III. Ocena pracy ZGK w Psarach za I półrocze 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Ocena pracy ZGK w Psarach za I półrocze 2012 r."

Transkrypt

1 Ocena pracy ZGK w Psarach za I półrocze 2012 r. Rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach to rok ambitnych założeń podyktowanych nie zadawalającym stanem technicznym eksploatowanej sieci wodociągowej. Nieubłaganie upływający czas doprowadził nas na półmetek roku. Nadszedł czas rozliczenia I półrocza działalności zakładu. Niniejsza informacja zestawia poniżej kluczowe zagadnienia dotyczące pracy ZGK. I. Zakres działalności zakładu Wraz z początkiem 2012 roku zakres działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach został znacząco rozszerzony. Poza działalnością podstawową zakładu w ramach, której zakład: 1. eksploatuje sieć wodociągową i urządzenia wodociągowe, 2. wydobywa wodę z własnych ujęć, 3. świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody na terenie Gminy Psary, na rzecz osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą, 4. dokonuje hurtowej sprzedaży wody do gmin ościennych; Bobrownik, Będzina i Dąbrowy Górniczej, w oparciu o zawarte umowy o charakterze cywilno-prawnym, oraz działalnością dodatkową obejmującą eksploatację biologiczno-mechanicznej Oczyszczalni Ścieków oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach, ZGK w Psarach zobligowano do: 1. utrzymania porządku na przystankach autobusowych oraz oczyszczania gminnych tablic ogłoszeniowych, 2. w ramach działalności podstawowej realizacji harmonogramu remontów sieci wodociągowej o łącznej długości 3,6 km. W ramach przydzielenia zakładowi obowiązku utrzymania porządku na przystankach autobusowych oraz oczyszczania gminnych tablic ogłoszeniowych Uchwałą Nr XV/163/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 r. ustalono stawki przydzielonej dotacji przedmiotowej dla zakładu w tym zakresie. Stawkę za bieżące utrzymanie porządku na przystankach autobusowych określono na poziomie 5,94 zł./szt., natomiast stawkę za oczyszczanie gminnych tablic ogłoszeniowych na poziomie 3,40 zł./szt. II. Wpływ zakresu działalności zakładu na strukturę organizacyjną Szerszy zakres działalności wymusił konieczność wzrostu zatrudnienia w brygadzie wodociągowo kanalizacyjnej zakładu. Dyrektor podjął decyzję o zatrudnieniu 2 osób w szeregi brygady zakładu, na skutek której struktura zatrudnienia w zakładzie przedstawia się następująco: 1. Dyrektor Zakładu 1 etat 2. Główna Księgowa 1 etat 3. Księgowa 1 etat 4. Pracownik ds. nadzoru pracy brygady wod-kan. 1 etat 5. Kasjer, pracownik ds. kadr i spraw organizacyjnych 1 etat 6. Pracownik ds. rozliczeń finansowych i zbytu towarów i usług 1 etat 7. Inkasent 2 etaty 8. Pracownicy Brygady wod.- Kan. 8 etatów III. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz obowiązująca taryfa Obecnie ZGK w Psarach obsługuje 3793 odbiorców wody, w tym 3738 odbiorców opomiarowanych wodomierzami. Brak 100% opomiarowania odbiorców wody na terenie

2 Gminy Psary wynika z indywidualnej specyfiki technicznych warunków w zakresie montażu wodomierza u każdego z poszczególnych odbiorców wody a także poniższe czynniki: 1) odbiorcy posiadają pompki na placach posesji i nie dokonują ich likwidacji pomimo monitów ze strony ZGK w Psarach 2) konieczność dokonania przeróbki instalacji wodociągowej na koszt odbiorcy przed zamontowaniem wodomierza; 3)odbiorcy nie regulują płatności z tytułu zużycia wody zakład egzekwuje swoje należności kierując sprawy do sądu i nie dokonuje jednocześnie montażu wodomierza z uwagi na brak przesłanek ponoszenia dodatkowych kosztów przez zakład w tym zakresie u odbiorcy wody z zadłużeniem, który nie generuje przychodów z działalności zakładu. W poszczególnych sołectwach liczbę odbiorców ryczałtowych określa poniższa tabela: Nazwa sołectwa Ilość odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w szt. Goląsza - Brzekowice 3 Dąbie 3 Góra Siewierska 9 Gródków 4 Malinowice 2 Preczów 3 Psary 16 Sarnów 9 Strzyżowice 3 Sklep Małe Delikatesy Psary, ul. Łączna1, Sklepy Nr 31, Nr 36 Sarnów, ul. Główna 1 2 OGÓŁEM 55 Cenę wody w 2012 roku określa taryfa przedłużona do dnia 30 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XVII/191/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012, zatwierdzona Uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. w wysokości 3,69 zł. netto za 1 m 3 wody oraz stawka opłaty abonamentowej w wysokości 3,38 zł. netto/miesięcznie dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i stawka opłaty abonamentowej w wysokości 2,11 zł. netto/miesięcznie dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody. Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców wody z wyłączeniem odbiorców hurtowych z gmin ościennych. Cenę zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach określa również w/w taryfa, która kształtuje ją na poziomie 8,76 zł. netto za 1 m 3 ścieków. IV. Stan należności wymagalnych z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz działania windykacyjne Stan należności wymagalnych zakładu z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków na dzień r. wynosi ,56 zł. Specyfikacja należności według poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

3 NAZWA SOŁECTWA WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚĆI ZAKŁADU Goląsza 3.082,40 Brzękowice 3.419,04 Dąbie 5.325,84 Góra Siewierska 4.245,53 Gródków 8.139,50 Malinowice 3.117,13 Osiedle Malinowice 5.470,92 Preczów 7.028,62 Psary ,82 Sarnów ,24 Strzyżowice ,86 Podmioty gospodarcze: 3.390,30 Odbiorcy, którym dokonano odcięcia wody 4.054,36 RAZEM: ,56 Z uwagi na stan należności, zakład dokonuje ich egzekwowania za pomocą środków, do których jest upoważniony. Kontrahentom zalegającym z płatnościami systematycznie są dostarczane wezwania do zapłaty, których łącznie wystosowano na dzień r. 137 szt. Do dłużników, których termin opóźnienia w płatnościach przekroczył 2 okresy rozliczeniowe wystosowano ostateczne wezwania do zapłaty. Wezwanie o charakterze ostatecznym podkreśla konieczność spłaty zadłużenia pod rygorem zamknięcia dopływu wody z wodociągu gminnego. W I półroczu bieżącego wezwania o charakterze ostatecznym dostarczono do 11 kontrahentów w poniżej wymienionych sołectwach: 1. Dąbie 1szt., 2. Preczów 4szt., 3. Psary 1szt., 4. Sarnów 5szt., Razem: 11 szt. W skutek powyższych działań do zakładu wpłynęły 2 podania z prośbą o możliwość ratalnej spłaty zadłużenia. Mając na uwadze trudną sytuację finansową tych osób Dyrektor zakładu ustosunkował się pozytywnie do próśb osób składających w/w podania. Poza wyżej wymienionymi, stosowanymi środkami dochodzenia swych należności, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach przy współpracy radcy prawnego Urzędu Gminy w Psarach kieruje sprawy o egzekucję swych należności na drogę postępowania sądowego. W I półroczu bieżącego roku skierowano 9 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego. Działania te przynoszą bardzo różnoraki efekt, bowiem z jednej strony w dużej liczbie przypadków egzekucja ma charakter bezskuteczny, z drugiej natomiast na dzień r. w wyniku otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 3 osoby dokonały

4 całkowitej spłaty zadłużenia wraz z należnymi zakładowi ustawowymi odsetkami od nieterminowych płatności. V. Jakość dostarczanej wody, urządzeń wodociągowych oraz wydajność ujęć Jakość dostarczanej wody Zakład dostarcza odbiorcom wodę z 3 własnych ujęć. Wszystkie ujęcia są dopuszczone do eksploatacji przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Woda dostarczana do sieci spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia co do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie stwarza przeniesienia chorób zakaźnych oraz zakażeń. Jest badana okresowo i cyklicznie na ujęciach wody i końcówkach sieci wodociągowych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Mając na względzie podniesienie jakości dostarczanej odbiorcom wody, pracownicy zakładu w miesiącu kwietniu bieżącego roku dokonali czyszczenia zbiornika wyrównawczego w Górze Siewierskiej, bowiem osady znajdujące się na dnie tego zbiornika przy intensywnym rozbiorze przedostawały sie do pompowanej wody co skutkowało pogorszeniem jej jakości. Powyższy zabieg skutecznie wpłynął na poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom Góry Siewierskiej, Strzyżowic, Goląszy Górnej oraz Brzękowic Górnych. Jakość urządzeń wodociągowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach systematycznie usuwa występujące awarie wodociągowe. W I półroczu roku 2012 usunięto 71 awarii w tym 25 awarii na przyłączach wodociągowych. Ponadto łącznie zamontowano 251 szt. wodomierzy, z czego zlegalizowano 132 wodomierze, zamontowano 34 wodomierze u nowych odbiorców wody, zlikwidowano 4 ryczałty oraz wymieniono 81 uszkodzonych wodomierzy na nowe. Monterzy ZGK w przeciągu półrocza usunęli także 36 innych awarii związanych z eksploatacją sieci wodociągowej na skutek indywidualnych interwencji odbiorców wody. Okresem intensywnej pracy brygady zakładu był niewątpliwie miesiąc luty bieżącego roku, określany przez ZGK w Psarach terminem akcja zima. W skutek bardzo niskich temperatur powietrza oraz braku pokrywy śnieżnej zakład borykał się z uciążliwymi zamarznięciami przyłączy wodociągowych a nawet rurociągów. W wielu przypadkach przyczyną zamrożeń były zbyt płytko ułożone rurociągi, bądź źle zabezpieczone przejścia przyłączy wodociągowych do budynków. Sytuacja ta wpłynęła na natężenie pracy brygady przy odmrożeniach oraz powstaniu kosztów związanych z wynajmem sprzętu umożliwiającego dokonywanie odmrożeń, zakupu wody celem utrzymania jej nieprzerwalnej dostawy. Reasumując dokonano odmrożeń 13 przyłączy wodociągowych do budynków oraz odcinków rurociągów przy ulicach: - Preczów ul. Dębowa - Preczów ul. Zielona - Preczów ul. Brzeźna - Preczów ul. Jaworowa - Sarnów ul. Spacerowa Wydajność ujęć wody Uśredniona wydajność poszczególnych ujęć wody w I półroczu 2012 roku wynosiła: 1. Studnia Głębinowa SD 1 w Dąbiu 333,7 m 3 /dobę 2. Źródło w Górze Siewierskiej 539,8 m 3 /dobę 3. Stacja Uzdatniania Wody w Malinowicach przy studni SM ,1 m 3 /dobę

5 VI. Działania innowacyjne podjęte przez ZGK w Psarach w 2012 roku oraz ich wpływ na kluczowe zagadnienia z zakresu działalności zakładu Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach począwszy od miesiąca października ubiegłego roku prowadzi monitoring gminnej sieci wodociągowej. Proceder ten polega na obserwacji zużycia wody w poszczególnych sekcjach wodociągu w różnych jego częściach w godzinach nocnych. System monitorowania opiera się na założeniu., że w godzinach od 1.00 do 4.00 zużycie wody przez mieszkańców jest minimalne. W tych godzinach pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawdzają ilość wydobywanej wody ze źródła przy ul. Słonecznej w Malinowicach i porównują je z odczytami wodomierzy strefowych w różnych częściach gminy. Wyższe przepływy wskazane przez wodomierz strefowy może oznaczać nieszczelność i awarię na danym odcinku wodociągu. Dzięki tym zabiegom udało się zlokalizować dużo nieszczelności na naszej sieci. Wszystkie zlokalizowane awarie są usuwane na bieżąco, co uszczelnia naszą sieć i poprawia wyniki sprzedaży wody w stosunku do wydobycia. Wyniki te w stosunku do okresów analogicznych w latach poprzednich znacząco się poprawiły. Tezę tą potwierdza wzrost uśrednionego wskaźnika udziału sprzedaży wody do jej wydobycia na przestrzeni całego roku o średnio 4 pkt%. Prowadzone działania poza oczywistą satysfakcją przynoszą przede wszystkim wymierne efekty w postaci oszczędności wody oraz środków pieniężnych. Każdy m 3 wody z własnych ujęć stanowi dla zakładu dużą wagę z uwagi na fakt, iż zakup wody z poza terenu Gminy Psary w przypadku jej niewystarczającej ilości w sieci wodociągowej w stosunku do zgłaszanego przez odbiorców zapotrzebowania jest dla ZGK w Psarach dużym obciążeniem. Dlatego też wszelkie prowadzone działania mają na celu zapobiec podobnej sytuacji. Przy obecnym poziomie wskaźnika sprzedaży wody oraz jej zasobach w ujęciach, zakup wody ma miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii wstrzymującej dostawę wody z własnych ujęć, bądź w okresie letnim, podczas wysokich temperatur powietrza kiedy zapotrzebowanie na wodę wzrasta nawet dwukrotnie. W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono efekt prowadzonych działań w postaci tabeli zestawiającej wydobycie wody, jej zakup oraz sprzedaż. Wyliczony wskaźnik udziału sprzedaży wody do jej wydobycia za I półrocze 2012 roku wynosi w przybliżeniu 59%. Należy tu zaznaczyć, iż okres półrocza nie daje obrazu całościowego, którego efekt z uwagi na ciągły charakter dokonywanej sprzedaży bardziej uwidoczniony zostanie z końcem roku. Na wielkość wykazywanej straty wpływają także wciąż występujące awarie wodociągowe, związany z tym fakt niekontrolowanego wypływu wody oraz zużycie wody na cele technologiczne polegające na płukaniu sieci wodociągowej poprzez hydranty po zaistniałych awariach, celem przywrócenia jej pożądanej jakości. Bilans strat kształtuje także używanie wody do celów przeciw pożarowych oraz nielegalny pobór wody. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach podążając śladem wyznaczonych obecnie priorytetów w zakresie poprawy stanu technicznego gminnej sieci wodociągowej, minimalizującej straty wody i wpływającej na poprawę jakości dostarczanej do mieszkańców wody planuje realizację inwestycji pt: wymiana wodociągów stalowych Ø400, Ø200, Ø100mm w Psarach na wodociągi z rur PE. Zakres inwestycji obejmuje obszar od Stacji Uzdatniania Wody poprzez ulicę Wiejską, Górną, Gródkowską, Szkolną i Kasztanową, aż do ulicy Granicznej w Psarach. Z uwagi na ogrom inwestycji (ok. 8 km sieci wodociągowej). Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach złożył w bieżącym roku wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji połączonej z zakupem i montażem dodatkowego filtra do SUW w Malinowicach oraz budową oczyszczalni ścieków przy budynku Urzędu Gminy w Psarach oraz przy budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach pn: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary

6 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata Z uwagi na znaczący efekt ekologiczny i rzeczowy projektu jest nadzieja na dofinansowanie tego projektu. Celem uzyskania jak najwyższego udziału środków finansowych z funduszy unijnych w ogólnej wartości inwestycji podjęto decyzję o realizacji projektu obejmującego wyłącznie koszty kwalifikowane, co oznacza iż wymiana wodociągu w Psarach nie będzie obejmowała wymiany przyłączy wodociągowych do poszczególnych gospodarstw domowych. Wymiana przyłączy bowiem bardzo rażąco podnosi koszt każdej z realizowanych operacji w tym zakresie, nie kwalifikuje się natomiast do uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Na chwilę obecną została opracowana dokumentacja techniczna zadania. Wyłonione w formie zapytania o cenę biuro projektowe z siedzibą w Zabrzu dokonało realizacji usługi w dwóch częściach z uwagi na ogrom obszaru objętego inwestycją. Oczekując tym czasem na rozstrzygnięcie konkursu, dążąc jednak do minimalizacji strat wody zakład w ramach bieżącej działalności dokonuje realizacji opracowanego harmonogramu remontów poszczególnych odcinków sieci wodociągowej. VII. Stopień zaawansowania prac przy remontach sieci wodociągowej oraz koszty w tym zakresie Opracowany na bieżący rok plan remontów obejmuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 3km., na odcinkach w: Strzyżowicach:przy ul. Belnej (w kierunku Górki Malinowickiej), przy ul. Szosowej odnoga do kościoła, ul. Ogrodowej, Psarach: przy ul. Kasztanowej, ul. Polnej, ul. Granicznej (dokończenie wymiany wodociągu od strony ul. Belnej), Sarnowie: przy ul. Spacerowej, ul. Źródlanej, Preczowie: przy ul. Brzeźnej, ul. Wiejskiej (odnoga do rzeki Przemszy), Gródkowie: przy ul. Kwiatowej i ul. Dojazdowej. Mając na względzie optymalizację dokonywanych rozwiązań remonty poszczególnych fragmentów sieci wodociągowej wykonywane są przez zakład w porozumieniu z Urzędem Gminy przed remontem w/w dróg. Poniżej zestawiono stopień zaawansowania prac w zakresie realizacji remontów eksploatowanej sieci wodociągowej. Należy w tym miejscu jednak szczególnie podkreślić, iż wachlarz obowiązków nałożonych na ZGK w Psarach w roku 2012 jest bardzo szeroki. Rozliczenie stopnia realizacji wykonanych remontów należy zatem wykonać poprzez pryzmat ogromu zadań nałożonych na ZGK w Psarach w roku Wykonano remonty sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy n/w ulicach: 1.ułożono wodociąg z rur PE Ø 160 i PE Ø 110 w ulicy Belnej w Strzyżowice mb. 2. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Kasztanowej w Psarach mb. 3. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Źródlanej w Sarnowie mb. 4. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Brzeźnej / Dębowej w Preczowie mb. 5. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Polnej w Psarach mb. 6. ułożono wodociąg z rur PEØ110 w ulicy Ogrodowej w Strzyżowicach mb. Z powyższego wynika, iż zrealizowano połowę z zaplanowanych remontów sieci wodociągowych.

7 Realizacja zarówno już sfinalizowanych remontów sieci wodociągowej jak i tych przewidzianych do realizacji w II półroczu roku 2012 jest możliwa między innymi dzięki przyrostowi zatrudnienia o 2 osoby w brygadzie wodociągowo kanalizacyjnej zakładu oraz przyjętych w planie finansowym założeń w tym zakresie. Dyrektor zakładu mając w zamyśle poprawę mobilności działania brygady zakładu w obrębie wyznaczonych jej zadań podjął decyzję o zakupie minikoparki w formie leasingu operacyjnego. Umowa leasingu została zawarta na okres 36 miesięcy, natomiast koszt nabycia minikoparki typu JCB 8018 wynosi ,26zł. Dostawca maszyny budowlanej : Interhandler Sp. z o.o. z/s w Toruniu został wyłoniony w ramach przetargu publicznego w którym wzięły udział dwie firmy. Dokonano także zakupu przyczepy służącej do transportu minikoparki. Koszt przyczepy to 7 900,00 zł-. Minikoparka wpłynęła pozytywnie na wzrost mocy przerobowych oraz usprawnienie sposobu realizowanych prac, ułatwiając przede wszystkim z uwagi na swoje gabaryty dostęp do miejsc trudno dostępnych, gdzie zastosowanie koparko ładowarki CASE jest wręcz niemożliwe. Poza w/w kosztami pośrednimi w zakresie realizacji remontów sieci wodociągowej zakład poniósł koszty bezpośrednie dotyczące przede wszystkim zakupu materiałów wodociągowych, paliwa do urządzeń oraz narzędzi wykorzystywanych podczas remontu poszczególnych odcinków sieci wodociągowej oraz koszty usług transportowych zgodnie z poniższym zestawieniem: Lp. Remontowana sieci wodociągowa 1. Strzyżowice, ul. Belna 2. Psary, ul. Kasztanowa Koszt zakupu materiałów z przeznaczenie m na remont sieci wodociągowej wyrażony w zł. Koszt zakupu paliwa do urządzeń i narzędzi o napędzie spalinowym wykorzystanych przy remoncie sieci wodociągowej wyrażony w zł. Koszt usług transportowych w związku z realizacją remontu sieci wodociągowej wyrażony w zł. Ogółem ,08 263, , , ,37 119,06 360, ,43 3. Psary, ul. Polna 8 356,97 75, ,53 4. Sarnów, ul ,44 73,04 180, ,48 Źródlana 5. Preczów, ul. Brzeźna ,52 225, ,73 6. Strzyżowice, ul ,93 260,88 430, ,81 Ogrodowa 7. OGÓŁEM , , , ,47 Powyższe zestawienie kosztów poniesionych w kontekście realizacji remontów sieci wodociągowej wyraźnie wskazuje na wysoki poziom zaangażowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach zarówno pod względem sprawnej pracy brygady wodociągowej, jak również pod względem finansowym. Samorząd Gminy w Psarach uwzględniając obciążenie finansowe tutejszego zakładu w kontekście omawianego przedmiotu działalności przewidział współpracę finansową w tym zakresie. Uchwałą Nr XVI/179/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2012 określono dotację przedmiotową dla ZGK w Psarach z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów sieci wodociągowej. Na dzień zakład otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy w Psarach na zakup materiałów na remont sieci wodociągowej w Strzyżowicach, przy ul. Belnej w wysokości ,79 zł. W chwili obecnej

8 zakupu materiałów wodociągowych zakład dokonuje w oparciu o udzielone r. zamówienie publiczne dostawcy: Handel Hurt Detal Inst.Wod.-Kan.-Sanit. Export Import Krzysztof Hałas ul. Dekana 6, Leszno, wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 25 czerwca bieżącego roku. W zorganizowanym przetargu na dostawę materiałów wodociągowych udział wzięło 9 oferentów. Cena ofertowa wyłonionego dostawcy wynosi ,49 zł. Realizacja remontu poszczególnych odcinków sieci wodociągowej wiąże się również z kosztami w zakresie robocizny oraz niezbędnego sprzętu, które pozostają w gestii tutejszego zakładu. Opracowany i opisany w niniejszej informacji mechanizm działań w obrębie gospodarki wodociągowej będzie realizowany również w kolejnych latach przynosząc coraz większe efekty w kontekście jakości sieci wodociągowej oraz wpływając znacząco na polepszenie standardów życia na terenie naszej Gminy.

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY

II. WIELKOŚĆ I STRUKTURA SPRZEDAŻY Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. I. WPROWADZENIE 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015

Tekst jednolity. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Tekst jednolity Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2013 2015 Głubczyckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach Głubczyce sierpień 2014 r. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE

WYSTĄPIENIE POKONTOLNE LBY-4112-02-01/2011 S/11/002 Bydgoszcz, dnia 13 grudnia 2013 r. Pan Stanisław Drzewiecki Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTOLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk.

6. Olga Tomaszek 7. Edward Tomczyk. Sprawozdanie Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Olsztynie z działalności Przedsiębiorstwa za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Jednym z elementów ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności. Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z działalności Wodociągi i Kanalizacja Spółki z o.o. w Dzierżoniowie za rok 2012 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka Spółki ( str. nr 3-9). 2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 19 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III.9.2015 PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zielonogórskich

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo

Prezes Zarządu Marek Wagner. Szanowni Państwo Raport roczny 2010 1 Prezes Zarządu Marek Wagner Szanowni Państwo 1. WSTĘP 2. SIEĆ WODOCIĄGOWA 4. SIEĆ KANALIZACYJNA 7 4. OCZYSZCZALNIA 9 5. SPRZEDAŻ 11 6. INWESTYCJE 1 7. USŁUGI 17 8. SYSTEMY ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W CHEŁMIE ZA ROK OBROTOWY 2011. CHEŁM, MARZEC 2012 Spis treści 1. Informacje ogólne 3 2. Władze Spółki 4

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 Załącznik do uchwały Nr XXII/104/2011 Rady Miasta Dęblin z dnia 6 grudnia 2011 r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH MZGK SP. Z O.O. NA LATA 2010 2013 (Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Kęty 23.03.2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 rok Informacje wstępne Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Kętach realizując obowiązek wynikający z 150 ust. 3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012 RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GIERAŁTOWICE ZA LATA 2011 2012, marzec 2013 r. Zespół autorski: mgr inż. Marta Pyzik mgr Dominika Faroń inż. Jolanta Mikina mgr inż. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku

PROGRAM Zadania z zakresu ochrony wód ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku PROGRAM ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2015 roku 1. Cel programu Ochrona środowiska w tym wsparcie realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ ATEŃSKA W WARSZAWIE ZA ROK 2012 WSTĘP 1. REALIZACJA PRAC ZWIĄZANYCH Z USTANOWIENIEM ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI 2. SPRAWY CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/19/2015 RADY GMINY SIEDLCE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Siedlce Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH.

SPIS TREŚCI 2. AKTUALNY ORAZ PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH. 3. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. W KRASNYMSTAWIE NA LATA 2015-2019 Krasnystaw,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za 2014 rok Warszawa, marzec 2015 r. załącznik nr 1 do uchwały Nr 774/2015 Zarządu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2015 r. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy za

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII.47.2015 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r.

INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia... 2015 r. INFORMACJA NR... PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia... 2015 r. dotycząca sprawozdania z programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami dla Miasta Opola za lata 2013-2014 Id: 52DC8F71-7CA2-4982-AB0E-9323DE7A8CF2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 538/LVI/2014. Rady Miasta Ostrołęki. z dnia 30 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 538/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Ostrołęckiego

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 Przedsiębiorstwo Wodociągo w i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o. o. Raport z działalności Spółki 2009-2012 str. 1 I www.pwikpiaseczno.pl Słowo wstępu Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych

Krajowy Program Oczyszczania. Ścieków Komunalnych Ministerstwo Środowiska Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych Warszawa, grudzień 2003r. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. AKTUALNY STAN PRAWNY I ORGANIZACYJNY ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo