PROJEKTUJEMY ZIELONE ELEKTROWNIE / WE DESIGN GREEN POWER PLANTS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTUJEMY ZIELONE ELEKTROWNIE / WE DESIGN GREEN POWER PLANTS"

Transkrypt

1 PROJEKTUJEMY ZIELONE ELEKTROWNIE / WE DESIGN GREEN POWER PLANTS

2 1 7 M6 O nas / About us 15 0 R60`0,1 PL EN + 0,1 R 4-0,0 Kompleksowo projektujemy elektrownie R48 Jesteśmy firmą projektową kompleksowo realizującą inwestycje związane z energetyką odnawialną. Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę. Prowadzimy również działania niezbędne przy przedłużaniu praw wynikających z decyzji administracyjnych, tj. decyzje wodnoprawne czy koncesje. Poszczególne etapy realizowanego projektu prowadzą inżynierowie specjalizujący się w takich dziedzinach jak: budownictwo, ochrona środowiska, hydrotechnika, elektrotechnika, gospodarka przestrzenna, mechatronika. We complete design for RES power plants We are a design company that implement complete projects related to renewable energy. We handle with full management of the investment process, from creating a concept, to receiving a building permit. Our scope of activity also covers actions to extend rights resulting from administration permits e.g. concession for water use or licenses. Individual stages of a project are managed by engineers specialising in areas such as: construction, environment protection, hydraulic engineering, electrical engineering, spatial development, mechatronics. Działamy w obszarze: - energetyki wodnej - energetyki wiatrowej - energetyki słonecznej - energetyki biogazowej 36 1 We work in the following areas: - hydropower - wind power - solar power - biogas power 1 Dostosowujemy się do potrzeb i możliwości Klienta Nasza oferta projektowa kierowana jest zarówno do Inwestorów planujących budowę lub modernizację dużych projektów OZE, jak również do Klientów indywidualnych potrzebujących wsparcia i praktycznych porad przy realizacji mikroprzedsięwzięć z branży OZE. We adjust to Client s needs and capabilities Our design offer is addressed to both the investors who are planning to construct or modernize of large RES projects and to clients looking for support and practical tips for implementation of even micro RES projects. Dzielimy się naszym doświadczeniem POZ 1 Biuro projektowe: CZĘŚĆ Zebatka rynna - połówka Śruba M6 x 35 Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu służymy doradztwem oraz wsparciem na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Pozwala to na ograniczenie ryzyka, złych praktyk i daje gwarancję najwyższej jakości realizacji projektu, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Wykonujemy ekspertyzy i prowadzimy prace B-R Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być p uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Instytut OZE Sp. z o.o. (Dz.U. Nr 4, poz. 8 Wykonujemy zaawansowane analizy i opracowania oraz prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w zakresie optymalizacji wytwarzania energii z OZE. Każde zastosowane przez nas rozwiązanie poprzedzone jest szeregiem analiz i symulacji, co umożliwia dobór najlepszego wariantu, dedykowanego do indywidualnych warunków lokalizacyjnych inwestycji. Wykorzystujemy zaawansowane technologie informatyczne. Współpracujemy z ośrodkami naukowymi z całego kraju i z zagranicy. INSTYTUT OZE Sp. z o.o. ul. Staszica 1/ Kielce ILOŚĆ LISTA CZĘŚCI MATERIAŁ NORMA S355 A PN-87/M-830 We share our experience Obiekt: Stadium Nr projektu Data Masa NR RYSUN Thanks to our knowledge and experience we are ready to provide you with consultancy and support services on each phase of the investment process. With reduced costs, it allows to restrict risks, bad practices and ensures the highest quality of project implementation. We are committed to research and development We also take up actions related to advanced research and development for optimisation of RES-based energy production process. Before we introduce a solution, we carry out a series of analyses and simulations, which let us select the best possible option for individual local conditions of a project concerned. We use advanced IT technologies. We work with scientific centres from all over the country and abroad. N/D

3 Nasza oferta / Our offer PL EN PROJEKTY BUDOWLANE I WYKONAWCZE Wykonujemy dokumentację projektową wszystkich branż. Jako projektanci bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę. Podczas opracowania projektu stawiamy na bezpieczeństwo i ekonomikę (koszty budowy oraz późniejszą eksploatację obiektu). Reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej w celu skutecznego uzyskania pozwolenia na budowę. BUILDING PERMIT DOCUMENTATION We prepare project documentation for all industries. As designers, we are fully responsible for what we do. When working on the project, we focus on safety and economy (costs of construction and subsequent operation). We represent the investor before public administration bodies to receive a building permit. DECYZJA ŚRODOWISKOWA Dział środowiskowy skutecznie i kompleksowo opracowuje Karty Informacyjne Przedsięwzięcia oraz Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko. Nasze opracowania umożliwią szybkie uzyskanie satysfakcjonującej Decyzji Środowiskowej. Posiadamy specjalistów w zakresie awifauny, botaniki i ichtiofauny. DECYZJA WODNOPRAWNA Opracowujemy całą dokumentację w zakresie postępowania wodnoprawnego, przygotowujemy operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarowania wodą, które są niezbędne do uzyskania decyzji wodnoprawnej. Opracowujemy wnioski o zwolnienia z zakazu zabudowy na terenach szczególnego ryzyka zagrożenia powodziowego oraz ekspertyzy oddziaływania piętrzenia na grunty sąsiednie. ENVIRONMENTAL APPROVAL The environmental department efficiently and comprehensibly prepares Project Outline Specifications and Environmental Impact Assessment Reports. The documents we prepare will let you receive a satisfying Environmental Approval as soon as possible. Our employees specialise in avifauna, botany and piscifauna. CONCESSION FOR WATER USE We prepare complete documentation for proceedings under concession for water use, we prepare aquatic legal surveys, water management manuals, which are necessary to receive a permit required by Water Law Act. We prepare applications for exemption from the restrictions on developments on areas exceptionally threatened by floods and reports on the impact of ponding on adjacent lands. PRACE KONCEPCYJNE I STUDIALNE Zbieramy odpowiednie informacje o planowanej lokalizacji inwestycji, aby określić zasadność jej realizacji. W zależności od potrzeb inwestora wykonujemy koncepcje techniczno-ekonomiczne, studia celowości lub wykonalności. Rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania techniczne poparte rzetelnymi argumentami. OBSŁUGA PRAWNA Na każdym etapie procesu inwestycyjnego oferujemy doradztwo prawne. Nasz dział prawny doskonale zna specyfikę branży OZE, procedury administracyjne oraz posiada bogate doświadczenie z realizacji wielu projektów. Stała współpraca naszych inżynierów z prawnikami skutecznie eliminuje większość trudnych sytuacji powstających w trakcie przygotowywania projektu, przez co znacznie skraca się czas przygotowania całego projektu. ANALIZY WIETRZNOŚCI, WINDPRO Wykonujemy pomiary wietrzności, aby określić charakterystyki wiatru na badanym obszarze. Dobieramy odpowiednią technologię turbin wiatrowych oraz optymalizujemy ich rozmieszczenie. Wszelkie badania i analizy mają na celu maksymalizację produkcji energii elektrycznej. CONCEPTION AND STUDY WORKS We gather proper information about a planned location of a project to define its legitimacy. Depending on the needs of an investor, we prepare technical and economical concepts and feasibility studies. We recommend the most favourable technical solutions proven by solid arguments. LEGAL SUPPORT We offer legal support for each phase of the investment process. Our legal department perfectly know a character of RES industry, administrative procedures and have a rich experience in implementing many projects. Continuous cooperation between our engineers and legal experts successfully eliminates the majority of tough situations arising in the course of the project, which help to significantly reduce time needed to prepare an entire project. WIND ANALYSIS, WINDPRO We measure winds to determine a profile of wind within tested areas. We select the best technology for wind turbines and optimise their arrangement. All tests and analyses aim at maximisation of power production.

4 Referencje ARCGIS SOUN Technologia / Reference & Technology PV SŁUBICE PROJEKT: Farma fotowoltaiczna o mocy zainstlowanej 50 MW. ZAKRES REALIZACJI: Główny Projektant - przygotowanie formalnoprawne projektu. PROJECT: PV farm (installed power 50 MW) SCOPE OF WORKS: General Designer formal and legal services for the investment. MEW BOREK PROJEKT: MEW o mocy zainstalowanej 950 kw, hydrozespół wyposażony w turbinę Kaplana. ZAKRES REALIZACJI: Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. PROJECT: Small hydropower plant (installed power 950 kw), hydro turbine-generator unit euqipped with a Kaplan turbine. SCOPE OF WORKS: Building project and obtaining planning permission.

5 NDPLAN ROBOT MIKE MAPA POTENCJAŁU ENERGETYKI WIATROWEJ PROJEKT: Delimitacja obszarów potencjalnej lokalizacji dużej energetyki wiatrowej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. ZAKRES REALIZACJI: Główny Wykonawca. PROJECT: Delimitation of potential large wind energy locations in Warminsko-Mazurskie province. SCOPE OF WORKS: General Contractor. FARMA WIATROWA PROJEKT: Farma wiatrowa o mocy instalowanej 30 MW. INVENTOR ZAKRES REALIZACJI: Główny Projektant - przygotowanie formalnoprawne projektu. PROJECT: Wind farm (installed power 30 MW). SCOPE OF WORKS: General Designer formal and legal services for the investment. MEW WOLICA PROJEKT: MEW o mocy instalowanej 100 kw. hydrozespoły wyposażone w śrubę Archimedesa oraz Turbinę Kaplana. ZAKRES REALIZACJI: Generalny Wykonawca - zaprojektuj i wybuduj PROJECT: Small hydropower plant (installed power 100 kw), a hydro turbine-generator units equipped with an Archimedes screw and Kaplan turbine. WIND PRO SCOPE OF WORKS: General Contractor design and build ANALIZY HYDRAULICZNE PROJEKT: Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych, woj. świętokrzyskie. ZAKRES REALIZACJI: Główny Projektant. PROJECT: Clearing of Łagowica riverbed in purpose of safe passing the floodwaters. SCOPE OF WORKS: General Designer. FLOW 3D BIOGAZOWNIA PARZĘCZEW PROJEKT: Biogazownia rolniczo-utylizacyjna o mocy zainstalowanej 800 kw. ZAKRES REALIZACJI: Główny Projektant - przygotowanie formalnoprawne projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. PROJECT: Biogas power plant (installed power 800 kw). SCOPE OF WORKS: General Designer formal and legal services for the investment and obtaining permission to build.

6 Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Staszica 1/ Kielce telefon: faks: www: Instytut oze INSTYTUT OZE SP. Z O.O. UL. STASZICA 1/115 / KIELCE / NIP: TEL / FAX /

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60

Energetyka wiatrowa w Polsce Wind energy in Poland. raport / report. listopad november CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 CMYK: RGB: PANTONE: C: 0 M: 100 Y: 100 K: 40 C: 0 M:0 Y:0 K:60 R: 60 G:0 B:0 R: 102 G:102 B:102 Pantone 188 PC Pantone 7540 EC BSJP Colors 2013 2013 raport / report listopad november Energetyka wiatrowa

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011

PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 PROCHEM S.A. RAPORT ROCZNY 2011 ANNUAL REPORT 2011 Misja Misją fi rmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości w terminach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating

Dopasowane. rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie. Perfectly fitted. solutions ventilation - air conditioning - heating Dopasowane rozwiązania wentylacja - klimatyzacja - ogrzewanie Perfectly fitted solutions ventilation - air conditioning - heating 03 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Początek Beginning Historia History

Bardziej szczegółowo

Deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa Deklaracja środowiskowa Environmental Statement OSI Food Solutions Poland 2014 Efektywne zarządzanie środowiskiem stanowi podstawę zrównoważonego rozwoju OSI Europe. Effective environmental management

Bardziej szczegółowo

Office as effective as outsourcing

Office as effective as outsourcing Office as effective as outsourcing Standard of innovative offices for companies operating in business services sector Biuro efektywne jak outsourcing Standard innowacyjnych biur dla firm sektora nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT

RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT RAPORT SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 2013 1 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 4 Słowo wstępne Zarządu A Message from Our Management Board INNOWACYJNOŚĆ INNOVATION

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EKSPERTYZA. email: biuro@fundeko.pl www.fundeko.pl. UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Określenie zasadności finansowania projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii na terenie województwa zachodniopomorskiego w ramach instrumentów zwrotnych email:

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY KATALOG

INFORMACYJNY KATALOG KATALOG INFORMACYJNY INFORMACYJNY KATALOG ELEKTRYK SP z.o.o zdobywcą prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2014 INTERNATIONAL MARKETING ELECTRICAL CORP. ISO 9001:2008 Drodzy Państwo Nasza firma od wielu lat

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

Fot.: EDF, Vautrin Laurent

Fot.: EDF, Vautrin Laurent Fot.: EDF, Vautrin Laurent Grupa EDF w Polsce The EDF Group in Poland Pracownicy spółek Grupy EDF w Polsce Employees of the EDF Group companies in Poland Słowo wst pu An introductory word Szanowni Paƒstwo!

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland

120,000. Business services sector in Poland Sektor usług biznesowych w Polsce. Poland BPO/SSC Office tailor-made for services Biuro na miarę usług Standard of modern office space tailored to fit the needs of business services companies Standard powierzchni biurowych dopasowanych do potrzeb

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Badanie ewaluacyjne finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Analiza zapotrzebowania gospodarki na absolwentów kierunków

Bardziej szczegółowo

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Corporate Social Responsibility 2 01 1 Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w Corporate Social Responsibility APORT 2011 R 0 1 1REPORT 2 Pytania, sugestie oraz propozycje współpracy związane ze Społeczną Odpowiedzialnością należy kierować

Bardziej szczegółowo

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY

www.ietu.katowice.pl BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY BADANIA NAUKOWE I ROZWOJOWE RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY Celem badawczo-rozwojowej działalności IETU jest ochrona środowiska i zrównoważone gospodarowanie zasobami w ujęciu lokalnym, regionalnym oraz

Bardziej szczegółowo