Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) Specyfikację zatwierdzam: Kierownik Zamawiającego. ( podpis i pieczęć imienna) Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: r. Ogłoszono na stronie internetowej w dniu: r. Ogłoszono w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu: r. str. 1

2 I. Informacje podstawowe 1. Nazwa i adres Zamawiającego Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka Gdańsk Tel.: (58) Faks: (58) Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony. 3. Podstawa prawna. Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) zwana dalej ustawą PZP. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 0, poz. 231). W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 4. Wartość zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 5. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ. 6. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim. II. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia i jego uwarunkowaniach prawnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności ujętych w 4 Pakietach. Wystawa zostanie podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszy omówi historie tablic: od momentu ich powstania do dnia dzisiejszego - 4 prezentacje multimedialne. W drugiej części Zamawiający wyeksponuje jedyny zabytek na wystawie czyli Tablice z 21 postulatami gdzie podkreśli, że wystawa powstaje w 10 rocznicę wpisanie jej na listę zabytków UNESCO. Trzecia część wystawy to 21 stanowisk multimedialnych, na których Zamawiający przedstawi tło powstania każdego z postulatów z osobna oraz zaprosi zwiedzających do odpowiedzenia na pytania, której pojawią się po wyświetleniu animacji. 2. Ilość i parametry sprzętu zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia: a) dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nie używany, nie regenerowany oraz posiadać instrukcję w języku polskim; b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego podczas trwania umowy; c) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia 24 sztuk tabletów PC, 24 mikrokomputerów, 21 sztuk telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem; d) Wykonawca na czas trwania gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnego, w ramach wynagrodzenia umownego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek i awarii na zasadach określonych Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 4 do SIWZ - umowa. 4. Minimalna gwarancja na dostarczony sprzęt : zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 4 SIWZ. str. 2

3 5. Kody CPV: Monitory ekranowe Monitory dotykowe Urządzenia multimedialne Różny sprzęt komputerowy akcesoria komputerowe 6. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń lub materiałów innych niż wymienione z zastrzeżeniem, by parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe urządzeń lub materiałów równoważnych nie były gorsze od opisanych i/lub wskazanych w niniejszej dokumentacji. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. oddzielnie na każdy Pakiet. Zamawiający nie dopuszcza podziału pakietu na części. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania, która część zamówienia ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę. III. Termin i miejsce dostawy. Termin dostawy: w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Miejsce dostawy: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Potwierdzenia spełniania powyższych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie V. SIWZ metodą spełnia/nie spełnia. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia, że ofertowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. str. 3

4 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą dostarczyć: 1.1. oświadczenia: a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp i opisanych w pkt. IV niniejszej SIWZ, b) o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, których treść znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ oraz 1.2. następujące dokumenty: oraz: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.3. następujące oświadczenia i dokumenty: 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231.). 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy, którzy o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ubiegają się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna): a) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty; b) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; c) muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp; d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz każdy Wykonawca osobno składa dokumenty wymienione w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału; e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; f) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; g) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić str. 4

5 zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał, bądź notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2. Forma oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką zapewniającą czytelność Oferty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane oraz datowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Oferta musi być złożona w oryginale. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktu VI.1.4), mogą być składane w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie Koperta z ofertą powinna być opatrzona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: Postępowanie nr ZP-27-07/PN/ Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia r. 3. Zawartość merytoryczna oferty Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 2 do SIWZ, tj. zawierać wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w tym wzorze. W formularzu należy podać podstawowe parametry techniczne oferowanego sprzętu, informacje dot. gwarancji i wymaganych certyfikatów/dokumentów. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca w złożonej ofercie podał nazwę oferowanego sprzętu podając co najmniej producenta, typ/nazwę/model oferowanego produktu. str. 5

6 3.2. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. 4. Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany powinny być złożone w formie i według zasad dotyczących złożenia oferty, z dopiskiem ZMIANA OFERTY Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu oferty, doręczonego Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może zastrzec w ofercie, że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. VII. Kryteria oceny ofert 1. Oferty oceniane będą, oddzielnie dla każdego Pakietu, w oparciu o kryterium ceny: L.p. Nazwa kryterium Waga 1. Cena 100% Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: C min X = x 100 pkt C o gdzie: X ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium cena, C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, C o cena ocenianej oferty. 2. Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej % (waga kryterium cena ) oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów w ramach kryterium ceny. 4. Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Termin i warunki płatności. 1. Cena oferty obejmować będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zakupu i dostawy oraz ubezpieczenia sprzętu w tym również oprogramowania wraz licencją oraz prawami autorskimi. Cenę oferty stanowi cena brutto. 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 3. Cena oferty powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. str. 6

7 4. Cena oferty zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie opłaty, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 5. Wykonawca podając w ofercie cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. 6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia. 9. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 10. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, podstawą płatności kwot wynagrodzenia Wykonawcy będą każdorazowo prawidłowo i rzetelnie wystawione na Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy. Na każdej fakturze powinien znajdować się numer niniejszej umowy. 11. Termin płatności faktur Wykonawcy ustalony jest na 14 dni od daty ich doręczenia jej Zamawiającemu, wraz z wszystkimi załącznikami. 12. Płatności faktur dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, w Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny: 9:30 (decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego). 2. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13 w pokoju nr Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy PZP. X. Termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. Istotne dla stron postanowienia umowy. 1. Zamawiający ustala istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w str. 7

8 sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 PZP. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: 3.1 w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu, w szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, umowę można zmienić co do rodzaju/typu/modelu urządzenia, pod warunkiem, urządzenia będą nowszą wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian, z jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla dostarczanych urządzeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zmiany umowy określone w ust. 3 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron. 5. Zmiany mogą być zainicjowane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Realizacja na podstawie zmian wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej. 6. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z zastrzeżeniem ust W przypadku porozumiewania się za pośrednictwem faksu każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faksu na piśmie. 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty. 4. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie oraz drogą elektroniczną. 5. W zakresie określonym w pkt. 1 powyżej zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 6. Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej te informacje, do których umieszczania na stronie internetowej obligują przepisy ustawy Pzp. 7. Korespondencję należy kierować na adres: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka Gdańsk faks: (58) Godziny pracy Zamawiającego: 8:00 16: Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Marcin Kłos w sprawach proceduralnych - Justyna Dyrynda str. 8

9 10. Wykonawcy, którzy o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ubiegają się wspólnie, winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej. 2. Wszelkie kwestie związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej reguluje Dział VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Formularz oferty. 3. Oświadczenie z art. 26 ust. 2d. 4. Wzór umowy. str. 9

10 Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/27-07/PN/2013 PAKIET NR 1. Zestaw: tablet z mikrokomputerem i akcesoriami Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższych tabelach. Wszystkie urządzenia powinny być tego samego typu i w tym samym kolorze. Tablet PC z akcesoriami 24 sztuki Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Ekran calowy, wyświetlacz TFT ( rozdzielczość minimum 1024x600) 2. Obsługa ekran dotykowy 3. Procesor wielowątkowy Układ graficzny Obsługuje Flash 11.0 lub nowszy; obsługuje dekodowanie sprzętowe Flash przy użyciu technologii FTR 4. Pamięć RAM pamięć operacyjna RAM co najmniej 1 GB 5. Pamięć masowa wbudowany dysk flash o pojemności minimum 8GB z możliwością rozszerzenia z zastosowaniem zewnętrznych kart pamięci minimum 16 GB. 6. Porty/złącza co najmniej: - złącze HDMI, Full HD - 2x złącze USB, w tym 1 OTG, - ethernet RJ45, LAN 100/10 M - obsługa kart pamięci co najmniej microsd - port zasilania 7. Łączność bezprzewodowa 8. Zainstalowany system operacyjny -wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardów g/n -Bluetooth 2.1 system operacyjny Android 4.0 PL (polska wersja) lub nowszy lub równoważny system operacyjny dla urządzeń przenośnych, zawierający: większość funkcjonalności dostępnych w standardowych bibliotekach języka Java; każda aplikacja działa w systemie jako oddzielny proces; oprócz języka Java można również tworzyć aplikacje z wykorzystaniem języka C/C++; system w języku polskim 9 Temperatura Pracuje co najmniej w zakresie temperatur +5 do +40 stopni Celsjusza 10. Inne wbudowany G-sensor 11. Akcesoria - folia ochronna ekranu (3 sztuki do każdego urządzenia); 12. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-to-door) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 13. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. str. 10

11 14. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE 15. Praca - możliwość długotrwałej, wielogodzinnej pracy z podłączonym zasilaczem elektrycznym (10h dziennie w trybie ciągłym) Mikrokomputer (platforma multimedialna) 24 sztuki Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Procesor wielowątkowy 2. Układ graficzny Układ obsługujący : Open GL ES2.0/1.1, Open VG1.1, Flash 11.1) Obsługuje dekodowanie sprzętowe Flash przy użyciu technologii FTR 3. Pamięć RAM 1 GB 4. Pamięć masowa minimum 8 GB Flash 5. Łączność bezprzewodowa -wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardów g/n -Bluetooth 6. System operacyjny system operacyjny Android 4.0 PL (polska wersja) lub nowszy; lub równoważny system operacyjny dla urządzeń przenośnych, zawierający: większość funkcjonalności dostępnych w standardowych bibliotekach języka Java; każda aplikacja działa w systemie jako oddzielny proces; oprócz języka Java można również tworzyć aplikacje z wykorzystaniem języka C/C++; system w języku polskim 7. Porty/złącza - złącze RJ45 Ethernet (10/100 Mbps) - czytnik kart SD/MMC - 3 złącza USB port USB OTG - odbiornik IR - wyjście obrazu: złącze HDMI 1.4a, Full HD 1080p Wyjście dźwięku: HDMI 1.4a, Wyjście optyczne S/PDIF 8. zasilanie 5V DC, 3A (zasilacz w zestawie) 9. sterowanie Zdalny pilot na podczerwień 10. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-to-door) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 11. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 12. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE 13. Praca - możliwość długotrwałej, wielogodzinnej pracy z podłączonym zasilaczem elektrycznym (10h dziennie w trybie ciągłym) - współpracuje z oferowanym czytnikiem RFID Unique USB - preferowane automatyczne włączanie po dostarczeniu zasilania str. 11

12 PAKIET NR 2. Telewizory Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższej tabeli. Wszystkie urządzenia wskazane w tabeli powinny być tego samego typu i w tym samym kolorze. Telewizor 21 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. ekran Przekątna ekranu [cal] 32 maksymalnie 40 cali Obsługa rozdzielczości Full HD x 1080 Częstotliwość odświeżania [Hz] 100 Jasność minimum 500 cd/m2 2. dźwięk System fonii stereo Moc głośników [W] 20 Ilość głośników 2 3. Porty i złącza 2 złącza HDMI 2 złącza USB Wejście PC D-Sub (VGA) 4. Montaż Możliwość montażu ściennego zgodnie ze standardem VESA 5. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-to-door) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 6. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 7. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE str. 12

13 PAKIET NR 3. Zestaw: monitor wielo-dotykowy 40 z komputerem i akcesoriami Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższej tabeli. Monitor wielo-dotykowy 40 z komputerem i akcesoriami L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Monitor Komputer System operacyjny Przekątna 40 cali (maksymalna 46 cali) Rozdzielczość: FullHD 1920 x 1080 Jasność 750cd/m2 Kontrast 4000:1 Wbudowane głośniki Możliwość montażu ściennego Panel wielo-dotykowy Procesor w testach CPU Benchmark 6900 punktów lub więcej Obsługa HDMI Pamięć RAM: 2GB LAN 10/100 RJ45 Bluetooth WiFi b/g/n 3 porty USB Obsługa Audio Zasilanie 230V Preinstalowany system operacyjny z oryginalnym nośnikiem (pełna licencja nieograniczona czasowo), zawierający funkcję: dołączenia do domeny, zabezpieczenia grupowego oraz tworzenia automatycznych kopii zapasowych w sieci 4. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-todoor) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 5. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 6. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE dla monitora i komputera str. 13

14 PAKIET NR 4. Komponenty sieciowe i elektryczne Wszystkie oferowane urządzenia i komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższych tabelach. Wszystkie urządzenia powinny być tego samego typu i w tym samym kolorze. Switch 5 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Liczba portów Porty Standardy i protokoły Zasilanie Chłodzenie Adresowanie 16 10/100/1000 Mbps RJ45 z automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX Co najmniej: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 240 V przemienne Bez wentylatora w obudowie Automatyczna aktualizacja tablicy mac-adresów 7. Zakres temperatur pracy 8. Certyfikat zgodności CE Minimum 0 do +40 stopni Celsjusza Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Kabel teleinformatyczny cat.5e U/UTP 300 m L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Typ Liczba żył Liczba par powłoka Kolor powłoki Skrętka UTP linka 4x2xAWG24 kategoria 5e zgodnie z normą PN-EN :2004 lub nowszą 8 4 PVC Biały lub szary 6. Oznakowanie par 7. Dopuszczalna temperatura pracy pary: niebieski, niebiesko-biały, pomaranczowy, pomarańczowobiały, zielony, zielono-biały, brązowy, brązowo-biały 60 stopni celsjusza str. 14

15 8. Certyfikat zgodności CE kabel posiada certyfikat zgodności CE Przewód elektryczny (OMY) 300 m L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Typ OMY H03VV-F 3x1,5 przewód oponowy, okrągły, mieszkaniowy o izolacji polwinitowej 2. Przekrój żyły 1,5 mm2 3. Budowa żyły roboczej żyły wielodrutowe giętkie kl. 5 wg. PN-HD 383 S2 4. Kolor powłoki biały 5. Identyfikacja żył zielono-żółta, niebieska, brązowa 6. Napięcie znamionowe 300/300 V 7. Izolacja Polwinit PVC 8. Powłoka Polwinit PVC 9. Dopuszczalna temperatura pracy 70 stopni Celsjusza 10. Certyfikat zgodności CE kabel posiada certyfikat zgodności CE Listwa elektryczna antyprzepięciowa 27 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Liczba gniazd 5 gniazd z uziemieniem 2. Prąd nominalny urządzenia 3. Napięcie nominalne 10 A 230 V przemienne Przewód Wtyk Bezpiecznik 1,5 m PN-E-93201:1997 Wta-T 10 A 250 V 7. Zabezpieczenie przed przepięciem 8. Włącznik Tak, napięciowy poziom ochrony co najmniej na poziomie Up 1,0 kv Podświetlony włącznik na listwie; umożliwia odłączenie zasilania na listwie str. 15

16 Kolor listwy Certyfikat zgodności CE czarny Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Gniazdo elektryczne 2P+Z 27 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Gniazdo 2. Prąd nominalny urządzenia 3. Napięcie nominalne Pojedyncze gniazdo elektryczne, jednofazowe, przenośne, rozbieralne, z uziemieniem 10 A 230 V przemienne Kolor Certyfikat zgodności CE biały Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Wtyk elektryczny 2P+Z 27 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Rodzaj 2. Prąd i napięcie nominalne 3. Napięcie nominalne Pojedynczy wtyk elektryczny jednofazowy, prosty, rozbieralny, z uziemieniem 16 A 250 V 230 V przemienne Kolor Certyfikat zgodności CE biały Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Wentylator 50 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Wymiary Mocowanie wirnika Poziom hałasu Wydajność 80x80x25 mm Łożyska Poniżej 15dB Minimum 40 m3/h str. 16

17 Prędkość obrotowa Podłączenie Napięcie Certyfikat zgodności CE Minimum 1200 obr./min 3-pin 12 V Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE str. 17

18 Załącznik nr 2. Wzór formularza oferty. ZP/27-07/PN/ dnia. pieczątka firmy Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka Gdańsk OFERTA I. Dane dotyczące Wykonawcy. Pełna nazwa Wykonawcy: Adres siedziby: NIP: REGON: Tel.: Faks: Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym.. Tel:.. II. Przedmiot oferty. Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności Należy wypełnić wszystkie pozycje w tabeli. str. 18

19 PAKIET I Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa-model, typ, elementy składowe/ tam gdzie wymagane/ z opisem oferowanego dodatkowego oprogramowania i akcesoriami <producent, typ>) Tablet PC z akcesoriami 24 Mikrokomputer (platforma multimedialna) 24 Łącznie Pakiet I Oferujemy realizację PAKIETU NR 1 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) PAKIET II Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa-model, typ, elementy składowe/ tam gdzie wymagane/ z opisem oferowanego dodatkowego oprogramowania i akcesoriami <producent, typ>) Telewizory 21 Oferujemy realizację PAKIETU NR 2 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) str. 19

20 PAKIET III Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa<model>, typ, elementy składowe/ tam gdzie wymagane/ z opisem oferowanego dodatkowego oprogramowania i akcesoriami <producent, typ>) Monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami 1 Oferujemy realizację PAKIETU NR 3 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) PAKIET IV Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa-model) Switch 5 Kabel teleinformatyczny cat.5e U/UTP 300 m Przewód elektryczny (OMY) 300 m Listwa elektryczna antyprzepięciowa Gniazdo 2P+Z elektryczne 300 metrów 300 metrów Wtyk elektryczny 2P+Z 27 Wentylator 50 Łącznie Pakiet IV Oferujemy realizację PAKIETU NR 4 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) str. 20

21 III. Termin wykonania dostawy. Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. IV. Załączniki i dokumenty złożone łącznie z ofertą. Dokumenty: Pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis notarialnie poświadczony do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika) - str...oferty; Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub jego odpis notarialnie poświadczony - str... oferty; odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - str....oferty; Inne:. - str.... oferty; Inne:. - str....oferty; Inne:. - str....oferty ; V. Podwykonawcy. Informujemy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: a) wykonanie.. (opisać zakres wykonywanych prac) W przypadku nie wypełnienia tego punktu lub w pozostałym zakresie, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. VI. Oświadczenia. Oświadczamy, że: 1. spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 2. w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 3. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 4. posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowy zamówienia; 5. dysponujemy potencjałem technicznym; 6. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 7. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 8. nie zachodzą wobec nas żadne podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie podpisuje każdy uczestnik konsorcjum); 9. uważamy się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert; 10. przyjmujemy wszystkie postanowienia SIWZ wraz z załącznikami bez zastrzeżeń; 11. na dostarczony sprzęt udzielimy minimum rocznej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy. Oferta została złożona na.. stronach... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) str. 21

22 Załącznik nr 3. ZP/27-07/PN/2013 Oświadczenie z art.26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Oświadczam/my, że Wykonawca należy/nie należy 1 do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 2 L.p. Nazwa podmiotu i adres dnia... (podpis Wykonawcy) 1 Niepotrzebne skreślić 2 Tabelę należy wypełnić, jeśli wykonawca w oświadczeniu wykaże, iż należy do tej samej grupy kapitałowej str. 22

23 Załącznik nr 4. ZP/27-07/PN/2013 UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 14/92, Regon , NIP , reprezentowanym przez: Jerzego Litwina - Dyrektora Mirosławę Bednarz - Głównego Księgowego zwanym dalej Zamawiającym a.., z siedzibą w, przy ul..., zarejestrowanym w..krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:., NIP:, REGON:, kapitał zakładowy.. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą. Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia z dnia..., przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności ujętych w 4 Pakietach. 2. Parametry sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który wraz z formularzem Oferty Wykonawcy z dnia 2013 r. stanowią integralną część umowy. 3. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i technicznych nie regenerowany sprzęt wraz ze sterownikami i oryginalnym oprogramowaniem oraz licencją. 4. Do instalacji i konfiguracji sprzętu Wykonawca zapewni wszelkie akcesoria, przewody, kable wymagane do prawidłowego funkcjonowania zakupionego sprzętu na własny koszt i we własnym zakresie. 5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i środki materialne do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością. 2 Obowiązki Stron 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonego sprzętu. 2. Wykonawca do sprzętu dołączy wszelkie instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz certyfikaty ubezpieczenia. 3. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o postępie dostaw oraz o istotnych problemach, jakie mogą lub, jakie pojawiły się w związku z realizacją umowy. 4. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego reagowania na zgłoszone przez Wykonawcę problemy związane z realizacją przedmiotu umowy. str. 23

24 5. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania przedmiotu umowy, zgodnie z procedurą opisaną w Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą dostawy podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego prawa wynikające ze standardowej, bezterminowej, obowiązującej przynajmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wyłącznej licencji producenta na oprogramowanie służące do wykorzystania w celach związanych z działalnością CMM dostarczone w ramach niniejszej Umowy, o ile takie przeniesienie jest wymagane prawem dla skutecznego nabycia praw z licencji przez Zamawiającego 7. Wykonawca oświadcza, że udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. 8. Wykonawca oświadcza, że będzie w pełni uprawniony do przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia sprzętu, o której mowa w par. 6 ust. 1, w chwili dostawy podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego i z tą chwilą je przenosi. 3 Realizacja przedmiotu umowy 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku do dnia r. po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego. 3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy licencję o której mowa w 2 ust. 6 oraz kartę gwarancyjną w języku polskim dla każdego dostarczonego urządzenia. 4. Dostarczony sprzęt musi być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu do siedziby Zamawiającego. 5. Odbiór sprzętu przez Zamawiającego będzie potwierdzony poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony. 6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych wad na własny koszt w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia wady. 7. Zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie są podstawą do wystawienia faktury. 8. W przypadku powierzenia wykonania umowy lub jej części osobom trzecim Wykonawca będzie odpowiadać za działania lub zaniechania działań tych osób tak, jak za działania własne lub własne zaniechania działania. 4 Osoby do kontaktu 1. Strony oświadczają, iż upoważniają niniejszym do kontaktu w zakresie bieżącej realizacji niniejszej umowy: a. Zamawiający: Pan Marcin Kłos Tel. b. Wykonawca :.. Tel kom Zmiana osób wskazanych w ustępach poprzedzających lub ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany niniejszej umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie. str. 24

25 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostarczony towar w łącznej wysokości brutto: PLN (słownie:..). 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje ubezpieczenie sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 1,2,3 wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3. Podstawą dokonania płatności będzie podpisany przez obydwie strony, bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w 3 ust Płatność faktury Wykonawcy nastąpi w ciągu 21 dni od daty prawidłowego doręczenia jej Zamawiającemu. 5. Za termin płatności wynagrodzenia Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy, pod rygorem nieważności. 6 Ubezpieczenie, gwarancja i wsparcie techniczne 1. Wykonawca dokona ubezpieczenia sprzętu, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1,2,4, które obejmować będzie przynajmniej: awarie i przypadkowe uszkodzenia sprzętu oraz uszkodzenia w przypadku zalania sprzętu. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnego wsparcia technicznego i gwarancji na zakupiony sprzęt na okres minimum 1 roku w trybie: 7 dni w tygodniu w godz. od 8-20 i czasem reakcji do 24 godzin. 3. Gwarancja zostanie udzielona przez Wykonawcę na piśmie w formie dokumentu gwarancyjnego w języku polskim zawierającego typ i nr seryjny urządzenia, nazwę, adres, nr telefonu i faksu oraz adres Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz ze sprzętem. Równocześnie niniejsza umowa ma także charakter dokumentu gwarancyjnego w zakresie w jakim określa uprawnienia Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy, o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie wydana w dacie wskazanej w pkt Dokument gwarancyjny, o którym mowa powyżej nie może zawierać gorszych warunków niż te, o których mowa w niniejszej umowie lub innych płatnych działań nie ujętych w umowie i SIWZ. 5. Bieg terminu trwania gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez obydwie Strony. 6. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu sprzętu będzie składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem lub drogą na adres wskazany przez Wykonawcę w dokumencie gwarancyjnym. 7. W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu lub jego części Wykonawca przejmie sprzęt lub jego część do naprawy, nie później niż w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. 8. W przypadku drobnych awarii i usterek będą one usuwane w miejscu użytkowania sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. 9. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych wad i usterek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia sprzętu do naprawy. 10. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu lub jego części w miejscu lub czasie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca (na czas naprawy), w każdym przypadku i w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, dostarczy sprzęt zastępczy posiadający identyczne wymiary i system operacyjny i o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia str. 25

26 Załącznik nr 1, w przeciągu do 24 godzin począwszy od upływu terminu na dokonanie naprawy lub usunięcie usterki, określonego w ust Ze względu na specyfikę zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na stanie podczas trwania okresu gwarancji czynnego sprzętu zastępczego w ilości minimum 7 sztuk tabletów, posiadającego identyczne wymiary i system operacyjny oraz o parametrach technicznych nie gorszych niż, jak określone w opisie Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr Gwarancji nie będą podlegać wady i awarie powstałe na skutek: a) normalnego zużycia sprzętu lub jego części, b) niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz szkód wynikłych z winy Użytkownika. 13. Koszty usuwania awarii, o których mowa w ust. 12, ponosi Zamawiający. 14. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych Wykonawca realizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu. 15. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków i terminów określonych powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad, awarii sprzętu i napraw wykonanych przez inne podmioty bez utraty prawa do gwarancji oraz rękojmi. 16. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej lub trzykrotnej naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy, pozbawiony wad sprzęt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem ust W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego. Zamawiający o ile będzie to możliwe, nie zwróci uszkodzonego dysku Wykonawcy. Termin dokonania wymiany jest określony w ust W przypadku konieczności wymiany lub naprawy urządzenia posiadającego dysk twardy, urządzenie będzie podlegać naprawie lub wymianie bez konieczności wydania Wykonawcy dysku twardego. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, urządzenie zostanie wydane o ile to możliwe - bez dysku twardego lub innego nośnika pamięci. 19. Gwarancja producenta/ producentów na oprogramowanie lub sprzęt udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego. 20. W wypadku, gdy jest to wymagane prawem dla uzyskania uprawnień przez Zamawiającego uprawień z gwarancji Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 7 przenosi na Zamawiającego uprawnienia wynikające z gwarancji producenta. 7 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych: a) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w 3 ust. 2 niniejszej umowy. b) w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w par. 5 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca; str. 26

27 c) w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w par. 5 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca; d) w przypadku opóźnienia w podjęciu naprawy oraz usunięcia usterek, w ramach naprawy gwarancyjnej, w terminach o których mowa w 6 ust. 7, 8, 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonej w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne wynikające z niniejszego ustępu będą naliczane w odniesieniu do każdego przekroczonego terminu i urządzenia oddzielnie; e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego, w ramach naprawy gwarancyjnej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w par. 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający za wyjątkiem sytuacji określonej w 8 ust Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8 Odstąpienie od umowy, zmiana umowy 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: a) w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu, w szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, umowę można zmienić co do rodzaju/typu/modelu urządzenia, pod warunkiem, urządzenia będą nowszą wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian, z jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla dostarczanych urządzeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zmiany umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Postanowienia końcowe 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązane będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, poddany zostanie on pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: str. 27

1. dr Jerzego Litwina Dyrektora, 2. mgr Mirosławę Bednarz Główną księgową. zwanym dalej Zamawiającym

1. dr Jerzego Litwina Dyrektora, 2. mgr Mirosławę Bednarz Główną księgową. zwanym dalej Zamawiającym Część IId SIWZ UMOWA nr zawarta w dniu roku w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą 80-751 Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa sprzętu komputerowego dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II UMOWA Teatr Muzyczny Capitol ul. Marszałka J. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 stronainternetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-06/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na Zakup i dostawa mobilnego sprzętu zabezpieczeń obejmującego mobilny system telewizji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 Nysa, 22.06.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 60/2015 na Dostawę skanera Plustek SmartOffice PS456U. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR..

WZÓR UMOWY UMOWA NR.. WZÓR UMOWY UMOWA NR.. zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-03/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY

Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Nr sprawy: ZP/2/12/2014 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA w Krakowie, ul. Konopnickiej 26, 30-302 Kraków, RNIK

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy. 3 Warunki dostawy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR... Projekt Zawarta w dniu... w... pomiędzy:...regon...nip:..., reprezentowanym/ą przez: 1.... 2.... Zwanym/ą dalej Zamawiającym, a...regon...nip:......, reprezentowanym/ą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY DP/P1/305/03/2015/KS Gdańsk, 25.03.2015r. WYKONAWCY ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Gdańskie Inwestycje Komunalne Spółka z o.o., działając w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Nr sprawy: WUP/OZP/3320/3321/2/KC/2016 Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa została zawarta w Gdańsku, dnia... pomiędzy: Województwem Pomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku, Adres: ul Podwale

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Wymagane oświadczenia - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015

WZÓR. Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 WZÓR Umowa sprzedaży nr../u/zp/2015 zawarta w dniu..2015 r., w Krakowie pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3A Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-826),

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

a... reprezentowanym przez... zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: WZÓR U M O W A Nr Załącznik nr 7 do SIWZ na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń drukujących zawarta w dniu... w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS

CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr. przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rej ono wy w Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS CZĘŚĆ C Wzór Umowy leasingu operacyjnego Nr Między Finansującym: z siedzibą w..., ul przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kraj owego Rejestru Sądowego pod nr KRS którego reprezentuje, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ...

Załącznik nr 5. UMOWA Projekt. Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: ... UMOWA Projekt Załącznik nr 5 Zawarta w Chotczy w dniu... 2011 r. pomiędzy: Ochotniczą Strażą Pożarną w Kijance reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiającym a... reprezentowaną przez:... zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego. pn. Dostawa mebli dla Teatru Muzycznego Capitol CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY Teatr Muzyczny Capitol ul. Piłsudskiego 67 50-019 Wrocław Polska tel. (+48 71) 789 04 31 fax. (+48 71) 789 04 70 strona internetowa: www.teatr-capitol.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15

WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 Zp 2130-48/15 Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Nr Zp 2130-48/15 w dniu 2015 r. w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Sądem Apelacyjnym w Lublinie, mającym swoją siedzibę w Lublinie przy ul. Obrońców

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Dostawa koszy ulicznych na odpady URZĄD MIASTA NOWEGO SĄCZA WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Rynek 3 33-300 Nowy Sącz... (pieczęć Zamawiającego) Znak: WGK.RK.13.2015.MK Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości nie przekraczającej

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo