Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac."

Transkrypt

1

2

3 Od Wydawcy W zamieszczonych w publikacji artyku³ach zosta³y dokonane konieczne zmiany i skróty wynikaj¹ce z opracowania redakcyjnego ksi¹ ki. W kilku przypadkach zosta³y zmienione tytu³y prac i dodane tytu³y rozdzia³owe. Interpretacje i opinie zawarte w publikowanych artyku³ach s¹ w³asnymi przemyœleniami m³odych autorów prac. Wydawca nie ponosi adnej odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek szkody powsta³e w wyniku naruszenia praw osób trzecich oraz wykorzystania informacji zawartych w publikacji. Wydawca Fundacja Edukacji Rynku Kapita³owego ul. Ksi¹ êca 4, Warszawa Projekt i sk³ad: EK-Art Copyright by Fundacja Edukacji Rynku Kapita³owego, Warszawa 2006 ISBN

4 Wybór artyku³ów napisanych przez m³odzie gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych w pierwszej, drugiej i trzeciej edycji Konkursu na artyku³ prasowy o gie³dzie i rynku kapita³owym, zorganizowanego przez Fundacjê Edukacji Rynku Kapita³owego. Warszawa 2006

5

6 Inwencja m³odych nie zna granic... Organizowany corocznie przez Fundacjê Edukacji Rynku Kapita³owego Konkurs na najciekawszy artyku³ prasowy poœwiêcony rynkowi kapita³owemu pokazuje, e o inwestowaniu mo na pisaæ na wiele, czêsto zaskakuj¹cych sposobów. Mo na pisaæ w konwencji: greckiego mitu (jak ma nie rozpalaæ wyobraÿniatena graj¹ca na kontraktach terminowych?), parodii romansu (fryzjerka Marzenka ucz¹ca siê inwestowania pod pozorem flirtu z uroczym klientem Mac Lerre'em), wierszem pisanej bajki z mora³em (o leniwym Jasiu, który gie³dê poj¹æ siê oœmieli³ ), gotowego scenariusza na film edukacyjny z Kubusiem Puchatkiem i K³apouchym w rolach g³ównych, wywiadu prasowego o inwestycjach gie³dowych w Marsjañskie bogactwa, a nawet utworów, które z powodzeniem mog³yby znaleÿæ siê w repertuarze zespo³ów pop, rap czy hip-hop. Prace nades³ane na nasz Konkurs unaoczniaj¹, jak rynek kapita³owy postrzegaj¹ setki m³odych autorów, na co dzieñ uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych. Cieszy nas niezmiernie, e m³odzi ludzie tak dobrze czuj¹ temat to œwietny prognostyk, pokazuje, e dojrzewa pokolenie m¹drych, rozs¹dnych inwestorów, pokolenie rozumiej¹ce zasady funkcjonowania rynku kapita³owego i inwestycji finansowych. Nasz¹ ksi¹ kê pt.: i bogowie inwestuj¹ zbiór artyku³ów wybranych spoœród kilkuset najciekawszych, adresujemy przede wszystkim do uczniów i ich nauczycieli. Dla pierwszych to œwietny podrêcznik wprowadzaj¹cy w meandry rynku kapita³owego, choæ podrêcznik to akurat niezrêczne s³owo, bowiem teksty autorstwa m³odych ludzi niewiele maj¹ wspólnego z suchym podrêcznikowym przekazem s¹ ywe, ciekawe, czêstokroæ bardzo dowcipne, pogodne. Ich lektura to czysta przyjemnoœæ, tak e dla tych, którzy, delikatnie mówi¹c, nie przepadaj¹ za s³owem pisanym. Dla nauczycieli ksi¹ ka ta mo e byæ œwietnym przewodnikiem i pomoc¹ dydaktyczn¹. Zyskaj¹ dziêki niej wiedzê, które aspekty rynku kapita³owego najbardziej krêc¹ m³odych ludzi, jakim jêzykiem o nich mówiæ, jakich porównañ u ywaæ ta ksi¹ ka to studnia pomys³ów mog¹cych bez w¹tpienia uatrakcyjniæ zajêcia z przedsiêbiorczoœci, a nawet z historii czy matematyki. Wszystkim Autorom prac dziêkujemy za artyku³y, zwyciêzcom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom kolejnych edycji Konkursu yczymy sukcesów!!! Fundacja Edukacji Rynku Kapita³owego

7

8 Prace nagrodzone opublikowane w... i bogowie inwestuj¹... i bogowie inwestuj¹ Katarzyna Kasiñska Burmistrz Miasta Przyjaznego Inwestorom 2015 r. Mateusz Burczyk Ma³e co nieco o rynku kapita³owym Anna Latos Historia gie³dy papierów wartoœciowych Katarzyna Puchacz Nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹ Agata Skoczylas Cyfrowa Twierdza SA Urszula Mirowska Czaruj¹cy Mac Lerre z Domu Wschodz¹cego S³oñca Dorota Warsiñska Zamiast skarpety S³awomir Krempa Transakcje z Marsa! Bart³omiej Rybak Gie³da to nie kasyno Anna Wac³awik Przepis na rekina (gie³dowego) Tomasz Krzysztofiak Prace wyró nione opublikowane w... i bogowie inwestuj¹ Niesamowite i zaskakuj¹ce Karolina Fijo³ek Panika na gie³dzie Ewelina Kratzke Instynkt inwestycyjny Ma³gorzata Oleksów Z pamiêtnika m³odego gracza gie³dowego Monika Parecka Czym s¹ papiery wartoœciowe? ukasz Niewiadomy Gie³dowa inwestycja to dobra propozycja Izabela Misiewicz Jak zostaæ rekinem gie³dowym? Joanna Wójcik Zysk czy strata, czyli gra gie³dowa Sebastian Frontczak Wirtualne inwestowanie Marta Maliczak

9

10 Spis prac INWESTYCJE FINANSOWE Katarzyna Kasiñska Mateusz Burczyk... i bogowie inwestuj¹ 13 Burmistrz Miasta Przyjaznego Inwestorom r. 17 RYNEK KAPITA OWY Anna Latos Ma³e co nieco o rynku kapita³owym 25 INSTYTUCJE RYNKU KAPITA OWEGO Katarzyna Puchacz Agata Skoczylas Urszula Mirowska Karolina Fijo³ek Angelika Kosielska Marzena Mikulska Marta Alchimowicz Historia gie³dy papierów wartoœciowych 33 Nie taki diabe³ straszny, jak go maluj¹ Cyfrowa Twierdza SA 40 Niesamowite i zaskakuj¹ce 45 Bêdê pracowa³a w Komisji! 49 Droga bacy do nowej pracy 52 O maklerach, doradcach i ich Zwi¹zku 54 INWESTYCJE GIE DOWE Ewelina Kratzke Dorota Warsiñska S³awomir Krempa Ma³gorzata Oleksów Monika Parecka Bart³omiej Rybak Panika na gie³dzie 61 Czaruj¹cy Mac Lerre z Domu Wschodz¹cego S³oñca 65 Zamiast skarpety 68 Instynkt inwestycyjny 71 Z pamiêtnika m³odego gracza gie³dowego 74 Transakcje z Marsa! 77 PORADNIK INWESTORA GIE DOWEGO ukasz Niewiadomy Izabela Misiewicz Anna Wac³awik Joanna Wójcik Ma³gorzata Hawe³ko Wojciech Sieradzon Tomasz Krzysztofiak Sebastian Frontczak Marta Maliczak Czym s¹ papiery wartoœciowe? 83 Gie³dowa inwestycja to dobra propozycja 86 Gie³da to nie kasyno 87 Jak zostaæ rekinem gie³dowym? 90 Gie³dê poj¹æ siê oœmieli³ 93 Dla przysz³ych Rockefellerów 94 Przepis na rekina (gie³dowego) 96 Zysk czy strata, czyli gra gie³dowa 99 Wirtualne inwestowanie 102

11

12 INWESTYCJE FINANSOWE

13

14 Katarzyna Kasiñska... i bogowie inwestuj¹ 13 I bogowie i œmiertelnicy, aby yæ nie mog¹ tylko czekaæ na cuda. W klasycznej nadal Helladzie mija³ rok za rokiem, tarcza z³ocistej pomarañczy toczy³a siê po niebosk³onie od wschodu a po zachód, ponad wonnymi gajami oliwnymi, dojrza³ymi, soczystymi winnicami i smuk³ymi, jak greckie nimfy cyprysami. W podobny sposób trwa³ odwieczny porz¹dek ustalony na Olimpie, po czasach chaosu. Wydawaæ siê mog³o, e sielanka greckich bogów krzepi¹cych siê nektarem i ambrozj¹ na szczycie wiecznie pokrytym œniegami, spowitym mg³ami, bêdzie trwaæ niewzruszenie po wsze czasy. Deficyt bud etowy w pañstwie Hellenów Œwiadomie izoluj¹cy siê od œmiertelników œwiat istot boskich, obdarzonych urod¹ i zdrowiem, prze ywa³ jednak coraz bardziej widoczny kryzys, spowodowany g³êbokim deficytem bud etowym. Wystawny tryb ycia bogów, ich zgubne nawyki, umi³owanie wszelkiego luksusu, a jednoczeœnie rosn¹ce zaniedbywania w zakresie w³aœciwej polityki gospodarczej spowodowa³y, e pañstwo od dawna y³o na kredyt. Uzyskiwane znikome dochody podatkowe (podatki poœrednie, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych), dochody niepodatkowe (dywidendy wyp³aty z zysku przedsiêbiorstw pañstwowych, c³a, wyp³aty z zysku NBP, dochody jednostek bud etowych, op³aty gmin) i dochody z handlu zagranicznego nie by³y w stanie pokryæ rosn¹cych wydatków boskiej enklawy i zapewniæ Hellenom równowagi bud etowej. Rosn¹cy deficyt bud etowy bogowie starali siê zmniejszyæ drukuj¹c dodatkowe pieni¹dze, zaci¹gaj¹c kredyty w bankach krajowych i zagranicznych i myœl¹c Jakoœ to bêdzie, wszak Olimp ostoj¹ ³adu jest na œwiecie. Tymczasem przez pola uprawne, pastwiska i lasy galopowa³a Hiperinflacja ros³y koszty utrzymania i ceny towarów oraz us³ug, mala³y p³ace realne, obni a³a siê wartoœæ oszczêdnoœci, ros³y koszty produkcji rozmaitych dóbr. Sytuacja gospodarcza licz¹cej kilka tysiêcy lat boskiej cywilizacji sta³a siê niestabilna, pojawi³y siê fa³szywe, ale potê ne bóstwa takie, jak: Przemyt, Korupcja, Afera, Szara Strefa i Przestêpczoœæ. Z³oty wiek ludzkoœci z dobrymi rz¹dami Kronosa, opartymi na zdrowych zasadach gospodarki rynkowej, odchodzi³ w przesz³oœæ. INWESTYCJE FINANSOWE

15 14 Gospodarka Hellady dogania œwiat Zmêczony syn Uranosa i Gai postanowi³ przekazaæ sierp sprawowanej dotychczas w³adzy swym synom: Zeusowi, Posejdonowi i Hadesowi, maj¹c nadziejê, e gospodarka Hellady dogoni œwiat. Zeus, jako g³owa pañstwa i opiekun w³adców, mia³ zagwarantowaæ przywrócenie w³aœciwego porz¹dku prawnego, a niegodziwych polityków i przedsiêbiorców zamierza³ piêtnowaæ burzliwymi artyku³ami prasowymi i nêkaæ przes³uchiwaniami przed komisj¹ olimpijsk¹ lub pozbawiæ ich boskiego immunitetu. Posejdon, sprawuj¹cy kontrolê nad eglug¹ i konnymi wyœcigami, zgodzi³ siê przewodziæ gronu bogów, jako prezes. Niekompetentnych ministrów zamierza³ usuwaæ przez powtarzaj¹ce siê okresowo trzêsienie ziemi i gabinetu. Hades dzier ¹cy w rêkach klucze, ber³o i róg obfitoœci przej¹³ opiekê nad bogactwami skarbu pañstwa. W ten sposób powsta³ triumwirat antycznych mê ów stanu, którzy poprzysiêgli przywrócenie równowagi w gospodarce, miêdzy innymi poprzez zmniejszenie inflacji, rozwój infrastruktury, INWESTYCJE FINANSOWE

16 15 ustabilizowanie kursu walutowego, wzrost rentownoœci firm, podniesienie jakoœci i wydajnoœci pracy, prawid³ow¹ prywatyzacjê, rozwój handlu zagranicznego, zmniejszenie bezrobocia, reformy systemu podatkowego, w³aœciw¹ obs³ugê rynku kapita³owego i wreszcie podniesienie poziomu ycia. Na efekty ponownego wprowadzenia mechanizmów gospodarki rynkowej opartej na popycie i poda y, swobodnym przep³ywie kapita³u, si³y roboczej i technologii oraz na istnieniu wolnej konkurencji musieli bogowie olimpijscy jednak nieco poczekaæ. Tymczasem, aby przetrwaæ trudny okres recesji i dotrwaæ do okresu dobrej koniunktury, bogowie musieli w³aœciwie zainwestowaæ posiadany przez siebie ograniczony kapita³. Na oszczêdnoœci i inwestycje pozostawa³ im niewielki procent dochodów pozosta³y po odliczeniu wydatków zwi¹zanych z utrzymaniem mieszkañ i wyposa eniem, zakupem szat i ywnoœci a tak e poniesionych na edukacjê, transport i wypoczynek. Niektórzy bogowie ogarniêci z³udn¹ wizj¹ szybkiego i ³atwego zysku zapragnêli korzystnie ulokowaæ swoje pieni¹dze. Szybko okaza³o siê jednak, e trudno to uczyniæ bez wnikliwej znajomoœci funkcjonowania instytucji rynku kapita³owego. Jedni postanowili nadrobiæ braki w edukacji w tym zakresie i samodzielnie zarz¹dzaæ w³asnym kapita³em, inni powierzyli swe pieni¹dze wynajêtym ekonomistom i maklerom. Przedsiêbiorczy bogowie Hera, jak przysta³o opiekunce ma³ eñstwa i niemowl¹t, zajê³a siê dzia³alnoœci¹ charytatywn¹ i stworzy³a w³asn¹ fundacjê Bocian jest dobry na wszystko, a czêœæ osobistych dochodów, za namow¹ mê a, ulokowa³a w obligacjach pañstwowych. Trudno by³o jej zrozumieæ, e papiery wartoœciowe emitowane przez rz¹d s¹ tak samo cenne, jak naszyjniki z pere³. Pozwalaj¹ bowiem pañstwu sfinansowaæ deficyt bud etowy. Udzielenie takiej po yczki rz¹dowi jest korzystne, poniewa obligacje s¹ oprocentowane, a rz¹d gwarantuje ich pe³ne bezpieczeñstwo. W œlad za Pierwsz¹ Dam¹ posz³y inne boginie, one jednak, aby zwiêkszyæ swoje dochody, zawar³y kontrakt na œwiadczenie us³ug medycznych i otworzy³y renomowan¹ klinikê po³o nictwa. Amfitryta, wykszta³cona bogini mórz, zaci¹gnê³a natomiast kredyt hipoteczny, którego zabezpieczenie stanowi³y posiadane przez ni¹ nieruchomoœci i grunty. Znajomoœæ przepisów prawnych, posiadanie kapita³u i skompletowanie wykwalifikowanej za³ogi da³o pocz¹tek dobrze prosperuj¹cym na rynku sieciom restauracji, które serwowa³y klientom smaczne i tanie owoce morza. Po pewnym czasie wraz z mê em naby³a te kilka koni arabskich czystej krwi. Niewielkie INWESTYCJE FINANSOWE

17 16 stado wierzchowców w³aœciwie dogl¹dane sta³o siê pasj¹ ma³ onków i Ÿród³em pokaÿnych dochodów. Hades i Persefona nie stanowili nigdy tak dobranej pary, dlatego zawarli przed œlubem intercyzê, na mocy której ka de z nich dysponowa³o oddzielnym maj¹tkiem. Hades odziedziczy³ (podobnie, jak jego bracia) znaczn¹ sumê pieniêdzy, która pozwoli³a mu w krótkim czasie na przejêcie pe³nej kontroli nad istniej¹cymi w Helladzie zak³adami pogrzebowymi. Powsta³ wiêc na rynku wyraÿny monopol na œwiadczenie tego typu us³ug. W innych bran ach tendencje takie by³y surowo zabronione. Hades by³ zwolennikiem oszczêdnoœci w formie zak³adania lokat terminowych nie w jednym, lecz w kilku istniej¹cych bankach. Aby uzyskaæ wy sze odsetki od powierzonych wk³adów deklarowa³ najd³u sze, okreœlone w umowie, okresy oszczêdzania. Persefona, aby zyskaæ podstawy na otwarcie niewielkiej, niezale nej od matki i mê a kwiaciarni, w pobli u Etny na Sycylii, zaci¹gnê³a nisko oprocentowany kredyt inwestycyjny. Roczna stopa procentowa wynios³a 18%. Dziêki w³aœciwej reklamie, du emu profesjonalizmowi przy tworzeniu kwiatowych kompozycji i aran acji, du ym obrotom i utrzymaniu najni szych cen w okolicy, uda³o siê jej uzyskaæ dochód pozwalaj¹cy sp³aciæ kredyt i staæ siê w³aœcicielk¹ niewielkiego królestwa ciêtych i doniczkowych kwiatów. Demeter podpisa³a z rz¹dem d³ugoletni kontrakt gwarantuj¹cy jej wp³ywy ze sta³ej op³aty za ka d¹ tonê zbo a, przechowanego w nale ¹cych do niej spichlerzach. Najwiêksze ze spichlerzy by³y ulokowane w oœrodkach jej kultu, czyli w Delfach i Elusis. Najwiêksze zyski w pomna aniu w³asnego kapita³u odnios³a jednak bogini m¹droœci, Atena. We w³aœciwym momencie nabywa³a akcje spó³ek gie³dowych, których cena niebawem wzrasta³a, lub zbywa³a je, zanim jeszcze ceny ich spad³y. Atena lubi³a ryzyko i dreszcz emocji wywo³any wahaniami kursów akcji na gie³dzie, ale gra³a posiadaj¹c rzeteln¹ wiedzê z zakresu rynku gie³dowego i notowanych na gie³dzie spó³ek. Inwestycje na gie³dzie przynios³y Atenie kolosalne zyski, które bogini przeznaczy³a na uruchomienie zak³adów rêkodzie³a, gdzie œmiertelnicy uczyli siê trudnej sztuki rzemios³a. INWESTYCJE FINANSOWE Hefajstos utrzymywa³ siê z ciê kiej pracy w³asnych r¹k, tworz¹c w swej kuÿni bardzo modne i drogie przedmioty z metalu. Dochody z rzemios³a artystycznego pozwoli³y mu na powierzenie w³asnych pieniêdzy jednemu z funduszy inwestycyjnych, który lokuje swój maj¹tek w akcjach, obligacjach i lokatach terminowych. Móg³ zatem wyposa yæ sw¹ piêkn¹ onê w plik kart kredytowych i pozwoliæ jej na korzystanie z kilku lokat, by mog³a sprawnie robiæ zakupy. I bogowie, i œmiertelnicy, aby yæ, musz¹ dobrze gospodarowaæ w³asnym, czasami ciê ko zdobytym kapita³em, a nie czekaæ na cuda.

18 Mateusz Burczyk 17 Burmistrz Miasta Przyjaznego Inwestorom r. Dzisiaj w naszym cotygodniowym magazynie Gie³da 2015 rozmawiamy z burmistrzem Kwidzyna. Dzieñ dobry panie burmistrzu. Witam. Na pocz¹tku chcia³bym podziêkowaæ, e tak bardzo zapracowany cz³owiek, jak pan znalaz³ czas dla naszego magazynu. Nie jest to takie ca³kiem bezinteresowne spotkanie, albo inaczej, spotykam siê, poniewa niejednokrotnie lektura Gie³dy 2015" pomog³a zespo³owi, którym kierujê, w podejmowaniu strategicznych dla miasta decyzji. Prawda jest taka, e sytuacja zmusi³a nas do przekszta³cenia kilku przytulnych urzêdowych gabinetów w biuro maklerskie, w którym rozmawiamy i spêdzamy wraz z zarz¹dem ca³e dnie. Zanim zapytam o sprawy s³u bowe, proszê opowiedzieæ nam coœ o sobie? Po maturze i dwóch latach nauki na Poznañskiej Akademii Ekonomicznej na Wydziale Finansów Samorz¹dowych dosta³em propozycjê, aby dokoñczyæ studia ekonomiczne na Harvardzie. Z propozycji oczywiœcie skorzysta³em. W czasie nauki podj¹³em praktykê w jednym z najlepszych domów maklerskich w Stanach i na œwiecie, który wywodzi siê wprost z konsolidacji polskich maklerów, którzy pierwsze kroki stawiali w czasach z³otej dekady" lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku. Na Wall Street, najwiêkszej gie³dzie œwiata, nie tylko zarabia³em du e pieni¹dze, ale dowiedzia³em siê wiele na temat tajników gie³dy i mog³em podgl¹daæ najlepszych. Zawsze poci¹ga³y mnie jednak finanse samorz¹dowe i polityka. Otrzyma³em propozycjê pracy od burmistrza miasta New York. Oczywiœcie, propozycjê przyj¹³em. Z otrzymaniem propozycji to trochê przesadzi³em tak naprawdê to poprzez ró nych znajomków zasugerowa³em, komu trzeba, e dobrze by³oby, aby ktoœ z gie³dy przeszed³ do samorz¹du. Kasê bowiem mo na wydawaæ, ale czasami te przed wydawaniem mo na pomno yæ, b¹dÿ korzystnie INWESTYCJE FINANSOWE

19 18 po yczyæ, a tak e zainwestowaæ, a ze zwrotu z inwestycji sp³acaæ, przy okazji coœ rozwijaæ, kreowaæ. Pracowa³em jako asystent w wydziale rozwoju miasta New York. Dziêki nabytemu tam doœwiadczeniu nauczy³em siê, e eby coœ osi¹gn¹æ, trzeba nie tylko ciê ko pracowaæ, ale i planowaæ, czy wrêcz kreowaæ przysz³oœæ. Mój pobyt zakoñczy³ siê w 2006 r., kiedy w czasie letniego urlopu doszed³em do tego samego wniosku, do którego wielu dosz³o przede mn¹ a wielu jeszcze dojdzie mianowicie, e Polki s¹ najpiêkniejsze na œwiecie. Wróci³em do Polski. Dlaczego akurat Kwidzyn? Zwiedza³em Wybrze e. JeŸdziliœmy szlakiem zamków krzy ackich. Jakie by³o nasze zdziwienie, gdy omijaj¹c g³ówne drogi przep³ynêliœmy promem, obs³ugiwanym przez ubranych w strój z epoki rycerzy. Dojechaliœmy do ledwie czterdziestotysiêcznego miasteczka, otoczonego lasami, gdzie wszystkim chcia³o siê pracowaæ i budowaæ nie tylko lepsz¹ przysz³oœæ, ale i teraÿniejszoœæ. W miasteczku, a kipia³o od rodz¹cej siê przedsiêbiorczoœci i nowych idei. Zakocha³em siê po raz drugi, œciœlej zakochaliœmy siê, nie by³em ju przecie sam. Kupiliœmy mieszkanie w Kwidzynie. Jesteœmy tu do dzisiaj. Jest nas ju czwórka. (...) I co, co dalej? (...) Zawsze, jak wspomina³em, poci¹ga³y mnie finanse samorz¹dowe i polityka, dlatego najpiêkniejsze cv i list motywacyjny z³o y³em do urzêdu miasta!!! Postanowi³em spróbowaæ swoich si³ w ojczyÿnie. Trafi³em na m³ody i otwarty zespó³. Miasto mia³o liczne osi¹gniêcia, kilkakrotnie uzyska³o tytu³ Miasta Przyjaznego Inwestorom". Jako pierwsze w kraju wprowadzi³o ISO i agendê 21. Wspólnie ju wprowadzaliœmy wieloletnie planowanie inwestycyjne i finansowe oraz bud ety zadaniowe. Wspólnie wchodziliœmy do Unii Europejskiej. INWESTYCJE FINANSOWE W jaki sposób pe³nomocnik burmistrza zjedna³ sobie kwidzyniaków? W naszym mieœcie mieliœmy drugoligow¹ dru ynê pi³ki koszykowej MTS BASKET KWIDZYN". Miejscowy klub potrzebowa³ pieniêdzy, aby wykupiæ dzik¹ kartê", pozwalaj¹c¹ na grê w pierwszej lidze. Pomog³em zdobyæ sponsorów. Wykorzysta³em swoje znajomoœci ze Stanów i wspólnymi si³ami sprawiliœmy, e Kwidzyn znalaz³ siê tam, gdzie byæ powinien. Wszyscy mieszkañcy fetowali na czeœæ dru yny, ale i moja popularnoœæ wzros³a. W 2009 r. upad³ Philips", 1600 osób straci³o pracê. Ówczesny burmistrz dosta³ zawa³u serca, zmar³ po trzytygodniowym pobycie w szpitalu. Jego miejsce zaj¹³ mój bezpoœredni szef, a ja otrzyma³em jego stanowisko. Bêd¹c zastêpc¹ burmistrza mia³em wiêksze mo liwoœci. Mog³em bardziej

20 19 pomagaæ ludziom œci¹gn¹³em nowego inwestora. Zdoby³em œrodki z Unii Europejskiej na budowê sk³adowiska odpadów i Centrum Rehabilitacji dla Osób Niepe³nosprawnych. Moja praca zosta³a doceniona. Otrzyma³em tytu³ Cz³owieka roku 2014". Zbli a³y siê wybory. Przyjaciele namówili mnie, abym wystartowa³. Zgodzi³em siê, ale bez adnej kampanii wyborczej. W 2015 r. usiad³em na fotelu burmistrza miasta Kwidzyna. By³o nieÿle, ale ci¹gle brakowa³o pieniêdzy na bie ¹ce inwestycje i na te, które mog³y o ywiæ gospodarkê miasta. INWESTYCJE FINANSOWE

21 20 INWESTYCJE FINANSOWE Jak to siê sta³o, e zainwestowa³ pan na gie³dzie pieni¹dze z bud etu miasta? Swoje wczeœniejsze doœwiadczenia wykorzystywa³em w zarz¹dzaniu gmin¹, jednak 15 zbli enie do gie³dy i ró nych sposobów na inwestowanie na serio zaczê³o siê w momencie, gdy upad³a druga, co do wielkoœci firma w mieœcie i stanê³o przed nami widmo stagnacji. Jedynym wyjœciem by³o znalezienie lekarstwa na bezrobocie. Po trzech nieprzespanych nocach postanowi³em, e Kwidzyn odzyska dawn¹ œwietnoœæ. Chwyci³em za telefon i zacz¹³em dzwoniæ do dawnych przyjació³. Niestety, niewiele poradzili a ja zmartwiony postanowi³em, e ust¹piê ze stanowiska. Zacz¹³em siê pakowaæ. Moja ona przynios³a mi jednak mój pamiêtnik, który jak siê okaza³o póÿniej uratowa³ mi skórê". By³o w nim wszystko, czego nauczy³em siê na studiach. Postanowi³em zaryzykowaæ. Zwo³a³em specjalne zebranie Rady Miasta, na którym powiedzia³em: Panowie, mo emy z tego wyjœæ, ale musicie mi zaufaæ. Jedyny ratunek to inwestycje, ale jak inwestowaæ, je eli zostaje nam tak niewiele na rozwój? Zjadaj¹ nas koszty sta³e, wp³ywy nie rosn¹. Co robiæ? Mój plan by³ taki: poniewa miasto jest niezad³u one, emitujemy obligacje a œciœlej na te inwestycje, którymi jesteœmy w stanie zainteresowaæ tak e innych, emitujemy obligacje przychodowe. Na samej oczyszczalni trudno zarobiæ, ale mo na spróbowaæ redukowaæ koszty. Na gie³dê mo emy wprowadziæ PEC i PWiK - spó³ki miejskie, które przynosz¹ zyski. Tworzymy fundusz inwestycyjny, którym gramy na gie³dzie, a zyski zasilaj¹ inwestycje w infrastrukturê tworzon¹ za miastem. (...) Corocznie przekazujemy okreœlone œrodki na rozwój przedsiêbiorczoœci (g³ównie bezp³atna nauka wszystkich chêtnych w Kwidzyñskiej Akademii Przedsiêbiorczoœci). Wszystko monitorujemy. Wspó³pracujemy z doradcami gie³dowymi i inwestorami. Co siê da, inwestujemy na gie³dach. Walczymy z otwart¹ przy³bic¹ wszystko jawne. Zaczêli znowu nap³ywaæ inwestorzy z zewn¹trz, ale i rodzimi biznesmeni zaczêli lokowaæ resztki pokryzysowych fortun, b¹dÿ tanich kredytów. Teraz zacz¹³em zyskiwaæ. Wykorzystuj¹c swoj¹ wiedzê i umiejêtnoœci gie³dowe, postanowi³em spe³niæ marzenia wielu pokoleñ kwidzyniaków i zbudowaæ most przez Wis³ê, aby otworzyæ miasto na œwiat. Poprzez nasz¹ dzisiejsz¹ chlubê Halê Sportowo-Widowiskow¹ stawiamy na sport masowy, a szczególnie sport dzieci i m³odzie y. I uda³o siê? Ca³y czas siê udaje. Proszê nam opisaæ jeden dzieñ pana ycia, jako inwestora gie³dowego. Wsta³em o godzinie 6:00. Zjad³em œniadanie i postanowi³em, e dziœ zajmê siê wszystkimi

22 21 transakcjami, których celem jest pomoc mojemu miastu. Tak naprawdê to po porannej toalecie odpali³em" palmtopa, oczywiœcie zaczynaj¹c od serwisu gie³dowego. Wa ne, e do góry idzie wiklina, nasze regionalne z³oto pomyœla³em. Coraz wiêcej spraw bie ¹cych przerzucam na moich zastêpców. Jestem ci¹gle na podgl¹dzie, ci¹gle na gie³dzie i proszê mnie od niej nie odrywaæ. Te wywiady, przyjêcia Ÿle siê czujê, kiedy nie mam podgl¹du i kiedy nie mogê obserwowaæ, jak akcje mojego miasta, przepraszam, naszego miasta, zwy kuj¹. Dziêkujê za bardzo interesuj¹cy wywiad i yczê dalszych sukcesów zawodowych. Dziêkujê, pozdrawiam wszystkich Czytelników. Idzie hossa! INWESTYCJE FINANSOWE

23

24 RYNEK KAPITA OWY

25

26 Anna Latos Ma³e co nieco o rynku kapita³owym 25 8:32 czasu Zulu, Stumilowy Las. Kangurzyca dzieli siê z przyjació³mi niezwyk³¹ wiadomoœci¹ na ich konta wreszcie wp³ynê³o z³, jako tantiema za wykorzystanie ich wizerunku w reklamie. To cudowne uczucie nareszcie poczuæ odrobinê gotówki w torbie tu klepie siê znacz¹co ale nie mogê zapominaæ o moim Maleñstwie. Prywatna szko³a, studia i nie ma co liczyæ, e od razu znajdzie dobr¹ pracê... wylicza. Wy tak e powinniœcie siê zastanowiæ, jak te pieni¹dze dobrze zainwestowaæ. Nie jest to wcale takie trudne! zwierz¹tka w konsternacji spogl¹daj¹ w kierunku Kubusia Puchatka, który kontynuuje z min¹ zawodowego bankiera. Ja za³o ê lokatê terminow¹, je eli zostanie mi oczywiœcie odrobina gotówki... Pieni¹ ki le ¹ przez okreœlony czas, na przyk³ad rok, 6 miesiêcy, 3 miesi¹ce itp., po którym otrzymuje siê odsetki, za które mo na kupiæ, po co szukaæ daleko, na przyk³ad miodku w szeœciopakach... Ty wszystko zawsze widzisz w ró owych kolorach. Odsetki s¹ teraz bardzo ma³e, a ponadto trzeba od nich p³aciæ podatek! Rz¹d ci¹gle rzuca nam pod nogi belki i k³ody... zmartwi³ siê K³apouchy. W dodatku, je eli bêdziemy musieli wycofaæ swoje pieni¹dze przed up³ywem zadeklarowanego okresu, to stracimy odsetki za ca³y dotychczasowy czas przechowywania ich w banku. W zwi¹zku z brakiem g³êbszej znajomoœci powy szego tematu zwierz¹tka udaj¹ siê, zgodnie z cich¹ sugesti¹ Prosiaczka, do Pana Sowy Przem¹drza³ego. 8:53 czasu Zulu, Stumilowy Las, ga³¹ÿ przed domem Pana Sowy. Jak zwykle pe³ny ywio³owego temperamentu Pan Sowa, cierpliwie wyk³ada o najbardziej popularnych instrumentach (tu Puchatek mówi, e ma w domu fujarkê, a od Krzysia móg³by po yczyæ organki) finansowych. Zawsze istnieje mo liwoœæ udzielenia pañstwu po yczki. Tak¹ form¹ s¹ poniek¹d RYNEK KAPITA OWY

27 26 obligacje skarbowe, czyli papiery d³u ne emitowane przez rz¹d. Maj¹ one sta³¹ lub zmienn¹ stopê procentow¹ i mo na je w ka dej chwili sprzedaæ na gie³dzie po cenie rynkowej, nie trac¹c odsetek. Uwa a siê je za jedn¹ z najbezpieczniejszych form lokowania pieniêdzy, która jednak odznacza siê stosunkowo nisk¹ stop¹ zwrotu nieco tylko wy sz¹ od aktualnej inflacji. Niebezpieczeñstwo straty jest za to bardzo ma³e i mo e wyst¹piæ tylko w wypadku bankructwa ca³ego pañstwa. Mimo e s¹ to sytuacje bardzo rzadkie, to jednak te wystêpuj¹, jak na przyk³ad w Rosji po upadku ZSSR lub w Argentynie, gdzie deficyt bud etu pañstwa przerós³ mo liwoœci jego sp³aty. To przera aj¹ce wyj¹ka³ Prosiaczek. S³ysza³em ostatnio coœ o dziurze bud etowej, mo e lepiej nie ryzykowaæ... Emitowane i sprzedawane na rynku pierwotnym s¹ równie akcje spó³ek. Mo na siê tam na nie zapisaæ i kupiæ ustalon¹ wczeœniej liczbê po okreœlonej cenie. Nastêpnie akcje trafiaj¹ na rynek wtórny, czyli gie³dê papierów wartoœciowych, gdzie ich cena regulowana jest póÿniej przez zasady popytu i poda y. Na akcjach mo na nieraz sporo zarobiæ... To tygrysy lubi¹ najbardziej! wo³a Tygrysek.... Jeœli wybierze siê dobr¹ spó³kê i odpowiedni moment kupna oraz co nawet wa niejsze sprzeda y. Jednak mo na te straciæ... I tego prosiaczki boj¹ siê najbardziej... Jedn¹ z g³ównych zasad, które nale y przestrzegaæ przy inwestowaniu lub spekulowaniu na akcjach jest: Pozwól rosn¹æ zyskom, a szybko ucinaj straty. To tak, jak ja pozwalam rosn¹æ moim marchewkom, a gdy ju nie rosn¹, ucinam je... zêbami. mówi Królik. Mamy jeszcze kontrakty terminowe w oku Pana Sowy pojawi³ siê ledwie dostrzegalny b³ysk które s¹, krótko mówi¹c, zak³adami zawieranymi pomiêdzy inwestorami, ró ni¹cymi siê w ocenie panuj¹cego na jakimœ rynku trendu. RYNEK KAPITA OWY Pan Sowa, widz¹c wyraÿne niezrozumienie na mordkach wszystkich obecnych, z pasj¹ t³umaczy dalej. Na przyk³ad przy popularnych na Gie³dzie Papierów Wartoœciowych w Warszawie kontraktach na indeks WIG20 jeden z inwestorów uwa a, e w ci¹gu najbli szego czasu indeks wzroœnie, a drugi inwestor myœli, e WIG20 spadnie. Wtedy pierwszy z nich otwiera po bie ¹cym kursie, tak zwan¹ d³ug¹ pozycjê, a drugi, tak zwan¹ krótk¹ pozycjê. W dowolnej chwili ka dy z nich mo e zamkn¹æ swoj¹ pozycjê z tym, e jeœli prawid³owo

28 27 oceni³ panuj¹cy trend, wówczas zarobi tyle, o ile kurs od otwarcia jego pozycji wzrós³ lub spad³, a tyle samo straci, gdy pomyli³ siê, co do kierunku ruchu indeksu. Ka dy inwestor, zarówno otwieraj¹c, jak i zamykaj¹c pozycjê, p³aci niewielk¹ prowizjê dla biura maklerskiego, które jest poœrednikiem pomiêdzy niedÿwiedziami Miœ och! To na gie³dzie graj¹ niedÿwiedzie? Tak nazywa siê inwestorów graj¹cych na zni kê kursu, czyli bessê, a bykami graczy wierz¹cych we wzrost kursu, czyli hossê. To dosyæ trudne mówi¹ zwierzêta. A co powinien wybraæ taki Miœ o Bardzo Ma³ym Rozumku, jak ja? zagadn¹³ Kubuœ. Jak w miarê bezpiecznie oszczêdziæ na ma³e co nieco? Najlepszym rozwi¹zaniem bêdzie dla Ciebie fundusz powierniczy. Na twarzy Kubusia pojawi³ siê, wyj¹tkowo dzisiaj czêsty, g³upawy wyraz. RYNEK KAPITA OWY

29 28 To znaczy, e inwestor, który nie chce sam decydowaæ, w jakie akcje b¹dÿ obligacje zainwestowaæ w danym momencie, mo e kupiæ jednostki uczestnictwa, któregoœ z funkcjonuj¹cych na rynku funduszy powierniczych. Zarz¹dzaj¹cy funduszem, dysponuj¹c œrodkami zgromadzonymi od wszystkich klientów funduszu tak, Kubusiu nie tylko Ty potrzebujesz pomocy sam w sposób profesjonalny wybiera spó³ki, których cena jest w danym momencie atrakcyjna i odpowiednio dobiera w ten sposób sk³ad portfela Ojejku! Ja nie mam portfela. Poproszê Krzysia mo e jakiœ mi po yczy mruczy Puchatek. a w razie, gdy jakieœ akcje osi¹gn¹ cenê, która jest w danym okresie bliska maksimum, sprzedaje je, a œrodki przeznacza na zakup innych akcji. Jeœli na rynku panuje bessa, czyli trend spadkowy dla wiêkszoœci spó³ek, bezpieczniejsz¹ lokat¹ s¹ wówczas obligacje, lub bony skarbowe. A wiêc pieni¹dze inwestora ca³y czas pracuj¹ w sposób mo liwie najbardziej efektywny. Ho-ho-ho! Kubusiu Twoje pieni¹ ki bêd¹ robi³y to, czego Tygrysy chc¹ najbardziej! wykrzykuje Tygrysek. Trzeba jednak pamiêtaæ, e klient funduszu zazwyczaj w chwili kupna jednostek uczestnictwa p³aci prowizjê wynosz¹c¹ kilka procent. Wiedzia³em, e to nie mo e byæ takie ró owe wtr¹ci³ K³apouszek. Na pewno s¹ te problemy z odzyskaniem gotówki Niekoniecznie. Ka dy fundusz powierniczy codziennie dokonuje wyceny swoich jednostek i klient chc¹cy dokonaæ wyp³aty, czêœci lub ca³oœci zgromadzonych pieniêdzy, sprzedaje funduszowi swoje jednostki za obowi¹zuj¹c¹ w danym dniu cenê. RYNEK KAPITA OWY Pan Sowa przygl¹da siê przyjacio³om i nad czymœ zastanawia, by po chwili dodaæ Jeszcze tylko jedna informacja, która na pewno siê Wam przyda: w celu zabezpieczenia siê przed niew³aœciw¹ inwestycj¹ lepiej stosowaæ tak zwan¹ dywersyfikacjê kapita³u. A co to jest ta dywersja...? pyta Puchatek. Oznacza to podzia³ ca³ego kapita³u na kilka mniej wiêcej równych czêœci i inwestowanie w dany instrument tylko jednej czêœci. Ewentualna strata z jednej czêœci jest wtedy mniejsza, ni gdybyœmy zainwestowali Ÿle ca³y kapita³, ponadto mo e byæ skompensowana zyskiem z innej czêœci. Przyda siê do odstraszania strasznych strat! ucieszy³ siê Prosiaczek. Pan Sowa, wyraÿnie poirytowany zupe³nym brakiem znajomoœci przez przyjació³ instrumentów finansowych, odlatuje.

30 29 9:47 czasu Zulu, Stumilowy Las, dom Królika. Przywiedziony odg³osami gor¹cej dyskusji wchodzi Krzyœ i prosi przyjació³ o wyjaœnienia. Wspólnie dochodz¹ do wniosku, e warto spróbowaæ, a nawet jeœli siê nie zostanie skutecznym inwestorem, to ostatecznie mo na jeszcze zostaæ komentatorem lub analitykiem rynku. 9:50 czasu Zulu, Stumilowy Las i najbli sze okolice. Ju kocham tê robotê! wykrzykn¹³ Tygrysek. RYNEK KAPITA OWY

31

32 INSTYTUCJE RYNKU KAPITA OWEGO

33

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa

Ponad. 1 mln. dolarów Takim majątkiem dysponuje około 80 tysięcy. Usługi finansowe na miarę. ludzi w Polsce. Zamożnych Polaków przybywa FINANSE PROFESJONALISTÓW 3 W poszukiwaniu prostych i bezpiecznych rozwi¹zañ NA WSTÊPIE Jak pokazuj¹ statystyki zamo noœci, Polakom yje siê coraz lepiej. Gromadzimy coraz wiêcej dóbr i coraz czêœciej korzystamy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU

FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU 42 FUNDUSZE INWESTYCYJNE NA POLSKIM RYNKU ZNACZENIE I TENDENCJE ROZWOJU Publikacja jest kontynuacj¹ serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE Fundacja Naukowa CASE Centrum Analiz Spo³eczno-Ekonomicznych 00-944

Bardziej szczegółowo

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl

Zamówienia prosimy sk³adaæ pod adresem elektronicznym: publikacje@ceo.org.pl Niniejsze Scenariusze lekcji towarzysz¹ podrêcznikowi do nauczania podstaw przedsiêbiorczoœci w szko³ach ponadgimnazjalnych, który powsta³ w oparciu o program Zekonomi¹naty. Program tan uzyska³ akceptacjê

Bardziej szczegółowo

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T

M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T M³odzie owa Gazeta Ekonomiczna P R O C E N T Samorz¹dowy Zespó³ Szkó³ w Kostkowie - 15 kwietnia 2013 r. Dru yna musi mieæ cel GMINA TO FIRMA Wywiad z wójtem gminy Gniewino panem Zbigniewem Walczakiem przeprowadziliœmy

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO Panorama Powiatu Janowskiego Batorz - Chrzanów - Dzwola - Godziszów - Janów Lubelski - Modliborzyce - Potok Wielki Nr 6(15) Czerwiec - Lipiec 2010 BEZP ATNY MIESIÊCZNIK DLA MIESZKAÑCÓW POWIATU JANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej

Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Piotr Frączak Trzeci sektor w III Rzeczypospolitej Wybór artykułów 1989-2001 Warszawa 2002 Wydanie niniejszej publikacji zostało przygotowane w ramach działalności Centrum Informacji dla Organizacji Pozarządowych

Bardziej szczegółowo

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2

Spis treœci POLSKA GOSPODARKA. Redakcja Kwartalnika. Hipertrofia bud etu 2 Kwartalnik 3/2001 (10) POLSKA GOSPODARKA TENDENCJE OCENY PROGNOZY Spis treœci Hipertrofia bud etu 2 Redakcja Kwartalnika Redaktor Andrzej Bratkowski Sekretarz Kwartalnika ukasz Rawdanowicz agodny zjazd,

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients

Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Deutsche Bank Private & Business Clients. Deutsche Bank Private & Business Clients Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. 1 grudzieñ 2012 18 grudnia 2012 r. Raport: Portret finansowy Polaków 2012. Plany na 2013 rok. Finansowe zachowania Polaków s¹ pe³ne

Bardziej szczegółowo

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14

Razem mo emy wiêcej str. 8. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Poznan, listopad-grudzien 2012 nr 6/167 Razem mo emy wiêcej str. 8 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-14 Z wizyt¹ u... Bank Spó³dzielczy w Sierakowicach str. 16-19 O noœnikach danych str.

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005

Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 ISSN 1505-599x II Bezp³atny biuletyn informacyjny wrzesieñ - paÿdziernik 2005 Krajobraz po bitwie.. Ẇybory 2005 Pañstwo Alicja i Ludwik Gapscy przed Komisj¹ w ObwodzieNr 2 (Przedszkole Nr 4). Wyniki, frekwencja,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 80. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 6i7lipca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 80. posiedzenia Senatu

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA

Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości Inwestycyjnej, Citibank Poland SA Tytuł oryginału TRADER VIC. Methods of a Wall Street Master Redaktor serii Krzysztof Król Dobór tytułu i opieka merytoryczna Krzysztof Król Konsultacja merytoryczna Dorota Delega-Jasek, Departament Bankowości

Bardziej szczegółowo

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu

Kampania wyborcza. Strategia sukcesu Kampania wyborcza Strategia sukcesu Sergiusz TRZECIAK Kampania wyborcza Strategia sukcesu Przewodnik dla kandydatów i sztabów wyborczych Zysk i S-ka Wydawnictwo Copyright by Sergiusz Trzeciak ISBN 83-7298-821-8

Bardziej szczegółowo

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska

Skracać dystans. Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska miesięcznik samorządność / gospodarka / integracja europejska rok IV, nr 34 czerwiec 2004 cena: 10 zł Prof. dr hab. Piotr A. Wrzecioniarz: Skracać dystans nr 34 2 OD REDAKCJI nr 34 Europejskie koalicje

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych

rolnych. Mamy 5400 mieszkañ. Chc¹c sprostaæ nowym wymogom zmieniamy strukturê w³asnoœciow¹ komunalnych 21 paÿdziernika 2002 Nr 15/193 Rok XI www.lgw.wim.pl Cena 2 z³ W s z y s t k i m n a m z a l e y Jako Burmistrz i Przewodnicz¹cy Zarz¹du Miasta chcia³bym przedstawiæ osi¹gniêcia gospodarcze miasta w obecnej

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo