ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO"

Transkrypt

1 mgr Justyna Sobolewska-Noël ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SYSTEMU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WE FRANCJI JAKO PRZYKŁAD DOSTOSOWANIA SYSTEMOWEGO DO ZAŁOŻEŃ PROCESU BOLOŃSKIEGO Artykuł porusza kwestię reformy systemu szkolnictwa wyższego we Francji z 2008 roku oraz analizuje poziom dostosowania francuskiego systemu szkolnictwa wyższego do wymogów Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Prezentacja reform francuskich jest ciekawym przykładem rozwiązań systemowych przed planowaną reformą systemu szkolnictwa wyższego w Polsce. Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, Francja, reforma, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, Proces Boloński. The article deals with the reform of the French higher education system voted by the French parliament in 2008 and the level of its adaptation to the European requirements in Higher Education Area. The French higher education reform is an interesting example to consider while planning the future changes of polish higher education system. Keywords: the higher education system, France, reform, European Higher Education Area, Bologna Process mgr Aneta Grześkiewicz ZARZĄDZANIE SZKOŁAMI WYŻSZYMI NA PRZYKŁADZIE FINLANDII Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN Artykuł poświęcony jest zarządzaniu szkołami wyższymi w Finlandii. Przedstawiono w nim stan obecny szkolnictwa wyższego oraz najnowsze zmiany. Omówiono części składowe sys- temu szkolnictwa wyższego, a także procesy decyzyjne, organy przedstawicielskie, doradcze i kontrolne. Słowa kluczowe: uniwersytet, politechnika, autonomia

2 The article pays attention to management of higher education institutions in Finland. It presents present condition of higher education system and the newest changes. There were discussed constituent elements of higher education system, decision-making process, representative body, advisory body and supervisory body. Keywords: university, polytechnic, autonomy mgr Katarzyna Dorota Kopeć MOBILNOŚĆ JAKO DETERMINANTA ROZWOJU EUROPEJSKIEGO OBSZARU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Główną linię artykułu stanowi kwestia mobilności studentów i kadry akademickiej jako czynnika wspierającego budowanie europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego. Słowa kluczowe: mobilność, Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, Proces Boloński. The key idea of the article is the concept of mobility of students and academics as a factor shaping the process of building the European Higher Education Area. Keywords: mobility, European Higher Education Area, Bologna Process. mgr inż. Anna Szopa E-LEARNING JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGAJĄCE PROCES ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W SZKOLE WYŻSZEJ Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie koncepcji e-learning jako narzędzia wspomagającego proces zarządzania wiedzą w szkole wyższej. W części pierwszej publika- cji omówiona została problematyka procesu zarządzania wiedzą na uczelni, natomiast druga część

3 publikacji dotyczy głównych cech i założeń e-learningu. W artykule zaprezentowane zostało studium przypadku nauczania z wykorzystaniem metody e-learning w Wyższej Szkole Zarządzania / Polish Open University. Słowa kluczowe: e-learning, zarządzanie wiedzą. The article presents basic objectives of the e-learning as the method of improving knowledge management process at the university. University is presented as an organisation which creates, gathers, transfers and uses knowledge. There is also provided an overwiew of fundamental concepts of e-learning. The article also presents a case study of the development process of e- learning at Polish Open University. Keywords: e-learning, knowledge management. dr Paweł Grygiel, dr Sławomir Rębisz, mgr Grzegorz Humenny Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ANALIZA BIBLIOMETRYCZNA JAKO NARZĘDZIE BADANIA EFEKTYWNOŚCI NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO Celem niniejszego artykułu było określenie efektywności naukowej nauczycieli akademickich Uniwersytetu Rzeszowskiego, poprzez (1) określenie dziedzin wiedzy, w ramach których są oni obecni w światowym obiegu nauki oraz (2) wskazanie tych, którzy funkcjonują w światowym życiu naukowym i/lub są postaciami najbardziej pod względem naukowym wpływowymi, tj. najczęściej cytowanymi przez innych badaczy. Analizy zostały oparte na trzech bazach ISI Web of Science. Pod uwagę wzięto artykuły opublikowane między 2005 a 2009 rokiem. Słowa kluczowe: bibliometria, Uniwersytet Rzeszowski, ISI Web of Science. The main aim of this article was to describe the academic teachers scientific efficiency at the University of Rzeszów (UR), including: (1) the qualification of the fields of science where the academic teachers are in the world scientific environment as well as (2) to identify those of them who are functioning in the world scientific environment they are the most often quoted by others scientists. The analyses were taken on three bases of the ISI Web of Science. The authors analysed articles published between 2005 and 2009 year by academic teachers from the

4 University of Rzeszów. Keywords: bibliometrics analysis, University of Rzeszow, ISI Web of Science. mgr Beata Jałocha MODEL KARIERY AKADEMICKIEJ W STANACH ZJEDNOCZONYCH W artykule omówiono problematykę rozwoju kariery akademickiej na uczelniach wyższych w USA. W artykule została zaprezentowana ścieżka kariery i rozwoju zawodowego naukow- ców pracujących w Stanach Zjednoczonych. Poruszona została również kwestia stałego zatrudnienia oraz planowanych zmian w systemie awansu na uczelniach wyższych. Słowa kluczowe: kariera akademicka, tenure, mobilność naukowców, stopnie naukowe. This paper presents the model of academic career in the United States of America. Article discusses topics such us tenure, full time employment and propositions of changes in present academic career model. Keywords: academic career, tenure, scientists mobility, academic degrees. mgr Marek Olszewski KARIERA AKADEMICKA W REPUBLICE CZESKIEJ Artykuł dotyczy problematyki kariery akademickiej w Republice Czeskiej oraz możliwości zmian, jakie przewiduje w tej kwestii reforma szkolnictwa wyższego. Opisano tu również formułę studiów doktoranckich stanowiących początek kariery akademickiej. Słowa kluczowe: kariera akademicka, Republika Czeska.

5 The article describes the issue of academic career development in the Czech Republic and possibilities of changes, which are foreseen by Higher education reform. Article describes formula of Ph.D. studies which are the beginning of academic career. Keywords: academic career, Czech Republic. mgr Grażyna Rzepka KARIERA AKADEMICKA W REPUBLICE SŁOWACKIEJ Tematem artykułu jest model kariery akademickiej w Republice Słowackiej. Na wstępie przedstawiony został zarys funkcjonującego na Słowacji systemu szkolnictwa wyższego, następnie ścieżka kariery akademickiej, powiązanie stopni naukowych z uprawnieniami i obejmowanymi stanowiskami, wreszcie problem mobilności naukowców. Słowa kluczowe: Słowacja, szkolnictwo wyższe, kariera akademicka. The article discusses the model of academic career in Slovak Republic. The higher education system in Slovakia is presented at the beginning, it is followed by the discussion on the topic of the path of academic career, the connection between scientific degrees with titles and positions, and finally the problem of scientists mobility. Keywords: Slovak Republic, higher education system, academic career. mgr Anna Stawska MODEL KARIERY AKADEMICKIEJ W AUSTRALII NA PRZYKŁADZIE UNIWERSYTETU W QUEENSLAND W artykule omówiono model kariery akademickiej w Australii na przykładzie Uniwersytetu w

6 Queensland zagadnienia związane ze strukturą kwalifikacji, zasadami nabywania stopni naukowych oraz kadrą akademicką. Przedstawiono także dyskusję na temat kierunków zmian w australijskim szkolnictwie wyższym. Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, kwalifikacje, kadra, zmiana. This article describes the model of academic career in Australia based on the example of University of Queensland qualifications framework, rules of obtaining academic degree and being a staff member. There is also presented a debate about the ways of changes in Australian higher education. Keywords: higher education, qualifications, staff, changes. mgr Katarzyna Dorota Kopeć, mgr inż. Anna Szopa MODEL KARIERY AKADEMICKIEJ I PROBLEM MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW NA PRZYKŁADZIE WŁOCH Celem artykułu jest przedstawienie modelu kariery akademickiej oraz problemu mobilności naukowców we Włoszech. Omówione zostały ścieżki awansu naukowego, polityka zatrudniania kadry akademickiej, sposób przeprowadzania konkursów na stanowiska, obowiązki pracowników naukowych oraz międzynarodowa i międzysektorowa mobilność naukowców. Słowa kluczowe: kariera akademicka, mobilność pracowników naukowych, włoski model kariery naukowej. The aim of the article is to present the academic career concept as well as mobility of researchers based on the Italian higher education system. The following aspects are examined: academic career tracks, recruitment and selection policy, responsibilities of teaching staff, international and intersector mobility of researchers. Keywords: academic career, academic staff mobility, Italian model of academic career.

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j

I X O R G A N I Z A T O R K O N F E R E N C J I. P o l s k i e T o w a r z y s t w o I n f o r m a c j i N a u k o w e j I X K r a j o w e F o r u m I n f o r m a c j i N a u k o w e j i T e c h n i c z n e j W Y M I A N A I N F O R M A C J I I R O Z W Ó J P R O F E S J O N A L N Y C H U S Ł U G I N F O R M A C Y J N Y C

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r.

RAPORT KOŃCOWY. Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. t Uniwersytet Jagielloński Centrum Badań nad Szkolnictwem Wyższym RAPORT KOŃCOWY Modele zarządzania uczelniami w Polsce" Umowa nr 224/DS/2010 z dnia 17 listopada 2010 r. Opracował Zespół pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy

Rozwijanie współpracy Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem zawodowym, szkolnictwem wyższym i uczeniem się dorosłych w odpowiedzi na wyzwania uczenia się przez całe życie Developing Cooperation between VET, Higher Education

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents Spis treści Contents Od Redakcji Letter from the Editor (Barbara Sosińska-Kalata)... 7 ROZPRAWY. BADANIA. M ATERIAŁY THESES. R ESEARCH. MATERIALS Barbara Sosińska-Kalata Obszary badań współczesnej informatologii

Bardziej szczegółowo

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie

E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie E-learning w szkolnictwie wyższym potencjał i wykorzystanie pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142

Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 135-142 135 Review papers UNIVERSITY EDUCATION QUALITY SYSTEM ASSUMPTIONS VS. PRACTICE IN THE CONTEXT OF THE BOLOGNA PROCESS University education quality system RYSZARD

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

E-learning narzędzia i praktyka

E-learning narzędzia i praktyka E-learning narzędzia i praktyka pod redakcją naukową Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan D. Antoszkiewicz prof. dr hab. inż. Jan Goliński Warszawa, lipiec 2012 Copyright

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu

Tytuł projektu (+akronim jeżeli dotyczy) Wartość projektu wg umowy o dofinansowanie. Adres strony internetowej projektu Zakończone projekty naukowo-badawcze, edukacyjne i inne (z wyłączeniem projektów inwestycyjnych) finansowane lub współfinansowane ze środków zagranicznych realizowane od stycznia 2008 Tytuł projektu (+akronim

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW

E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej 41 II Konferencja E-TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU INŻYNIERÓW Otwarci na nowe wyzwania wybieramy MOOC? 30 kwietnia 2015, Politechnika

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Informacje) RADA 1.4.2006 C 79/1 I (Informacje) RADA MODERNIZACJA SYSTEMÓW EDUKACJI I SZKOLEŃ: WAŻNY WKŁAD NA RZECZ DOBRO- BYTU I SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ W EUROPIE WSPÓLNE SPRAWOZDANIE OKRESOWE RADY I KOMISJI Z 2006 R. Z

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

PROFITABILITY OF CSR FROM THE PERSPECTIVE OF HRM

PROFITABILITY OF CSR FROM THE PERSPECTIVE OF HRM ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2015 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 81 Nr kol. 1934 Mariusz ZIELIŃSKI Silesian University of Technology Faculty of Organization and Management, Zabrze mariusz.zielinski@polsl.pl

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim

Raport końcowy. badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Raport końcowy badania ewaluacyjnego pn. Ocena działań PO KL w obszarze edukacji w województwie dolnośląskim Opracowano przez Collect Consulting S.A. Katowice, grudzień 2012 r. Badanie jest współfinansowane

Bardziej szczegółowo

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora

as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność Mobility i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania kompetencji od juniora do seniora Mobility as a Tool to Acquire and Develop Competences from Childhood to Seniority Mobilność sposobem zdobywania i rozwijania

Bardziej szczegółowo