Koszt szkolenia: zł.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszt szkolenia: 1 000 zł."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE REALIZACJI MIEJSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII ORAZ DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH w 2007 ROKU. Zgodnie z art.18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, które są określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjętym Uchwałą Nr VI/25/06 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 28 grudnia 2006 r. Miejski program jest corocznie uchwalany przez Radę Miasta, chociaż niektóre z jego założeń są długofalowe i realizowane na przestrzeni kilku lat. W związku z tym przedmiotowe tematy zawarte w programie są na bieżąco modyfikowane w zależności od potrzeb i uwarunkowań. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana Zarządzeniem Nr 30/ MKRPA/07 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia 15 lutego 2007 roku liczyła 7 osób. W jej skład wchodziły następujące osoby: 1. Jolanta Otawa - Dyrektor MZOPO 2. Bożena Wójcicka - pedagog 3. Janina Woźnica - przedstawiciel stowarzyszeń abstynenckich 4. Jolanta Depta - przedstawiciel służby zdrowia 5. Stanisław Stefaniak - emerytowany pracownik policji 6. Joanna Saj psycholog, terapeuta uzależnień 7. Anna Sitek przedstawiciel pomocy społecznej Wszyscy nowi członkowie Komisji odbyli szkolenie z zakresu uprawnień Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i profilaktyki uzależnień. Koszt szkolenia: zł. Od dnia 7 listopada 2007 roku komisja liczyła 6 osób ponieważ pani Anna Sitek została pracownikiem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego Urzędu Miasta. Przewodniczącą Komisji była pani Jolanta Otawa, a zastępcą była pani Bożena Wójcicka. W 2007 roku Komisja odbyła 11 posiedzeń. Jednym z ważniejszych działań Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest udzielanie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. Do chwili obecnej ogółem do leczenia od czasu powstania komisji zostało zgłoszonych 343 osób, z tego w 2007r osób. Większość z nich stanowią mężczyźni, w różnym wieku, najczęściej, pomiędzy 22 a 60 rokiem życia, często bezrobotni czy emeryci. Na skutek wieloletniego nadużywania przez nich alkoholu ich rodziny stały się dysfunkcyjne, gdzie panuje przemoc fizyczna i psychiczna. 1

2 Dochody tych rodzin kształtują się różnie, jednak z budżetów rodzinnych dużą część środków finansowych przeznacza się na zakup napojów alkoholowych, co tym samym obniża poziom życia ich członków. Z liczby 70 osób zgłoszonych w 2007r. do leczenia odwykowego: - 58 osób to mężczyźni, - 12 osób to kobiety, W Punkcie Informacyjno - Konsultacyjno z porad i informacji skorzystało 185 osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, dotkniętych przemocą fizyczną lub psychiczną z tytułu nadużywania alkoholu przez członków ich rodziny. W Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w, ul. Tetmajera Pani Małgorzata Matusik - Belik - biegły sądowy psycholog i Pan Artur Wieczorek - biegły sądowy psychiatra badają kierowane przez komisję osoby i wydają przedmiotowe opinie. Komisja na swoich posiedzeniach po zapoznaniu się z materiałem dowodowym skierowała na badanie do biegłych sądowych 62 osoby. Zostało wydanych 31 opinii biegłych sądowych w przedmiocie ewentualnego uzależnienia od alkoholu / dla jednej osoby są wydawane dwie opinie/. Koszty opinii biegłych sądowych: 9 800,00 zł. Do Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śl. Komisja skierowała 26 wniosków o wydanie postanowienia w przedmiocie leczenia odwykowego. Zgodnie z art.18 ust 3a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do dnia r. wydano 64 postanowienia w sprawie sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w różnego rodzaju punktach i lokalach. Jak co roku zaprenumerowane zostało czasopismo "Remedium" wydawane przez Fundację ETOH w Warszawie poświęcone profilaktyce i promocji zdrowego stylu życia, które otrzymuje każda rydułtowska placówka oświatowa. Miesięcznik ten jest przeznaczony dla pedagogów szkolnych, którzy mogą wiadomości zawarte w czasopiśmie wykorzystać w pracy z dziećmi. Zaprenumerowano również kwartalnik "Antidotum", którego wydawcą jest Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Wodzisławiu Śl. Czasopismo to porusza treści z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki, wychowania i zdrowia. Roczna prenumerata "Remedium" 10 egz. mies ,-zł. Roczna prenumerata "Antidotum" 10 egz. kwartalnie 120,-zł. Zarządzeniem MKRPA/26/FB/07 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert za zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007r. (zadania całoroczne) W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacji na kwotę złotych dla poszczególnych instytucji: 2

3 Lp. Nr i data umowy Podmiot dotowany 1. MKRPA/152/07 UKS Piątka Plus w Kwota udzielonej Cel udzielonej dotacji dotacji zł. na realizację zadania publicznego: Żyj sportowo bez nałogów MKRPA/246/ r. MKRPA/153/07 MKRPA/151/07 MKRPA/155/07 Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. św. Jerzego w Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. św. Jerzego w Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Wodzisławiu Śl. Dom Kultury Niewiadom publicznego: Młodzieżowy luz bez nałogów blues zł. na realizację zadania publicznego: Abstynencki Festyn Rodzinny publicznego: Jeden świat jedno przyrzeczenie. Mam tylko jedno życie publicznego: Dziękuję nie piję Zarządzeniem Nr 117/BOK/FB/07 Burmistrza Miasta Rydułtowy z dnia został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert za zadania publiczne Miasta Rydułtowy w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2007r. (realizowane w II połowie 2007r.) W wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznano dotacji na kwotę złotych dla poszczególnych instytucji: Lp. Nr i data umowy 1. PA/762/ r. Podmiot dotowany UKS Dwójka w Kwota udzielonej Cel udzielonej dotacji dotacji zł. na realizację zadania publicznego: Trzymaj formę PA/761/ r. PA/756/ r. UKS Piątka Plus w Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Wodzisławiu Śl zł. na realizację zadania publicznego: Wakacje na sportowo bez nałogów zł. na realizację zadania publicznego: Leśni Harcerscy Wojownicy 3

4 Zgodnie rozdziałem III, ust. 1, punkt 5, litera g Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zlecono firmie EKSTER Ekspertyzy, Edukacja, Terapia przeprowadzenie diagnozy problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych występujących na terenie miasta Rydułtowy. Koszt sporządzenia ekspertyzy: 4 500,00zł We współpracy z Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej zorganizowany został konkurs plastyczny pt.: Przemocy, agresji, uzależnieniom Nie Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia bez nałogów i wyrażanie swojego sprzeciwu wobec alkoholu i narkotyków oraz wyzwalanie wyobraźni poprzez ekspresję plastyczną. Nagrodzone zostały prace w 3 kategoriach wiekowych ( I-III klasa, IV-VI klasa, Gimnazjum) Zakupione zostały nagrody dla laureatów tego konkursu plastycznego. Koszt zakupu nagród: 1 190,01zł. Wydanie i wydruk kalendarzy na rok 2007 to koszt ,16 zł 550 sztuk kalendarzy jednoplanszowych, 200 sztuk kalendarzy trójdzielnych, sztuk kalendarzyków listkowych z nadrukiem reklamowym / nazwa urzędu, komisji, krótka informacja o Punkcie Konsultacyjnym, numery telefonu/. Na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasto Rydułtowy przyłączyło się do ogólnopolskiej kampanii Ciąża bez alkoholu. W ramach tej kampanii zakupiono 22 sztuki książki Małgorzaty Kleckiej pt: FAScynujące dzieci. Książka ta została rozpropagowana w rydułtowskich placówkach opieki zdrowotnej i szkołach. Koszt zakupu książek: 385,03 zł. Zakupiono również szereg pozycji książkowych propagujących wiedzę na temat szkodliwości alkoholu i narkotyków. Część książek została przekazane do rydułtowskich szkół część jest dostępna w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjno Urzędu Miasta Rydułtowy. Koszt zakupu książek: 575,97 zł. Ponadto zgodnie z zawartymi treściami w rozdziale III Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok zrealizowane były szkołach i placówkach oświatowych różnego rodzaju działania. Z ważniejszych zadań były to: Zajęcia rekreacyjno-sportowe w szkołach i gimnazjach Wyjazdy rekreacyjno- sportowe w zimie i latem organizowane przez MZOPO i Urząd Miasta Akcja Zima i Lato w OPP Imprezy sportowe / bieg Margicioka i Hałacza, bieg o puchar Burmistrza, Turniej Barbórkowy/ - organizowane przez MZOPO i Urząd Miasta 4

5 Warsztaty Nie jesteś sam, prelekcje, udział w spektaklach w szkołach, gimnazjach i OPP Szkolne programy profilaktyczne: Przyjmij pomocną dłoń, Zanim spróbujesz, Turystyka,ruch, zabawa, śmiech, Bieg Omnibusa, Ruszam malować swój świattwórczość w opozycji do nałogów, Decyduje o sobie życie mam jedno, Zdrowie, radość jestem wolny od nałogów w szkołach i gimnazjach Programy profilaktyczne: Spójrz inaczej w szkołach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w poprzez pracowników socjalnych również realizował część zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak również z ustawy o pomocy społecznej ściśle współpracując z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powyższe zadania jednostek oświatowych i pomocy społecznej realizowane były w oparciu o jednostkowe budżety zatwierdzone przez Radę Miasta w uchwale budżetowej na rok Na realizację całości programu przez wszystkie jednostki wskazane w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2007 roku wydano łącznie: ,17 zł Rydułtowy, dnia r. 5

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r.

UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI. z dnia 13 marca 2014r. UCHWAŁA NR XXXVII/ 371 /2014 RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI z dnia 13 marca 2014r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH. Załącznik do Uchwały Nr LVIII/544/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 12 listopada 2014 roku. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku.

UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. UCHWAŁA NR XLIX/302/2014 Rady Miejskiej w Polanicy - Zdroju z dnia 20 marca 2014 roku. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok Program stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań i priorytetów ustawy z dnia 26 października

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROJEKT ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr XXXIV/../13 Rady Gminy Pleśna z dnia GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE PLEŚNA NA 2014 ROK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r na podstawie

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E WOSS-RSS.8141.20.2015 Jarocin, dnia 14.04.2015 r. S P R A W O Z D A N I E z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK. z dnia 29 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIASTA KRAŚNIK z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r.

UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. UCHWAŁA NR XLIV/371/2013 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień w Gminie Komorniki na 2014r.,

Bardziej szczegółowo

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III//2014 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 30 grudnia 2014r. MIEJSKI PROGRAM PPOFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2015 rok 1 MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Barcinie z dnia... 2013 roku GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE BARCIN NA 2014

Bardziej szczegółowo

1.ZADANIA GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BIAŁA PODLASKA

1.ZADANIA GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BIAŁA PODLASKA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ KOMISJI D/ S PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W GMINIE BIAŁA PODLASKA ZA 2014r. 1.ZADANIA GMINNEJ KOMISJI DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Lubsko

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI

DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI Rozdział X DZIAŁANIA INNYCH MINISTERSTW, KOMITETU BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ JEDNOSTEK PUBLICZNEJ RADIOFONII I TELEWIZJI 10.1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXIX/352/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rok 2012

Sprawozdanie rok 2012 Sprawozdanie rok 2012 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok przewidywał realizację zadań ujętych w grupach tematycznych: 1. zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakłada realizację przedsięwzięć z zakresu profilaktyki

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Załącznik do Uchwały Nr II / 35 /2014 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 18 grudnia 2014 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2015 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/161/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 11 grudnia 2012r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2013 ROK ŁAŃCUT

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu.

Wągrowiec, 03.03.2014r. Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba Kierownik MOPiRPA w Wągrowcu. Informacja o realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Wągrowca oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2013 Przygotowała: mgr Lidia Kozdęba

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE. 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRAKOWIE 31-419 Kraków, Rozrywka 1, tel. 12 411-41-21 Sprawozdanie z pracy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie w roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku

Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku Uchwała Nr XLVI / 241 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. Uchwała Nr XLII/581/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia...

Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... Uchwała Nr... Rady Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy z dnia... w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy za rok 2003. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011

DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 DIAGNOZA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ OD ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH NA TERENIE SIERADZA SIERADZ 2011 Spis treści ANALIZA DESK RESEARCH... 4 1.1. ALKOHOLIZM... 7 1.2. NARKOMANIA... 8 1.3. PRZEMOC W RODZINIE... 9 2.

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów. Alkoholowych. oraz Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr III/5/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 16 grudnia 2014 r. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 TREŚĆ

Bardziej szczegółowo