2. PRZEDMIOT, WARUNKI ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. PRZEDMIOT, WARUNKI ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Warunki przetargu otwartego określone przez ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, którego przedmiotem jest: Dostawa wełny mineralnej wysokotemperaturowej nr postępowania EKO/KL/D055/11 1. ZAMAWIAJĄCY ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o Elbląg ul. Elektryczna 20a tel.: ; fax: REGON: , NIP PRZEDMIOT, WARUNKI ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA 1) Przedmiot zamówienia obejmuje Dostawę wełny mineralnej wysokotemperaturowej do 700 C Wired Mat 105 w ilości: a) Maty o grubości 50 mm 130 m 2 ; b) Maty o grubości 100 mm 110 m 2. 2) Wraz z asortymentem określonym w punkcie 1 powyżej Wykonawca dostarczy oświadczenie o posiadanych przez produkt: a) Numerze aprobaty technicznej; b) Krajowej Deklaracji Zgodności; c) Ateście Higienicznym; 3) Termin wykonania zamówienia: 15 lipca 2011 r. 4) Warunki płatności: przelew 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. 3. OFERTA 1) Ofertę uważać się będzie za kompletną, jeżeli będzie ona obejmować pełen zakres przedmiotu zamówienia wraz z warunkami dodatkowymi oraz terminem wykonania zamówienia. 2) Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszych Warunków przetargu. 3) Oferta musi zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy. W przypadku, gdy oferta podpisywana jest przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo, w oryginale albo kopii poświadczonej notarialnie. Zasady te stosuje się odpowiednio do innych pism składanych przez Oferenta. Oferta musi zostać podpisana poprzez złożenie podpisu i pieczątki służbowej. 4) Ofertę składa się w języku polskim. 5) Treść oferty musi odpowiadać treści Warunków przetargu. 6) Zaoferowanie przedmiotu zamówienia sprzecznego z powyższymi warunkami skutkować będzie odrzuceniem oferty. 7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4. SPOSÓB OKREŚLENIA CENY W OFERCIE 1) Cena podana przez Wykonawcę winna zawierać w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jest stała i w żadnym przypadku nie podlega zmianie z jakiegokolwiek powodu; ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050) jest całkowita wartość jaka zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniająca wszelkie narzuty 2) Cena brutto ustalona w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1) przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy jako ryczałtowa i nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 3) Cena podana w ofercie musi być określona cyfrą i słownie, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zawierać wyszczególnioną kwotę i stawkę podatku VAT. 4) Prawidłowe ustalenie stawki i kwoty podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonego podatku VAT. 5) Jednostkowe ceny netto muszą być podane w PLN. 6) Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 7) Zamawiający nie przewiduje dokonywania przedpłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.

2 5. TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY 1) Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 17 czerwca 2011 r., do godz Ofertę należy złożyć w kancelarii ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o., ul. Elektryczna 20a, pokój nr 19 albo przesłać na adres siedziby Zamawiającego. W drugim przypadku oferta będzie uznana za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert. 2) Ofertę należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, ze wskazaniem: Dostawa wełny mineralnej wysokotemperaturowej. Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert. Postępowanie nr EKO/KL/D055/11. Koperta wewnętrzna winna być dodatkowo opieczętowana i zaopatrzona w nazwę i adres Wykonawcy. 3) W przypadku niewłaściwego oznaczenia ofert, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej przedwczesne otwarcie. 4) Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści ofert po upływie terminu składania ofert. 6. ZMIANA I COFNIĘCIE OFERTY 1) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert dokonać zmiany oferty. Zmiany oferty dokonuje się na tych samych zasadach jak złożenie oferty, z wyraźnym zaznaczeniem w tytule oferty (formularza ofertowego), że jest to zmiana oferty. 2) Wykonawca może cofnąć złożoną przez siebie ofertę. Cofnięcie oferty jest skuteczne, jeżeli oświadczenie w tym przedmiocie wpłynie do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 3) W celu wycofania oferty należy złożyć odpowiednie, pisemne oświadczenie. 4) Oferty wycofane zostaną zwrócone Wykonawcom obecnym podczas otwarcia ofert, a nieobecnym po tym terminie odesłane pocztą. 7. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1) Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres trzydziestu (30) dni kalendarzowych licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 2) Przed upływem terminu związania złożoną ofertą Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o przedłużenie tego terminu na czas oznaczony. Na pytanie Zamawiającego Wykonawca udziela pisemnej odpowiedzi. 3) Zmiana okresu ważności oferty nie daje prawa do zmiany żadnego z dokumentów przetargowych, a w szczególności ceny oferty. 8. WARUNKI UCZESTNICTWA W POSTĘPOWANIU 1) W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w przetargu, którzy: a) złożą ofertę w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu; b) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; f) podadzą w jakiej formie wniesione zostanie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Potwierdzenia spełnienia warunków b), c), d) i f) Wykonawca dokona poprzez złożenie oświadczeń na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Warunków przetargu zamkniętego w ENERGA Kogeneracja sp. z o.o. 2) W przetargu nie mogą wziąć udziału jako wykonawcy członkowie Zarządu i pracownicy Zamawiającego oraz ich małżonkowie, rodzeństwo i krewni w linii prostej, a także podmioty, w których wyżej wymienione osoby zajmują stanowiska kierownicze. 3) Postępowanie przetargowe prowadzone jest w języku polskim. 9. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące Wykonawców stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3 2) W przypadku, gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu przetargowym i do zawarcia umowy. Pełnomocnictwo i umowę regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę należy dołączyć do oferty. 10. WYMAGANE DOKUMENTY 1) Wykonawca wraz ze złożoną ofertą powinien złożyć odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku podmiotów, których siedziba znajduje się poza terytorium RP, dokument im odpowiadający. Dokumenty, o których mowa, powinny być złożone w oryginale albo w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcy. 2) Dokumenty, o których mowa w ust. 1 muszą zachowywać ważność co najmniej przez miesięczny okres związania ofertą następujący po otwarciu ofert. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski. 4) Oryginały lub poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałami kopie dokumentów stwierdzających, że osoby podpisujące ofertę i umowę posiadają uprawnienia do składania majątkowych oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 5) Oryginał lub poświadczona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie. 6) W przypadku spółki z o.o., gdy wartość umowy brutto przekroczy dwukrotną wysokość kapitału zakładowego odpis odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki; jeżeli umowa Spółki dopuszcza podejmowanie zobowiązań o wysokości przekraczającej wartość kapitału zakładowego bez względu na jego wysokość i nie jest to ujęte w rejestrze sądowym, odpis aktu notarialnego wprowadzającego ten zapis do umowy spółki. 7) Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przynajmniej trzech usług, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 8) Pełnomocnictwo, jeśli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Za poświadczone za zgodność przesłane kserokopie lub odpisy będziemy uznawali podpisane przez przedsiębiorcę, osobę umocowaną do reprezentowania przedsiębiorcy, radcę prawnego albo adwokata działającego na rzecz przedsiębiorcy. 11. SPOSÓB SKŁADANIA PISM W TOKU POSTĘPOWANIA 1) Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wyjaśnienia, wnioski i inne pisma składane przez Zamawiającego i Wykonawcę powinny mieć formę pisemną. 2) Pisma przekazane za pomocą poczty elektronicznej lub telefaksu (z wyjątkiem oferty, która powinna złożona w sposób określony w pkt. 5 uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. 3) W przypadku przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 12. WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU 1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Warunków przetargu. Zamawiający, jeżeli wniosek wpłynął nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, zobowiązany jest udzielić niezwłocznej odpowiedzi. Zamawiający, jeżeli uzna to za stosowne, może także treść wyjaśnień przekazać pozostałym Wykonawcom. 2) Uprawnionym do porozumiewania się z Oferentami w sprawie udzielania wyjaśnień dotyczących treści Warunków przetargu jest: Sławomir Kałabun telefon , kom godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od 7.00 do ODWOŁANIE I ZMIANA WARUNKÓW PRZETARGU 1) Przetarg może zostać odwołany w każdej chwili bez podania przyczyny.

4 2) Warunki przetargu mogą być zmienione. W przypadku zmiany Warunków przetargu Zamawiający wydłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego na przygotowanie i złożenie oferty na nowych warunkach. 3) Informację o odwołaniu, a także o zmianie Warunków przetargu Zamawiający niezwłocznie przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty jak również ogłosi je w taki sam sposób jak został ogłoszony przetarg. 4) W przypadku odwołania przetargu Zamawiający zwraca niezwłocznie Wykonawcom złożone oferty w części, której to dotyczy. 14. PRZEZNACZENIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA DODATKOWYCH ŚRODKÓW Jeżeli na skutek przeprowadzenia postępowania przetargowego wartość najkorzystniejszych nieodrzuconych ofert przekraczać będzie kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający może postanowić o przeznaczeniu na sfinansowanie zamówienia dodatkowych środków. 15. OTWARCIE OFERT 1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., do godz w siedzibie Zamawiającego budynek Wydziału Nawęglania i Logistyki pokój nr 7. 2) Otwarcie ofert jest jawne dla Wykonawców. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poda kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Podczas otwarcia ofert podawane są nazwy (firmy) Wykonawców oraz ich adresy, a także informacje dotyczące ceny ofert. 5) Po dokonaniu otwarcia ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej informuje obecnych Wykonawców o dalszych działaniach, które zostaną podjęte przez Zamawiającego w postępowaniu przetargowym. 6) Oferty, które wpłynęły po upływie terminu do składania ofert Zamawiający zwróci Wykonawcom bez ich otwierania. 7) Na pisemny wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający przekaże mu niezwłocznie informacje ogłoszone podczas otwarcia ofert. Wykonawca może żądać, aby informacje te zostały mu przekazane pocztą elektroniczną lub telefaksem. 16. ODRZUCENIE OFERTY Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 1) Jej treść nie odpowiada treści Warunków przetargu. 2) Nie załączono do niej wszystkich dokumentów wymaganych w niniejszych Warunkach przetargu. 3) Jej treść stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 17. KRYTERIUM OCENY OFERT I SPOSÓB WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ZADANIA 1) Ocenie i porównaniu poddane zostaną oferty nie podlegające odrzuceniu. 2) Przy ocenie oferty pod uwagę brana będzie cena netto oferty. 3) Ilość punktów za cenę netto oferty (P c ) obliczana będzie na podstawie wzoru: P c C C n b 100 gdzie: P c punkty otrzymane C n najniższa cena netto spośród złożonych ofert C b cena netto ocenianej oferty 4) Wartość kryterium P c będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 18. WYBÓR NAKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wymogi Zamawiającego, a złożona przez niego oferta będzie najkorzystniejsza na podstawie kryterium określonym w 17 Warunków. 19. ZAWIADOMIENIE O WYNIKU PRZETARGU

5 1) O wyniku przetargu zawiadamia się niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 2) Zawiadomienie zawiera wskazanie Wykonawcy, którego oferta została wybrana oraz ocenę punktową tej oferty albo informację o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru oferty, a także wskazanie Wykonawców, których oferty zostały odrzucone i powodów ich odrzucenia. 3) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert Zamawiający zamieści informacje, określone w p.1 i p.2 na swojej stronie internetowej. 20. ODWOŁANIE OD WYNIKU PRZETARGU 1) Wykonawcom, którzy złożyli oferty przysługuje odwołanie od wyniku przetargu, jeżeli ich interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad określonych w Warunkach przetargu lub przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 2) Odwołanie wraz z uzasadnieniem należy wnieść do Zarządu Zamawiającego za pośrednictwem Wydziału Logistyki (jednostki organizacyjnej Zamawiającego) w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyniku przetargu. 3) Wniesienie odwołania wstrzymuje bieg postępowania przetargowego do czasu rozpoznania odwołania. 4) Kierownik Wydziału Logistyki odrzuca odwołanie wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną, a także odwołanie nie zawierające uzasadnienia. 5) Zarząd Zamawiającego rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia. 6) Rozstrzygnięcie odwołania następuje poprzez jego oddalenie i utrzymanie wyniku przetargu w mocy lub uwzględnienie odwołania i dokonanie ponownej oceny wyniku przetargu. 7) Od rozstrzygnięcia odwołania nie przysługuje dalsze odwołanie. 8) W przypadku, gdy rozstrzygnięcie odwołania nie powoduje zmiany wyniku przetargu, o rozstrzygnięciu zawiadamia się wyłącznie tych Wykonawców, którzy wnieśli odwołanie. W innym przypadku zawiadamia się wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Zawiadomienia dokonuje się niezwłocznie po rozpatrzeniu odwołania. 21. PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO. JAWNOŚĆ PROTOKOŁU I OFERT 1) Z przebiegu prac Komisji Przetargowej w zakresie otwarcia ofert, ich badania i oceny oraz wyniku przetargu sporządza się protokół. 2) Protokół wraz z załącznikami oraz oferty są jawne dla Wykonawców od dnia następnego po ich zatwierdzeniu przez Zarząd ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. w Elblągu. 22. ZAWARCIE UMOWY 1) Treść umowy sporządzonej w wyniku przeprowadzonego przetargu powinna być zgodna z treścią wybranej oferty. 2) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta dla danego zadania została wybrana o terminie i miejscu realizacji umowy. 3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w sprawie wykonania umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą, z zastrzeżeniem ust. 5). 4) Realizacja zamówienia może być wykonana po upływie terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi zgodę na wykonanie zamówienia w terminie późniejszym niż termin związania ofertą, na warunkach określonych w złożonej ofercie. 5) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie się uchylać od realizacji przedmiotu zamówienia, Zamawiający jest uprawniony wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 23. ZMIANA UMOWY Umowa może być zmieniona w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 24. ROZLICZENIA I TERMINY PŁATNOŚCI 1) Wynagrodzenie za przedmiot umowy będzie wypłacony jednorazowo, po stwierdzeniu wykonania przedmiotu zamówienia i przedłożeniu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 2) Termin płatności faktury ustala się na 30 dni od daty doręczenia jej Zamawiającemu.

6 3) Warunkiem zapłaty jest dostarczenie prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentów podpisanym bez zastrzeżeń Protokołem odbioru. 4) Należność za wykonany przedmiotu zamówienia zostanie uiszczona przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 5) Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 25. KOSZTY POSTĘPOWANIA Oferent pokrywa we własnym zakresie koszty związane z przygotowaniem oferty i jego udziałem w postępowaniu. 26. ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW PRZETARGU W ENERGA KOGENERACJA SPÓŁKA Z O.O. a) Załącznik nr 1 Formularz ofertowy b) Załącznik nr 2 Oświadczenie d) Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowne

7 Załącznik nr 1 Formularz oferty OFERTA dla ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o., Elbląg, ul. Elektryczna 20a, na dostawę wełny mineralnej wysokotemperaturowej Nazwa oferenta:... Adres:... Regon:... NIP:... Telefon:... Fax:... Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami Warunków przetargu zamkniętego według następującej ceny: 1. Oferuję (my) wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto (z VAT)...zł w tym VAT:... %, tj.... zł tj. za cenę netto... zł Oświadczamy, że: - zapoznaliśmy się z Warunkami przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zapisami, - uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, - akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w pkt. 2 Warunków przetargu (opis przedmiotu zamówienia) i zobowiązujemy się do ich uwzględnienia w przypadku wybrania naszej oferty przez Zamawiającego, - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr... niniejsza oferta i wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. - zobowiązuję się (-emy się) do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: do. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Warunkach przetargu zamkniętego, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. 2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: Tel.... Fax.... inne Niniejszą ofertę składamy na... kolejno ponumerowanych stronach. Wykaz załączników stanowiących integralną część oferty: 1/ (miejscowość, data) (pieczątka, czytelny podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania)

8 Załącznik nr 2 Oświadczenie OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu na dostawę wełny mineralnej wysokotemperaturowej oświadczam(y), że: 1. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia o których jest mowa w Warunkach przetargu; 2. znajduję (my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 3. nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie zapisów zawartych w Warunkach przetargu; 4. zapoznaliśmy się z Warunkami przetargu i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uznajemy się za związanych określonymi w nich zapisami; 5. uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej otwarcia; 6. akceptujemy warunki realizacji zamówienia określone w pkt. 2 Warunków przetargu (opis przedmiotu zamówienia) i zobowiązujemy się do ich uwzględnienia w przypadku wybrania naszej oferty przez Zamawiającego; 7. za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr... niniejsza oferta i wszystkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 8. wykonując przedmiot umowy nie naruszymy praw osób trzecich; 9. wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem zamówienia na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony nie zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości bez pisemnej zgody drugiej strony. PODPIS(Y) (miejscowość, data) (pieczątka, czytelny podpis oferenta lub osoby upoważnionej do reprezentowania) 8

9 Załącznik nr 3 Istotne postanowienia umowne Niniejsza Umowa została zawarta w Elblągu, w dniu roku pomiędzy: ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, Elbląg, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , prowadzonego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON o kapitale zakładowym ,- zł, którą reprezentuje: 1.. zwanym dalej Zamawiającym a...., którą w niniejszej umowie reprezentuje: 1... łącznie zwanych dalej Stronami, zaś z osobna Stroną 9 zwanym dalej Dostawcą W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu zamkniętego, Strony zawierają umowę i zgodnie postanawiają, co następuje: 1 Przedmiotem Umowy jest dostawa wełny mineralnej wysokotemperaturowej do 700 C Wired Mat 105 w ilości: 1. Maty o grubości 50 mm 130 m 2 ; 2. Maty o grubości 100 mm 110 m 2. W dalszej części Umowy zwana Dostawą. 2 Dostawa zrealizowana zostanie do dnia Dostawa zrealizowana zostanie franco Magazyn Główny Zamawiającego. 2. Po wykonaniu Dostawy Strony podpiszą Protokół Odbioru Dostawy (POD). 3. POD uprawnione są podpisać osoby wskazane w 5 Umowy. 4. Zamawiający odmówi podpisania POD bez zastrzeżeń, gdy Dostawa nie będzie spełniać wszystkich warunków i cech określonych w Podpisany bez zastrzeżeń POD stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT Za prawidłowo zrealizowaną Dostawę, Zamawiający zapłaci Dostawcy kwotę netto.. zł (słownie netto: ), powiększoną o należny podatek VAT. 2. Termin płatności wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowaną Dostawę wynosi..dni. 3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze VAT z zastrzeżeniem zapisu w 3 ust. 5 powyżej. 4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5 Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 1. Ze strony Zamawiającego:, tel. 2. Ze strony Dostawcy:, tel.. 6 Strony zastrzegają sobie prawo do naliczenia następujących kar umownych: 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu:

10 a. 0,5 % kwoty określonej w 4. ust 1 za każdy dzień opóźnienia w przypadku terminu określonego w 2; b. 20 % kwoty określonej w 4. ust. 1 za odstąpienie od umowy wynikłe z winy Dostawcy. 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy: a. 20% kwoty określonej w 4. ust. 1 za odstąpienie od umowy wynikłe z winy Zamawiającego. 7 Dostawca wraz określonym w 1 asortymentem dostarczy: 1. Aprobatę techniczną; 2. Certyfikat zgodności; 3. Atest higieniczny Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy: a) Dostawca przekroczy termin realizacji Dostawy określony w 2. o 14 dni z przyczyn leżących po Jego stronie; b) przeciwko Dostawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne, naprawcze lub upadłościowe, zostanie wszczęta procedura likwidacyjna; c) Dostawca powierzył realizację Dostawy bądź jej części podwykonawcy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego; 2. Prawo odstąpienia od Umowy według zasad określonych powyżej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie pod rygorem nieważności. 3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w sytuacji opisanej w ust 3, Dostawcy nie przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonanie Usługi, bądź niewykonanie jej części. 5. Powyższe prawo odstąpienia od Umowy Strony mogą wykonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia bądź powzięcia przez nich wiadomości o wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną odstąpienia Strony zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru telefonu. 2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.1, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej Umowie uważa się za skutecznie doręczone. 3. Spory między stronami w zakresie realizacji Umowy rozstrzygane będą polubownie lub przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego. 4. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić na piśmie, w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. Zamawiający Dostawca 10

OPIS PRZEDMIOTU, WARUNKÓW ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU, WARUNKÓW ORAZ ZAKRESU ZAMÓWIENIA Warunki przetargu przeprowadzanego w trybie przetargu zamkniętego określone przez ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, którego przedmiotem jest: Dostawa 4 sztuk wyłączników próżniowych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego o wartości poniżej kwoty o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.11 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1) Nazwę (firma) oraz adres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2007 r., Dz.U. Nr 223, poz. 1655, oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego

Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników. Polskiego Związku Zapaśniczego Przetarg pisemny na zakup strojów sportowych dla zawodników Polskiego Związku Zapaśniczego I. Opis przedmiotu przetargu. Polski Związek Zapaśniczy - Organizator przetargu ogłasza pisemny przetarg na zakup

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT, WARUNKI ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

2. PRZEDMIOT, WARUNKI ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA Warunki przetargu otwartego określone przez ENERGA Kogeneracja Spółka z o.o. z siedzibą w Elblągu, którego przedmiotem jest: Projekt techniczny zabudowy wymiennika ciepła parawoda nr postępowania EKO/KL/U063/11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot Zamówienia Zamawiający: Zespół Szkół nr 1 im. Karola Adamieckiego w Sanoku ul. Jana III Sobieskiego 23 38-500 Sanok ZS1-0120/49/09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przedmiot Zamówienia Wymiana okien w budynku

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wodociągi Miejskie Bytów Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 1 77-100 Bytów Tel./fax 59 822-22-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki kołowej rok produkcji 2015r.

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2. UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: UMOWA Nr ATZ_..._..._201 _EL_..._201 zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, z siedzibą przy ul. Żwirki i Wigury 61,02-091 Warszawa, posiadającym REGON:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ TRZECH KOMPUTERÓW Zatwierdza (podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR DOSTAWCY WODY MINERALNEJ DO PROJEKTU LEŚNA AKADEMIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY Nr 7/2016 Zadanie współfinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki I. ORGANIZATOR PRZETARGU/ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR

Załącznik nr 9 do siwz ZP/37/2014/RARR ZP/37/2014/RARR Załącznik nr 9 do siwz Wzór umowy Umowa nr Zawarta w dniu...2014 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów wpisaną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

ZP-URB URBIS Sp. z o. o.

ZP-URB URBIS Sp. z o. o. załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA (projekt) zawarta w... w dniu... pomiędzy: URBIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą:

Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie Tarnów ul. Waryńskiego 9. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania pod nazwą: przetarg poniżej 30 000euro Nasz znak: DE/30P/7/2017 16.08.2017r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla zadania

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO

DOSTAWA WĘGLA KAMIENNEGO I MIAŁU WĘGLA KAMIENNEGO Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-100 Węgrów Telefon: (025) 792-23-11 Faks: (025) 792-23-11 Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY BIAŁEK WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Przychodnia Specjalistyczna w Olsztynie 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-75 fax : (089) 537-32-72 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO ELEKTROFOREZY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej

Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przetarg inny niż zamówienia publiczne Nasz znak: DE/WZ/ 2 /2018 29.01.2018r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Warunki zamówienia dla zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych Nr sprawy: 38/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108

Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul. Morska 108 Koszalin, 01.07.2015 r. ZS8-21.252.2015.EB Do Wykonawców Z A P Y T A N I E O F E R T O W E I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Miasto Koszalin Zespół Szkół nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Koszalinie ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) FJ 91 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Wykonanie i dostawa kosza załadunkowego służącego do wyżarzania blach w piecu kołpakowym zgodnie z załączoną dokumentacją w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM

OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM ZGOK 16/1/ZO/2011-JRP OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU OFERTOWYM Przedmiot zamówienia: Usługa wyceny nieruchomości na potrzeby ustanowienia hipoteki. I. ZAMAWIAJĄCY: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej

Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania parkietu w sali gimnastycznej Płock, 7.02.2014r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy: cyklinowania i lakierowania

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

ENERGA Elektrownie Ostrołęka SA Ostrołęka, ul. Elektryczna 5. SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: 07-401 Ostrołęka, ul. Elektryczna 5 tel: (prefix 29) 766 20 00 fax: (prefix 29) 769 11 45 e-mail: zeo@zeo.pl SPECYFIKACJA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018

Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 Załącznik nr 4 do ogłoszenia projekt umowy Sprawa: 01/P-10-30/2018 UMOWA W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika

Warszawa, dn. 5 października 2012 r. L. dz. MOS7-0710/407/12 Znak sprawy: MOS7/I/07/2012/rozpoznanie. wg rozdzielnika MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII Nr 7 ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 63 GIMNAZJUM Nr 162 04-351 Warszawa, ul. Osowska 81 tel. 22 516 98 20, fax 22 516 98 30 e-mail: mos7@mos7.edu.pl www.mos7.edu.pl L. dz.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o. o. we Włoszczowie, ul Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa; NIP 656-00-00-286; REGON 290889164; Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7.

3 Miejsce realizacji Miejscem realizacji przedmiotu niniejszej umowy jest: Straż miejska w Cieszynie, ul. Limanowskiego 7. Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR.../2010 - Projekt zawarta w dniu... 2010 r. pomiędzy Strażą Miejską, ul. Kochanowskiego 14, 43-400 Cieszyn, którą reprezentuje:... zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym"

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA Umowa nr TA /.. / 2015 Umowa zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego, pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie ofertowym

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie ofertowym I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia prowadzonego w trybie ofertowym 1. Przedmiotem zamówienia jest remont redlerów na koszu przyjęciowym II, III, IV w Krupcu. 3.2.

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR.

(PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. Załącznik nr 4 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA RAMOWA NR. zawarta dnia r. w Gliwicach pomiędzy : Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o. ul. Królewskiej Tamy 135 44-100 Gliwice, wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk

Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia r. pl. Zwycięstwa Słupsk Urząd Miejski w Słupsku Słupsk, dnia 29.09. 2017 r. pl. Zwycięstwa 3 76-200 Słupsk RZP.271.1.30.2017 Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E RT na opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice.

OFERTA. Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel... fax... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. OFERTA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nazwa dostawcy... Siedziba dostawcy... Nr tel.... fax.... składa ofertę dla: DRO CARITAS GORLICE, ul. M.KONOPNICKIEJ 21, 38-300 Gorlice. w postępowaniu prowadzonym w trybie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę materiałów biurowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę materiałów biurowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę materiałów biurowych ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NIP:

Bardziej szczegółowo

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI

VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFRERT, TERMIN ZWI Gdynia, dnia 14 maja 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na wywóz szlamu, jego utylizację oraz przeprowadzenie czyszczenia osadników i separatorów zlokalizowanych na terenie Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ

REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W OLECKU MAZURY GARBATE 19-400 Olecko, Plac Wolności 22 Tel./fax (087) 520 20 59; (087) 520 25 16 www.przystanek.pl rok@przystanek.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Nr ZP Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a Koniecpol

Nr ZP Koniecpol dnia r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a Koniecpol Nr ZP.271. 6. 2015 Koniecpol dnia 10. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Usługę dowozu i odwozu dzieci niepełnosprawnych z terenu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu

Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Spółka z o.o. w Żaganiu Umowa nr.. zawarta w dniu... w Żaganiu pomiędzy Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje Sp. z o.o., z siedzibą w Żaganiu przy ul. B. Chrobrego 44, NIP

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Załącznik nr 4 do Zasad Udzielania Zamówień do których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. Al. Solidarności 67

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DZP /2016

UMOWA NR DZP /2016 UMOWA NR DZP-362-64/2016 WZÓR W dniu...2016 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ węgla kamiennego. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE zapytania o cenę

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ węgla kamiennego. W POSTĘPOWANIU W TRYBIE zapytania o cenę 1 Wierzchucin Królewski, 03 stycznia 2018r. Szkoła Podstawowa im. kpt. ż. w. Tadeusza Ziółkowskiego 86-017 Wierzchucin Królewski 35 NIP: 554-295-42-53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach

UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach ZAŁĄCZNIK NR 5b do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Miastem Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-10-06-640, w imieniu którego łącznie działają: 1-2 - na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/34/09/2015 Katowice, dnia 2 października 2015r. ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 19,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11

WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 ASP-DAT-ZP- /2014 Załącznik nr 6 WZÓR UMOWY na dostawę sprzętu komputerowego do Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach -dotyczy zadania nr 1/2/5/6/7/9/10/11 zawarta w Katowicach dnia. roku pomiędzy: Akademią

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Zaproszenie do złożenia oferty. Bursa Szkolna Nr 1 26-600 Radom ul.kościuszki 5 tel.048 36-22-368 bursaradom@gmail.com Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 4, Wadowice NIP: , REGON:

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 4, Wadowice NIP: , REGON: Projekt umowy Załącznik nr 3 zawarta w dniu... w Wadowicach pomiędzy: Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach, ul. Karmelicka 5; 34-100 Wadowice; działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zalesiu ul. Warszawska 34, 21-512 Zalesie sekretariat@zalesie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA opracowana dla potrzeb udzielenia zamówienia publicznego pn. Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1

Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Umowa nr../2018- projekt dot. Zadanie 1 Zawarta w dniu.2018r. pomiędzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, z siedzibą przy ul. Kaszubskiej 9, NIP 6181857781, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV / W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV / W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 1 10-437 Olsztyn ul. Dworcowa 28 telefon : (089) 537-32-21 fax : (089) 537-32-22 Przychodnia Specjalistyczna W Olsztynie na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWĘ OPATRUNKÓW /CPV 33.14.11.00/

Bardziej szczegółowo

Kostrzyn nad Odrą, r.

Kostrzyn nad Odrą, r. Kostrzyn nad Odrą, 25.10.2016 r. Dotyczy: Z A P Y T A N I E O F E R T O W E Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą proszą o złożenie oferty w postępowaniu o wartości poniżej 30.000

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy DP Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWA NR DP

Numer sprawy DP Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWA NR DP Numer sprawy DP.2302.34.2018 Załącznik nr 2 PROJEKT UMOWA NR DP.2302..2018 zawarta w dniu.. 2018 roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w zamówieniu

Warunki udziału w zamówieniu znak sprawy : PO III G 230/86/15 Zał. nr 3 do zaproszenia Warunki udziału w zamówieniu I. Warunki udziału 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na dzień składania ofert, wykażą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 22/2012 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Projekt umowy - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Spółdzielnia Mieszkaniowa Akademicka Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Spółdzielnia Mieszkaniowa "Akademicka" 50-305 Wrocław, ul. Stefana Jaracza 48 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na : Konserwację i stałą obsługę w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech. SIWZ Sukcesywna dostawa węgla 1/7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech. Nazwa Zamawiającego: ZUT Sp. z o.o. Adres: ul. Bieszczadzka

Bardziej szczegółowo