Pytanie SKOK Odpowiedź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie SKOK Odpowiedź"

Transkrypt

1 Pytanie SKOK Odpowiedź 1 IK proszę o uszczegółowienie jakie wartości należałoby wpisać Ad. IK01.9. W wierszu IK01.9. "Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy w części zabezpieczonej:" należy wpisać sumę wierszy: 1. IK "kwotą pieniężną przelaną na rachunek kasy", 2. IK "gwarancjami, (poręczeniami) udzielonymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski" oraz 3. IK "dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski". Na podstawie pytań otrzymanych od innych kas rozumiemy, że problematyczna jest interpretacja kategorii IK Do tej kategorii należy zaliczyć wartość kredytów lub pożyczek zabezpieczonych blokadą rachunku lokaty złożonej w kasie wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty (zgodnie z 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych). Do tej kategorii należy zaliczyć również kredyty lub pożyczki, które zabezpieczone są blokadą na innych rachunkach członka kasy jeżeli kasa posiada pełnomocnictwo do pobrania środków z tego rachunku. [Uwaga: ten zapis nie będzie dotyczył formularza NKIP01 oraz NKIP02] W kolumnie wg ceny nabycia należy prezentować pierwotną wartość kredytu lub pożyczki, natomiast w kolumnie wg wartości bilansowej wartość bilansową kredytu lub w pożyczki w części zabezpieczonej danym rodzajem zabezpieczenia. Pozostała część kredytu lub pożyczki wykazywana jest odpowiednio wg typów zabezpieczeń, a niezabezpieczona wartość w wierszu IK01.17 Pozostałe aktywa.

2 2 IK czy tutaj należy to interpretować w następujący sposób: jeżeli mamy np. 4 pożyczki zabezpieczone hipoteką, cena nabycia w pozycji IK to kwota udzielonej pożyczki, a wartość bilansowa aktualne saldo pożyczki wraz z odsetkami? natomiast pozycja IK to wartość wpisu do księgi wieczystej (cena nabycia i wartość brutto powinna być w identycznych wartościach)? Jeżeli interpretacja jest błędna proszę o wskazanie jak należałoby liczyć wartości w tych rubrykach. Ad. IK Definicja ceny nabycia znajduje się w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dla kategorii kredytów i pożyczek w kasach ceną nabycia będzie wartość bilansowa brutto kredytu lub pożyczki czyli wartość bilansowa bez pomniejszenia o dokonane odpisy aktualizujące. Wartość ta (jeżeli kredyt lub pożyczka zostały udzielone przez kasę) powinna być tożsama z wartością pierwotnie wypłaconą członkowi kasy. Wartość bilansowa została przedstawiona w instrukcji jako: wartość zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości, a także zgodna z zasadami wyceny zatwierdzonymi przez kierownika jednostki w polityce rachunkowości przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W kolumnie wg ceny nabycia należy prezentować pierwotną wartość kredytu lub pożyczki, natomiast w kolumnie wg wartości bilansowej wartość bilansową kredytu lub w pożyczki w części zabezpieczonej hipoteką. Pozostała część kredytu lub pożyczki wykazywana jest odpowiednio wg typów zabezpieczeń, a niezabezpieczona część w wierszu IK01.17 Pozostałe aktywa. Czyli kredyt, który w 70% jest zabezpieczony hipoteką a w 30% niezabezpieczony należy podzielić i wykazać w dwóch wierszach: w wierszu IK01.10 (w części zabezpieczonej hipoteką) oraz w wierszu IK01.17 Pozostałe aktywa (w części niezabezpieczonej). W pozycji IK należy wykazać pełną "wartość wpisów do księgi wieczystej zabezpieczenia hipoteką" nawet jeżeli wpis do hipotek jest wyższy niż wartość kredytu. Wartości wg ceny nabycia oraz wg wartości bilansowej dla tego wiersza będą tożsame i niezmienne (chyba że zmianie ulegnie wartość wpisu do hipoteki).

3 3 DO01: pozycja: Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich czy wliczamy tutaj także udziały członków, którzy wystąpili ze skok ale udział nie został jeszcze im wypłacony ze względu na fakt iż nie było jeszcze Walnego zgromadzenia członków zatwierdzającego wynik finansowy za rok w którym wystąpili ze skok? 4 1. Dot. kwoty ujmowanych odpisów oraz podawania wartości w kwocie bilansowej. Odpisy Kasa zawiązuje kwartalnie, w związku z tym w kolejnym miesiącu odpisy są nieadekwatne do jakości portfela. By prezentowany portfel był zgodny z wartością bilansową ujmujemy odpisy nie adekwatne do portfela, za wyjątkiem miesięcy kończących kwartał (np. część pożyczek z odpisami została spłacona, albo zmieniła grupę przeterminowana) czy: - przyjmować wartość bilansową netto pożyczek zgodnie z utworzonymi odpisami - ekstrapolując kwotę odpisów na obecny portfel (tak uczyniliśmy w przesłanych sprawozdaniach) - podawać odpisy w stanie odpowiadającym przedstawianym pożyczkom - w takim przypadku wartość netto pożyczek nie będzie zgodna z wartością prezentowaną w bilansie. 5 2.W formularzu PKZ01, w pozycji PKZ01.1 fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy powinien być prezentowany w wartości bilansowej (zgodnie z instrukcją). Do wartości bilansowej wchodzą odsetki od oszczędności. Czy powinno się ujmować całą kwotę wraz z odsetkami (tak jak w bilansie), czy jak dla sprawozdawczości do Kasy Krajowej, w kwocie kapitału. W formularzu DO01 w wierszu DO Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich NIE powinny być prezentowane udziały członków, którzy wystąpili ze skok ale udział nie został jeszcze im wypłacony ze względu na fakt iż nie było jeszcze Walnego zgromadzenia członków zatwierdzającego wynik finansowy za rok w którym wystąpili ze skok. Zgodnie z instrukcją (DO01): Udziały członkowskie byłych członków należy zaprezentować jako zadeklarowane udziały do końca roku obrachunkowego w którym nastąpiło ustanie członkostwa w kasie. Ad.1. - W formularzach nie należy nic ekstrapolować - wartość netto pożyczek powinna być zgodna z wartością prezentowaną w bilansie, który kasa na mocy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości SKOK ma obowiązek sporządzać co miesiąc. Ad.2. - W formularzu PKZ01, w pozycji PKZ01.1 fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy powinien być prezentowany w wartości bilansowej. Do wartości bilansowej wchodzą odsetki od oszczędności. Dlatego powinno ujmować się całą kwotę wraz z odsetkami (tak jak w bilansie).

4 6 W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych kas proszę o doprecyzowanie opisu formularza NKIP01 - Kredyty i pożyczki w podziale na zabezpieczenia oraz w podziale na podmioty, informacje zawarte na stronie 24 instrukcji "W wierszu w kategorii "Inne" (w formularzach NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04) tj. w NKIP0x.7 należy zaprezentować pozostałe należności nie wynikające z udzielonych kredytów lub pożyczek..." "Sumy wartości w formularzach: NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04 oraz NO01 powinny być takie same". Czy w związku z powyższym w formularzu NO01 również należy zaprezentować pozostałe należności nie wynikające w udzielonych kredytów i pożyczek? 7 Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w "Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych" na stronie 18 dotyczącego formularza IK01 - Inwestycje kasy: "Dla kategorii kredytów i pożyczek w kasach ceną nabycia będzie wartość bilansowa brutto kredytu lub pożyczki czyli wartość bilansowa bez pomniejszenia o dokonane odpisy aktualizujące. Wartość ta (jeżeli kredyt lub pożyczka zostały udzielone przez kasę) powinna być tożsama z kwotą pierwotnie wypłaconą członkowi kasy." TAK w przecięciu wiersza i kolumny inne/inne W formularzu NO01 w wierszu Inne również należy zaprezentować pozostałe należności niewynikające z udzielonych kredytów i pożyczek (tj. należności z tytułu dostaw i usług, należności leasingowe, należności od pracowników oraz inne temu podobne). Tak aby sumy wartości w formularzach NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04, oraz NO01 były takie same. TAK w przecięciu wiersza i kolumny inne/inne Wartość bilansowa brutto kredytu mogłaby być tożsama z kwotą pierwotnie wypłaconą członkowi tylko w dniu jego wypłaty (przy założeniu braku spłat). W każdym innym przypadku będzie to kwota różna. Wartość bilansowa brutto udzielonych kredytów jest - zgodnie z przepisami o rachunkowości i polityką rachunkowości Kasy [ ] - kwotą wymaganej zapłaty (bez pomniejszenia o odpisy aktualizujące), a więc obejmuje: - pozostałe do spłaty saldo kapitału (różnicę pomiędzy kwotą pierwotnie wypłaconą a sumą spłat), - naliczone odsetki (umowne i karne) na dzień, na który sprządzane jest sprawozdanie, - inne doliczone składniki kredytu (nieuiszczone opłaty dotyczące kredytu, koszty procesowe i windykacyjne itp.). [Te koszty nie powinny

5 podlegać kapitalizacji] Proszę więc o informację, czy życzą sobie Państwo, abyśmy za cenę nabycia udzielonych kredytów i pożyczek przyjęli wartość bilansową brutto czy wartość pierwotnie wypłaconą? 8 1.DO Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich Chciałabym dopytać jak należy interpretować wykazanie tej liczby. Czy liczba nie pełni opłacony udziałów, to: - liczba częściowo wpłaconych udziałów gdzie musi być np. 1gr wpłacony, aby można było zakwalifikować osoby do tej grupy - czy do tej liczby gdzie jest wpłacona jakaś wartość udziału np. 1gr należy dodać osoby, które nie dokonały żadnej płatności udziału.? 9 Kolejne moje pytanie dotyczy formularzy NKIPO2 i NKIPO4. Obecnie w naszej instytucji posiadamy kilka produktów pożyczkowych zabezpieczonych hipoteką, które zostały udzielone osobom prywatnym na cele mieszkaniowe np. remont, wykończenie domu bądź spłatę zobowiązań. Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK w słowniku pojęć wskazuje iż kredyty i pożyczki na nieruchomości winny być wykazywane jako m.in. udzielane przeds. indywidualnym, na zakup lub budowę powierzchni biurowej. Czy w takim wypadku pożyczki, które zostały udzielone w naszym SKOKu osobom prywatnym np. na remont należy zakwalifikować do grupy pożyczek konsumpcyjnych (gotówkowych)? Ad. 1. W pozycji DO Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich należy wykazać liczbę udziałów, które są opłacone w części - ale nie w całości - tzn. jeżeli ktoś wpłacił 1 gr a wartość udziału wynosi 1 zł to jest to nie w pełni opłacony udział. Taki sam status będzie posiadał udział na który zostało wpłacone 99 gr. Udział na, który nic nie zostało wpłacone nie jest "nie w pełni opłacony" ponieważ potencjalny członek nie dokonał żadnej wpłaty na ten udział. Zatem do tej grupy osób nie należy dołączać liczby osób, które nie dokonały żądnej wpłaty na swój udział. Ad.2. W formularzu NKIP02 kredyty i pożyczki udzielone np. na remont, wykończenie domu bądź spłatę zobowiązań należy zaprezentować w wierszu "Konsumpcyjne" natomiast jeżeli te kredyty lub pożyczki zostały zabezpieczone hipoteką to ostateczne wartości powinny zostać wpisane na przecięciu wiersza "Konsumpcyjne" oraz pierwszej kolumny "Zabezpieczone hipoteką". W wierszu "Na nieruchomości" powinny zostać ewidencjonowane kredyty i pożyczki, które spełniają warunki przyporządkowania do tej kategorii określone w Instrukcji m.in. na: "nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptację pomieszczeń (budynków) niemieszkalnych na cele mieszkalne (...)". Zatem jeżeli remont polega na adaptacji lub dostosowaniu lub przebudowie - to taki kredyt należy wykazać w wierszu "Na nieruchomości" w przeciwnym wypadku w wierszu "Konsumpcyjne". Analogiczna odpowiedź dotyczy pytania o formularz NKIP04.

6 10 NWTZ01 - Należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów. Chciałabym dopytać o interpretację zapisu termin zapadalności. Wskazana interpretacji w Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK nie jasno wskazuje jak należy wykazać pożyczki i do którego terminu zapadalności je zakwalifikować. Przedstawię naszą interpretację na przykładzie: Kwota raty 100zł, płatność rat co miesiąc na dzień 10 każdego miesiąca, pozostało 40 rat. Zap Do >36 1 ms NWTZ01.4 Os. Pr Ad.3. Przykład przedstawiony w PKT 3 został prawidłowo skonstruowany. Tak. W kolumnie A należy przedstawić łączną wartość rat wymagalnych na dzień bilansowy. Pożyczki wymagalne w całości i zasądzone należy przedstawić w kolumnie A w całości. Linie pożyczkowe w całości należy przedstawić w kolumnie A. Mamy również problem z interpretacją terminu zapadłe w kolumnie A. czy to są raty wymagane na dzień sprawozdania tj ? Gdzie należy wskazać pożyczki przeterminowane od 1 dnia w tym zasądzone, będące w statusie SNW-wymagalne w całości. Do jakiej grupy zakwalifikować linie pożyczkowe, które nie posiadają wskazanych rat. Raty liczone są od wykorzystanego limitu? 11 Zwracamy się do Państwa z zapytaniem jak w kontekście podziału produktowego należy traktować kredyty udzielane podmiotom III sektora udzielane w związku z finansowaniem nieruchomości. Wątpliwość Kasy dotyczy tego czy w przypadku kredytu udzielanego w związku z finansowaniem potrzeb mieszkaniowych kredyty takie definicyjnie będą kredytami na nieruchomości mieszkaniowe. W przypadku kredytów udzielonych przedsiębiorcom indywidualnym do kredytów na cele mieszkaniowe można kwalifikować kredyty tylko wówczas gdy działalność tegoż przedsiębiorcy polega na "realizowaniu inwestycji budowlanych dotyczących nieruchomości mieszkaniowych czy nabywaniu nieruchomości mieszkaniowych - z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem". Czy zapis ten należy stosować analogicznie do podmiotów III sektora?. Na wstępie zaznaczam, że w podziale podmiotowym w sprawozdawczości SKOK nie jest zdefiniowane pojęcie podmiotów III sektora - dlatego w odpowiedzi na poniższe pytanie zostało przyjęte założenie, że podmioty III sektora można utożsamić z grupą "Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych". Jeżeli zgodnie z treścią Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK taka klasyfikacja jest nieodpowiednia pod względem podmiotowym, kredyt lub pożyczkę dla tzw. podmiotu III sektora należy zaprezentować w kategorii "Inne". Pod względem podziału przedmiotowego kredyt lub pożyczka udzielony w związku z finansowaniem potrzeb mieszkaniowych (lub

7 jak rozumiem, w tym przypadku na siedzibę danej organizacji) należy zaprezentować w kategorii "Na nieruchomości". Podsumowując kredyt lub pożyczka udzielona dla podmiotu nie powinien być prezentowany jako kredyt lub pożyczka udzielony dla "Osoby prywatnej". Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości, które pojawiły się przy sporządzaniu formularzy sprawozdawczych NKIP01, NKIP02 oraz NWTZ01 1. w jaki sposób należy wykazywać wartość odpisów w poszczególnej kategorii zabezpieczenia Ad.1 Wątpliwość właściwego sposobu ujmowania odpisów w poszczególnej kategorii zabezpieczenia wynika z konieczności wykazywania pożyczki zabezpieczonej kilkoma zabezpieczeniami w kilku kategoriach zabezpieczeń- w udziałach adekwatnych do wartości poszczególnego zabezpieczenia w stosunku do wartości brutto kredytu (o tym jest mowa w Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK). Rzecz w tym, że daną pożyczkę należy wykazywać w danym typie zabezpieczenia w tej części wartości brutto, która jest zabezpieczona danym rodzajem zab. Jak w takim razie wykazać poprawnie wartość odpisu, czy z zachowaniem zasady proporcji- tzn. jeżeli hipoteka zabezpiecza w 90% wartość brutto kredytu, to naliczony dla tej pożyczki odpis wykazać w grupie zabezpieczonych hipoteką również w 90% względem całego odpisu a pozostałą część odpisu do części niezabezpieczonych, czy należy zastosować tu inny rodzaj wykazywania np. tylko rangowanie w jaki sposób wykazywać wartość bilansową (wartość kredytów z uwzględnieniem odpisów) w poszczególnych pozycjach formularza Ad. 1. Co do zasady odpisy aktualizujące w formularzach sprawozdawczych NKIP01, NKIP02 oraz NWTZ01 powinny być wykazywane w kolumnach, w stosunku do których odpisy te zostały utworzone. To znaczy: Jeżeli odpowiednie zabezpieczenie (np. "Zabezpieczone hipoteką") powoduje zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK obniżenie podstawy do tworzenia odpisów aktualizujących to w kolumnie "Zabezpieczone hipoteką" powinna zostać zaprezentowana tylko ta część odpisu aktualizującego, która została przypisana do część kredytu zabezpieczonego hipoteką z uwzględnieniem obniżenia podstawy do tworzenia odpisów aktualizujących dla tej kategorii. Dla lepszego zobrazowania tego wyjaśnienia poniżej zostanie zaprezentowany przykład praktyczny: Wartość brutto kredytu zł (kredyt jest przeterminowany - do 3 ms.) Wartość brutto kredytu zabezpieczona hipoteką zł Łączna wartość odpisu aktualizującego zł ( zł - 50%* zł * 35%) Wartość odpisu aktualizującego przypisana do kolumny "Zabezpieczone hipoteką" będzie wynosić: zł ( zł - 50%* zł) *35% Wartość odpisu aktualizującego przypisana do kolumny "Niezabezpieczone" (lub innych kolumn) będzie wynosić: ( ). Ad.2. Odpowiedź pytanie nr 2 jest analogiczna do odpowiedzi udzielonej w

8 NWTZ01 Ad.2 Wartości w formularzu mają się odnosić do wartości bilansowej (a wiec po odjęciu odpisów od wartości brutto) należności z tytułu kredytów i pożyczek z podziałem na terminy zapadalności. W przypadku pożyczki przeterminowanej z okresem do spłaty 20 m-cy, którą należałoby wykazać w kilku pozycjach (z uwagi np. na przeterminowanie jednej raty- część przeterminowana trafi do pozycji należności zapadłych, a pozostała do terminów adekwatnych z harmonogramem spłat)- wątpliwe wydaje się jakiego podziału dokonać w celu właściwego ujęcia odpisów na poszczególne terminy zapadalności. Odpowiednie ujęcie odpisów powinno umożliwić wykazanie właściwej wartości bilansowej należności w podziale na terminy zapadalności. Bez wskazania oczekiwanego sposobu ujmowania odpisów- Kasa Stefczyka jest w stanie wykazywać jedynie wartość brutto kredytów i pożyczek z uwzględnieniem podziału terminów zapadalności jak w formularzu. 13 Mam pytanie odnoście sprawozdawczości za 04/2013 i tego nowego formularza PWWTZ01 - Papiery wartościowe wg wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów. W której pozycji należy wykazać skrypty dłużne za wierzytelności sprzedane do ASK? W formularzach DPW01 oraz DPW03 (sprawozdawczość kwartalna) wykazujemy je jako Inne ale w tych formularzach pozycja inne jest składową pozycji dłużne papiery wartościowe, natomiast w formularzu PWWTZ01 pozycja PWWTZ01.1 nie ma wymienionej pozycji inne. Są tylko bony skarbowe i obligacje. Ad.1. - czyli odpisy aktualizujące powinny być wykazywane w kolumnach, w stosunku do których odpisy te zostały utworzone. Jednak rozumiejąc trudności techniczne lub systemowe dopuszczamy możliwość wypełniania tego formularza poprzez wpisanie w odpowiednie kolumny odpowiednich wartości brutto kredytów a następnie przypisanie poszczególnych kolumn odpowiednich wartości odpisów aktualizujących z uwzględnieniem zasady proporcjonalności w celu zaprezentowanej wartości netto (bilansowej) kredytów i pożyczek. Odnośnie pytania SKOK w sprawie sprawozdawczości za kwiecień 2013 oraz formularza PWWTZ01 - Papiery wartościowe wg wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktu proponujemy, aby w tym formularzu skrypty dłużne za wierzytelności sprzedane do ASK były wykazywane w wierszu "INNE" podobnie jak w formularzach DPW01 oraz DPW03 - mimo inne numeracji poszczególnych wierszy. Pozycja Inne ma osobną numerację a więc sugeruje ze chodzi o pozostałe papiery wartościowe. PWWTZ01 - Papiery wartościowe wg wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów.

9 14 NKIP01 NKIP03 Kredyty wg form zabezpieczeń - instrukcja odsyła do par. 6 Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości SKOK. W par. 6 wspomnianego rozporządzenia wymienione są pozycje, o które możemy dokonać pomniejszeń podstawy odpisu. Punkt 9 dot. hipoteki ustanowionej w związku z udzieleniem kredytu mieszkaniowego ( ) do wysokości nie wyższej niż wpis do hipoteki oraz nie wyższej niż 50% wartości ustalonej na podstawie wyceny ( ) Jak należy interpretować powyższe ustalając wartość zabezpieczenia? Czy do wysokości kwoty pomniejszającej odpis (potencjalny odpis w przypadku pożyczek nieprzeterminowanych)? W rozporządzeniu jest mowa o kredycie mieszkaniowym czy w przypadku pożyczki mieszkaniowej możemy również stosować pomniejszenia odpisu z tyt. hipoteki? 15 IK01 W pozycji IK wykazujemy pełną wartość wpisów do księgi wieczystej zabezpieczoną hipoteką Czy tu nie uwzględniamy zasad podanych w rozporządzeniu, podając łączną kwotę wpisów, bez uwzględniania ew. pomniejszeń z tyt. np. wcześniejszych wpisów? 16 NLOK01 Zgodnie z instrukcją środki na r-kach w bankach powinno się wykazywać w poz. NLOK01.2 Po wpisaniu kwoty w tą pozycję walidacja nr 17 i 30 nie jest spełniona. Walidacje te są zgodne kiedy wartość środków na r-ku bankowym zostaje wpisana w pozycji NLOK (lokaty). Czy to poprawny sposób prezentowania tych środków? W jakiej pozycji wykazywać środki złożone w Kasie Krajowej z tyt. rezerwy na przelewy oraz płatności kartą Viza? Co należy wykazać w zobowiązaniach pozabilansowych otrzymanych? Dla NKIP01 nie należy kierować się progiem 50%. Dla NKIP03 należy postępować zgodnie z rozporządzeniem. Zgodnie z przepisami prawa. Tak właśnie proponujemy Tak, instrukcja w tym zakresie zostanie poprawiona. Środki na rachunkach w Kasie Krajowej. Zgodnie z instrukcją, podpisane a nie wykorzystane przez kasę linie kredytowe, otrzymane gwarancje, poręczenia itd.

10 17 PKZ01 Fundusze własne kasy poz. PKZ01.8 Zgodnie z instrukcją w tej pozycji wykazujemy f-sze zgodne z FW01 - co nie odpowiada wartości f-szy wyliczonej zgodnie z ustawą o SKOK co jest przyczyną takiego zapisu w instrukcji? 18 W przypadku nowej wersji plików sprawozdawczych, czy SKOK będzie informowany jakie ma mieć oznaczenie plik sprawozdawczy? 19 Jak ujmować w formularzach sprawozdawczych środki celowe na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? 20 Nazwa formularzy sprawozdawczych (NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04, NO01) sugeruje podział kredytów i pożyczek w ujęciu podmiotowym lub produktowym, jednak w pozycji Inne należy wykazywać pozostałe należności (niezwiązane z pożyczkami i kredytami). Czy nazwy formularzy mają być skorelowane z jego zawartością? 21 Zgodnie z art. 13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokumenty (bilans oraz rachunek zysków i strat) należy przekazywać w postaci papierowej. Jednak na obu formularzach nie ma określonej daty sprawozdawczej, ani danych identyfikacyjnych SKOK. Czy należy przesyłać dodatkowo formularz Dane ogólne, czy może dopisywać do formularza datę sprawozdawczą i nazwę Kasy? 22 W przypadku korekty sprawozdań w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat czy należy i jaki jest termin przekazania sprawozdań Naszym zdaniem zgodność z ustawą jest zachowana Tak Bilans: BP IV Fundusze specjalne RMF z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii: 1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 2) pożyczki udzielone i należności własne, 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Każdy przesyłany formularz sprawozdawczy należy oznaczyć również przez podanie nazwy kasy oraz daty sprawozdawczej, której dotyczy. Wysłanie w ciągu trzech dni roboczych analogicznie do terminów dla wersji elektronicznych.

11 papierowo do KNF, gdyż przytoczone Rozporządzenie nie określa sposobu postępowania w przypadku korekt? 23 Zgodnie z art. 9 ww. Rozporządzenia Kasa ma przekazywać informacje o współczynniku wypłacalności za każdy dzień roboczy. Jednak przekazywane dane dotyczą niezamkniętego (księgowo) miesiąca, stąd też wartości współczynnika mogą być różne w zależności od pory dnia jego naliczania. W jaki sposób należy dokumentować dane źródłowe niezbędne do sporządzania formularza, jeśli naliczanie ich na ten sam dzień w terminie późniejszym może dawać (ze względu na księgowania) inne wartości. W związku z tym, wartość wskaźnika za dany dzień może się zmieniać przez cały okres do momentu zamknięcia miesiąca stąd czy i jak dokonywać korekt? 24 Jak należy dopełnić obowiązku sprawozdawczego w przypadku gdyby portal UKNF nie działał prawidłowo i nie było możliwe przesłanie plików sprawozdawczych w terminach określonych w Rozporządzeniu? Czy istnieje alternatywna metoda przesłania tych formularzy? 25 Czy w formularzu NWTZ01 Należności z tytułów kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów w pozycji Inne należy wykazywać pozostałe należności (poza tymi wykazanymi w innych grupach, związanych z pożyczkami i kredytami) analogicznie do formularzy NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04, NO01? 26 W instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z lutego 2013 roku zdefiniowano w podziale przedmiotowym pożyczek i kredytów pozycję Konsumpcyjne (w tym gotówkowe). Nie jest przy tym jasno określone, co w formularzach NKIP02, NKIP04 należy wykazywać w pozycji Konsumpcyjne oraz uszczegóławiającej do niej w tym gotówkowe? Stąd czy należy w obu kategoriach wykazywać te same wartości? 27 Od 30 czerwca br. pożyczki i kredyty (oraz zobowiązania finansowe) należy zaklasyfikować wg przedstawionych podziałów podmiotowych i Współczynnik powinien być wyliczany z uwzględnieniem danych na koniec dnia. Przy czym w wyliczeniu należy ująć straty kasy rozpoznane w ciągu danego miesiąca sprawozdawczego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości dane należy nagrać na płytę i wysłać pocztą Tak Definicja tej grupy kredytów znajduje się w pkt 5.3 Instrukcji s. 7. Co do zasady w obu wierszach powinny być te same wartości. Kasa powinna zacząć gromadzić takie informacje temu służył okres przejściowy od stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

12 produktowych (np. NKIP01, NKIP02, ZZPO01). Jak Kasa powinna postąpić, jeżeli przed wejściem w życie Rozporządzenia nie gromadziła tak szczegółowych danych o swoich członkach i charakterze produktów pożyczkowych przez nich zawieranych? Jak ma postąpić SKOK, jeśli w umowach pożyczkowych zwykle nie wypisuje się celu danej pożyczki? 28 W odniesieniu do formularza IK01 - Wartość nabycia w pozycji IKO1.16 Pozostałe papiery wartościowe: Czy jest to pierwotna wartość Skryptów dłużnych wynikająca z umowy subskrypcji? Czy jest to wartość brutto - czyli wartość bilansowa powiększona o odpisy aktualizujące? 29 Czy posługiwanie się raportami generowanymi ze SkokCom jest prawidłowe? SKOK bardzo często nie ma możliwości zweryfikowania metodologii naliczania wartości do przesyłanych do Kasy Krajowej raportach. 30 Ze względu na nadzór nad systemem SKOK dwóch instytucji czy istnieje współpraca między Urzędem Nadzoru Finansowego a Kasą Krajową w zakresie sprawozdawczości obowiązkowej i przygotowania dla Kas odpowiednich rozwiązań informatycznych, dających możliwość przesyłania danych zgodnych z oczekiwaniami Urzędu? 31 Kiedy planowane jest wydanie kolejnej wersji instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych? Kasa powinna zaklasyfikować udzielone pożyczki zgodnie z podziałem przedmiotowy oraz podmiotowym przedstawionym w instrukcji sprawozdawczej. W kolumnie Cena nabycia należy podać pierwotną wartość wynikającą z dokonanej transakcji. Wartość bilansowa to aktualna wartość brutto z uwzględnieniem odpowiednich odpisów aktualizujących. Art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości: Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Tak, istnieje współpraca Najpóźniej w przypadku dokonania zmian w formularzach sprawozdawczych. 32 Na których formularzach należy sporządzać korekty sprawozdań jeśli w między czasie doszło nastąpiły zmiany formularzy. Czy należy stosować wzory sprawozdań z dzień sporządzania sprawozdania czy na dzień Korekt należy dokonywać na formularzach obowiązujących w danym okresie sprawozdawczym którego dotyczy korekta.

13 sporządzania korekty czyli na nowych wzorach. 33 Czy po każdej wykonanej korekcie sprawozdań należy przysyłać papierowe druki bilansu i rachunku zysków i strat. 34 Formularz IK01 Czy w formularzu IKO1.2 w pozycji Środki kasy na rachunku w Kasie Krajowej należy zaprezentować wartość rezerwy Skok przelew w KSKOK. [zakładam, że są to środki zarezerwowane na przelewy] W pozycji IK należy wpisać wartość wpisu do księgi wieczystej zabezpieczenia hipoteką. Czym różni się pozycja cena nabycia od wartości bilansowej, jeśli wpis jest jeden. 35 Formularz NLOK01 Gdzie zaprezentować saldo rezerwy Skok przelew w KSKOK czy w pozycji Inne jako środki na rachunkach bieżących w bankach czy w pozycji Inne jako inne. W wierszu Inne według instrukcji, należy zaprezentować wartość środków na rachunkach bieżących, jednak wpisując w tym wierszu środki zgromadzone na rachunkach bieżących w bankach, nie zgadzają się formuły kontrolne 36 Formularz FW01, FWIU01 W przypadku kasy, która ma wskaźnik wypłacalności poniżej wymaganego poziomu i tym samym za każdy dzień roboczy, jednostka jest zobowiązana do przesłania formularza FW01 oraz FWIU01 do KNF, czy pozycja strata z bieżącego okresu to strata na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego tak jak w przypadku zysku z bieżącego okresu w formularzu FWIU01, czy też powinna zostać tutaj zamieszczona strata na dzień wypełniania formularza. Tak samo w przypadku wyliczenia samego wskaźnika, czy suma aktywów to suma aktywów na dzień sporządzenia formularza czy też na ostatni okres sprawozdawczy zamknięty księgowo miesiąc. Tak jeśli korekta dotyczyła bilansu lub rachunku zysków i strat. Tak W tym przypadku nie różnią się; dwie kolumny zostały zaplanowane głównie ze względu na pozostałe wiersze. Jako środki na rachunkach bieżących w KSKOK w wierszy NLOK W przypadku raportowania dziennego w formularzu FW01 należy zaprezentować stratę również za okres od początku danego miesiąca do końca dnia sprawozdawczego. 37 Formularz PKZ01 Którą z poniższych wartości należy wziąć pod uwagę do wyliczenia przekroczeń: Kwoty wypłaconych kredytów Wartość bilansowa kredytów

14 Salda kredytów bez odsetek naliczonych Wartości bilansowe brutto kredytów Wartość bilansowa kredytów 38 Formularz IK02 Czy w formularzu IK02 należy wykazywać wartość udziałów w Kasie Krajowej? Jeśli tak, to w którym miejscu? 39 Tabela DO01 liczba prowadzonych rachunków - linia pożyczkowa w ROR to jest 1 czy 2 rachunki? Pozostałe instytucje sektora finansowego w pozycji inne Jeden Zgodnie z instrukcją DO Liczba prowadzonych rachunków w pozycji tej należy wpisać łączną liczbę rachunków kredytowych oraz pożyczkowych 40 Tabela IK01 kolumna A wiersz suma aktywów co powinna zawierać? W pozycji tej można wpisać 0 kolumna Cena nabycia projektowana była głównie z myślą o pozostałych wierszach formularza 41 Proszę o omówienie zasad korzystania z arkusza walidacyjnego w praktyce. Do omówienia podczas szkolenia 42 Należności i zobowiązania w bilansie wykazywać wg terminów pierwotnych czy terminów wymagalności? Wg terminów zapadalności i wymagalności

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP

Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP 2 Podstawa prawna przekazywania danych statystycznych do NBP system sprawozdawczości na potrzeby statystyki bilansu płatniczego Spis treści: str. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 4 Załącznik nr 1 8 Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól

Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Zakres informacyjny przekazywany w Raporcie PLUS oraz PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej Wyjaśnienie znaczenia poszczególnych pól Niniejszy przewodnik został przygotowany w celu ułatwienia odczytania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY

POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY POLITYKA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PROFILU RYZYKA I POZIOMU KAPITAŁU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KRUSZWICY KRUSZWICA grudzień 2014 SPIS TREŚCI Rozdział 1 Przepisy ogólne 3 Definicje 3 Zakres przedmiotowy 3 Cel

Bardziej szczegółowo

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II

Ponadto, przykłady nadużyć finansowych znajdują się w Zasadach finansowania PO KL. 3 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku IP II KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY RAPORTOWANIA O NIEPRAWIDŁOWOŚCIACH FINANSOWYCH W RAMACH PO KL 2007-2013 Lp. Podmiot zgłaszający Podrozdział/sekcja/pkt, którego dotyczy uwaga Treść uwagi Uzasadnienie Stanowisko

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA Prezes Urzędu Regulacji Energetyki INFORMACJA DLA WYTWÓRCÓW I INNYCH PODMIOTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUP KAPITAŁOWYCH O SZCZEGÓŁOWYM ZAKRESIE I SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA INFORMACJI I DANYCH NIEZBĘDNYCH DO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rachunków lokat terminowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin obowiązuje od 01.01.2015 Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału Poznań, sierpień 2013 SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wprowadzenie... 2 Zakres przedmiotowy... 2 Cel... 2 Definicje... 2 Zadania organów banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1)

USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 19 czerwca 2009 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2009 r. Nr 115, poz. 964. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN OGÓLNY OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Postanowienia ogólne 1. Regulamin ogólny otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób

Bardziej szczegółowo

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce

System Rekompensat. Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce System Rekompensat Podstawy prawne oraz zasady funkcjonowania Systemu Rekompensat w Polsce Rynek kapitałowy, jako jeden z segmentów rynku finansowego, umożliwia pozyskiwanie przez emitentów kapitału od

Bardziej szczegółowo