UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków"

Transkrypt

1 UMOWA nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Procedura zawierania umów załącznik nr 18 zawarta w dniu... pomiędzy Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna Sosnowiec ul. Ostrogórska 43, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego w Katowicach pod numerem KRS , zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług NIP , posiadającym kapitał zakładowy w wysokości PLN (wpłacony w całości ) zwanym dalej Przedsiębiorstwem, reprezentowanym przez: a... zamieszkałym/ą... legitymującym / ą się dowodem osobistym seria nr... PESEL... zwanym dalej solidarnie Odbiorcą Odbiorca oświadcza, że ponosi solidarną odpowiedzialność z tytułu zawarcia i realizacji postanowień niniejszej umowy. 2. Strony oświadczają, że zawierają umowę o świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków do obiektu położonego w Sosnowcu przy ul na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 t.j. z późniejszymi zmianami) i Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sosnowiec zatwierdzonym Uchwałą Nr 841/XLVIII/06 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 stycznia 2006 roku z późniejszymi zmianami oraz niniejszą umową. 2. Odbiorca oświadcza, iż: 1) posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu określonego w 1 umowy..., (własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie, zarząd) 2) korzysta z obiektu określonego w 1 umowy o nieuregulowanym stanie prawnym, Miejscem dostarczenia wody jest zawór za wodomierzem głównym. 2. Granicę odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej sieci wodociągowej Przedsiębiorstwa stanowi punkt WA / ZDA zaznaczony w załączniku Nr Granicę odpowiedzialności technicznej, ekonomicznej i prawnej sieci kanalizacyjnej Przedsiębiorstwa stanowi studnia kanalizacyjna lub punkt zaznaczony w załączniku Nr 2. 1

2 4. 1. Do obowiązków Przedsiębiorstwa należy: 1) dostarczanie wody do nieruchomości wymienionej w 1 umowy i odprowadzanie z niej ścieków, 2) zapewnienie zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod ciśnieniem nie mniejszym niż..mpa i nie przekraczającym... MPa oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły, 3) zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody w zakresie posiadanych urządzeń wodociągowych, 4) usuwanie awarii urządzeń będących w jego posiadaniu, 5) zainstalowanie i utrzymanie wodomierza głównego, 6) zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy posiadanych przez odbiorcę usług, na zlecenie i koszt Odbiorcy, 2. W przypadku awarii przyłączy będących w posiadaniu Odbiorcy, której nie może usunąć Odbiorca samodzielnie w ciągu 24 godzin, Przedsiębiorstwo usuwa awarię działając w zastępstwie Odbiorcy. Kosztami zastępczego usunięcia awarii Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę. 5. Dostarczenie wody do nieruchomości Odbiorcy nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami z przeznaczeniem na cele. w szacunkowej ilości m³ miesięcznie o jakości odpowiadającej wymogom określonym w odrębnych przepisach. 6. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do ciągłego odbioru z nieruchomości ścieków o stanie i składzie określonym w obowiązujących przepisach Wodomierz główny jest własnością Przedsiębiorstwa. 2. Koszty zakupu, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa Przedsiębiorstwo. 3. Koszt zakupu, naprawa, konserwacja, ocena techniczna urządzenia pomiarowego wskazującego ilość odprowadzanych ścieków należą do Odbiorcy. 4. Koszt zakupu, konserwacja, legalizacja wodomierza dodatkowego należą do Odbiorcy. 8. Odbiorca zobowiązany jest w szczególności do : 1) utrzymania właściwego stanu technicznego, eksploatacji i remontów należących do niego instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w tym przyłączy wodociągowo kanalizacyjnych, 2) powierzenia usuwania awarii posiadanych przyłączy, powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Odbiorcy osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 3) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych przyłączy, 4) wydzielenia łatwo dostępnego miejsca za pierwszą ścianą budynku po wejściu przyłącza / studni wodomierzowej przeznaczonych do zainstalowania zestawu wodomierzowego zgodnie z projektem i obowiązującymi przepisami, utrzymania tego miejsca w należytym stanie i zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych, w przypadku gdy miejsce wodomierzowe nie jest wydzielone oraz gdy nie posiada ono sprawnej kratki ściekowej Przedsiębiorstwo nie 2

3 ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu zalania. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być osobne pomieszczenie. 5) wprowadzania do kanalizacji ścieków o stanie i składzie nie zagrażającym prawidłowej eksploatacji instalacji, sieci i innych urządzeń kanalizacyjnych, 6) umożliwienia osobom upoważnionym przez Przedsiębiorstwo dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa oraz dokonania kontroli, wymiany i odczytu wodomierza głównego 7) utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych, a w szczególności w przypadku jakichkolwiek robót budowlanych prowadzenie ich zgodnie z projektem budowlanym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych i innymi przepisami mającymi zastosowanie, oraz nie nasadzania drzew na istniejącym uzbrojeniu wodociągowo -kanalizacyjnym. 8) zainstalowania i utrzymania w sprawności technicznej zaworów antyskażeniowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 9) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o każdorazowej zmianie przeznaczenia zużywanej wody Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenie albo wstrzymanie dostaw wody bądź ograniczenie lub wstrzymanie odbioru ścieków wywołane: 1) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, 2) brakiem wody w ujęciu, 3) zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia i życia, w wyniku działania przestępczego, akcji terrorystycznej, katastrofy górniczej lub geologicznej, 4) potrzebą zwiększenia odpływu wody do hydrantów pożarowych, 5) planowanymi przerwami, po uprzednim powiadomieniu Odbiorcy, związanymi z wykonywaniem prac konserwacyjno remontowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 6) innymi przyczynami zależnymi od Odbiorcy. 2. O przerwach w dostawie wody wynikających z planowanych prac konserwacyjno remontowych Przedsiębiorstwo zobowiązane jest powiadomić Odbiorcę w sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem, a gdyby przerwy te miały trwać ponad 12 godzin na 7 dni przed planowanym terminem. 3. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt pobrania wody i informuje Odbiorcę o jego lokalizacji Należności za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług. 2. Ilość pobranej wody ustala się zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego. 3. Ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako ilość wody pobranej (wg wskazań wodomierza głównego) pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej do podlewania ogrodu /...(wg wskazań wodomierza dodatkowego). 3

4 Okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc / 3 miesiące. 2. Przedsiębiorstwo za usługi świadczone w warunkach niniejszej umowy wystawia faktury, po dokonaniu odczytu wodomierza głównego. 3. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wodomierza głównego, Przedsiębiorstwo wystawia faktury, według zasad określonych w 12 ust Odbiorca dokonuje zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie 21dni od daty wystawienia faktury. 5. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości należności nie wstrzymuje zapłaty faktury. 6. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 7. W przypadku nie dotrzymania terminów płatności określonych w fakturze Przedsiębiorstwo będzie obciążało Odbiorcę odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Za datę realizacji płatności uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bankowy Przedsiębiorstwa lub dzień wpłaty gotówki w kasie Przedsiębiorstwa W przypadku niesprawności wodomierza głównego, ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza bądź za cały okres świadczenia usług jeśli jest on krótszy niż 3 miesiące, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 2. Przedsiębiorstwo na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza (ekspertyzy). 3. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. 4. Przedsiębiorstwo ma prawo żądać od Odbiorcy dodatkowej oceny technicznej lub wymiany urządzenia pomiarowego ścieków należącego do Odbiorcy, w przypadku wystąpienia przesłanek wskazujących na jego nieprawidłowe działanie. Jeżeli w wyniku oceny technicznej takiego urządzenia zostanie stwierdzone prawidłowe jego działanie, wszelkie koszty związane z wymianą i sporządzeniem oceny technicznej ponosi Przedsiębiorstwo Zatwierdzona przez Radę Miejską w Sosnowcu Taryfa lub ustalona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy wymienionej w 1 niniejszej umowy Taryfa ogłoszona jest w lokalnej prasie co najmniej na 7 dni przed jej wejściem w życie i obowiązuje Odbiorcę bez potrzeby odrębnego powiadamiania. 2. Taryfy obowiązują przez jeden rok lub inny okres wynikający z uchwały Rady Miejskiej. 3. Obowiązujące Taryfy dostępne są na stronie internetowej oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa. 4. Zmiana Taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 14. Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu zerwania plomby wodomierza, jego osłon, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub zaborze. W przypadku w/w sytuacji 4

5 zawinionych przez Odbiorcę ilość pobranej wody nalicza się według średniej z 3-ch miesięcy przed ostatnim dokonanym odczytem. Jednocześnie Odbiorca ponosi koszty wymiany/montażu wodomierza głównego Odbiorca może domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie dostarczenia wody o pogorszonej bądź złej jakości. 2. Roszczenie z tytułu dostawy wody niezgodnie z warunkami umowy rozpatrywane jest na podstawie zgłoszonej reklamacji, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie o którym mowa w Przedsiębiorstwo ma prawo do odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, po 20 dniach od zawiadomienia o tym zamiarze powiatowego inspektora sanitarnego, Prezydenta Miasta oraz Odbiorcy jeżeli: 1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa, 2) Odbiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 3) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w 6 lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego, 4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. 2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyn określonych w 16 ust. 1 pkt 2 umowy Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego, odpłatnego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. 3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 4. Koszty ponownego podłączenia dostawy wody i otwarcia przyłącza kanalizacyjnego ponosi Odbiorca. 17. Osoby reprezentujące Przedsiębiorstwo, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego, kto korzysta z usług w celu: 1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego, 2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego, wodomierza dodatkowego i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów, 3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Przedsiębiorstwo, 4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, 5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, 6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Przedsiębiorstwo na piśmie w terminie 7 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy. 2. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Odbiorcy wobec Przedsiębiorstwa. 5

6 3. W przypadku zmiany adresu (siedziby), każda ze stron zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić pisemnie o zmianie drugą stronę Umowę zawarto na czas nieokreślony / określony do dnia Umowa może być rozwiązana: 1) przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, 2) za porozumieniem stron, 3. Rozwiązanie umowy wymaga oświadczenia złożonego na piśmie. 20. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy, o których mowa w 1, przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Odbiorca oświadcza, iż otrzymał Regulamin wymieniony w 1 niniejszej umowy. 22. Odbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. 23. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PRZEDSIĘBIORSTWO: ODBIORCA: 6

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:370192-2013:text:pl:html Polska-Cedry Wielkie: Usługi przesyłu wody i podobne 2013/S 213-370192 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie

1. W celu wykonywania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, opisanego w 2 Zamawiający oddaje Wykonawcy w najem z przeznaczeniem na prowadzenie Umowa Nr../2015 na świadczenie zdrowotne w zakresie usługi medycznej z zakresu badań laboratoryjnych, umowa najmu lokalu, umowa dzierżawy wyposażenia i sprzętu laboratoryjnego zawarta w dniu... pomiędzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo