Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP/27-07/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) Specyfikację zatwierdzam: Kierownik Zamawiającego. ( podpis i pieczęć imienna) Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: r. Ogłoszono na stronie internetowej w dniu: r. Ogłoszono w siedzibie Zamawiającego na tablicy ogłoszeń w dniu: r. str. 1

2 I. Informacje podstawowe 1. Nazwa i adres Zamawiającego Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka Gdańsk Tel.: (58) Faks: (58) Tryb udzielania zamówienia. Przetarg nieograniczony. 3. Podstawa prawna. Art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759) zwana dalej ustawą PZP. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 0, poz. 231). W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy PZP oraz przepisy aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie. 4. Wartość zamówienia. Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 5. Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ. 6. Postępowanie prowadzone jest wyłącznie w języku polskim. II. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia i jego uwarunkowaniach prawnych. 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności ujętych w 4 Pakietach. Wystawa zostanie podzielona na trzy bloki tematyczne. Pierwszy omówi historie tablic: od momentu ich powstania do dnia dzisiejszego - 4 prezentacje multimedialne. W drugiej części Zamawiający wyeksponuje jedyny zabytek na wystawie czyli Tablice z 21 postulatami gdzie podkreśli, że wystawa powstaje w 10 rocznicę wpisanie jej na listę zabytków UNESCO. Trzecia część wystawy to 21 stanowisk multimedialnych, na których Zamawiający przedstawi tło powstania każdego z postulatów z osobna oraz zaprosi zwiedzających do odpowiedzenia na pytania, której pojawią się po wyświetleniu animacji. 2. Ilość i parametry sprzętu zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia: a) dostarczony sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nie używany, nie regenerowany oraz posiadać instrukcję w języku polskim; b) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wsparcia technicznego podczas trwania umowy; c) Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia 24 sztuk tabletów PC, 24 mikrokomputerów, 21 sztuk telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem; d) Wykonawca na czas trwania gwarancji zobowiązuje się do nieodpłatnego, w ramach wynagrodzenia umownego usuwania zgłaszanych przez Zamawiającego usterek i awarii na zasadach określonych Załączniku nr 1 do SIWZ oraz Załączniku nr 4 do SIWZ - umowa. 4. Minimalna gwarancja na dostarczony sprzęt : zgodnie z Załącznikiem nr 1 i 4 SIWZ. str. 2

3 5. Kody CPV: Monitory ekranowe Monitory dotykowe Urządzenia multimedialne Różny sprzęt komputerowy akcesoria komputerowe 6. W przypadku, gdy Zamawiający w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, to zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń lub materiałów innych niż wymienione z zastrzeżeniem, by parametry techniczne i jakościowe oraz cechy użytkowe urządzeń lub materiałów równoważnych nie były gorsze od opisanych i/lub wskazanych w niniejszej dokumentacji. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. oddzielnie na każdy Pakiet. Zamawiający nie dopuszcza podziału pakietu na części. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego i polegających na rozszerzeniu dostawy. 11. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie, którą część zamówienia powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania, która część zamówienia ma być realizowana przez podwykonawcę, Zamawiający uzna, że całość zamówienia będzie wykonana przez Wykonawcę. III. Termin i miejsce dostawy. Termin dostawy: w ciągu maksymalnie 2 tygodni od dnia podpisania umowy. Miejsce dostawy: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli obowiązujące przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Posiadają wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Potwierdzenia spełniania powyższych warunków Zamawiający dokona na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie V. SIWZ metodą spełnia/nie spełnia. V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia, że ofertowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego. str. 3

4 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy muszą dostarczyć: 1.1. oświadczenia: a) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ustawy Pzp i opisanych w pkt. IV niniejszej SIWZ, b) o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy Pzp, których treść znajduje się w Załączniku nr 2 do niniejszej SIWZ oraz 1.2. następujące dokumenty: oraz: a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 1.3. następujące oświadczenia i dokumenty: 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231.). 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawcy, którzy o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ubiegają się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna): a) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty; b) dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawcy; c) muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp; d) każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest samodzielnie wykazać brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz każdy Wykonawca osobno składa dokumenty wymienione w pkt. 1.2 niniejszego rozdziału; e) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców; f) wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem; g) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. 5. Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić str. 4

5 zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Wymagania podstawowe Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, do oferty należy dołączyć oryginał, bądź notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa wystawionego przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 2. Forma oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w jednym egzemplarzu, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką zapewniającą czytelność Oferty Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane oraz datowane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Oferta musi być złożona w oryginale. Pozostałe dokumenty składane przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem punktu VI.1.4), mogą być składane w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nie prześwitującej kopercie Koperta z ofertą powinna być opatrzona nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz adnotacją: Postępowanie nr ZP-27-07/PN/ Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia r. 3. Zawartość merytoryczna oferty Oferta powinna być sporządzona według wzoru formularza ofertowego stanowiącego Załącznik 2 do SIWZ, tj. zawierać wszystkie informacje i oświadczenia zawarte w tym wzorze. W formularzu należy podać podstawowe parametry techniczne oferowanego sprzętu, informacje dot. gwarancji i wymaganych certyfikatów/dokumentów. Zamawiający wymaga, aby każdy Wykonawca w złożonej ofercie podał nazwę oferowanego sprzętu podając co najmniej producenta, typ/nazwę/model oferowanego produktu. str. 5

6 3.2. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty wymagane w niniejszej SIWZ. 4. Zmiana lub wycofanie oferty Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany powinny być złożone w formie i według zasad dotyczących złożenia oferty, z dopiskiem ZMIANA OFERTY Wycofanie oferty z postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wycofaniu oferty, doręczonego Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. 5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca może zastrzec w ofercie, że Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje te powinny być wyodrębnione i zamieszczone w załączniku do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. VII. Kryteria oceny ofert 1. Oferty oceniane będą, oddzielnie dla każdego Pakietu, w oparciu o kryterium ceny: L.p. Nazwa kryterium Waga 1. Cena 100% Sposób obliczania wartości punktowej kryterium: C min X = x 100 pkt C o gdzie: X ilość punktów jakie otrzyma oferta oceniana za kryterium cena, C min najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert, C o cena ocenianej oferty. 2. Punktacja jaką otrzyma Wykonawca w ramach kryterium cena w niniejszym postępowaniu zostanie ustalona zgodnie ze wzorem określonym powyżej % (waga kryterium cena ) oznacza, że w postępowaniu można uzyskać maksymalnie 100 punktów w ramach kryterium ceny. 4. Cena ofertowa powinna być wyrażona w walucie polskiej i powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. VIII. Opis sposobu obliczenia ceny. Termin i warunki płatności. 1. Cena oferty obejmować będzie ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zakupu i dostawy oraz ubezpieczenia sprzętu w tym również oprogramowania wraz licencją oraz prawami autorskimi. Cenę oferty stanowi cena brutto. 2. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. 3. Cena oferty powinna być liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. str. 6

7 4. Cena oferty zawierać będzie wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie opłaty, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 5. Wykonawca podając w ofercie cenę (cenę brutto) obowiązany jest do jej wyliczenia zgodnie ze stawkami podatku VAT obowiązującymi w dacie sporządzania oferty. 6. Określenie stawki podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest ustalić stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi. 7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej ceny netto podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Cena musi być skalkulowana w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia. 9. Wszelkie rozliczenia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich. 10. Z zastrzeżeniem postanowień punktów następnych, podstawą płatności kwot wynagrodzenia Wykonawcy będą każdorazowo prawidłowo i rzetelnie wystawione na Zamawiającego faktury VAT Wykonawcy. Na każdej fakturze powinien znajdować się numer niniejszej umowy. 11. Termin płatności faktur Wykonawcy ustalony jest na 14 dni od daty ich doręczenia jej Zamawiającemu, wraz z wszystkimi załącznikami. 12. Płatności faktur dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. IX. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Miejsce oraz termin składania ofert Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, w Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godziny: 9:30 (decyduje data i godzina otrzymania oferty przez Zamawiającego). 2. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania. 3. Miejsce oraz termin otwarcia ofert Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia, tj r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13 w pokoju nr Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy PZP. X. Termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XI. Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XII. Istotne dla stron postanowienia umowy. 1. Zamawiający ustala istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w str. 7

8 sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 PZP. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: 3.1 w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu, w szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, umowę można zmienić co do rodzaju/typu/modelu urządzenia, pod warunkiem, urządzenia będą nowszą wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian, z jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla dostarczanych urządzeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 4. Zmiany umowy określone w ust. 3 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron. 5. Zmiany mogą być zainicjowane zarówno przez Wykonawcę jak i Zamawiającego. Realizacja na podstawie zmian wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego w formie pisemnej. 6. Wszystkie powyższe zmiany stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. XIII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XIV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów. 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z zastrzeżeniem ust W przypadku porozumiewania się za pośrednictwem faksu każda ze stron, na żądanie drugiej, jest zobowiązana do niezwłocznego potwierdzenia faksu na piśmie. 3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofania oferty. 4. Zamawiający nie będzie udzielał odpowiedzi na zapytania zgłaszane telefonicznie oraz drogą elektroniczną. 5. W zakresie określonym w pkt. 1 powyżej zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. 6. Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej te informacje, do których umieszczania na stronie internetowej obligują przepisy ustawy Pzp. 7. Korespondencję należy kierować na adres: Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka Gdańsk faks: (58) Godziny pracy Zamawiającego: 8:00 16: Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Marcin Kłos w sprawach proceduralnych - Justyna Dyrynda str. 8

9 10. Wykonawcy, którzy o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu ubiegają się wspólnie, winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. XV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej. 2. Wszelkie kwestie związane z wnoszeniem środków ochrony prawnej reguluje Dział VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP. Załączniki: 1. Opis przedmiotu zamówienia. 2. Formularz oferty. 3. Oświadczenie z art. 26 ust. 2d. 4. Wzór umowy. str. 9

10 Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/27-07/PN/2013 PAKIET NR 1. Zestaw: tablet z mikrokomputerem i akcesoriami Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższych tabelach. Wszystkie urządzenia powinny być tego samego typu i w tym samym kolorze. Tablet PC z akcesoriami 24 sztuki Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Ekran calowy, wyświetlacz TFT ( rozdzielczość minimum 1024x600) 2. Obsługa ekran dotykowy 3. Procesor wielowątkowy Układ graficzny Obsługuje Flash 11.0 lub nowszy; obsługuje dekodowanie sprzętowe Flash przy użyciu technologii FTR 4. Pamięć RAM pamięć operacyjna RAM co najmniej 1 GB 5. Pamięć masowa wbudowany dysk flash o pojemności minimum 8GB z możliwością rozszerzenia z zastosowaniem zewnętrznych kart pamięci minimum 16 GB. 6. Porty/złącza co najmniej: - złącze HDMI, Full HD - 2x złącze USB, w tym 1 OTG, - ethernet RJ45, LAN 100/10 M - obsługa kart pamięci co najmniej microsd - port zasilania 7. Łączność bezprzewodowa 8. Zainstalowany system operacyjny -wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardów g/n -Bluetooth 2.1 system operacyjny Android 4.0 PL (polska wersja) lub nowszy lub równoważny system operacyjny dla urządzeń przenośnych, zawierający: większość funkcjonalności dostępnych w standardowych bibliotekach języka Java; każda aplikacja działa w systemie jako oddzielny proces; oprócz języka Java można również tworzyć aplikacje z wykorzystaniem języka C/C++; system w języku polskim 9 Temperatura Pracuje co najmniej w zakresie temperatur +5 do +40 stopni Celsjusza 10. Inne wbudowany G-sensor 11. Akcesoria - folia ochronna ekranu (3 sztuki do każdego urządzenia); 12. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-to-door) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 13. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. str. 10

11 14. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE 15. Praca - możliwość długotrwałej, wielogodzinnej pracy z podłączonym zasilaczem elektrycznym (10h dziennie w trybie ciągłym) Mikrokomputer (platforma multimedialna) 24 sztuki Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Procesor wielowątkowy 2. Układ graficzny Układ obsługujący : Open GL ES2.0/1.1, Open VG1.1, Flash 11.1) Obsługuje dekodowanie sprzętowe Flash przy użyciu technologii FTR 3. Pamięć RAM 1 GB 4. Pamięć masowa minimum 8 GB Flash 5. Łączność bezprzewodowa -wbudowana karta sieci bezprzewodowej z obsługą standardów g/n -Bluetooth 6. System operacyjny system operacyjny Android 4.0 PL (polska wersja) lub nowszy; lub równoważny system operacyjny dla urządzeń przenośnych, zawierający: większość funkcjonalności dostępnych w standardowych bibliotekach języka Java; każda aplikacja działa w systemie jako oddzielny proces; oprócz języka Java można również tworzyć aplikacje z wykorzystaniem języka C/C++; system w języku polskim 7. Porty/złącza - złącze RJ45 Ethernet (10/100 Mbps) - czytnik kart SD/MMC - 3 złącza USB port USB OTG - odbiornik IR - wyjście obrazu: złącze HDMI 1.4a, Full HD 1080p Wyjście dźwięku: HDMI 1.4a, Wyjście optyczne S/PDIF 8. zasilanie 5V DC, 3A (zasilacz w zestawie) 9. sterowanie Zdalny pilot na podczerwień 10. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-to-door) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 11. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 12. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE 13. Praca - możliwość długotrwałej, wielogodzinnej pracy z podłączonym zasilaczem elektrycznym (10h dziennie w trybie ciągłym) - współpracuje z oferowanym czytnikiem RFID Unique USB - preferowane automatyczne włączanie po dostarczeniu zasilania str. 11

12 PAKIET NR 2. Telewizory Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższej tabeli. Wszystkie urządzenia wskazane w tabeli powinny być tego samego typu i w tym samym kolorze. Telewizor 21 sztuk Lp. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. ekran Przekątna ekranu [cal] 32 maksymalnie 40 cali Obsługa rozdzielczości Full HD x 1080 Częstotliwość odświeżania [Hz] 100 Jasność minimum 500 cd/m2 2. dźwięk System fonii stereo Moc głośników [W] 20 Ilość głośników 2 3. Porty i złącza 2 złącza HDMI 2 złącza USB Wejście PC D-Sub (VGA) 4. Montaż Możliwość montażu ściennego zgodnie ze standardem VESA 5. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-to-door) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 6. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 7. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE str. 12

13 PAKIET NR 3. Zestaw: monitor wielo-dotykowy 40 z komputerem i akcesoriami Wszystkie oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższej tabeli. Monitor wielo-dotykowy 40 z komputerem i akcesoriami L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Monitor Komputer System operacyjny Przekątna 40 cali (maksymalna 46 cali) Rozdzielczość: FullHD 1920 x 1080 Jasność 750cd/m2 Kontrast 4000:1 Wbudowane głośniki Możliwość montażu ściennego Panel wielo-dotykowy Procesor w testach CPU Benchmark 6900 punktów lub więcej Obsługa HDMI Pamięć RAM: 2GB LAN 10/100 RJ45 Bluetooth WiFi b/g/n 3 porty USB Obsługa Audio Zasilanie 230V Preinstalowany system operacyjny z oryginalnym nośnikiem (pełna licencja nieograniczona czasowo), zawierający funkcję: dołączenia do domeny, zabezpieczenia grupowego oraz tworzenia automatycznych kopii zapasowych w sieci 4. Gwarancja i serwis Co najmniej 1 rok, sprzęt odbierany na miejscu u klienta (door-todoor) W przypadku awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas serwisowania. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 5. Ubezpieczenie Ubezpieczenie na 12 miesięcy, obejmujące uszkodzenia mechaniczne oraz w wyniku zalania. W przypadku zgłoszenia awarii dostawca dostarcza takie same urządzenie (o takich samych parametrach) zastępcze na czas rozpatrzenia awarii. Urządzenie zastępcze jest dostarczane maksymalnie w 24h od zgłoszenia awarii. 6. Certyfikaty i standardy deklaracja zgodności CE dla monitora i komputera str. 13

14 PAKIET NR 4. Komponenty sieciowe i elektryczne Wszystkie oferowane urządzenia i komponenty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i nieregenerowane. Wszystkie urządzenia powinny charakteryzować się co najmniej parametrami określonymi w poniższych tabelach. Wszystkie urządzenia powinny być tego samego typu i w tym samym kolorze. Switch 5 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Liczba portów Porty Standardy i protokoły Zasilanie Chłodzenie Adresowanie 16 10/100/1000 Mbps RJ45 z automatycznym krosowaniem Auto MDI/MDIX Co najmniej: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p 240 V przemienne Bez wentylatora w obudowie Automatyczna aktualizacja tablicy mac-adresów 7. Zakres temperatur pracy 8. Certyfikat zgodności CE Minimum 0 do +40 stopni Celsjusza Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Kabel teleinformatyczny cat.5e U/UTP 300 m L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Typ Liczba żył Liczba par powłoka Kolor powłoki Skrętka UTP linka 4x2xAWG24 kategoria 5e zgodnie z normą PN-EN :2004 lub nowszą 8 4 PVC Biały lub szary 6. Oznakowanie par 7. Dopuszczalna temperatura pracy pary: niebieski, niebiesko-biały, pomaranczowy, pomarańczowobiały, zielony, zielono-biały, brązowy, brązowo-biały 60 stopni celsjusza str. 14

15 8. Certyfikat zgodności CE kabel posiada certyfikat zgodności CE Przewód elektryczny (OMY) 300 m L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Typ OMY H03VV-F 3x1,5 przewód oponowy, okrągły, mieszkaniowy o izolacji polwinitowej 2. Przekrój żyły 1,5 mm2 3. Budowa żyły roboczej żyły wielodrutowe giętkie kl. 5 wg. PN-HD 383 S2 4. Kolor powłoki biały 5. Identyfikacja żył zielono-żółta, niebieska, brązowa 6. Napięcie znamionowe 300/300 V 7. Izolacja Polwinit PVC 8. Powłoka Polwinit PVC 9. Dopuszczalna temperatura pracy 70 stopni Celsjusza 10. Certyfikat zgodności CE kabel posiada certyfikat zgodności CE Listwa elektryczna antyprzepięciowa 27 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Liczba gniazd 5 gniazd z uziemieniem 2. Prąd nominalny urządzenia 3. Napięcie nominalne 10 A 230 V przemienne Przewód Wtyk Bezpiecznik 1,5 m PN-E-93201:1997 Wta-T 10 A 250 V 7. Zabezpieczenie przed przepięciem 8. Włącznik Tak, napięciowy poziom ochrony co najmniej na poziomie Up 1,0 kv Podświetlony włącznik na listwie; umożliwia odłączenie zasilania na listwie str. 15

16 Kolor listwy Certyfikat zgodności CE czarny Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Gniazdo elektryczne 2P+Z 27 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Gniazdo 2. Prąd nominalny urządzenia 3. Napięcie nominalne Pojedyncze gniazdo elektryczne, jednofazowe, przenośne, rozbieralne, z uziemieniem 10 A 230 V przemienne Kolor Certyfikat zgodności CE biały Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Wtyk elektryczny 2P+Z 27 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne 1. Rodzaj 2. Prąd i napięcie nominalne 3. Napięcie nominalne Pojedynczy wtyk elektryczny jednofazowy, prosty, rozbieralny, z uziemieniem 16 A 250 V 230 V przemienne Kolor Certyfikat zgodności CE biały Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE Wentylator 50 sztuk L.p. Nazwa komponentu Wymagane parametry minimalne Wymiary Mocowanie wirnika Poziom hałasu Wydajność 80x80x25 mm Łożyska Poniżej 15dB Minimum 40 m3/h str. 16

17 Prędkość obrotowa Podłączenie Napięcie Certyfikat zgodności CE Minimum 1200 obr./min 3-pin 12 V Urządzenie posiada certyfikat zgodności CE str. 17

18 Załącznik nr 2. Wzór formularza oferty. ZP/27-07/PN/ dnia. pieczątka firmy Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku ul. Ołowianka Gdańsk OFERTA I. Dane dotyczące Wykonawcy. Pełna nazwa Wykonawcy: Adres siedziby: NIP: REGON: Tel.: Faks: Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym.. Tel:.. II. Przedmiot oferty. Zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności Należy wypełnić wszystkie pozycje w tabeli. str. 18

19 PAKIET I Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa-model, typ, elementy składowe/ tam gdzie wymagane/ z opisem oferowanego dodatkowego oprogramowania i akcesoriami <producent, typ>) Tablet PC z akcesoriami 24 Mikrokomputer (platforma multimedialna) 24 Łącznie Pakiet I Oferujemy realizację PAKIETU NR 1 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) PAKIET II Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa-model, typ, elementy składowe/ tam gdzie wymagane/ z opisem oferowanego dodatkowego oprogramowania i akcesoriami <producent, typ>) Telewizory 21 Oferujemy realizację PAKIETU NR 2 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) str. 19

20 PAKIET III Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa<model>, typ, elementy składowe/ tam gdzie wymagane/ z opisem oferowanego dodatkowego oprogramowania i akcesoriami <producent, typ>) Monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami 1 Oferujemy realizację PAKIETU NR 3 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) PAKIET IV Typ urządzenia Liczba sztuk Cena jednostkowa brutto w PLN Łącznie cena brutto w PLN (iloczyn kolumny 2 i 3) Oferowane urządzenie (producent, nazwa-model) Switch 5 Kabel teleinformatyczny cat.5e U/UTP 300 m Przewód elektryczny (OMY) 300 m Listwa elektryczna antyprzepięciowa Gniazdo 2P+Z elektryczne 300 metrów 300 metrów Wtyk elektryczny 2P+Z 27 Wentylator 50 Łącznie Pakiet IV Oferujemy realizację PAKIETU NR 4 za cenę brutto.....zł (słownie zł : ) str. 20

21 III. Termin wykonania dostawy. Maksymalnie w ciągu 2 tygodni od dnia podpisania umowy. IV. Załączniki i dokumenty złożone łącznie z ofertą. Dokumenty: Pełnomocnictwo w oryginale lub jego odpis notarialnie poświadczony do reprezentowania Wykonawcy (w przypadku składania oferty przez pełnomocnika) - str...oferty; Pełnomocnictwo do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie lub jego odpis notarialnie poświadczony - str... oferty; odpis z właściwego rejestru lub ewidencji - str....oferty; Inne:. - str.... oferty; Inne:. - str....oferty; Inne:. - str....oferty ; V. Podwykonawcy. Informujemy, że zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: a) wykonanie.. (opisać zakres wykonywanych prac) W przypadku nie wypełnienia tego punktu lub w pozostałym zakresie, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie. VI. Oświadczenia. Oświadczamy, że: 1. spełniamy wszystkie warunki udziału w postępowaniu udzielenie niniejszego zamówienia publicznego; 2. w cenie Oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; 3. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; 4. posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie odpowiadającym przedmiotowy zamówienia; 5. dysponujemy potencjałem technicznym; 6. dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 7. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; 8. nie zachodzą wobec nas żadne podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie podpisuje każdy uczestnik konsorcjum); 9. uważamy się za związanego ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert; 10. przyjmujemy wszystkie postanowienia SIWZ wraz z załącznikami bez zastrzeżeń; 11. na dostarczony sprzęt udzielimy minimum rocznej gwarancji na warunkach określonych we wzorze umowy. Oferta została złożona na.. stronach... (podpis pełnomocnego przedstawiciela Wykonawcy) str. 21

22 Załącznik nr 3. ZP/27-07/PN/2013 Oświadczenie z art.26 ust 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Oświadczam/my, że Wykonawca należy/nie należy 1 do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej: 2 L.p. Nazwa podmiotu i adres dnia... (podpis Wykonawcy) 1 Niepotrzebne skreślić 2 Tabelę należy wypełnić, jeśli wykonawca w oświadczeniu wykaże, iż należy do tej samej grupy kapitałowej str. 22

23 Załącznik nr 4. ZP/27-07/PN/2013 UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy: Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, z siedzibą Gdańsk, ul. Ołowianka 9-13, działającym zgodnie z wpisem do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 14/92, Regon , NIP , reprezentowanym przez: Jerzego Litwina - Dyrektora Mirosławę Bednarz - Głównego Księgowego zwanym dalej Zamawiającym a.., z siedzibą w, przy ul..., zarejestrowanym w..krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:., NIP:, REGON:, kapitał zakładowy.. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą. Umowa niniejsza zostaje zawarta w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, numer ogłoszenia z dnia..., przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm). 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa tabletów z mikrokomputerem i akcesoriami, telewizorów, zestawu: monitor wielodotykowy 40 z komputerem i akcesoriami, komponentów sieciowych i elektrycznych na potrzeby wystawy czasowej pt. 21.Dekalog Solidarności ujętych w 4 Pakietach. 2. Parametry sprzętu, o którym mowa w pkt. 1 zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ, który wraz z formularzem Oferty Wykonawcy z dnia 2013 r. stanowią integralną część umowy. 3. Wykonawca dostarczy fabrycznie nowy, sprawny technicznie, wolny od wad fizycznych i technicznych nie regenerowany sprzęt wraz ze sterownikami i oryginalnym oprogramowaniem oraz licencją. 4. Do instalacji i konfiguracji sprzętu Wykonawca zapewni wszelkie akcesoria, przewody, kable wymagane do prawidłowego funkcjonowania zakupionego sprzętu na własny koszt i we własnym zakresie. 5. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie i środki materialne do wykonania przedmiotowej umowy oraz zobowiązuje się ją wykonywać z należytą starannością. 2 Obowiązki Stron 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość i ilość dostarczonego sprzętu. 2. Wykonawca do sprzętu dołączy wszelkie instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne oraz certyfikaty ubezpieczenia. 3. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego o postępie dostaw oraz o istotnych problemach, jakie mogą lub, jakie pojawiły się w związku z realizacją umowy. 4. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego reagowania na zgłoszone przez Wykonawcę problemy związane z realizacją przedmiotu umowy. str. 23

24 5. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania przedmiotu umowy, zgodnie z procedurą opisaną w Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą dostawy podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego prawa wynikające ze standardowej, bezterminowej, obowiązującej przynajmniej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie wyłącznej licencji producenta na oprogramowanie służące do wykorzystania w celach związanych z działalnością CMM dostarczone w ramach niniejszej Umowy, o ile takie przeniesienie jest wymagane prawem dla skutecznego nabycia praw z licencji przez Zamawiającego 7. Wykonawca oświadcza, że udzielenie licencji na korzystanie z oprogramowania nie narusza żadnych praw osób trzecich oraz nie zachodzą jakiekolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń do tych praw. 8. Wykonawca oświadcza, że będzie w pełni uprawniony do przeniesienia praw z umowy ubezpieczenia sprzętu, o której mowa w par. 6 ust. 1, w chwili dostawy podpisania protokołu odbioru ilościowego i jakościowego i z tą chwilą je przenosi. 3 Realizacja przedmiotu umowy 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt i ryzyko. 2. Wykonawca dostarczy sprzęt do siedziby Zamawiającego przy ul. Ołowianka 9-13 w Gdańsku do dnia r. po uprzednim telefonicznym powiadomieniu Zamawiającego. 3. Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy licencję o której mowa w 2 ust. 6 oraz kartę gwarancyjną w języku polskim dla każdego dostarczonego urządzenia. 4. Dostarczony sprzęt musi być zapakowany w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu do siedziby Zamawiającego. 5. Odbiór sprzętu przez Zamawiającego będzie potwierdzony poprzez podpisanie bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego przez obydwie strony. 6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych wad na własny koszt w terminie ustalonym przez strony, jednak nie później niż w przeciągu 3 dni od daty zgłoszenia wady. 7. Zaakceptowane przez Wykonawcę i Zamawiającego protokół odbioru, o których mowa w niniejszym paragrafie są podstawą do wystawienia faktury. 8. W przypadku powierzenia wykonania umowy lub jej części osobom trzecim Wykonawca będzie odpowiadać za działania lub zaniechania działań tych osób tak, jak za działania własne lub własne zaniechania działania. 4 Osoby do kontaktu 1. Strony oświadczają, iż upoważniają niniejszym do kontaktu w zakresie bieżącej realizacji niniejszej umowy: a. Zamawiający: Pan Marcin Kłos Tel. b. Wykonawca :.. Tel kom Zmiana osób wskazanych w ustępach poprzedzających lub ich danych kontaktowych nie wymaga zmiany niniejszej umowy i staje się skuteczna z chwilą pisemnego powiadomienia drugiej Strony o zmianie. str. 24

25 5 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Strony ustalają wynagrodzenie za dostarczony towar w łącznej wysokości brutto: PLN (słownie:..). 2. Powyższe wynagrodzenie obejmuje ubezpieczenie sprzętu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia - Pakiet nr 1,2,3 wszelkie opłaty i wynagrodzenia autorskie za licencje, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 3. Podstawą dokonania płatności będzie podpisany przez obydwie strony, bezusterkowy protokół odbioru, o którym mowa w 3 ust Płatność faktury Wykonawcy nastąpi w ciągu 21 dni od daty prawidłowego doręczenia jej Zamawiającemu. 5. Za termin płatności wynagrodzenia Strony uznają moment obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z umowy, pod rygorem nieważności. 6 Ubezpieczenie, gwarancja i wsparcie techniczne 1. Wykonawca dokona ubezpieczenia sprzętu, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Pakiet nr 1,2,4, które obejmować będzie przynajmniej: awarie i przypadkowe uszkodzenia sprzętu oraz uszkodzenia w przypadku zalania sprzętu. 2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pełnego wsparcia technicznego i gwarancji na zakupiony sprzęt na okres minimum 1 roku w trybie: 7 dni w tygodniu w godz. od 8-20 i czasem reakcji do 24 godzin. 3. Gwarancja zostanie udzielona przez Wykonawcę na piśmie w formie dokumentu gwarancyjnego w języku polskim zawierającego typ i nr seryjny urządzenia, nazwę, adres, nr telefonu i faksu oraz adres Wykonawcy oraz podmiotu wykonującego serwis gwarancyjny i zostanie przekazana Zamawiającemu wraz ze sprzętem. Równocześnie niniejsza umowa ma także charakter dokumentu gwarancyjnego w zakresie w jakim określa uprawnienia Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy, o której mowa w zdaniu pierwszym zostanie wydana w dacie wskazanej w pkt Dokument gwarancyjny, o którym mowa powyżej nie może zawierać gorszych warunków niż te, o których mowa w niniejszej umowie lub innych płatnych działań nie ujętych w umowie i SIWZ. 5. Bieg terminu trwania gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania bezusterkowego protokołu odbioru przez obydwie Strony. 6. Zgłoszenie awarii lub innej nieprawidłowości w działaniu sprzętu będzie składane przez Zamawiającego telefonicznie lub faksem lub drogą na adres wskazany przez Wykonawcę w dokumencie gwarancyjnym. 7. W przypadku zgłoszenia awarii sprzętu lub jego części Wykonawca przejmie sprzęt lub jego część do naprawy, nie później niż w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia. 8. W przypadku drobnych awarii i usterek będą one usuwane w miejscu użytkowania sprzętu w przeciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia. 9. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych wad i usterek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia sprzętu do naprawy. 10. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu lub jego części w miejscu lub czasie określonym w ust. 8 niniejszego paragrafu Wykonawca (na czas naprawy), w każdym przypadku i w ramach wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, dostarczy sprzęt zastępczy posiadający identyczne wymiary i system operacyjny i o parametrach technicznych nie gorszych niż określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia str. 25

26 Załącznik nr 1, w przeciągu do 24 godzin począwszy od upływu terminu na dokonanie naprawy lub usunięcie usterki, określonego w ust Ze względu na specyfikę zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do posiadania na stanie podczas trwania okresu gwarancji czynnego sprzętu zastępczego w ilości minimum 7 sztuk tabletów, posiadającego identyczne wymiary i system operacyjny oraz o parametrach technicznych nie gorszych niż, jak określone w opisie Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr Gwarancji nie będą podlegać wady i awarie powstałe na skutek: a) normalnego zużycia sprzętu lub jego części, b) niewłaściwego użytkowania sprzętu oraz szkód wynikłych z winy Użytkownika. 13. Koszty usuwania awarii, o których mowa w ust. 12, ponosi Zamawiający. 14. Zadania wchodzące w zakres czynności gwarancyjnych Wykonawca realizuje na własny koszt, w tym w szczególności dojazd, odbiór i zwrot naprawianego sprzętu. 15. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z obowiązków i terminów określonych powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo do obciążenia Wykonawcy kosztami usunięcia wad, awarii sprzętu i napraw wykonanych przez inne podmioty bez utraty prawa do gwarancji oraz rękojmi. 16. W przypadku stwierdzenia wady ukrytej lub trzykrotnej naprawy sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do jego wymiany na nowy, pozbawiony wad sprzęt w terminie 7 dni od daty zgłoszenia z zastrzeżeniem ust W przypadku awarii dysku twardego lub innego nośnika danych, będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, bez dokonywania ekspertyzy poza siedzibą Zamawiającego. Zamawiający o ile będzie to możliwe, nie zwróci uszkodzonego dysku Wykonawcy. Termin dokonania wymiany jest określony w ust W przypadku konieczności wymiany lub naprawy urządzenia posiadającego dysk twardy, urządzenie będzie podlegać naprawie lub wymianie bez konieczności wydania Wykonawcy dysku twardego. W przypadku konieczności wykonania naprawy poza siedzibą Zamawiającego, urządzenie zostanie wydane o ile to możliwe - bez dysku twardego lub innego nośnika pamięci. 19. Gwarancja producenta/ producentów na oprogramowanie lub sprzęt udzielona jest niezależnie od gwarancji Wykonawcy. Okres gwarancji jakości udzielonej przez producenta sprzętu potwierdzą załączone przez Wykonawcę dokumenty (certyfikaty) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji jakości, z gwarancji producenta, czy też z gwarancji Wykonawcy. Zapis niniejszy stanowi dokument gwarancji jakości w rozumieniu przepisu art. 577 kodeksu cywilnego. 20. W wypadku, gdy jest to wymagane prawem dla uzyskania uprawnień przez Zamawiającego uprawień z gwarancji Wykonawca oświadcza, że z chwilą podpisania protokołu, o którym mowa w pkt. 7 przenosi na Zamawiającego uprawnienia wynikające z gwarancji producenta. 7 Kary umowne 1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych: a) w przypadku nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy określonej w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin określony w 3 ust. 2 niniejszej umowy. b) w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w par. 5 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca; str. 26

27 c) w wysokości 10% wartości brutto umowy określonej w par. 5 ust. 1 - w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za których wystąpienie odpowiedzialność ponosi Wykonawca; d) w przypadku opóźnienia w podjęciu naprawy oraz usunięcia usterek, w ramach naprawy gwarancyjnej, w terminach o których mowa w 6 ust. 7, 8, 9 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy określonej w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. Kary umowne wynikające z niniejszego ustępu będą naliczane w odniesieniu do każdego przekroczonego terminu i urządzenia oddzielnie; e) w przypadku opóźnienia w dostarczeniu sprzętu zastępczego, w ramach naprawy gwarancyjnej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2% wartości przedmiotu umowy określonej w 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy określonej w par. 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający za wyjątkiem sytuacji określonej w 8 ust Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 4. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 8 Odstąpienie od umowy, zmiana umowy 1. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian umowy. Zmiany w umowie wynikać mogą w szczególności z tytułu: a) w zakresie rodzaju/modelu sprzętu w przypadku obiektywnej niemożności dostarczenia sprzętu, w szczególności zakończenia produkcji, niedostępności na rynku, umowę można zmienić co do rodzaju/typu/modelu urządzenia, pod warunkiem, urządzenia będą nowszą wersją oferowanego modelu, będą miały lepsze wszystkie parametry, bądź część parametrów i pozostałe parametry bez zmian, z jednoczesnym zachowaniem wymagań określonych przez Zamawiającego dla dostarczanych urządzeń w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Zmiany umowy określone w ust. 2 nie będą skutkować zmianą wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy ani naliczeniem kar umownych, bądź odsetek ustawowych za zwłokę dla którejkolwiek ze stron. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Postanowienia końcowe 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 2. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawarcia lub wykonywania niniejszej umowy Strony zobowiązane będą rozstrzygać w pierwszej kolejności polubownie. W braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, poddany zostanie on pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Pzp oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: str. 27

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT

dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i akcesoriami IT Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na dostawa sprzętu komputerowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM: KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Gołańczy mgr Elżbieta Stachowiak SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa pojazdu do przewozu osób na potrzeby Środowiskowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3

Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 68 w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 Im. Gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sprawa ZP/1/2012 Dostawa,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 1 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/26/2013 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo