Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30, Leśna Podlaska, tel.: ; Zgłoszenia awarii:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminny Zakład Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej ul. Bialska 30, 21-542 Leśna Podlaska, tel.: 83 345 07 30; Zgłoszenia awarii: 512 494 755"

Transkrypt

1 1 WiŚ Umowa nr o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawarta w dniu... pomiędzy: Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Leśnej Podlaskiej z siedzibą w Leśnej Podlaskiej, ul. Bialska 30, reprezentowanym przez Pawła Kazimierskiego pełniącego obowiązki Kierownika Zakładu, zwanym w dalszej części Zakładem a Panem.. zamieszkałym w.., posiadającym PESEL: ; - zwanym w dalszej części umowy Odbiorcą, o następującej treści: 1 Zakład zobowiązuje się do dostarczania wody do obiektu położonego w oraz odprowadzenia ścieków na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.), oraz niniejszą umową. 2 Odbiorca oświadcza, iż: 1) posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego określonego w 1 umowy... (własność, współwłasność, dzierżawa, najem,użytkowanie, zarząd) 2) korzysta z nieruchomości określonej w 1 umowy o nieuregulowanym stanie prawnym, 3) posiada pozwolenie na budowę numer... wydane przez Miejscem dostarczenia wody jest zawór za wodomierzem głównym. 2. Miejscem odbioru ścieków jest pierwsza studzienka licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku granica nieruchomości (ewentualnie uprzedzenia pomiarowe znajdujące się na przyłączu kanalizacyjnym). 4 Do obowiązków Zakładu należy: 1) dostarczenie w sposób ciągły wody do nieruchomości, o której mowa w 1, zgodnie z warunkami technicznymi przyłącza do sieci, o ciśnieniu umożliwiającym normalne użytkowanie wody i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, 2) dostarczenie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o należytej jakości badanej w pierwszym punkcie czerpalnym za wodomierzem głównym odpowiadającej warunkom określonym w obowiązujących przepisach, 3) usuwanie awarii urządzeń wodociągowych do zaworu za wodomierzem głównym włączenie oraz urządzeń kanalizacyjnych, 4) powiadomienie Odbiorcy o planowanych przerwach w dostawie wody w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej na 24 godziny przed ich terminem, 5) zapewnienie i powiadomienie Odbiorcy o zastępczym punkcie poboru wody, przypadku przerw w dostawie dłuższych niż 24 godziny, 6) odbieranie w sposób ciągły ścieków z nieruchomości o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami i umową, poprzez urządzenia będące w utrzymaniu Zakładu.

2 2 WiŚ 5 Odbiorca zobowiązuje się do: 1) utrzymania właściwego stanu technicznego należących do niego instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 2) napraw, remontu i konserwacji nieprzekazanej Zakładowi instalacji, od pierwszej studzienki licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku od granicy nieruchomości; 3) niewykonywania bez uzgodnień z Zakładem jakichkolwiek czynności na instalacjach, mogących wpłynąć negatywnie na zmianę stanu technicznego i funkcjonowanie przyłącza oraz urządzeń będących w eksploatacji Zakładu, a w szczególności wodomierza głównego i jego usytuowania; 4) wydzielenia zgodnie z projektem pomieszczenia lub studni wodomierzowej, przeznaczonej do zainstalowania wodomierza głównego z zaworem oraz utrzymanie tych pomieszczeń w należytym stanie w celu zabezpieczenia wodomierza głównego przed zalaniem, zamarznięciem, uszkodzeniem mechanicznym oraz dostępem osób niepowołanych; 5) pokrycia kosztów zakupu i wymiany wodomierza głównego, w przypadkach jego uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych na skutek działania niskich temperatur oraz kradzieży; 6) niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zakładu o zmianie Odbiorcy; 7) powierzenia budowy lub dokonania zmian w instalacji oraz urządzeniach wodociągowych i kanalizacyjnych należących do Odbiorcy, osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje; 8) utrzymania użytkowanej nieruchomości w sposób niepowodujący utrudnień w prawidłowym funkcjonowaniu sieci i przyłączy wodociągowych a w szczególności do zachowania wymaganych odległości od istniejących urządzeń w przypadku stawiania obiektów budowlanych i sadzenia drzew, zgodnie z wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach; 9) zainstalowania i utrzymania wodociągowych zaworów antyskażeniowych w przypadku gdy jest to wymagalne na podstawie odrębnych przepisów; 10) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Zakładu dostępu wraz z niezbędnym sprzętem do nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z eksploatacją, konserwacją i usuwaniem awarii urządzeń wodociągowych będących własnością Zakładu oraz dokonania odczytu wskazań wodomierzy; 11) nieodprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu: a. wód opadowych i drenażowych; b. odpadów stałych mogących powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, ścinków skór, tekstyliów, włókien,, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym; c. odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji oraz mieszanin cementowych; d. substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się poniżej 85C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu; e. substancji żrących i toksycznych w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru; f. odpadów i ścieków z hodowli zwierząt w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek; g. innych substancji, które w skutek swojego składu chemicznego lub temperatury mogłyby uszkodzić urządzenia kanalizacyjne Zakładu, powodować zagrożenie pożarowe lub wybuchowe, oddziaływać szkodliwie na bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących lub powodować zagrożenie środowiska naturalnego. 12) natychmiastowego usunięcia awarii na przyłączu będącym w jego posiadaniu. Jeśli tego nie uczyni w ciągu 24 godzin od jej wystąpienia, Zakład może usunąć awarię we własnym zakresie, a kosztami obciążyć Odbiorcę; 13) powiadomienia Zakładu o awarii przyłączy w chwili ich ujawnienia Zakład nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w świadczeniu usług spowodowane: 1) brakiem wody na ujęciu; 2) niezawinionym przez Zakład zanieczyszczeniom wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia;

3 3 WiŚ 3) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów przeciwpożarowych; 4) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych lub wykonania innych czynności technicznych na sieci; 5) przerwami w zasilaniu energetycznym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych; 6) uszkodzeniem instalacji lub przyłączy posiadanych przez Odbiorcę; 7) działaniem siły wyższej albo z wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą Zakład nie ponosi odpowiedzialności. 2. Zakład nie ponosi również odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą spowodowane: 1) wadliwym funkcjonowaniem lub awarią instalacji oraz przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych posiadanych przez Odbiorcę; 2) brakiem przewidzianych przepisami prawa budowlanego urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy; 3) niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Odbiorcę obowiązków wynikających z Rozliczanie z Odbiorcą za świadczone usługi odbywa się na podstawie określonych w taryfie cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków. 2. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze ustala się zgodnie z ich wskazaniami. 3. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilość wody pobranej. 4. W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezzwrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 5. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust.2, ilość dostarczanej wody do budynku ustala się zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, określonymi w odrębnych przepisach Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze. 2. Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 3. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 4. W przypadku niedotrzymania terminów płatności określonych w fakturze, Zakład będzie obciążał Odbiorcę odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza. 2. Zakład na wniosek Odbiorcy dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. 3. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia. 1. Zatwierdzane przez Radę Gminy Leśna Podlaska taryfy ogłaszane są w sposób zwyczajowo przyjęty. 2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany niniejszej umowy Odbiorca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zakładu o stwierdzeniu zerwania plomby, uszkodzenia wodomierza, jego przemieszczeniu lub kradzieży.

4 4 WiŚ 2. W przypadku zawinionej przez Odbiorcę kradzieży wodomierza lub wykazania, że uszkodzenie wodomierza nastąpiło z jego winy ilość pobranej wody nalicza się odpowiednio do ilości, która mogła popłynąć pełnym przekrojem rury przyłącza wodociągowego z dniem od ostatniego odczytu wodomierza. 12 Odbiorca może domagać się od Zakładu obniżenia należności w wysokości określonej w taryfie w razie dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości Zakład ma prawo do odcięcia dostawy wody po uprzednim 20-dniowym zawiadomieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białej Podlaskiej, Wójta Gminy Leśna Podlaska oraz Odbiorcy jeżeli: 1) przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa; 2) Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe; 3) został stwierdzony nielegalny pobór wody; 4) stwierdzono nielegalne odprowadzanie ścieków m.in.: bez zawarcia umowy bądź celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych; 5) jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa i niniejszej umowie. 2. W przypadku odcięcia dostawy wody z przyczyny określonej w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Zakład zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu. 3. Wznowienie dostarczania wody i odprowadzania ścieków następuje w ciągu 48 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody. 14 Pracownicy Zakładu maja prawo wstępu na teren nieruchomości lub pomieszczeń każdego kto korzysta z usług w celu przeprowadzenia kontroli wodomierzy i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Zakład a także sprawdzenia ich ilości Odbiorca zobowiązany jest powiadomić Zakład o na piśmie w terminie 14 dni o faktach skutkujących koniecznością zmiany umowy. 2. Jeżeli Odbiorca zmienił adres lub siedzibę i nie zawiadomił o tym Zakład, faktury oraz inne dokumenty wysłane przez Zakład poczytuje się za doręczone Odbiorcy Umowę zawiera się na czas nieokreślony. 2. Umowa może być rozwiązana: 1) przez Odbiorcę za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego; 2) przez Zakład za trzymiesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez Odbiorcę; 3) niezwłocznie za porozumieniem stron. 3. Wygaśnięcie umowy skutkuje podjęciem przez Zakład czynności i środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług. 17 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 18 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.) oraz Kodeks cywilny.

5 5 WiŚ 19 Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym każdej ze stron. 20 ODBIORCA ZAKŁAD Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w celu podjęcia przez Zakład niezbędnych działań związanych z zawarciem i wykonywaniem umowy wchodzącej w zakres przedmiotowy działalności Zakładu. Odbiorca ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak dane te są niezbędne do prawidłowego wykonywania usług świadczonych przez Zakład. Podstawa prawna: Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) Czytelny podpis Odbiorcy

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c.

Regulamin usług świadczonych przez ŚwidMAN s.c. Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez ŚwidMAN s.c. z siedzibą w Świdniku 1. Postanowienia ogólne 1.ŚwidMAN Spółka Cywilna z siedzibą w Świdniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz.

Prawo energetyczne. z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. brzmienie pierwotne (od 2012-09-25) Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 54, poz. 348) tekst jednolity z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1504) tekst jednolity z dnia 16 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo