REGULAMIN KONKURSU OFERT NEEDAPP POZNAŃ. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU OFERT NEEDAPP POZNAŃ. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU OFERT NEEDAPP POZNAŃ 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest ECDF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-141) przy ul. Promienistej 83, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP , kapitał zakładowy: zł (dalej jako Organizator ). 2. Konkurs organizowany jest przy udziale: Patrona Wydarzenia Miasto Poznań którego marka firmuje nazwę Konkursu, który współuczestniczy w wyborze najlepszego Projektu Konkursu i jest jednocześnie ostatecznym odbiorcą Aplikacji, której Konkurs dotyczy. 3. Konkurs jest adresowany do przedsiębiorców (w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. - tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm. dalej jako przedsiębiorca ) zajmujących się pisaniem Oprogramowania i zaproszonych przez Organizatora do udziału w Konkursie. 4. Celem Konkursu jest wybór najlepszego Projektu - nawiązującego do motywu przewodniego: Partycypacja społeczna - i tym samym wykonawcy Aplikacji na zamówienie Organizatora, której ostatecznym odbiorcą będzie Patron Wydarzenia. 5. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą jak i inne terminy zawarte i wykorzystane w Regulaminie mają przede wszystkim znaczenie przypisane im poniżej, w tym w tekście oraz w Definicjach (Załączniku nr 1 do Regulaminu). 6. Wyrażenia lub zwroty niezdefiniowane w Regulaminie lub załącznikach do Regulaminu będą mieć znaczenie przypisywane im przez prawo, a przy braku takiej definicji powinny być rozumiane zgodnie ze znaczeniami obowiązującymi w branży prawniczej. 2 Zgłoszenia do udziału w Konkursie Warunkiem udziału w Konkursie, jest złożenie przez Podmiot zgłaszający, w terminie do dnia oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu, oraz zgłoszenie do dnia listy imion i nazwisk członków zgłaszanego Zespołu, drogą mailową na adres W konkursie może wziąć udział nie więcej, niż dziesięć Podmiotów zgłaszających. W przypadku gdy we wskazanym terminie do konkursu zgłosi się mniej niż 10 Zespołów, Organizator może przyjąć zgłoszenie Zespołu po dniu jednak nie później niż przed rozpoczęciem pierwszego etapu Konkursu. 3 Etap pierwszy Design Thinking Jam 1. Pierwszy etap Konkursu rozpocznie się dnia o godzinie 9.00 w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu. 2. W pierwszym etapie Konkursu mogą wziąć udział oddelegowani przedstawiciele Zespołów oraz ochotnicy wyłonieni w ramach otwartej rekrutacji przeprowadzonej przez Organizatora, którzy pracując w grupach utworzonych przez moderatora wskazanego przez Organizatora, wspólnie opracują - przy udziale moderatora odpowiadające celowi określonemu w 1 ust. 4 Regulaminu, pomysły na kierunki w jakich powinny iść Projekty, które Zespoły będą opracowywać w trakcie drugiego etapu Konkursu.

2 3. Wszyscy delegowani przedstawiciele Zespołów oraz ochotnicy wyłonieni w ramach otwartej rekrutacji przeprowadzonej przez Organizatora, podzieleni zostaną przez moderatora na 5 grup, z których każda opracuje własny pomysł. 4. Przedstawiciel Zespołu, o którym mowa w 3 ust. 2 nie musi brać udziału w drugim etapie Konkursu. 5. Udział przedstawiciela Zespołu w pierwszym etapie konkursu nie jest obowiązkowy. 6. W ramach Design Thinking pracownik UMP przedstawi możliwości wykorzystania miejskiego API, które może być wykorzystane przez uczestników do projektowania aplikacji. 4 Etap drugi - Hackathon 1. Drugi etap polega na opracowywaniu przez Zespoły Projektów (każdy Zespół opracowuje jeden Projekt) odpowiadających pomysłom i kierunkom omówionym i wybranym za najlepsze w pierwszym etapie Konkursu. Każdy zespół opracowuje Projekt zgodnie z dowolnym kierunkiem wypracowanym podczas etapu pierwszego, ze szczególnym naciskiem na zgodność z motywem przewodnim: Partycypacja społeczna. 2. Drugi etap Konkursu odbywać się będzie w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu i rozpocznie się dnia o godzinie (nie wcześniej jednak niż po zakończeniu pierwszego etapu Konkursu) i zakończy się dnia o godzinie kiedy to Zespoły winny złożyć Jury opracowane przez siebie Projekty. 3. Projekty powinny spełniać następujące warunki: a. muszą być przystosowane do platformy ios lub Android; b. muszą nawiązywać do kierunków wyznaczonych podczas pierwszego etapu Konkursu; 4. Złożenie Projektu do oceny Jury traktowane będzie jako złożenie oferty wykonania Aplikacji na podstawie tego Projektu. 5. Zespoły przedstawiając projekty zobowiązane są przedstawić taki zakres projektu jaki są zdecydowani zrealizować za kwotę będącą wartością umowy o dzieło wskazaną w Regulaminie. 5 Wybór najlepszego projektu 1. Projekty będą oceniane przez Jury. 2. Jury wybierze jeden najlepszy Projekt, kierując się następującymi kryteriami: a. zgodność z kierunkami wypracowanymi podczas etapu pierwszego, w tym w szczególności zgodność z motywem przewodnim: Partycypacja społeczna b. oryginalność pomysłu, c. funkcjonalność, d. wpływ na użytkowników, e. stopień integracji ze stroną (wykorzystanie API) spełnienie tego kryterium będzie dodatkowo punktowane przez Jury. 3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Organizatora dnia o godzinie Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 6 Wykonanie Aplikacji 1. Wybór najlepszego Projektu przez Jury Konkursu będzie traktowany jako wybór - przez Patrona Wydarzenia - oferty Podmiotu zgłaszającego, którego Zespół złożył w Konkursie Projekt wybrany przez Jury za najlepszy. 2. Podmiot zgłaszający, którego oferta została wybrana zobowiązuje się do zawarcia z Organizatorem umowy o dzieło na wykonanie aplikacji mobilnej, której projekt został wybrany przez Jury Wydarzenia jako najlepszy, w terminie do dnia Wartość umowy o dzieło, o której mowa w 6 ust. 2 Regulaminu jest stała i wynosi ,00 PLN netto.

3 4. Czas realizacji Aplikacji wynosi 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy o dzieło o której mowa w 6 ust. 2 Regulaminu. 5. Zwycięska Aplikacja zostanie udostępniona przez Podmiot zgłaszający na zasadach open source w Apple Store (ios) lub Google Store (Android). 7 Postanowienia końcowe 1. Podmiot zgłaszający, który złożył Oświadczenie, może odstąpić od udziału w Konkursie poprzez przesłanie rezygnacji na adres jednakże nie później niż do dnia W razie wystąpienia ważnych, nieprzewidzianych okoliczności, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, przerwania, lub przedłużenia czasu trwania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje o tym Podmioty zgłaszające drogą mailową, a każdy z Podmiotów zgłaszających będzie mógł wówczas odstąpić od udziału w Konkursie. 3. Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora, a także na Stronie internetowej oraz w trakcie Konkursu w miejscu jego przeprowadzenia. 4. Regulamin podlega prawu polskiemu. W razie wystąpienia sporu w związku z Konkursem, Organizator oraz Podmioty zgłaszające zobowiązane są dążyć do polubownego rozwiązania sporu. W razie bezskutecznej próby polubownego rozwiązania sporu, może on zostać poddany rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd w Poznaniu.

4 Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu ofert NeedApp POZNAŃ Definicje a. Aplikacja Oprogramowanie zgodne ze specyfikacją Projektu (wybranego przez Jury jako najlepszy) przedstawioną w ramach Konkursu do oceny Jury (według kryteriów określonych w 5 ust. 2 Regulaminu); b. Jury osoby wskazane przez Patrona Wydarzenia, które w ramach Konkursu dokonają wyboru najlepszego Projektu; c. Konkurs konkurs ofert NeedApp POZNAŃ, przeprowadzany na podstawie Regulaminu; d. Oświadczenie pisemne oświadczenie (którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu) którego złożenie, na zasadach określonych w 2 Regulaminu, warunkuje udział w Konkursie Podmiotu zgłaszającego oraz zgłaszanego przez niego Zespołu; e. Projekt projekt Aplikacji wykonywany przez Zespoły w trakcie trwania Konkursu, utrwalony w postaci prezentacji multimedialnej i prototypu; f. Podmiot zgłaszający zaproszony przez Organizatora do udziału w Konkursie przedsiębiorca, który po akceptacji Regulaminu (w tym złożeniu Oświadczenia), uprawniony jest do zgłoszenia Zespołu do udziału w Konkursie; g. Regulamin niniejszy regulamin Konkursu; h. Zespół dwuosobowa, trzyosobowa lub czteroosobowa grupa osób, wskazanych przez Podmiot zgłaszający do udziału w jego imieniu i jego reprezentowania w Konkursie;

5 Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu ofert NeedApp POZNAŃ Oświadczenie Podmiotu zgłaszającego Zespół do Konkursu ofert NeedApp POZNAŃ W związku ze zgłoszeniem Zespołu do Konkursu ofert NeedApp POZNAŃ, działając w imieniu i na rzecz... [podaj pełną nazwę Podmiotu zgłaszającego], niniejszym oświadczam co następuje: zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i bezwarunkowo akceptuję jego treść, zobowiązuję się do wzięcia udziału w Konkursie, w przypadku wyboru przez Jury Konkursu jako najlepszy Projekt opracowany przez Zespół który zgłaszam do Konkursu, zobowiązuje się potwierdzić na piśmie do dnia r. umowę o dzieło na wykonanie Aplikacji z Organizatorem biorąc udział w Konkursie objętym Regulaminem, działam w charakterze przedsiębiorcy należycie zorganizowanego i skutecznie istniejącego w zgodzie z prawem swojej siedziby, mam zaplecze, personel i wiedzę wystarczającą do co najmniej należytego wykonania wszystkich swoich zobowiązań wynikających z Regulaminu oraz niniejszego oświadczenia w terminie i w sposób tożsamy z najwyższymi profesjonalnymi standardami obowiązującymi w działalności właściwej dla obowiązków tamże określonych. Data Podpis

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin HAPTICATHONU (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się wydarzenie pod nazwą Hapticathon w ramach którego prowadzony będzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net

Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Regulamin korzystania z serwisu www.tellvet.net Art.1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne korzystania z Serwisu www.tellvet.net oraz dokonywania w nim Zamówień.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o.

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE SPRZEDAŻY 100 % UDZIAŁÓW Waryński Trade Sp. z o.o. 1 DEFINICJE 1. Biuro Korporacyjno-Prawne Biuro Korporacyjno-Prawne w strukturze organizacyjnej Waryński, 2. Komisja komisja

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku)

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW NA ODLEGŁOŚĆ (obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 roku) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad i trybu zawierania umów na odległość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI Bezpieczny start na Forex 2 (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 marca 2015 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie Bezpieczny start na Forex (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM"

REGULAMIN PROGRAMU DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM I. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU "DRAGONS DEN - JAK ZOSTAĆ MILIONEREM" 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady udziału w audycji "Dragons Den - jak zostać milionerem"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS

REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS REGULAMIN PROMOCJI COMPERIA BONUS 2 ORAZ KONKURSU LOKATA NA CZAS 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału uczestników, zwanych dalej Uczestnikami w promocji Comperia Bonus 2, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości

Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości Regulamin Serwisu Platforma Elektronicznej Księgowości 1. [OPIS SERWISU] 1. Serwis - tworzony, kontrolowany i obsługiwany przez Platformę Elektronicznej Księgowości - jest witryną internetową, poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku)

REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) REGULAMIN PROMOCJI 1000 PLN NA START dla NS Forex (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 28 czerwca 2013 roku) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Promocja o nazwie 1000 PLN NA START dla NS Forex

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje

REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA. Definicje REGULAMIN PROGRAMU POMOC WZAJEMNA Definicje Administrator 4Contract.pl Dawid Potapczuk z siedzibą 00-681 Warszawa, ul. Hoża 41 Lok. 26B, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych

Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych Ogłoszenie nr 629/W/15/Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings

Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings Regulamin Sklepu Internetowego Mobile Vikings 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu Internetowego Mobile Vikings. Regulamin

Bardziej szczegółowo