UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE. z dnia... r."

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE z dnia... r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok Na podstawie art. 219 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 1. Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Koszalinie na rok 2016 w wysokości: 1) 7,79 zł/m 2 na utrzymanie budynków i lokali gminnych; 2) 2,51 zł/m 2 na utrzymanie terenów gminnych; 3) 171,66 zł/m 2 na utrzymanie szaletów miejskich; 4) 106,19 zł/m 2 - utrzymanie pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli. 2.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Miejskiej Krystyna Kościńska

2 Uzasadnienie do uchwały w sprawie ustalenie stawek dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na 2016 rok. Dotacja przedmiotowa zostanie przeznaczona na następujące zadania: 1. Koszty utrzymania lokali gminnych Kwota planowej dotacji przedmiotowej Powierzchnia w m ,24 Stawka jednostkowa dotacji w zł/m 2 7,79 2. Koszty utrzymania terenów przyległych Kwota planowanej dotacji przedmiotowej Powierzchnia w m ,37 Stawka jednostkowa dotacji w zł/m 2 2,51 3. Koszty utrzymania szaletów miejskich Kwota planowanej dotacji przedmiotowej Powierzchnia w m 2 104,86 Stawka jednostkowa dotacji w zł/m 2 171,66 4. Koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli Kwota planowanej dotacji przedmiotowej Powierzchnia w m 2 772,23 Stawka jednostkowa dotacji w zł/m 2 106,19 Lp. Przeznaczenie dotacji Powierzchnia (m 2 ) Stawka jednostkowa ( zł/m 2 rocznie) Kwota dotacji ( zł) 1 Koszty utrzymania lokali gminnych z tego: ,24 7, a) dopłata do czynszu za najem lokali ,86 14, b) fundusz remontowy za część gminną w ,10 10, budynkach wspólnot mieszkaniowych 2 Koszty utrzymania terenów zielonych i ,37 2, terenów przyległych, z tego: a) utrzymanie terenów przyległych ,20 2, (sprzątanie, odśnieżanie) b) koszenie trawników ,37 0, Koszty utrzymania szaletów miejskich 104,86 171, Koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedli 772,23 106, DOTACJA RAZEM

3 Przychody uzyskiwane przez Zarząd Budynków Mieszkalnych z tytułu czynszu za najem lokali powinny pokrywać m.in. wydatki związane z utrzymaniem lokali (bieżące remonty i konserwacje), podatek od nieruchomości, opłaty za zarząd trwały oraz inne koszty działalności bieżącej związane z zarządzaniem nieruchomościami. Przewidywane dochody Zarządu Budynków Mieszkalnych 2016 z tytułu czynszu pokryją jedynie część niezbędnych wydatków, dlatego też konieczne jest udzielenie dotacji przedmiotowej. 1. Koszty utrzymania lokali gminnych a) dopłata różnicy do czynszu za najem lokali Zarząd Budynków Mieszkalnych realizuje zadania Gminy w zakresie zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Koszalin, jak również nieruchomościami, których jest współwłaścicielem (wspólnoty mieszkaniowe). W skład nieruchomości stanowiących własność Gminy, oprócz lokali komunalnych wchodzą również lokale socjalne, które Gmina, na zasadach i w przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 roku poz. 150) jest zobowiązana zapewnić. Zgodnie z wymienioną ustawą, a także na podstawie uchwały Nr XXIX/510/01 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 1 grudnia 2001 roku (ze zmianami), w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Koszalina, obowiązkiem Gminy jest zapewnienie lokalu socjalnego osobom, które na podstawie orzeczenia sadowego uzyskały do niego prawo lub ze względu na zbyt niskie dochody nie kwalifikują się do przydziału lokalu docelowego. W chwili obecnej w mieszkaniowym zasobie gminnym znajdują się 704 lokale socjalne o łącznej powierzchni ,86 m 2. Zapewnienie właściwego stanu technicznego lokali związane jest z bieżącym ponoszeniem kosztów remontowych, konserwacyjnych itp. Nadmienić należy, że bazowa stawka czynszu za lokale gminne 2015 wynosiła 6,43 zł/m 2 powierzchni, natomiast najemcy lokali obciążani są czynszem, stanowiącym 50% najniższej obowiązującej stawki czynszu za lokale mieszkalne, która wynosi 3,86 zł/m 2, tj. stawką w wysokości 1,93 zł/m 2. Miesięczny koszt utrzymania jednego m 2 powierzchni lokali wynosi 4,56 zł, co oznacza, że różnica pomiędzy stawką czynszu a miesięcznym kosztem utrzymania lokali wynosi 2,63 zł. W związku z tym roczna dopłata do utrzymania lokali wynosi około zł. Zarząd Budynków Mieszkalnych wnioskuje o dotację w wysokości zł, natomiast pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych Zarządu Budynków Mieszkalnych. Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczanej na pokrycie kosztów utrzymania lokali Powierzchnia lokali (m 2) Stawka jednostkowa dotacji (zł/m 2 rocznie) ,86 14,

4 b) fundusz remontowy za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych Gmina Miasto Koszalin, jako współwłaściciel nieruchomości, w których wyodrębniona została własność lokali i utworzone zostały wspólnoty mieszkaniowe ma obowiązek partycypować w kosztach remontów części wspólnych budynków wspólnotowych, w części proporcjonalnej do udziału w nieruchomości. Z powyższego faktu wynika obowiązek bieżącego regulowania opłat na fundusz remontowy za lokale gminne znajdujące się w budynkach wspólnot mieszkaniowych według stawek, których wysokość ustalana jest na corocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Średnia stawka zaliczek na poczet funduszu remontowego we wspólnotach mieszkaniowych wynosi 2,42 zł/m 2. Zobowiązanie Miasta z tytułu opłat za fundusz remontowy zgodnie z udziałem Gminy, 2016 wyniesie około zł (kwota obliczona na podstawie aktualnie obowiązujących uchwał wspólnot mieszkaniowych). Kwota zł stanowi około 40% zobowiązania Miasta i zostanie pokryta dotacją przedmiotową. Pozostałą kwotę tj zł Zarząd Budynków Mieszkalnych pokryje z przychodów uzyskiwanych z tytułu czynszu. W I kwartale roku 2016 odbędą się coroczne zebrania sprawozdawcze wspólnot mieszkaniowych, na których właściciele mogą podjąć uchwały o podwyższeniu stawki z tytułu funduszu remontowego, co może spowodować wzrost zobowiązań Gminy wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu funduszu remontowego. Zarząd Budynków Mieszkalnych będzie dążył do utrzymania obecnie obowiązujących stawek. Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie funduszu remontowego za część gminną w budynkach wspólnot mieszkaniowych Powierzchnia lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych (m 2 ) Stawka jednostkowa dotacji (zł/m 2 rocznie) ,10 10, Koszty utrzymania terenów zielonych i przyległych Zarząd Budynków Mieszkalnych realizując zadania Gminy Miasto Koszalin w zakresie utrzymania nieruchomości stanowiących własność Miasta, zobowiązany jest również do sprzątania, odśnieżania i utrzymania stanu sanitarno porządkowego na terenach przyległych (związanych funkcjonalnie z budynkami administrowanymi), terenach przy budynkach wspólnot mieszkaniowych i przy budynkach własnościowych oraz na terenach ogólnodostępnych. Szacowany koszt wynikający z zawartych umów oraz prognoz na realizację powyższych czynności 2016, wynosić będzie zł. Zarząd Budynków Mieszkalnych wnioskuje o dotację w wysokości zł, natomiast pozostała kwota pokryta zostanie ze środków własnych Zarządu Budynków Mieszkalnych.

5 Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania terenów przyległych Stawka jednostkowa ( zł/m 2 ) Utrzymanie terenów przyległych (sprzątanie, ,20 2, odśnieżanie) Koszenie trawy ,37 0, Koszty utrzymania szaletów miejskich Zarząd Budynków Mieszkalnych zarządza szaletami miejskimi przy ulicy Młyńskiej, ulicy Księdza Biskupa Czesława Domina oraz przy ulicy Połtawskiej. Koszty związane z utrzymaniem szaletów miejskich to m.in. opłaty za zużytą energię, opłaty za zużytą wodę i ścieki, opłaty za ubezpieczenie obiektów, opłaty za ochronę itp. Zarząd Budynków Mieszkalnych wnioskuje o dotację w wysokości zł. Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania szaletów miejskich Stawka jednostkowa (zł/m 2 ) Utrzymanie szaletów miejskich 104,86 171, Koszty utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedla Od 2014 roku zmienił się sposób finansowania pomieszczeń Rad Osiedli, które na swoje siedziby wykorzystują lokale będące w zarządzaniu Zarządu Budynków Mieszkalnych. Rady Osiedla nie wnoszą opłat za lokale i zużycie mediów. W związku z tym Zarząd Budynków Mieszkalnych utracił przychody z tytułu wynajmu lokali, ponosi natomiast koszty eksploatacji lokali i zużycia mediów. Zarząd Budynków Mieszkalnych wnioskuje o dotacje w wysokości zł. Stawka dotacji przedmiotowej przeznaczonej na pokrycie kosztów utrzymania pomieszczeń użytkowanych przez Rady Osiedla Stawka jednostkowa (zł/m 2 ) Utrzymanie pomieszczeń (koszty eksploatacji + zużycie mediów) 772,23 106,

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR NR NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Międzyrzec Podlaski na lata 2016-2021

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013 roku

UCHWAŁA NR XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013 roku UCHWAŁA NR XXV/184/2013 Rady Gminy Czernikowo z dnia 27 września 2013 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2013-2017 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzemieniewo na lata

w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzemieniewo na lata UCHWAŁA NR III/25 /2018 RADY GMINY KRZEMIENIEWO z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Krzemieniewo na lata 2019-2023. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r.

Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. projekt Uchwała Nr IV/43/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 luty 2007 r. w sprawie przyjęcia pięcioletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007-2011 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 stycznia 2016 r. Poz. 467 UCHWAŁA NR XVI/92/15 RADY GMINY POŚWIĘTNE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 maja 2015 r. Poz. 1929 UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 listopada 2013 r. Poz. 3593 UCHWAŁA NR LIX/371/2013 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 29 października 2013 r. w sprawie programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/44/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/242/2013 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Książ Wlkp. na lata 2014 2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY. z dnia 27 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/54/15 RADY GMINY NOWE OSTROWY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nowe Ostrowy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI NR XXVIII/204/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy i Miasta Gryfów Śląski na lata

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje:

Rada Gminy Mielec uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR.. RADY GMINY MIELEC z dnia 2014 roku. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielec na lata 2014-2019. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO. z dnia 23 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV.15.2015 RADY GMINY KOLSKO z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kolsko na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r.

Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. Uchwała Nr XV/181/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY OSIEK. z dnia 20 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY OSIEK. z dnia 20 grudnia 2018 r. UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY GMINY OSIEK z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiek na lata 20192023 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 października 2016 r. Poz. 4432 UCHWAŁA NR XXII/152/16 RADY GMINY W GIDLACH z dnia 29 września 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 czerwca 2015 r. Poz. 2540 UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE NR XXXI/256/09

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE NR XXXI/256/09 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE NR XXXI/256/09 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Bierutów na lata 2009 2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 maja 2017 r. Poz. 3279 UCHWAŁA NR 211/XXXIII/2017 RADY MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 26 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY RUDNIKI. z dnia 26 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VII/46/2015 RADY GMINY RUDNIKI z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 2052 UCHWAŁA NR 40/XI/2015 RADY GMINY W STARYM DZIKOWIE z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 2205 UCHWAŁA NR XX/119/2012 RADY GMINY WARTKOWICE z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r.

Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 27 listopada 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 grudnia 2017 r. Poz. 4988 UCHWAŁA NR XXXIX/276/17 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 lipca 2012 r. Poz. 2192 UCHWAŁA NR XVI/83/12 RADY GMINY ZDUNY z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r.

Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW. z dnia 16 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 13 czerwca 2014 r. Poz. 2181 UCHWAŁA NR XL/263/14 RADY GMINY ADAMÓW z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/71/15 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2015-2020 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/248/18 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia 8 lutego 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXV/248/18 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE. z dnia 8 lutego 2018 r. UCHWAŁA NR XXXV/48/18 RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE z dnia 8 lutego 018 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Michałowo na lata 018-0 Na podstawie art. 18 ust. pkt

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 153/XIX/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 30 marca 2016r.

UCHWAŁA Nr 153/XIX/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 30 marca 2016r. UCHWAŁA Nr 153/XIX/2016 RADY GMINY W MOCHOWIE z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mochowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2017 r. Poz. 2154 UCHWAŁA NR XXVII/175/17 RADY GMINY ZDUNY z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU. z dnia 29 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU. z dnia 29 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XV/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Kietrz na lata 2012 2016 Na podstawie art.18.ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 29 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 29 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/104/2012 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Polska Cerekiew na lata 2013 2017

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE. z dnia 29 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR W.0050.75.2012 WÓJTA GMINY GASZOWICE z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Uchwała Nr XXIV/227/2014 Rady Gminy Potworów z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Potworów na lata 2014-2018 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 28 stycznia 2015 r. Poz. 241 UCHWAŁA NR IV/18/15 RADY GMINY LUBOCHNIA z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

mieszkaniowy

mieszkaniowy UCHWAŁA NR X/58/15 RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta i Gminy Bierutów na lata 2015-2020. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lutego 2014 r. Poz. 696 UCHWAŁA NR 186/XLIX/2014 RADY GMINY OPATÓW z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 czerwca 2016 r. Poz. 2527 UCHWAŁA NR XX/121/2016 RADY GMINY GOMUNICE z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia r. Projekt z dnia 20 lutego 2018 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/63/2015 Rady Gminy Siedlce z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r.

Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW. z dnia 24 września 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 września 2014 r. Poz. 3970 UCHWAŁA NR XXIX/191/14 RADY GMINY PĘCŁAW z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 kwietnia 2014 r. Poz. 1680 UCHWAŁA NR XLI/201/2014 RADY GMINY ŁĘKI SZLACHECKIE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 13 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 233/XXX/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 13 lutego 2014 r.

U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014. Rady Miejskiej w Młynarach. z dnia 13 lutego 2014 r. U c h w a ł a Nr XXXVI/245/2014 Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta i Gminy Młynary na lata 2014-2018.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 grudnia 2015 r. Poz. 6216 UCHWAŁA NR 60.IX.2015 RADY GMINY STARCZA z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII.95.2016 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r.

Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA. z dnia 17 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 listopada 2012 r. Poz. 5936 UCHWAŁA NR XXII/117/2012 RADY GMINY LIPNICA WIELKA z dnia 17 października 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r.

UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA. z dnia 25 października 2011 r. UCHWAŁA NR X/72/2011 RADY MIASTA CHEŁMNA w sprawie przyjęcia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Chełmna w latach 2012 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art.40 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/14 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM. z dnia 28 marca 2014 r.

Lublin, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXV/228/14 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 kwietnia 2014 r. Poz. 1499 UCHWAŁA NR XXXV/228/14 RADY MIEJSKIEJ W OSTROWIE LUBELSKIM z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 października 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 310/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 17 października 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 310/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale socjalne, pomieszczenia tymczasowe wchodzące w skład

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 256/XXVIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 14 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR 256/XXVIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH. z dnia 14 maja 2013 r. UCHWAŁA NR 256/XXVIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALETACH z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2017 r. Poz. 5432 UCHWAŁA NR XLIII/227/2017 RADY GMINY W LGOCIE WIELKIEJ z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. UCHWAŁA Nr XV/67/15 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tułowice na lata 2016-2020 Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 kwietnia 2013 r. Poz. 3220 UCHWAŁA NR XXII.171.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE. z dnia 11 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR 244/XXXI/2014 RADY GMINY IRZĄDZE z dnia 11 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Irządze w latach 2014-2019 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia marca 06 r. Poz. UCHWAŁA NR XIII/75/06 RADY GMINY RUDNIK z dnia lutego 06 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 18 września 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 3289 UCHWAŁA NR 222/XXVIII/2013 RADY GMINY MIEDŹNO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 7 maja 2014 r. Poz. 1499 UCHWAŁA Nr XXXI/276/2014 RADY MIEJSKIEJ w JANOWCU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie Wieloletniego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA Załącznik do uchwały Nr XXV/182/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia28 listopada 2008 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY WILCZYN NA LATA 2009 2013 I Aktualny stan zasobu mieszkaniowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 355/LI/18. RADY MIEJSKIEJ w CHORZELACH. z dnia 27 marca 2018 roku.

UCHWAŁA Nr 355/LI/18. RADY MIEJSKIEJ w CHORZELACH. z dnia 27 marca 2018 roku. UCHWAŁA Nr 355/LI/18 RADY MIEJSKIEJ w CHORZELACH z dnia 27 marca 2018 roku. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chorzele na lata 2018-2022. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r.

U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. U C H W A Ł A NR XXIX/175/2017 Rady Gminy Baranowo z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baranowo w latach 2017-2025. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 2646 UCHWAŁA NR XXIV/139/2013 RADY GMINY W BOLESŁAWCU z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 4 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY BARCIANY. z dnia 31 marca 2016 r.

Olsztyn, dnia 4 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY BARCIANY. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 4 maja 2016 r. Poz. 1915 UCHWAŁA NR XIX/148/2016 RADY GMINY BARCIANY z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/244/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/244/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 26 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLIII/244/18 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Baćkowice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/139/2016 RADY GMINY WIELGIE z dnia 27 września 2016 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wielgie w latach 2016 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 20 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIII/185/2012 RADY MIEJSKIEJ W PRÓSZKOWIE. z dnia 20 grudnia 2012 r. UCHWAŁA N XXIII/185/2012 ADY MIEJSKIEJ W PÓSZKOWIE z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prószków na lata 2013 2018. Na podstawie art. 21

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY IŁŻA NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY IŁŻA NA LATA Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/28/11 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 31 marca 2011 r. WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY IŁŻA NA LATA 2011-2015 Iłża, styczeń 2011r. WIELOLETNI

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 kwietnia 2014 r. Poz. 1796 UCHWAŁA NR XL/262/14 RADY GMINY ROKICINY z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 3 lutego 2016 r. Poz. 506 UCHWAŁA NR XIII/83/2015 RADY GMINY SADKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/140/16 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym zasobem Gminy Pawłowiczki na lata 2017-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE

UCHWAŁA NR RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE Projekt z dnia 23 września 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 33.2014 RADY GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 29 września 2014 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OBROWO. z dnia 14 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OBROWO. z dnia 14 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/100/2012 RADY GMINY OBROWO w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Obrowo w latach 2013-2017. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 7 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXVI/225/2013 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Zarszyn w latach 2013-2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 20 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 1268 UCHWAŁA NR XV/118/2012 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 6563 UCHWAŁA NR 220/XXV/2016 RADY GMINY MYKANÓW z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1/2017 PROJEKT

UCHWAŁA Nr 1/2017 PROJEKT UCHWAŁA Nr 1/2017 właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową Zacisze- Elsnerów nieruchomości przy ul. Topazowej 26 i Lewinowskiej 44, 44A, 44B, 44C w Warszawie w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/2015 RADY GMINY DZWOLA z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dzwola na lata 2015-2019 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 28/IV/19 RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia 7 lutego 2019 r.

UCHWAŁA NR 28/IV/19 RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia 7 lutego 2019 r. UCHWAŁA NR 28/IV/19 RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 2023 Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LIII / 404 / 14 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 30 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Chełmża na lata 2014-2018 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15

Lp. Rodzaj wyposażenia Liczba lokali 1. Centralne ogrzewanie 142 2. Instalacja gazowa 15 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuszyn na lata 2013 2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE

Rozdział I PRZEPISY OGÓLNE UCHWAŁA Nr XXXVI/202/2009 RADY GMINY ŁUKTA z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2010 2014 oraz zaspokajania potrzeb

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r.

Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia r. projekt burmistrza Uchwała Nr../ /2013 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia.. 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kalety na lata 2013 2017. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 815 UCHWAŁA NR XIV.89.16 RADY GMINY CIELĄDZ z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARCZY NA 2016 ROK

PLAN GOSPODARCZY NA 2016 ROK I. DANE OGÓLNE wg stanu na dzień 31.12.2015r. Wspólnota Mieszkaniowa Nr Adres Nieruchomości: Udział właścicieli w nieruchomości: właściciele prywatni: Gmina Miasta Tychy: 1. Powierzchnia użytkowa: 0,00

Bardziej szczegółowo

4. Gmina Miasta Tychy RAZEM : Zał. nr... do protokołu z zebrania właścicieli lokali w dniu... Podpis właściciela lub osoby upoważnionej

4. Gmina Miasta Tychy RAZEM : Zał. nr... do protokołu z zebrania właścicieli lokali w dniu... Podpis właściciela lub osoby upoważnionej Lista obecności Zał. nr... do protokołu z zebrania właścicieli lokali w dniu... na zebraniu właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową nr... w dniu... 2017 roku powierzchnia użytkowa nieruchomości...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. 1574 UCHWAŁA Nr L/275/2010 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stare Juchy na lata 2010-2014. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 5426 UCHWAŁA NR XLVII/362/13 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 30 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW. z dnia 15 maja 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/66/2015 RADY GMINY KŁOCZEW z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Kłoczew na lata 2015 2019. Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY STARA BIAŁA z dnia... 2019 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Stara Biała na lata 2019 2023 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Projekt z dnia 15 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Siedlce na lata 2015-2020. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE. z dnia 30 marca 2017 r.

Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXVII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE. z dnia 30 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 13 kwietnia 2017 r. Poz. 1903 UCHWAŁA NR XXXVII/241/17 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 27 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII RADY GMINY ZBÓJNO. z dnia 27 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII.84.2015 RADY GMINY ZBÓJNO z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Zbójno na lata 2016 2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 27 grudnia 2018 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE. z dnia 27 grudnia 2018 r. Projekt do pkt UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 7 grudnia 08 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Sierakowice na lata 09 0 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r.

Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH. z dnia 25 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1163 UCHWAŁA NR XXVIII/171/13 RADY GMINY W BRODACH z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 listopada 2017 r. Poz. 6162 UCHWAŁA NR XXVI/243/17 RADY GMINY HERBY z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu.

REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. REGULAMIN rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej w Żaganiu. Rozdział I Podstawa prawna. 1 1. Ustawa z 16.09.1982 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 października 2012 r. Poz. 3312 UCHWAŁA NR XXV/186/2012 RADY GMINY ZDUŃSKA WOLA z dnia 26 września 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 404 UCHWAŁA NR XXX/250/2017 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 13 lutego 2017 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 404 UCHWAŁA NR XXX/250/2017 RADY GMINY DESZCZNO. z dnia 13 lutego 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 21 lutego 2017 r. Poz. 404 UCHWAŁA NR XXX/250/2017 RADY GMINY DESZCZNO z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r.

Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY GMINY ŁUKTA. z dnia 29 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 16 lutego 2015 r. Poz. 672 Elektronicznie podpisany przez: Mariola Katarzyna Porczyréka Data: 2015-02-16 13:25:59 UCHWAŁA NR IV/16/2015

Bardziej szczegółowo

2) za wyposażenie lokalu w łazienkę, przez co rozumie się wydzielenie w mieszkaniu +10%;

2) za wyposażenie lokalu w łazienkę, przez co rozumie się wydzielenie w mieszkaniu +10%; UCHWAŁA NR 220/7/XXXI/16 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Iłowa na lata 2017-2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.

Bardziej szczegółowo