TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH"

Transkrypt

1 1 Przemysław Łapiński TRWAŁOŚĆ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH Wstęp Konstrukcje z betonu powinny być tak zaprojektowane, aby w przewidywanym czasie ich użytkowania, w zadanych warunkach środowiskowych i przy zadanej konserwacji spełniały założone wymagania zarówno pod względem stanów granicznych nośności, użytkowania jak i funkcjonalności bez ryzyka ponoszenia przez użytkownika nieplanowanych kosztów konserwacji czy remontów. Mówimy, że konstrukcja powinna spełniać warunek trwałości w założonym okresie użytkowania. W chwili obecnej możemy projektować obiekty żelbetowe zgodnie z PN-B :2002 lub Eurokodem 2. Zgodnie z Eurokodem 2 wymaga się, aby okres ten był określany na etapie projektowania. Według PN-B-03264:2002 okres ten dla zwykłych obiektów budowlanych wynosi standartowo 50 lat. W ubiegłym tysiącleciu problematyka trwałości betonu była lekceważona. Nie brano pod uwagę, że naprawa konstrukcji betonowych jest bardzo kosztowna i skomplikowana. Zdarza się często, że naprawa jest najzwyczajniej nieskuteczna lub też niemożliwa do przeprowadzenia ze względów konstrukcyjnych lub ekonomicznych. Możemy wyróżnić trzy fazy wpływające na trwałość konstrukcji żelbetowych: fazę projektowania fazę wykonawstwa fazę eksploatacji konstrukcji

2 2 1. Faza projektowania: Aby zapewnić konstrukcjom betonowym właściwą trwałość należy przede wszystkim właściwie rozpoznać wszystkie czynniki mające wpływ na jej trwałość: Tablica 1-1. Czynniki działające na konstrukcje budowlaną Pochodzenie Grunt Atmosfera zewnętrzna Środowisko wewnętrzne Biologiczne Mechaniczne Inne Czynniki wody gruntowe agresywne związki chemiczne ruch cieczy (współczynnik filtracji) odparowanie z powierzchni zanieczyszczenie gruntu ciśnienie wody temperatura zmiana temperatury wilgotność powietrza mgła agresywne gazy i pyły opady atmosferyczne promieniowanie zamrażanie i odmrażanie mgła solna czynniki powodujące ścieranie czynniki powodujące kawitację temperatura udary cieplne wilgotność powietrza kondensacja pary wodnej agresywne gazy, pyły i aerozole powstające w wyniku użytkowania ciecze produkcyjne składowane ciała stałe czynniki powodujące ścieranie mikroorganizmy insekty inne zwierzęta rośliny, drzewa odkształcenia (zarysowanie) odkształcenia wymuszone obciążenia użytkowe niedostosowanie materiałów (brak kompatybilności)

3 3 Najczęstsze przyczyny uszkodzeń konstrukcji z żelbetu: Odczyn środowiska a możliwość korozji żelbetu:

4 4 Zalecenia normowe w zakresie trwałości: Klasy ekspozycji w zależności od warunków środowiska wg PN-EN 206-1: 1. Zagrożenie korozyjne nie występuje X0 Dla betonu niezbrojonego i bez innych wstawek metalowych: we wszystkich warunkach z wyjątkiem korozji mrozowej i chemicznej Dla żelbetu i betonu z innymi wstawkami metalowymi: w warunkach bardzo suchych Beton wewnątrz budowli przy bardzo niskiej wilgotności powietrza 2. Korozja spowodowana karbonatyzacją Dla żelbetu lub betonu z innymi wstawkami metalowymi, pod działaniem atmosfery i wilgoci XC1 XC2 XC3 XC4 W warunkach suchych lub przy stałym zawilgoceniu W warunkach wilgotnych, przy sporadycznym osuszaniu W warunkach umiarkowanej wilgotności W warunkach cyklicznego zawilgacania i osuszania Beton wewnątrz budowli przy niskiej wilgotności powietrza Beton stale zanurzony w wodzie Powierzchnie betonu podlegające działaniu wody przez długie okresy; często fundamenty Beton wewnątrz budowli przy umiarkowanej lub wysokiej wilgotności powietrza Beton na zewnątrz budowli, osłonięty przed deszczem Powierzchnie betonu podlegające działaniu wody w warunkach innych niż dla klasy XC2 UWAGA: Warunki wilgotnościowe odnoszą się do otuliny betonowej, jednakże w wielu przypadkach odpowiadają one otaczającemu środowisku; odpowiednia może być wtedy klasyfikacja środowisk zewnętrznych. Przypadek taki nie zachodzi, jeśli istnieje bariera między betonem a środowiskiem 3. Korozja spowodowana chlorkami niepochodzącymi z wody morskiej Dla żelbetu lub betonu z innymi wstawkami metalowymi, podlegającemu działaniu wody zawierającej chlorki, w tym sole odladzające, ze źródeł innych niż woda morska XD1 W warunkach umiarkowanej wilgotności Powierzchnie betonu podlegające działaniu chlorków z atmosfery XD2 XD3 W warunkach wilgotnych, przy sporadycznym osuszaniu W warunkach cyklicznego zawilgacania i osuszania Baseny kąpielowe Betony podlegające działaniu wód przemysłowych zawierających chlorki Elementy mostów podlegające działaniu chlorków Nawierzchnie dróg Nawierzchnie parkingów

5 5 4. Korozja spowodowana chlorkami z wody morskiej Dla żelbetu lub betonu z innymi wstawkami metalowymi, podlegającemu działaniu chlorków pochodzących z wody morskiej XS1 W warunkach działania soli z powietrza, bez bezpośredniego kontaktu z wodą morską Konstrukcje znajdujące się na brzegu lub w pobliżu brzegu morskiego XS2 W warunkach stałego zanurzenia Fragmenty konstrukcji morskich XS3 W strefach przypływu lub przyboju Fragmenty konstrukcji morskich 5. Korozja mrozowa Dla betonu podlegającemu zamrażaniu i rozmrażaniu w warunkach zawilgocenia XF1 XF2 XF3 XF4 W warunkach umiarkowanego nasycenia wodą niezawierającą środków odladzających W warunkach umiarkowanego nasycenia wodą zawierającą środki odladzające W warunkach dużego nasycenia wodą niezawierającą środków odladzających W warunkach umiarkowanego nasycenia wodą zawierającą środki odladzające lub wodą morską Pionowe powierzchnie betonowe podlegające działaniu deszczu i mrozu Pionowe powierzchnie betonowe konstrukcji drogowych podlegające działaniu mrozu i środków odladzających przenoszonych przez powietrze Poziome powierzchnie betonowe podlegające działaniu deszczu i mrozu Nawierzchnie dróg i mostów podlegające działaniu środków odladzających Powierzchnie betonowe podlegające działaniu mrozu i bezpośredniemu działaniu środków odladzających Strefy przyboju w konstrukcjach morskich podlegające działaniu mrozu 6. Korozja chemiczna Dla betonu podlegającego agresji chemicznej pochodzącej z naturalnych gruntów lub wód gruntowych (por. tabl. 3). Klasyfikacja wód morskich zależy od położenia geograficznego miejsca zastosowania betonu XA1 XA2 XA3 W warunkach działania środowiska o słabym stopniu agresywności wg tabl.6.3 W warunkach działania środowiska o średni stopniu agresywności wg tabl. 6.3 W warunkach działania środowiska o silnym stopniu agresywności wg tabl. 6.3

6 6 Orientacyjne zakresy stosowania najczęściej spotykanych cementów: Rodzaj cementu Cement portlandzki CEMI Cement portlandzki żużlowy CEMII/ A,B-S Cement portlandzki popiołowy CEM II/A,B-V Cement pucolanowy CEM IV / A,B Cement portlandzki wieloskładnikowy CEMII A,B-M (V,S,L,LL) Cement hutniczy CEMIII/ A,B Zakres stosowania (przykłady) Przydatny we wszystkich klasach ekspozycji z wyłączeniem klasy XA 2 i XA3 (stosuje się cementy siarczanodporne HSR). Cementy portlandzkie CEM142,5 N,R i 52,5 N,R są szczególnie przydatne w produkcji betonu wysokich klas wytrzymałościowych, wibrowanej kostki brukowej, "galanterii" betonowej, w prefabrykacji oraz w produkcji pokryć dachowych. Przydatny we wszystkich klasach ekspozycji z wyłączeniem klasy XA 2 i XA3 (stosuje się cementy siarczanodpome HSR). Cementy wyższych klas wytrzymałościowych (42,5 i 52,5) są szczególnie zalecane do produkcji dachówki cementowej, betonowej kostki brukowej, krawężników, obrzeży chodnikowych oraz elementów prefabrykowanych. Cementy zalecane do wykonywania betonów wysokich klas wytrzymałościowych (C40/C50 i wyższych). Przydatny prawie we wszystkich klasach ekspozycji, z wyłączeniem klas ekspozycji XF3 -XF4 (agresywne oddziaływanie zamrażania I rozmrażania przy silnym nasyceniu woda bez środków odladzających, bądź ze środkami odladzającymi lub wodą morską). Cement szczególnie przydatny w przypadku wykonywania obiektów narażonych na agresję siarczanową (oczyszczalnie ścieków, budownictwo morskie, roboty górnicze). Cementy tej grupy w klasie wytrzymałościowej 42,5 mogą być z powodzeniem stosowane w produkcji "galanterii" betonowej i prefabrykacji. Zakres stosowania uzależniony od składu cementu. Cementy zawierające popiół lotny i granulowany żużel hutniczy mają podobny zakres stosowania jak cement portlandzki żużlowy CEM II/ A,B-S lub cement portlandzki popiołowy CEM III A,B-V. Cement z dodatkiem kamienia wapiennego (V-LL, S-LL) jest szczególnie przydatny do stosowania w przypadku braku zagrożenia agresją środowiska lub zagrożenia korozją (XO) lub w przypadku korozji spowodowanej karbonatyzacją (od XCI do XC3); zalecane spoiwo do prac murarskich i tynkarskich. Cement przydatny we wszystkich klasach ekspozycji (w klasach ekspozycji XA 2 i XA 3 należy stosować cement hutniczy CEM III HSR), z tym, że w klasie ekspozycji XF4 zaleca się stosowanie cementu hutniczego CEM III/ A o mniejszej zawartości granulowanego żużla wielkopiecowego 50%) i zazwyczaj w klasie wytrzymałościowej 42,5. Cementy hutnicze posiadają właściwości specjalne: niskie ciepło hydratacji (LH), wysoka odporność na korozyjne oddziaływanie środowisk agresywnych chemicznie (HSR) łącznie z agresją alkaliczną (NA). Szczególnie przydatne są w budowie fundamentów, wykonywaniu betonów masywnych, zapór wodnych, oczyszczalni ścieków, obiektów morskich i do prac budowlanych w górnictwie. Cement hutniczy CEM III/ A,B 42,5 (R,N) może być stosowany w produkcji prefabrykatów i "galanterii" betonowej.

7 7 Wpływ rodzaju cementu na właściwości betonu w praktyce: Przełamy próbek betonów z różnymi cementami (w/c = 0,4) po badaniu wodoszczelności: Skurcz zaprawy w mm/m:

8 8 Krzywa przyrostu wytrzymałości CEM I i CEM III/A Udział porów kapilarnych w betonie dojrzewającym przez rok w zależności od rodzaju zastosowanego cementu:

9 9 Zalecania dotyczące składu i klasy betonu w zależności od klasy środowiska*: Brak zagrożenia agresją środowiska Brak zagrożenia Korozja wywołana karbonatyzacja Klasy środowiska Korozja wywołana chlorkami Chlorki niepochodzące z wody morskiej Zamrażanie / rozmrażanie Środowiska chemicznie agresywne X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XF1 XF2 XF3 XF4 XA1 XA2 XA3 Maks. w/c --- 0,65 0,60 0,60 0,50 0,55 0,55 0,45 0,55 0,55 0,50 0,45 0,55 0,50 0,45 Min. klasa betonu C12/ 15 C20/ 25 C25/ 30 C30/37 C30/37 C35/ 45 C25/ 30 C30/37 C30/37 C35/ 45 Min. zawartość cementu (kg/m 3 ) Min. zawartość powietrza ,0 2) 4,0 2) 4,0 2) Inne wymagania * w przypadku np. kręgów produkowanych z betonu klasy C35/45 nie są wymagane jakiekolwiek dodatkowe izolacje. Najniższe klasy betonu do poszczególnych konstrukcji: Kruszywo odporne na zamrażanie wg PN-EN Rodzaj cementu 3) Rodzaj konstrukcji Konstrukcje betonowe Konstrukcje żelbetowe: - zbrojone stalą klas A-0, A-1, A-II, A-III - zbrojone stalą A-IIIN (RB-500) Konstrukcje sprężone: - kablobetonowe - strunobetonowe Konstrukcje żelbetowe poddane obciążeniu wielokrotnie zmiennemu Najniższa klasa betonu B15 B15 B20 B30 B37 B30 Granice szerokości rys w lim w konstrukcjach żelbetowych 3) Wymagania użytkowe Klasa ekspozycji w lim, mm dla kombinacji obciążeń długotrwałych X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XF1 XF3 0,3 XD1 XD2 XD3 ochrona przed korozją XS1 XS2 XS3 0,2 XF2 XF4 XA1 XA2 XA3 Zapewnienie szczelności 0,1 1) 1) jeżeli przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej 3) Graniczne wartości szerokości rys przyjmuje się także odpowiednio do wymagań inwestora

10 10 Otulenie prętów zbrojenia: Grubość otulenia jest to odległość od zewnętrznej powierzchni zbrojenia (włączając w to pręty rozdzielcze i strzemiona) do najbliższej powierzchni betonu. Przyjęta grubość otulenia powinna zapewniać bezpieczne przekazywanie sił przyczepności, ochronę stali przed korozją, ochronę przeciwpożarową oraz umożliwiać należyte ułożenie i zagęszczenie betonu. Grubość otuliny nie może być mniejsza niż: średnica pręta Ø lub średnica zastępcza wiązki prętów Ø n c min Ø lub c min Ø n maksymalna średnica kruszywa w zastosowanym betonie c min d g + 5 mm minimalna grubość otulenia zalecana ze względu na korozję Przy projektowaniu, minimalną grubość otulenia należy zwiększyć o wartość dopuszczalnej odchyłki c, zależnej od poziomu wykonawstwa i kontroli jakości: c = 0 5 mm w elementach prefabrykowanych, c = 5 10 mm w elementach betonowanych w miejscu wbudowania, Grubość otulenia ze względu na odporność ogniową określa się według oddzielnych przepisów. Minimalne grubości otuliny dla poszczególnych klas ekspozycji Klasa ekspozycji Przyczyna korozji brak karbonatyzacja chlorki Chlorki z wody morskiej X0 XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 minimalna grubość otulenia c min (mm) stal zwykła stal sprężająca

11 11 2. Faza wykonawstwa: Najczęstszymi przyczynami mającymi wpływ na trwałość przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych są: słaba jakość betonu wykonywanie konstrukcji w niesprzyjających warunkach atmosferycznych złe rozmieszczenie przerw roboczych przy betonowaniu brak zgodności wykonanego zbrojenia z projektem niezachowanie projektowanej grubości otuliny brak zabezpieczenia zbrojenia przed przemieszczeniem zbyt rzadkie rozmieszczenie elementów dystansowych zbrojenia zastosowanie nieodpowiedniego materiału na elementy dystansowe niewłaściwe zagęszczenie lub jego brak niewłaściwa pielęgnacja prowadzenie prac w czasie twardnienia betonu zbyt wczesne rozdeskowanie konstrukcji Prace zbrojarskie: Jedną z przyczyn niezgodności wykonanego zbrojenia z projektem jest brak wykwalifikowanych zbrojarzy-betoniarzy i zatrudnianie na tym stanowisku ludzi przypadkowych po krótkim, pobieżnym przeszkoleniu. Często zdarza się sytuacja iż pracownik po krótkim szkoleniu nie wie że obowiązkiem zbrojarza (a nie projektanta) jest uwzględnienie wydłużenia się prętów podczas gięcia i przeliczenia długości z zestawienia wykonanego przez projektanta. Wydłużenie prętów stalowych wskutek gięcia [cm] Średnica pręta Kąt odgięcia [mm] ,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,5 3,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 1,5 1, ,5 0,5 0,5 0,5 1,0

12 12 Elementy dystansowe: - dystansy punktowe betonowe/fibrobetonowe - dystansy liniowe betonowe/fibrobetonowe - plastikowe listwy dystansowe stropowe pod dolną siatkę zbrojenia - plastikowe podkładki dystansowe - metalowe elementy dystansowe najczęściej tzw. drabinki umieszczane pomiędzy dwiema siatkami zbrojenia

13 13 Układanie mieszanki betonowej Sposób układania mieszanki betonowej zależy od typu konstrukcji, konsystencji mieszanki i sposobu zagęszczania, które powodują, że sposób układania musi być z góry odpowiednio zaplanowany. Plan taki powinien zawierać: sposób wprowadzenia mieszanki do miejsca przeznaczenia, sposób układania, sposób zagęszczania, układ miejsc przerw roboczych i sposób wykończenia powierzchni betonu na okres przerwy roboczej, kolejność betonowania elementów lub ich fragmentów. Wymienione czynności są bardzo ważne, gdyż jednorodność mieszanki betonowej i jej stopień zagęszczenia wpływają na faktycznie uzyskane właściwości betonu. Odporność mieszanki betonowej na segregację Zagęszczanie mieszanki Celem procesu zagęszczania jest zwiększenie gęstości objętościowej betonu, poprzez usunięcie z ułożonej mieszanki betonowej powietrza.. Zagęszczanie jest jednym z głównych, oprócz projektowania składu, czynnikiem formowania struktury i kształtowania jakości (trwałości) betonu. Jednym z czynników kształtującym jakość betonu jest jego szczelność. Zarówno wytrzymałość jak i trwałość rosną ze wzrostem szczelności betonu. O trwałości betonu decyduje porowatość kapilarna (otwarta). Głównym czynnikiem powodującym powstawanie porowatości kapilarnej betonu jest wynikająca z warunku urabialności mieszanki betonowej ilość wody w świeżej mieszance betonowej. Oczywiście w przypadku stosowania domieszek chemicznych najnowszej generacji urabialność mieszanki nie jest już problemem.

14 14 Pogorszenie jednorodności następuje wskutek segregacji składników mieszanki. Ocenę efektu zagęszczania prowadzi się zwykle wizualnie, przyjmując zazwyczaj, że proces zagęszczania jest zakończony w momencie ukazania się na powierzchni uformowanego betonu zaczynu cementowego. W rezultacie, nawet, jeśli nie pojawiają się raki, to mamy do czynienia ze znacznymi rozrzutami wytrzymałości betonu w elementach i widocznym jego uwarstwieniem. Poważnym błędem technologicznym jest układanie mieszanki betonowej zbyt grubymi warstwami. Ogranicza to możliwość nie tylko skutecznego jej zagęszczenia, ale także kontrolowanego przewibrowania jej styku z niżej ułożoną warstwą. Rezultatem jest niejednorodność wykonanego betonu i zmienność jego właściwości, takich jak: wytrzymałość, mrozoodporność, wodoprzepuszczalność czy nasiąkliwość. Związek miedzy wytrzymałością na ściskanie betonu R, urabialnością mieszanki (W/C), i pracą dla jej zagęszczenia (s)

15 15 Pielęgnacja betonu Ogólnie przyjęte w technologii betonu definicje pielęgnacji betonu określają ją jako zabiegi podejmowane od chwili ułożenia i zagęszczenia mieszanki betonowej, mające na celu zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów hydratacji cementu i w efekcie uzyskanie w określonym czasie betonu o wymaganych właściwościach. Zwraca się uwagę, że rozpoczęcie pielęgnacji wilgotnościowej betonu po upływie 1 doby od betonowania może być zbyt późne. Przy stosowaniu cementów obecnie produkowanych (zwłaszcza z indeksem R) oraz domieszek chemicznych należy pielęgnację mokrą rozpocząć tak szybko jak jest to możliwe ze względów technologicznych i technicznych. W niektórych przypadkach jest to możliwe nawet po 3 godzinach od betonowania (powierzchnia betonu miękka, ale pod uciskiem dłoni nie powstaje ślad). W takim przypadku stosuje się zraszanie mgłą wodną. Należy pamiętać aby nie polewać nigdy rozgrzanego betonu zimną wodą na wskutek czego może wystąpić szok termiczny a w wyniku uszkodzenia wierzchniej warstwy betonu. Zestawienie i porównanie cech technik pielęgnacji

16 16 Wpływ pozbawienia pielęgnacji wilgotnej próbek betonu na rozwój jego wytrzymałości: 1- dojrzewanie w silnej wilgoci 2- natychmiast po wykonaniu pozostawione w powietrzu o normalnej wilgotności(warunki powietrznosuche), 3- po 2 dniach wilgotnej pielęgnacji przełożone do warunków powietrznosuchych 4- po 7 dniach wilgotnej pielęgnacji przełożone do warunków powietrznosuchych Zależność pomiędzy rodzajem pielęgnacji a wytrzymałością na ściskanie i postępem karbonatyzacji Minimalna liczba polewań zalecana w zależności od temperatury

17 17 Rasumując: Ubytek wody lub niewłaściwie prowadzona pielęgnacja wywołują następujące negatywne skutki dla betonu: mniejszy przyrost wytrzymałości na ściskanie mniejszy przyrost wytrzymałości na rozciąganie większy skurcz plastyczny i powstawanie rys większą nasiąkliwość i przepuszczalność obniżoną mrozoodporność oraz odporność na ścieranie oraz wszelkie inne oddziaływania czynników zewnętrznych 3. Faza eksploatacji: Jest najmniej przewidywalną fazą. Najczęściej możemy spotkać się z następującymi negatywnymi przypadkami dla trwałości są: brak konserwacji obiektu, niefrasobliwe podejście ekip remontowo-budowlanych (ingerencja w konstrukcję, przyśpieszona korozja zbrojenia w wyniku styku zbrojenia z gipsem zastosowanym do łatania uszkodzeń itp) a także użytkowników, zmiana przeznaczenia konstrukcji: - zwiększenie obciążenia a w efekcie zarysowanie - zwiększona agresywność środowiska sytuacje wyjątkowe uderzenia pojazdów, wybuch gazu, itp. 4. Podsumowanie: Aby osiągnąć wymaganą trwałość konstrukcji, nie można pomijać znaczenia żadnej z wymienionych powyżej faz. Pominięcie lub zlekceważenie znaczenia którejkolwiek fazy spowoduje zniweczenie dążenia do zapewnienia trwałości konstrukcji. projektowanie TRWAŁOŚĆ eksploatacja wykonastwo

18 18 Literatura: Zygmunt Jamroży Beton i jego technologie wyd.ii Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2003 A. M. Neville Właściwości betonu wyd. IV Polski Cement Kraków 2000 Andrzej Łapko Projektowanie konstrukcji żelbetowych Arkady 2005 Fagerlund G. Trwałość konstrukcji betonowych Arkady 1997 Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. Lecha Czarneckiego Beton według normy PN-EN komentarz wydanie wspólne: Polski Komitet Normalizacyjny i Polski Cement 2004 Barbara Adamiec, Marek Adamiec Robory zbrojarskie i betoniarskie WSiP 1993 Lech Czarnecki, Peter H. Emmons Naprawa i Ochrona Konstrukcji Betonowych Polski Cement Kraków 2002r Piotr Woyciechowski, Anna Chudan Metody i środki pielęgnacji betonu w formach i "in situ" materiały konferencyne Ustroń 2002 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone obliczenia statyczne i projektowanie PKN 2004

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE

II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE II POKARPACKA KONFERENCJA DROGOWA BETONOWE drogi w Polsce SPOSÓB NA TRWAŁY BETON dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4

BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 BETON W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ str. 1 e4 Stosowanie w obiektach inżynierii komunikacyjnej (mosty, wiadukty) betonów cechujących się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozyjne oddziaływanie

Bardziej szczegółowo

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych

Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Cement i beton według Ogólnych Specyfikacji Technicznych (OST) dla nawierzchni betonowych Zbigniew Giergiczny Stowarzyszenie Producentów Cementu Politechnika Śląska w Gliwicach Ogólna Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Paweł Madej, kierownik Centrum Badania Betonów Lafarge wyjaśnia, co powoduje "niekontrolowane" pękanie posadzek?

Paweł Madej, kierownik Centrum Badania Betonów Lafarge wyjaśnia, co powoduje niekontrolowane pękanie posadzek? Popękana betonowa posadzka w nowym domu - błędy wykonawcze Rysy pojawiające się na powierzchni betonu są powszechnie znanym, trudnym do uniknięcia zjawiskiem. Oprócz ich negatywnego wpływu na estetykę

Bardziej szczegółowo

SKURCZ BETONU. str. 1

SKURCZ BETONU. str. 1 SKURCZ BETONU str. 1 C7 betonu jest zjawiskiem samoistnym spowodowanym odkształceniami niewynikającymi z obciążeń mechanicznych. Zachodzi w materiałach o strukturze porowatej, w wyniku utarty wody na skutek

Bardziej szczegółowo

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH KRUSZYWA WAPIENNE ZASTOSOWANIE W PRODUKCJI BETONU TOWAROWEGO I ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH Marek Krajewski Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych Sp. z o.o. 13 KRUSZYWA WAPIENNE I ICH JAKOŚĆ Kruszywo

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH

DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU CEMENTU PORTLANDZKIEGO ŻUŻLOWEGO CEMII/B-S 42,5N W BUDOWIE NAWIERZCHNI BETONOWYCH Zbigniew GIERGICZNY Maciej BATOG Politechnika Śląska Górażdże Cement S.A. KRAKÓW, 14-16 listopada

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. ST-K.16 Roboty betonowe i żelbetowe. Konstrukcje z żelbetowych elementów prefabrykowanych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM ) Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Artur Łagosz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Rodzaje spoiw - cementów oferowanych na

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

Szczelność jako podstawowa cecha użytkowa zbiorników na ciecze

Szczelność jako podstawowa cecha użytkowa zbiorników na ciecze Szczelność jako podstawowa cecha użytkowa zbiorników na ciecze dla wyznaczenia grubości ścian i ilości zbrojenia decydujący jest stan graniczny zarysowania PN-EN 1992-3: 2008 (Eurokod 2): Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4

Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8. Rys. 1. Stosowanie koncepcji współczynnika k wg PN-EN 206 0,4 Popiół lotny jako dodatek typu II w składzie betonu str. 1 A8 Według normy PN-EN 206:2014 Beton Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność popiół lotny może być stosowany do wytwarzania betonu, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV

Spis treści. Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... 1. Ustalenia ogólne... 1 XIII XV Spis treści Wprowadzenie... Podstawowe oznaczenia... XIII XV 1. Ustalenia ogólne... 1 1.1. Geneza Eurokodów... 1 1.2. Struktura Eurokodów... 6 1.3. Różnice pomiędzy zasadami i regułami stosowania... 8

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Ochrona materiałowo-strukturalna betonów cementowych przed mrozem

Ochrona materiałowo-strukturalna betonów cementowych przed mrozem Ochrona materiałowo-strukturalna betonów cementowych przed mrozem Autor: Administrator 02.03.2011. Wszystkie obiekty budowlane w miarę upływu czasu ulegają degradacji na skutek oddziaływania otaczającego

Bardziej szczegółowo

korozja cheminczna betonu

korozja cheminczna betonu korozja cheminczna betonu str. 1 C2 Beton w konstrukcji musi charakteryzować się trwałością, czyli zachowaniem właściwości w założonych warunkach środowiska, przy minimalnych nakładach na konserwację,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

1. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie. Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych SPIS TREŚCI 3 1. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie 1.1. Rodzaje obiektów budowlanych i klasyfikacja budynków... 10 1.2. Dokumentacja techniczna wykonywania i odbioru konstrukcji murowych, betonowych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 003 PODBUDOWY Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Stropy Teriva Informacje ogólne

Stropy Teriva Informacje ogólne PRODUCENT BETONU TOWAROWEGO Stropy Teriva Informacje ogólne Belki stropowe Nasza oferta to: beton towarowy oraz wszelkie usługi związane z jego produkcją, transportem i pompowaniem. Ponadto w sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Mrozoodporność betonu i betonowanie w okresie obniżonych temperatur Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Okres obniżonych temperatur Z doświadczenia wynika, że szkodliwy wpływ zamrożenia młodego betonu,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA TECHNOLOGII I ORGANIZACJI BUDOWNICTWA LABORATORIUM INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACOWNIA MROZOOPORNOŚCI BETONU PRACOWNIA MIKROSKOPII OPTYCZNEJ Prowadzone badania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE PODBUDOWA I ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich

Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Możliwości wykorzystania frakcjonowanych UPS z kotłów fluidalnych w produkcji zapraw murarskich i tynkarskich Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów spalania (UPS) Realizowane

Bardziej szczegółowo

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE?

CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? CO WARTO WIEDZIEĆ O CEMENCIE? str. 1 A1 Cement to spoiwo hydrauliczne, tj. drobno zmielony materiał nieorganiczny, który po zmieszaniu z wodą daje zaczyn, wiążący i twardniejący w wyniku reakcji i procesów

Bardziej szczegółowo

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych

Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne (OST) dla betonu i nawierzchni betonowych Jan Deja Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków Stowarzyszenie Producentów Cementu Kielce, 16 maja 2014r. Łączna długość betonowych

Bardziej szczegółowo

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY

1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B PREFABRYKATY 1Z.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 PREFABRYKATY 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu prefabrykatów

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

Beton zwykły konstrukcyjny jako pochodna cech świeżej mieszanki

Beton zwykły konstrukcyjny jako pochodna cech świeżej mieszanki 2. Beton zwykły konstrukcyjny jako pochodna cech świeżej mieszanki 1 2. Beton zwykły konstrukcyjny jako pochodna cech świeżej mieszanki 2.1 Zależności ogólne W tradycyjnym ujęciu podstawowym wyznacznikiem

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91 BETON NIEKONSTRUKCYJNY M.13.02.00 M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Betony - podstawowe cechy.

Betony - podstawowe cechy. Piotr Jermołowicz - Inżynieria Środowiska Szczecin Betony - podstawowe cechy. 1. Nasiąkliwość i mrozoodporność. Te cechy są o tyle ważne, że bezpośrednio mogą wpływać na analogiczne właściwości betonu.

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV )

PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV ) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST1-05 PREFABRYKATY GOTOWE ELEMENTY I CZĘŚCI SKŁADOWE (Kod CPV 45223820-0) 1 SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Fundamenty: konsystencja a urabialność mieszanki betonowej

Fundamenty: konsystencja a urabialność mieszanki betonowej Fundamenty: konsystencja a urabialność mieszanki betonowej Konsystencja mieszanki betonowej, a jej urabialność to dwa często mylone ze sobą terminy. Oba dotyczą świeżego betonu. Czym jest pierwsza, a co

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej

Bardziej szczegółowo

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

D Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKI SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH NA DOJRZEWAJĄCY BETON

6. CHARAKTERYSTYKI SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH NA DOJRZEWAJĄCY BETON 6. Charakterystyka skutków klimatycznych na dojrzewający beton 1 6. CHARAKTERYSTYKI SKUTKÓW KLIMATYCZNYCH NA DOJRZEWAJĄCY BETON 6.1 Wpływ czynników klimatycznych na świeżą mieszankę betonową Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Fundamenty domu: jak wykonać beton mrozoodporny?

Fundamenty domu: jak wykonać beton mrozoodporny? Fundamenty domu: jak wykonać beton mrozoodporny? W polskich warunkach atmosferycznych powszechnym oddziaływaniem niszczącym beton jest cykliczne zamrażanie oraz rozmrażanie wody, zawartej w strukturze

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

Cement czysty czy z dodatkami - różnice

Cement czysty czy z dodatkami - różnice Cement czysty czy z dodatkami - różnice Jaka jest różnica pomiędzy cementem czystym a cementem z dodatkami? Dariusz Bocheńczyk, dyrektor ds. badań i normalizacji Lafarge Cement S.A. Na polskim rynku budowlanym,

Bardziej szczegółowo

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Damian Dziuk 1 Łukasz Burcon 2 Mirosław Saferna 3 BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 11 Data wydania: 26 czerwca 2015 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r.

wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 442 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 7 kwietnia 2017 r. Nazwa i adres LABORATORIUM

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek PIELĘGNACJA BETONU dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska - Katedra Konstrukcji Budowlanych 163 WYMAGANIA PROJEKTANTA (SPECYFIKUJĄCEGO):

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON SYSTEM Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:.........................................................................................

Bardziej szczegółowo

Beton w drogownictwie

Beton w drogownictwie II WARMIŃSKO-MAZURSKA KONFERENCJA DROGOWA Betonowe drogi w Polsce, Olsztyn, 11-04-2018 Beton w drogownictwie dr hab. inż. Marek J. Ciak, prof. UWM Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie W budownictwie

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski

Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu. prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Ekonomiczne, ekologiczne i technologiczne aspekty stosowania domieszek do betonu prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski Definicja domieszek do betonu Domieszki substancje chemiczne dodawane podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach

Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Nawierzchnie betonowe Uzasadnione ekonomicznie rozwiązanie na drogach Marek Surowiec Członek Zarządu, Dyrektor ds. Strategii Grupa Ożarów S.A. Paweł Trybalski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego Grupa

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

Badania korozyjne KONTAKT MERYTORYCZNY KONTAKT MERYTORYCZNY. STRONA GŁÓWNA OFERTA BADANIA LABORATORYJNE Badania korozyjne

Badania korozyjne KONTAKT MERYTORYCZNY KONTAKT MERYTORYCZNY. STRONA GŁÓWNA OFERTA BADANIA LABORATORYJNE Badania korozyjne STRONA GŁÓWNA OFERTA BADANIA LABORATORYJNE Badania korozyjne Badania korozyjne KONTAKT MERYTORYCZNY Korozja i zabezpieczenie metali mgr inż. Adrian Strąk (22) 579 64 63 a.strak@itb.pl KONTAKT MERYTORYCZNY

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa

Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce. Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Cementy z dodatkami zastosowania w praktyce Paweł Madej, Magdalena Cieślak, Agnieszka Klabacha, Adrian Sowa Wstęp W bieżącym roku na wzrost produkcji betonu towarowego, oraz prefabrykacji wpłynął m.in.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Oznaczenie kwalifikacji: 1 Wersja

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

D PODBUDOWA BETONOWA

D PODBUDOWA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 04.06.02 PODBUDOWA BETONOWA 83 Podbudowa betonowa D-04.06.02 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE

ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE ŚRODOWISK ZAWIERAJĄCYCH JONY CHLORKOWE ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 7/2007 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach ODPORNOŚĆ BETONÓW SAMOZAGĘSZCZALNYCH NA BAZIE CEMENTU ŻUŻLOWEGO (CEM III) NA DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu

Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Kruszywa związane hydraulicznie (HBM) w nawierzchniach drogowych oraz w ulepszonym podłożu Cezary Kraszewski Zakład Geotechniki i Fundamentowania IBDiM Warszawa Cezary Kraszewski 1 Kruszywa związane hydraulicznie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON M Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B STROPY SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STROPY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonywania i montażu stropów gęstożebrowych.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XIII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XIII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory użytkowe obiektu, jego trwałość jak również na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KOSTKI BRUKOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KOSTKI BRUKOWEJ - 66 - D-05.03.23 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 05.03.23 KOSTKI BRUKOWEJ - 67 - D-05.03.23 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

TRWAŁE NAWIERZCHNIE BETONOWE ASTRA TECHNOLOGIA BETONU JAKO GWARANT SUKCESU

TRWAŁE NAWIERZCHNIE BETONOWE ASTRA TECHNOLOGIA BETONU JAKO GWARANT SUKCESU TRWAŁE NAWIERZCHNIE BETONOWE ASTRA TECHNOLOGIA BETONU JAKO GWARANT SUKCESU ASTRA TECHNOLOGIA BETONU GŁÓWNE OBSZARY DZIAŁALNOŚCI: Projektowanie oraz doradztwo techniczne w procesie wykonywania: nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych...

Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... Spis treści Wstęp... CZĘŚĆ 1. Podstawy technologii materiałów budowlanych... 1. Spoiwa mineralne... 1.1. Spoiwa gipsowe... 1.2. Spoiwa wapienne... 1.3. Cementy powszechnego użytku... 1.4. Cementy specjalne...

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem

SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem SCHÖCK ISOKORB Materiały budowlane do zastosowania w połączeniach betonu z betonem Schöck Isokorb Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488 Stal konstrukcyjna S 235 JRG1 Stal nierdzewna Materiał 1.4571 klasy

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Olsztyn 20.06.2017 PLAN PREZENTACJI 1.Technologie poprawy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.02.02.11 WYKONANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ D-08.02.02.21 NAPRAWY CHODNIKÓW Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ o grub. 8 cm, PROSTOKĄTNEJ

Bardziej szczegółowo

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Literka.pl B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Data dodania: Plan wynikowy dotyczy zajęć w klasie I technikum budowlanego wg nowej podstawy programowej. Przedmiot nauczany to roboty zbrojarskie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową ROZDZIAŁ VI Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową W ostatnich latach wzrasta ilość oddawanych do użytku basenów. Zwiększają się jednocześnie wymagania osób korzystających z basenów. Współczesne kompleksy

Bardziej szczegółowo

WARTSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM

WARTSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM D.04.05.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR WARTSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO UPRAWNIENIA 1 2 UPRAWNIENIA 2 3 IZBY 1 4 IZBY 2 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW (STRONA TYTUŁOWA) KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZEŃ O PRZYNALEŻNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.02.02 BETON KLASY PONIŻEJ B25 BEZ DESKOWANIA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM D 04.05.01 ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU LUB KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 Spis treści Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Rys historyczny rozwoju betonu... 5 1.2. Ważniejsze określenia... 8 1.3. Postępowanie w

Bardziej szczegółowo

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A.

Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych. mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. Mieszanki CBGM na inwestycjach drogowych mgr inż. Artur Paszkowski Kierownik Działu Doradztwa Technicznego i Rozwoju GRUPA OŻARÓW S.A. WT5 Część 1. MIESZANKI ZWIĄZANE CEMENTEM wg PNEN 142271 Mieszanka

Bardziej szczegółowo

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl.

Team s.c. 2.22. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl. Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

10. Zestawienie stali 7. - max. procent zbrojenia :.23 % «= dopuszcz.) 5

10. Zestawienie stali 7. - max. procent zbrojenia :.23 % «= dopuszcz.) 5 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I WERYFIKATORA UPRAWNIENIA BUDOWLANE - 1. Wiśniewski ZAŚWIADCZENIE LOIIB - 1. Wiśniewski UPRAWNIENIA BUDOWLANE - E. Dobrowolski ZAŚWIADCZENIE LOIIB - E. Dobrowolski o, 3 l. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE

TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE TEMAT 11: CZYNNIKI NISZCZĄCE PODŁOŻA I POWŁOKI MALARSKIE 1 CZYNNIKAMI, KTÓRE OBNIŻAJĄ WARTOŚĆ LUB NISZCZĄ PODŁOŻE I POWŁOKI MALARSKIE, SĄ ODDZIAŁYWANIA: - FIZYCZNE: ściskanie, rozciąganie, zginanie, ścieranie,

Bardziej szczegółowo

ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE

ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST P. 04.00.00 BETON POD PŁYTY FUNDAMENTOWE Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z pozostałą infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE

Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej Część A B - 10 PODBUDOWY, NAWIERZCHNIE CPV: 45233222-1

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 2

Spis treści. Strona 2 Strona 1 Spis treści Materiały... 3 Wymagania minimalne:... 3 Dopuszczalne modyfikacje:... 3 Zmiany rozwiązań materiałowych:... 4 Zmiany rozwiązań konstrukcyjnych:... 4 Konstrukcja... 5 Schemat prefabrykowanego

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów

Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów Hydrauliczne spoiwo REYMIX niezastąpione rozwiązanie w stabilizacji gruntów Mgr inż. Paweł Trybalski Dział Doradztwa Technicznego, Grupa Ożarów S.A. Rzeszów 29.11.2017 PLAN PREZENTACJI 1. Metody stabilizacji

Bardziej szczegółowo