OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Transkrypt

1 Inowrocław, dnia r. ZDP-T/613/2017 Znak sprawy: Z30/20/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu ul. Poznańska 384c, Inowrocław tel. (52) adres 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone będzie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r., poz z późń. zm.). Dla zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt. 8 Zamawiający wydał: ZARZĄDZENIE NR 1/2017 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania przez Jednostkę zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty euro. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. RODZAJ ZAMÓWIENIA Usługa 3.2. Przedmiotem zamówienia wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie 3.3. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie. W skład dokumentacji wchodzi sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego, oraz projektu stałej organizacji ruchu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie opracowań projektowych oraz uzyskanie odpowiednich decyzji, uzgodnień i pozwoleń ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE: Szerokość jezdni -3,5 m Nawierzchnia jezdni -bitumiczna Pobocza - utwardzone kruszywem łamanym stabilizowane mechanicznie - szer. 1,5 m Prędkość projektowa - 30 km/h Obecna kategoria ruchu - KR1 Klasa techniczna - L Zatoki autobusowe - budowa peronu Odwodnienie - powierzchniowe Chodnik jednostronny odsunięty od jezdni -1-

2 długości około 700 m (od przystanku autobusowego) - szer. 1,5 m budowa lub przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi w granicach opracowania, prace związane z przebudową zaplanować w pasie drogowym administrowanym przez ZDP Inowrocław ZAKRES OPRACOWAŃ Ogólny zakres opracowań powinien obejmować: - pozyskanie aktualnych map do celów projektowych w skali 1:500, - wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego zawierającego m.in. przekroje poprzeczne, konstrukcyjne, przekroje podłużne, tabele robót ziemnych, mapy ewidencyjne wraz z wypisami. - uzyskanie odpowiednich opinii, uzgodnień, decyzji, - wykonanie projektu stałej organizacji ruchu - wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, - wykonanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - sporządzenie operatu wodno prawnego w przypadku konieczności jego wykonania Szczegółowy zakres opracowania projektu budowlanego: * część opisowa - opis zadania inwestycyjnego, - cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego, - istniejący stan zagospodarowania terenu pasa drogowego z opisem kategorii, funkcji i klasy obiektu, - funkcjonalność istniejącego obiektu oraz parametry techniczne, - ukształtowanie trasy drogowej i terenu, - określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu. * część rysunkowa - plan orientacyjny dla zadania, zawierający przebieg trasy z powiązaniami z istniejącą siecią drogową, - plan sytuacyjny do ustalenia lokalizacji zadania, stanowiący mapę projektową, - szczegółowe przekroje konstrukcyjne, - elementy odwodnienia. Część rysunkowa powinna być sporządzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu umożliwiającej odczytanie projektu PODSTAWOWE WARUNKI WYKONANIA Wymagania dotyczące opracowań projektowych Dokumentacja techniczna powinna być wykonana zgodnie z: - ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290), - ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 nr 0 poz. 1440), - rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1554), - rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 124), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126), - ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227). - oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym Dokumentacja powinna zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę lub umożliwiać zgłoszenie robót dla których pozwolenie nie jest wymagane. Dokumentację należy przygotować na aktualnych mapach do celów projektowych. Sporządzenie wszelkich niezbędnych opracowań dotyczy między innymi (w razie potrzeby): a) opracowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, przygotowaną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie -2-

3 środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) (opracowanie raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko w przypadku takiej konieczności) wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji, b) sporządzenie dokumentacji geodezyjno prawnej, c) uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym d) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 124); e) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno prawnego np. operatu, f) przygotowanie informacji i opracowań niezbędnych do zawiadomienia o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych (nr i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny) opracowane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz.U poz. 1129) Kosztorys inwestorski powinien być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz.U r..nr 130. poz. 1389) Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz ze zm.), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz ze zm.) Dokumentacja projektowa, jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dokumentacja powinna zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy sformułowanie o parametrach wyższych lub równoważnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność może być weryfikowana przez Zamawiającego Dokumentację projektową należy wykonać w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. Wymagana ilość opracowań w formie papierowej związanych z przedmiotem zamówienia wynosi: - projekty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - 6 egz., - projekt stałej organizacji ruchu - 6 egz., - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót - 3 egz., - przedmiar robót - 1 egz., - kosztorys inwestorski -1 egz., - sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - 6 egz., - sporządzenie operatu wodno prawnego w przypadku konieczności jego wykonania - 4 egz Dokumentacja w formie elektronicznej dostarczana Zamawiającemu musi być zapisana na płycie CD/DVD zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej: - rysunki w formacie dxf oraz pdf, - tekst w formacie doc (Ms Word) oraz pdf, - przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie xls lub xlsx (Ms Excel) oraz pdf WYMAGANIA DO MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH Sporządzić mapę do celów projektowych z ustaleniem przebiegu granic prawnych nieruchomości w odniesieniu do przebudowywanej drogi. Mapa do celów projektowych powinna obejmować również obszar -3-

4 otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m ( 5 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U ) Dane do opracowania dokumentacji, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały niezbędne do jej sporządzenia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt. Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowań oraz ma prawo wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji zamówienia Przyjęte rozwiązania określone w dokumentacji projektowej muszą uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym polskim normom i normom branżowym przenoszącym normy europejskie i przepisom techniczno-budowlanym Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie przed sporządzeniem oferty przetargowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia Wykonawca na każdym etapie prac zobowiązany jest do uzgodnień zakresu prac z Zamawiającym. Wykonawca będzie zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym koncepcji projektowej oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie: - że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, - że przedłożona dokumentacja w wersji papierowej (projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary, specyfikacje oraz dokumenty formalno - prawne) jest zgodna z wersją elektroniczną, - że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, - o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych i rozwiązań projektowych Wykonawca ma obowiązek w okresie gwarancji, który wynosi 36 miesięcy do: a) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności, b) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane na etapie postępowań o udzielenie zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji projektowych, c) wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót, d) udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu inspektora nadzoru (zakładamy do 3 spotkań w okresie realizacji robót budowlanych), 3.8. Wykonawca ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego należy zawrzeć w cenie oferty. Powyższe ogłoszenie znajduję się na stronie: 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowej 21 lipca OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: najniższa cena. 6. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY ORAZ OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW 6.1. WARUNKI STAWIANE WYKONAWCY Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług i kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a mianowicie: - 1 (jedną) osobą na stanowisko Projektanta branży drogowej, posiadającą: -4-

5 a) wymagane uprawnienia, które upoważniają do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej obejmującej projektowanie w branży/ specjalności drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, b) wykonał 2 (dwie) dokumentację na przebudowę drogi Przez posiadanie wymaganych uprawnień, Zamawiający rozumie legitymowanie się przez osoby wskazane w ofercie w odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi w wymaganym przez Zamawiającego zakresie oraz posiadanie aktualnych zaświadczeń o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - dokumentu, który zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające mu kwalifikacje zawodowe/ dokumenty uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie/wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Każdy z wykonawców ma obowiązek złożyć wraz z formularzem oferty następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; b) wykaz osób Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień i należności do odpowiednich izb Zamawiający będzie żądał po wyborze najkorzystniejszej oferty a przed podpisaniem umowy. 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 7.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Ofertę należy przygotować zgodnie z powyższym ogłoszeniem o zamówieniu Formularz oferty musi być sporządzona według wzoru formularza ofertowym stanowiącego załącznik nr Wykonawca składa/przesyła ofertę w zamkniętej kopercie opisaną w następujący sposób: Z30/20/2017 -NIE OTWIERAĆ przed roku, godz. 13:00 oferta na zadanie pod nazwą: wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowa drogi powiatowej nr 2578C Bródzki-Głębokie w miejscowości Głębokie 7.5. Do oferty (formularza ofertowego) należy załączyć następujące załączniki: a) dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt Zamawiający zaleca aby ofertę wraz z wszelkimi załącznikami złożyć do formatu A5 i wysłać w kopercie odpowiadającej powyższemu formatowi (powyższe pakowanie ułatwia archiwizację ofert zamawiającemu). 8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY 8.1. Oferty należy złożyć do roku do godziny 12:55 w formie: pocztą, kurierem lub osobiście do siedziby Zamawiającego, pokój 104 (sekretariat), ul. Poznańska 384c, Inowrocław Otwarcie ofert nastąpi nie wcześniej niż godzina wskazana w pkt Miejsce otwarcia ofert jest zależne od ilości ofert i Wykonawców zainteresowanych otwarciem. Informację o miejscu otwarcia (pokoju) można uzyskać w pokoju 104 (sekretariacie), 10 minut przed godziną otwarcia. 9. SPOSÓB OBLICZANIA CENY 9.1. Podana cena musi zawierać cenę brutto (czyli zawierać podatek VAT) W cenę należy wliczyć zysk Wykonawcy, oraz wszelkie niezbędne koszty do realizacji zamówienia. -5-

6 9.3. Cena musi być podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Podana przez Wykonawcę cena jest ceną ryczałtową. 10. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY / UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Zamawiający zamieszcza informację z wyboru najkorzystniejszej oferty / unieważnieniu postępowania na swojej stronie internetowej Zamawiający informuję tylko Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę - informacja jest wysyłana na adres mailowy wskazany w formularzu oferty Pozostali Wykonawcy składający ofertę są zobowiązani do sprawdzania strony Zamawiającego. 11. WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA (ZAPYTANIA WYKONAWCÓW) Zamawiający zaleca, aby wszelkie zapytania wykonawców dotyczące tego zamówienia były kierowane drogą mailową na adres wskazany w pkt 1, tj Zapytania wraz z odpowiedzią będą umieszczone na stronie Zamawiającego w zakładce odpowiadającej powyższemu zamówieniu (w przypadku zasadności) Zamawiający informuję drogą mailową Wykonawcę, który był autorem zapytania, że odpowiedź zamieścił na stronie lub przekazuję odpowiedź Zamawiający zaleca, aby nie wysyłać zapytań później niż 24 godziny przed terminem składania ofert. Zapytania wysłane w późniejszym czasie Zamawiający może pozostawić bez odpowiedzi. 12. INNE Wykonawcy składający oferty w powyższym postępowaniu zobowiązani są do śledzenia wszelkich zmian, wyjaśnień pojawiających się na stronie Zamawiającego Wykonawca nie może mieć roszczeń w stosunku do Zamawiającego, w przypadku zmian w ogłoszeniu o zamówieniu i innych dokumentach zmienionych przed terminem otwarcia ofert Zamawiający nie może dokonać zmian o których mowa pkt później niż 24 godziny przed terminem otwarcia ofert. 13. UMOWA Wzór umowy stanowi załącznik nr 3. Załączniki: załącznik nr 1: formularz ofertowy załącznik nr 2: wykaz osób załącznik nr 3: wzór umowy... Kierownik Zamawiającego -6-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 08.06.2017 r. ZDP-T/1078/2017 Znak sprawy: Z30/33/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 31.08.2017 r. ZDP-T/1590/2017 Znak sprawy: Z30/40/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 10.08.2016 r. ZDP-T/1400/2016 Znak sprawy: Z30/39/2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 10 maja 2018 r. ZDP-T/987/2018 Znak sprawy: Z30/31/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 28.04.2017 r. ZDP-T/810/2017 Znak sprawy: Z30/27/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 16.01.2018 r. ZDP-T/72/2018 Znak sprawy: Z30/2/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 22.03.2017 r. ZDP-T/511/2017 Znak sprawy: Z30/15/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 20 kwietnia 2018 r. ZDP-T/860/2018 Znak sprawy: Z30/27/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZDP-T/623/2017 Znak sprawy: Z30/23/2017 Inowrocław, dnia 06.04.2017 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR (wnioskodawca-komórka organizacyjna) Znak sprawy:gk. 271.30.2014 Kowary, data 11.06.2014 r ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Miejska Kowary, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a zaprasza do złożenia ofert

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, 21 listopada 2018 r. ZDP-T/2295/2018 Znak sprawy: Z30/54/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdpinowroclaw.com.pl/przetargi_nieograniczone.php Inowrocław: wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. UMOWA NR ZDP/ /2016 zawarta w Inowrocławiu w dniu 2016 roku pomiędzy:

Projekt umowy. UMOWA NR ZDP/ /2016 zawarta w Inowrocławiu w dniu 2016 roku pomiędzy: Projekt umowy UMOWA NR ZDP/ /2016 zawarta w Inowrocławiu w dniu 2016 roku pomiędzy: POWIATEM INOWROCŁAWSKIM (NIP 5562687660), - Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, ul. Poznańska 384c, 88-100 Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Inowrocław, dnia 26 lipca 2018 r. ZDP-T/1529/2018 Znak sprawy: Z30/39/2018

Inowrocław, dnia 26 lipca 2018 r. ZDP-T/1529/2018 Znak sprawy: Z30/39/2018 Inowrocław, dnia 26 lipca 2018 r. ZDP-T/1529/2018 Znak sprawy: Z30/39/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZDP-T/2107/2016 Znak sprawy: Z30/61/2016 Inowrocław, dnia 22.11.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 13 lipca 2018 r. ZDP-T/1451/2018 Znak sprawy: Z30/37/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr A )

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr A ) SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA (Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty nr A.26.7.2018) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy parkingu przy Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, 23 listopada 2018 r. ZDP-T/2316/2018 Znak sprawy: Z30/55/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Opis przedmiotu zamówienia Część 1 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr. 1549K Biczyce Dolne Gostwica w km. 4+114 do 5+211 do drogi gminnej przy moście w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, 14 grudnia 2018 r. ZDP-T/2496/2018 Znak sprawy: Z30/62/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120 poz.1133) oraz z Rozporządzeniem Ministra SZCZEGÓŁOWY OPIS przedmiotu zamówienia oraz zakresu prac do wykonania w ramach zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowa ul. Szydłowieckiej w Skarżysku - Kamienna Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na n/w zadania:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na n/w zadania: Ciechanowiec 12.06.2017r. RI.032.74.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Ciechanowiec, ul. Mickiewicza 1, 18-230 Ciechanowiec, woj. podlaskie, zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, 31 października 2018 r. ZDP-T/2174/2018 Znak sprawy: Z30/49/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego

Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 4760P - budowę ciągu pieszorowerowego Święciechowa-Gołanice Numer ogłoszenia: 214959-2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybnej 28 w Warszawie. I. Określenie przedmiotu zamówienia.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: 1. Zadanie Modernizacja parkingu przy ul. Pestalozziego na osiedlu Bartodzieje (Program BBO).

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.chelm.pl Chełm: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania - Budowa chodnika w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej

ZAPYTANIE OFERTOWE. Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Janowiec, dnia 23.12.2014 r. RO.042.05.1.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Na opracowanie: dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 522 położonej w miejscowości

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowych branży drogowej na: Część I - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości euro SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości euro SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Inowrocław, dnia 17.01.2017 r. ZDP-T/70/2017 Znak sprawy: Z30/1/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu zaprasza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań: ZAŁĄCZNIK NR do Zapytania ofertowego (OPZ) Opracowanie dokumentacji projektowej dla następujących zadań:. Zadanie Przedłużenie ul. Pięknej na wysokości ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy. 2. Zadanie 2 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a Milejów NIP REGON Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów NIP 505-00-42-606 REGON 431019550 Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane kontaktowe: Internet: www.milejow.pl e-mail: sekretariat@milejow.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 05 lipca 2018 r. ZDP-T/1389/2018 Znak sprawy: Z30/36/2018 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy PZP, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

DROGBUD Łukasz Michalski, Zamość Mokre 24 D Przebudowa części drogi gminnej W w miejscowości Szostek SPIS ZAWARTOŚCI

DROGBUD Łukasz Michalski, Zamość Mokre 24 D Przebudowa części drogi gminnej W w miejscowości Szostek SPIS ZAWARTOŚCI SPIS ZAWARTOŚCI A. Opis techniczny 1. Podstawa opracowania. str. 10 2. Lokalizacja opracowania, nazwa Inwestora i jednostki projektowej str. 11 3. Przedmiot inwestycji str. 11 4. Istniejący stan zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Bronowo-Zalesie Nowe Trzepowo 1. Przedmiotem niniejszego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Bronowo-Zalesie Nowe Trzepowo 1. Przedmiotem niniejszego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zadanie nr 3 Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej Bronowo-Zalesie Nowe Trzepowo 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, Opole NIP

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, Opole NIP Opole, dnia 2018.03.07 Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75

Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Nasz znak: ITI.271.5.2013.EK Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy drogi gminnej łączącej ul. Granice z drogą krajową nr 75 Czchów 23.04.2013r. 1. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Załącznik nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Rolniczej w Żarach o długości ok. 240mb.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA G M I N A T Ł U S Z C Z u l. W a r s z a w s k a 1 0 05-2 4 0 T ł u s z c z OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej łączącej ulicę Parafialną oraz Napoleońską

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej nr 4756 na odcinku Brenno- Zaborówiec-Włoszakowice Numer ogłoszenia: 191807-2013; data zamieszczenia: 20.09.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Znak sprawy: 271.8.2015 Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej 107004E Parczówek - Kuraszków. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie

Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji Placu Św. Ducha w Krakowie 2017-07-04 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa dojazdu od ul. Sobieskiego do siedziby ZUM Skierniewice ul. Sobieskiego Obręb geodezyjny:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert. Rajgród, 04.04.2016 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rajgrodzie ul. Warszawska 2A 19-206 Rajgród Tel. (86) 272 17 90 Faks (86) 272 17 90 Zaproszenie do składania ofert. Do udzielenia niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości euro

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości euro Inowrocław, dnia 11 grudnia 2017 r. ZDP-T/2460/2017 Znak sprawy: Z30/67/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-10-02 13:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

i Kanalizacji Spółka z o.o. fax (041) Starachowice, ul. Iglasta 5

i Kanalizacji Spółka z o.o. fax (041) Starachowice, ul. Iglasta 5 Przedsiębiorstwo Wodociągów tel. (041) 274-53-24/25 centrala i Kanalizacji Spółka z o.o. fax (041) 275-03-36 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5 e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl Starachowice 30.06.2016

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Strzeleczki, 17.11.2016 Znak sprawy: GK I.271.1.2016 Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa drogi gminnej w m. Olchowo Załącznik nr 1 WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH r. Załącznik do programu funkcyjno użytkowego Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jeden projekt który uzyskał decyzję ZRID dla drogi o długości co najmniej 200 mb.

Wykonawca w przeciągu ostatnich trzech lat zrealizował co najmniej jeden projekt który uzyskał decyzję ZRID dla drogi o długości co najmniej 200 mb. RGŚ.7011.46.2016.JP Wisła, dnia 16.11.2016 roku Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wisła dotyczy: realizacji zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz we wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami wykonaniem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 21.12.2016 r. ZDP-T/2337/2016 Znak sprawy: Z30/73/2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. Nr.. do Umowy. /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy budynku Harcerzówki w Wiśle Wielkiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy Ustka, dnia 23.01. 2018 r. Zamawiający: Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 76-270 Ustka, ul. Krótka 3 Adresat: ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia do

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IR AK Jerzmanowice, r.

Znak sprawy: IR AK Jerzmanowice, r. Znak sprawy: IR.271.2.6.2015.AK Jerzmanowice, 27.11.2015 r. Zapytanie ofertowe na zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30 000 EURO prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego) na przebudowę drogi powiatowej 3822P Wijewo-Brenno Numer ogłoszenia: 164903-2014; data zamieszczenia: 30.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki.

Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr W bez nazwy 1 Kury-Rudniki w ramach zadania inwestycyjnego Wykonanie projektu drogi Kury-Rudniki. GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10, 05-240 Tłuszcz tel., 29 757 30 16 www.tluszcz.pl e-mail:zamowieniapubliczne@tluszcz.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla części 2 Wykonanie projektu budowy drogi gminnej nr

Bardziej szczegółowo

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym:

1.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, w tym: Nowa Sól, dnia 1 sierpnia 2014 r. OA.3201..2014.M.ZIE Na podstawie zarządzenia nr OA.0012.13.2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Soli z dnia 16.06.2014 r. w sprawie: regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, Opole NIP ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, Opole NIP ZAPYTANIE OFERTOWE Opole, dnia 25.08.2016 r. AG.2512.23.2016. NM-Z Zamawiający: Powiat Opolski ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole NIP 754-30-23-121 ZAPYTANIE OFERTOWE I. Postanowienia ogólne W związku z faktem, iż wartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Kategoria: Zapytania Ofertowe

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego. Kategoria: Zapytania Ofertowe Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Bartoszyckiego Kategoria: Zapytania Ofertowe Ogłoszono 2017-04-28 10:10:18 przez Karol Łomecki wersja archiwalna Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem

Bardziej szczegółowo

Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ)

Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) Opis istotnych warunków zamówienia (OIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Milejów ul. Partyzancka 13a 21-020 Milejów NIP 505-00-42-606 REGON 431019550 Reprezentowana przez Wójta Gminy Milejów Dane kontaktowe: Internet:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. Opis Przedmiotu Zamówienia: Wykonanie ekspertyza techniczna dotycząca dylatacji Budynku Biblioteki Nowej Uniwersytetu Marii Curie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 7 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zadania: Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Pocztowa 31 - modernizacja boisk szkolnych opracowanie dokumentacji projektowej Kod CPV: 71.22.00.00-6 nazwa:

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

I. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Kochanowskiego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej Załącznik Nr 5 ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg gminnych: ul. Gwoździa, ul. Kochanowskiego i ul. Chrobrego w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień publicznych poniżej EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień publicznych poniżej EURO GMINA LĄDEK ul. Rynek 26, 62-406 Lądek tel./63/ 276 35 12 http://bip.gmina-ladek.pl/, www.gmina-ladek.pl e-mail: gmina@gmina-ladek.pl ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień publicznych poniżej 30 000 EURO Zapytanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 12 do SIWZ Nr sprawy ZP/PN/Rb/15/18 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie projektu budowlano- wykonawczego oraz budowa w formule zaprojektuj i wybuduj elementów infrastruktury towarzyszącej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1: CZĘŚĆ III DO SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1: CZĘŚĆ III DO SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III DO SIWZ. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ 1: Część 1. Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę drogi powiatowej Nr 1 162 R Mielec Rzochów Przyłęk Ostrowy Tuszowskie Podtrąba w miejscowości

Bardziej szczegółowo

GMINA ZAMBRÓW Zambrów NIP Rego Śj7Q9 Zambrów, dnia r.

GMINA ZAMBRÓW Zambrów NIP Rego Śj7Q9 Zambrów, dnia r. zgody niezbędnych Czartosy Długobórz Stare Wiśniewo Grabówka GMINA ZAMBRÓW 18-300 Zambrów NIP 7231547297 Rego Śj7Q9 Zambrów, dnia 07.03.2018 r. Rrg.2710.22.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Zambrów, ul. Fabryczna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, dnia 27 marca 2019 r. ZDP-T/574/2019 Znak sprawy: Z30/15/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ Nr sprawy ZP/PN/U/10/18 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie dokumentacji projektowych: przebudowy istniejącej kanalizacji ogólnospławnej i budowy kanalizacji deszczowej w drodze

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAŁĄCZNIK NR 9 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zadanie: Adres: Nazwy i kody: kod wiodący: uzupełniające: Przebudowa/rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Pieniążka do ul. Trzcińskiej Skierniewice ul.graniczna,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Miodowej i Smugowej w Starachowicach

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wodociągu w ul. Miodowej i Smugowej w Starachowicach Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 27-200 Starachowice, ul. Iglasta 5 RRRRRRR tel. (041) 274-53-24/25 fax (041) 275-03-36 e-mail: poczta@pwik.starachowice.pl Starachowice 10.03.2017

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę nowego budynku biurowego dla Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór filtracyjnych segment A i B SUW Czaniec Zał. Nr 2 do Umowy./ /2017 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Remont budynku komór Opracował: Jolanta Kołodziej-Kurasz Sprawdził: Agnieszka Gawęda Katowice,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 do umowy Nr U M O W A Nr MOK.WID.B/V/1/27/R- /272- /2016/GZ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Realizacja projektu Remontu sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: Mikołów: Opracowanie dokumentacji projektowych: 1. budowy parkingu pomiędzy ul. Malinową i ul. Strażacką w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.400.2015.II. Dobczyce, dnia 22.04.2015 Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dotyczącego usługi opracowania

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola ul. Zielona 30 telefon (43) , fax (43)

Zduńska Wola ul. Zielona 30 telefon (43) , fax (43) Gmina Zduńska Wola 98-220 Zduńska Wola ul. Zielona 30 telefon (43) 823 41 20, fax (43) 823 27 50 www.ugzw.com.pl e-mail: sekretariat@ugzw.com.pl ZAPROSZENIE Znak: W.PIU.271.02.18.2015.SR Data: 30.07.2015

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Inowrocław, 21 lutego 2019 r. ZDP-T/333/2019 Znak sprawy: Z30/8/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU udzielanego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, którego wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

GMINA TŁUSZCZ PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA GMINA TŁUSZCZ u l. W a r s z a w s k a 1 0 0 5-2 4 0 T ł u s z c z PRZETARG NIEOGRANICZNONY NR ZP.271.21.2012 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA GMINY TŁUSZCZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym:

Przystosowanie budynku dla potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych w tym: Zał. Nr 1 do wniosku PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pod nazwą: Przebudowa fragmentów wnętrza budynku szkoły

Bardziej szczegółowo

Program budowy chodników

Program budowy chodników Program budowy chodników 2018-10-19 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro Zarząd Infrastruktury Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia

Chojnice: Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone. tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi Karsin - Wiele - Lubnia Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 412870-2012 z dnia 2012-10-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chojnice Przedmiot zamówienia stanowią usługi oznaczone tytułem: Opracowanie dokumentacji projektowej dla

Bardziej szczegółowo

Gmina Miejska Biała Podlaska

Gmina Miejska Biała Podlaska OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PROWADZONE W ZAPYTANIU OFERTOWYM o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro a nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro. Prezydent Miasta Biała Podlaska, 21-500

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Złotoryja 21 marca 2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej rozbudowy i przebudowy budynku administracyjno-socjalnego zlokalizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę/przebudowę chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę/przebudowę chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych na budowę/przebudowę chodników w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa 2018-08-13 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie zaprasza

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert znak postępowania: RI.271.698.2015.II Dobczyce, dnia 29.06.2015r. Zaproszenie do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 Euro dotyczącego usługi opracowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 17 2013-04-17 09:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdm-chelm.pl Chełm: Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, Zduńska Wola, woj. łódzkie, tel , faks Zduńska Wola: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu komunikacyjnego Wiejska - Kacza - Prosta Numer ogłoszenia: 346108-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do siwz OPIS ZADANIA

Załącznik Nr 4 do siwz OPIS ZADANIA Załącznik Nr 4 do siwz OPIS ZADANIA Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie ze spec ustawą wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na: Modernizację drogi gminnej na odcinku

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1678N DK Nr 58 (Biała Piska

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR

PROCEDURA O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH KWOTY EUR STRONA: 1 Referat Gospodarki Komunalnej Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska (wnioskodawca-komórka organizacyjna) Kowary, data 27.06.2016 r Znak sprawy: GK.271.13.2016 ZAPYTANIE OFERTOWE I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy ul. Działkowej na odcinku od ul. Poprzecznej do przedłuŝenia ul. Zdroje oraz ul. Sosnowej w Czerwonaku wraz z parkingiem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego IiR.271.2.4.2017 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla realizacji zadania: Drogowa przyszłość Głuszycy - przebudowa dróg

Bardziej szczegółowo