Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac."

Transkrypt

1

2

3 Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane tytu³y rozdzia³owe. Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Wydawca nie ponosi adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody powsta³e w wyniku naruszenia praw osób trzecich oraz wykorzystania informacji zawartych w publikacji. Wydawca Fundacja Edukacji Rynku Kapita³owego ul. Ksi¹ êca 4, Warszawa Projekt i sk³ad: EK-Art Copyright by Fundacja Edukacji Rynku Kapita³owego, Warszawa 2006 ISBN

4 Wybór artyku³ów napisanych przez m³odzie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych w pierwszej, drugiej i trzeciej edycji Konkursu na artyku³ prasowy o gie³dzie i rynku kapita³owym, zorganizowanego przez Fundacjê Edukacji Rynku Kapita³owego. Warszawa 2006

5

6 Inwencja m³odych nie zna granic... Organizowany corocznie przez Fundacjê Edukacji Rynku Kapita³owego Konkurs na najciekawszy artyku³ prasowy poœwiêcony rynkowi kapita³owemu pokazuje, e o inwestowaniu mo na pisaæ na wiele, czêsto zaskakuj¹cych sposobów. Mo na pisaæ w konwencji: greckiego mitu (jak ma nie rozpalaæ wyobraÿniatena graj¹ca na kontraktach terminowych?), parodii romansu (fryzjerka Marzenka ucz¹ca siê inwestowania pod pozorem flirtu z uroczym klientem Mac Lerre'em), wierszem pisanej bajki z mora³em (o leniwym Jasiu, który gie³dê poj¹æ siê oœmieli³ ), gotowego scenariusza na film edukacyjny z Kubusiem Puchatkiem i K³apouchym w rolach g³ównych, wywiadu prasowego o inwestycjach gie³dowych w Marsjañskie bogactwa, a nawet utworów, które z powodzeniem mog³yby znaleÿæ siê w repertuarze zespo³ów pop, rap czy hip-hop. Prace nades³ane na nasz Konkurs unaoczniaj¹, jak rynek kapita³owy postrzegaj¹ setki m³odych autorów, na co dzieñ uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Cieszy nas niezmiernie, e m³odzi ludzie tak dobrze czuj¹ temat to œwietny prognostyk, pokazuje, e dojrzewa pokolenie m¹drych, rozs¹dnych inwestorów, pokolenie rozumiej¹ce zasady funkcjonowania rynku kapita³owego i inwestycji finansowych. Nasz¹ ksi¹ kê pt.: i bogowie inwestuj¹ zbiór artyku³ów wybranych spoœród kilkuset najciekawszych, adresujemy przede wszystkim do uczniów i ich nauczycieli. Dla pierwszych to œwietny podrêcznik wprowadzaj¹cy w meandry rynku kapita³owego, choæ podrêcznik to akurat niezrêczne s³owo, bowiem teksty autorstwa m³odych ludzi niewiele maj¹ wspólnego z suchym podrêcznikowym przekazem s¹ ywe, ciekawe, czêstokroæ bardzo dowcipne, pogodne. Ich lektura to czysta przyjemnoœæ, tak e dla tych, którzy, delikatnie mówi¹c, nie przepadaj¹ za s³owem pisanym. Dla nauczycieli ksi¹ ka ta mo e byæ œwietnym przewodnikiem i pomoc¹ dydaktyczn¹. Zyskaj¹ dziêki niej wiedzê, które aspekty rynku kapita³owego najbardziej krêc¹ m³odych ludzi, jakim jêzykiem o nich mówiæ, jakich porównañ u ywaæ ta ksi¹ ka to studnia pomys³ów mog¹cych bez w¹tpienia uatrakcyjniæ zajêcia z przedsiêbiorczoœci, a nawet z historii czy matematyki. Wszystkim Autorom prac dziêkujemy za artyku³y, zwyciêzcom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom kolejnych edycji Konkursu yczymy sukcesów!!! Fundacja Edukacji Rynku Kapita³owego

7

8 Prace nagrodzone opublikowane w... i bogowie inwestuj¹... i bogowie inwestuj¹ Katarzyna Kasiñska Burmistrz Miasta Przyjaznego Inwestorom 2015 r. Mateusz Burczyk Ma³e co nieco o rynku kapita³owym Anna Latos Historia gie³dy papierów wartoœciowych Katarzyna Puchacz Nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹ Agata Skoczylas Cyfrowa Twierdza SA Urszula Mirowska Czaruj¹cy Mac Lerre z Domu Wschodz¹cego S³oñca Dorota Warsiñska Zamiast skarpety S³awomir Krempa Transakcje z Marsa! Bart³omiej Rybak Gie³da to nie kasyno Anna Wac³awik Przepis na rekina (gie³dowego) Tomasz Krzysztofiak Prace wyró nione opublikowane w... i bogowie inwestuj¹ Niesamowite i zaskakuj¹ce Karolina Fijo³ek Panika na gie³dzie Ewelina Kratzke Instynkt inwestycyjny Ma³gorzata Oleksów Z pamiêtnika m³odego gracza gie³dowego Monika Parecka Czym s¹ papiery wartoœciowe? ukasz Niewiadomy Gie³dowa inwestycja to dobra propozycja Izabela Misiewicz Jak zostaæ rekinem gie³dowym? Joanna Wójcik Zysk czy strata, czyli gra gie³dowa Sebastian Frontczak Wirtualne inwestowanie Marta Maliczak

9

10 Spis prac INWESTYCJE FINANSOWE Katarzyna Kasiñska Mateusz Burczyk... i bogowie inwestuj¹ 13 Burmistrz Miasta Przyjaznego Inwestorom r. 17 RYNEK KAPITA OWY Anna Latos Ma³e co nieco o rynku kapita³owym 25 INSTYTUCJE RYNKU KAPITA OWEGO Katarzyna Puchacz Agata Skoczylas Urszula Mirowska Karolina Fijo³ek Angelika Kosielska Marzena Mikulska Marta Alchimowicz Historia gie³dy papierów wartoœciowych 33 Nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹ Cyfrowa Twierdza SA 40 Niesamowite i zaskakuj¹ce 45 Bêdê pracowa³a w Komisji! 49 Droga bacy do nowej pracy 52 O maklerach, doradcach i ich Zwi¹zku 54 INWESTYCJE GIE DOWE Ewelina Kratzke Dorota Warsiñska S³awomir Krempa Ma³gorzata Oleksów Monika Parecka Bart³omiej Rybak Panika na gie³dzie 61 Czaruj¹cy Mac Lerre z Domu Wschodz¹cego S³oñca 65 Zamiast skarpety 68 Instynkt inwestycyjny 71 Z pamiêtnika m³odego gracza gie³dowego 74 Transakcje z Marsa! 77 PORADNIK INWESTORA GIE DOWEGO ukasz Niewiadomy Izabela Misiewicz Anna Wac³awik Joanna Wójcik Ma³gorzata Hawe³ko Wojciech Sieradzon Tomasz Krzysztofiak Sebastian Frontczak Marta Maliczak Czym s¹ papiery wartoœciowe? 83 Gie³dowa inwestycja to dobra propozycja 86 Gie³da to nie kasyno 87 Jak zostaæ rekinem gie³dowym? 90 Gie³dê poj¹æ siê oœmieli³ 93 Dla przysz³ych Rockefellerów 94 Przepis na rekina (gie³dowego) 96 Zysk czy strata, czyli gra gie³dowa 99 Wirtualne inwestowanie 102

11

12 INWESTYCJE FINANSOWE

13

14 Katarzyna Kasiñska... i bogowie inwestuj¹ 13 I bogowie i œmiertelnicy, aby yæ nie mog¹ tylko czekaæ na cuda. W klasycznej nadal Helladzie mija³ rok za rokiem, tarcza z³ocistej pomarañczy toczy³a siê po niebosk³onie od wschodu a po zachód, ponad wonnymi gajami oliwnymi, dojrza³ymi, soczystymi winnicami i smuk³ymi, jak greckie nimfy cyprysami. W podobny sposób trwa³ odwieczny porz¹dek ustalony na Olimpie, po czasach chaosu. Wydawaæ siê mog³o, e sielanka greckich bogów krzepi¹cych siê nektarem i ambrozj¹ na szczycie wiecznie pokrytym œniegami, spowitym mg³ami, bêdzie trwaæ niewzruszenie po wsze czasy. Deficyt bud etowy w pañstwie Hellenów Œwiadomie izoluj¹cy siê od œmiertelników œwiat istot boskich, obdarzonych urod¹ i zdrowiem, prze ywa³ jednak coraz bardziej widoczny kryzys, spowodowany g³êbokim deficytem bud etowym. Wystawny tryb ycia bogów, ich zgubne nawyki, umi³owanie wszelkiego luksusu, a jednoczeœnie rosn¹ce zaniedbywania w zakresie w³aœciwej polityki gospodarczej spowodowa³y, e pañstwo od dawna y³o na kredyt. Uzyskiwane znikome dochody podatkowe (podatki poœrednie, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych), dochody niepodatkowe (dywidendy wyp³aty z zysku przedsiêbiorstw pañstwowych, c³a, wyp³aty z zysku NBP, dochody jednostek bud etowych, op³aty gmin) i dochody z handlu zagranicznego nie by³y w stanie pokryæ rosn¹cych wydatków boskiej enklawy i zapewniæ Hellenom równowagi bud etowej. Rosn¹cy deficyt bud etowy bogowie starali siê zmniejszyæ drukuj¹c dodatkowe pieni¹dze, zaci¹gaj¹c kredyty w bankach krajowych i zagranicznych i myœl¹c Jakoœ to bêdzie, wszak Olimp ostoj¹ ³adu jest na œwiecie. Tymczasem przez pola uprawne, pastwiska i lasy galopowa³a Hiperinflacja ros³y koszty utrzymania i ceny towarów oraz us³ug, mala³y p³ace realne, obni a³a siê wartoœæ oszczêdnoœci, ros³y koszty produkcji rozmaitych dóbr. Sytuacja gospodarcza licz¹cej kilka tysiêcy lat boskiej cywilizacji sta³a siê niestabilna, pojawi³y siê fa³szywe, ale potê ne bóstwa takie, jak: Przemyt, Korupcja, Afera, Szara Strefa i Przestêpczoœæ. Z³oty wiek ludzkoœci z dobrymi rz¹dami Kronosa, opartymi na zdrowych zasadach gospodarki rynkowej, odchodzi³ w przesz³oœæ. INWESTYCJE FINANSOWE

15 14 Gospodarka Hellady dogania œwiat Zmêczony syn Uranosa i Gai postanowi³ przekazaæ sierp sprawowanej dotychczas w³adzy swym synom: Zeusowi, Posejdonowi i Hadesowi, maj¹c nadziejê, e gospodarka Hellady dogoni œwiat. Zeus, jako g³owa pañstwa i opiekun w³adców, mia³ zagwarantowaæ przywrócenie w³aœciwego porz¹dku prawnego, a niegodziwych polityków i przedsiêbiorców zamierza³ piêtnowaæ burzliwymi artyku³ami prasowymi i nêkaæ przes³uchiwaniami przed komisj¹ olimpijsk¹ lub pozbawiæ ich boskiego immunitetu. Posejdon, sprawuj¹cy kontrolê nad eglug¹ i konnymi wyœcigami, zgodzi³ siê przewodziæ gronu bogów, jako prezes. Niekompetentnych ministrów zamierza³ usuwaæ przez powtarzaj¹ce siê okresowo trzêsienie ziemi i gabinetu. Hades dzier ¹cy w rêkach klucze, ber³o i róg obfitoœci przej¹³ opiekê nad bogactwami skarbu pañstwa. W ten sposób powsta³ triumwirat antycznych mê ów stanu, którzy poprzysiêgli przywrócenie równowagi w gospodarce, miêdzy innymi poprzez zmniejszenie inflacji, rozwój infrastruktury, INWESTYCJE FINANSOWE

16 15 ustabilizowanie kursu walutowego, wzrost rentownoœci firm, podniesienie jakoœci i wydajnoœci pracy, prawid³ow¹ prywatyzacjê, rozwój handlu zagranicznego, zmniejszenie bezrobocia, reformy systemu podatkowego, w³aœciw¹ obs³ugê rynku kapita³owego i wreszcie podniesienie poziomu ycia. Na efekty ponownego wprowadzenia mechanizmów gospodarki rynkowej opartej na popycie i poda y, swobodnym przep³ywie kapita³u, si³y roboczej i technologii oraz na istnieniu wolnej konkurencji musieli bogowie olimpijscy jednak nieco poczekaæ. Tymczasem, aby przetrwaæ trudny okres recesji i dotrwaæ do okresu dobrej koniunktury, bogowie musieli w³aœciwie zainwestowaæ posiadany przez siebie ograniczony kapita³. Na oszczêdnoœci i inwestycje pozostawa³ im niewielki procent dochodów pozosta³y po odliczeniu wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkañ i wyposa eniem, zakupem szat i ywnoœci a tak e poniesionych na edukacjê, transport i wypoczynek. Niektórzy bogowie ogarniêci z³udn¹ wizj¹ szybkiego i ³atwego zysku zapragnêli korzystnie ulokowaæ swoje pieni¹dze. Szybko okaza³o siê jednak, e trudno to uczyniæ bez wnikliwej znajomoœci funkcjonowania instytucji rynku kapita³owego. Jedni postanowili nadrobiæ braki w edukacji w tym zakresie i samodzielnie zarz¹dzaæ w³asnym kapita³em, inni powierzyli swe pieni¹dze wynajêtym ekonomistom i maklerom. Przedsiêbiorczy bogowie Hera, jak przysta³o opiekunce ma³ eñstwa i niemowl¹t, zajê³a siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ i stworzy³a w³asn¹ fundacjê Bocian jest dobry na wszystko, a czêœæ osobistych dochodów, za namow¹ mê a, ulokowa³a w obligacjach pañstwowych. Trudno by³o jej zrozumieæ, e papiery wartoœciowe emitowane przez rz¹d s¹ tak samo cenne, jak naszyjniki z pere³. Pozwalaj¹ bowiem pañstwu sfinansowaæ deficyt bud etowy. Udzielenie takiej po yczki rz¹dowi jest korzystne, poniewa obligacje s¹ oprocentowane, a rz¹d gwarantuje ich pe³ne bezpieczeñstwo. W œlad za Pierwsz¹ Dam¹ posz³y inne boginie, one jednak, aby zwiêkszyæ swoje dochody, zawar³y kontrakt na œwiadczenie us³ug medycznych i otworzy³y renomowan¹ klinikê po³o nictwa. Amfitryta, wykszta³cona bogini mórz, zaci¹gnê³a natomiast kredyt hipoteczny, którego zabezpieczenie stanowi³y posiadane przez ni¹ nieruchomoœci i grunty. Znajomoœæ przepisów prawnych, posiadanie kapita³u i skompletowanie wykwalifikowanej za³ogi da³o pocz¹tek dobrze prosperuj¹cym na rynku sieciom restauracji, które serwowa³y klientom smaczne i tanie owoce morza. Po pewnym czasie wraz z mê em naby³a te kilka koni arabskich czystej krwi. Niewielkie INWESTYCJE FINANSOWE

17 16 stado wierzchowców w³aœciwie dogl¹dane sta³o siê pasj¹ ma³ onków i Ÿród³em pokaÿnych dochodów. Hades i Persefona nie stanowili nigdy tak dobranej pary, dlatego zawarli przed œlubem intercyzê, na mocy której ka de z nich dysponowa³o oddzielnym maj¹tkiem. Hades odziedziczy³ (podobnie, jak jego bracia) znaczn¹ sumê pieniêdzy, która pozwoli³a mu w krótkim czasie na przejêcie pe³nej kontroli nad istniej¹cymi w Helladzie zak³adami pogrzebowymi. Powsta³ wiêc na rynku wyraÿny monopol na œwiadczenie tego typu us³ug. W innych bran ach tendencje takie by³y surowo zabronione. Hades by³ zwolennikiem oszczêdnoœci w formie zak³adania lokat terminowych nie w jednym, lecz w kilku istniej¹cych bankach. Aby uzyskaæ wy sze odsetki od powierzonych wk³adów deklarowa³ najd³u sze, okreœlone w umowie, okresy oszczêdzania. Persefona, aby zyskaæ podstawy na otwarcie niewielkiej, niezale nej od matki i mê a kwiaciarni, w pobli u Etny na Sycylii, zaci¹gnê³a nisko oprocentowany kredyt inwestycyjny. Roczna stopa procentowa wynios³a 18%. Dziêki w³aœciwej reklamie, du emu profesjonalizmowi przy tworzeniu kwiatowych kompozycji i aran acji, du ym obrotom i utrzymaniu najni szych cen w okolicy, uda³o siê jej uzyskaæ dochód pozwalaj¹cy sp³aciæ kredyt i staæ siê w³aœcicielk¹ niewielkiego królestwa ciêtych i doniczkowych kwiatów. Demeter podpisa³a z rz¹dem d³ugoletni kontrakt gwarantuj¹cy jej wp³ywy ze sta³ej op³aty za ka d¹ tonê zbo a, przechowanego w nale ¹cych do niej spichlerzach. Najwiêksze ze spichlerzy by³y ulokowane w oœrodkach jej kultu, czyli w Delfach i Elusis. Najwiêksze zyski w pomna aniu w³asnego kapita³u odnios³a jednak bogini m¹droœci, Atena. We w³aœciwym momencie nabywa³a akcje spó³ek gie³dowych, których cena niebawem wzrasta³a, lub zbywa³a je, zanim jeszcze ceny ich spad³y. Atena lubi³a ryzyko i dreszcz emocji wywo³any wahaniami kursów akcji na gie³dzie, ale gra³a posiadaj¹c rzeteln¹ wiedzê z zakresu rynku gie³dowego i notowanych na gie³dzie spó³ek. Inwestycje na gie³dzie przynios³y Atenie kolosalne zyski, które bogini przeznaczy³a na uruchomienie zak³adów rêkodzie³a, gdzie œmiertelnicy uczyli siê trudnej sztuki rzemios³a. INWESTYCJE FINANSOWE Hefajstos utrzymywa³ siê z ciê kiej pracy w³asnych r¹k, tworz¹c w swej kuÿni bardzo modne i drogie przedmioty z metalu. Dochody z rzemios³a artystycznego pozwoli³y mu na powierzenie w³asnych pieniêdzy jednemu z funduszy inwestycyjnych, który lokuje swój maj¹tek w akcjach, obligacjach i lokatach terminowych. Móg³ zatem wyposa yæ sw¹ piêkn¹ onê w plik kart kredytowych i pozwoliæ jej na korzystanie z kilku lokat, by mog³a sprawnie robiæ zakupy. I bogowie, i œmiertelnicy, aby yæ, musz¹ dobrze gospodarowaæ w³asnym, czasami ciê ko zdobytym kapita³em, a nie czekaæ na cuda.

18 Mateusz Burczyk 17 Burmistrz Miasta Przyjaznego Inwestorom r. Dzisiaj w naszym cotygodniowym magazynie Gie³da 2015 rozmawiamy z burmistrzem Kwidzyna. Dzieñ dobry panie burmistrzu. Witam. Na pocz¹tku chcia³bym podziêkowaæ, e tak bardzo zapracowany cz³owiek, jak pan znalaz³ czas dla naszego magazynu. Nie jest to takie ca³kiem bezinteresowne spotkanie, albo inaczej, spotykam siê, poniewa niejednokrotnie lektura Gie³dy 2015" pomog³a zespo³owi, którym kierujê, w podejmowaniu strategicznych dla miasta decyzji. Prawda jest taka, e sytuacja zmusi³a nas do przekszta³cenia kilku przytulnych urzêdowych gabinetów w biuro maklerskie, w którym rozmawiamy i spêdzamy wraz z zarz¹dem ca³e dnie. Zanim zapytam o sprawy s³u bowe, proszê opowiedzieæ nam coœ o sobie? Po maturze i dwóch latach nauki na Poznañskiej Akademii Ekonomicznej na Wydziale Finansów Samorz¹dowych dosta³em propozycjê, aby dokoñczyæ studia ekonomiczne na Harvardzie. Z propozycji oczywiœcie skorzysta³em. W czasie nauki podj¹³em praktykê w jednym z najlepszych domów maklerskich w Stanach i na œwiecie, który wywodzi siê wprost z konsolidacji polskich maklerów, którzy pierwsze kroki stawiali w czasach z³otej dekady" lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Na Wall Street, najwiêkszej gie³dzie œwiata, nie tylko zarabia³em du e pieni¹dze, ale dowiedzia³em siê wiele na temat tajników gie³dy i mog³em podgl¹daæ najlepszych. Zawsze poci¹ga³y mnie jednak finanse samorz¹dowe i polityka. Otrzyma³em propozycjê pracy od burmistrza miasta New York. Oczywiœcie, propozycjê przyj¹³em. Z otrzymaniem propozycji to trochê przesadzi³em tak naprawdê to poprzez ró nych znajomków zasugerowa³em, komu trzeba, e dobrze by³oby, aby ktoœ z gie³dy przeszed³ do samorz¹du. Kasê bowiem mo na wydawaæ, ale czasami te przed wydawaniem mo na pomno yæ, b¹dÿ korzystnie INWESTYCJE FINANSOWE

19 18 po yczyæ, a tak e zainwestowaæ, a ze zwrotu z inwestycji sp³acaæ, przy okazji coœ rozwijaæ, kreowaæ. Pracowa³em jako asystent w wydziale rozwoju miasta New York. Dziêki nabytemu tam doœwiadczeniu nauczy³em siê, e eby coœ osi¹gn¹æ, trzeba nie tylko ciê ko pracowaæ, ale i planowaæ, czy wrêcz kreowaæ przysz³oœæ. Mój pobyt zakoñczy³ siê w 2006 r., kiedy w czasie letniego urlopu doszed³em do tego samego wniosku, do którego wielu dosz³o przede mn¹ a wielu jeszcze dojdzie mianowicie, e Polki s¹ najpiêkniejsze na œwiecie. Wróci³em do Polski. Dlaczego akurat Kwidzyn? Zwiedza³em Wybrze e. JeŸdziliœmy szlakiem zamków krzy ackich. Jakie by³o nasze zdziwienie, gdy omijaj¹c g³ówne drogi przep³ynêliœmy promem, obs³ugiwanym przez ubranych w strój z epoki rycerzy. Dojechaliœmy do ledwie czterdziestotysiêcznego miasteczka, otoczonego lasami, gdzie wszystkim chcia³o siê pracowaæ i budowaæ nie tylko lepsz¹ przysz³oœæ, ale i teraÿniejszoœæ. W miasteczku, a kipia³o od rodz¹cej siê przedsiêbiorczoœci i nowych idei. Zakocha³em siê po raz drugi, œciœlej zakochaliœmy siê, nie by³em ju przecie sam. Kupiliœmy mieszkanie w Kwidzynie. Jesteœmy tu do dzisiaj. Jest nas ju czwórka. (...) I co, co dalej? (...) Zawsze, jak wspomina³em, poci¹ga³y mnie finanse samorz¹dowe i polityka, dlatego najpiêkniejsze cv i list motywacyjny z³o y³em do urzêdu miasta!!! Postanowi³em spróbowaæ swoich si³ w ojczyÿnie. Trafi³em na m³ody i otwarty zespó³. Miasto mia³o liczne osi¹gniêcia, kilkakrotnie uzyska³o tytu³ Miasta Przyjaznego Inwestorom". Jako pierwsze w kraju wprowadzi³o ISO i agendê 21. Wspólnie ju wprowadzaliœmy wieloletnie planowanie inwestycyjne i finansowe oraz bud ety zadaniowe. Wspólnie wchodziliœmy do Unii Europejskiej. INWESTYCJE FINANSOWE W jaki sposób pe³nomocnik burmistrza zjedna³ sobie kwidzyniaków? W naszym mieœcie mieliœmy drugoligow¹ dru ynê pi³ki koszykowej MTS BASKET KWIDZYN". Miejscowy klub potrzebowa³ pieniêdzy, aby wykupiæ dzik¹ kartê", pozwalaj¹c¹ na grê w pierwszej lidze. Pomog³em zdobyæ sponsorów. Wykorzysta³em swoje znajomoœci ze Stanów i wspólnymi si³ami sprawiliœmy, e Kwidzyn znalaz³ siê tam, gdzie byæ powinien. Wszyscy mieszkañcy fetowali na czeœæ dru yny, ale i moja popularnoœæ wzros³a. W 2009 r. upad³ Philips", 1600 osób straci³o pracê. Ówczesny burmistrz dosta³ zawa³u serca, zmar³ po trzytygodniowym pobycie w szpitalu. Jego miejsce zaj¹³ mój bezpoœredni szef, a ja otrzyma³em jego stanowisko. Bêd¹c zastêpc¹ burmistrza mia³em wiêksze mo liwoœci. Mog³em bardziej

20 19 pomagaæ ludziom œci¹gn¹³em nowego inwestora. Zdoby³em œrodki z Unii Europejskiej na budowê sk³adowiska odpadów i Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepe³nosprawnych. Moja praca zosta³a doceniona. Otrzyma³em tytu³ Cz³owieka roku 2014". Zbli a³y siê wybory. Przyjaciele namówili mnie, abym wystartowa³. Zgodzi³em siê, ale bez adnej kampanii wyborczej. W 2015 r. usiad³em na fotelu burmistrza miasta Kwidzyna. By³o nieÿle, ale ci¹gle brakowa³o pieniêdzy na bie ¹ce inwestycje i na te, które mog³y o ywiæ gospodarkê miasta. INWESTYCJE FINANSOWE

21 20 INWESTYCJE FINANSOWE Jak to siê sta³o, e zainwestowa³ pan na gie³dzie pieni¹dze z bud etu miasta? Swoje wczeœniejsze doœwiadczenia wykorzystywa³em w zarz¹dzaniu gmin¹, jednak 15 zbli enie do gie³dy i ró nych sposobów na inwestowanie na serio zaczê³o siê w momencie, gdy upad³a druga, co do wielkoœci firma w mieœcie i stanê³o przed nami widmo stagnacji. Jedynym wyjœciem by³o znalezienie lekarstwa na bezrobocie. Po trzech nieprzespanych nocach postanowi³em, e Kwidzyn odzyska dawn¹ œwietnoœæ. Chwyci³em za telefon i zacz¹³em dzwoniæ do dawnych przyjació³. Niestety, niewiele poradzili a ja zmartwiony postanowi³em, e ust¹piê ze stanowiska. Zacz¹³em siê pakowaæ. Moja ona przynios³a mi jednak mój pamiêtnik, który jak siê okaza³o póÿniej uratowa³ mi skórê". By³o w nim wszystko, czego nauczy³em siê na studiach. Postanowi³em zaryzykowaæ. Zwo³a³em specjalne zebranie Rady Miasta, na którym powiedzia³em: Panowie, mo emy z tego wyjœæ, ale musicie mi zaufaæ. Jedyny ratunek to inwestycje, ale jak inwestowaæ, je eli zostaje nam tak niewiele na rozwój? Zjadaj¹ nas koszty sta³e, wp³ywy nie rosn¹. Co robiæ? Mój plan by³ taki: poniewa miasto jest niezad³u one, emitujemy obligacje a œciœlej na te inwestycje, którymi jesteœmy w stanie zainteresowaæ tak e innych, emitujemy obligacje przychodowe. Na samej oczyszczalni trudno zarobiæ, ale mo na spróbowaæ redukowaæ koszty. Na gie³dê mo emy wprowadziæ PEC i PWiK - spó³ki miejskie, które przynosz¹ zyski. Tworzymy fundusz inwestycyjny, którym gramy na gie³dzie, a zyski zasilaj¹ inwestycje w infrastrukturê tworzon¹ za miastem. (...) Corocznie przekazujemy okreœlone œrodki na rozwój przedsiêbiorczoœci (g³ównie bezp³atna nauka wszystkich chêtnych w Kwidzyñskiej Akademii Przedsiêbiorczoœci). Wszystko monitorujemy. Wspó³pracujemy z doradcami gie³dowymi i inwestorami. Co siê da, inwestujemy na gie³dach. Walczymy z otwart¹ przy³bic¹ wszystko jawne. Zaczêli znowu nap³ywaæ inwestorzy z zewn¹trz, ale i rodzimi biznesmeni zaczêli lokowaæ resztki pokryzysowych fortun, b¹dÿ tanich kredytów. Teraz zacz¹³em zyskiwaæ. Wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci gie³dowe, postanowi³em spe³niæ marzenia wielu pokoleñ kwidzyniaków i zbudowaæ most przez Wis³ê, aby otworzyæ miasto na œwiat. Poprzez nasz¹ dzisiejsz¹ chlubê Halê Sportowo-Widowiskow¹ stawiamy na sport masowy, a szczególnie sport dzieci i m³odzie y. I uda³o siê? Ca³y czas siê udaje. Proszê nam opisaæ jeden dzieñ pana ycia, jako inwestora gie³dowego. Wsta³em o godzinie 6:00. Zjad³em œniadanie i postanowi³em, e dziœ zajmê siê wszystkimi

22 21 transakcjami, których celem jest pomoc mojemu miastu. Tak naprawdê to po porannej toalecie odpali³em" palmtopa, oczywiœcie zaczynaj¹c od serwisu gie³dowego. Wa ne, e do góry idzie wiklina, nasze regionalne z³oto pomyœla³em. Coraz wiêcej spraw bie ¹cych przerzucam na moich zastêpców. Jestem ci¹gle na podgl¹dzie, ci¹gle na gie³dzie i proszê mnie od niej nie odrywaæ. Te wywiady, przyjêcia Ÿle siê czujê, kiedy nie mam podgl¹du i kiedy nie mogê obserwowaæ, jak akcje mojego miasta, przepraszam, naszego miasta, zwy kuj¹. Dziêkujê za bardzo interesuj¹cy wywiad i yczê dalszych sukcesów zawodowych. Dziêkujê, pozdrawiam wszystkich Czytelników. Idzie hossa! INWESTYCJE FINANSOWE

23

24 RYNEK KAPITA OWY

25

26 Anna Latos Ma³e co nieco o rynku kapita³owym 25 8:32 czasu Zulu, Stumilowy Las. Kangurzyca dzieli siê z przyjació³mi niezwyk³¹ wiadomoœci¹ na ich konta wreszcie wp³ynê³o z³, jako tantiema za wykorzystanie ich wizerunku w reklamie. To cudowne uczucie nareszcie poczuæ odrobinê gotówki w torbie tu klepie siê znacz¹co ale nie mogê zapominaæ o moim Maleñstwie. Prywatna szko³a, studia i nie ma co liczyæ, e od razu znajdzie dobr¹ pracê... wylicza. Wy tak e powinniœcie siê zastanowiæ, jak te pieni¹dze dobrze zainwestowaæ. Nie jest to wcale takie trudne! zwierz¹tka w konsternacji spogl¹daj¹ w kierunku Kubusia Puchatka, który kontynuuje z min¹ zawodowego bankiera. Ja za³o ê lokatê terminow¹, je eli zostanie mi oczywiœcie odrobina gotówki... Pieni¹ ki le ¹ przez okreœlony czas, na przyk³ad rok, 6 miesiêcy, 3 miesi¹ce itp., po którym otrzymuje siê odsetki, za które mo na kupiæ, po co szukaæ daleko, na przyk³ad miodku w szeœciopakach... Ty wszystko zawsze widzisz w ró owych kolorach. Odsetki s¹ teraz bardzo ma³e, a ponadto trzeba od nich p³aciæ podatek! Rz¹d ci¹gle rzuca nam pod nogi belki i k³ody... zmartwi³ siê K³apouchy. W dodatku, je eli bêdziemy musieli wycofaæ swoje pieni¹dze przed up³ywem zadeklarowanego okresu, to stracimy odsetki za ca³y dotychczasowy czas przechowywania ich w banku. W zwi¹zku z brakiem g³êbszej znajomoœci powy szego tematu zwierz¹tka udaj¹ siê, zgodnie z cich¹ sugesti¹ Prosiaczka, do Pana Sowy Przem¹drza³ego. 8:53 czasu Zulu, Stumilowy Las, ga³¹ÿ przed domem Pana Sowy. Jak zwykle pe³ny ywio³owego temperamentu Pan Sowa, cierpliwie wyk³ada o najbardziej popularnych instrumentach (tu Puchatek mówi, e ma w domu fujarkê, a od Krzysia móg³by po yczyæ organki) finansowych. Zawsze istnieje mo liwoœæ udzielenia pañstwu po yczki. Tak¹ form¹ s¹ poniek¹d RYNEK KAPITA OWY

27 26 obligacje skarbowe, czyli papiery d³u ne emitowane przez rz¹d. Maj¹ one sta³¹ lub zmienn¹ stopê procentow¹ i mo na je w ka dej chwili sprzedaæ na gie³dzie po cenie rynkowej, nie trac¹c odsetek. Uwa a siê je za jedn¹ z najbezpieczniejszych form lokowania pieniêdzy, która jednak odznacza siê stosunkowo nisk¹ stop¹ zwrotu nieco tylko wy sz¹ od aktualnej inflacji. Niebezpieczeñstwo straty jest za to bardzo ma³e i mo e wyst¹piæ tylko w wypadku bankructwa ca³ego pañstwa. Mimo e s¹ to sytuacje bardzo rzadkie, to jednak te wystêpuj¹, jak na przyk³ad w Rosji po upadku ZSSR lub w Argentynie, gdzie deficyt bud etu pañstwa przerós³ mo liwoœci jego sp³aty. To przera aj¹ce wyj¹ka³ Prosiaczek. S³ysza³em ostatnio coœ o dziurze bud etowej, mo e lepiej nie ryzykowaæ... Emitowane i sprzedawane na rynku pierwotnym s¹ równie akcje spó³ek. Mo na siê tam na nie zapisaæ i kupiæ ustalon¹ wczeœniej liczbê po okreœlonej cenie. Nastêpnie akcje trafiaj¹ na rynek wtórny, czyli gie³dê papierów wartoœciowych, gdzie ich cena regulowana jest póÿniej przez zasady popytu i poda y. Na akcjach mo na nieraz sporo zarobiæ... To tygrysy lubi¹ najbardziej! wo³a Tygrysek.... Jeœli wybierze siê dobr¹ spó³kê i odpowiedni moment kupna oraz co nawet wa niejsze sprzeda y. Jednak mo na te straciæ... I tego prosiaczki boj¹ siê najbardziej... Jedn¹ z g³ównych zasad, które nale y przestrzegaæ przy inwestowaniu lub spekulowaniu na akcjach jest: Pozwól rosn¹æ zyskom, a szybko ucinaj straty. To tak, jak ja pozwalam rosn¹æ moim marchewkom, a gdy ju nie rosn¹, ucinam je... zêbami. mówi Królik. Mamy jeszcze kontrakty terminowe w oku Pana Sowy pojawi³ siê ledwie dostrzegalny b³ysk które s¹, krótko mówi¹c, zak³adami zawieranymi pomiêdzy inwestorami, ró ni¹cymi siê w ocenie panuj¹cego na jakimœ rynku trendu. RYNEK KAPITA OWY Pan Sowa, widz¹c wyraÿne niezrozumienie na mordkach wszystkich obecnych, z pasj¹ t³umaczy dalej. Na przyk³ad przy popularnych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie kontraktach na indeks WIG20 jeden z inwestorów uwa a, e w ci¹gu najbli szego czasu indeks wzroœnie, a drugi inwestor myœli, e WIG20 spadnie. Wtedy pierwszy z nich otwiera po bie ¹cym kursie, tak zwan¹ d³ug¹ pozycjê, a drugi, tak zwan¹ krótk¹ pozycjê. W dowolnej chwili ka dy z nich mo e zamkn¹æ swoj¹ pozycjê z tym, e jeœli prawid³owo

28 27 oceni³ panuj¹cy trend, wówczas zarobi tyle, o ile kurs od otwarcia jego pozycji wzrós³ lub spad³, a tyle samo straci, gdy pomyli³ siê, co do kierunku ruchu indeksu. Ka dy inwestor, zarówno otwieraj¹c, jak i zamykaj¹c pozycjê, p³aci niewielk¹ prowizjê dla biura maklerskiego, które jest poœrednikiem pomiêdzy niedÿwiedziami Miœ och! To na gie³dzie graj¹ niedÿwiedzie? Tak nazywa siê inwestorów graj¹cych na zni kê kursu, czyli bessê, a bykami graczy wierz¹cych we wzrost kursu, czyli hossê. To dosyæ trudne mówi¹ zwierzêta. A co powinien wybraæ taki Miœ o Bardzo Ma³ym Rozumku, jak ja? zagadn¹³ Kubuœ. Jak w miarê bezpiecznie oszczêdziæ na ma³e co nieco? Najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie dla Ciebie fundusz powierniczy. Na twarzy Kubusia pojawi³ siê, wyj¹tkowo dzisiaj czêsty, g³upawy wyraz. RYNEK KAPITA OWY

29 28 To znaczy, e inwestor, który nie chce sam decydowaæ, w jakie akcje b¹dÿ obligacje zainwestowaæ w danym momencie, mo e kupiæ jednostki uczestnictwa, któregoœ z funkcjonuj¹cych na rynku funduszy powierniczych. Zarz¹dzaj¹cy funduszem, dysponuj¹c œrodkami zgromadzonymi od wszystkich klientów funduszu tak, Kubusiu nie tylko Ty potrzebujesz pomocy sam w sposób profesjonalny wybiera spó³ki, których cena jest w danym momencie atrakcyjna i odpowiednio dobiera w ten sposób sk³ad portfela Ojejku! Ja nie mam portfela. Poproszê Krzysia mo e jakiœ mi po yczy mruczy Puchatek. a w razie, gdy jakieœ akcje osi¹gn¹ cenê, która jest w danym okresie bliska maksimum, sprzedaje je, a œrodki przeznacza na zakup innych akcji. Jeœli na rynku panuje bessa, czyli trend spadkowy dla wiêkszoœci spó³ek, bezpieczniejsz¹ lokat¹ s¹ wówczas obligacje, lub bony skarbowe. A wiêc pieni¹dze inwestora ca³y czas pracuj¹ w sposób mo liwie najbardziej efektywny. Ho-ho-ho! Kubusiu Twoje pieni¹ ki bêd¹ robi³y to, czego Tygrysy chc¹ najbardziej! wykrzykuje Tygrysek. Trzeba jednak pamiêtaæ, e klient funduszu zazwyczaj w chwili kupna jednostek uczestnictwa p³aci prowizjê wynosz¹c¹ kilka procent. Wiedzia³em, e to nie mo e byæ takie ró owe wtr¹ci³ K³apouszek. Na pewno s¹ te problemy z odzyskaniem gotówki Niekoniecznie. Ka dy fundusz powierniczy codziennie dokonuje wyceny swoich jednostek i klient chc¹cy dokonaæ wyp³aty, czêœci lub ca³oœci zgromadzonych pieniêdzy, sprzedaje funduszowi swoje jednostki za obowi¹zuj¹c¹ w danym dniu cenê. RYNEK KAPITA OWY Pan Sowa przygl¹da siê przyjacio³om i nad czymœ zastanawia, by po chwili dodaæ Jeszcze tylko jedna informacja, która na pewno siê Wam przyda: w celu zabezpieczenia siê przed niew³aœciw¹ inwestycj¹ lepiej stosowaæ tak zwan¹ dywersyfikacjê kapita³u. A co to jest ta dywersja...? pyta Puchatek. Oznacza to podzia³ ca³ego kapita³u na kilka mniej wiêcej równych czêœci i inwestowanie w dany instrument tylko jednej czêœci. Ewentualna strata z jednej czêœci jest wtedy mniejsza, ni gdybyœmy zainwestowali Ÿle ca³y kapita³, ponadto mo e byæ skompensowana zyskiem z innej czêœci. Przyda siê do odstraszania strasznych strat! ucieszy³ siê Prosiaczek. Pan Sowa, wyraÿnie poirytowany zupe³nym brakiem znajomoœci przez przyjació³ instrumentów finansowych, odlatuje.

30 29 9:47 czasu Zulu, Stumilowy Las, dom Królika. Przywiedziony odg³osami gor¹cej dyskusji wchodzi Krzyœ i prosi przyjació³ o wyjaœnienia. Wspólnie dochodz¹ do wniosku, e warto spróbowaæ, a nawet jeœli siê nie zostanie skutecznym inwestorem, to ostatecznie mo na jeszcze zostaæ komentatorem lub analitykiem rynku. 9:50 czasu Zulu, Stumilowy Las i najbli sze okolice. Ju kocham tê robotê! wykrzykn¹³ Tygrysek. RYNEK KAPITA OWY

31

32 INSTYTUCJE RYNKU KAPITA OWEGO

33

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZADZANYCH PRZEZ BIURO MAKLERSKIE PORTFELI Z UWZGLĘDNIENIEM ZWIĄZANYCH Z NIMI RYZYK Akcje Akcje są papierem wartościowym reprezentującym odpowiedni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Akcje na giełdzie dr Adam Zaremba Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 28 kwietnia 2016 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL PLAN WYKŁADU I.

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "ALDA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALDA Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co następuje: Wybór Przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje. UCHWAŁA NR 2 w

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim

Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim Być albo nie być produktów strukturyzowanych na polskim rynku Wall Street 2009 Robert Raszczyk Główny Specjalista Dział Instrumentów Finansowych, GPW Zakopane, 06.06.2009 Program Czy wciąż potrzebna edukacja?

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: ---------------------------------------------------------

PROTOKÓŁ. b) art. 1 pkt 8 w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------- PROTOKÓŁ. 1. Stawający oświadczają, że: -------------------------------------------------------------------- 1) reprezentowane przez nich Towarzystwo zarządza m.in. funduszem inwestycyjnym pod nazwą SECUS

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE HETAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 25 MAJA 2016 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM. Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego. Akademia POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Z OPERONEM PLANOWANIE DZIAŁAŃ Określanie drogi zawodowej to szereg różnych decyzji. Dobrze zaplanowana droga pozwala dojechać do określonego miejsca w sposób, który Ci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PATENTUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 31.12.2010. 1. Informacja dotycząca kadencji Rady Nadzorczej w roku 2010, skład osobowy Rady, pełnione funkcje w Radzie,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle

Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce. I. Postanowienia ogóle Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/09/10 z dnia 17 grudnia 2009 r. Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrówce Regulamin wynagradzania pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku

UCHWAŁA NR podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w dniu roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 63/2015 Wójta Gminy Janowice Wielkie z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Janowice Wielkie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A.

Aneks nr 1 do Prospektu emisyjnego EFH Żurawie Wieżowe S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO EFH ŻURAWIE WIEŻOWE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzonego w związku z ofertą publiczną nie więcej niż 2.407.500 Akcji zwykłych na okaziciela Serii E oraz

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy

Spis treści. Przedmowa. O Autorach. Wstęp. Część I. Finanse i system finansowy Spis treści Przedmowa O Autorach Wstęp Część I. Finanse i system finansowy Rozdział 1. Co to są finanse? 1.1. Definicja pojęcia finanse 1.2. Dlaczego należy studiować finanse? 1.3. Decyzje finansowe gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania:

Licencję Lekarską PZPN mogą uzyskać osoby spełniające następujące wymagania: Uchwała nr III/46 z dnia 19 marca 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przyznawania licencji dla lekarzy pracujących w klubach Ekstraklasy, I i II ligi oraz reprezentacjach

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/344/2005 Rady Miejskiej w Nowej Sarzynie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Nowej Sarzynie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506) przy ul. Józefa Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Uczeń ma świadomość, jak wielkie znaczenie dla obywateli i całej gospodarki mają decyzje dotyczące wydatków i dochodów państwa.

Uczeń ma świadomość, jak wielkie znaczenie dla obywateli i całej gospodarki mają decyzje dotyczące wydatków i dochodów państwa. 1. Budżet państwa Uczeń zna: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości pojęcia: budżet państwa, deficyt, równowaga budżetowa, procedurę uchwalania ustawy budżetowej, podstawowe dochody i wydatki państwa. ii.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo