Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Amerykańska Akademia Periodontologii. New Guidelines of the American Academy of Periodontology"

Transkrypt

1 Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, ISSN X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Renata Górska Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Periodontologii New Guidelines of the American Academy of Periodontology Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Streszczenie Diagnostyka, plan leczenia, rokowanie w chorobach przyzębia są niezwykle ważne w podstawowej i specjalistycznej praktyce lekarskiej. Dlatego w artykule opisano aktualne wytyczne dotyczące prowadzenia pacjenta z chorobą przyzębia opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Periodontologiczne (AAP). Przedstawiono kolejne etapy związane z badaniem, rozpoznaniem, planem leczenia, a także oceną przeprowadzonego leczenia i prognozowania przebiegu periodontopatii (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47 51). Słowa kluczowe: choroby przyzębia, badanie periodontologiczne, rozpoznanie periodontologiczne, leczenie periodontologiczne, Amerykańska Akademia Periodontologii. Abstract Diagnostics, treatment plan, prognosis in periodontal diseases is very important in both basic and specialist dental practice. In this article we show the current guidelines for the management of the patient with periodontal disease, created by American Periodontal Association (AAP). The article presents next steps related to examination, diagnosis, treatment plan and evaluation of the medical treatment and prognosis in the periodontal disease process (Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 47 51). Key words: periodontal diseases, periodontal examination, periodontal diagnosis, periodontal treatment, American Academy of Periodontology. Kilka lat temu autorka przedstawiła na łamach czasopisma Dental and Medical Problems [1] wytyczne dotyczące diagnozowania chorób przyzębia opracowane przez Amerykańską Akademię Periodontologiczną (AAP). Minęło kilka lat i AAP ponownie analizując obserwacje kliniczne i laboratoryjne z zakresu diagnostyki i leczenia chorób przyzębia opracowało nowe wytyczne, uwzględniając rozwijające się kierunki w dziedzinie periodontologii, tj. oral medicine i implantologię. W dalszej części artykułu autorka przedstawia ogólny zarys tego opracowania, który wyznacza zakres, cel oraz procedury niezbędne do leczenia periodontologicznego. Wytyczne te zostały opisane, aby pomóc wszystkim członkom zespołu stomatologicznego, który prowadzi leczenie periodontologiczne i powinien być skoncentrowany na leczeniu kompleksowym. Mogą one być także pomocne osobom, które nadzorują nauczanie lub określają zasady terapii periodontologicznej. W wytycznych uwzględniono wnioski z najważniejszych publikacji z zakresu periodontologii w ostatnim czasie [2 40]. W wyniku postępu wiedzy o możliwościach leczenia periodontologicznego u większości pacjentów można zachować uzębienie przez całe życie (co niestety nie jest prawdą, ponieważ przeprowadzone w Polsce badania wykazują, że po 65. r.ż. przeciętny Polak ma w jamie ustnej tylko 6 zębów), jeśli przestrzegają oni zasad dotyczących prawidłowej higieny i są poddawani stałej opiece stomatologicznej. Periodontologia jest specjalnością stomatologiczną, która obejmuje zapobieganie, diagnostykę i leczenie chorób tkanek otaczających i podtrzymujących ząb lub wszczepy zębowe. Zakres tej specjalności obejmuje również utrzymanie zdrowia, funkcji, komfortu oraz estetyki wszystkich struktur podtrzymujących zęby w jamie ustnej.

2 48 R. Górska Zdrowe przyzębie charakteryzuje się brakiem zapalenia, które klinicznie objawia się zaczerwienieniem i krwawieniem podczas badania. Badanie periodontologiczne Kompleksowa ocena stanu zdrowia pacjenta, historia choroby i czynniki ryzyka są podstawą do określenia rozpoznania periodontologicznego, a także rozważania możliwości leczenia implantologicznego. Pacjenci powinni być poddani kompleksowemu badaniu z uwzględnieniem zidentyfikowanych czynników ryzyka na podstawie przynajmniej rocznej obserwacji. Ocena stanu zdrowia chorego powstaje po przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem, w którym opisuje się dolegliwości chorego, wywiadu medycznego i ogólnostomatologicznego, badania klinicznego i radiologicznego, testów mikrobiologicznych, genetycznych, biochemicznych i innych testów diagnostycznych, które mogą być użyte w poszczególnych przypadkach do oceny stanu tkanek przyzębia i wybranych kieszonek. W badaniu kompleksowym powinny się znaleźć następujące procedury: badanie zewnątrz- i wewnątrzustne, aby stwierdzić czy występują nieperiodontologiczne choroby w jamie ustnej, badanie zębów i implantów, aby ocenić: stan dziąsła i przyległych struktur, głębokość kieszonek (PD), szerokość dziąsła zrogowaciałego, recesje dziąsła, położenie przyczepu łącznotkankowego (CAL), stan zapalny przez pomiar wskaźnika krwawienia (BI) i wypływu płynu dziąsłowego oraz stopnia odsłonięcia przestrzeni międzykorzeniowych i zespołów endo-periodontalnych, ocena obecności płytki nazębnej i kamienia nazębnego, ich rozmieszczenie oraz ocena stopnia nasilenia zapalenia dziąsła, badanie dentystyczne obejmujące ocenę próchnicy, relacji kontaktów międzyzębowych, stanu wypełnień i uzupełnień protetycznych zębów lub implantów, badanie zgryzu, które nie może ograniczać się do określenia odstępstw od normy zgryzowej, ale powinno także obejmować określenie stopnia rozchwiania zębów i implantów w następstwie urazu zgryzowego oraz przyczepu wędzidełek, interpretacja wysokiej jakości radiogramów w celu dokonania całościowej wizualizacji każdego zęba lub implantu oraz ocena jakości i ilości kości oraz ustalenie rodzaju ubytku kostnego, ocena potencjalnych związków choroby przyzębia z chorobami ogólnymi, ocena potencjalnej celowości leczenia implantologicznego, określenie i ocena czynników ryzyka pacjenta, takich jak: wiek, cukrzyca, palenie tytoniu, choroby serca i inne choroby ogólne związane z rozwojem lub progresją choroby przyzębia. Ustalenie rozpoznania, rokowania i planu leczenia Obserwacje kliniczne razem z rozpoznaniem i rokowaniem powinny być użyteczne do opracowania logicznego planu leczenia, aby usunąć lub złagodzić objawy choroby przyzębia i zatrzymać lub spowolnić tym samym postęp choroby. Plan leczenia powinien zawierać metody oraz kolejność zastosowania procedur związanych z terapią, które mogą obejmować leczenie niechirurgiczne, chirurgiczne wraz ze sterowaną regeneracją tkanek lub leczenie implantologiczne. Kiedy zachodzi potrzeba, należy rozważyć: konsultacje specjalistyczne, chirurgiczne i niechirurgiczne leczenie choroby przyzębia i zapalenia okołowszczepowego (periimplantitis), konsultacje lub leczenie w zakresie protetyki, ortodoncji lub endodoncji, regularną ocenę stanu przyzębia podczas aktywnego leczenia i fazy podtrzymującej, wykonanie testów genetycznych, mikrobiologicznych i biochemicznych w czasie leczenia, występowanie czynników ryzyka, ale nie ograniczających się wyłącznie do cukrzycy i palenia tytoniu, które odgrywają istotną rolę w rozwoju, progresji i leczeniu chorób przyzębia oraz leczenie podtrzymujące, które obejmuje ciągłą i powtarzaną ocenę stanu przyzębia. Przed rozpoczęciem leczenia należy uzyskać świadomą zgodę pacjenta na proponowane procedury. Informacja dla pacjenta powinna zawierać: rozpoznanie, etiologię, proponowane leczenie, terapię alternatywną oraz rokowanie z/lub bez uwzględnieniem proponowanego schematu leczenia podstawowego i alternatywnego; rekomendacje do zgłoszenia się do innych specjalistów; wzmiankę o przewidywalnym ryzyku podjętego leczenia oraz możliwych powikłaniach związanych z wybranym schematem leczenia łącznie z niepowodzeniem leczenia (z ostateczną utratą zębów lub implantów); adnotację o możliwej do wystąpienia w przyszłości potrzebie leczenia podtrzymującego przyzębie po aktywnej fazie leczenia ze względu na potencjalną możliwość powrotu choroby.

3 Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Periodontologii 49 Procedury lecznicze Wskazane leczenie powinno obejmować: edukację pacjenta dotyczącą higieny jamy ustnej i czynników ryzyka, rozważenie konsultacji innych specjalistów, kontrolowanie związków między periodontopatią a chorobami ogólnymi, dokładne usunięcie nad- i poddziąsłowych złogów nazębnych (SRP skaling and root planning), jeśli zachodzi taka potrzeba zastosowanie środków chemioterapeutycznych, aby zmniejszyć, usunąć lub zmienić skład flory bakteryjnej albo zmodyfikować odpowiedź gospodarza przez ich podanie miejscowe lub ogólne, resekcyjne leczenie chirurgiczne, aby zmniejszyć lub usunąć kieszonki patologiczne, przez co zostaną stworzone warunki do prawidłowej higieny jamy ustnej. Procedury w obrębie tkanek miękkich obejmują m.in. gingiwektomię, gingiwoplastykę i inne zabiegi śluzówkowodziąsłowe; procedury na tkance kostnej plastykę wyrostka zębodołowego, a zabiegi w obrębie tkanek twardych zęba hemisekcję i/lub resekcję korzenia, procedury regeneracyjne w obrębie tkanek przyzębia, które obejmują sterowaną regenerację tkanek z zastosowaniem błon odtwórczych, przeszczep tkanki kostnej i inne, chirurgię plastyczną odtworzenie brodawek dziąsłowych, korektę zdeformowanych tkanek miękkich, terapię okluzyjną, która obejmuje przemieszczanie zębów, korektę zgryzu, szynowanie i wykonanie szyn zgryzowych, zabiegi periodontologiczne przed wykonaniem uzupełnienia protetycznego zabiegi płatowe, resekcyjne i regeneracyjne oraz śluzówkowo- -dziąsłowe dla wydłużenia koron klinicznych zębów, ekstrakcje zębów, korzeni lub implantów, chirurgiczne umieszczanie implantów i leczenie periimplantitis, zabiegi wspomagające leczenie ortodontyczne, np. frenulektomia, zabiegi końcowe, które obejmują także ocenę stanu przyzębia po leczeniu z badaniem stanu higieny jamy ustnej z zaleceniem poprawy, jeśli jest to konieczne. Ocena przeprowadzonego leczenia Pacjent powinien być poinformowany dlaczego i jak powinna wyglądać higiena jamy ustnej oraz powinien wiedzieć, jakie czynniki ryzyka mogą wpływać u niego na rozwój choroby przyzębia. Należy przeprowadzić wszystkie możliwe zabiegi lecznicze. Należy ocenić reakcję organizmu pacjenta na leczenie oraz sprawdzić czy zostały osiągnięte cele terapii. Konieczne jest zalecanie pacjentowi leczenia ortodontycznego, protetycznego, jeśli tylko dane warunki przyczyniają się do występowania lub podtrzymania choroby przyzębia. Po zakończeniu aktywnego leczenia periodontopatii lub perimplantitis dla każdego pacjenta powinien być dobrany odpowiedni program podtrzymujący. Powinien on obejmować także ciągłą analizę czynników ryzyka, ale nie ograniczać się tylko do kontroli palenia tytoniu i cukrzycy. Czynniki modyfikujące wyniki leczenia Wyniki leczenia periodontologicznego mogą być niekorzystnie modulowane przez takie czynniki, jak: choroby ogólne, nieodpowiednio kontrolowana higiena jamy ustnej (płytka nazębna) oraz nieznane lub nieokreślone czynniki etiologiczne (np. bezobjawowe zmiany endo-periodontalne), a także czynniki zależne całkowicie od pacjenta wynikające z nieprzestrzegania zaleceń oraz czynniki środowiskowe, takie jak palenie tytoniu i stres, oraz zaburzenia zgryzu, wady anatomiczne i czynniki jatrogenne. Pacjenci, u których nie można było zastosować wszystkich możliwych zabiegów leczniczych, np. odmawiający lub opóźniający leczenie, z ograniczeniami (np. finansowymi) lub niepoddający się zalecanym procedurom powinni być leczeni paliatywnie dla uzyskania możliwie najlepszego stanu tkanek przyzębia. Leczenie podtrzymujące W chwili zakończenia aktywnego leczenia periodontologicznego kolejne wizyty w ramach fazy podtrzymującej powinny obejmować: podanie zawsze aktualnej informacji o zdrowiu przyzębia i przebiegu leczenia, ocenę obecnego stanu tkanek miękkich, zarówno wokół zębów, jak i implantów oraz samych twardych tkanek zębów. W uzasadnionych przypadkach pacjenta należy skierować

4 50 R. Górska na leczenie specjalistyczne lub wykonać zdjęcie radiologiczne, ocenę stanu higieny z ponownym instruktażem, kiedy jest to wskazane, mechaniczne oczyszczenie zębów, aby usunąć płytkę nazębną, biofilm poddziąsłowy, przebarwienia i kamień nad- i poddziąsłowy. Miejscowo (dokieszonkowo) mogą być deponowane środki chemioterapeutyczne, jako uzupełnienie leczenia w przypadku periodontopatii nawracającej lub opornej na leczenie, regularną ocenę czynników ryzyka w celu identyfikacji osób podatnych na wystąpienie gwałtownego pogorszenia stanu tkanek wokół zębów i implantów, mającą na celu ich usunięcie (czynniki modyfikowalne, np. nikotynizm) lub zmniejszenie ich oddziaływania, ustalenie właściwych przerw w fazie podtrzymującej. Pacjent powinien być cały czas informowany o: obszarach uporczywej, nawracającej, opornej na leczenie periodontopatii lub nowych miejscach z chorobą przyzębia albo powikłaniami okołowszczepowymi; zmianach w rokowaniu i czynnikach ryzyka związanych z chorobą przyzębia; zaleceniach dalszego lub ponownego leczenia choroby przyzębia lub wskazanych miejsc w przyzębiu; stanie wszczepów zębowych; innych problemach występujących w jamie ustnej, które mogą dotyczyć występowania próchnicy, stanu wypełnień i chorób związanych z błoną śluzową jamy ustnej; zmianach, które nakazują odesłać pacjenta na konsultację z lekarzami innej specjalności stomatologicznej lub medycznej. Piśmiennictwo [1] Górska R.: Sprawozdanie z zebrania kierowników akademickich ośrodków periodontologicznych. Dent. Med. Probl. 2002, 39, [2] American Academy of Periodontology: Diabetes and periodontal diseases (position paper). J. Periodontol. 2000, 71, [3] American Academy of Periodontology: Epidemiology of periodontal disease (position paper). J. Periodontol. 1996, 67, [4] American Academy of Periodontology: Guidelines for the management of patients with periodontal diseases. J. Periodontol. 2006, 77, [5] American Academy of Periodontology: Periodontal maintenance (position paper). J. Periodontol. 2003, 74, [6] American Academy of Periodontology: Periodontal regeneration (position paper). J. Periodontol. 2005, 76, [7] American Academy of Periodontology: Statement on risk assessment. J. Periodontol. 2008, 79, 202. [8] Armitage G.C.: Development of a classification system for periodontal diseases and conditions. Ann. Periodontol. 1999, 4, 1 6. [9] Axelsson P., Nystrom B., Lindhe J.: The long-term effect of a plaque control program on tooth mortality, caries, and periodontal disease in adults. Results after 30 years of maintenance. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, [10] Bouchard P., Boutouyrie P., Mattout C., Bourgeois D.: Risk assessment for severe clinical attachment loss in an adult population. J. Periodontol. 2006, 77, [11] Cobb C.M.: Non-surgical pocket therapy: Mechanical. Ann. Periodontol. 1996, 1, [12] Cortellini P., Tonetti M.: Long-term tooth survival following regenerative treatment of intrabony defects. J. Periodontol. 2004, 75, [13] Douglass C.W.: Risk assessment and management of periodontal disease. J. Am. Dent. Assoc. 2006, 137 (Suppl.), 27S 32S. [14] Esposito M., Grusovin M.G., Kakisis I., Coulthard P., Worthington H.V.: Interventions for replacing missing teeth: Treatment of peri-implantitis. Cochrane Database Syst. Rev. 2008, 2, CD [15] Franek E., Klamczynska E., Ganowicz E., Blach A., Budlewski T., Gorska R.: Association of chronic periodontitis with left ventricular mass and central blood pressure in treated patients with essential hypertension. Am. J. Hypertens. 2009, 22, [16] Garcia R.I., Nunn M.E., Dietrich T.: Risk calculation and periodontal outcomes. Periodontology 2000, 2009, 50, [17] Gunsolley J.C., Murphy K.G.: Guided tissue regeneration for the treatment of periodontal intrabony and furcation defects. A systematic review. Ann. Periodontol. 2003, 8, [18] Haffajee A.D., Socransky S.S., Gunsolley J.C.: Systemic anti-infective periodontal therapy. A systematic review. Ann. Periodontol. 2003, 8, [19] Hanes P.J., Purvis J.P.: Local anti-infective therapy: Pharmacological agents. A systematic review. Ann. Periodontol. 2003, 8, [20] Harrel S.K., Nunn M.E.: Longitudinal comparison of the periodontal status of patients with moderate to severe periodontal disease receiving no treatment, non-surgical treatment, and surgical treatment utilizing individual sites for analysis. J. Periodontol. 2001, 72, [21] Heitz-Mayfield L.J., Trombelli L., Heitz F., Needleman I., Moles D.: A systematic review of the effect of surgical debridement vs non-surgical debridement for the treatment of chronic periodontitis. J. Clin. Periodontol. 2002, 29 (Suppl. 3),

5 Nowe wytyczne Amerykańskiej Akademii Periodontologii 51 [22] Hung H.C., Douglass C.W.: Meta-analysis of the effect of scaling and root planing, surgical treatment, and antibiotic therapies on periodontal probing depth and attachment loss. J. Clin. Periodontol. 2002, 29, [23] Jenkins W.M., Papapanou P.N.: Epidemiology of periodontal disease in children and adolescents. Periodontology 2000, 2001, 26, [24] Kim T.S., Schenk A., Lungeanu D., Reitmeir P., Eickholz P.: Non-surgical and surgical periodontal therapy in single-rooted teeth. Clin. Oral Invest. 2007, 11, [25] Kornman K.S.: Mapping the pathogenesis of periodontitis: A new look. J. Periodontol. 2008, 79 (Suppl. 8), [26] Kornman K.S., Crane A., Wang H.Y.: The interleukin-1 genotype as a severity factor in adult periodontal disease. J. Clin. Periodontol. 1997, 24, [27] Kotsovilis S., Karoussis I.K., Triant M., Fourmoseuses I.: Therapy of peri-implantitis: A systemic review. J. Clin. Periodontol. 2008, 35, [28] Michalowicz B.S., Diehl S.R., Gunsolley J.C.: Evidence of a substantial genetic basis for risk of adult periodontitis. J. Periodontol. 2000, 71, [29] Mombelli A., Lang N.P.: The diagnosis and treatment of peri-implantitis. Periodontology 2000, 1998, 17, [30] Murphy K.G., Gunsolley J.C.: Guided tissue regeneration for the treatment of periodontal intrabony and furcation defects. A systematic review. Ann. Periodontol. 2003, 8, [31] Needleman I., Tucker R., Giedrys-Leeper E., Worthington H.: Guided tissue regeneration for periodontal intrabony defects. A Cochrane systematic review. Periodontology 2000, 2005, 37, [32] Nunn M.E.: Understanding the etiology of periodontitis: An overview of periodontal risk factors. Periodontology 2000, 2003, 32, [33] Oates T.W., Robinson M., Gunsolley J.C.: Surgical therapies for the treatment of gingival recession. A systematic review. Ann. Periodontol. 2003, 8, [34] Offenbacher S.: Periodontal diseases: Pathogenesis. Ann. Periodontol. 1996, 1, [35] Page R.C., Offenbacher S., Schroeder H.E., Seymour G.J., Kornman K.S.: Advances in the pathogenesis of periodontitis: Summary of developments, clinical implications, and future directions. Periodontology 2000, 1997, 14, [36] Preshaw P.M., Heasman P.A.: Periodontal maintenance in a specialist periodontal clinic and in general dental practice. J. Clin. Periodontol. 2005, 32, [37] Roos-Jansaker A.M., Renvert S., Egelberg J.: Treatment of peri-implant infections: A literature review. J. Clin. Periodontol. 2003, 30, [38] Socransky S.S., Haffajee A.D., Cugini M.A., Smith C., Kent R.L. Jr.: Microbial complexes in subgingival plaque. J. Clin. Periodontol. 1998, 25, [39] Tonetti M.S., Cortellini P., Lang N.P.: Clinical outcomes following treatment of human intrabony defects with GTR/bone replacement material or access flap alone. A multicenter randomized controlled clinical trial. J. Clin. Periodontol. 2004, 31, [40] Trombelli L.: Which reconstructive procedures are effective for treating the periodontal intraosseous defect? Periodontology 2000, 2005, 37, Adres do korespondencji: Renata Górska Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia IS WUM ul. Miodowa Warszawa tel./faks: Praca wpłynęła do Redakcji: r. Po recenzji: r. Zaakceptowano do druku: r. Received: Revised: Accepted:

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH

KOMPLEKSOWE LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM ENDODONTYCZNO PRZYZĘBNYM NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYPADKÓW KLINICZNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 1, 93 98 MARIA WIERNICKA-MENKISZAK, MARLENA TRĄBSKA-ŚWISTELNICKA, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK 1, MARIUSZ

Bardziej szczegółowo

Związek stanu klinicznego przyzębia z wykładnikami przebiegu zawału serca

Związek stanu klinicznego przyzębia z wykładnikami przebiegu zawału serca prace oryginalne Dent. Med. Probl. 2012, 49, 4, 515 522 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Monika Włosowicz¹, A, B, D F, Beata Wożakowska-Kapłon 1, 2, A, D

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka-Menkiszak, Renata Samulak-Zielińska

Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka-Menkiszak, Renata Samulak-Zielińska Prace poglądowe Dent. Med. Probl. 2012, 49, 1, 95 102 ISSN 1644-387X Copyright by Wroclaw Medical University and Polish Dental Society Elżbieta Dembowska, Maria Wiernicka-Menkiszak, Renata Samulak-Zielińska

Bardziej szczegółowo

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku

Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Folia Medica Lodziensia, 2012, 39/1:71-84 Jednostronny brak skrzydłowy w żuchwie jako problem implantologiczno-protetyczny opis przypadku Unilateral missing posterior teeth in the mandibule as a problem

Bardziej szczegółowo

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech

Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Borgis Porzuć nałóg zachowaj swój uśmiech Bartłomiej Górski, Anita Misztalewska, Renata Górska, *Maciej Zaremba Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Warszawski Uniwersytet Medyczny Kierownik Zakładu:

Bardziej szczegółowo

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT?

LECZENIE ENDODONTYCZNE CZY IMPLANTOLOGICZNE? ENDODONTIC TREATMENT OR DENTAL IMPLANT TREATMENT? ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2008, 54, 3, 89 93 LESZEK MYŚLIWIEC, KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, BARTOSZ ŁUSZCZYŃSKI, MICHAŁ LESIAKOWSKI, KRZYSZTOF

Bardziej szczegółowo

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków

Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków Borgis Leczenie stomatologiczne w zapobieganiu i terapii nawrotu zespołu nerczycowego u dzieci. Opis dwóch przypadków *Dorota Olczak-Kowalczyk 1, Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska 2, Anna Piróg 1, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI

implants 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Wydarzenia X Jubileuszowy Kongres OSIS-EDI ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 czerwiec 1/2013 international magazine of oral implantology 12013 wydanie polskie Praktyka Innowacyjne terapie Opinie Porównanie systemów implantologicznych

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne dla pacjentów

Materiały informacyjne dla pacjentów Materiały informacyjne dla pacjentów HIGIENA I PROFILAKTYKA W trosce o zdrowie zębów naszych pacjentów zwracamy szczególną uwagę na wszelkie zabiegi profilaktyczne wykonywane zarówno przez nas w gabinecie

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji W STOMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program podstawowy dla lekarzy stomatologów po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2002 Program

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. n. med. Renata Górska konsultant krajowy ds. periodontologii

prof. dr hab. n. med. Renata Górska konsultant krajowy ds. periodontologii prof. dr hab. n. med. Renata Górska konsultant krajowy ds. periodontologii Z okazji II Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej chciałabym zwrócić Państwa uwagę na niezwykle ważny problem, który jest przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r.

PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA. Warszawa, 2014 r. PROJEKT PROGRAMU ZDROWOTNEGO PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA Warszawa, 2014 r. Autorzy: Artur Walkiewicz Anna Kłak Emilia Gawińska Redakcja naukowa: dr Filip Raciborski Redakcja językowa: Akapit-Art Dorota

Bardziej szczegółowo

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH

BRAK KŁÓW W SZCZĘCE KOMPLEKSOWE LECZENIE ORTODONTYCZNO-PROTETYCZNE Z WYKORZYSTANIEM IMPLANTÓW ŚRÓDKOSTNYCH ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2009, 55, 3, 65 69 KATARZYNA SPORNIAK-TUTAK, MARCIN TUTAK 1, MAGDALENA MIEDZIK 1, LESZEK MYŚLIWIEC BRAK KŁÓW W

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia

Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia EMA NUMERU dr hab. n. med. Jan Wnukiewicz, prof. nadzw. 1, dr hab. omasz Konopka, prof. nadzw. 2, praca recenzowana Chirurgiczne leczenie chorób przyzębia eriodontologia jako dział nauk stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych

Badania kontrolne po leczeniu w najczęstszych nowotworach litych u dorosłych Rekomendacje Recommendations NOWOTWORY Journal of Oncology 2014, volume 64, number 5, 415 435 DOI: 10.5603/NJO.2014.0070 Polskie Towarzystwo Onkologiczne ISSN 0029 540X www.nowotwory.viamedica.pl Badania

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego TEMAT NA CZASIE Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Zastosowanie lasera diodowego w chirurgii tkanek miękkich jamy ustnej Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy,

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis

implants oral implantology 42013 wydanie polskie Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku Periimplantitis ISSN ISSN 1896-1444 Cena: 29 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 8 grudzieƒ 4/2013 oral implantology international magazine of 42013 wydanie polskie ICV: 4,27 pkt. Praktyka Implant ramowy podokostnowy Opis przypadku

Bardziej szczegółowo

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu

Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu PRACA POGLĄDOWA Rehabilitacja szpitalna u pacjentów po operacji guza mózgu Hospital rehabilitation in patients after brain tumor operation Jarosław Pasek 1, Tomasz Pasek 2, Piotr Ładziński 3, Aleksander

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie lasera diodowego

Zastosowanie lasera diodowego Słowa kluczowe: laser diodowy, laser półprzewodnikowy, laser Picasso Key words: diode laser, semiconductor laser, Picasso laser lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj, dr n. med. Anna Dudko, prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski...

www.mededu.pl Vol. 4/Nr 2(14)/2010 Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz List od redaktora Jacek Lewandowski... Przewodniczący Rady Naukowej prof. nadzw. dr hab. n. med. Artur Mamcarz Rada Naukowa prof. dr hab. n. med. Andrzej Budaj prof. dr hab. n. med. Krzysztof Filipiak prof. dr hab. n. med. Piotr Hoffman prof.

Bardziej szczegółowo

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek

implants oral implantology _Opis przypadku Implantacja w odcinku estetycznym _Chirurgia stomatologiczna Regeneracja tkanek Vol. 9 czerwiec 2014 ISSN 1896-1444 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) international magazine of oral implantology 2 2014 wydanie polskie MNiSW: 6 pkt. ICV: 4,27 pkt. Motyw okładki dzięki uprzejmości dr Scott

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2

Klinika Chorób Wewnętrznych i Rehabilitacji Kardiologicznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2 259 G E R I A T R I A 21; 4: 259-273 Akademia Medycyny ARTYKUŁ POGLĄDOWY/REVIEW PAPER Otrzymano/Submitted: 11.9.21 Zaakceptowano/Accepted: 13.9.21 Miejsce atorwastatyny w redukcji ryzyka sercowonaczyniowego

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X MAJ-CZERWIEC 2012 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL.

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X MAJ-CZERWIEC 2012 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 1 News Wewnątrz numeru: Laser Tribune Cosmetic Tribune DENTAL TRIBUNE Polish Edition DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X MAJ-CZERWIEC 2012 www.dental-tribune.com

Bardziej szczegółowo

Zanik kości wyrostka zębodołowego i ciężkie zapalenie przyzębia.

Zanik kości wyrostka zębodołowego i ciężkie zapalenie przyzębia. 2 Opinie DENTAL TRIBUNE Polish Edition Tkanki jamy ustnej zawierają cenne komórki macierzyste Wywiad z dr. Minoru Ueda z Japonii Dr Minoru Ueda Inżynieria tkankowa opiera się na założeniu, że istnieje

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo