"WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca"

Transkrypt

1 "WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI EUROFAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaŝ lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań ("Rozporządzenie") Niniejsze wezwanie ("Wezwanie") jest ogłoszone w celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 73 ust. 2 pkt 1 Ustawy, w związku z pośrednim nabyciem przez Wzywającego akcji spółki Eurofaktor S.A. ("Akcje Posiadane"), na które składa się akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 5 głosów na jedną akcję oraz akcji zwykłych na okaziciela stanowiących łącznie 36,08% jej kapitału zakładowego oraz dających, wraz z akcjami imiennymi uprzywilejowanymi objętymi prawem uŝytkowania ("Akcje UŜytkowane"), prawo do wykonywania 54,60% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pakiet Akcji UŜytkowanych, dających prawo do wykonywania 5 głosów z kaŝdej akcji, stanowi przedmiot umowy uŝytkowania z dnia 12 lutego 2007 pomiędzy spółkami Stabilo Grup Sp. z o.o. (jako właścicielem) oraz Bonum Sp. z o.o. (jako uŝytkownikiem). Akcje będące przedmiotem w/w umowy uŝytkowania są równocześnie przedmiotem warunkowej umowy sprzedaŝy pomiędzy Stabilo Grup Sp. z o.o. a Bonum Sp. z o.o. z tego samego dnia, ich cena sprzedaŝy została zapłacona przed dniem 4 kwietnia 2007 r., a przeniesienie własności nastąpi po spełnieniu warunków określonych w umowie jednakŝe nie wcześniej niŝ 20 lutego 2009 r. W dniu 26 marca 2008 roku, na skutek nabycia przez Wzywającego udziałów w spółce Bonum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Wrocławska 53, stanowiących 89,99% w kapitale zakładowym tej spółki i dających prawo do wykonywania tej samej liczby głosów na zgromadzeniu udziałowców, Wzywający równocześnie nabył pośrednio Akcje Posiadane spółki Eurofaktor S.A., stanowiące własność Bonum Sp. z o.o oraz prawo uŝytkowania Akcji UŜytkowanych. W efekcie wyŝej opisanej transakcji, Wzywający pośrednio posiada 36,08% udziału w kapitale zakładowym Spółki Eurofaktor S.A. oraz prawo do wykonywania 54,60% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Przedmiotem niniejszego Wezwania ("Wezwanie") są akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) kaŝda ("Akcje") spółki Eurofaktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 53 ("Spółka"). Jedna Akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki. Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane, będące przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA ("GPW") i oznaczone przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN: PLERFKT Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego Nazwa (firma):forum XIII Alfa Sp. z o.o. ("Wzywający") Siedziba: Kraków Adres: Kraków, ul. Wrocławska Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania.

2 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego Dom Maklerski Pekao z siedzibą w Warszawie ("Dom Maklerski"), ul. Wołoska 18, Warszawa Numer telefonu podmiotu pośredniczącego: Sekretariat: (0-22) , (0-22) Informacja o warunkach (0-22) , Wezwania (0-22) , oraz zasadach przyjmowania (0-22) , zapisów: (0-22) Numer telefaksu: (0-22) , (0-22) Adres poczty elektronicznej: 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji jaką zamierza nabyć Wzywający zamierza uzyskać w wyniku Wezwania 11,40 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki poprzez nabycie Akcji. 6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji Wzywający wraz z podmiotem zaleŝnym zamierza osiągnąć w wyniku Wezwania 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co odpowiada liczbie Akcji Posiadanych, Akcji UŜytkowanych i Akcji. 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez kaŝdy z podmiotów nabywających akcje - jeŝeli akcje zamierza nabywać więcej niŝ jeden podmiot Nie dotyczy - występuje tylko jeden podmiot nabywający Akcje (patrz: pkt 3). 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem 7,12 zł (słownie: siedem złotych dwanaście groszy) za jedną Akcję. 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie moŝe być niŝsza cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena wskazana w pkt 8 nie jest niŝsza niŝ średnia cena rynkowa Akcji Spółki z okresu 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania, w czasie których dokonywany był obrót Akcjami na rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez GPW. Średnia cena rynkowa Akcji Spółki w tym okresie wyniosła 7,12 złotych. Ponadto, cena wskazana w pkt 8 nie jest niŝsza niŝ najwyŝsza cena, jaką w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający oraz podmioty od niego zaleŝne lub wobec niego dominujące zapłaciły za "akcje Spółki". Jako akcje Spółki rozumie się Akcje Posiadane, Akcje UŜytkowane i Akcje. Wzywający nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. W okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania, Wzywający ani podmioty od niego zaleŝne lub wobec niego dominujące nie wydawały w zamian za Akcje Spółki Ŝadnych rzeczy lub praw. Ceną, od której nie moŝe być niŝsza cena wskazana w pkt 8, jest cena 7,12 złotych. 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów Datą ogłoszenia wezwania jest dzień roku. Przyjmowanie zapisów na sprzedaŝ Akcji trwać będzie od dnia r. do dnia r. włącznie, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Punktów Przyjmowania Zleceń Domu Maklerskiego. Termin przyjmowania zapisów nie będzie skrócony.

3 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego Podmiotem dominującym w stosunku do Wzywającego jest Forum XIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Starowiślna Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje PoniewaŜ Wzywający występuje jako jedyny podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zaleŝnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy Wzywający nie posiada bezpośrednio Ŝadnych Akcji Spółki. Podmiot zaleŝny od Wzywającego - Bonum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Kraków, ul. Wrocławska 53, posiada Akcji Posiadanych stanowiących 36,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających, wraz z Akcjami UŜytkowanymi, do wykonywania głosów, tj. 54,60 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Podmiot dominujący wobec Wzywającego nie posiada bezpośrednio Akcji. Wzywający, ani podmioty dominujący i zaleŝny od Wzywającego, nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy. 14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi po przeprowadzeniu wezwania Po przeprowadzeniu Wezwania, Wzywający wraz z podmiotem zaleŝnym zamierza osiągnąć Akcji Posiadanych i Akcji Spółki uprawniających, wraz z Akcjami UŜytkowanymi, do głosów, tj. 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania. 15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi PoniewaŜ Wzywający występuje jako jedyny podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zaleŝnymi po przeprowadzeniu wezwania PoniewaŜ Wzywający występuje jako jedyny podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Nie dotyczy - Wzywający jest jedynym podmiotem nabywającym Akcje w wyniku Wezwania. 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na sprzedaŝ Akcji objętych niniejszym Wezwaniem przyjmowane będą w następujących Punktach Przyjmowania Zleceń Domu Maklerskiego ("PPZ"), usytuowanych pod następującymi adresami: Miejscowość Kod Ulica Białystok Rynek Kościuszki 7 Bielsk Podlaski ul. Adama Mickiewicza 55 Bielsko Biała ul. R. Dmowskiego 16 Bochnia ul. Kazimierza Wielkiego 9 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 34 Chrzanów al. Henryka 20 Ciechanów Plac Jana Pawła II 8

4 Dębica ul. Tadeusza Kościuszki 6 Działdowo pl. Mickiewicza 2/3 Gdańsk ul. Jana Uphagena 27 Gliwice ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 Katowice al. Wojciecha Korfantego 56 Kielce al lecia Państwa Polskiego 4 Kołobrzeg ul. Ppor. Edmunda Łopuskiego 6 Kraków os. Centrum B 1 Kraków ul. Józefińska 18 Kraków ul. Pijarska 1 Kraków ul. Starowiślna 2 Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 72 Łódź al. Tadeusza Kościuszki 63 Łódź ul. Pilota Stanisława Wigury 21 Mysłowice ul. Mikołowska 6 Myślenice Rynek 4 Nowy Sącz ul. Jagiellońska 26 Olkusz ul. Kazimierza Wielkiego 49 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 11 Opole pl. Wolności 3 Ostrów Mazowiecka ul. Grota Roweckiego 1 Oświęcim ul. Władysława Jagiełły 12 Płock ul. Tysiąclecia 10 Poznań pl. Wolności 18 Pruszków al. Wojska Polskiego 23 Radom ul. Tadeusza Kościuszki 2 Rybnik ul. Chrobrego 8 Rzeszów ul. Bernardyńska 7 Sosnowiec ul. Małachowskiego 3 Szczecin ul. Szczerbcowa 4 Tarnów ul. Wałowa 10 Wadowice ul. Lwowska 9 Warszawa ul. Jasna 1 Warszawa ul. Nowogrodzka 11 Warszawa al. Jerozolimskie 2 Warszawa ul. Królewska 27 Warszawa ul. ks. I. Kłopotowskiego 15 Warszawa ul. Nowogrodzka 50 Warszawa ul. Towarowa 25 Wrocław ul. Ruska 51 Zabrze pl. Warszawski 9 Zielona Góra ul. Podgórna 9a śywiec ul. Kościuszki Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie W czasie trwania Wezwania, do zakończenia przyjmowania zapisów na sprzedaŝ Akcji, Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcja, w wyniku której Wzywający nabędzie Akcje objęte zapisami zostanie przeprowadzona w ciągu trzech dni roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów.

5 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niŝ zdematerializowane Nie dotyczy - wszystkie Akcje są zdematerializowane. 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zaleŝnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zaleŝności Wzywający nie jest podmiotem zaleŝnym wobec Spółki. 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zaleŝnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zaleŝności PoniewaŜ Wzywający występuje jako jedyny podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeŝeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, Ŝe wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuŝszego niŝ termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania. Nie dotyczy. Nie jest równieŝ wymagana zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Spółką. 24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Celem inwestycji realizowanej przez Wzywającego, a polegającej na pośrednim objęciu kontroli nad Spółką, jest zamiar ulokowania posiadanych środków finansowych w przedsięwzięcie charakteryzujące się wyraźnie zaznaczonym poziomem ryzyka, dające jednakŝe jednocześnie szansę na zrealizowanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu w przypadku powodzenia projektu. Wzywający ma pełną świadomość trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka na przestrzeni ostatniego roku oraz związanych z tym ryzyk. Stąd teŝ główne działania, jakie ma zamiar animować Wzywający, ukierunkowane zostaną na restrukturyzację Spółki, w tym zwłaszcza kosztową i organizacyjną, oraz odzyskanie i poprawę pozycji rynkowej. Wzywający pozytywnie ocenia wstępne działania naprawcze przeprowadzone przez obecny Zarząd Spółki, a takŝe przewiduje, iŝ Spółka moŝe w dalszym ciągu kontynuować działalność w branŝy finansowej. Niezbędnym warunkiem poprawy kondycji ekonomiczno - finansowej Spółki będzie krytyczna analiza i przegląd posiadanego portfela, intensyfikacja działań zmierzających do odzyskania przysługujących jej naleŝności, praca nad rozwojem produktów oferowanych przez Spółkę na rynku finansowym oraz wypracowanie spójnej strategii rynkowej na kolejne lata. Intencją Wzywającego jest wspieranie takich działań oraz nakreślanie takich ram działania dla Spółki, które w efekcie umoŝliwią jej długookresowa stabilizację oraz budowanie trwałej wartości dodanej, przekładającej się na wzrost wartości Spółki w średnim i długim okresie czasu. 25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania PoniewaŜ Wzywający występuje jako jedyny podmiot nabywający Akcje, wymagane informacje zostały przedstawione w pkt Wskazanie moŝliwości odstąpienia od wezwania Wzywający nie przewiduje odstąpienia od ogłoszonego Wezwania. 27. Wskazanie jednego z trybów określonych w 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy W przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złoŝonymi w terminie dokonywania zapisów na sprzedaŝ Akcji będzie nie większa niŝ , Wzywający nabędzie wszystkie Akcje objęte zapisami.

6 W przypadku, gdy liczba Akcji objętych zapisami złoŝonymi w terminie dokonywania zapisów na sprzedaŝ Akcji będzie większa niŝ , Wzywający nabędzie Akcji Spółki, na zasadzie proporcjonalnej redukcji. 28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy. W przypadku gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji pozostaną ułamkowe części Akcji, Akcje te będą alokowane kolejno począwszy od największych zapisów do najmniejszych, aŝ do całkowitego wyczerpania. 29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Zabezpieczenie, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, do wysokości nie mniejszej niŝ 100% wartości Akcji objętych Wezwaniem, ustanowione zostało w formie nieodwołalnej, do dnia rozliczenia transakcji w ramach Wezwania, blokady środków pienięŝnych na rachunku brokerskim Wzywającego prowadzonym przez Dom Maklerski. Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego. 30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne Niniejsze Wezwanie stanowi jedyny prawnie wiąŝący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania. Wezwanie jest skierowane do wszystkich akcjonariuszy, posiadających Akcje Spółki. Akcje będące przedmiotem sprzedaŝy w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie nie mogą być obciąŝone zastawem ani Ŝadnymi innymi prawami osób trzecich. Dom Maklerski nie będzie pobierał Ŝadnych opłat ani prowizji związanych ze złoŝeniem zapisu na sprzedaŝ Akcji oraz wydaniem wyciągu z rejestru. Ewentualne koszty związane, m.in., z wystawieniem świadectwa depozytowego, ustanowieniem blokady oraz realizacją transakcji sprzedaŝy mogą być pobierane przez banki i domy maklerskie wykonujące te czynności, zgodnie ze stosowanymi przez nie regulaminami oraz tabelami opłat i prowizji. Procedura odpowiedzi na Wezwanie: Przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów szczegółowa procedura postępowania w odpowiedzi na niniejsze Wezwanie wraz z tekstem Wezwania oraz wzorami formularzy niezbędnych do dokonania zapisu na Akcje, zostaną udostępnione wszystkim domom maklerskim oraz bankom prowadzącym rachunki papierów wartościowych, a takŝe będą udostępnione w okresie przyjmowania zapisów w Punktach Przyjmowania Zleceń Domu Maklerskiego wyszczególnionych w pkt 18 Wezwania. Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaŝ Akcji powinny dokonać w PPZ następujących czynności: a) złoŝyć do dnia r. włącznie w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: r.) oraz złoŝyć nieodwołalne zlecenie sprzedaŝy Akcji na rzecz Wzywającego z datą waŝności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany termin zawarcia transakcji: r.), b) uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie ww. blokady i złoŝenie wyŝej ww. zlecenia sprzedaŝy, c) złoŝyć do dnia r. na odpowiednim formularzu w jednym z PPZ-ów wymienionych w pkt 18 niniejszego Wezwania zapis, do którego powinno zostać dołączone świadectwo depozytowe, o którym mowa w pkt b). Osoby zamierzające dokonać zapisu na sprzedaŝ Akcji drogą korespondencyjną, powinny dokonać następujących czynności:

7 - złoŝyć do dnia r. włącznie, w podmiocie prowadzącym ich rachunek papierów wartościowych, na którym zdeponowane są Akcje, dyspozycję zablokowania Akcji do dnia rozliczenia transakcji włącznie (planowany termin rozliczenia transakcji: r.) oraz złoŝyć nieodwołalne zlecenie sprzedaŝy Akcji na rzecz Wzywającego z datą waŝności do dnia zawarcia transakcji włącznie (planowany termin zawarcia transakcji: r.), - uzyskać świadectwo depozytowe wystawione na Akcje, potwierdzające dokonanie ww. blokady i złoŝenie ww. zlecenia sprzedaŝy, - przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera wymienione poniŝej dokumenty w takim terminie, aby dotarły do Domu Maklerskiego nie później niŝ do dnia r. do godz : 1) oryginał świadectwa depozytowego, 2) wypełniony i podpisany formularz zapisu na sprzedaŝ Akcji, przy czym podpis osoby składającej zapis oraz jej umocowanie powinny być poświadczone przez pracownika podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe (poprzez złoŝenie podpisu wraz z pieczątką imienną) lub poświadczone przez notariusza. PowyŜsze dokumenty naleŝy wysłać na adres: Dom Maklerski Pekao ul. Wołoska Warszawa obowiązkowo z dopiskiem na kopercie: "EUROFAKTOR S.A. - WEZWANIE" W przypadku składania zapisu drogą korespondencyjną, za złoŝone będą uznane tylko zapisy zgodne ze wzorami dokumentów udostępnionymi przez Dom Maklerski, z podpisami poświadczonymi według powyŝszych zasad, które Dom Maklerski otrzyma najpóźniej do godz w dniu r. W dniu r. Dom Maklerski otworzy rejestr, do którego, w okresie trwania zapisów, będą przyjmowane indywidualne zapisy na sprzedaŝ Akcji przez osoby odpowiadające na Wezwanie. Przyjęcie do rejestru następuje w momencie podpisania formularza zapisu przez osobę składającą zapis w PPZ oraz pracownika Domu Maklerskiego. Jeśli zapis dokonany zostanie drogą korespondencyjną, wpis do rejestru nastąpi niezwłocznie, lecz nie później niŝ ostatniego dnia okresu przyjmowania zapisów. Na potwierdzenie złoŝenia zapisu osoba odpowiadająca na Wezwanie otrzyma wyciąg z rejestru zapisów. Osoby zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwracać się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaŝ Akcji, w kaŝdym PPZ wskazanym w pkt 18. Podpisy osób działających w Podpisy osób działających imieniu Wzywającego w imieniu Domu Maklerskiego: Artur Rawski Zdzisław Rogowski Prezes Zarządu Pełnomocnik... Marzena Jędrasik

8 Pełnomocnik

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Firma: Polskiego w Warszawie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Firma: Polskiego w Warszawie Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ECHO INVESTMENT SA komunikat Niniejsze wezwanie ( Wezwanie ) do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE )

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE ) WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE ) Niniejsze Wezwanie ogłaszane jest zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Strona 1 W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Zgodnie z art. 151 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 Datą niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ( Oferta ) spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 14 maja 2015 r. 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki ALTUS TFI S.A. ( Spółka ) jest ogłaszana w celu realizacji deklaracji

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-09-02 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI AGORA S.A. Niniejsza oferta nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. Podmiotem Dominującym wobec TVN S.A. jest N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie W ramach Oferty Zakupu Akcji TVN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach W ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, wpisana

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu Zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa handlowego, Rada Dyrektorów postanowiła o utworzeniu rezerwy na zakup akcji własnych w bilansie Spółki w wysokości odpowiadającej Raport bieżący nr 11/2015 21.02.2015

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI. M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII K/2011 SPÓŁKI M.W. Trade S.A. www.mwtrade.pl W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ Minimalna kwota inwestycji: 225.000 złotych OFERUJĄCY: Data sporządzenia: 5 października

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia praw poboru Akcji serii C, praw do Akcji serii C oraz Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski PENETRATOR SA

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii H do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY

Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna DOKUMENT INFORMACYJNY Dokument informacyjny PGS SOFTWARE Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii E i serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY 11 BIT STUDIOS SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA

MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA www.medicalgorithmics.pl DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii D spółki do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011

OPEN FINANCE SA. Informacja o publicznej ofercie akcji. 16 marca 2011 16 marca 2011 OPEN FINANCE SA Informacja o publicznej ofercie akcji INFORMACJE ZAWARTE W NINIEJSZYM RAPORCIE NIE STANOWIĄ REKOMENDACJI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW Z 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie

DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie DOKUMENT INFORMACYJNY Venture Capital Poland S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia 681.809 akcji serii C oraz 200.788 akcji serii E na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A.

Dokument Ofertowy. Kredyt Inkaso S.A. Dokument Ofertowy Kredyt Inkaso S.A. ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość www.kredytinkaso.pl Niniejszy Dokument Ofertowy został sporządzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 809/2004 oraz innymi

Bardziej szczegółowo

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA

DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI DOM AUKCYJNY ABBEY HOUSE SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz akcji serii B do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.)

Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Statut Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego BDM Obligo (Tekst pierwotny nadany dnia 18.12.2012r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne. --------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo