SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki Konstancin - Jeziorna, lipiec 2014

2 Niniejszy dokument wraz z załącznikami stanowi specyfikację istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa się z następujących części: CZĘŚĆ I - WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCY CZĘŚĆ II - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III - WZORY FORMULARZY CZĘŚĆ IV - WZORY UMÓW Strona 2 z 14

3 CZĘŚĆ I SIWZ WSKAZÓWKI DLA WYKONAWCY Strona 3 z 14

4 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI I: I. Zamawiający... 5 II. Postępowanie... 5 III. Przedmiot zamówienia... 6 IV. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające... 6 V. Termin wykonania zamówienia... 6 VI. Opis warunków udziału w postępowaniu... 6 VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art ust 1) Regulaminu... 7 VIII. Wykonawcy występujący wspólnie... 9 IX. Sposób przygotowania oferty... 9 X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert XI. Termin związania ofertą XII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty XIV. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej XV. Formalności po wyborze oferty najkorzystniejszej XVI. Warunki Umowy Strona 4 z 14

5 I. Zamawiający Zamawiającym jest spółka: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Adres: ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna telefon: Konto bankowe: Bank PEKAO SA Oddział w Warszawie ul. Nowogrodzka 11, Warszawa, Nr konta: Organizator postępowania: Departament Przesyłu PSE S.A. adres jw. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami: p. Wioletta Kloch, tel , p. Jolanta Kmiecik, tel , II. Postępowanie 1) Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów Regulaminu udzielania zamówień w PSE S.A. Tekst Regulaminu dostępny jest na stronie internetowej: 2) Oznaczenie postępowania Postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki oraz oznaczone jest numerem: PNN/DPWE/3/2014. Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. 3) Definicje Ilekroć w niniejszej SIWZ jest mowa o: Regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin udzielania zamówień w PSE S.A., zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie niepubliczne, którego dotyczy niniejsza SIWZ, postępowaniu - należy przez to rozumieć postępowanie o udzielenie zamówienia, Zamawiającym należy przez to rozumieć PSE S.A., Strona 5 z 14

6 Wykonawcy - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę w postępowaniu lub zawarła umowę w sprawie zamówienia, konsorcjum należy przez to rozumieć Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, SIWZ, specyfikacja należy przez to rozumieć niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia, pakiet należy przez to rozumieć część zamówienia. Tłumacz przysięgły - Przez tłumacza przysięgłego (przywołanego w niniejszym dokumencie) Zamawiający rozumie osobę posiadającą uprawnienia, o których mowa w art. 5 ust. 2 Ustawy z 25 listopada 2004 o zawodzie tłumacza przysięgłego (DZ. U z późn. zmianami), która została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości. 4) Informacje dodatkowe Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. III. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki; 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ. IV. Oferty częściowe i wariantowe oraz zamówienia uzupełniające 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. VI. Opis warunków udziału w postępowaniu 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i doświadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej opisane przez Zamawiającego poniżej oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art ust.1) Regulaminu. 2) Zamawiający uzna za spełnione warunki, o których mowa powyżej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: Strona 6 z 14

7 a) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał, tj. zakończył i odebrał, tłumaczenia pisemne i ustne, z i na język: angielski, rosyjski, niemiecki oraz francuski, na kwotę o łącznej wartości co najmniej ,00 zł netto. b) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej trzema tłumaczami przysięgłymi dla języka angielskiego oraz rosyjskiego. c) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym tłumaczem przysięgłym dla języka niemieckiego oraz francuskiego Zamawiający dopuszcza możliwość kumulacji posiadania uprawnień tłumacza przysięgłego przez jedną osobę z więcej niż jednego języka, o którym mowa w pkt. VI.2 b) oraz VI.2 c) powyżej. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łącznego wykonywania przez jedną osobę tłumaczeń z języków określonych w pkt. VI.2 b) lub VI.2 c). d) Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej dwoma tłumaczami dla języka: angielskiego, rosyjskiego, niemieckiego oraz francuskiego zdolnymi do tłumaczeń ustnych, którzy legitymują się co najmniej 5 letnim doświadczeniem zawodowym oraz którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat co najmniej 10 usług tłumaczenia ustnego. e) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przetłumaczył: z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski co najmniej 2000 stron dokumentacji o charakterze prawnym. Zamawiający przyjmuje następujący przelicznik: 1 strona = 1500 znaków (ze spacjami). f) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przetłumaczył: z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski co najmniej 3000 stron dokumentacji z obszaru elektroenergetyki. Zamawiający przyjmuje następujący przelicznik: 1 strona = 1500 znaków (ze spacjami). g) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przetłumaczył: z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski co najmniej 2000 stron dokumentacji technicznej. Zamawiający przyjmuje następujący przelicznik: 1 strona = 1500 znaków (ze spacjami). h) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, przetłumaczył: z języka polskiego na język angielski lub z języka angielskiego na język polski co najmniej 2000 stron dokumentacji o charakterze finansowym. Zamawiający przyjmuje następujący przelicznik: 1 strona = 1500 znaków (ze spacjami). VII. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, a także wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodów, o których mowa w art ust 1) Regulaminu W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, Wykonawca przedkłada: Strona 7 z 14

8 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zawarte w Formularzu oferty - Wzór nr 1 Części III SIWZ. 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 5 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2) i 3), składa odpowiednie dokumenty wystawione przez właściwe organy administracyjne lub sądowe lub oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym lub administracyjnym kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 5) Zgodny ze Wzorem nr 2 Części III SIWZ, Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy niż 3 lata, to w tym okresie, usług odpowiadających opisowi w pkt. VI.2)a) wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług, tj. referencje lub podpisane bez zastrzeżeń protokoły odbioru. 6) Zgodne ze Wzorem nr 3 Części III SIWZ, Oświadczenie o dysponowaniu tłumaczami, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. VI.2)b). 7) Zgodne ze Wzorem nr 4 Części III SIWZ, Oświadczenie o dysponowaniu tłumaczami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia - na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. VI.2)c). 8) Na potwierdzenie spełnienia warunków określonych w pkt. VI.2)d) Wykonawca przedkłada: (1) zgodne ze Wzorem nr 5 Części III SIWZ, Oświadczenie o dysponowaniu tłumaczami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, oraz (2) kserokopie dyplomów polskich lub zagranicznych uczelni, potwierdzających ukończenie studiów wyższych w języku, w którym tłumacz ma realizować tłumaczenia. Dokumenty wystawione w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski oraz zostać poświadczone przez tłumacza przysięgłego. 9) Zgodny ze Wzorem nr 6 Części III SIWZ, Wykaz zrealizowanych usług, odpowiadających opisowi pkt. VI.2)e). 10) Zgodny ze Wzorem nr 7 Części III SIWZ, Wykaz zrealizowanych usług, odpowiadających opisowi pkt. VI.2)f). Strona 8 z 14

9 11) Zgodny ze Wzorem nr 8 Części III SIWZ, Wykaz zrealizowanych usług, odpowiadających opisowi pkt. VI.2)g). 12) Zgodny ze Wzorem nr 9 Części III SIWZ, Wykaz zrealizowanych usług, odpowiadających opisowi pkt. VI.2)h). 13) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w pkt 2) - 4) składa każdy z Wykonawców. Pozostałe dokumenty mogą być złożone wspólnie. 14) W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, przedłożony zostaje dokument (pełnomocnictwo), ustanawiający pełnomocnika o którym mowa w pkt VIII 1) Części I SIWZ. VIII. Wykonawcy występujący wspólnie 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 2) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art ust.1) Regulaminu, przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. 3) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. IX. Sposób przygotowania oferty 1) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2) Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. Ofertę należy złożyć w 2 egzemplarzach: jeden oryginał i jedna kopia poświadczona za zgodność z oryginałem. W przypadku rozbieżności między egzemplarzami, rozstrzygające znaczenie ma treść egzemplarza oznaczonego jako oryginał. 3) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny na komputerze, maszynie lub pismem odręcznym. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez tłumacza przysięgłego. 4) Formularz oferty oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty oryginał pełnomocnictwa do podpisania oferty lub jego kopię poświadczoną przez notariusza. 5) Dokumenty przedłożone przez Wykonawcę powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, przez osobę/y uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnioną osobę/y, dla której upoważnienie zostało dołączone do oferty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6) Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte i ponumerowane. Strona 9 z 14

10 7) Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki były parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9) Wymaga się, aby oferta zawierała: a) Formularz oferty zgodnie ze Wzorem nr 1 Części III SIWZ; b) Oryginał pełnomocnictwa udzielanego osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego załączonego do oferty; c) Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z pkt VII powyżej; d) Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków w postępowaniu zgodnie z Wzorami nr 2 oraz Wzorami nr 6, 7, 8 i 9 Części III SIWZ, w wersji edytowalnej na nośniku danych (CD, pamięć USB, itp.). W przypadku rozbieżności między w/w Wzorami dokumentów w wersji edytowalnej a odpowiadającymi Wzorami w oryginalnej wersji papierowej, rozstrzygające znaczenie ma treść Wzorów dokumentów w oryginalnej wersji papierowej. 10) Wykonawca powinien umieścić ofertę w nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym na Zamawiającego: ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna i zawierającym oznaczenie: Oferta na Świadczenie usług tłumaczeniowych dla PSE S.A. w zakresie tłumaczeń na wewnętrzne potrzeby Spółki PNN/DPWE/3/2014 nie otwierać przed dniem r. godz ) Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie do siedziby Zamawiającego bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie. 12) Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu oferty. W przypadku informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien wyraźnie oznaczyć które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz nie powinny być udostępniane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa należy rozumieć tylko takie informacje, które objęte są zakresem podanym w definicji zawartej w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tj. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiający ma prawo do wnioskowania o podanie przez Wykonawcę uzasadnienia dla zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wskazania wartości gospodarczej danej informacji Strona 10 z 14

11 oraz środków podjętych przez Wykonawcę, w celu zachowania ich w poufności. Wyjaśnienia takie będą podlegać wnikliwej ocenie. 13) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 14) Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. X. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 165, Konstancin- Jeziorna, w Kancelarii Ogólnej. 2) Termin składania ofert upływa w dniu r., godz czasu lokalnego. 3) Otwarcie ofert nastąpi w dniu r., godz czasu lokalnego, w siedzibie Zamawiającego ul. Warszawska 165, Konstancin-Jeziorna, w sali nr 120.4/A 4) Podczas otwarcia ofert podane zostaną następujące informacje: nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny. Informacje ogłaszane w trakcie otwarcia ofert zostaną doręczone niezwłocznie nieobecnym Wykonawcom wyłącznie na ich wniosek. 5) Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci do Wykonawcy XI. Termin związania ofertą 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 90 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2) Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wyznaczony okres. XII. Opis sposobu porozumiewania się z Wykonawcami 1) Postępowanie prowadzone jest w formie pisemnej. Dla poszczególnych czynności wystarczające jest dokonanie czynności w formie elektronicznej. Forma elektroniczna jest niedopuszczalna do następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty. 2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane drogą elektroniczną na adres uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie (o ile Strona żądała potwierdzenia). 3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający, niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba ta wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni kalendarzowych przed terminem składania ofert. Zamawiający zamieści w/w wyjaśnienia bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej: / Przetargi / Przetargi niepubliczne oraz przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację w wersji papierowej. Strona 11 z 14

12 4) Pytania należy kierować na ręce osoby upoważnionej do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, wymienionej w pkt I Części I SIWZ. Wskazane jest, aby pytania były przesyłane za pomocą poczty elektronicznej w formacie PDF oraz pliku w formie edytowalnej. 5) W przypadku dostarczenia korespondencji osobiście do siedziby Zamawiającego, należy składać ją w Kancelarii Ogólnej, w godzinach: 8:00 16:00, powołując się na numer postępowania. 6) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej: / Przetargi / Przetargi niepubliczne oraz przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację w wersji papierowej. 7) Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania informacyjnego dla Wykonawców. XIII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1) Walutą oferty jest złoty polski. Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa zawierała: a) cenę netto w [zł], kwotę podatku VAT (wg obowiązujących przepisów) oraz cenę brutto w [zł]; b) dla Wykonawców zagranicznych (tj. Wykonawców nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP) i niepodlegających obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP wg stanu aktualnego w dacie składania oferty): cenę netto w [zł], z zastrzeżeniem postanowień pkt 3) poniżej; c) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców krajowych i zagranicznych, sposób złożenia oferty cenowej uzależniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania pełnomocnika (ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) zobowiązanego do wystawiania faktur należnych z tytułu wykonania umowy. Pełnomocnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1)a), zaś pełnomocnik nieposiadający siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium RP i niepodlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w RP (wg stanu aktualnego w dacie składania oferty), składa ofertę cenową zgodnie z wymaganiami pkt 1)b). 2) Oferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją zamówienia w tym w szczególności: a) koszty transportu kurierem i wniesienia do siedziby Zamawiającego tekstów tłumaczeń pisemnych przysięgłych, b) ewentualne upusty i rabaty, c) pozostałe składniki cenotwórcze. 3) Dla celów przeprowadzenia postępowania, w tym porównania ofert, w przypadku, o którym mowa w pkt 1)b) powyżej, Zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto Wykonawcy zagranicznego kwotę podatku VAT, jaki byłby należny wg obowiązujących w RP przepisów prawa. 4) Ceny podane w ofercie są cenami maksymalnymi oraz ryczałtowymi, obowiązującymi w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje wzrostu cen w całym okresie realizacji przedmiotu zamówienia. XIV. Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejszej 1) Zamawiający dokona oceny ofert, które nie podlegają odrzuceniu. Strona 12 z 14

13 2) Oferty zostaną ocenione według następujących kryteriów: Cena (C), w tym: cena C1 rozumiana, jako cena brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego zwykłego w trybie normalnym C2 rozumiana, jako cena brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego zwykłego w trybie ekspresowym C3 rozumiana, jako cena brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie normalnym C4 rozumiana, jako cena brutto za 1 stronę tłumaczenia pisemnego przysięgłego w trybie ekspresowym C5 rozumiana, jako cena brutto za 1 godzinę zegarową tłumaczenia ustnego zwykłego w trybie normalnym C6 rozumiana, jako cena brutto za 1 godzinę zegarową tłumaczenia ustnego zwykłego w trybie awaryjnym waga 35 pkt 25 pkt 10 pkt 10 pkt 15 pkt 5 pkt i) Maksymalna ilość punktów, jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy za ofertę wynosi 100. ii) Na ostateczną ocenę punktową oferty składa się suma następujących składników: iii) cena za realizację przedmiotu zamówienia maksymalnie 100 pkt. Całkowita liczba punktów (P) w ramach ww. kryterium będzie obliczona zgodnie z poniższą formułą: Przy C1: c P min 1 c i *35 Przy C2: P c min 2 c i * 25 Przy C3: c P min 3 c i *10 Przy C4: P c min 4 c i *10 Przy C5: c P min 5 c i *15 Przy C6: P c min 6 c i *5 Strona 13 z 14

14 Gdzie: P1 liczba punktów uzyskanych w podkryterium cena C1, P2 - liczba punktów uzyskanych w podkryterium cena C2, itd. cmin najniższa spośród oferowanych cen w danym podkryterium, ci oferowana cena rozpatrywanej oferty iv) Do porównania i oceny ofert zostanie przyjęta zaoferowana cena brutto. v) Zostanie wybrana jedna oferta, która będzie uznana za najkorzystniejszą, tj. taka, która uzyska najwyższą liczbę punktów (maksymalnie 100 pkt.). XV. Formalności po wyborze oferty najkorzystniejszej 1) Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej. 2) Z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy załączonym w Części IV SIWZ. 3) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny. XVI. Warunki Umowy 1) Z Wykonawcą, którego oferta została uznana jako oferta najkorzystniejsza w rozumieniu Regulaminu, zostanie zawarta umowa zgodnie ze Wzorem Umowy, załączonym w Części IV SIWZ. Strona 14 z 14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Kompleksowa usługa edytorsko redakcyjno poligraficzna, związana z wydawaniem branżowego kwartalnika PSE SA

Bardziej szczegółowo

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SIWZ Część I. Wskazówki dla Wykonawców PSE OPERATOR S.A. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA Opracowanie studium wykonalności oraz pozyskanie decyzji środowiskowej na budowę trzeciego połączenia

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r.

Zatwierdzam. Płock, dnia 13 grudnia 2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę oleju opałowego dla domów pomocy społecznej i środowiskowego domu samopomocy powiatu płockiego na 2014 rok. Znak sprawy: RI. 473.2.2013 Zatwierdzam

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: AG-I.272.1.11.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni

Dostawa agregatu prądotwórczego w ramach zasilania awaryjnego serwerowni Zamawiający: Nowy Styl Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Pużaka 49 Województwo podkarpackie www.nowystylgroup.com SPECYFIKACJAISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedsięwzięcia inwestycyjnego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo