji, liczonym od chwili przesłania przez Zamawiającego zgłoszenia naprawy Awarii w sposób określony w lit. a) oraz b) powyżej; g) Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia Awarii zgodnie z SLA chyba, że Strony uzgodnią inny termin; h) zrealizowanie Zlecenia Usługi Serwisowej każdorazowo potwierdzone będzie podpisanym przez obie Strony Protokołem Naprawy. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń odnośnie realizacji Zlecenia Usługi Serwisowej, Wykonawca zobowiązuje się 3

4 niezwłocznie, nie później jednakże niż w terminie 1 Dnia Roboczego, do usunięcia wszelkich nieprawidłowości - w takim przypadku Protokół Naprawy zostanie podpisany po usunięciu wszelkich nieprawidłowości. i) wymiana niesprawnych urządzeń/elementów Instalacji Klimatyzacji i/lub Instalacji Wentylacji na nowe, w ramach realizacji Zlecenia Usługi Serwisowej: - w przypadku konieczności wymiany niesprawnego elementu lub urządzenia wchodzącego w skład Instalacji Klimatyzacji i/lub Instalacji Wentylacji na nowe, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu wymieniane elementy/urządzenia producentów tych urządzeń lub równoważne, w cenie nie wyższej niż cena katalogowa obowiązująca w oficjalnym cenniku danego producenta (cenniki producentów Instalacja Klimatyzacji oraz Instalacji Wentylacji będą stanowiły Załącznik nr 7 do Umowy i zostaną dołączone do Umowy po jej zawarciu przez Strony) oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, a w przedstawionym kosztorysie uwzględni wszystkie koszty związane z dostawą, montażem, demontażem i utylizacją wymienianych urządzeń oraz wykonaniem innych robót niezbędnych do wymiany niesprawnego elementu lub urządzenia. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania zakupu urządzenia/elementu od Wykonawcy; - w przypadku wymiany elementu/urządzenia Instalacji Klimatyzacji i/lub Instalacji Wentylacji na nowy, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu, nie później niż w dniu jego dostawy, wszelkie dokumenty niezbędne do jego prawidłowej eksploatacji, sporządzone w języku polskim, w tym w szczególności instrukcje obsługi, dokumenty gwarancyjne, oraz dokumentację techniczno-ruchową; j) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Zlecenia Usług Serwisowych przy użyciu sprzętu i materiałów stanowiących własność Wykonawcy, bądź elementów lub urządzeń dostarczonych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do niedokonania zakupu urządzeń/elementów u Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze. 7. Zlecenia Usług Pozostałych będą realizowane w następujący sposób: a) przed złożeniem Zlecenia na Usługi Pozostałe, Zamawiający prześle do Wykonawcy zgłoszenie, podając informację o oczekiwanym zakresie usługi. Do składania zgłoszeń stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 3 i 4 powyżej, z zastrzeżeniem, że zgłoszenie będzie przekazywane jako wiadomość mailowa. b) po otrzymaniu zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wyceny (kosztorysu) realizacji Zlecenia - w terminie do 5 Dni Roboczych od jego otrzymania. W przypadku akceptacji wyceny Zamawiający złoży Zlecenie. c) po realizacji Zlecenia na Usługi Pozostałej zostanie każdorazowo przez Strony sporządzony Protokół Odbioru, który w przypadku jego podpisania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń stanowić będzie potwierdzenie prawidłowej realizacji Zlecenia przez Wykonawcę oraz będzie podstawą do wystawienia przez niego faktury. 8. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp, p.poż i wewnętrznych przepisów Zamawiającego przy realizacji Przedmiotu Umowy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. 4 PERSONEL 1. Usługi będące Przedmiotem Umowy, będą realizowane przez personel Wykonawcy wskazany w Załączniku nr 5 do Umowy. 2. Jeżeli w czasie trwania realizacji Umowy konieczna będzie zmiana członka personelu, może być on zastąpiony osobą posiadającą co najmniej równoważne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana członka personelu, bez pisemnej zgody Zamawiającego, jest niedozwolona i będzie skutkowała naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 000,00 PLN (słownie złotych: tysiąc złoty i 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 3. Zamawiający jest uprawiony do żądania zmiany/zastąpienia każdego z członków personelu Wykonawcy oddelegowanego do współpracy z Zamawiającym, wskazanych w Załączniku nr 5 do Umowy, w przypadku niewykonywania/ nienależytego wykonywania powierzonych mu obowiązków. Zmiana członka personelu Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, będzie się odbywała na wniosek Zamawiającego, który dla swej ważności wymaga formy pisemnej oraz podania uzasadnienia jego wykonania. Osoba, która będzie zastępowała osobę odsuwaną od realizacji Przedmiotu Umowy, musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie zawodowe tj.: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do prac na wysokości, uprawnienia SEP E-1 (lub inne w grupie 1), certyfikat F-gaz. 4

5 4. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do samodzielnego wykonania Przedmiotu Umowy bez możliwości powierzenia wykonania części lub całości Umowy podwykonawcom. 5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że osoby zatrudnione przez niego do wykonania Przedmiotu Umowy, wskazane w Załączniku nr 5 do Umowy, posiadają kwalifikacje zawodowe odpowiednie do zakresu wykonywanych prac w ramach Przedmiotu Umowy. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić odpowiednie zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 5 GWARANCJA 1. Wykonawca udzieli gwarancji na poszczególne materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji Przedmiotu Zamówienia nie krótszej niż długość okresu gwarancji udzielonej przez producentów tych materiałów i urządzeń. Gwarancja będzie liczona od dnia podpisania Protokołu Przeglądu/ Naprawy/Odbioru bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 2. Wykonawca udziela gwarancji na okres 12 (dwunastu) miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Przeglądu/Naprawy/Odbioru danego Zlecenia na wszystkie prace zrealizowane w ramach tego Zlecenia. 3. Wykonawca w okresie gwarancji będzie wykonywał naprawy gwarancyjne na zgłoszenie Zamawiającego z uwzględnieniem, że: a) naprawy gwarancyjne wliczone są w wynagrodzenie wypłacane na postawie Zleceń; b) Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej w terminie maksymalnie do 3 Dni Roboczych od chwili zgłoszenia, a w przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do dokonania naprawy spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od chwili zgłoszenia, chyba że Strony uzgodnią inny termin naprawy; c) Wykonanie naprawy gwarancyjnej zostanie potwierdzone Protokołem Naprawy z adnotacją, że naprawa dotyczy gwarancji; d) w przypadku, gdy wady nie da się usunąć lub gdy pomimo dokonania 2-krotnej naprawy gwarancyjnej wada nie zostanie usunięta, Wykonawca zobowiązany jest wymienić urządzenie na nowe; e) jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzenia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca wymieni urządzenie na nowe; f) naprawa gwarancyjna będzie realizowana w Obiekcie, przy użyciu sprzętu i materiałów stanowiących własność Wykonawcy. 4. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas naprawy, liczony od momentu zgłoszenia do momentu jej usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wymiany urządzenia na nowe - okres gwarancji na wymienione urządzenie biegnie na nowo od dnia podpisania Protokołu Naprawy wymienionych urządzeń. 5. W razie kolizji postanowień Umowy z postanowieniami dokumentów gwarancyjnych wydanych przez Wykonawcę lub przez producenta, rozstrzygające znaczenie będą miały postanowienia Umowy. 6. Opisane w niniejszym paragrafie uprawnienia Zamawiającego wynikające z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej przysługujących Zamawiającemu na podstawie przepisów prawa polskiego. 6 WYNAGRODZENIE 1. Wynagrodzenie za realizację Usługi Przeglądu i Konserwacji zostały określone w Załączniku nr 4 do Umowy. 2. Stawka netto 1 roboczogodzinę za realizację Usług Serwisowych świadczonych na podstawie Zlecenia Zamawiającego została określona w Załączniku nr 4 do Umowy. Wykonawca kalkulując wycenę za wykonanie usług zobowiązuje się dokonywać kalkulacji po stawkach nie wyższych niż określona w Załączniku nr W ramach realizacji usługi Gwarantowanego Czasu Reakcji na Zlecenia Awarii Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy miesięcznego wynagrodzenia w wysokości PLN netto. Wynagrodzenie za realizację usługi Gwarantowanego Czasu Reakcji na Zlecenia Awarii będzie powiększane o należny podatek VAT, obowiązujący w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury VAT. Wynagrodzenie za realizację ww. usługi będzie płatne z dołu, po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 5

6 4. Wykonawcy przysługuje prawo waloryzacji wynagrodzenia i stawek, o których mowa w pkt. 1, 2, 3, nie częściej jednak niż raz w roku, począwszy od 2021 roku, na podstawie i w wysokości wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w bieżącym roku w stosunku do roku ubiegłego ogłaszanego przez Prezesa GUS. Waloryzacja stawek z wymaga złożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia nie później niż do dnia 31 marca każdego roku, przy czym waloryzacja obowiązuje od następnego miesiąca po złożeniu oświadczenia przez Wykonawcę. Brak złożenia oświadczenia o waloryzacji w terminie jest jednoznaczny ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa waloryzacji wynagrodzenia i stawki w danym roku kalendarzowym, a także prawa do ich waloryzacji za ten okres w przyszłości. 5. W przypadku udzielenia Zlecenia, Wykonawca wystawi fakturę na podstawie Protokołu Przeglądu /Naprawy/Odbioru podpisanego bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 6. Zapłata wynagrodzenia za realizację Zlecenia nastąpi wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury VAT do faktury powinna zostać dołączona kopia Protokołu Naprawy/Przeglądu/Odbioru. 7. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym pod numerem NIP uprawnionym do wystawiania faktur VAT. 8. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług uprawnionym do otrzymywania faktur VAT oraz posiada NIP Ewentualne zastrzeżenia Zamawiającego, w odniesieniu do faktur VAT i ich zgodności z wykonaniem Umowy, upoważniają go do wstrzymania płatności i zobowiązują Wykonawcę do niezwłocznego ustosunkowania się na piśmie do wniesionych zastrzeżeń. 10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 11. Za dzień płatności Strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 12. Strony oświadczają, że płatność z tytułu wynagrodzenia za realizację usług będących Przedmiotem Umowy zostanie zrealizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment*) / metodą tradycyjną tj. z wyłączeniem stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment*) * - niewłaściwe skreślić) ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wniesie w terminie do 7 Dni Roboczych, od dnia zawarcia Umowy, ustanowi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości ,00 PLN (słownie złotych: dziesięć tysięcy i 00/100). Zabezpieczenie będzie ważne przez cały okres obowiązywania Umowy. 2. Zabezpieczenie może stanowić: a) gotówka wpłacona na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PKO BP S.A. o numerze: , przy czym za datę wniesienia zabezpieczenia uważana będzie data uznania kwotą zabezpieczenia rachunku bankowego Zamawiającego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej jest potwierdzenie banku Zamawiającego o wpłynięciu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, albo b) gwarancja bankowa albo ubezpieczeniowa bezwarunkowa i nieodwołalna, płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego, ważna przez okres 12 miesięcy, odnawiana w okresie obowiązywania Umowy każdorazowo nie później niż na 10 dni przed upływem okresu ważności obowiązującej gwarancji, wystawiona przez instytucję finansową lub ubezpieczeniową posiadającą siedzibę w Polsce. Dowodem wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest oryginał gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wniesione w formie określonej w ust. 2. lit b) powyżej będzie zawierało zobowiązanie instytucji, która je wystawiła do zapłaty bezwarunkowo i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego nie później niż w ciągu 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od daty doręczenia takiego żądania. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty kwot należnych Wykonawcy do czasu zrealizowania przez gwaranta zobowiązań wynikających z gwarancji. 4. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia w całości lub w części, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia kwoty zabezpieczenia do wysokości określonej w ust 1 powyżej, w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego pisemnego zawiadomienia o obowiązku uzupełnienia kwoty zabezpieczenia. 6

7 5. Zamawiający jest uprawniony do zaspokajania z zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu Umowy roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu kar umownych, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Wykonawcy o wysokości roszczenia i przyczynach skorzystania z zabezpieczenia. 6. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie skorzysta z uprawnień określonych w ust. 5 zostanie zwrócone w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia Umowy, na pisemny wniosek Wykonawcy, w którym wskaże on aktualny numer rachunku bankowego. 7. Zamawiający zwróci gotówkę wpłaconą na rachunku bankowym jako zabezpieczenie Umowy w kwocie nominalnej powiększonej o odsetki od bankowej lokaty terminowej, na której kwota zabezpieczenia zostanie ulokowana przez Zamawiającego. 8 UBEZPIECZENIE 1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej przez niego działalności, w tym obejmującej odpowiedzialność deliktową i kontraktową na kwotę nie niższą niż ,00 PLN. 2. Polisa ubezpieczeniowa, o której mowa w ust. 1 powyżej: a) obejmie zobowiązania umowne Wykonawcy wynikające z Umowy i Zleceń, a także ryzyko utraty lub zniszczenia wszelkich przedmiotów, w czasie gdy będą one znajdywać się w posiadaniu lub pod kontrolą Wykonawcy, szkody wyrządzone osobom trzecim; b) będzie ważna przez cały czas obowiązywania Umowy i Zleceń; c) nie może przewidywać jakichkolwiek franszyz, udziałów własnych, wyłączeń i ograniczeń. 3. Kopię polisy, o której mowa w ust. 2 powyżej wraz z potwierdzeniem zapłaty składki, powinny zostać przedstawione Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, a w wypadku niedochowania tego wymogu przez Wykonawcę Zamawiający będzie mógł wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym. 4. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w niniejszym paragrafie. 9 KARY UMOWNE 1. W przypadku niedotrzymania warunków SLA na realizację udzielonego przez Zamawiającego Zlecenia Usługi Serwisowej na usunięcie Awarii, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 PLN (słownie złotych: sto złotych i 00/100), za każdą rozpoczętą godzinę ponad gwarantowany przez Wykonawcę czas naprawy (SLA). 2. W przypadku zwłoki w realizacji Usługi Serwisowej, z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, w stosunku do uzgodnionego lub wynikającego z Umowy terminu, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100,00 PLN (słownie złotych: sto złotych i 00/100) za każdy dzień zwłoki. 3. W przypadku zwłoki w przystąpieniu do realizacji Zlecania Usługi Serwisowej Awarii w stosunku Gwarantowanego Czas Reakcji, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 350,00 PLN (słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt i 00/100), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia realizacji Zlecania Usługi Serwisowej Awarii. 4. W przypadku niedotrzymania terminów naprawy gwarancyjnej Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 150,00 PLN(słownie złotych: sto pięćdziesiąt złotych i 00/100), za każdy rozpoczęty dzień przekroczenia terminu do momentu naprawy bądź dostarczenia urządzenia zastępczego. 5. W przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z Umowy lub naruszania w sposób istotny jej postanowień, w tym w szczególności: a) nierealizowania Zleceń z uwzględnieniem 14 ust. 2 Umowy; b) nieprzedkładania wycen (kosztorysów) w odpowiedzi na zgłoszenia Zamawiającego składane zgodnie z Umową; c) realizuje Zlecenia przy udziale osób nieposiadających odpowiednich uprawnień i wymaganego doświadczenia; d) nie zachowa ciągłości polisy ubezpieczenia OC wymaganej Umową; e) nie uzupełni kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z wymogiem określonym w 7; Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości ,00 PLN (słownie złotych: jedenaście tysięcy i 00/100) za każdy przypadek naruszenia. 7

8 6. W każdym przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień 13,druga Strona może żądać od Strony która dopuściła się naruszenia zapłaty kary umownej w wysokości ,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego. 8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 10 ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 1. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca: a) wykona Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów technicznych określonych we właściwych przepisach prawa, wymogami odpowiednich norm, a także DTR. b) będzie współpracował z Koordynatorem wyznaczonym przez Zamawiającego. c) będzie dysponował odpowiednim wyposażeniem technicznym do realizacji Przedmiotu Umowy i do jego wykonania użyje własnych materiałów i urządzeń, które dostarczy na teren prac na własny koszt. d) będzie usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci własnym kosztem i staraniem. e) naprawi wszelkie szkody powstałe podczas realizacji Umowy. 2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia oraz zgody i zezwolenia odpowiednich organów, urzędów itp. pozwalające na wykonywanie wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy oraz że wykonanie Umowy przez Wykonawcę nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających posiadanie przez Wykonawcę niezbędnych uprawnień oraz zgód i zezwoleń odpowiednich organów, urzędów itp., o których mowa w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia żądania. 11 OSOBY KOORDYNUJĄCE WYKONANIE UMOWY ORAZ KONTAKT 1. Strony ustalają, że osobami koordynującymi wykonanie Umowy są: a) ze strony Zamawiającego: Pan Marek Luberacki, tel.: , b) ze strony Wykonawcy:., tel.:.., ..., 2. Zmiana danych określonych w niniejszym paragrafie nastąpi w formie pisemnej i nie będzie wymagać zastosowania formy aneksu do Umowy. 3. Upoważnia się osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu do podpisywania dokumentów, dotyczących realizacji Umowy w tym notatek, uzgodnień wykonawczych, Protokół Naprawy, Protokół Przeglądu, Protokół Odbioru. Dokumenty dotyczące realizacji Umowy mogą być też podpisywane przez inne osoby, wskazane przez Strony w formie pisemnej lub elektronicznej. 4. Wymienione wyżej osoby nie są uprawnione do zmiany postanowień Umowy. 5. O ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja Stron, związana z wykonywaniem Umowy będzie kierowana na adresy: - dla Zamawiającego: Warszawa, ul. Targowa 25, - dla Wykonawcy: 6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja Stron związana z wykonywaniem Umowy jest uważana za właściwie doręczoną odpowiednio Zamawiającemu lub Wykonawcy, jeżeli będzie skierowana na adresy, określone w ust. 5 niniejszego paragrafu, i doręczona: a) osobiście za potwierdzeniem odbioru do sekretariatów Stron, albo b) listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, albo c) przesyłką kurierską za zwrotnym potwierdzeniem odbioru; d) w sprawach bieżących, nie wymagających składania oświadczeń woli - w drodze elektronicznej. 7. Każda ze Stron ma prawo zmienić dane, o których mowa ust.5, niezwłocznie powiadamiając o tym drugą Stronę na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 1 powyżej. 8. Zmiany, o których mowa w ust. 7, nie wymagają sporządzania aneksu do Umowy. 8

9 12 SIŁA WYŻSZA 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z powodu siły wyższej. 2. Siła wyższa oznacza zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dołożeniu najwyższej staranności, które wystąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, jak wojna, zamach terrorystyczny, pożar, powódź, trzęsienie ziemi lub strajki. 3. Jeżeli siła wyższa spowoduje niemożliwość wykonania lub należytego wykonania Umowy: a) Strona niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę o powstaniu i ustaniu działania siły wyższej przedstawiając dokumentację w tym zakresie, b) Strona niezwłocznie rozpocznie usuwanie skutków tego zdarzenia oraz c) Strony uzgodnią sposób realizacji wzajemnych zobowiązań. 4. Każda ze Stron dołoży najwyższej staranności w celu należytego wykonania swoich zobowiązań pomimo wystąpienia siły wyższej. 5. Jeżeli siła wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań przez Stronę przez okres trwający nieprzerwanie dłużej niż 1 (jeden) miesiąc, Strony spotkają się i w dobrej wierze rozpatrzą celowość oraz warunki rozwiązania Umowy. 13 POUFNOŚĆ 1. Strony zobowiązują się do: a) zachowania tajemnicy odnośnie wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych i organizacyjnych dotyczących drugiej strony, uzyskanych w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła; przy czym obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Strony informacje, jak również notatki służbowe, wiadomości przesyłane pocztą elektroniczną utrwalone na nośnikach magnetycznych lub cyfrowych; b) wykorzystania informacji, o których mowa niniejszym paragrafie, jedynie w celach określonych w Umowie; c) podejmowania wszelkich niezbędnych kroków zapewniających, że żadna z osób uprawnionych uzyskujących przedmiotowe informacje nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego wyraźnego upoważnienia od strony, od której informacja lub źródło informacji pochodzi; d) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom Stron, którym ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą Stron. 2. Zastrzega się, że postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania: a) do informacji znanych stronie przed przekazaniem ich przez drugą Stronę, b) do informacji powszechnie znanych, c) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za sprawą strony, d) do informacji, do których ujawnienia Strona jest zobowiązana z mocy przepisów prawnych, orzeczeniem sądu lub decyzją organu administracji publicznej, e) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Jeśli w myśl obowiązujących przepisów prawa Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości publicznej informacji o zawarciu Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do uprzedniego skonsultowania treści tej informacji z Zamawiającym, przesyłając treść proponowanej informacji na adres podany w Umowie. 4. Strony zobowiązują się także nie przekazywać żadnych informacji dla mediów ani nie ujawniać żadnych informacji o Umowie, w żadnej formie ani żadnymi środkami komunikacji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych przepisami prawa. 5. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas trwania Umowy, a także po jej wygaśnięciu. 9

10 14 ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Wypowiedzenie musi być złożone na piśmie, pod rygorem nieważności. 3. Zamawiający może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzedniego wezwania i wyznaczenia dodatkowego terminu do wykonania swoich obowiązków, wynikających z zawartej Umowy opóźnia się z ich wykonaniem a ponadto gdy Wykonawca a) nie realizuje Zleceń; b) nie przedkłada wycen (kosztorysów) w odpowiedzi na zgłoszenia Zamawiającego składane zgodnie z Umową; c) realizuje Zlecenia przy udziale osób nieposiadających odpowiednich uprawnień i wymaganego doświadczenia; d) nie zachowuje ciągłości polisy ubezpieczenia OC wymaganej Umową; e) nie uzupełnia kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z wymogiem określonym w 7; 4. Zamawiający ma także prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: a) złożenia wobec Wykonawcy lub przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia postępowania układowego, b) otwarcia postępowania likwidacyjnego, c) zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu wykonywanie Przedmiotu Umowy. 5. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2 lub 3 powyżej, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przepada na rzecz Zamawiającego, równocześnie Zamawiający zostaje zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Wykonawcy. 6. W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyżej, Wykonawcy należy się wynagrodzenie wyłącznie za te Zlecenia Usług Serwisowych, które zostały wykonane i protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Wszelkie zmiany Umowy będą wymagały formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem 4 Umowy. 2. Umowa wejdzie w życie pod warunkiem i dniem ustanowienia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, zgodnie z postanowieniami 7 Umowy. 3. Przeniesienie praw z Umowy, w tym przelew lub cesja wierzytelności, wymaga dla swojej skuteczności pisemnej uprzedniej zgody drugiej Strony. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące mające związek z Przedmiotem Umowy. 5. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Przedmiotu Umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie, a w razie niemożności osiągnięcia porozumienia spory rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 7. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: Załącznik Nr 1 odpis z KRS Zamawiającego/Pełnomocnictwo*, Załącznik Nr 2 odpis z KRS Wykonawcy/zaświadczenie o wpisie do CEIDG/Pełnomocnictwo*, Załącznik Nr 3 OPZ, Załącznik Nr 4 Wynagrodzenie, Załącznik Nr 5 Personel, Załącznik Nr 6 Wzór zlecenia Załącznik Nr 7 Cenniki producentów Instalacja Klimatyzacji oraz Instalacji Wentylacji. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 10

11 ZAŁĄCZNIK NR 3 I. INSTALACJA KLIMATYZACJI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. W ramach realizacji Przedmiot Umowy dotyczącego Instalacji Klimatyzacji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji : 1.1. Usług Przeglądów i Konserwacji Instalacji Klimatyzacji w Obiekcie Zamawiającego obejmującej okresowe przeglądy Instalacji Klimatyzacji (dwa razy w roku tj.: w kwietniu oraz w październiku), które to przeglądy będą obejmowały: a) Test diagnostyczny systemów VRF z poziomu agregatu b) Sprawdzenie parametrów pracy urządzeń podczas pracy c) Sprawdzenie dochłodzenia i przegrzania d) Czyszczenie filtrów jednostek wewnętrznych e) Odgrzybianie parowników f) Czyszczenie wymienników agregatów g) Sprawdzenie połączeń elektrycznych w agregacie h) Czyszczenie skraplaczy agregatu chłodniczego i) Sprawdzenie układu sterownia oraz pilotów j) Sprawdzenie odpływu kondensatu k) Sprawdzenie pompek do skroplin l) Sprawdzenie poprawności działania m) Próby szczelności instalacji freonowych n) Demontażu (i ponowny montaż) sufitów do celów przeglądowych Usług Serwisowych, na warunkach wynikających z SLA; 1.3. Usług Serwisowych Awarii z Gwarantowanym Czasie Reakcji, na warunkach wynikających z SLA; 1.4. Usług Pozostałych. 2. Specyfikacja elementów i urządzeń składających Instalację Klimatyzacji: 2.1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - VRF marki LG. Pomieszczenia Obiektu klimatyzowane są przy pomocy klimatyzatorów kanałowych ARUBxxGBHA2 (oddzielnych dla każdego pomieszczenia, gdzie xx od 07 do 12 w zależności od mocy) oraz ArtCool Gallery ARNUxxGSF łącznie 74 szt. W zależności od wyboru pracy jednostki zewnętrznej układ klimatyzacji przejmuje funkcję chłodzenia lub grzania. Jednostka zewnętrzna posiada sprężarki inwerterowe i sprężarki o stałej wydajności. Układ budynku będzie obsługiwany przez 3 systemy klimatyzacji tj.: a) System 1: parter i piętro I, b) System 2: piętro II i III, c) System 3: piętro IV i piętro V. Jednostki zewnętrzne wszystkich systemów zlokalizowano na dachu budynku, są to ARUB180LTE x2 i ARUB200LTE x 1. Moc jednostek klimatyzacyjnych wyznaczono dla 24oC wewnątrz pomieszczeń i 35oC na zewnątrz budynku (agregaty na dachu budynku). Dodatkowo z jednostkami zewnętrznymi połączono dwa urządzenia ARNU09GVEA2 (mini serwerownia i kolektura). II. INSTALACJA WENTYLACJI 1. W ramach realizacji Przedmiot Umowy dotyczącego Instalacji Wentylacji Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji: 1.1. Usług Przeglądów i Konserwacji Instalacji Wentylacji w Obiekcie Zamawiającego obejmującej okresowe przeglądy Instalacji Wentylacji (dwa razy w roku tj.: w kwietniu oraz w październiku), które to przeglądy będą obejmowały: a) Sprawdzenie poprawności działania; b) Sprawdzenie dochłodzenia i przegrzania c) Sprawdzenie sprężarek chłodniczych d) Sprawdzenie poprawności działania zaworów rozprężnych e) Czyszczenie skraplaczy f) Sprawdzenie automatyki g) Sprawdzenie presostatów 11

12 h) Sprawdzenie wentylatorów i) Sprawdzenie falowników j) Sprawdzenie napięć zasilających k) Sprawdzenie poborów prądów przez silniki l) W razie konieczności pomiar czujników temperaturowych m) Sprawdzenie wymienników odzysku ciepła n) Sprawdzenie siłowników na przepustnicach o) Sprawdzenie przewodów i izolacji pod względem uszkodzeń mechanicznych p) Sprawdzenie szczelności obudów central wentylacyjnych. q) Czyszczenie anemostatów we wszystkich pomieszczeniach do których był dostęp podczas przeglądu. r) Dostawę i wymianę filtrów w centralach wentylacyjnych s) Utylizację zużytych filtrów Usług Serwisowych, na warunkach wynikających z SLA; 1.3. Usług Serwisowych Awarii z Gwarantowanym Czasie Reakcji, na warunkach wynikających z SLA; 1.4. Usług Pozostałych. 2. Specyfikacja elementów i urządzeń składających Instalację Wentylacji: 2.1. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ VBW. Instalacja wentylacji mechanicznej zostanie wykonana w oparciu o centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne, z nagrzewnicami wodnymi, automatyką i tablicami sterująco zasilającymi: centralę firmy VBW BS-3(50)L o wydatkach nawiew 4000m3/h oraz 3100m3/h wywiew i centralę firmy VBW BS-2(50)P o wydatku 3000m3/h nawiew i 3000m3/h wywiew oraz VBW SPS-MINI(50)L o wydatku 700m3/h nawiew i 700m3/h wywiew. Centrala są wyposażone w chłodnice freonowe, do których dobrano agregat chłodniczy ARUN160LTE4 LG zlokalizowany na dachu WENTYLACJA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W pomieszczeniach biurowych Obiektu wentylacja mechaniczna realizowana jest z centrali wentylacyjnej BS-2(50) firmy VBW jest poprzez nawiew 100 % świeżego powietrza w ilości 2950 m3/h, wywiew 2860m3/h do centrali, dla części prawej budynku i z centrali wentylacyjnej BS-3(50) firmy VBW dla części lewej budynku - nawiew w ilości 3855 m3/h, wywiew w ilości 2980m3/h. Centrale wyposażone są w wymiennik krzyżowy, filtry klasy F7, wentylatory, chłodnice, nagrzewnicę. Instalacja wyposażona jest w przepustnice regulacyjne. Nawiew powietrza odbywa się przy pomocy kratek wentylacyjnych firmy CWK - nawiew w kierunku ścian zewnętrznych wzdłuż sufitu, gdzie poprzez szczelinę dostaje się do pomieszczenia. Wywiew powietrza odbywać się przy pomocy kratek wywiewnych firmy CWK. Czerpnie powietrza na ścianach zewnętrznych. Kanały wyrzutowe powietrza zużytego wyprowadzane ponad dach - wyrzutnie dachowe. Powietrze nawiewane w okresie zimowym podgrzane jest zgodnie z karta doborowa centrali do temperatury 28 C. Dla utrzymania temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach biurowych na poziomie nie niższym niż 20ºC w okresie zimowym wykorzystuje się instalacje klimatyzacji VRF firmy LG. Powietrze nawiewane w okresie letnim chłodzone jest zgodnie z karta doborowa centrali do temperatury 24 C. Dla utrzymania temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach biurowych na poziomie nie wyższym niż 24ºC w okresie letnim wykorzystuje się instalacje klimatyzacji VRF firmy LG. Źródłem chłodu dla central są chłodnica freonowa zasilana z agregatu ARUN 160LT3. Instalację freonową pomiędzy skraplaczem, a centralami wykonano z rur miedzianych łączonych na lut twardy. Użyto rur bez szwu przeznaczonych do celów chłodniczych (typu Cu DHP zgodnie z normą ISO 1337), odtłuszczonych i odtlenionych, nadających się do ciśnień roboczych co najmniej 30 bar. Urządzenia wentylacyjne wyłączane sygnałem ppoż. po zaniku tego sygnału automatycznie powracają do pracy. Automatyczny powrót centrali do pracy zapewniono również po zaniku i włączeniu prądu INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Instalację wentylacyjną z kanałów prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej, okrągłych typu SPIRO oraz przewodami giętkimi typu SONODEC (podejścia do nawiewników maksymalnie 1,5 m). 12

13 Wszystkie wewnętrzne kanały nawiewne i wywiewne z izolacją z wełny mineralnej gr. min. 30mm. zabezpieczoną folią aluminiową. III. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY DOTYCZĄCE INSTALACJI KLIMATYZACJI ORAZ INSTALACJI WENTYLACJI 1. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest w szczególności do: a) realizacji Zleceń Zamawiającego, w zakresie realizacji usług, o których mowa w pkt. I.1. oraz I.2. powyżej. (Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielania Zleceń, a Wykonawca nie może mieć z tego tytułu żadnych roszczeń); b) szczegółowego zapoznania się z przekazanymi przez Zamawiającego DTR, Dokumentacja Powykonawcza i innymi niezbędnymi elementami w tym elementami budynku, mającymi wpływ na prawidłowe ich funkcjonowanie; c) wykonywania napraw urządzeń w ramach Usługi Serwisowej w sposób zgodny z zaleceniami ich producenta; d) pozostawiania każdorazowo urządzeń po przeprowadzeniu czynności konserwacyjnych i serwisowych w stanie sprawności technicznej oraz pełnego bezpieczeństwa, w tym dla mienia Zamawiającego. 2. Każdorazowo po wykonaniu przeglądu lub naprawy, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu Protokołu Przeglądu z wykonanej Usługi Przeglądów i Konserwacji lub Protokołu Napraw, w którym Wykonawca zamieści stosowne adnotacje o wszystkich czynnościach związanych ze zrealizowaną usługą oraz innych czynnościach wynikających z realizacji Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wskazywania w Protokołach Przeglądów wykrytych w trakcie wykonywania przeglądów usterek elementów i urządzeń oraz ewentualnych kosztów ich usunięcia, a także o ile to możliwe - wskazania i szczegółowego opisania prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wpływu na prawidłowość działania instalacji i bezpieczeństwo eksploatacji budynku. 3. Ramowy zakres czynności przeglądowych i konserwacyjnych, w ramach Usługi Przeglądów i Konserwacji został przedstawiony w pkt I (Instalacja Klimatyzacji) oraz II (Instalacja Wentylacji) z zastrzeżeniem, że zawiera on zalecane generalne czynności przeglądowe i konserwacyjne, natomiast szczegółowe informacje na ten temat zawierają poszczególne Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) urządzeń i instrukcje ich obsługi. Zakres przeglądów i konserwacji musi obejmować czynności wymienione w DTR dla danego urządzenia. 1) Załączniki: Załącznik A - Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Klimatyzacji wraz z Dokumentacją Techniczko Ruchowa (DTR) Instalacji Klimatyzacji (UWAGA! dokumentacja zostanie dołączona do Umowy po jej zawarciu); 2) Załącznik B - Dokumentacja Powykonawcza Instalacji Wentylacji wraz Dokumentacją Techniczko Ruchowa (DTR) Instalacji Wentylacji (UWAGA! dokumentacja zostanie dołączona do Umowy po jej zawarciu). 13

14 Załącznik nr 4 WYNAGRODZENIE Lp. Rodzaj Usługi Ilość Cena netto 1 2 Przegląd i Konserwacja Instalacji Klimatyzacji Przegląd i Konserwacja Instalacji Wentylacji 3 Usługa Serwisowa 1, PLN 1, PLN 1 roboczogodzina, PLN 14

15 Załącznik nr 5 PERSONEL Lp. Imię i Nazwisko Uprawnienia (F-gaz, SEP, Praca na wysokości)

16 ZAŁĄCZNIK NR 6 ZLECENIE NR 00; z dnia W RAMACH UMOWY NR DZK/503- /854/2019 TS: Wykonawca: Osoba kontaktowa TS (dane teleadresowe) Osoba kontaktowa Wykonawcy (odpowiedzialna również za Odbiór) Termin wykonania Zlecenia: Lokalizacja Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie dni roboczych od daty przekazania zamówienia do Wykonawcy PRZEDMIOT ZLECENIA (opis, specyfikacja, rozmiar): Lp. Symbol Opis / Nazwa Ilość Wyszczególnienie Cena jedn. Ilość Cena , ,00 ŁĄCZNA ZLECENIA BRUTTO: ,00 CENA POSTANOWIENIA DODATKOWE I ZAŁĄCZNIKI: (Podpis i pieczęć upoważnionej osoby zamawiającej ze strony TS) (Podpis osoby upoważnionej do przyjęcia Zlecenia ze strony Wykonawcy) 16

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013

WZÓR. Umowa nr EZ / //2013 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EZ11-Ez5-2110/08-3/13 WZÓR Umowa nr EZ / //2013 Dnia.2013 r. w Warszawie, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy:

U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: U M O W A Nr... /2013 zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Wzór Mokotowską Fundacją Warszawianka - Wodny Park z siedzibą 02-511 Warszawa ul. Merliniego 4, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA numer zawarta dnia... w Warszawie zwaną dalej Umową

WZÓR UMOWY. UMOWA numer zawarta dnia... w Warszawie zwaną dalej Umową Załącznik numer 1 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA numer zawarta dnia... w Warszawie zwaną dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowski 20, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr zawarta w dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Białołęckim Ośrodkiem Sportu w Warszawie, ul. Światowida 56, 03-185 Warszawa, NIP 524-25-28-517, REGON 013160067, reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

U M O W A.. / M C S / /

U M O W A.. / M C S / / U M O W A.. / M C S / / 2 0 1 6 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr TBS/U/./2018

UMOWA Nr TBS/U/./2018 Załącznik Nr 2 do Specyfikacji UMOWA Nr TBS/U/./2018 zawarta w dniu. 2018 roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7.

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR.../2010 - Projekt zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Strażą Miejską, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, którą reprezentuje:... zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZUO/.../2018

UMOWA NR ZUO/.../2018 UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ***

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO *** Zamówienie publiczne współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3

ZUO/102/116/2018/ŁR Załącznik nr 3 WZÓR UMOWA NR ZUO/.../2018 zwana dalej Umową zawarta w Szczecinie w dniu.2018 r. pomiędzy: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z o.o. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistycznej 22, 70-608 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: UMOWA nr W dniu. w Warszawie, pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014

WZÓR. Umowa nr EZ / /2014 Załącznik nr 2 do SIWZ nr EUEZ4-Ez1a-4202/32/2014 WZÓR Umowa nr EZ / /2014 Dnia.2014 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr ZUO/ /2018. Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Dnia.2018 r. w Szczecinie pomiędzy: Umowa nr ZUO/ /2018 Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Spółką z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Logistyczna 22, 70-608 Szczecin, wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR EZ2-Ez6 -.. /.. Zawarta w dniu. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, Warszawa, działająca przez Oddział w Warszawie Usługi

UMOWA NR EZ2-Ez6 -.. /.. Zawarta w dniu. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, Warszawa, działająca przez Oddział w Warszawie Usługi UMOWA NR EZ2-Ez6 -.. /.. Zawarta w dniu. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00 681 Warszawa, działająca przez Oddział w Warszawie Usługi NIP: 526-25-42-704 REGON: 017301607 00257 kapitał zakł.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE POIR, Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR z dnia 25 października 2018 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 12/CBR/2018: Wzór umowy UMOWA NR. /2018 zawarta w dniu...2018 r. w Lublinie (dalej zwana jako: Umowa ) pomiędzy: EnergoTech Lublin Sp. z o.o. Al. Witosa 16B 20-315

Bardziej szczegółowo

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie

7. Środki czystości powinny posiadać wymagane prawem normy, atesty bezpieczeństwa i certyfikaty. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Osoby podpisujące Umowę oświadczają, że są umocowane do podpisywania i składania oświadczeń woli w imieniu Strony, którą reprezentują ze skutkiem prawnym dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O Załącznik nr 3

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O Załącznik nr 3 M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-1 0 0 L e s z n o, u l. L i p o w

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową )

UMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego Nr Sprawy: TZ.2724.26.2018 UMOWA NR../2018/UZ sprzedaży kieszeniowych filtrów powietrza do instalacji wentylacji (zwana dalej Umową ) zawarta we Wrocławiu w dniu..

Bardziej szczegółowo

UMOWA do ZP/47/014/D/18/

UMOWA do ZP/47/014/D/18/ WZÓR UMOWY UMOWA do ZP/47/014/D/18/ zawarta w dniu 2018 r. w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. Wzór umowy. UMOWA Nr...

Załącznik nr 5. Wzór umowy. UMOWA Nr... Załącznik nr 5. Wzór umowy UMOWA Nr... W dniu.2018r. w Warszawie pomiędzy: Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie przy Placu Defilad 1 (01-901 Warszawa), NIP 525-15-75-083, REGON 000325713-00159,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA (wzór) Zawarta w dniu... 2018 roku w Krakowie, między: Gminą Miejską Kraków NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, z siedzibą w Krakowie, (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3/4,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, Tuczno reprezentowana przez.. Burmistrza, zwana dalej Zamawiającym zwanymi łącznie Stronami,

WZÓR UMOWY. Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, Tuczno reprezentowana przez.. Burmistrza, zwana dalej Zamawiającym zwanymi łącznie Stronami, Załącznik nr 5 Zapytanie Ofertowe z dn. 06.12.2017 WZÓR UMOWY zawarta dnia w pomiędzy: [ ], zwanym dalej Wykonawcą oraz Gmina Tuczno, ul. Wolności 6, 78-640 Tuczno reprezentowana przez. Burmistrza, zwana

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. pomiędzy:

Zawarta w dniu. pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu pomiędzy: Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 KRAKÓW, ul Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 3310/3311/184/OZ/MW/2018-OZP/45 Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2018

Znak sprawy: 3310/3311/184/OZ/MW/2018-OZP/45 Załącznik nr 3. WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2018 Znak sprawy: 3310/3311/184/OZ/MW/2018-OZP/45 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Nr WUP/OZP/ /2018 Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia.. pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, adres:

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa nr EZ / /2013

WZÓR. Umowa nr EZ / /2013 Załącznik nr 2 do WZÓR Umowa nr EZ / /2013 Dnia.2013 r. w Kielcach, pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014

1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 1 WZÓR UMOWY UMOWA NR../../2014 zawarta w dniu. r. pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową Piast z siedzibą we Wrocławiu ul. Bulwar Ikara 10B, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. -.. - a.. o treści

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1

UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 UMOWA Nr ZN/3412/505MZE/2017/1 zawarta w Koszalinie w dniu.. roku pomiędzy: ENERGA-OPERATOR SPÓŁKĄ AKCYJNĄ z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. Firmą: Organ rejestrowy:. Pozycja w rejestrze: reprezentowaną przez:

Umowa nr. zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym. Firmą: Organ rejestrowy:. Pozycja w rejestrze: reprezentowaną przez: Umowa nr zawarta w dniu.. r. w Białych Błotach pomiędzy: Portem Lotniczym Bydgoszcz S.A. z siedzibą przy ul. I. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa została zawarta na podstawie Zarządzenia nr 4/2014 Dyrektora Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U m o w a Nr. zawarta w dniu.. r. w Warszawie pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego, zwaną dalej Zamawiającym, ul. Nowowiejska 26 A 00-911 Warszawa NIP:

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: projekt umowy U M O W A zawarta w dniu. w Elblągu, pomiędzy Zarządem Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z o.o. ul. Browarna 90, 82-300 Elbląg, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie Wydział

Bardziej szczegółowo

UMOWA do ZP/9/014/D/19/

UMOWA do ZP/9/014/D/19/ WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA do ZP/9/014/D/19/ zawarta w dniu 2019 r. w Gdańsku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem Elektrotechniki i Automatyki z siedzibą w Gdańsku, ul. Gabriela Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło (projekt)

Umowa o dzieło (projekt) Umowa o dzieło (projekt) Załącznik nr 2 Zawarta w dniu pomiędzy:.. NIP:, regon:. reprezentowanym przez: 1./. zwanego dalej Wykonawcą, a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku z siedzibą

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR... 1 Przedmiot zamówienia

WZÓR UMOWY NR... 1 Przedmiot zamówienia Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY NR... zawarta w dniu...2016r. pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr I.6 do SIWZ UMOWA Nr zawarta w dniu.. 2017 r. w Białymstoku pomiędzy: Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku z siedzibą w Białymstoku przy,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. a firmą...zarejestrowaną w.. będącym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

Umowa nr.. a firmą...zarejestrowaną w.. będącym podatnikiem VAT o numerze identyfikacyjnym NIP. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Umowa nr.. Załącznik nr 4 W dniu...2019 r. w Świebodzinie, pomiędzy spółką: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzinie KRS 0000032476, NIP: 927-00-09-205, REGON:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów.

działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujących przepisów i ustalonych zwyczajów. Załącznik Nr 3 UMOWA NR./2018 zawarta w dniu...2018 r. w Bydgoszczy Chemwik sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-880), ul. Toruńska 324A, REGON: 341608654, NIP: 9532645251, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA - PROJEKT - 1 Przedmiot zamówienia

UMOWA - PROJEKT - 1 Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego UMOWA - PROJEKT - zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Zawiercie - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Leśnej 2, 42-400 Zawiercie NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT

Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT Załącznik nr 2 UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / Wzór

UMOWA NR / Wzór załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR / 2013 - Wzór na dostawę materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku, zawarta w Słupku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy WZÓR UMOWY. Umowa nr... / zawarta w dniu r. pomiędzy:

Załącznik nr 4 Formularz ofertowy WZÓR UMOWY. Umowa nr... / zawarta w dniu r. pomiędzy: Załącznik nr 4 Formularz ofertowy WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Umowa nr... / 2017 Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018

PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWY NR ZP/.../2018 Umowa zawarta w dniu... roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ

Załącznik Nr 17 do SIWZ Załącznik Nr 17 do SIWZ WZÓR UMOWY Część III Zamówienia - na dostawę sprzętu - urządzenia sieciowego firewall/wielozadaniowy system zabezpieczeń sieciowych na potrzeby Centrum Nauki Kopernik zawarta w

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 ASP-DAT-ZP- /2014 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 zawarta w Katowicach dnia. roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r.

W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3. U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. W Z Ó R U M OW Y Z ałączni k n r 3 U M O W A N R AB - I I / 2 2 5 / / 11 zawarta w dniu 08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie Pl. Batorego

Bardziej szczegółowo

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O

k o n t o : B a n k Z a c h o d n i W B K S. A. o / L E S Z N O M I E J S K I E P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S P Ó Ł K A Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O W I E D Z I A L N O Ś C I Ą 64-1 0 0 L e s z n o, u l. L i p o w

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

SIWZ WZÓR UMOWY na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT/AGD/ kanału zasilającego

SIWZ WZÓR UMOWY na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT/AGD/ kanału zasilającego SPB.260.2.2019 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY na zakup i dostawę pomocy dydaktycznych/sprzętu ICT/AGD/ kanału zasilającego zawarta w Białośliwiu dnia. roku pomiędzy: Gminą Białośliwie, ul. Ks. Kordeckiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

U M O WA N r / M C S /. / Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Zamawiającym Wykonawcą Wykonawcą

U M O WA N r / M C S /. / Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. Zamawiającym Wykonawcą Wykonawcą UMOWA Nr /MCS/./2016 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ulica Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści:

U M O W A. Dowódcę - Głównego Księgowego -... a firmą: zwaną w treści umowy WYKONAWCĄ. została zawarta umowa następującej treści: U M O W A Nr (PROJEKT) na stałą konserwację przeglądy okresowe i naprawy urządzeń klimatyzacyjnych wentylacyjnych w obiektach administrowanych przez Jednostkę Wojskową 2063 w kompleksie ul. Żwirki i Wigury

Bardziej szczegółowo

2D, NIP , REGON

2D, NIP , REGON UMOWA Nr.../PB/2017 zawarta w dniu... pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 08-530 Dęblin ul. Towarowa 2D, NIP 716-25-15-927, REGON 432311323, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18

WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 WZÓR UMOWY DZI-271-2/18 Zadanie I / II Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2018 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr..., zwanym dalej Wykonawcą

WZÓR UMOWY nr..., zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do Specyfikacji WZÓR UMOWY nr.. zawarta w dniu. roku w Warszawie pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Warszawa Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Mińskiej 52/54,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2017 zawarta w dniu.. 2017 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym Wykonawcą 1. Przedmiot umowy

UMOWA Nr.. (Wzór) 1. Bazą Lotnictwa Transportowego .. - Zamawiającym   Wykonawcą 1. Przedmiot umowy UMOWA Nr.. (Wzór) zawarta w dniu r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Bazą Lotnictwa Transportowego, z siedzibą: 00-909 Warszawa ul. Żwirki i Wigury 1C, NIP 522-101-72-08, którą reprezentuje:.. - Dowódca zwaną

Bardziej szczegółowo

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro)

Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej Euro) Załącznik nr 8 do SIWZ Druk - PROJEKT UMOWY NR... (dla usług konserwacyjnych powyżej 30 000 Euro) W dniu...w...pomiędzy: Województwem Małopolskim ul. Basztowa 22, 31 156 Kraków, NIP: 676-217-83-37 - Małopolskim

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Poprawiony załącznik nr 3 A Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Część II Zamówienia - na dostawę urządzeń na potrzeby Centrum Nauki Kopernik zawarta w dniu grudnia 2015 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

WZÓR UMOWY Część II Zamówienia - na dostawę urządzeń na potrzeby Centrum Nauki Kopernik zawarta w dniu grudnia 2015 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik Nr 16 do SIWZ WZÓR UMOWY Część II Zamówienia - na dostawę urządzeń na potrzeby Centrum Nauki Kopernik zawarta w dniu grudnia 2015 r., w Warszawie, zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT /2016

UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT /2016 WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR CeNT-362-16/2016 W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP:

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej; NIP, REGON ) reprezentowanej przez:...

(podstawa prawna prowadzenia działalności gospodarczej; NIP, REGON ) reprezentowanej przez:... Umowa Nr ZSZ.231/./2017/ZSG zawarta w Warszawie dnia... między: Załącznik nr 3 Miastem Stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, reprezentowanym przez Annę Chylińską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy:

UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: UMOWA NR. Zawarta w dniu. pomiędzy: P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 20-246, ul. Niepodległości 30/59, NIP 712-015-64-12, REGON 004164804 w imieniu którego działa: Marek Szczepaniak - wiceprezes,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..(projekt Umowy) zawarta w dniu r. w Warszawie zwana dalej Umową

Umowa nr..(projekt Umowy) zawarta w dniu r. w Warszawie zwana dalej Umową Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: Umowa nr..(projekt Umowy) zawarta w dniu. 2018 r. w Warszawie zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. r. pomiędzy :

Zawarta w dniu. r. pomiędzy : Umowa nr Zawarta w dniu r pomiędzy : Politechniką Krakowską im Tadeusza Kościuszki z siedzibą w: 31-155 KRAKÓW, ul Warszawska 24, zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a,

Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY....; a, Wzór umowy Nr ATZ _ZG_ATT_2014_EL_1923_2014 POPRAWIONY zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa, posiadający REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu zawarta w dniu UMOWA w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nr /2013 na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina.

Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina. Umowa o świadczenie usług w zakresie : Wykonanie wycinki 17 szt. drzew gatunku topola na terenie miasta Koszalina. nr /2019 zawarta dnia.. r. w Koszalinie pomiędzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT- UMOWA nr...

- PROJEKT- UMOWA nr... Sprawa nr: 3/2019/PN Załącznik nr 2 do SIWZ - PROJEKT- UMOWA nr... zawarta w dniu.. 2019r. w Bielsku-Białej pomiędzy Galerią Bielską BWA z siedzibą ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy:

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert. UMOWA nr.. (Umowa) zawarta w Warszawie dnia 2014 r. pomiędzy: spółką z siedzibą z Radomiu, 26-617 Radom, ul. Grobickiego 23, zarejestrowaną w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 18 do SIWZ

Załącznik Nr 18 do SIWZ Załącznik Nr 18 do SIWZ WZÓR UMOWY na część IV zamówienia, tj. na dostawę laptopów, komputerów, dysków SSD, minikomputerów, toreb i plecaków na potrzeby Centrum Nauki Kopernik zawarta w dniu. 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR. WZÓR. zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy: reprezentowaną przez: zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez: UMOWA NR. WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu. w Kielcach pomiędzy:. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a. reprezentowaną przez:. zwaną dalej Wykonawcą, zawarto umowę o następującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści:

UMOWA nr. na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) została zawarta umowa o następującej treści: W dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA nr Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowanym na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 05.11.2015 r. Nr GP-OR.0052.4318.2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Umowa nr.../2019 zawarta w dniu.. 2019 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy;

UMOWA. zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy; ZAŁĄCZNIK NR 5.2 UMOWA zawarta w dniu 2018 r. w Warszawie pomiędzy; Polską Operą Królewską, z siedzibą w Warszawie, (00-695) ul. Nowogrodzka 49, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo