UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy:"

Transkrypt

1 UMOWA NR O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW zwana w dalszej części,,umową", zawarła w dniu w Wałczu pomiędzy: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Wałczu, Plac Polski 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr , o N1P , REGON , zwaną w Umowie Przedsiębiorstwem", reprezentowanym przez: 1. Stanisław Kozłowski Prezes a reprezentowanym przez - zwanych w umowie Odbiorcą usług". NIP: PESEL - REGON: 1 1. Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do dostarczania wody i odprowadzania ścieków do obiektu (nieruchomości) położonego w Wałczu, przy ul.. na warunkach określonych ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami) i regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującym na terenie Miasta Wałcza. 1. Odbiorca usług oświadcza, że*: 2 1) posiada tytuł prawny do korzystania z nieruchomości określonej w 1 Umowy.. (np. własność, współwłasność, dzierżawa, najem, użytkowanie - nr aktu notarialnego lub umowy / dzierżawy) 2) korzysta z nieruchomości określonej w 2 Umowy o nieuregulowanym stanie prawnym 3) posiada pozwolenie na budowę numer wydane przez.. 2. Odbiorca usług oświadcza, że woda dostarczona przez Przedsiębiorstwo będzie wykorzystywana na cele Miejscem dostawy wody jest zawór za wodomierzem głównym. 2. Miejscem odbioru ścieków jest odcinek przewodu kanalizacyjnego za pierwszą studzienką licząc od strony budynku.

2 4 1. Przedsiębiorstwo ma prawo do: 1) kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej Odbiorcy usług. Przedstawiciele Przedsiębiorstwa są uprawnieni do wstępu do wszystkich pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, 2) podjęcia wszelkich technicznie dostępnych działań, celem usunięcia zagrożenia lub niebezpieczeństwa, które może spowodować awaria przyłącza będącego w posiadaniu Odbiorcy usług. Jeżeli awaria przyłącza Odbiorcy usług powoduje: zagrożenie obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, niebezpieczeństwo poniesienia szkody przez Przedsiębiorstwo lub osoby trzeciej lub zagrożenie dla środowiska, wówczas Przedsiębiorstwo przystępuje do jej usuwania niezwłocznie, a koszty zastępczego usunięcia awarii ponosi Odbiorca usług, 2. Przedsiębiorstwo zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków. 3. Do obowiązków Przedsiębiorstwa w szczególności należy: 1) dostarczanie w sposób ciągły wody do nieruchomości, 2) dostarczanie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, o jakości badanej przed zaworem za wodomierzem głównym, z zastrzeżeniem możliwości pogorszenia jej jakości na skutek nienależytego stanu technicznego przyłącza wodociągowego posiadanego przez Odbiorcę usług, 3) odbieranie w sposób ciągły ścieków bytowych z nieruchomości, zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia, w stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz kontrolowanie przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, 4) utrzymanie i eksploatacja (w tym usuwanie awarii) urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, 5) zapewnienie możliwości usunięcia awarii przyłączy wodociągowo - kanalizacyjnych posiadanych przez Odbiorcę usług, np. poprzez zamkniecie wody na zasuwie przydomowej, 6) usunięcie awarii przyłącza będącego w posiadaniu Odbiorcy usług, jeżeli Odbiorca usług nie przystąpił do jej usuwania na zasadach określonych w 7 ust. 3 pkt. 3 Umowy. Koszty zastępczego usunięcia awarii ponosi Odbiorca usług Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za przerwy w dostawie wody i odbiorze ścieków spowodowane: 1) brakiem wody na ujęciu, spowodowanym niemożliwym do przewidzenia zdarzeniem, 2) niezawinionym przez Przedsiębiorstwo zanieczyszczeniem wody na ujęciu w sposób niebezpieczny dla zdrowia, w wyniku działania przestępczego, katastrofy górniczej lub geologicznej, 3) potrzebą zwiększenia dopływu wody do hydrantów p. poż.., 4) uszkodzeniem instalacji Odbiorcy usług grożącej niebezpieczeństwem, 5) koniecznością przeprowadzenia niezbędnych napraw urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych, jak również napraw przyłączy będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, 6) działaniem siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody, 7) działaniem lub zaniechaniem Odbiorcy usług oraz osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, 8) potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, 9) wystąpieniem awarii i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. 2. W razie wystąpienia przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2, 5, Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty o przewidywanym czasie trwania przerwy w dostawie wody, bądź odbiorze ścieków. 3. Przedsiębiorstwo nie ponosi również odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody powstałe na skutek zalania wodą lub ściekami, a spowodowane: 1) wadliwym wykonaniem lub źle funkcjonującą instalacją wodociągowo - kanalizacyjną Odbiorcy usług, 2) awarią instalacji i przyłączy posiadanych przez Odbiorcę usług, 3) brakiem przewidzianych przepisami Prawa budowlanego lub zaleconych w technicznych warunkach podłączenia urządzeń przeciwzalewowych na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej Odbiorcy usług, 6 1. O przerwach w świadczeniu usług wynikających z planowanych prac konserwacyjno - remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług najpóźniej na dwa dni przed ich rozpoczęciem. 2. W razie przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin, Przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody informując Odbiorcę usług o jego lokalizacji. 2

3 7 1. Odbiorca usług ma prawo do: 1) poboru z sieci Przedsiębiorstwa wody w sposób ciągły, o należytej jakości, 2) rzetelnej informacji o prowadzeniu rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzone ścieki, 3) składania wniosków w sprawach związanych z dostawą wody i odbiorem ścieków z nieruchomości wymienionej w 1 ust. 1 Umowy, 4) zgłaszania zastrzeżeń w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w rozliczeniach, 5) żądania niezwłocznego usunięcia awarii przyłączy i urządzeń będących własnością Przedsiębiorstwa, które znajdują się na terenie nieruchomości wymienionej w 1 ust. 1 Umowy, 6) odszkodowania za szkody powstałe na skutek zalania wodą lub ściekami, spowodowane z winy Przedsiębiorstwa, 7) uzyskania informacji o jakości wody otrzymywanej z sieci wodociągu publicznego. 2. Odbiorca usług zapewnia zdolność niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowokanalizacyjnych. 3. Do obowiązków Odbiorcy usług należy w szczególności: 1) utrzymanie właściwego stanu technicznego posiadanych przyłączy, w tym również usuwanie ich awarii na własny koszt, 2) powierzenie usuwania awarii osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, 3) przystąpienie do usuwania awarii posiadanych przyłączy w terminie nie dłuższym niż trzy dni od daty ujawnienia awarii, 4) niezwłoczne powiadomienie Przedsiębiorstwa o awarii posiadanych przyłączy, o zerwaniu plomby znajdującej się na wodomierzu głównym i śrubunkach montażowych, uszkodzeniach wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub o jego kradzieży, 5) wydzielenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym pomieszczenia, w którym zainstalowany jest wodomierz główny lub szczelnej studni wodomierzowej, w sposób zapewniający osobom reprezentującym Przedsiębiorstwo swobodny dostęp do wodomierza głównego oraz w sposób gwarantujący zabezpieczenie wodomierza przed wszelkimi uszkodzeniami, skutkami niskich temperatur i kradzieżą, 6) niewykonywanie jakichkolwiek czynności mogących wpłynąć na zmianę stanu technicznego przyłączy i urządzeń należących do Przedsiębiorstwa, a w szczególności wodomierza głównego i jego usytuowania oraz nie zmienianie bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 7) nie dokonywanie zabudowy ani trwałych nasadzeń nad przyłączem wodociągowym i kanalizacyjnym w pasie określonym w obowiązujących przepisach, 8) pokrycie kosztów napraw wodomierza głównego, powstałych w wyniku braku zabezpieczenia tego wodomierza lub instalacji wodociągowej przed działaniem warunków atmosferycznych, innych uszkodzeń z winy Odbiorcy usług lub jego kradzieży, 9) udostępnienie Przedsiębiorstwu swobodnego dostępu do pomieszczenia technicznego, gospodarczego lub studzienki wodomierzowej, w której jest zainstalowany wodomierz główny celem dokonania odczytu jego wskazań oraz dokonywania czynności związanych z eksploatacją wodomierza i przyłącza wodociągowego, 10) zapewnienie Przedsiębiorstwu możliwości wejścia na teren nieruchomości w celu wykonania niezbędnych napraw i modernizacji przyłączy oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, które znajdują się na terenie nieruchomości wymienionej w 1ust. 1niniejszej Umowy, 11) zainstalowanie i utrzymanie urządzenia zabezpieczającego wodę do picia przed jej wtórnym zanieczyszczeniem, zgodnie z obowiązującą Polską Normą, 12) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej na skutek cofnięcia się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania, 13) utrzymywanie przyłącza w stanie niepowodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa, 14) użytkowanie instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej jak również zapewnienie nie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa ścieków mogących powodować przekroczenia dopuszczalnych stężeń par i gazów, zawierających odpady stałe, oraz substancje samozapalne, których graniczne wartości zostały określone w obowiązujących przepisach, 15) pisemne powiadomienie Przedsiębiorstwa o zmianach własnościowych nieruchomości Rozliczenia należności przysługujących Przedsiębiorstwu od Odbiorcy usług za spełnienie świadczenia odbywają się na podstawie faktur wg poniższych zasad: 1) ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego zainstalowanego i będącego w eksploatacji Przedsiębiorstwa, 2) ilość odprowadzonych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej przez Przedsiębiorstwo wody oraz wody pobranej przez Odbiorcę usług z innych źródeł (własne ujęcie), 3) w razie niesprawności wodomierza głównego lub okresowego braku możliwości odczytu, ilość pobranej 3

4 wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w zakresie 6 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza, 4) w przypadku braku wodomierza głównego ilość zużytej wody określa się na podstawie przeciętnych norm zużycia określonych w obowiązujących przepisach, 5) na pisemny wniosek złożony przez Odbiorcę usług Przedsiębiorstwo dokona urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza głównego. W przypadku gdy badania kontrolne nie potwierdzą niesprawności wodomierza, koszty związane z jego sprawdzeniem ponosi Odbiorca usług, 6) okres obrachunkowy stanowią dwa miesiące Odbiorca usług może domagać się od Przedsiębiorstwa obniżenia należności w razie udowodnienia zawinionego dostarczania wody o pogorszonej bądź złej jakości. 2. Odbiorca usług może domagać się obniżenia należności za ścieki, które nie zostały wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa na skutek awarii na instalacji wewnętrznej (za wodomierzem głównym) będącej własnością Odbiorcy usług pod warunkiem: 1) natychmiastowego powiadomienia Przedsiębiorstwa o awarii, 2) niezwłocznego podjęcia działań w kierunku lokalizacji i usunięcia awarii celem minimalizacji strat, 3) powiadomienia Przedsiębiorstwa o terminie usuwania awarii i o jej zakończeniu - celem potwierdzenia tego faktu przez służby Przedsiębiorstwa w formie protokołu sporządzonego z udziałem Odbiorcy usług Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie określonym na fakturze, który wynosi 14 dni od dnia doręczenia faktury. 2. Za datę spełnienia wierzytelności przez Odbiorcę usług uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe Przedsiębiorstwa lub datę wpłaty gotówki do kasy Przedsiębiorstwa. 3. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikających z niniejszej Umowy Odbiorca usług zapłaci Przedsiębiorstwu odsetki ustawowe. 4. Zgłoszenie przez Odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty. 5. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie. 6. W razie zmiany właściciela / najemcy nieruchomości, Odbiorcą usług obciąża obowiązek ponoszenia opłaty za wodę i ścieki do czasu wskazania Przedsiębiorstwu następcy prawnego. Odbiorca usług zobowiązany jest podać końcowy stan wodomierza głównego na dzień przekazania nieruchomości. Stan wodomierza winien być potwierdzony przez następcę prawnego Rozliczenie należności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków odbywa się na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości pobranej wody. 2. Przedsiębiorstwo określa taryfę cen i stawek opłat na 1 rok, która podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Miejską o jej zatwierdzeniu lub w terminie, co najmniej 7 dni przed wejściem jej w życie na zasadach określonych w art. 24 ust.. 5b i ust. 8 ustawy wymienionej w 1 ust. 1 niniejszej umowy. 3. O zmianie taryf przez uprawniony do tego organ, Przedsiębiorstwo powiadomi Odbiorcę usług w sposób zwyczajowo przyjęty. 4. Zmiana taryf nie wymaga zmiany niniejszej Urnowy i następuje bez wypowiedzenia warunków Umowy. 5. Za okresy obrachunkowe, w trakcie, których weszły w życie nowe taryfy, należności za wodę i ścieki naliczane będą proporcjonalnie do zużycia wody i czasu przed i po wejściu w życie nowych taryf Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody do budynku lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne budynku, zawiadamiając na co najmniej 20 dni wcześniej Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrza Wałcza oraz Odbiorcę usług jeżeli: 1) przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne wykonano niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 2) Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty, 3) jakość wprowadzonych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa, 4) został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, tj. bez zawarcia pisemnej umowy, jak i przy celowo uszkodzonym albo pominiętym wodomierzu głównym. 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odciąć dostawę wody do punktu czerpalnego należącego do Odbiorcy usług, jeżeli 4

5 zachodzi jedna z przesłanek wymienionych w ust W przypadku odcięcia dostaw wody w sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania osób określonych w ust. 1 o miejscu i sposobie udostępnienia tego punktu. 4. Przedsiębiorstwo wznowi dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w ciągu 48 godzin od ustania przyczyny odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego. 5. Odcięcie dostawy wody i zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego oraz ponowne podłączenie i otwarcie następuje na koszt Odbiorcy usług Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, bądź na mocy porozumienia stron. 3. W razie naruszenia przez Odbiorcę usług postanowień umowy, Przedsiębiorstwo może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, przy czym opóźnianie się z zapłatą za wodę i ścieki przez dwa pełne okresy obrachunkowe oraz naruszenie przez Odbiorcę usług postanowień zawartych w 6 ust. 3 pkt. 6, 12 lub 14 niniejszej Umowy, uprawnia Przedsiębiorstwo od rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia. 4. Umowa wygasa w przypadku: 1) śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną, 2) utraty przez Odbiorcę usług prawa do korzystania z nieruchomości, 3) zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej Przedsiębiorcą, 4) utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności. 5. Z chwilą rozwiązania Umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odcięcia przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny. 6. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody i odbioru ścieków ponosi Odbiorca usług Pozostałe prawa i obowiązki stron Umowy, w tym zasady rozpatrywania skarg i reklamacji określa Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, którego tekst jednolity jest dostępny w siedzibie Przedsiębiorstwa. 2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie stosuje się przepisy: 1) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 póz. 747 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, 2) Kodeksu cywilnego. 3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Spory wynikłe z tytułu wykonania Umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu dla siedziby Przedsiębiorstwa. 1. Strony podają adres do korespondencji: 15 1) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o Wałcz Plac Polski 1 2) Odbiorca usług:.. 2. W przypadku zmiany adresu strona ma obowiązek zawiadomić drugą stronę o tej zmianie w terminie 7 dni. 3. W przypadku nie dopełnienia obowiązku określonego w ust. 2, korespondencja wysyłana na adres podany w ust. 1 zostanie uznana za doręczona. 4. Niedopełnienie powyższych obowiązków skutkuje odpowiedzialnością odszkodowawczą Odbiorcy wobec Przedsiębiorstwa. 16 Z dniem zawarcia umowy traci moc dotychczasowa umowa w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków. 17 Odbiorca usług wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz celem realizacji niniejszej umowy. 5

6 18 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. PRZEDSIĘBIORSTWO: ODBIORCA USŁUG: 6

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008

Umowa Nr S/.../08 ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w CIECHANOWIE Sp. z o.o. dnia...2008 O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW BYTOWYCH Zawarta w Ciechanowie pomiędzy : ZAKŁADEM WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI w Ciechanowie Sp. z o.o. ul. Gostkowska 81 06-400 CIECHANÓW zarejestrowanym przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. UCHWAŁA Nr XVII/78/12 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 21 lutego 2012r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zmieniona UCHWAŁĄ Nr XVIII/90/2012 RADY GMINY ANDRZEJEWO z dnia 30 marca

Bardziej szczegółowo

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

II PRAWA I OBOWIĄZKI STRON Uchwała nr XLI/528/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kamienna Góra Nr. V/30/03 z dnia 27.02.2003r Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego regulaminu jest: 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r.

UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO. z dnia 28 kwietnia 2010 r. UCHWAŁA NR L/820/10 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/178/05 Rady Gminy i Miasta Błaszki z dn 29.12.2005 r. REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY I MIASTA BŁASZKI Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005

Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 Uchwała nr XXXV/96/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 21 października 2005 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY

ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ V WZÓR UMOWY Umowa nr.. zawarta w dniu. r w Cedrach Wielkich, pomiędzy Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, przy ul. M.Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, NIP 593-19-10-037, REGON

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201.

UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ. nr.../.../201. Wzór Umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej dla Odbiorców MEGA powyżej 3 GWh UMOWA REZERWOWEJ SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ nr.../..../201. zawarta w dniu.... 201 roku, w. pomiędzy: Przedsiębiorca/Organizacja/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET PRZEZ P.W. GRE MAREK CZERWIŃSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zgodnie z postanowieniami art. 384 1 Kodeksu cywilnego z dnia 23. kwietnia 1964 (Dz.U. 1964

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk

Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk Gdaosk, dnia 09.05.2012 r. ORGANIZATOR PRZETARGU: POMORSKIE CENTRUM CHORÓB ZAKAŹNYCH I GRUŹLICY ul. Smoluchowskiego 18 80 214 Gdaosk DZIAŁ Administrayjno - Organizacyjny Tel./fax: 058 344-44-40 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary

Załącznik do sprostowania. Jednostka miary Tabela opłat za media i świadczenia dodatkowe L.p. Rodzaj świadczenia Sposób rozliczenia Jednostka miary Cena jednostkowa 1 Energia elektryczna wg wskazań licznika kwh*) 0,44 zł wg ceny operatora 2 Ogrzewanie

Bardziej szczegółowo