III. Ocena pracy ZGK w Psarach za I półrocze 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. Ocena pracy ZGK w Psarach za I półrocze 2012 r."

Transkrypt

1 Ocena pracy ZGK w Psarach za I półrocze 2012 r. Rok 2012 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach to rok ambitnych założeń podyktowanych nie zadawalającym stanem technicznym eksploatowanej sieci wodociągowej. Nieubłaganie upływający czas doprowadził nas na półmetek roku. Nadszedł czas rozliczenia I półrocza działalności zakładu. Niniejsza informacja zestawia poniżej kluczowe zagadnienia dotyczące pracy ZGK. I. Zakres działalności zakładu Wraz z początkiem 2012 roku zakres działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach został znacząco rozszerzony. Poza działalnością podstawową zakładu w ramach, której zakład: 1. eksploatuje sieć wodociągową i urządzenia wodociągowe, 2. wydobywa wodę z własnych ujęć, 3. świadczy usługi w zakresie rozprowadzania wody na terenie Gminy Psary, na rzecz osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą, 4. dokonuje hurtowej sprzedaży wody do gmin ościennych; Bobrownik, Będzina i Dąbrowy Górniczej, w oparciu o zawarte umowy o charakterze cywilno-prawnym, oraz działalnością dodatkową obejmującą eksploatację biologiczno-mechanicznej Oczyszczalni Ścieków oraz kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach, ZGK w Psarach zobligowano do: 1. utrzymania porządku na przystankach autobusowych oraz oczyszczania gminnych tablic ogłoszeniowych, 2. w ramach działalności podstawowej realizacji harmonogramu remontów sieci wodociągowej o łącznej długości 3,6 km. W ramach przydzielenia zakładowi obowiązku utrzymania porządku na przystankach autobusowych oraz oczyszczania gminnych tablic ogłoszeniowych Uchwałą Nr XV/163/2012 Rady Gminy Psary z dnia 19 stycznia 2012 r. ustalono stawki przydzielonej dotacji przedmiotowej dla zakładu w tym zakresie. Stawkę za bieżące utrzymanie porządku na przystankach autobusowych określono na poziomie 5,94 zł./szt., natomiast stawkę za oczyszczanie gminnych tablic ogłoszeniowych na poziomie 3,40 zł./szt. II. Wpływ zakresu działalności zakładu na strukturę organizacyjną Szerszy zakres działalności wymusił konieczność wzrostu zatrudnienia w brygadzie wodociągowo kanalizacyjnej zakładu. Dyrektor podjął decyzję o zatrudnieniu 2 osób w szeregi brygady zakładu, na skutek której struktura zatrudnienia w zakładzie przedstawia się następująco: 1. Dyrektor Zakładu 1 etat 2. Główna Księgowa 1 etat 3. Księgowa 1 etat 4. Pracownik ds. nadzoru pracy brygady wod-kan. 1 etat 5. Kasjer, pracownik ds. kadr i spraw organizacyjnych 1 etat 6. Pracownik ds. rozliczeń finansowych i zbytu towarów i usług 1 etat 7. Inkasent 2 etaty 8. Pracownicy Brygady wod.- Kan. 8 etatów III. Zaopatrzenie mieszkańców w wodę oraz obowiązująca taryfa Obecnie ZGK w Psarach obsługuje 3793 odbiorców wody, w tym 3738 odbiorców opomiarowanych wodomierzami. Brak 100% opomiarowania odbiorców wody na terenie

2 Gminy Psary wynika z indywidualnej specyfiki technicznych warunków w zakresie montażu wodomierza u każdego z poszczególnych odbiorców wody a także poniższe czynniki: 1) odbiorcy posiadają pompki na placach posesji i nie dokonują ich likwidacji pomimo monitów ze strony ZGK w Psarach 2) konieczność dokonania przeróbki instalacji wodociągowej na koszt odbiorcy przed zamontowaniem wodomierza; 3)odbiorcy nie regulują płatności z tytułu zużycia wody zakład egzekwuje swoje należności kierując sprawy do sądu i nie dokonuje jednocześnie montażu wodomierza z uwagi na brak przesłanek ponoszenia dodatkowych kosztów przez zakład w tym zakresie u odbiorcy wody z zadłużeniem, który nie generuje przychodów z działalności zakładu. W poszczególnych sołectwach liczbę odbiorców ryczałtowych określa poniższa tabela: Nazwa sołectwa Ilość odbiorców rozliczanych w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, w szt. Goląsza - Brzekowice 3 Dąbie 3 Góra Siewierska 9 Gródków 4 Malinowice 2 Preczów 3 Psary 16 Sarnów 9 Strzyżowice 3 Sklep Małe Delikatesy Psary, ul. Łączna1, Sklepy Nr 31, Nr 36 Sarnów, ul. Główna 1 2 OGÓŁEM 55 Cenę wody w 2012 roku określa taryfa przedłużona do dnia 30 kwietnia 2013 roku Uchwałą Nr XVII/191/2012 Rady Gminy Psary z dnia 22 marca 2012, zatwierdzona Uchwałą Nr VI/55/2011 Rady Gminy Psary z dnia r. w wysokości 3,69 zł. netto za 1 m 3 wody oraz stawka opłaty abonamentowej w wysokości 3,38 zł. netto/miesięcznie dla odbiorców rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i stawka opłaty abonamentowej w wysokości 2,11 zł. netto/miesięcznie dla odbiorców rozliczanych w oparciu o przepisy dotyczące przeciętnych norm zużycia wody. Taryfa dotyczy wszystkich odbiorców wody z wyłączeniem odbiorców hurtowych z gmin ościennych. Cenę zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców osiedla domków jednorodzinnych w Malinowicach określa również w/w taryfa, która kształtuje ją na poziomie 8,76 zł. netto za 1 m 3 ścieków. IV. Stan należności wymagalnych z tytułu zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz działania windykacyjne Stan należności wymagalnych zakładu z tytułu zużycia wody oraz odprowadzania ścieków na dzień r. wynosi ,56 zł. Specyfikacja należności według poszczególnych sołectw przedstawia się następująco:

3 NAZWA SOŁECTWA WYSOKOŚĆ NALEŻNOŚĆI ZAKŁADU Goląsza 3.082,40 Brzękowice 3.419,04 Dąbie 5.325,84 Góra Siewierska 4.245,53 Gródków 8.139,50 Malinowice 3.117,13 Osiedle Malinowice 5.470,92 Preczów 7.028,62 Psary ,82 Sarnów ,24 Strzyżowice ,86 Podmioty gospodarcze: 3.390,30 Odbiorcy, którym dokonano odcięcia wody 4.054,36 RAZEM: ,56 Z uwagi na stan należności, zakład dokonuje ich egzekwowania za pomocą środków, do których jest upoważniony. Kontrahentom zalegającym z płatnościami systematycznie są dostarczane wezwania do zapłaty, których łącznie wystosowano na dzień r. 137 szt. Do dłużników, których termin opóźnienia w płatnościach przekroczył 2 okresy rozliczeniowe wystosowano ostateczne wezwania do zapłaty. Wezwanie o charakterze ostatecznym podkreśla konieczność spłaty zadłużenia pod rygorem zamknięcia dopływu wody z wodociągu gminnego. W I półroczu bieżącego wezwania o charakterze ostatecznym dostarczono do 11 kontrahentów w poniżej wymienionych sołectwach: 1. Dąbie 1szt., 2. Preczów 4szt., 3. Psary 1szt., 4. Sarnów 5szt., Razem: 11 szt. W skutek powyższych działań do zakładu wpłynęły 2 podania z prośbą o możliwość ratalnej spłaty zadłużenia. Mając na uwadze trudną sytuację finansową tych osób Dyrektor zakładu ustosunkował się pozytywnie do próśb osób składających w/w podania. Poza wyżej wymienionymi, stosowanymi środkami dochodzenia swych należności, Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach przy współpracy radcy prawnego Urzędu Gminy w Psarach kieruje sprawy o egzekucję swych należności na drogę postępowania sądowego. W I półroczu bieżącego roku skierowano 9 wniosków o wszczęcie postępowania sądowego. Działania te przynoszą bardzo różnoraki efekt, bowiem z jednej strony w dużej liczbie przypadków egzekucja ma charakter bezskuteczny, z drugiej natomiast na dzień r. w wyniku otrzymania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym 3 osoby dokonały

4 całkowitej spłaty zadłużenia wraz z należnymi zakładowi ustawowymi odsetkami od nieterminowych płatności. V. Jakość dostarczanej wody, urządzeń wodociągowych oraz wydajność ujęć Jakość dostarczanej wody Zakład dostarcza odbiorcom wodę z 3 własnych ujęć. Wszystkie ujęcia są dopuszczone do eksploatacji przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Woda dostarczana do sieci spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia co do jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i nie stwarza przeniesienia chorób zakaźnych oraz zakażeń. Jest badana okresowo i cyklicznie na ujęciach wody i końcówkach sieci wodociągowych, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Dąbrowie Górniczej. Mając na względzie podniesienie jakości dostarczanej odbiorcom wody, pracownicy zakładu w miesiącu kwietniu bieżącego roku dokonali czyszczenia zbiornika wyrównawczego w Górze Siewierskiej, bowiem osady znajdujące się na dnie tego zbiornika przy intensywnym rozbiorze przedostawały sie do pompowanej wody co skutkowało pogorszeniem jej jakości. Powyższy zabieg skutecznie wpłynął na poprawę jakości wody dostarczanej mieszkańcom Góry Siewierskiej, Strzyżowic, Goląszy Górnej oraz Brzękowic Górnych. Jakość urządzeń wodociągowych Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach systematycznie usuwa występujące awarie wodociągowe. W I półroczu roku 2012 usunięto 71 awarii w tym 25 awarii na przyłączach wodociągowych. Ponadto łącznie zamontowano 251 szt. wodomierzy, z czego zlegalizowano 132 wodomierze, zamontowano 34 wodomierze u nowych odbiorców wody, zlikwidowano 4 ryczałty oraz wymieniono 81 uszkodzonych wodomierzy na nowe. Monterzy ZGK w przeciągu półrocza usunęli także 36 innych awarii związanych z eksploatacją sieci wodociągowej na skutek indywidualnych interwencji odbiorców wody. Okresem intensywnej pracy brygady zakładu był niewątpliwie miesiąc luty bieżącego roku, określany przez ZGK w Psarach terminem akcja zima. W skutek bardzo niskich temperatur powietrza oraz braku pokrywy śnieżnej zakład borykał się z uciążliwymi zamarznięciami przyłączy wodociągowych a nawet rurociągów. W wielu przypadkach przyczyną zamrożeń były zbyt płytko ułożone rurociągi, bądź źle zabezpieczone przejścia przyłączy wodociągowych do budynków. Sytuacja ta wpłynęła na natężenie pracy brygady przy odmrożeniach oraz powstaniu kosztów związanych z wynajmem sprzętu umożliwiającego dokonywanie odmrożeń, zakupu wody celem utrzymania jej nieprzerwalnej dostawy. Reasumując dokonano odmrożeń 13 przyłączy wodociągowych do budynków oraz odcinków rurociągów przy ulicach: - Preczów ul. Dębowa - Preczów ul. Zielona - Preczów ul. Brzeźna - Preczów ul. Jaworowa - Sarnów ul. Spacerowa Wydajność ujęć wody Uśredniona wydajność poszczególnych ujęć wody w I półroczu 2012 roku wynosiła: 1. Studnia Głębinowa SD 1 w Dąbiu 333,7 m 3 /dobę 2. Źródło w Górze Siewierskiej 539,8 m 3 /dobę 3. Stacja Uzdatniania Wody w Malinowicach przy studni SM ,1 m 3 /dobę

5 VI. Działania innowacyjne podjęte przez ZGK w Psarach w 2012 roku oraz ich wpływ na kluczowe zagadnienia z zakresu działalności zakładu Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach począwszy od miesiąca października ubiegłego roku prowadzi monitoring gminnej sieci wodociągowej. Proceder ten polega na obserwacji zużycia wody w poszczególnych sekcjach wodociągu w różnych jego częściach w godzinach nocnych. System monitorowania opiera się na założeniu., że w godzinach od 1.00 do 4.00 zużycie wody przez mieszkańców jest minimalne. W tych godzinach pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej sprawdzają ilość wydobywanej wody ze źródła przy ul. Słonecznej w Malinowicach i porównują je z odczytami wodomierzy strefowych w różnych częściach gminy. Wyższe przepływy wskazane przez wodomierz strefowy może oznaczać nieszczelność i awarię na danym odcinku wodociągu. Dzięki tym zabiegom udało się zlokalizować dużo nieszczelności na naszej sieci. Wszystkie zlokalizowane awarie są usuwane na bieżąco, co uszczelnia naszą sieć i poprawia wyniki sprzedaży wody w stosunku do wydobycia. Wyniki te w stosunku do okresów analogicznych w latach poprzednich znacząco się poprawiły. Tezę tą potwierdza wzrost uśrednionego wskaźnika udziału sprzedaży wody do jej wydobycia na przestrzeni całego roku o średnio 4 pkt%. Prowadzone działania poza oczywistą satysfakcją przynoszą przede wszystkim wymierne efekty w postaci oszczędności wody oraz środków pieniężnych. Każdy m 3 wody z własnych ujęć stanowi dla zakładu dużą wagę z uwagi na fakt, iż zakup wody z poza terenu Gminy Psary w przypadku jej niewystarczającej ilości w sieci wodociągowej w stosunku do zgłaszanego przez odbiorców zapotrzebowania jest dla ZGK w Psarach dużym obciążeniem. Dlatego też wszelkie prowadzone działania mają na celu zapobiec podobnej sytuacji. Przy obecnym poziomie wskaźnika sprzedaży wody oraz jej zasobach w ujęciach, zakup wody ma miejsce wyłącznie w przypadku wystąpienia awarii wstrzymującej dostawę wody z własnych ujęć, bądź w okresie letnim, podczas wysokich temperatur powietrza kiedy zapotrzebowanie na wodę wzrasta nawet dwukrotnie. W załączniku Nr 1 do niniejszej informacji przedstawiono efekt prowadzonych działań w postaci tabeli zestawiającej wydobycie wody, jej zakup oraz sprzedaż. Wyliczony wskaźnik udziału sprzedaży wody do jej wydobycia za I półrocze 2012 roku wynosi w przybliżeniu 59%. Należy tu zaznaczyć, iż okres półrocza nie daje obrazu całościowego, którego efekt z uwagi na ciągły charakter dokonywanej sprzedaży bardziej uwidoczniony zostanie z końcem roku. Na wielkość wykazywanej straty wpływają także wciąż występujące awarie wodociągowe, związany z tym fakt niekontrolowanego wypływu wody oraz zużycie wody na cele technologiczne polegające na płukaniu sieci wodociągowej poprzez hydranty po zaistniałych awariach, celem przywrócenia jej pożądanej jakości. Bilans strat kształtuje także używanie wody do celów przeciw pożarowych oraz nielegalny pobór wody. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach podążając śladem wyznaczonych obecnie priorytetów w zakresie poprawy stanu technicznego gminnej sieci wodociągowej, minimalizującej straty wody i wpływającej na poprawę jakości dostarczanej do mieszkańców wody planuje realizację inwestycji pt: wymiana wodociągów stalowych Ø400, Ø200, Ø100mm w Psarach na wodociągi z rur PE. Zakres inwestycji obejmuje obszar od Stacji Uzdatniania Wody poprzez ulicę Wiejską, Górną, Gródkowską, Szkolną i Kasztanową, aż do ulicy Granicznej w Psarach. Z uwagi na ogrom inwestycji (ok. 8 km sieci wodociągowej). Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach złożył w bieżącym roku wniosek na dofinansowanie w/w inwestycji połączonej z zakupem i montażem dodatkowego filtra do SUW w Malinowicach oraz budową oczyszczalni ścieków przy budynku Urzędu Gminy w Psarach oraz przy budynku Szkoły Podstawowej w Gródkowie w ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach pn: Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Psary

6 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, objętego PROW na lata Z uwagi na znaczący efekt ekologiczny i rzeczowy projektu jest nadzieja na dofinansowanie tego projektu. Celem uzyskania jak najwyższego udziału środków finansowych z funduszy unijnych w ogólnej wartości inwestycji podjęto decyzję o realizacji projektu obejmującego wyłącznie koszty kwalifikowane, co oznacza iż wymiana wodociągu w Psarach nie będzie obejmowała wymiany przyłączy wodociągowych do poszczególnych gospodarstw domowych. Wymiana przyłączy bowiem bardzo rażąco podnosi koszt każdej z realizowanych operacji w tym zakresie, nie kwalifikuje się natomiast do uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej. Na chwilę obecną została opracowana dokumentacja techniczna zadania. Wyłonione w formie zapytania o cenę biuro projektowe z siedzibą w Zabrzu dokonało realizacji usługi w dwóch częściach z uwagi na ogrom obszaru objętego inwestycją. Oczekując tym czasem na rozstrzygnięcie konkursu, dążąc jednak do minimalizacji strat wody zakład w ramach bieżącej działalności dokonuje realizacji opracowanego harmonogramu remontów poszczególnych odcinków sieci wodociągowej. VII. Stopień zaawansowania prac przy remontach sieci wodociągowej oraz koszty w tym zakresie Opracowany na bieżący rok plan remontów obejmuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 3km., na odcinkach w: Strzyżowicach:przy ul. Belnej (w kierunku Górki Malinowickiej), przy ul. Szosowej odnoga do kościoła, ul. Ogrodowej, Psarach: przy ul. Kasztanowej, ul. Polnej, ul. Granicznej (dokończenie wymiany wodociągu od strony ul. Belnej), Sarnowie: przy ul. Spacerowej, ul. Źródlanej, Preczowie: przy ul. Brzeźnej, ul. Wiejskiej (odnoga do rzeki Przemszy), Gródkowie: przy ul. Kwiatowej i ul. Dojazdowej. Mając na względzie optymalizację dokonywanych rozwiązań remonty poszczególnych fragmentów sieci wodociągowej wykonywane są przez zakład w porozumieniu z Urzędem Gminy przed remontem w/w dróg. Poniżej zestawiono stopień zaawansowania prac w zakresie realizacji remontów eksploatowanej sieci wodociągowej. Należy w tym miejscu jednak szczególnie podkreślić, iż wachlarz obowiązków nałożonych na ZGK w Psarach w roku 2012 jest bardzo szeroki. Rozliczenie stopnia realizacji wykonanych remontów należy zatem wykonać poprzez pryzmat ogromu zadań nałożonych na ZGK w Psarach w roku Wykonano remonty sieci wodociągowej wraz z wymianą przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych przy n/w ulicach: 1.ułożono wodociąg z rur PE Ø 160 i PE Ø 110 w ulicy Belnej w Strzyżowice mb. 2. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Kasztanowej w Psarach mb. 3. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Źródlanej w Sarnowie mb. 4. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Brzeźnej / Dębowej w Preczowie mb. 5. ułożono wodociąg z rur PE Ø 110 w ulicy Polnej w Psarach mb. 6. ułożono wodociąg z rur PEØ110 w ulicy Ogrodowej w Strzyżowicach mb. Z powyższego wynika, iż zrealizowano połowę z zaplanowanych remontów sieci wodociągowych.

7 Realizacja zarówno już sfinalizowanych remontów sieci wodociągowej jak i tych przewidzianych do realizacji w II półroczu roku 2012 jest możliwa między innymi dzięki przyrostowi zatrudnienia o 2 osoby w brygadzie wodociągowo kanalizacyjnej zakładu oraz przyjętych w planie finansowym założeń w tym zakresie. Dyrektor zakładu mając w zamyśle poprawę mobilności działania brygady zakładu w obrębie wyznaczonych jej zadań podjął decyzję o zakupie minikoparki w formie leasingu operacyjnego. Umowa leasingu została zawarta na okres 36 miesięcy, natomiast koszt nabycia minikoparki typu JCB 8018 wynosi ,26zł. Dostawca maszyny budowlanej : Interhandler Sp. z o.o. z/s w Toruniu został wyłoniony w ramach przetargu publicznego w którym wzięły udział dwie firmy. Dokonano także zakupu przyczepy służącej do transportu minikoparki. Koszt przyczepy to 7 900,00 zł-. Minikoparka wpłynęła pozytywnie na wzrost mocy przerobowych oraz usprawnienie sposobu realizowanych prac, ułatwiając przede wszystkim z uwagi na swoje gabaryty dostęp do miejsc trudno dostępnych, gdzie zastosowanie koparko ładowarki CASE jest wręcz niemożliwe. Poza w/w kosztami pośrednimi w zakresie realizacji remontów sieci wodociągowej zakład poniósł koszty bezpośrednie dotyczące przede wszystkim zakupu materiałów wodociągowych, paliwa do urządzeń oraz narzędzi wykorzystywanych podczas remontu poszczególnych odcinków sieci wodociągowej oraz koszty usług transportowych zgodnie z poniższym zestawieniem: Lp. Remontowana sieci wodociągowa 1. Strzyżowice, ul. Belna 2. Psary, ul. Kasztanowa Koszt zakupu materiałów z przeznaczenie m na remont sieci wodociągowej wyrażony w zł. Koszt zakupu paliwa do urządzeń i narzędzi o napędzie spalinowym wykorzystanych przy remoncie sieci wodociągowej wyrażony w zł. Koszt usług transportowych w związku z realizacją remontu sieci wodociągowej wyrażony w zł. Ogółem ,08 263, , , ,37 119,06 360, ,43 3. Psary, ul. Polna 8 356,97 75, ,53 4. Sarnów, ul ,44 73,04 180, ,48 Źródlana 5. Preczów, ul. Brzeźna ,52 225, ,73 6. Strzyżowice, ul ,93 260,88 430, ,81 Ogrodowa 7. OGÓŁEM , , , ,47 Powyższe zestawienie kosztów poniesionych w kontekście realizacji remontów sieci wodociągowej wyraźnie wskazuje na wysoki poziom zaangażowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach zarówno pod względem sprawnej pracy brygady wodociągowej, jak również pod względem finansowym. Samorząd Gminy w Psarach uwzględniając obciążenie finansowe tutejszego zakładu w kontekście omawianego przedmiotu działalności przewidział współpracę finansową w tym zakresie. Uchwałą Nr XVI/179/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23 lutego 2012 określono dotację przedmiotową dla ZGK w Psarach z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontów sieci wodociągowej. Na dzień zakład otrzymał dotację przedmiotową z Urzędu Gminy w Psarach na zakup materiałów na remont sieci wodociągowej w Strzyżowicach, przy ul. Belnej w wysokości ,79 zł. W chwili obecnej

8 zakupu materiałów wodociągowych zakład dokonuje w oparciu o udzielone r. zamówienie publiczne dostawcy: Handel Hurt Detal Inst.Wod.-Kan.-Sanit. Export Import Krzysztof Hałas ul. Dekana 6, Leszno, wyłonionego w ramach przetargu nieograniczonego, który odbył się dnia 25 czerwca bieżącego roku. W zorganizowanym przetargu na dostawę materiałów wodociągowych udział wzięło 9 oferentów. Cena ofertowa wyłonionego dostawcy wynosi ,49 zł. Realizacja remontu poszczególnych odcinków sieci wodociągowej wiąże się również z kosztami w zakresie robocizny oraz niezbędnego sprzętu, które pozostają w gestii tutejszego zakładu. Opracowany i opisany w niniejszej informacji mechanizm działań w obrębie gospodarki wodociągowej będzie realizowany również w kolejnych latach przynosząc coraz większe efekty w kontekście jakości sieci wodociągowej oraz wpływając znacząco na polepszenie standardów życia na terenie naszej Gminy.

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala:

UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY. z dnia r. Rada Gminy w Psarach. Uchwala: UCHWAŁA NR IX/79/2015 RADY GMINY PSARY z dnia 25.06.2015r. W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XVI/172/2012 Rady Gminy Psary z dnia 23.02.2012 r. STATUT ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PSARACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 15 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/221/13 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Dobromierz na okres od dnia 01.01.2014 r. do dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW załącznik Nr 1 TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Rodzaj prowadzonej działalności 3. Rodzaj i struktura taryfy 4. Taryfowe

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie miasta Ustki dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/62/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1.07.2013 ROKU DO 30.06.2014 ROKU 1. Rodzaje prowadzonej działalności Wodociągi Płockie Sp. z o.o. prowadzą działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 22 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VII/39/15 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Dobromierz na okres od

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI. z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę UCHWAŁA NR XXII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik do Uchwały Nr XX/151/2012 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 28 grudnia 2012r. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Obowiązuje na terenie Gminy Krzanowice na okres: od dnia 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/354/06 z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla gminy Łaziska Górne. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzona uchwałą Rady Gminy Borowa Nr XIII/53/2015 z dnia 26 listopada. 2015 r. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2016 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY. z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ ZAW KOM Sp. z o.o. w Zawadzkiem TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie gminy Zawadzkie na okres: od 1 stycznia 2010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r.

Spis treści. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/312/14. Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 14 listopada 2014 r. Taryfa opłat za wodę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek

Bardziej szczegółowo

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC

T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC Załącznik do uchwały Nr XIV/72/2015 Rady Gminy w Żarnowcu Z dnia 21 grudnia 2015 r. T a r y f a DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIESZKAŃCÓW GMINY ŻARNOWIEC NA OKRES

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/140/2015 RADY GMINY ZBROSŁAWICE z dnia 28 października 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2016-2020 Na

Bardziej szczegółowo

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. Załącznik do uchwały Nr XXXI / 235 / 2013 Rady Gminy w Świętajnie z dnia 22 listopada 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej w Świętajnie Sp. z o. o. TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat za wodę

Taryfa opłat za wodę Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX / 251/ 10 Rady Gminy Dąbrowa Zielona z dnia 29. 01. 2010 rok Taryfa opłat za wodę (Zestawienie ogłoszonych publicznie, cen i stawek opłat, które pobiera się od odbiorców

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Załącznik do uchwały Rady Gminy Wydminy Nr XXXIII/130/2012 z dnia 03.10.2012r. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012-2014 Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY MALECHOWO z dnia... 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Malechowo Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W KARPACZU TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na terenie gminy KARPACZ na okres: od 01 marca 2014 r. do dnia 28

Bardziej szczegółowo

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen

III. Taryfowe grupy odbiorców usług rodzaje i wysokość cen Niniejsza taryfa została określona przez Lubickie Wodociągi sp. z o.o. w Lubiczu. Stanowi ona zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK. z dnia 24 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/49/2015 RADY GMINY CISEK z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na obszarze

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ

PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ŁOBZIE PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY ŁOBEZ ŁOBEZ STYCZEŃ

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy.

1. Rodzaje prowadzonej działalności. 2. Rodzaj i struktura taryfy. Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Krapkowicach ul. Czecha 1 zgodnie z Art.24 ust.7 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U.2015, poz.139) ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXVIII/196/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 29 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Wydminy z dnia 25 listopada 2015 roku TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Spis treści: strona: 1. Rodzaje prowadzonej

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W

T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe WODBAR Sp. z o.o. w Barcinie T A R Y F A D L A Z B I O R O W E G O Z A O P A T R Z E N I A W W O D Ę I Z B I O R O W E G O O D P R O W A D Z A N I A Ś C I E K Ó

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH NA LATA 2008-2011 BRZEZINY, SIERPIEŃ 2008 Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN. z dnia 28 kwietnia 2015 r. RADA GMINY w Krupskim Młynie UCHWAŁA NR VII/42/15 RADY GMINY KRUPSKI MŁYN z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 23 września 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia... 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ustalona na podstawie art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu

Bardziej szczegółowo

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE

TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE Załącznik do Uchwały Nr V/22/l 1 Rady Gminy Hyżne z dnia 2 marca 2011 r. TARYFA NA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ NA TERENIE GMINY HYŻNE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Zakład Usług Komunalnych i Rekreacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r.

Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. Uchwała Nr XX/175/2016 Rady Gminy Pabianice z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pabianice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje :

projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. RADA GMINY MIELEC uchwala co następuje : projekt UCHWAŁA NR / / 2010 RADY GMINY MIELEC z dnia 2010 r. w sprawie: zatwierdzenie Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mielec na okres od dnia 1.01.2011

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Załącznik do uchwały nr V/35/07 Rady Miasta Katowice z dnia 4 stycznia 2007r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Taryfy, o których mowa w 1, mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. U C H W A Ł A Nr XI/75/2015 Rady Gminy Rudniki z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Rudniki Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Projekt Uchwały nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia.. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r, o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013

UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 UCHWAŁA NR XXXI/160/13 RADY GMINY KAMIENNIK z dnia 28 sierpnia 2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD DNIA 1 MARCA KOMUNIKAT Na podstawie artykułu 24 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dziennik Ustaw z 2006r. nr 123, poz. 858), Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełmży. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku

Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku Uchwała Nr LXIX/1184/2010 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 27 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE

TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZDZIESZOWICE 1. Rodzaje prowadzonej działalności Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku UCHWAŁA Nr XXXIV/213/2009 Rady Miejskiej Pieszyc z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń i urządzeń kanalizacyjnych dla Gminy Pieszyce na lata

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA MIASTA KATOWICE Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach Spółka Akcyjna ul. Obrońców Westerplatte 89 40.335 Katowice TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r Gmina Kamienna Góra 58-400 Kamienna Góra Al. Wojska Polskiego 10 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW na okres od 1 marca 2016r do 28 lutego 2017r I. Informacje

Bardziej szczegółowo

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA

TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY LIPOWA Spis treści: Strona: Podstawy opracowania taryf. 4 1. Rodzaje prowadzonej działalności 4 2. Rodzaj i struktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r.

UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia.2016 r. UCHWAŁA. RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia.2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Lubsko Na podstawie art. 7 ust.

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE ZAŁĄCZNIK NR 1 TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE W OKRESIE 01.04.2015-31.03.2016 Zatwierdzona uchwałą nr... Rady Gminy Kobierzyce

Bardziej szczegółowo

razem wydatki : zł.

razem wydatki : zł. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 146/XIX/2012 Rady Miejskiej w Pruchniku z dnia 31 października 2012 r. BILANS DOCHODÓW I WYDATKÓW Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ

TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały nr XXXII/371/2013 Rady Gminy Lubicz z dnia 22 lutego 2013 r. TARYFY ORAZ WARUNKI ROZLICZEŃ za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie

Bardziej szczegółowo

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko.

kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Obrzycko. UMOWA NR W dniu.2013 r. w Obrzycku, pomiędzy: Gminą Obrzycko reprezentowaną przez: Irenę Rakowską - Wójta Gminy Obrzycko, zwanym dalej Zamawiającym a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: Zawarta

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności

I. Informacje ogólne. II. Rodzaj prowadzonej działalności TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązujące na terenie gminy Lubicz na okres: od dnia. 01.04.2007 roku do dnia. 31.03.2008 roku Spis treści: I. Informacje

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Krupski Młyn

Rada Gminy Krupski Młyn Rada Gminy w Krupskim Młynie Załącznik do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Krupski Młyn TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy cen i stawek opłat. za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W TURKU Uprzejmie informuje odbiorców usług, że na podstawie wniosku taryfowego złożonego w dniu 22 października 2014 r. do Burmistrza

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011r.

Uchwała Nr 13/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Nr 13/V/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie; zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia 27 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/503/2012 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MARCA 2016 R. DO 28 LUTEGO 2017 R.

TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MARCA 2016 R. DO 28 LUTEGO 2017 R. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. w Jeleniej Górze TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MARCA 2016 R. DO 28 LUTEGO 2017

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 18 lutego 2014 r. Poz. 1036 UCHWAŁA NR XXXV/390/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie odbiorców Netto z Vat Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe

Wyszczególnienie odbiorców Netto z Vat Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy, woda na cele przeciwpożarowe O G Ł O S Z E N I E SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY GOSPODARKI KOMUNALNEJ W BRANICACH Działając w oparciu o przepis art.24 ust.9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W ZELOWIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F Y DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia 30 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY JEMIELNICA z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2015-2017,

Bardziej szczegółowo

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. w Tychach Spółka Akcyjna Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. w Tychach Spółka Akcyjna Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V / 27 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 3 lutego 2011 r. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna 43-100 Tychy, ul. Sadowa 4 TARYFA DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Załącznik do uchwały Nr IV/ /15 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 23 stycznia 2015 r. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych na lata 2015 2019. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/234/2013 RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Zakładu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU. z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 12 marca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU z dnia... 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/266/13 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych dla Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 WNIOSEK O ZATWIERDZENIE TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA ROK 2010 Zakład Gospodarki Komunalnej w Widuchowej przedkłada wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia..

Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Załącznik do UCHWAŁY Nr. RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. Ceny i stawki taryfowe stosowane w rozliczeniach za dostawę wody z gminnych urządzeń wodociągowych i odprowadzanie ścieków do gminnych urządzeń kanalizacyjnych.

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW P R Z E D S I Ę B I O R S T W O W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I W Z E L O W I E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T A R Y F A DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku

Uchwała Nr IX/55/15 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 2015 roku Uchwała Nr IX/55/5 Rady Gminy Skoroszyce z dnia 29 czerwca 205 roku w sprawie zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 24 ust. ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

GZUKIM W KSIĘGINICACH. TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków GZUKIM W KSIĘGINICACH TARYFA OPŁAT za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków KSIĘGINICE, PAŹDZIERNIK 2008 SPIS TREŚCI I. Pojęcia stosowane w taryfie. II. III. IV. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Zadania inwestycyjne 2016r. Załącznik nr 2 a do uchwały nr XIV/160/2015 Rady Gminy Psary z dnia 30 grudnia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 268 250,00 01010 Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków

UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków UCHWAŁA NR VIII/51/15 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia... 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn Na podstawie art. 18, ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 15 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia... 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/108/13 RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy-miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY. z dnia 19 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2014 RADY GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf cen i stawek opłat za dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Załącznik do uchwały nr 16/121/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30.11.2011 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZADZEŃ WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH NA LATA 2012 2014 DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Bardziej szczegółowo

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków.

2. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z O.O. W GRYFINIE NA LATA 2010 2014 Załącznik do uchwały nr LIII/571/10 WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. Uchwała Nr X/28/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 2 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Mieroszów dla miejscowości Unisław Śląski, Rybnica Leśna,

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC. na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW DLA GMINY KORNOWAC na okres od 01 lipca 2013r. do 30 czerwca 2014 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w Raciborzu 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej Głogówek z dnia...

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej Głogówek z dnia... Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Miejskiej Głogówek z dnia... I. Informacje ogólne: Niniejsze taryfy stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Załącznik do uchwały nr 59/VIII/2015 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 18 czerwca 2015r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW zatwierdzone uchwałą Rady Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

1. Uwagi ogólne... 3 str. 2. Rodzaje prowadzonej działalności... 4 str. 3. Rodzaje i struktura taryfy... 4 str. 4. Taryfowe grupy odbiorców... 4 str.

1. Uwagi ogólne... 3 str. 2. Rodzaje prowadzonej działalności... 4 str. 3. Rodzaje i struktura taryfy... 4 str. 4. Taryfowe grupy odbiorców... 4 str. Spis treści: I. Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków...... 3 str. 1. Uwagi ogólne... 3 str. 2. Rodzaje prowadzonej działalności... 4 str. 3. Rodzaje i struktura

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ZAŁĄCZNIK NR 2 do wniosku o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zabrodzie. UZASADNIENIE WNIOSKU O ZATWIERDZENIE TARYFY DLA ZBIOROWEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VI/40/2015 RADY GMINY WALCE z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp.

Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. Taryfa cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stosowane przez Goleniowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o. o. na 2015 rok Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 22 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2015-2017

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 06.07.2015 r. Znak sprawy ZK-T.252.5.2015 ZAPYTANIE CENOWE (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) I. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/409/2014 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Na podstawie art. 24 ust. 1 i ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/371/2014 Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 27 października 2014r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW Obowiązująca na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/97/2015 RADY GMINY JASŁO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2016. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r.

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES r. DO r. TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA OKRES 01.06.2016 r. DO 31.05.2017 r. maj 2016. I. Informacje ogólne. 1. Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek

Bardziej szczegółowo

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016.

Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014-2016. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Tomaszowie Lubelskim Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/456/2014 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 31 stycznia 2014 roku Planu rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 2 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXV.278.2013 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała

Bardziej szczegółowo