Pytanie SKOK Odpowiedź

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pytanie SKOK Odpowiedź"

Transkrypt

1 Pytanie SKOK Odpowiedź 1 IK proszę o uszczegółowienie jakie wartości należałoby wpisać Ad. IK01.9. W wierszu IK01.9. "Należności z tytułu kredytów i pożyczek od członków kasy w części zabezpieczonej:" należy wpisać sumę wierszy: 1. IK "kwotą pieniężną przelaną na rachunek kasy", 2. IK "gwarancjami, (poręczeniami) udzielonymi przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski" oraz 3. IK "dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentem jest Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski". Na podstawie pytań otrzymanych od innych kas rozumiemy, że problematyczna jest interpretacja kategorii IK Do tej kategorii należy zaliczyć wartość kredytów lub pożyczek zabezpieczonych blokadą rachunku lokaty złożonej w kasie wraz z pełnomocnictwem do pobrania środków z rachunku lokaty (zgodnie z 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych). Do tej kategorii należy zaliczyć również kredyty lub pożyczki, które zabezpieczone są blokadą na innych rachunkach członka kasy jeżeli kasa posiada pełnomocnictwo do pobrania środków z tego rachunku. [Uwaga: ten zapis nie będzie dotyczył formularza NKIP01 oraz NKIP02] W kolumnie wg ceny nabycia należy prezentować pierwotną wartość kredytu lub pożyczki, natomiast w kolumnie wg wartości bilansowej wartość bilansową kredytu lub w pożyczki w części zabezpieczonej danym rodzajem zabezpieczenia. Pozostała część kredytu lub pożyczki wykazywana jest odpowiednio wg typów zabezpieczeń, a niezabezpieczona wartość w wierszu IK01.17 Pozostałe aktywa.

2 2 IK czy tutaj należy to interpretować w następujący sposób: jeżeli mamy np. 4 pożyczki zabezpieczone hipoteką, cena nabycia w pozycji IK to kwota udzielonej pożyczki, a wartość bilansowa aktualne saldo pożyczki wraz z odsetkami? natomiast pozycja IK to wartość wpisu do księgi wieczystej (cena nabycia i wartość brutto powinna być w identycznych wartościach)? Jeżeli interpretacja jest błędna proszę o wskazanie jak należałoby liczyć wartości w tych rubrykach. Ad. IK Definicja ceny nabycia znajduje się w art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Dla kategorii kredytów i pożyczek w kasach ceną nabycia będzie wartość bilansowa brutto kredytu lub pożyczki czyli wartość bilansowa bez pomniejszenia o dokonane odpisy aktualizujące. Wartość ta (jeżeli kredyt lub pożyczka zostały udzielone przez kasę) powinna być tożsama z wartością pierwotnie wypłaconą członkowi kasy. Wartość bilansowa została przedstawiona w instrukcji jako: wartość zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości, a także zgodna z zasadami wyceny zatwierdzonymi przez kierownika jednostki w polityce rachunkowości przedstawionymi w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień bilansowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W kolumnie wg ceny nabycia należy prezentować pierwotną wartość kredytu lub pożyczki, natomiast w kolumnie wg wartości bilansowej wartość bilansową kredytu lub w pożyczki w części zabezpieczonej hipoteką. Pozostała część kredytu lub pożyczki wykazywana jest odpowiednio wg typów zabezpieczeń, a niezabezpieczona część w wierszu IK01.17 Pozostałe aktywa. Czyli kredyt, który w 70% jest zabezpieczony hipoteką a w 30% niezabezpieczony należy podzielić i wykazać w dwóch wierszach: w wierszu IK01.10 (w części zabezpieczonej hipoteką) oraz w wierszu IK01.17 Pozostałe aktywa (w części niezabezpieczonej). W pozycji IK należy wykazać pełną "wartość wpisów do księgi wieczystej zabezpieczenia hipoteką" nawet jeżeli wpis do hipotek jest wyższy niż wartość kredytu. Wartości wg ceny nabycia oraz wg wartości bilansowej dla tego wiersza będą tożsame i niezmienne (chyba że zmianie ulegnie wartość wpisu do hipoteki).

3 3 DO01: pozycja: Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich czy wliczamy tutaj także udziały członków, którzy wystąpili ze skok ale udział nie został jeszcze im wypłacony ze względu na fakt iż nie było jeszcze Walnego zgromadzenia członków zatwierdzającego wynik finansowy za rok w którym wystąpili ze skok? 4 1. Dot. kwoty ujmowanych odpisów oraz podawania wartości w kwocie bilansowej. Odpisy Kasa zawiązuje kwartalnie, w związku z tym w kolejnym miesiącu odpisy są nieadekwatne do jakości portfela. By prezentowany portfel był zgodny z wartością bilansową ujmujemy odpisy nie adekwatne do portfela, za wyjątkiem miesięcy kończących kwartał (np. część pożyczek z odpisami została spłacona, albo zmieniła grupę przeterminowana) czy: - przyjmować wartość bilansową netto pożyczek zgodnie z utworzonymi odpisami - ekstrapolując kwotę odpisów na obecny portfel (tak uczyniliśmy w przesłanych sprawozdaniach) - podawać odpisy w stanie odpowiadającym przedstawianym pożyczkom - w takim przypadku wartość netto pożyczek nie będzie zgodna z wartością prezentowaną w bilansie. 5 2.W formularzu PKZ01, w pozycji PKZ01.1 fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy powinien być prezentowany w wartości bilansowej (zgodnie z instrukcją). Do wartości bilansowej wchodzą odsetki od oszczędności. Czy powinno się ujmować całą kwotę wraz z odsetkami (tak jak w bilansie), czy jak dla sprawozdawczości do Kasy Krajowej, w kwocie kapitału. W formularzu DO01 w wierszu DO Liczba zadeklarowanych udziałów członkowskich NIE powinny być prezentowane udziały członków, którzy wystąpili ze skok ale udział nie został jeszcze im wypłacony ze względu na fakt iż nie było jeszcze Walnego zgromadzenia członków zatwierdzającego wynik finansowy za rok w którym wystąpili ze skok. Zgodnie z instrukcją (DO01): Udziały członkowskie byłych członków należy zaprezentować jako zadeklarowane udziały do końca roku obrachunkowego w którym nastąpiło ustanie członkostwa w kasie. Ad.1. - W formularzach nie należy nic ekstrapolować - wartość netto pożyczek powinna być zgodna z wartością prezentowaną w bilansie, który kasa na mocy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości SKOK ma obowiązek sporządzać co miesiąc. Ad.2. - W formularzu PKZ01, w pozycji PKZ01.1 fundusz oszczędnościowo - pożyczkowy powinien być prezentowany w wartości bilansowej. Do wartości bilansowej wchodzą odsetki od oszczędności. Dlatego powinno ujmować się całą kwotę wraz z odsetkami (tak jak w bilansie).

4 6 W nawiązaniu do otrzymanej od Państwa instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych kas proszę o doprecyzowanie opisu formularza NKIP01 - Kredyty i pożyczki w podziale na zabezpieczenia oraz w podziale na podmioty, informacje zawarte na stronie 24 instrukcji "W wierszu w kategorii "Inne" (w formularzach NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04) tj. w NKIP0x.7 należy zaprezentować pozostałe należności nie wynikające z udzielonych kredytów lub pożyczek..." "Sumy wartości w formularzach: NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04 oraz NO01 powinny być takie same". Czy w związku z powyższym w formularzu NO01 również należy zaprezentować pozostałe należności nie wynikające w udzielonych kredytów i pożyczek? 7 Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisu znajdującego się w "Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych" na stronie 18 dotyczącego formularza IK01 - Inwestycje kasy: "Dla kategorii kredytów i pożyczek w kasach ceną nabycia będzie wartość bilansowa brutto kredytu lub pożyczki czyli wartość bilansowa bez pomniejszenia o dokonane odpisy aktualizujące. Wartość ta (jeżeli kredyt lub pożyczka zostały udzielone przez kasę) powinna być tożsama z kwotą pierwotnie wypłaconą członkowi kasy." TAK w przecięciu wiersza i kolumny inne/inne W formularzu NO01 w wierszu Inne również należy zaprezentować pozostałe należności niewynikające z udzielonych kredytów i pożyczek (tj. należności z tytułu dostaw i usług, należności leasingowe, należności od pracowników oraz inne temu podobne). Tak aby sumy wartości w formularzach NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04, oraz NO01 były takie same. TAK w przecięciu wiersza i kolumny inne/inne Wartość bilansowa brutto kredytu mogłaby być tożsama z kwotą pierwotnie wypłaconą członkowi tylko w dniu jego wypłaty (przy założeniu braku spłat). W każdym innym przypadku będzie to kwota różna. Wartość bilansowa brutto udzielonych kredytów jest - zgodnie z przepisami o rachunkowości i polityką rachunkowości Kasy [ ] - kwotą wymaganej zapłaty (bez pomniejszenia o odpisy aktualizujące), a więc obejmuje: - pozostałe do spłaty saldo kapitału (różnicę pomiędzy kwotą pierwotnie wypłaconą a sumą spłat), - naliczone odsetki (umowne i karne) na dzień, na który sprządzane jest sprawozdanie, - inne doliczone składniki kredytu (nieuiszczone opłaty dotyczące kredytu, koszty procesowe i windykacyjne itp.). [Te koszty nie powinny

5 podlegać kapitalizacji] Proszę więc o informację, czy życzą sobie Państwo, abyśmy za cenę nabycia udzielonych kredytów i pożyczek przyjęli wartość bilansową brutto czy wartość pierwotnie wypłaconą? 8 1.DO Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich Chciałabym dopytać jak należy interpretować wykazanie tej liczby. Czy liczba nie pełni opłacony udziałów, to: - liczba częściowo wpłaconych udziałów gdzie musi być np. 1gr wpłacony, aby można było zakwalifikować osoby do tej grupy - czy do tej liczby gdzie jest wpłacona jakaś wartość udziału np. 1gr należy dodać osoby, które nie dokonały żadnej płatności udziału.? 9 Kolejne moje pytanie dotyczy formularzy NKIPO2 i NKIPO4. Obecnie w naszej instytucji posiadamy kilka produktów pożyczkowych zabezpieczonych hipoteką, które zostały udzielone osobom prywatnym na cele mieszkaniowe np. remont, wykończenie domu bądź spłatę zobowiązań. Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK w słowniku pojęć wskazuje iż kredyty i pożyczki na nieruchomości winny być wykazywane jako m.in. udzielane przeds. indywidualnym, na zakup lub budowę powierzchni biurowej. Czy w takim wypadku pożyczki, które zostały udzielone w naszym SKOKu osobom prywatnym np. na remont należy zakwalifikować do grupy pożyczek konsumpcyjnych (gotówkowych)? Ad. 1. W pozycji DO Liczba nie w pełni opłaconych udziałów członkowskich należy wykazać liczbę udziałów, które są opłacone w części - ale nie w całości - tzn. jeżeli ktoś wpłacił 1 gr a wartość udziału wynosi 1 zł to jest to nie w pełni opłacony udział. Taki sam status będzie posiadał udział na który zostało wpłacone 99 gr. Udział na, który nic nie zostało wpłacone nie jest "nie w pełni opłacony" ponieważ potencjalny członek nie dokonał żadnej wpłaty na ten udział. Zatem do tej grupy osób nie należy dołączać liczby osób, które nie dokonały żądnej wpłaty na swój udział. Ad.2. W formularzu NKIP02 kredyty i pożyczki udzielone np. na remont, wykończenie domu bądź spłatę zobowiązań należy zaprezentować w wierszu "Konsumpcyjne" natomiast jeżeli te kredyty lub pożyczki zostały zabezpieczone hipoteką to ostateczne wartości powinny zostać wpisane na przecięciu wiersza "Konsumpcyjne" oraz pierwszej kolumny "Zabezpieczone hipoteką". W wierszu "Na nieruchomości" powinny zostać ewidencjonowane kredyty i pożyczki, które spełniają warunki przyporządkowania do tej kategorii określone w Instrukcji m.in. na: "nabycie, budowę, przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę domu albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość oraz adaptację pomieszczeń (budynków) niemieszkalnych na cele mieszkalne (...)". Zatem jeżeli remont polega na adaptacji lub dostosowaniu lub przebudowie - to taki kredyt należy wykazać w wierszu "Na nieruchomości" w przeciwnym wypadku w wierszu "Konsumpcyjne". Analogiczna odpowiedź dotyczy pytania o formularz NKIP04.

6 10 NWTZ01 - Należności z tytułu kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów. Chciałabym dopytać o interpretację zapisu termin zapadalności. Wskazana interpretacji w Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK nie jasno wskazuje jak należy wykazać pożyczki i do którego terminu zapadalności je zakwalifikować. Przedstawię naszą interpretację na przykładzie: Kwota raty 100zł, płatność rat co miesiąc na dzień 10 każdego miesiąca, pozostało 40 rat. Zap Do >36 1 ms NWTZ01.4 Os. Pr Ad.3. Przykład przedstawiony w PKT 3 został prawidłowo skonstruowany. Tak. W kolumnie A należy przedstawić łączną wartość rat wymagalnych na dzień bilansowy. Pożyczki wymagalne w całości i zasądzone należy przedstawić w kolumnie A w całości. Linie pożyczkowe w całości należy przedstawić w kolumnie A. Mamy również problem z interpretacją terminu zapadłe w kolumnie A. czy to są raty wymagane na dzień sprawozdania tj ? Gdzie należy wskazać pożyczki przeterminowane od 1 dnia w tym zasądzone, będące w statusie SNW-wymagalne w całości. Do jakiej grupy zakwalifikować linie pożyczkowe, które nie posiadają wskazanych rat. Raty liczone są od wykorzystanego limitu? 11 Zwracamy się do Państwa z zapytaniem jak w kontekście podziału produktowego należy traktować kredyty udzielane podmiotom III sektora udzielane w związku z finansowaniem nieruchomości. Wątpliwość Kasy dotyczy tego czy w przypadku kredytu udzielanego w związku z finansowaniem potrzeb mieszkaniowych kredyty takie definicyjnie będą kredytami na nieruchomości mieszkaniowe. W przypadku kredytów udzielonych przedsiębiorcom indywidualnym do kredytów na cele mieszkaniowe można kwalifikować kredyty tylko wówczas gdy działalność tegoż przedsiębiorcy polega na "realizowaniu inwestycji budowlanych dotyczących nieruchomości mieszkaniowych czy nabywaniu nieruchomości mieszkaniowych - z przeznaczeniem na sprzedaż lub wynajem". Czy zapis ten należy stosować analogicznie do podmiotów III sektora?. Na wstępie zaznaczam, że w podziale podmiotowym w sprawozdawczości SKOK nie jest zdefiniowane pojęcie podmiotów III sektora - dlatego w odpowiedzi na poniższe pytanie zostało przyjęte założenie, że podmioty III sektora można utożsamić z grupą "Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych". Jeżeli zgodnie z treścią Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK taka klasyfikacja jest nieodpowiednia pod względem podmiotowym, kredyt lub pożyczkę dla tzw. podmiotu III sektora należy zaprezentować w kategorii "Inne". Pod względem podziału przedmiotowego kredyt lub pożyczka udzielony w związku z finansowaniem potrzeb mieszkaniowych (lub

7 jak rozumiem, w tym przypadku na siedzibę danej organizacji) należy zaprezentować w kategorii "Na nieruchomości". Podsumowując kredyt lub pożyczka udzielona dla podmiotu nie powinien być prezentowany jako kredyt lub pożyczka udzielony dla "Osoby prywatnej". Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości, które pojawiły się przy sporządzaniu formularzy sprawozdawczych NKIP01, NKIP02 oraz NWTZ01 1. w jaki sposób należy wykazywać wartość odpisów w poszczególnej kategorii zabezpieczenia Ad.1 Wątpliwość właściwego sposobu ujmowania odpisów w poszczególnej kategorii zabezpieczenia wynika z konieczności wykazywania pożyczki zabezpieczonej kilkoma zabezpieczeniami w kilku kategoriach zabezpieczeń- w udziałach adekwatnych do wartości poszczególnego zabezpieczenia w stosunku do wartości brutto kredytu (o tym jest mowa w Instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych SKOK). Rzecz w tym, że daną pożyczkę należy wykazywać w danym typie zabezpieczenia w tej części wartości brutto, która jest zabezpieczona danym rodzajem zab. Jak w takim razie wykazać poprawnie wartość odpisu, czy z zachowaniem zasady proporcji- tzn. jeżeli hipoteka zabezpiecza w 90% wartość brutto kredytu, to naliczony dla tej pożyczki odpis wykazać w grupie zabezpieczonych hipoteką również w 90% względem całego odpisu a pozostałą część odpisu do części niezabezpieczonych, czy należy zastosować tu inny rodzaj wykazywania np. tylko rangowanie w jaki sposób wykazywać wartość bilansową (wartość kredytów z uwzględnieniem odpisów) w poszczególnych pozycjach formularza Ad. 1. Co do zasady odpisy aktualizujące w formularzach sprawozdawczych NKIP01, NKIP02 oraz NWTZ01 powinny być wykazywane w kolumnach, w stosunku do których odpisy te zostały utworzone. To znaczy: Jeżeli odpowiednie zabezpieczenie (np. "Zabezpieczone hipoteką") powoduje zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości SKOK obniżenie podstawy do tworzenia odpisów aktualizujących to w kolumnie "Zabezpieczone hipoteką" powinna zostać zaprezentowana tylko ta część odpisu aktualizującego, która została przypisana do część kredytu zabezpieczonego hipoteką z uwzględnieniem obniżenia podstawy do tworzenia odpisów aktualizujących dla tej kategorii. Dla lepszego zobrazowania tego wyjaśnienia poniżej zostanie zaprezentowany przykład praktyczny: Wartość brutto kredytu zł (kredyt jest przeterminowany - do 3 ms.) Wartość brutto kredytu zabezpieczona hipoteką zł Łączna wartość odpisu aktualizującego zł ( zł - 50%* zł * 35%) Wartość odpisu aktualizującego przypisana do kolumny "Zabezpieczone hipoteką" będzie wynosić: zł ( zł - 50%* zł) *35% Wartość odpisu aktualizującego przypisana do kolumny "Niezabezpieczone" (lub innych kolumn) będzie wynosić: ( ). Ad.2. Odpowiedź pytanie nr 2 jest analogiczna do odpowiedzi udzielonej w

8 NWTZ01 Ad.2 Wartości w formularzu mają się odnosić do wartości bilansowej (a wiec po odjęciu odpisów od wartości brutto) należności z tytułu kredytów i pożyczek z podziałem na terminy zapadalności. W przypadku pożyczki przeterminowanej z okresem do spłaty 20 m-cy, którą należałoby wykazać w kilku pozycjach (z uwagi np. na przeterminowanie jednej raty- część przeterminowana trafi do pozycji należności zapadłych, a pozostała do terminów adekwatnych z harmonogramem spłat)- wątpliwe wydaje się jakiego podziału dokonać w celu właściwego ujęcia odpisów na poszczególne terminy zapadalności. Odpowiednie ujęcie odpisów powinno umożliwić wykazanie właściwej wartości bilansowej należności w podziale na terminy zapadalności. Bez wskazania oczekiwanego sposobu ujmowania odpisów- Kasa Stefczyka jest w stanie wykazywać jedynie wartość brutto kredytów i pożyczek z uwzględnieniem podziału terminów zapadalności jak w formularzu. 13 Mam pytanie odnoście sprawozdawczości za 04/2013 i tego nowego formularza PWWTZ01 - Papiery wartościowe wg wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów. W której pozycji należy wykazać skrypty dłużne za wierzytelności sprzedane do ASK? W formularzach DPW01 oraz DPW03 (sprawozdawczość kwartalna) wykazujemy je jako Inne ale w tych formularzach pozycja inne jest składową pozycji dłużne papiery wartościowe, natomiast w formularzu PWWTZ01 pozycja PWWTZ01.1 nie ma wymienionej pozycji inne. Są tylko bony skarbowe i obligacje. Ad.1. - czyli odpisy aktualizujące powinny być wykazywane w kolumnach, w stosunku do których odpisy te zostały utworzone. Jednak rozumiejąc trudności techniczne lub systemowe dopuszczamy możliwość wypełniania tego formularza poprzez wpisanie w odpowiednie kolumny odpowiednich wartości brutto kredytów a następnie przypisanie poszczególnych kolumn odpowiednich wartości odpisów aktualizujących z uwzględnieniem zasady proporcjonalności w celu zaprezentowanej wartości netto (bilansowej) kredytów i pożyczek. Odnośnie pytania SKOK w sprawie sprawozdawczości za kwiecień 2013 oraz formularza PWWTZ01 - Papiery wartościowe wg wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktu proponujemy, aby w tym formularzu skrypty dłużne za wierzytelności sprzedane do ASK były wykazywane w wierszu "INNE" podobnie jak w formularzach DPW01 oraz DPW03 - mimo inne numeracji poszczególnych wierszy. Pozycja Inne ma osobną numerację a więc sugeruje ze chodzi o pozostałe papiery wartościowe. PWWTZ01 - Papiery wartościowe wg wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według produktów.

9 14 NKIP01 NKIP03 Kredyty wg form zabezpieczeń - instrukcja odsyła do par. 6 Rozporządzenia Ministra finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości SKOK. W par. 6 wspomnianego rozporządzenia wymienione są pozycje, o które możemy dokonać pomniejszeń podstawy odpisu. Punkt 9 dot. hipoteki ustanowionej w związku z udzieleniem kredytu mieszkaniowego ( ) do wysokości nie wyższej niż wpis do hipoteki oraz nie wyższej niż 50% wartości ustalonej na podstawie wyceny ( ) Jak należy interpretować powyższe ustalając wartość zabezpieczenia? Czy do wysokości kwoty pomniejszającej odpis (potencjalny odpis w przypadku pożyczek nieprzeterminowanych)? W rozporządzeniu jest mowa o kredycie mieszkaniowym czy w przypadku pożyczki mieszkaniowej możemy również stosować pomniejszenia odpisu z tyt. hipoteki? 15 IK01 W pozycji IK wykazujemy pełną wartość wpisów do księgi wieczystej zabezpieczoną hipoteką Czy tu nie uwzględniamy zasad podanych w rozporządzeniu, podając łączną kwotę wpisów, bez uwzględniania ew. pomniejszeń z tyt. np. wcześniejszych wpisów? 16 NLOK01 Zgodnie z instrukcją środki na r-kach w bankach powinno się wykazywać w poz. NLOK01.2 Po wpisaniu kwoty w tą pozycję walidacja nr 17 i 30 nie jest spełniona. Walidacje te są zgodne kiedy wartość środków na r-ku bankowym zostaje wpisana w pozycji NLOK (lokaty). Czy to poprawny sposób prezentowania tych środków? W jakiej pozycji wykazywać środki złożone w Kasie Krajowej z tyt. rezerwy na przelewy oraz płatności kartą Viza? Co należy wykazać w zobowiązaniach pozabilansowych otrzymanych? Dla NKIP01 nie należy kierować się progiem 50%. Dla NKIP03 należy postępować zgodnie z rozporządzeniem. Zgodnie z przepisami prawa. Tak właśnie proponujemy Tak, instrukcja w tym zakresie zostanie poprawiona. Środki na rachunkach w Kasie Krajowej. Zgodnie z instrukcją, podpisane a nie wykorzystane przez kasę linie kredytowe, otrzymane gwarancje, poręczenia itd.

10 17 PKZ01 Fundusze własne kasy poz. PKZ01.8 Zgodnie z instrukcją w tej pozycji wykazujemy f-sze zgodne z FW01 - co nie odpowiada wartości f-szy wyliczonej zgodnie z ustawą o SKOK co jest przyczyną takiego zapisu w instrukcji? 18 W przypadku nowej wersji plików sprawozdawczych, czy SKOK będzie informowany jakie ma mieć oznaczenie plik sprawozdawczy? 19 Jak ujmować w formularzach sprawozdawczych środki celowe na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? 20 Nazwa formularzy sprawozdawczych (NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04, NO01) sugeruje podział kredytów i pożyczek w ujęciu podmiotowym lub produktowym, jednak w pozycji Inne należy wykazywać pozostałe należności (niezwiązane z pożyczkami i kredytami). Czy nazwy formularzy mają być skorelowane z jego zawartością? 21 Zgodnie z art. 13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej dokumenty (bilans oraz rachunek zysków i strat) należy przekazywać w postaci papierowej. Jednak na obu formularzach nie ma określonej daty sprawozdawczej, ani danych identyfikacyjnych SKOK. Czy należy przesyłać dodatkowo formularz Dane ogólne, czy może dopisywać do formularza datę sprawozdawczą i nazwę Kasy? 22 W przypadku korekty sprawozdań w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat czy należy i jaki jest termin przekazania sprawozdań Naszym zdaniem zgodność z ustawą jest zachowana Tak Bilans: BP IV Fundusze specjalne RMF z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych Jednostka klasyfikuje instrumenty finansowe w dniu ich nabycia lub powstania do następujących kategorii: 1) aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, 2) pożyczki udzielone i należności własne, 3) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, 4) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Każdy przesyłany formularz sprawozdawczy należy oznaczyć również przez podanie nazwy kasy oraz daty sprawozdawczej, której dotyczy. Wysłanie w ciągu trzech dni roboczych analogicznie do terminów dla wersji elektronicznych.

11 papierowo do KNF, gdyż przytoczone Rozporządzenie nie określa sposobu postępowania w przypadku korekt? 23 Zgodnie z art. 9 ww. Rozporządzenia Kasa ma przekazywać informacje o współczynniku wypłacalności za każdy dzień roboczy. Jednak przekazywane dane dotyczą niezamkniętego (księgowo) miesiąca, stąd też wartości współczynnika mogą być różne w zależności od pory dnia jego naliczania. W jaki sposób należy dokumentować dane źródłowe niezbędne do sporządzania formularza, jeśli naliczanie ich na ten sam dzień w terminie późniejszym może dawać (ze względu na księgowania) inne wartości. W związku z tym, wartość wskaźnika za dany dzień może się zmieniać przez cały okres do momentu zamknięcia miesiąca stąd czy i jak dokonywać korekt? 24 Jak należy dopełnić obowiązku sprawozdawczego w przypadku gdyby portal UKNF nie działał prawidłowo i nie było możliwe przesłanie plików sprawozdawczych w terminach określonych w Rozporządzeniu? Czy istnieje alternatywna metoda przesłania tych formularzy? 25 Czy w formularzu NWTZ01 Należności z tytułów kredytów i pożyczek według wartości bilansowej w podziale na terminy zapadalności oraz według podmiotów w pozycji Inne należy wykazywać pozostałe należności (poza tymi wykazanymi w innych grupach, związanych z pożyczkami i kredytami) analogicznie do formularzy NKIP01, NKIP02, NKIP03, NKIP04, NO01? 26 W instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych z lutego 2013 roku zdefiniowano w podziale przedmiotowym pożyczek i kredytów pozycję Konsumpcyjne (w tym gotówkowe). Nie jest przy tym jasno określone, co w formularzach NKIP02, NKIP04 należy wykazywać w pozycji Konsumpcyjne oraz uszczegóławiającej do niej w tym gotówkowe? Stąd czy należy w obu kategoriach wykazywać te same wartości? 27 Od 30 czerwca br. pożyczki i kredyty (oraz zobowiązania finansowe) należy zaklasyfikować wg przedstawionych podziałów podmiotowych i Współczynnik powinien być wyliczany z uwzględnieniem danych na koniec dnia. Przy czym w wyliczeniu należy ująć straty kasy rozpoznane w ciągu danego miesiąca sprawozdawczego. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości dane należy nagrać na płytę i wysłać pocztą Tak Definicja tej grupy kredytów znajduje się w pkt 5.3 Instrukcji s. 7. Co do zasady w obu wierszach powinny być te same wartości. Kasa powinna zacząć gromadzić takie informacje temu służył okres przejściowy od stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

12 produktowych (np. NKIP01, NKIP02, ZZPO01). Jak Kasa powinna postąpić, jeżeli przed wejściem w życie Rozporządzenia nie gromadziła tak szczegółowych danych o swoich członkach i charakterze produktów pożyczkowych przez nich zawieranych? Jak ma postąpić SKOK, jeśli w umowach pożyczkowych zwykle nie wypisuje się celu danej pożyczki? 28 W odniesieniu do formularza IK01 - Wartość nabycia w pozycji IKO1.16 Pozostałe papiery wartościowe: Czy jest to pierwotna wartość Skryptów dłużnych wynikająca z umowy subskrypcji? Czy jest to wartość brutto - czyli wartość bilansowa powiększona o odpisy aktualizujące? 29 Czy posługiwanie się raportami generowanymi ze SkokCom jest prawidłowe? SKOK bardzo często nie ma możliwości zweryfikowania metodologii naliczania wartości do przesyłanych do Kasy Krajowej raportach. 30 Ze względu na nadzór nad systemem SKOK dwóch instytucji czy istnieje współpraca między Urzędem Nadzoru Finansowego a Kasą Krajową w zakresie sprawozdawczości obowiązkowej i przygotowania dla Kas odpowiednich rozwiązań informatycznych, dających możliwość przesyłania danych zgodnych z oczekiwaniami Urzędu? 31 Kiedy planowane jest wydanie kolejnej wersji instrukcji uzupełniającej do pakietu danych sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych? Kasa powinna zaklasyfikować udzielone pożyczki zgodnie z podziałem przedmiotowy oraz podmiotowym przedstawionym w instrukcji sprawozdawczej. W kolumnie Cena nabycia należy podać pierwotną wartość wynikającą z dokonanej transakcji. Wartość bilansowa to aktualna wartość brutto z uwzględnieniem odpowiednich odpisów aktualizujących. Art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości: Kierownik jednostki ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie za jej zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Tak, istnieje współpraca Najpóźniej w przypadku dokonania zmian w formularzach sprawozdawczych. 32 Na których formularzach należy sporządzać korekty sprawozdań jeśli w między czasie doszło nastąpiły zmiany formularzy. Czy należy stosować wzory sprawozdań z dzień sporządzania sprawozdania czy na dzień Korekt należy dokonywać na formularzach obowiązujących w danym okresie sprawozdawczym którego dotyczy korekta.

13 sporządzania korekty czyli na nowych wzorach. 33 Czy po każdej wykonanej korekcie sprawozdań należy przysyłać papierowe druki bilansu i rachunku zysków i strat. 34 Formularz IK01 Czy w formularzu IKO1.2 w pozycji Środki kasy na rachunku w Kasie Krajowej należy zaprezentować wartość rezerwy Skok przelew w KSKOK. [zakładam, że są to środki zarezerwowane na przelewy] W pozycji IK należy wpisać wartość wpisu do księgi wieczystej zabezpieczenia hipoteką. Czym różni się pozycja cena nabycia od wartości bilansowej, jeśli wpis jest jeden. 35 Formularz NLOK01 Gdzie zaprezentować saldo rezerwy Skok przelew w KSKOK czy w pozycji Inne jako środki na rachunkach bieżących w bankach czy w pozycji Inne jako inne. W wierszu Inne według instrukcji, należy zaprezentować wartość środków na rachunkach bieżących, jednak wpisując w tym wierszu środki zgromadzone na rachunkach bieżących w bankach, nie zgadzają się formuły kontrolne 36 Formularz FW01, FWIU01 W przypadku kasy, która ma wskaźnik wypłacalności poniżej wymaganego poziomu i tym samym za każdy dzień roboczy, jednostka jest zobowiązana do przesłania formularza FW01 oraz FWIU01 do KNF, czy pozycja strata z bieżącego okresu to strata na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego tak jak w przypadku zysku z bieżącego okresu w formularzu FWIU01, czy też powinna zostać tutaj zamieszczona strata na dzień wypełniania formularza. Tak samo w przypadku wyliczenia samego wskaźnika, czy suma aktywów to suma aktywów na dzień sporządzenia formularza czy też na ostatni okres sprawozdawczy zamknięty księgowo miesiąc. Tak jeśli korekta dotyczyła bilansu lub rachunku zysków i strat. Tak W tym przypadku nie różnią się; dwie kolumny zostały zaplanowane głównie ze względu na pozostałe wiersze. Jako środki na rachunkach bieżących w KSKOK w wierszy NLOK W przypadku raportowania dziennego w formularzu FW01 należy zaprezentować stratę również za okres od początku danego miesiąca do końca dnia sprawozdawczego. 37 Formularz PKZ01 Którą z poniższych wartości należy wziąć pod uwagę do wyliczenia przekroczeń: Kwoty wypłaconych kredytów Wartość bilansowa kredytów

14 Salda kredytów bez odsetek naliczonych Wartości bilansowe brutto kredytów Wartość bilansowa kredytów 38 Formularz IK02 Czy w formularzu IK02 należy wykazywać wartość udziałów w Kasie Krajowej? Jeśli tak, to w którym miejscu? 39 Tabela DO01 liczba prowadzonych rachunków - linia pożyczkowa w ROR to jest 1 czy 2 rachunki? Pozostałe instytucje sektora finansowego w pozycji inne Jeden Zgodnie z instrukcją DO Liczba prowadzonych rachunków w pozycji tej należy wpisać łączną liczbę rachunków kredytowych oraz pożyczkowych 40 Tabela IK01 kolumna A wiersz suma aktywów co powinna zawierać? W pozycji tej można wpisać 0 kolumna Cena nabycia projektowana była głównie z myślą o pozostałych wierszach formularza 41 Proszę o omówienie zasad korzystania z arkusza walidacyjnego w praktyce. Do omówienia podczas szkolenia 42 Należności i zobowiązania w bilansie wykazywać wg terminów pierwotnych czy terminów wymagalności? Wg terminów zapadalności i wymagalności

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 41 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK II kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, październik 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK I kwartał 2017 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2017 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski ZMIANY

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r.

Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. Raport o sytuacji w sektorze SKOK w I kw. 2015 r. 1. Raport sporządzony został w oparciu o dane sprawozdawcze kas, które nie uwzględniają wszystkich korekt biegłych rewidentów wynikających z weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku

Aneks nr 27. Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2018 roku Aneks nr 27 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 9 maja 2019 r. do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 PLN Pekao

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz. 248

Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz. 248 Warszawa, dnia 27 lutego 2014 r. Poz. 248 Rozporządzenie Ministra Finansów 1) z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za I kwartał 2005 roku (zgodnie z 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 Dz.U. Nr 49, poz.463) 1. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2005 roku (zgodnie z 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 Dz.U. Nr 49, poz. 463) 1. Zasady rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w III kwartałach 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, grudzień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za II kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 grudnia 2016 r. Poz. 2115 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 1455

Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 1455 Warszawa, dnia 28 lipca 2017 r. Poz. 1455 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie sprawozdań spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2005 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej

Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej Publikacja danych za okres czerwiec-wrzesień 2017 r. z nowego systemu sprawozdawczego statystyki monetarnej W dniu 23 października br. NBP opublikował po raz pierwszy agregaty monetarne wyliczone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat.

Głównymi formularzami sprawozdawczymi w systemie sprawozdawczym FINREP są: aktywa, pasywa oraz rachunek zysków i strat. Metodyka I. Dane finansowe - informacje ogólne Dane finansowe prezentowane są na podstawie sprawozdawczości FINREP przekazywanej przez banki i oddziały instytucji kredytowych zgodnie z załącznikiem nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych.

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych. Załącznik Nr 1 do komunikatu Nr 10/2016 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 marca 2016 r. Wytyczne dla biegłych rewidentów dotyczące wybranych aspektów wykonania badania sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie sporządzenia informacji dodatkowej

Wytyczne w sprawie sporządzenia informacji dodatkowej Wytyczne w sprawie sporządzenia informacji dodatkowej 1. Zobowiązuje się kierowników jednostek do uzupełnienia ZPK o konta analityczne niezbędne do prezentacji danych w informacji dodatkowej. 2. I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2012 roku

Strona 12 II. Podsumowanie 2. Informacje finansowe Tabele wraz z komentarzami zostały uzupełnione o dane na koniec 2012 roku Aneks nr 11 zatwierdzony decyzją KNF w dniu 19 kwietnia 2013 roku do Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018

DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018 DODATKOWE INFORMACJE I WYJAŚNIENIA do sprawozdania finansowego za rok 2018 I. Informacje i objaśnienia do bilansu. 1. Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2014 roku (01.01.2014 31.03. 2014) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 W danych za I kwartał 2004 roku w pozycji Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) uwzględnia kwotę dywidendy, która została

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe za okres 3 31 marca 2017 r. w tys. EUR Przychody z inwestycji 1 363 510 318 117 Pozostałe przychody operacyjne 197 104 46 24 Koszty operacyjne (596)

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień:

BILANS jednostki budżetowej i samorzadowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II nr 17 37-500 Jarosław Numer identyfikacyjny REGON 650903227 AKTYWA Stan na początek roku BILANS jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za IV kwartał 2008 r. IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. w tys. EUR narastająco 01 stycznia 2008 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów...

Spis treści. O Autorce... Wykaz skrótów... O Autorce... Wykaz skrótów... XIII XV Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych... 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała nr 382/2008. z dnia 17 grudnia 2008 r. 36 Uchwała nr 382/2008 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2005 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE III kwartał 2008 r. narastająco 01 stycznia 2008 r. września 2008 r. w tys. zł. III kwartał 2007 r. narastająco 01 stycznia 2007 r. września 2007 r. w tys. EUR III kwartał 2008 r.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Wersja z 20141216 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA KOREKT DO TRANSAKCJI (TRXXX) Podstawę opracowania formularzy

Bardziej szczegółowo

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991

3,5820 3,8312 3,7768 3,8991 SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA IV KWARTAŁ 2007 R. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. w tys. EUR IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. IV kwartały 2007 r. IV kwartały 2006 r. narastająco

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Zachodniopomorska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą przy ulicy Czorsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych

Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Listopad 2016 r. Instrukcja wypełniania formularzy sprawozdawczych Statystyka korekt Departament Statystyki NBP Warszawa, 2016 r. Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Korekty od kredytów i innych należności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Wersja z 20121023 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZY SPRAWOZDAWCZYCH DLA POTRZEB EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO INFORMACJE OGÓLNE STATYSTYKA TRANSAKCJI (TRXX) Podstawą opracowania formularzy sprawozdawczych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bank Polska Kasa Opieki S.A. Raport uzupełniający opinię. z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Bank Polska Kasa Opieki S.A. Raport uzupełniający opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Raport

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858

Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858 Warszawa, dnia 26 lipca 2012 r. Poz. 858 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowej instytucji

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A.

Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A. Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A. 1 kwietnia 2012 r. 31 marca 2013 r. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Zmiany instrumentów finansowych wg kategorii a) aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont

PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. Uwagi do planu kont Załącznik Nr 7 do Zarządzenia nr 34/2012 Starosty Opolskiego z dnia 31 grudnia 2012 roku PLAN KONT DLA BUDŻETU POWIATU W OPOLU LUBELSKIM Uwagi do planu kont Struktura kont przy użyciu oprogramowania FK

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za I kwartał 2009r. I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. 2008 r. do dnia 31 marca 2008 r. w tys. EUR I kwartał 2009 r. 2009 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe

Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe Octava S.A. 1 Skonsolidowane wybrane dane finansowe w tys. EUR Przychody z inwestycji 4 673 985 1 098 225 Pozostałe przychody operacyjne 474 306 111 70 Koszty operacyjne (1 474) (1 530) (346) (350) Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: nazwę jednostki Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy siedzibę jednostki Legnica

Bardziej szczegółowo

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK

ZAMORTYZOWANY KOSZT WYCENA ZOBOWIAZAŃ FINANSOWYCH WYCENIANE W WARTOŚCI GODZIWEJ PRZEZ WYNIK Według MSR 39 i Rozp Min.Fin. sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych klasyfikacja instrumentów finansowych: WYCENA AKTYWÓW

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A.

Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A. Dodatkowe noty objaśniające Sprawozdanie finansowe Betacom S.A. 1 kwietnia 2014 r. 31 marca 2015 r. 1. Informacje o instrumentach finansowych. Zmiany instrumentów finansowych wg kategorii a) aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2013 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2013 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2013 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK. 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK 1. Nazwa i siedziba jednostki Spółdzielnia Mieszkaniowa Kopernik ul. Matejki 94/96 w Toruniu 2. Podstawowy przedmiot działalności zaspokajanie potrzeb

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. SEKO S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 LIPCA 2013 R. DO 30 WRZEŚNIA 2013 R. CHOJNICE, DNIA 8 LISTOPADA 2013 R. WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.zł w tys.eur I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 16 grudnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu, szczegółowego zakresu i terminów przekazywania do Narodowego Banku Polskiego danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowokredytowych w I kwartale 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.)

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.) INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ GRUPY BANKU MILLENNIUM S.A. (WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 R.) I. Wprowadzenie...3 II. Fundusze własne...3 III. Wymogi kapitałowe...5 IV. Kapitał wewnętrzny...7

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka działalności instytucji kredytowych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji

Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka działalności instytucji kredytowych. Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Możliwe wymogi regulacyjne w zakresie ograniczania ryzyka działalności instytucji kredytowych Paweł Sawicki Dyrektor Zarządzający Pionem Inspekcji Agenda 1. 2. 3. 4. 5. Upoważnienia do wydania aktów wykonawczych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1341/F/05 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2005 roku URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. WSTĘP 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2015 roku

Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2015 roku Informacja o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I kwartale 2015 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2018 ROKU Zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. 2002 r. Nr 230, poz. 1922. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2015 obejmujący okres od do

2015 obejmujący okres od do KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Metoda wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas (2018)

Metoda wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas (2018) Metoda wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas (2018) Spis treści Wstęp... 3 1. Wskaźniki ryzyka... 4 1.1. Definicje oraz kalibracja wskaźników ryzyka... 5 1.2. Szczegółowa specyfikacja źródeł danych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych Rozporządzenie ministra finansów z 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dziennik Ustaw rok 2012, poz. 45) wersja obowiązująca od

Bardziej szczegółowo

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004

WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 WERSJA ZAKTUALIZOWANA 10.09.2004 DODATKOWE KOSZTY I PROWIZJE ZWIĄZANE Z ZACIĄGNIĘCIEM KREDYTU HIPOTECZNEGO (finansowanie kredytem hipotecznym zakupu mieszkania stanowiącego odrębną własność na rynku pierwotnym)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec marca 2016 roku

Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec marca 2016 roku Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na koniec marca 2016 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO -

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA I. W S T Ę P 1. Zakładowy Plan Kont dla dochodów Skarbu Państwa realizowanych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

MSIG 131/2017 (5268) poz

MSIG 131/2017 (5268) poz Poz. 26628. ALMAMER Szkoła Wyższa w Warszawie. [BMSiG-18638/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ALMAMER Szkoła Wyższa 1. Nazwa Uczelni, siedziba i podstawowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych (sprawozdania w zakresie operacji finansowych) Prowadząca: Lucyna Kuśnierz

Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych (sprawozdania w zakresie operacji finansowych) Prowadząca: Lucyna Kuśnierz Sprawozdawczość po zmianach w jednostkach samorządowych (sprawozdania w zakresie operacji finansowych) Prowadząca: Lucyna Kuśnierz Przepisy Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Dziennik Ustaw Nr 115 6974 Elektronicznie podpisany przez Jaroslaw Deminet Data: 2011.06.07 14:45:36 +02'00' Poz. 666 666 w. rcl.go v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy

Wykaz kont dla budżetu gminy Załącznik Nr 1 do Zakładowego planu kont Wykaz kont dla budżetu gminy Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 1. 2. 3. 4. 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 137 Rachunki środków

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za IV kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku

6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 3 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po III kwartałach 2015 roku

Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po III kwartałach 2015 roku Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych po III kwartałach 2015 roku URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO DEPARTAMENT BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ i SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ

INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ -- INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JÓZEFOWIE NAD WISŁĄ ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2017 DO 31 GRUDNIA 2017 ROKU. L WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

I kwartał (rok bieżący) okres od do

I kwartał (rok bieżący) okres od do SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 40 446 33 069 9

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo