Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu"

Transkrypt

1 Procedury postępowania w przypadku trudnych sytuacji i zachowań uczniów obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 2 im. A. Mickiewicza w Łowiczu CELE: - zapewnienie pełnego bezpieczeństwa uczniom, - doskonalenie efektów pracy wychowawczej. ZAKRES: - wszyscy uczniowie. ZAINTERESOWANI: - dyrekcja szkoły, - nauczyciele, - rodzice, - pracownicy administracji i obsługi. ODPOWIEDZIALNI: - wszyscy pracownicy szkoły. OBOWIĄZKI: - nauczyciele i wszyscy pracownicy szkoły reagują zgodnie z procedurami w przypadku każdego zachowania określonego w poszczególnych procedurach. CZAS REALIZACJI: - cały rok szkolny. OCZEKIWANE EFEKTY: - zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, - ujednolicenie oddziaływań wychowawczych w stosunku do uczniów. 1

2 Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia 1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły, zauważając agresywne zachowanie ucznia, reagują na nie, bezzwłocznie je przerywając. 2. O zaistniałym zdarzeniu informują wychowawcę/wychowawców ucznia/uczniów. 3. Wychowawca/wychowawcy ucznia/uczniów przeprowadzają rozmowy wyjaśniające w obecności nauczyciela lub innego pracownika świadka zdarzenia (zidentyfikowanie ofiary, agresora, świadków, ocenienie zdarzenia i wyciągnięcie wniosków). 4. W przypadku nieobecności wychowawcy jego rolę przejmuje pedagog szkolny. 5. W przypadku szczególnie nasilonej agresji lub silnego wzburzenia emocjonalnego ucznia/uczniów, uniemożliwiającego nawiązanie z nim/nimi kontaktu i/lub dalsze prowadzenie zajęć, nauczyciel wzywa telefonicznie pedagoga szkolnego lub dyrektora szkoły. 6. Jeśli nie jest możliwe nawiązanie kontaktu telefonicznego, nauczyciel wysyła innego ucznia do pedagoga lub dyrektora z prośbą o natychmiastowe przybycie. 7. Uczeń bardzo agresywny lub będący pod wpływem silnego wzburzenia emocjonalnego zostaje odizolowany od pozostałych uczniów. 8. Wychowawca klasy odnotowuje zdarzenie w dzienniku lekcyjnym (w zeszycie uwag) lub sporządza notatkę (opis zdarzenia, osoby uczestniczące, sprawca, poszkodowany). 9. O zaistniałym zdarzeniu wychowawca informuje rodziców/prawnych opiekunów uczniów uczestniczących w zdarzeniu. 10. W przypadku szczególnie drastycznych zachowań agresywnych (zagrażających zdrowiu lub życiu) nauczyciel będący świadkiem zdarzenia natychmiast powiadamia dyrektora szkoły. 11. W przypadku powtarzających się sytuacji z udziałem tych samych uczniów wychowawca informuje dyrektora szkoły. 12. W razie stwierdzenia u ucznia uszkodzeń ciała nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem udziela pierwszej pomocy i bezzwłocznie informuje dyrektora szkoły oraz wychowawcę klasy. Dyrektor lub wychowawca powiadamiają telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 2

3 13. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek poważniejszych obrażeń u któregoś z uczniów lub podejrzenia urazu nauczyciel sprawujący opiekę nad uczniem wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia dyrektora szkoły. Na podstawie informacji udzielonej przez nauczyciela dyrektor powiadamia policję. 14. W drastycznych przypadkach dyrektor szkoły zawiadamia Sąd Rodzinny. 15. Wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły ustala sankcje w stosunku do ucznia/uczniów w oparciu o Statut Szkoły. 16. Wychowawca przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom pisemną lub ustną informację na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia/uczniów konsekwencji wynikających ze Statutu Szkoły. 3

4 Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia zniszczenia mienia szkolnego lub cudzej własności 1. W przypadku zauważenia zniszczenia mienia szkolnego lub cudzej własności każdy pracownik szkoły zobowiązany jest interweniować i powstrzymać sprawcę/sprawców zniszczenia. 2. W przypadku nieustalenia sprawcy/sprawców, jeżeli jest to możliwe, przeprowadza się odtworzenie zdarzenia z monitoringu. 3. Jeśli odtworzenie zdarzenia z monitoringu nie jest możliwe lub mimo przeprowadzonego odtworzenia zdarzenia sprawca nadal pozostaje nieustalony, wychowawca, pedagog szkolny lub dyrektor przeprowadzają rozmowy wyjaśniające z wszystkimi osobami mogącymi znajdować się w miejscu zdarzenia oraz podejmują czynności mające na celu ustalenie sprawcy/sprawców. 4. Wychowawca lub dyrektor szkoły wzywają rodziców/prawnych opiekunów ucznia sprawcy szkody i informują ich o zdarzeniu oraz o konieczności naprawienia szkody. 5. W przypadku dużej szkody, o wysokiej wartości, dyrektor szkoły wzywa policję. 6. Wobec ucznia sprawcy zniszczenia mienia szkolnego lub cudzej własności wychowawca wyciąga konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły, o czym informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 4

5 Procedura postępowania w przypadku kradzieży dokonanej przez ucznia 1. W przypadku zauważenia lub zgłoszenia kradzieży nauczyciel poinformowany o zdarzeniu lub będący jego świadkiem podejmuje czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. 2. Nauczyciel, w obecności innego nauczyciela, prosi ucznia podejrzewanego o dokonanie kradzieży o pokazanie jego rzeczy (plecak, piórnik, kurtka). Nauczyciel nie ma prawa osobiście rewidować ucznia. Uczeń sam dobrowolnie powinien pokazać swoje rzeczy. 3. Jeśli uczeń odmawia pokazania swoich rzeczy, nauczyciel niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Dyrektor wzywa policję oraz rodziców ucznia, aby w ich obecności przeprowadzić z uczniem rozmowę wyjaśniającą. 4. Jeżeli został ujawniony sprawca kradzieży, należy o tym fakcie poinformować dyrektora szkoły oraz wychowawcę ucznia. Dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 5. Wobec ucznia sprawcy kradzieży wychowawca wyciąga konsekwencje przewidziane w Statucie Szkoły, o czym informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 6. Wychowawca ucznia, który dopuścił się kradzieży, zobowiązany jest zdiagnozować środowisko rodzinne ucznia w celu dokładnego rozpoznania sytuacji materialnej rodziny ucznia. Czynności te może przeprowadzić również pedagog szkolny. 7. Jeżeli przeprowadzone rozpoznanie potwierdza potrzebę udzielenia uczniowi lub jego rodzinie pomocy materialnej, pedagog szkolny zawiadamia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kieruje tam rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 8. W drastycznych przypadkach, wymagających interwencji Sądu, dyrektor szkoły zawiadamia Sąd Rodzinny. 5

6 Procedura postępowania w przypadku wymuszeń dokonywanych przez uczniów 1. W przypadku zauważenia lub zgłoszenia wymuszeń dokonywanych przez uczniów nauczyciel lub inny pracownik szkoły informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy ucznia podejrzanego o ten czyn lub pedagoga szkolnego. 2. Wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym podejmują czynności wyjaśniające, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia, sprawcy czynu i osób pokrzywdzonych. 3. W przypadku wykrycia i potwierdzenia sprawcy czynu wychowawca wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia i w ich obecności przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą oraz informuje o konsekwencjach. 4. Jeżeli w rozmowie wyjaśniającej okaże się, że dziecko dopuszczało się wymuszeń z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, pedagog szkolny zawiadamia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i kieruje tam rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 5. W przypadku powtórnego dokonania wymuszenia przez tego samego ucznia, wychowawca klasy informuje dyrektora szkoły. Dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji. 6

7 Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych 1. Wychowawca klasy powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym. 2. Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców/prawnych opiekunów w dzienniku lekcyjnym w rubryce: kontakty z rodzicami. 3. W przypadku nieobecności wychowawcy, jego rolę przejmuje pedagog szkolny, a w przypadku jego nieobecności dyrektor szkoły. 4. W przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami lub w przypadku unikania przez rodziców/prawnych opiekunów kontaktu ze szkołą wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym udają się do miejsca zamieszkania ucznia, aby tam przeprowadzić rozmowę. Notatka z przeprowadzonej wizyty domowej zostaje wpisana w dzienniku lekcyjnym w rubryce: kontakty z rodzicami. 5. Z uczniem przejawiającym trudności wychowawcze wychowawca klasy może zawrzeć kontrakt w obecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia. 6. Wychowawca klasy zobowiązany jest na początku roku szkolnego wpisać w dzienniku lekcyjnym dane dotyczące miejsca zamieszkania rodziców oraz numerów telefonów kontaktowych. Każdorazowo po zmianie miejsca zamieszkania lub numeru telefonu kontaktowego wychowawca jest zobowiązany do wpisywania aktualnych danych w dzienniku lekcyjnym. 7. Jeżeli podjęte czynności wskazują na to, że dziecko pozbawione jest właściwej opieki rodzicielskiej, dyrektor szkoły informuje odpowiednie służby (np. policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) oraz wnioskuje do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 7

8 Procedura postępowania w sytuacji nagłego wypadku w szkole 1. W sytuacji nagłego wypadku na terenie szkoły nauczyciel będący jego świadkiem lub powiadomiony o nim niezwłocznie zabezpiecza miejsce wypadku i sprawdza, czy żaden z uczniów nie ucierpiał. 2. W przypadku poszkodowania ucznia nauczyciel natychmiast udziela pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wzywa pogotowie ratunkowe. Do czasu przyjazdu karetki nauczyciel jest obecny przy poszkodowanym. 3. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora szkoły o zdarzeniu oraz podjętych czynnościach. 4. Na podstawie uzyskanych informacji dyrektor powiadamia rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego ucznia. 8

9 Procedury postępowania związane ze zwolnieniem z zajęć wychowania fizycznego ucznia uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne lub o słabej kondycji psychicznej danego dnia 1. Nauczyciel wychowania fizycznego informuje uczniów o możliwości czynnego nieuczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego w razie, gdy ich kondycja fizyczna lub psychiczna w danym dniu nie gwarantuje zachowania pełnego bezpieczeństwa podczas ćwiczeń. Nauczyciel uwzględnia taką ewentualność w PSO. 2. W razie wystąpienia wymienionych symptomów nauczyciel wyłącza ucznia z czynnego udziału w zajęciach. 3. Jeśli uzna to za konieczne (na podstawie wywiadu, obserwacji), udziela uczniowi pierwszej pomocy. 4. O zaistniałej sytuacji oraz podjętych czynnościach nauczyciel informuje wychowawcę odpowiedniej klasy. 5. Wychowawca klasy informuje telefonicznie rodziców/prawnych opiekunów o niedyspozycji ucznia. 6. Jeśli wyłączenie ucznia z zajęć nastąpiło wskutek urazu, do którego doszło podczas lekcji wychowania fizycznego, nauczyciel udziela uczniowi pierwszej pomocy i informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 7. Dyrektor informuje rodziców/prawnych opiekunów o urazie/wypadku, do którego doszło podczas zajęć wychowania fizycznego. 9

10 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka 1. W przypadku podejrzenia, że dziecko może doznawać przemocy w domu (np. zaniedbanie dziecka lub ślady na ciele) nauczyciel niezwłocznie zawiadamia wychowawcę klasy. 2. Wychowawca przeprowadza dyskretny wywiad w celu ustalenia przyczyny zaniedbania dziecka bądź ustalenia przyczyny i sprawcy uszkodzeń jego ciała. 3. Jeśli podjęte ustalenia podtrzymują podejrzenia o doznawaniu przez dziecko przemocy w domu, wychowawca informuje dyrektora szkoły i pedagoga szkolnego. 4. Dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny, policję lub prokuraturę. 5. Dyrektor wzywa do szkoły rodziców lub opiekunów poszkodowanego ucznia, powiadamiając ich o ujawnieniu doznawania przez dziecko przemocy w domu, podjętych przez szkołę działaniach, odpowiedzialności karnej za czyn oraz ewentualnie o prawach ofiary i procedurze zawiadomienia odpowiednich organów (np. obdukcja lekarska lub zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, wniosek do policji o popełnieniu przestępstwa i ściganiu sprawcy). 6. Pedagog szkolny uruchamia procedurę Niebieskie Karty. Wszelkie czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury uruchamiane są w obecności rodzica, prawnego opiekuna lub opiekuna faktycznego, czyli osoby, która w danym momencie zajmuje się dzieckiem. 7. Jeśli osobami stosującymi przemoc wobec dziecka są jego rodzice, wtedy konieczne jest odwołanie się do innych dorosłych osób mogących wspierać dziecko (np. dziadkowie, ciocia, dorosłe rodzeństwo). 8. Osobie działającej na rzecz dziecka przekazuje się kartę B. W dalszym postępowaniu osoba ta jest partnerem odpowiednich służb w dbaniu o interesy dziecka. 9. Jeśli szkoła otrzymuje zgłoszenie sytuacji przemocy w rodzinie od świadka przemocy dyrektor szkoły informuje o tym fakcie policję lub prokuraturę. 10. Dziecko doznające przemocy w rodzinie zostaje otoczone opieką, szkoła zapewnia mu pomoc psychologiczną. Pedagog szkolny kontaktuje się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub Punktem Interwencji Kryzysowej w celu ewentualnej pomocy rodzinie dziecka krzywdzonego. 10

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej

Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej Załącznik 20 Tryb postępowania w przypadku uzyskania informacji o podejrzeniu przemocy w rodzinie wobec dziecka lub innej osoby wspólnie z nim zamieszkującej 1. Dyrektor szkoły i nauczyciele są zobowiązani

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie

Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Zasady postępowania interwencyjnego w sytuacji występowania przemocy w rodzinie Wskazówki dla osób realizujących te zadania KIELCE 2012 Wojewoda Świętokrzyski Spis treści Wstęp... 3 1. Podstawowe kroki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Dziennik Ustaw Nr 209 12266 Poz. 1245 1245 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury Niebieskie Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta Na podstawie art. 9d ust.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych

Dariusz Piotrowicz. Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych Odpowiedzialność za zapewnianie bezpieczeństwa uczniów w kontekście sytuacji kryzysowych ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W KONTEKŚCIE SYTUACJI KRYZYSOWYCH 1. ALARMUJĄCE STATYSTYKI

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH

SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH SZKOLNY KODEKS UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. JÓZEFA WYBICKIEGO W MANIECZKACH Każdy bez względu na swój wiek i funkcję w szkole ma prawo do: poszanowania swojej godności, swojego dobrego imienia

Bardziej szczegółowo

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r.

Statut. Szkoły Podstawowej Nr 47. im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.01.2010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19.02010r. Statut Szkoły Podstawowej Nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży.

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Nowe formy przestępstw cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming. Prawne narzędzia interwencji w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE a ZAKŁAD SŁUŻBY PREWENCYJNEJ 121 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Sławomir Klimaszewski WYBRANE ELEMENTY POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH CZĘŚĆ I CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2014 1 Zakład Służby Prewencyjnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Pomoc dzieciom. wykorzystywanym seksualnie. www.fdn.pl www.zlydotyk.pl

Pomoc dzieciom. wykorzystywanym seksualnie. www.fdn.pl www.zlydotyk.pl Pomoc dzieciom wykorzystywanym seksualnie p o r a d n i k dl a pe d a g o g ó w, n a u c z y c i e l i i op i e k u n ó w dz i e c k a www.fdn.pl www.zlydotyk.pl Spis treści Wstęp 2 Rozpoznanie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE

Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Zbigniew Piechocki ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY I GRUPY ROBOCZE Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25 Sosnowiec 2013r. SPIS TREŚCI : I. Profilaktyka jako istotny element wychowania 1. Wstęp...3 2. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie

Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Wewnątrzszkolna instrukcja prowadzenia dokumentacji w Szkole Podstawowej nr 4 w Białogardzie Celem instrukcji jest ujednolicenie zapisów w dokumentacji szkolnej. Instrukcja dotyczy następujących dokumentów:

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu

ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu ZASADY FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO ZSO Nr7 w Radomiu Opracowali nauczyciele: Anna Słowińska i Monika Włodek, informatyk Jarosław Orczykowski pod kierunkiem dyrektora szkoły Anety Nowak 1 Spis

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA

FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA FUNDACJA MEDERI POMÓŻMY DZIECIOM Agnieszka Złota PORADNIK PRAWNY DLA SŁUŻBY ZDROWIA Jak pomóc dziecku krzywdzonemu Warszawa 2005 Informator finansowany przez Fundację im. Stefana Batorego ul. Sapieżyńska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą

ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych przemocą Informator opracowany przez: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Radomiu ZATRZYMAJ PRZEMOC! Vademecum dla osób dotkniętych

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO TĘCZOWY PROMYK Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI i SPECJALNYMI W BIAŁYMSTOKU Białystok, 2013 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Przedszkole używa nazwy : Przedszkole Niepubliczne

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE

PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE PODSTAWOWE INFORMACJE PRAWNE Warszawa 2011 1 WSTĘP Każdego roku ginie w Polsce ponad 15 tysięcy osób. Powody zaginięć są rozmaite: wypadek komunikacyjny, zaburzenia psychiczne, napad, porwanie, ucieczka

Bardziej szczegółowo