Protokół nr XXXVIII/2006- Sesja Rady Miejskiej roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XXXVIII/2006- Sesja Rady Miejskiej 24.07.2006 roku PROTOKÓŁ NR XXXIX/2006"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/2006 z Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie odbytej dnia 04 września 2006 roku w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Murowanej Goślinie Radni obecni na posiedzeniu (lista obecności w załączeniu): Andrzejczyk Jan Bitner Zbigniew Kaniecki Wiesław Kobus Alicja Krugiełka Zbyszek Krysztofiak Krzysztof Mikuła Maria Pawlak Jarosław Pędziński Jerzy Przygońska Krystyna Rakowski Wieńczysław Szweda Adam Sołtysi obecni na posiedzeniu: Gomulska Bożena - sołtys wsi Białęgi Kowalczyk Józef - sołtys wsi Rakownia Sygnecki Jan - sołtys wsi Łopuchowo Winogrodzka Elżbieta - sołtys wsi Boduszewo Wojczak Iwona - sołtys wsi Uchorowo Zielińska Urszula - sołtys wsi Łopuchówko Goście zaproszeni obecni na posiedzeniu: Buliński Marcin Sekretarz Miasta i Gminy Celichowska Elżbieta Radca Prawny Dudek Romana Skarbnik Miasta i Gminy Dobrowolski Jarosław Radny Rady Powiatu Poznańskiego Pomin Ryszard - Radny Rady Powiatu Poznańskiego Proponowany porządek posiedzenia wg zaproszenia: 1. Otwarcie obrad Sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2006 z Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lipca 2006 roku. 4. Projekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. PROJEKT nr1. 1

2 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/281/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/398/2006 z dnia roku dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2006 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie badań wykopaliskowych grodu w Radzimiu. PROJEKT nr3. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych. PROJEKT nr4. 8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania Powiatowi Poznańskiemu zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. PROJEKT nr5. 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia dotyczącego wykonania projektu technicznego przebudowy przystani kajakowej Binduga w Mściszewie. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia dotyczącego wykonania projektu technicznego budowy boisk przy szkołach. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie udzielenia w latach pomocy finansowej gminie Suchy Las w celu zakupienia fotoradaru. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania obciążającego budżet gminy w roku 2006 i 2007 w celu zakupienia fotoradaru. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad i trybu opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPI dla gminy Murowana Goślina na lata PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/387/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok PROJEKT nr Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od 20 kwietnia do 24 sierpnia 2006 roku. 18.Informacje radnych powiatowych. 19.Interpelacje radnych, wolne głosy i wnioski. 2

3 20.Zamknięcie obrad Sesji. Ad. 1 i 2 Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka powitał zgromadzonych i otworzył obrady XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Poinformował, że w dniu 04 września 2006 roku zgodnie z listą obecności spośród 15 radnych nieobecnych jest czworo radnych, tj.: Paweł Kubiński, Krzysztof Krysztofiak, Adrianna Borowicz oraz Andrzej Wiśniewski, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 15 radnych stanowi 73% - quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Lista obecności radnych, zaproszonych gości oraz sołtysów stanowi załącznik do protokołu. Przewodniczący Rady przedstawił zmiany w porządku obrad. Zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jako punktów 13, 18 i 19 w porządku obrad: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPI dla gminy Murowana Goślina na lata PROJEKT nr 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. PROJEKT nr 15. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie. PROJEKT 16. Przewodniczący Rady poinformował również o zmianie tytułu projektu uchwały, stanowiącego punkt 5 w porządku obrad, w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/281/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów na tytuł w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. PROJEKT nr 2. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z uwzględnionymi zmianami 11 głosów za. Porządek obrad z wprowadzonymi zmianami przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu Nr XXXVIII/2006 z Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 lipca 2006 roku. 4. Projekt uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. PROJEKT nr1. 5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych na terenie PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/398/2006 z dnia roku dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2006 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie badań wykopaliskowych grodu w Radzimiu. PROJEKT nr3. 7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych. PROJEKT nr4. 8. Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania Powiatowi Poznańskiemu zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. PROJEKT nr5. 3

4 9. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia dotyczącego wykonania projektu technicznego przebudowy przystani kajakowej Binduga w Mściszewie. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia dotyczącego wykonania projektu technicznego budowy boisk przy szkołach. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie udzielenia w latach pomocy finansowej gminie Suchy Las w celu zakupienia fotoradaru. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania obciążającego budżet gminy w roku 2006 i 2007 w celu zakupienia fotoradaru. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPI dla gminy Murowana Goślina na lata PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie zmiany zasad i trybu opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPI dla gminy Murowana Goślina na lata PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XXXVII/387/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 czerwca 2006 roku w sprawie zmiany uchwały o emisji obligacji komunalnych. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. PROJEKT nr Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie. PROJEKT Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od 20 kwietnia do 24 sierpnia 2006 roku. 21.Informacje radnych powiatowych. 22. Interpelacje radnych, wolne głosy i wnioski. 23.Zamknięcie obrad Sesji. Ad 3 Rada Miejska w Murowanej Goślinie przyjęła protokół z XXXVIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 lipca 2006 roku 10 głosami za, 1 wstrzymujący się. Ad 4 Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka odczytał treść projektu uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. Przewodniczący Zbyszek Krugiełka poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej oraz sołtysów dotyczących tego projektu. nie opiniowała tego projektu Z-ca przewodniczącego Komisji Oświatowo Społecznej Maria Mikuła poinformowała, że komisja zaopiniowała projekt pozytywnie: 8 głosów za, jednogłośnie. projekt ten pozytywnie, 10 głosów za, 1 wstrzymujący się. 4

5 Następnie przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę nr XXXIX/406/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Rada Miejska w Murowanej goślinie podjęła uchwałę: 11 głosów za jednogłośnie. Wszedł radny Krzysztof Krysztofiak, obecnych 12 radnych. Ad 5 Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka odczytał treść projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Przewodniczący Zbyszek Krugiełka poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej oraz sołtysów dotyczących tego projektu. nie opiniowała tego projektu. Przewodniczący Komisji Oświatowo Społecznej Krzysztof Krysztofiak poinformował, że na posiedzeniu Komisji Oświatowo Społecznej w dniu 30 sierpnia 2006r. Zostały zgłoszone dwa wnioski dotyczące tego projektu, o: zmianę tytułu w projekcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/281/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów, aby było w nim uwzględnione, że pomoc materialna dla uczniów udzielana jest przez gminę Murowana Goślina. wprowadzenie do regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów punktu, w którym napisane będzie kiedy można cofnąć stypendium. Burmistrz MiG Tomasz Łęcki poinformował, że wniosek dotyczący zmiany tytułu uchwały został uwzględniony i ostatecznie ma tytuł: w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej przez gminę Murowana Goślina dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, natomiast drugi wniosek nie mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, gdyż nie pozwala na to ustawa dotycząca udzielania stypendium. Udzielanie stypendium socjalnego jest obowiązkiem gminy i nie może ona odbierać uczniom prawa do otrzymywania stypendium. Komisja Oświatowo Społeczna nie głosowała tego projektu. projekt ten pozytywnie, 9 głosów za, 1 wstrzymujący się. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka poddał pod głosowanie uchwałę nr XXXIX/407/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie. Rada Miejska w Murowanej goślinie podjęła uchwałę: 9głosów za, 3 przeciw Ad 6 Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/398/2006 z dnia roku dotyczącej upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia pomocy finansowej w 2006 roku dla Województwa Wielkopolskiego w zakresie badań wykopaliskowych grodu w Radzimiu. PROJEKT nr3. nie opiniowała tego projektu. komisja zaopiniowała projekt pozytywnie: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się. projekt ten pozytywnie, 13 głosów za. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/408/2006 5

6 Ad 7 Projekt uchwały w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych. PROJEKT nr4. nie opiniowała tego projektu. komisja zaopiniowała projekt pozytywnie: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się. projekt ten pozytywnie, 13 głosów za. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/409/2006 Ad 8 Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania Powiatowi Poznańskiemu zadania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. PROJEKT nr5. zaopiniowała projekt pozytywnie: 6 głosów za, jednogłośnie komisja nie opiniowała tego projektu. projekt ten pozytywnie, 12 głosów za, 1 wstrzymujący się. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/410/2006 Ad 9 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia dotyczącego wykonania projektu technicznego przebudowy przystani kajakowej Binduga w Mściszewie. PROJEKT nr 12 zaopiniowała projekt pozytywnie: 4 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. komisja zaopiniowała projek pozytywnie: 6 głosów za, 1 1 wstrzymujący się. projekt ten pozytywnie, 9 głosów za. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/411/2006 i poddał ją głosowaniu: 10 głosów za, 2 wstrzymujące się (J. Pędziński, A. Szweda) Ad. 10 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia dotyczącego wykonania projektu technicznego budowy boisk przy szkołach. PROJEKT nr 13. 6

7 zaopiniowała projekt pozytywnie: 5 głosów za, 1 wstrzymujący się. komisja zapiniowała projekt pozytywnie: 7 głosów za, jednogłośnie. projekt ten pozytywnie, 9 głosów za, jednogłośnie. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/412/2006 Ad.11 Projekt uchwały w sprawie udzielenia w latach pomocy finansowej gminie Suchy Las w celu zakupienia fotoradaru. PROJEKT nr6. zaopiniowała projekt pozytywnie: 4 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. komisja zapiniowała projekt pozytywnie: 6 głosów za, 1 przeciw. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka poinformował, że sołtysi nie opiniowali tego projektu. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/413/2006 i poddał ją głosowaniu: 11 głosów za, 1 wstrzymujący się. Ad.12 Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągnięcia zobowiązania obciążającego budżet gminy w roku 2006 i 2007 w celu zakupienia fotoradaru. PROJEKT nr7. zaopiniowała projekt pozytywnie: 4 głosy za, 1 przeciw, 1 wstrzymujący się. komisja zapiniowała projekt pozytywnie: 6 głosów za, 1 przeciw. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka poinformował, że sołtysi nie opiniowali tego projektu. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/414/2006 i poddał ją głosowaniu: 11 głosów za, 1 wstrzymujący się. Ad.13 W związku z wątpliwościami dotyczącymi projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPI dla gminy Murowana Goślina na lata PROJEKT nr 14 Przewodniczący Zbyszek Krugiełka przełożył głosowanie na temat w/w projektu do momentu, kiedy kierownik Referatu Inwestycji Elżbieta Kujawa omówi zakres zmian dot. WPI na lata Ad.14 Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI). zaopiniowała projekt pozytywnie: 5 głosów za, jednogłośnie. 7

8 komisja nie opiniowała tego projektu. projekt stosunkiem głosów: 5 głosów za, 8 wstrzymujących się. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/415/2006 Ad.15 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPI dla gminy Murowana Goślina na lata PROJEKT nr 9. Tomasz Łęcki Burmistrz MiG dokonał prezentacji multimedialnej Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina na lata nie opiniowała tego projektu. komisja nie opiniowała tego projektu. projekt stosunkiem głosów: 9 głosów za, jednogłośnie. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/416/2006 i poddał ją głosowaniu: 11 głosów za, 1 wstrzymujący się (J. Pędziński). Ad.13 c.d Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPI dla gminy Murowana Goślina na lata PROJEKT nr 14 Elżbieta Kujawa kierownik referatu Inwestycji poinformowała, że w WPI na lata uległy zmianie dwa zapisy, tj. w pozycji dotyczącej stadionu miejskiego zmniejszono kwotę o 100 tys. Ponieważ spływa dokumentacja, a przetarg odbędzie się w m-cu październiku. Natomiast przesunięcie tej kwoty (100 tys.zł) następuje na inwestycje na budowę ronda przy ul. Śliwkowej, ze względu na wzrost kosztów budowy ronda konieczność położenia 200 m. kostki brukowej wokół ronda. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/417/2006 i poddał ją głosowaniu: 11 głosów za, 1 wstrzymujący się (J. Pędziński). Ad.16 Projekt uchwały w sprawie sprostowania błędu pisarskiego 2006 roku w sprawie zmiany w uchwale Nr XXXVII/387/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 czerwca uchwały o emisji obligacji komunalnych. PROJEKT nr10. zaopiniowała projekt pozytywnie: 5 głosów za, jednogłośnie. komisja nie opiniowała tego projektu. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka poinformował, że sołtysi nie opiniowali projektu. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/418/2006 8

9 Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka zaproponował chwilę przerwy w obradach. Ad.17 Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok PROJEKT nr11. Romana Dudek skarbnik MiG przedstawiła autopoprawki do w/w projektu i odczytała treść projektu uchwały. Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka poprosił o przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej oraz sołtysów dotyczących tego projektu. dyskutowała na temat tego projektu, jednak nie opiniowała go. komisja zaopiniowała projekt pozytywnie: 6 głosów za, 1 wstrzymujący się. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka poinformował, że sołtysi nie opiniowali projektu. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka odczytał treść uchwały nr XXXIX/419/2006 i poddał ją głosowaniu: 11 głosów za, 1 wstrzymujący się (J. Pędziński). Ad.18 Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości odpłatności za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej. PROJEKT nr 15. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka odczytał treść projektu uchwały oraz jej uzasadnienie. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka poddał głosowaniu uchwałę nr XXXIX/420/2006: 12 głosów za, jednogłośnie. Ad.19 Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Murowana Goślina w obrębie terenów aktywizacji gospodarczej w Murowanej Goślinie. PROJEKT 16. Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka odczytał treść projektu uchwały oraz jej uzasadnienie. Następnie przewodniczący Zbyszek Krugiełka poddał głosowaniu uchwałę nr XXXIX/420/2006: 12 głosów za, jednogłośnie. Ad.20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od 20 kwietnia do 24 sierpnia 2006 roku. Tomasz Łęcki Burmistrz MiG przedstawił sprawozdanie ze swoich działań podjętych i realizowanych w okresie od 20 kwietnia do 24 sierpnia 2006 roku. (załącznik do protokołu). Ad.21 Informacje radnych powiatowych. Radny Rady Powiatu Poznańskiego Jarosław Dobrowolski powiedział o udzielonych wyróżnieniach dla młodzieży zajmującej się sportem szkolnym. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu jest to kwota 30 tys zł. a młodzież podzielona jest na kategorie wiekowe: lat, i średnio na jednego działacz sportowego przypada od 500 d0 550 złotych. Jarosław Dobrowolski zwrócił się z prośbą do radnych Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie aby w miarę możliwości docierali do osób, które mogłyby ubiegać się o takie wyróżnienie. Termin składania wniosków jest wyznaczony do końca kadencji. 9

10 Następnie Radny Rady Powiatu Poznańskiego Ryszard Pomin powiedział o przystapieniu do rozbudowy Szkoły w Murowanej Goślinie. Opracowanie koncepcji września tego roku, natomiast do końca roku ma nastąpić do końca roku 2006 ma być zrobiona pełna dokumentacja. Ryszard Pomin poinformował również o rozstrzygniętych przetargach na drogi w Murowanej Goślinie: 30 tys. zł na chodnik w Rakowni, 100 tys. zł na chodnik w Rakowni i ścieżkę, 60 tys. nakładka W Głęboczku (plus 20 tys. z gminy) Ryszard Pomin powiedział również o planowanych remontach dróg Łopuchowo Łopuchówko, w Uchorowie oraz Boduszewie. Tomasz Łęcki wyraził zaniepokojenie związane z przesunięciem plnowanej rozbudowy szkoły w Murowanej Goślinie, ponieważ zdeklarowano, iż do końca roku 2006 będzie gotowy projekt. Burmistrz zapytał też czy to prawda, że szpital w Puszczykowie będzie sprzedany. Ryszard Pomin poinformował, że na dzień dzisiejszy ogłoszony jest przetarg na sprzedaż całego szpitala. Ad.22 Interpelacje radnych, wolne głosy i wnioski. Wieńczysław Rakowski wyraził zaniepokojenie w związku z tym, iż na ul. Poznańskiej w ciągu 1 tygodnia zdarzyły się 3 lub 4 awarie wodociągowe na odcinku Pl Powst. Wlkp. do Banku Spóldzieczego. Poprosił o to, aby firma Aquanet zrobiła naprawę wodociągu raz a dobrze, lub wymieniła instalację. Jerzy Pędziński spytał, czy w związku z rozbudową firmy Hilding przewidziana jest budowa parkingów. Burmistrz MiG odpowiedział, że są przewidziane parkingi. Radny Jerzy Pędziński zwrócił uwagę na istniejące zacieki na Ratuszu, które mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. Powiedział też iż istnieje pilna potrzeba zrobienia chodników na ul. Poznańskiej. Radna Alicja Kobus zgłosiła, iż ul. Młyńska jest w stanie tragicznym i wymaga napraw. Radna zgłosiła iż w gminie Mieścisko istnieje Ośrodek Pracy dla Niepełnosprawnych, zorganizowany w budynku po szkole. Spytała czy w naszej gminie mogłaby powstać podobna inicjatywa. Radny Wiesław Kaniecki powiedział o uszkodzonej nawierzchni na ul. Krętej, na skutek jeżdżenia samochodów dostawczych do piekarni. Spytał, czy istnieje możliwość, aby pojazdy te mogły jeździć inną drogą. Burmistrz wyjaśnił, że sprawa awarii wodociągu będzie poruszana na posiedzeniu zarządu firmy Aquanet. Jeśli chodzi o sytuację na ul. Młyńskiej, Burmistrz zobowiązał się do rozpoznania sytuacji oraz udzielenia wyjaśnień, tak samo dotyczy to ul. Krętej przy wjeździe do piekarni. Tomasz Łęcki powiedział, że chodnik przy ul Poznańskiej należy do dróg wojewódzkich, ale firma pana Matogi sukcesywnie naprawia chodniki na terenie gminy i naprawy te będą zrobione również na ul. Poznańskiej. Ad.23 Przewodniczący Rady Miejskiej Zbyszek Krugiełka podziękował wszystkim zgromadzonym za przybycie i zamknął obrady XXXIX Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej. Protokołowała: Ewelina Łupińska 10

11 11

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r.

PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. PROTOKÓŁ Nr 50/06 z posiedzenia sesyjnego Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 października 2006r. Data utworzenia 2006-10-26 Numer aktu 50 Kadencja Kadencja 2002-2006 Posiedzenie sesyjne Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku

Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Protokół Nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Gminy Dąbrówka zdnia28 1ipca 2014 roku Posiedzenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrówce i trwało od godz. 9.15 do godz. 1200. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ 30/2013. z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ 30/2013 z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu z dnia 18 kwietnia 2013 r. 1. Na posiedzeniu Komisji obecni byli członkowie Komisji według załączonej listy. 2. Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r.

Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Protokół Nr XII/11 Sesji Rady Gminy Łomża odbytej w dniu 30 listopada 2011 r. Ponadto w sesji udział wzięli: Posiedzenie odbywało się w sali konferencyjnej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomża przy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00

Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy Siepraw w dniu 21 lipiec 2004r. w godz. 15.00 18.00 Data utworzenia 2004-07-21 Numer aktu 21 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXI/2004 z sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Protokół nr 40/09 obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku Stan Rady Gminy w Przyłęku 15 radnych. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ

PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ PROTOKÓŁ NR 0052/XVIII/08 Z SESJI RADY GMINY MIŁORADZ z dnia 5 września 2008 roku UCHWAŁA NR XVIII/134/08 UCHWAŁA NR XVIII/135/08 UCHWAŁA NR XVIII/136/08 UCHWAŁA NR XVIII/137/08 UCHWAŁA NR XVIII/138/08

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r.

Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Gorlickiego odbytej w dniu 30 marca 2006 r. Data utworzenia 2006-03-30 Numer aktu 38 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół Nr XXXVIII/06 z XXXVIII sesji

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.

Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13. Protokół Nr XIX / 09 z sesji Rady Powiatu w Kielcach w dniu 7 kwietnia 2009 roku, w budynku OSP w Daleszycach od godz. 10.00 do 13.00 Do pkt 1 Otwarcie sesji Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Lato Otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie

P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie P R O T O K Ó Ł z XXXV sesji Rady Miejskiej w Janikowie odbytej 22 stycznia 2010r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Janikowie Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Jaszcz o godzinie 15 30 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto.

Protokół Nr LIV/14. Ad.3 Przyjęcie protokołu Nr LII/14 z dnia 30.01.2014r. Protokół był wyłożony w Biurze Rady, nie było uwag. Przyjęto. Protokół Nr LIV/14 z LIV sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 27 marca 2014r. w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej, ul. św. Jana 10 w Pabianicach. Stan radnych -23 Obecnych 23 (zał. Nr 1) płyta CD

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r.

PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. PROTOKÓŁ NR 07/2011 z posiedzenia wspólnego Komisji Rady Gminy Łomża odbytego w dniu 22 września 2011 r. Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Łomża, ul. M.C. Skłodowskiej 1a, Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo