UCHWAŁA NR XXVIII/288/13 RADY GMINY BOBROWO. z dnia 30 września 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XXVIII/288/13 RADY GMINY BOBROWO. z dnia 30 września 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/288/13 RADY GMINY BOBROWO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87 i 827) uchwala się, co następuje: Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bobrowo, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się katalog przykładowych wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego oraz określa się wzory wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, za pomocą którego można ubiegać się o świadczenia, stanowiące załączniki do regulaminu. 2. Traci moc uchwała Nr XXIII/139/05 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2005 Nr 49, poz.989) oraz uchwała Nr XXXI/193/06 Rady Gminy Bobrowo z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/139/05 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bobrowo (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. z 2006 Nr 61, poz.1011). 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bobrowo. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Żukowska-Repeczko Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/288/13 Rady Gminy Bobrowo z dnia 30 września 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY BOBROWO 1. Regulamin określa wysokość, formy, tryb i sposób udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. 2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. 3. Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom, słuchaczom i wychowankom szkół i placówek, o których mowa w art. 90b ust.3 i ust.4 90f ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.). 4. Świadczeniami pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są: 1) stypendium szkolne; 2) zasiłek szkolny Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. 2. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) zwanej dalej ustawą o pomocy społecznej - tj. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu ustalana jest na zasadach określonych w art. 8 ust ustawy o pomocy społecznej. 3. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o świadczeniach rodzinnych - tj. kwoty zasiłku rodzinnego na dziecko w wieku powyżej 5 lat i do 18 roku życia - i nie może przekraczać miesięcznie 200% tej kwoty. 4. Wysokość miesięcznego stypendium szkolnego uzależniona jest od sytuacji materialnej ucznia oraz występowania okoliczności wymienionych w 5 pkt 1 regulaminu. Stanowi ją suma kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej i kwoty stanowiącej indywidualne uzupełnienie stypendium stosownie do występowania w rodzinie okoliczności wymienionych w 5 pkt Ustala się następujące grupy dochodowe: 1) grupa I gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza kwoty 150,00 ; 2) grupa II gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia przekracza kwotę 150,00 i nie przekracza kwoty, o której mowa w 5 pkt 2 regulaminu. 6. Kwota wynikająca z zakwalifikowania ucznia do danej grupy dochodowej wynosi w przypadku: 1) grupy I - 60 % maksymalnej wysokości stypendium; 2) grupy II 40% maksymalnej wysokości stypendium. 7. Ustala się kryteria dodatkowe stanowiące indywidualne uzupełnienie wysokości stypendium z tytułu: 1) bezrobocia 5 % maksymalnej wysokości stypendium; 2) rodziny niepełnej 5 % maksymalnej wysokości stypendium; Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 1

3 3) niepełnosprawności 5 % maksymalnej wysokości stypendium; 4) ciężkiej lub długotrwałej choroby 5 % maksymalnej wysokości stypendium; 5) wielodzietności (3 i więcej dzieci uprawnionych do zasiłku rodzinnego) 5 % maksymalnej wysokości stypendium; 6) braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych 5 % maksymalnej wysokości stypendium; 7) alkoholizmu 5 % maksymalnej wysokości stypendium; 8) narkomanii 5 % maksymalnej wysokości stypendium. 8. Stypendium ulega zwiększeniu o procent wskazany w ust.7 w przypadku dostatecznej ilości środków finansowych przekazanych gminie na ten cel. 9. Informacje o sytuacji rodziny ucznia mające wpływ na wysokość stypendium powinny wynikać z treści wniosku oraz stosownych dokumentów (np. orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenia o rejestracji jako osoba bezrobotna) potwierdzających występowanie okoliczności wymienionych w 5 pkt Stypendium szkolne może być udzielone w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów: 1) udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania; 2) udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 3) zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych; 4) ubezpieczenia ucznia w szkole; 5) opłat za udział w wycieczkach szkolnych; 6) inną pomoc rzeczową niezbędną w procesie edukacji katalog przykładowych wydatków podlegających refundacji w ramach stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 1 niniejszego regulaminu. 2. Stypendium szkolne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i słuchaczy kolegiów może być przyznane także na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym pokrycie kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania Stypendium na cele określone w 6 ust.1 i ust.2 realizowane będą w postaci refundacji wydatków na podstawie dokumentów potwierdzających ich poniesienie. 2. W uzasadnionych przypadkach stypendium może zostać zrealizowane w formie świadczenia pieniężnego, na warunkach określonych w ustawie o systemie oświaty Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bobrowie do 15 września, a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października danego roku szkolnego. 2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 2 regulaminu Stypendium przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej. 2. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. 3. Stypendium szkolne może być realizowane w okresach miesięcznych lub jednorazowo w danym semestrze. 4. Wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów osiemnastokrotności tej kwoty Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. 2. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym. Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 2

4 3. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. 4. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. 5. Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego stanowi załącznik Nr 3 regulaminu. 6. Zasiłek szkolny przyznaje Wójt w drodze decyzji administracyjnej. Przewodnicząca Rady Gminy Maria Żukowska-Repeczko Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 1 do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bobrowo KATALOG PRZYKŁADOWYCH WYDATKÓW PODLEGAJĄCYCH REFUNDACJI W RAMACH STYPENDIUM SZKOLNEGO 1. zakup podręczników (nowych lub używanych), lektur szkolnych, książek rozwijających zainteresowania ucznia, słowników, encyklopedii, atlasów itp; 2. zakup tablic matematycznych, chemicznych, fizycznych, geograficznych itp. 3. zakup map, globusów oraz innych publikacji o charakterze edukacyjnym na różnych nośnikach np. edukacyjne programy komputerowe, itp. 4. zakup tornistra, plecaka lub torby szkolnej; 5. zakup artykułów szkolnych (takich jak: piórniki, zeszyty, okładki na książki i zeszyty, bloki, flamastry, kredki, pędzle, farby, klej, papier kolorowy, bibuła, brystol, temperówki, kalkulatory, ołówki, długopisy, pióra, gumki, papier kancelaryjny, nożyczki, taśma klejąca, papier milimetrowy, korektory, przybory geometryczne, plastelina, modelina, itp.); 6. zakup odzieży sportowej - stroju na w-f (2 razy na semestr); obuwia sportowego na w-f (2 razy na semestr); 7. zakup stroju galowego wymaganego przez szkołę; 8. zakup ubrania ochronnego na praktyki; 9. zakup przyborów do nauki zawodu; 10. zakup komputera (PC, laptopa, netbooka), oprogramowania systemowego, urządzeń peryferyjnych (np. monitor, drukarka, klawiatura, myszka, modem, router, urządzenie wielofunkcyjne, słuchawki, głośniki), nośników danych (pendrive, płyty CD maksymalnie 10 sztuk, płyty DVD maksymalnie 10 sztuk, zewnętrzne karty pamięci do komputera), papier do drukarki maksymalnie 2 ryzy na semestr, tusze / tonery do drukarki maksymalnie 2 sztuki na semestr); 11. pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca w danym roku szkolnym) udokumentowane fakturą VAT wraz z dowodem opłaty; 12. zakup biurka, krzesła do biurka, lampy na biurko, 13. koszty udziału w zajęciach sportowych (np. zajęciach karate, basen) i zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu sportowego np. zakup kimono, stroju na basen itp; 14. koszty udziału w kursach: języków obcych, nauki gry na instrumentach, innych dodatkowych zajęciach edukacyjnych; 15. zakup instrumentów muzycznych wykorzystywanych przez ucznia do nauki gry (wymagane zaświadczenie o pobieraniu gry na danym instrumencie); 16. wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, zieloną szkołę, wyjścia do kina, teatru, itp. należy udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia; 17. zakup okularów korekcyjnych (wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność ich używania). Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 1

6 Nazwa podmiotu realizującego stypendia: Załącznik Nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Bobrowo WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 20 / Dane wnioskodawcy 1. Imię 2. Nazwisko 3. PESEL 4. Nr dowodu tożsamości 5. Miejsce zamieszkania 6. Telefon 2. Wnoszę o przyznanie stypendium na następujące dzieci ( poza uczniami klasy 0 ): Lp. Nazwisko i imię ucznia Data urodzenia PESEL Adres zamieszkania Nazwa i adres szkoły Wnioskowana forma pomocy: (stypendium może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą; 1 Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 2

7 pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, przyborów i pomocy szkolnych; całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania (dotyczy tylko uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów); inną pomoc rzeczową niezbędną w procesie edukacji; świadczenie pieniężne, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium dla uczniów w w/w formach nie jest możliwe, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów, udzielenie stypendium w w/w formach nie jest celowe. 4. Informacja o występowaniu w rodzinie ucznia czynników wymienionych w art. 90d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, które uzasadniają przyznanie stypendium (właściwe zaznaczyć znakiem x w odpowiedniej kratce) bezrobocie niepełnosprawność ciężka lub długotrwała choroba wielodzietność alkoholizm narkomania rodzina jest niepełna brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych wystąpiło zdarzenie losowe (opisać jakie) 5. Sytuacja rodzinna ucznia/ słuchacza: Rodzina składa się z niżej wymienionych osób, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym: Lp. Nazwisko i imię 1. Data urodzenia Stopień pokrewieństwa Miejsce pracy - nauki Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 3

8 6. Źródła oraz kwota miesięcznego dochodu netto* rodziny uzyskanego w miesiącu poprzedzającym miesiąc ożenia wniosku 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy 2. Działalność gospodarcza wykonywana osobiście (w tym umowy o dzieło i umowyzlecenia). 3. Dochody z gospodarstwa rolnego; na podstawie rozporządzenia z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012r. poz. 823) dochód miesięczny za 1 ha przeliczeniowy wynosi 250. Sposób wyliczenia: (ilość ha przeliczeniowych x 250 ) od uzyskanej w ten sposób kwoty należy odliczyć wartość 1/3 składki KRUS (ODLICZENIA DOKONUJEMY JEDYNIE W PRZYPADKU FAKTYCZNEGO OPŁACENIA SKŁADEK KRUS co należy potwierdzić dowodem opłacania składki za miesiąc poprzedzający ożenie wniosku) 4. Emerytura / renta, renta strukturalna 5. Renta socjalna 6. Świadczenia rodzinne: a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku b) zasiłek pielęgnacyjny c) świadczenie pielęgnacyjne 7. Zasiłek dla bezrobotnych 8. Zasiłek okresowy 9. Alimenty /Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 10. Dodatek mieszkaniowy 11. Inne dochody, jakie: Ogółem dochód miesięczny w rodzinie wyniósł: Alimenty świadczone na rzecz innych osób Faktyczne płacenie alimentów należy potwierdzić postanowieniem sądu, decyzją lub zaświadczeniem oraz dowodem wpłaty. Od łącznego dochodu rodziny należy odjąć kwotę alimentów (pkt. 9) i wynik podzielić przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym. Informacja o dochodach netto* wszystkich conków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w miesiącu poprzedzającym miesiąc ożenia wniosku: rodzina składa się z osób, tworzących wspólne gospodarstwo domowe; łączny miesięczny dochód netto gospodarstwa domowego wynosi. średni miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie wynosi, słownie: *dochód netto dochód ustalony na zasadach określonych w art. 8 ust ustawy z dnia 12. marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) za miesiąc poprzedzający ożenie wniosku a w przypadku utraty dochodu z miesiąca ożenia wniosku. 3 Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 4

9 Dochód ustaliłem/am zgodnie z zasadami określonymi w art, 8 ust ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn.zm.). Do ożonego wniosku dołączam wymagane zaświadczenia/oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych przez conków mojej rodziny oraz dokumenty potwierdzające sytuację mojej rodziny zgodnie z wykazanymi poniżej załącznikami. Oświadczam, że przedłożone dokumenty obejmują wszystkie dochody conków mojej rodziny. 7. Forma realizacji przyznanego świadczenia Data, podpis wnioskodawcy W przypadku przyznania stypendium szkolnego zwrot odpowiednio udokumentowanych kosztów nastąpi w drodze przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej (właściwe zaznaczyć poniżej wpisując X w odpowiedniej kratce). Oświadczam, że: wnoszę o przekazywanie świadczeń finansowych związanych z otrzymaniem przez moje dziecko/dzieci pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego na poniższy rachunek bankowy: świadczenie finansowe związane z otrzymaniem przez moje dziecko/dzieci pomocy materialnej o charakterze socjalnym stypendium szkolnego, będę pobierał/a w formie gotówkowej w kasie BS Bobrowo w terminie wyznaczonym przez organ przyznający świadczenie. data i podpis wnioskodawcy 8. Oświadczenie wnioskodawcy Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy, składam stosowne do art KPA w brzmieniu Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie ożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania oświadczenie, iż utrzymuję się z dochodów zgodnie z przedstawionymi dokumentami. Zobowiązuję się zgodnie z art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz z późn. zm.) niezwłocznie informować organ przyznający stypendium o wszelkich zmianach okoliczności oraz o ustaniu przyczyn będących podstawą przyznania na mój wniosek stypendium szkolnego. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych zawartych we wniosku do realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stypendium szkolne. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania. data i podpis wnioskodawcy 4 Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 5

10 Załączniki do wniosku (zaznaczyć właściwe) 1. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica lub pełnoletniego ucznia). 2. Zaświadczenie z zakładu pracy lub ożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o wysokości wynagrodzenia (netto) w miesiącu poprzedzającym ożenie wniosku. 3. W przypadku osób niepracujących oświadczenie ożone pod odpowiedzialnością karną o zarejestrowaniu lub braku rejestracji jako osoba bezrobotna w powiatowym urzędzie pracy. 4. Złożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenia pełnoletnich conków rodziny o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych lub innych dochodów niepodlegających opodatkowaniu za miesiąc poprzedzający ożenie wniosku. 5. Odcinek emerytury/renty/świadczenia za miesiąc poprzedzający ożenie wniosku lub kserokopia aktualnej decyzji ZUS/KRUS o przeliczeniu emerytury/renty/świadczenia lub ożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu. 6. Nakaz płatniczy za bieżący rok dla osób prowadzących gospodarstwo rolne oraz potwierdzenie opłacania składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne rolników lub ożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższego faktu. 7. Oświadczenia o uzyskaniu/nieuzyskaniu jednorazowego dochodu w okresie 12 m-cy poprzedzających ożenie wniosku. 8. Dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu, jeżeli dochód rodziny uległ obniżeniu na skutek utraty dochodu przez conka rodziny lub ożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów [w przypadku gdy np. w miesiącu sierpniu, rodzina uzyskała ostatni dochód np. ostatnie wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia, ostatni zasiłek dla bezrobotnych badany jest dochód z miesiąca ożenia wniosku (wrzesień); należy przy tym udokumentować tzw. dochód utracony np. świadectwem pracy]. 9. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej: a. na zasadach ogólnych: zaświadczenie naczelnika US lub ożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, okresie prowadzenia działalności oraz wysokości dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym a w przypadku osób, które nie prowadziły działalności w poprzednim roku oświadczenie o dochodzie miesięcznym netto za miesiąc poprzedzający ożenie wniosku; oświadczenie lub dowód potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne; b. w formie zryczałtowanego podatku dochodowego: ożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o formie opodatkowania i okresie prowadzenia działalności; oświadczenie o osiągniętym dochodzie netto z miesiąca poprzedzającego ożenie wniosku; oświadczenie lub dowód potwierdzający opłacanie składek ZUS. 10. Oświadczenie lub kserokopie decyzji ośrodka pomocy społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek okresowy, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia FA, dodatek mieszkaniowy) za miesiąc poprzedzający ożenie wniosku. 11. Oświadczenie o wysokości otrzymywanych alimentów (wyrok sądu, zaświadczenie od komornika). 12. Kserokopie wyroków sądowych w sprawie zasądzonych alimentów wraz z dowodami wpłat albo zaświadczenia komornika lub ożone pod odpowiedzialnością karną, oświadczenie dotyczące powyższych faktów. 13. W przypadku występowania niepełnosprawności w rodzinie - orzeczenie o niepełnosprawności. 14. W przypadku uczniów/słuchaczy realizujących kształcenie ponadgimnazjalne zaświadczenia (wystawiane przez szkołę) o pobieranej nauce. 15. W przypadku pełnoletniego ucznia pełnomocnictwo dla rodzica ubiegającego się o przyznanie stypendium. Załączniki inne, uzupełniające potwierdzające dane zawarte we wniosku* *wymienić jakie, np. orzeczenie o niepełnosprawności, skierowanie do szkolnictwa specjalnego, itp UWAGA! Oświadczenia (składane w zamian zaświadczeń) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za ożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art i 6 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm) Kto, składając zeznanie lub oświadczenie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym lub innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę lub składa fałszywe oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 5 Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 6

11 Nazwa podmiotu realizującego stypendia: Załącznik Nr 3 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Bobrowo 1. Dane wnioskodawcy WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO w roku szkolnym 20 / Imię 2. Nazwisko 3. PESEL 4. Nr dowodu tożsamości 5. Miejsce zamieszkania 6. Telefon 2. Wnoszę o przyznanie zasiłku szkolnego na następujące dzieci ( poza uczniami klasy 0 ): Lp. Nazwisko i imię ucznia Data urodzenia PESEL Adres zamieszkania Nazwa i adres szkoły Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 7

12 3. Wnioskowana forma pomocy: świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym; pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym. 4. ZDARZENIE LOSOWE 1. Data wystąpienia zdarzenia: 2. Opis zdarzenia i uzasadnienie przyznania zasiłku 5. Forma realizacji przyznanego świadczenia W przypadku przyznania zasiłku szkolnego w formie świadczenia pieniężnego wypłata nastąpi w drodze przelewu na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy lub w formie wypłaty gotówkowej (właściwe zaznaczyć poniżej wpisując X w odpowiedniej kratce). Oświadczam, że: wnoszę o przekazanie zasiłku szkolnego na poniższy rachunek bankowy: świadczenie pieniężne zasiłek szkolny pobiorę w formie gotówkowej w kasie BS Bobrowo w terminie wyznaczonym przez organ przyznający świadczenie. data i podpis wnioskodawcy 2 Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 8

13 6. Oświadczenie wnioskodawcy Ja, niżej podpisany/a, świadomy/a i uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) o składaniu fałszywych zeznań lub zatajeniu prawdy oświadczam, że wszystkie powyższe dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na wykorzystywanie danych zawartych we wniosku do realizacji pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów stypendium szkolne. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do danych osobowych, ich poprawiania i kontroli ich przetwarzania. data i podpis wnioskodawcy Załączniki do wniosku (zaznaczyć właściwe) 1. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (rodzica lub pełnoletniego ucznia); 2. Dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego; 3. W przypadku uczniów/słuchaczy realizujących kształcenie ponadgimnazjalne zaświadczenia (wystawiane przez szkołę) o pobieranej nauce. 4. W przypadku pełnoletniego ucznia pełnomocnictwo dla rodzica ubiegającego się o przyznanie zasiłku szkolnego, Załączniki inne, uzupełniające potwierdzające dane zawarte we wniosku*: UWAGA! Oświadczenia (składane w zamian zaświadczeń) składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za ożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art i 6 kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 z późn. zm) Kto, składając zeznanie lub oświadczenie mające służyć za dowód w postepowaniu sądowym lub innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę lub składa fałszywe oświadczenie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 3 Id: 95DF5931-1E52-422B-83F4-82B4FC1397BB. Podpisany Strona 9

Bydgoszcz, dnia 7 października 2014 r. Poz. 2742 UCHWAŁA NR XXXI/187/2014 RADY GMINY BRZOZIE. z dnia 29 września 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 października 2014 r. Poz. 2742 UCHWAŁA NR XXXI/187/2014 RADY GMINY BRZOZIE. z dnia 29 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 października 2014 r. Poz. 2742 UCHWAŁA NR XXXI/187/2014 RADY GMINY BRZOZIE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Kamiennik z dnia 26.07.2012r w sprawie zmiany uchwały Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminy (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA. z dnia 28 maja 2012 r. UCHWAŁA NR 304/XXX/2012 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 28 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Wójt Gminy Czorsztyn...... (miejscowość i data) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Dane Wnioskodawcy Nazwisko i imię PESEL Adres zamieszkania Telefon do kontaktu Dane osobowe ucznia/słuchacza Nazwisko

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r

Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 30 lipiec 2008r Zarządzenie Nr 171/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 30 lipiec 2008r w sprawie: wprowadzenia wzoru wniosku o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec

WNIOSEK o przyznanie stypendium szkolnego (socjalnego) dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Kościelec Załącznik nr 1 do Regulaminu udzielania pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kościelec Wójt Gminy Kościelec ul. Turecka 7/3 62-604 Kościelec WNIOSEK o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów

1) Dane osobowe ucznia. 1) Dane osobowe rodziców / prawnych opiekunów Załącznik do Uchwały Nr XVIII/206/2005 Rady Gminy Dobrcz z dnia 31 marca 2005 r. Wniosek do Wójta Gminy Dobrcz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od... 20... r. do.............. 20... r. dla ucznia/słuchacza

Bardziej szczegółowo

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA

... ... PREZYDENT MIASTA RADOMIA Data wpływu, pieczęć instytucji i podpis osoby przyjmującej wniosek Radom, dnia...r. PREZYDENT MIASTA RADOMIA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO - na okres od września 04 r. do 30 czerwca 05 r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2015/2016 ( W Y P E Ł N I Ć D R U K O W A N Y M I L I T E R A M I ) Koniecpol, dnia...

Bardziej szczegółowo

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic

... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej.... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic ...... 2010 r. imię i nazwisko osoby wnioskującej miejscowość, data... miejscowość, ulica... poczta... tel. kontaktowy Burmistrz Polkowic Proszę o przyznanie na okres... pomocy socjalnej w formie: 1. stypendium

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20. aktualnymi dokumentami Nazwisko i Imię wnioskodawcy Data wpływu do szkoły DOCHÓD (wypełnia ZJO) m-czny na 1 os. w rodzinie Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2013/20

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego ............ (adresat) Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego 1. Wnioskodawca. Nazwisko i imię Dane wnioskodawcy (czy jest to rodzic, dyrektor szkoły lub pełnoletni uczeń) 2. Dane o uczniu. Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe ucznia / słuchacza

Dane osobowe ucznia / słuchacza Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV /355 / 09 Rady Gminy Lubicz z dnia 6 lipca 2009 r. Wniosek do Wójta Gminy Lubicz o przyznanie stypendium szkolnego na okres od 01.09. 2011 r. do 30.06.2012 r. dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *:

Część I WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO. Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS... Wnioskodawca *: 1 Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oświęcim Oświęcim dnia.. Numer ewidencyjny wniosku DS.... WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ROK 20../20..

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ROK 20../20.. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM W FORMIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE NA ROK 20../20.. Wnioskodawca: Rodzic, Pełnoletni Uczeń, Dyrektor Szkoły 1. Dane osobowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY POKÓJ z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w Gminie Pokój oraz upoważnienia Kierownika

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ADNOTACJE URZĘDOWE Data wpływu wniosku Nr sprawy Wysokość dochodu Liczba miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO rok szkolny 2.../2... ( W Y P E Ł N

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Miejsce urodzenia. W roku szkolnym 200.../200...jestem uczniem / wychowankiem / klasy... Słuchaczem roku...

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO. Miejsce urodzenia. W roku szkolnym 200.../200...jestem uczniem / wychowankiem / klasy... Słuchaczem roku... WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/204/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 marca 2005r. 1.Dane osobowe ucznia /słuchacza/ wychowanka Nazwisko Imiona Imię ojca Imię

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM UL. WARSZAWSKA 9A 73-0 STARGARD SZCZECIŃSKI WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO I WNIOSKODAWCA (właściwe zaznaczyć) RODZIC/ OPIEKUN PRAWNY

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla uczniów

Pomoc materialna dla uczniów Pomoc materialna dla uczniów Burmistrz Leżajska przypomina o możliwości ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego. Stypendium

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie

INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie INSTRUKCJA/INFORMACJA O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 na terenie Gminy Błonie (zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. dz.u. z 2004 r. nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wołomin w roku szkolnym 2014/2015

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wołomin w roku szkolnym 2014/2015 Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Wołomin w roku szkolnym 2014/2015 Zasady udzielania pomocy: Od dnia 1 września 2014 r. nastąpi

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Myszyniec na rok szkolny 2015/2016

WNIOSEK o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Myszyniec na rok szkolny 2015/2016 WNIOSEK o przyznanie szkolnego stypendium socjalnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Myszyniec na rok szkolny 2015/2016 I. Dane osobowe wnioskodawcy: rodzic, opiekun prawny niepełnoletniego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3.

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 3. Adres zamieszkania. 3. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Data wpływu wniosku Załącznik Nr 1 do regulaminu ADNOTACJE URZĘDOWE Nr sprawy Wysokość dochodu Ilość miesięcy przysługiwania stypendium IX - XII I - VI WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO ( W Y P

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/578/2005 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 17 marca 2005r.

UCHWAŁA NR XXXIV/578/2005 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 17 marca 2005r. UCHWAŁA NR XXXIV/578/2005 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Tarnowa.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 29 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 29 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LII/387/2010 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne może być przyznane w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

II Dane o uczniu, dla którego ma być przyznane stypendium: 1 Nazwisko i imię ucznia

II Dane o uczniu, dla którego ma być przyznane stypendium: 1 Nazwisko i imię ucznia Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko Ul. Łużycka 7 57-300 Kłodzko Data wpływu wniosku: Nr wniosku: WNIOSEK O PRZYZNANIE ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2./2 (należy wypełnić wszystkie pola używając

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K PM/01/01/W

W N I O S E K PM/01/01/W PM/01/01/W Urzędowa pieczęć wpływu: W N I O S E K 1) o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Piaseczno * 2) o zamianę lokalu * * niepotrzebne skreślić Imię i nazwisko wnioskodawcy.. Adres zamieszkania.

Bardziej szczegółowo

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK

ZA II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2012 / 2013. Ulica, nr domu, mieszkania Kod pocztowy - Miejscowość PŁOCK Data wpływu do szkoły Pieczęć szkoły Nazwisko i Imię wnioskodawcy (pełnoletniego ucznia lub rodzica) Nr ewidencyjny wniosku (wypełnia ZJO) DOCHÓD (wypełnia ZJO) na 1 os. w rodzinie ŚREDNIA OCEN (wypełnia

Bardziej szczegółowo

3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy. Uchwała Nr Rady Gminy Bojszowy z dnia 2013r. w sprawie jęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bojszowy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

2. PEŁNOLETNI UCZEŃ. 6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu. C. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA/SZKOŁA (wypełnić jeśli wniosek składa dyrektor szkoły)

2. PEŁNOLETNI UCZEŃ. 6. Ulica 7. Nr domu 8. Nr lokalu. C. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA/SZKOŁA (wypełnić jeśli wniosek składa dyrektor szkoły) ADNOTACJE URZĘDOWE: W N I O S E K O PRZYZNANIE PRZEZ BURMISTRZA MIASTA NOWY TARG STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 A. WNIOSEK SKŁADA: (zaznaczyć znakiem "X 1. RODZIC / OPIEKUN PRAWNY 2. PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

W załączeniu wzory wniosków i oświadczeń:

W załączeniu wzory wniosków i oświadczeń: Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/16 w terminie od 1 września 2015r. do 09 września 2015r. W załączeniu wzory wniosków i oświadczeń: - oświadczenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INFORMATOR 2014

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INFORMATOR 2014 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW INFORMATOR 2014 OPRACOWANIE: DAMIAN NAPIERAŁA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA udzielana jest uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała Nr 52/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szydłowiec. Na

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim

Wniosek zgłoszeniowy do Projektu. Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim Wniosek zgłoszeniowy do Projektu Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim 1. Wniosek składa : rodzic zastępczy pełnoletni uczestnik projektu rodzic, opiekun prawny WPŁYNĘŁO dn......

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Przypominamy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie podręczników w ramach programu WYPRAWKA SZKOLNA. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 września

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 19 maja 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WASILKOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla

Bardziej szczegółowo

(miejscowość) 3. Data i miejsce urodzenia. 4. Imiona rodziców. 5. Adres zamieszkania, ul...

(miejscowość) 3. Data i miejsce urodzenia. 4. Imiona rodziców. 5. Adres zamieszkania, ul... Nr sprawy BOI.8127-./ /2010. dnia. (miejscowość) (data) Burmistrz Gminy i Miasta ul. Armii Polskiej 30 76-004 Sianów WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/43/15 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej Na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO JEDNORAZOWEJ ZAPOMOGI Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO

WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIŁKU RODZINNEGO WZÓR Załączniki do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia2004 r (poz:) Załącznik nr 1 Nazwa podmiotu realizującego świadczenia rodzinne : Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ...

..., dnia.. 1. Nazwa wnioskodawcy:. ... 2. Adres siedziby i miejsce prowadzenia działalności:... ... ... (pieczątka wnioskodawcy)..., dnia.. POWIATOWY URZĄD PRACY w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Załącznik nr 1 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU 1. Informacje o uczestniku: DANE OSOBOWE: Nazwisko Data urodzenia Dowód osobisty (seria i numer) Imię Miejsce urodzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko

Regulamin. w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko Załącznik do uchwały Nr 39/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku, z dnia 29 maja 2009 roku Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miastko I

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie zasiłku dla opiekuna: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA przysługującego na podstawie z ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/303/2013 RADY GMINY JUCHNOWIEC KOŚCIELNY z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Bardziej szczegółowo

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU

NOWY KOMPONENT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim informuje, że wnioski i termin ich składania do dyrektorów szkół zostaną podane po 18 sierpnia 2014 r. PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Załącznik nr 1 Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Część I 1. Dane osoby ubiegającej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4380. UCHWAŁA Nr VIII / 57 / 2015 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r.

Kraków, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4380. UCHWAŁA Nr VIII / 57 / 2015 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 4380 UCHWAŁA Nr VIII / 57 / 2015 RADY GMINY RACIECHOWICE z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna 2015 Wyprawka szkolna 2015 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIELANIA POMOCY FINANSOWEJ UCZNIOM NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU POMOCY UCZNIOM W 2015

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 28 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 października 2015 r. Poz. 1747 UCHWAŁA NR XI/81/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 36/VIII/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 36/VIII/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 Wyprawka szkolna 2015/16 Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ...

I Dane wnioskodawcy (osoby bezrobotnej) 1. Imię i nazwisko:... 2. PESEL, a w przypadku cudzoziemca nr dokumentu potwierdzającego tożsamość: ... Augustów, dn.... Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie WNIOSEK o przyznanie bonu na zasiedlenie osobie bezrobotnej do 30 roku życia Na podstawie art. 66n ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

I. Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową: WYPRAWKA SZKOLNA ROK SZKOLNY 2015/2016 Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) uczniów szkół podstawowych i gimnazjum 1. Wniosek należy

Bardziej szczegółowo

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się

Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się ... data wpływu kompletnego wniosku (dzień, miesiąc, rok)... pieczęć jednostki rozpatrującej wniosek Wniosek dofinansowanie* /sfinansowanie* zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. (poz. 2229) Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014

FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 Załącznik nr 3 do Regulaminu FUNDUSZ STYPENDIALNY IKEA FAMILY, ROK SZKOLNY 2013/2014 WNIOSEK o przyznanie stypendium Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie poniższego formularza, a następnie o przekazanie

Bardziej szczegółowo

Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce

Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce Ruszył program stypendialny dla dzieci z osiągnięciami w nauce Proszę zapoznać się z ofertą i potwierdzić (szkole, wychowawcy, pedagogowi), czy jesteście Państwo zainteresowani zgłoszeniem Państwa dziecka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE. z dnia 23 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/236/2013 RADY GMINY RADZIEJOWICE w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Radziejowice. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu ul. Olimpijska 1 Głubczyce telef. 485 31 31

Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu ul. Olimpijska 1 Głubczyce telef. 485 31 31 Zarząd Oświaty, Kultury i Sportu ul. Olimpijska 1 Głubczyce telef. 485 31 31 1. Nadawanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, nauczycielowi kontraktowemu 2. Wniosek o wszczęcie postępowania

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK

WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK WYPRAWKA SZKOLNA - 2015 ROK PODSTAWA PRAWNA 1) art. 90 u. ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.); 2) Uchwała Rady Ministrów z dnia 23

Bardziej szczegółowo