Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agencja Rozwoju Przemysłu SA. Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU"

Transkrypt

1 Agencja Rozwoju Przemysłu SA Industrial Development Agency OFERTA CEBBIS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU CEBBIS OFFER FOR ENTERPRENEURS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Zygmunt Wons

2 o CEBBIS MOTTO - Contradictory to prevailing tendency to support the flow of innovations supplied by the R&D sector (supply driven approach), in CEBBIS project the most important are the needs and new ideas of enterpreneurs at the improvement of their current production and services (i.e. more innovations) because enterpreneurs know better the market. And the R&D sector is considered as the source of tools and not ready made solutions. One can say that s a demand driven approach MOTTO CEBBIS - W przeciwieństwie do dominującej tendencji wspierania ze środków publicznych innowacji oferowanych przez sektor B+R (wsparcie strony podaży) w projekcie CEBBIS najważniejsze są potrzeby i pomysły przedsiębiorców w zakresie doskonalenia ich bieżącej produkcji i usług tzn. więcej inowacji ale dostosowanych do potrzeb rynku. Sektor B+R jest tu widziany jako dostawca narzędzi do tworzenia innowacji a nie gotowych rozwiązań. Jest to tzw. Popytowe podejście do innowacji.

3 WHAT CEBBIS MAY OFFER TO ENTERPRENEURS - Implementation of innovative ideas on CEBBIS costs using the so-called e-tools in the phase of drafting the technical documentation and building the prototype. A number of the so-called pilot projects will be initiated for this purpose. - Monitoring the process of implementation and acquiring knowledge thanks to participation in open workshops and demonstrations. CO OFERUJE CEBBIS PRZEDSIEBIORCOM - Możliwość wdrożenia innowacyjnych pomysłów na koszt CEBBIS przy zastosowaniu tzw e-narzędzi w fazie budowy prototypów. W tym celu zostanie zainicjowanych kilka projektów pilotażowych. - Monitorowanie procesu wdrażania i zdobywanie wiedzy poprzez udział w otwartych warsztatach i pokazach.

4 WHAT CEBBIS MAY OFFER FOR BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS Testing the concept of introducing new pro-innovative services for enterprises in places like: technological parks, clusters, industrial areas located far from R&D centres CO OFERUJE CEBBIS INSTYTUCJOM WSPIERAJĄCYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW Praktyczny sprawdzian koncepcji wzbogacenia usług oferowanych przez operatorów parków technologicznych, klastrów, inkubatorów zlokalizowanych daleko od centrów badawczorozwojowych.

5 zw THEMATIC SCOPE OF PILOT ACTIONS IN POLAND Concentration on selected e-tools (branch based selection of tools): - Digital manufacturing / Rapid Prototyping - Lean Manufacturing - Product Design Management ZAKRES TEMATYCZNY CELE PROJEKTÓW PILOTAŻOWYCH W POLSCE Koncentracja na wybranych e-narzędziach (i branżach odgrywających ważną rolę w gospodarce): - Technologie generatywne /Szybkie prototypowanie - Oszczędne wytwarzanie /Lean Manufacturing - Zarządzanie wzornictwem /Design

6 z PILOT PROJECTS STEP BY STEP A. Organizing the call of offers for ideas of innovative products / processes to be implemented quickly & cheaply. The call will be organized by ARP. Selection of offers by independant consultants & ARP representative. PROJEKTY PILOTAZOWE KROK PO KROKU A. Przeprowadzenie konkursu ofert na nowe, innowacyjne produkty / procesy, które mają być wdrażane szybko i tanio. Konkurs zostanie ogłoszony przez ARP. Wybór oferty przez niezalęnych ekspertów + przedstawiciel ARP.

7 B) AFTER THE CALL, ARP (OR ANOTHER PROJECT PARTNER) CONCLUDES ON BEHALF OF CEBBIS THE AGREEMENT ON IMPLEMENTATION OF THE SELECTED INNOVATIVE IDEA AT WINNERS ENTERPRISE The agreement will be concluded between ARP and R&D institution or consultancy firm and it will refer to implementation of the selected idea at winner s enterprise B) PO KONKURSIE POMYSŁÓW, ARP (LUB INNY PARTNER) ZAWIERA UMOWĘ NA WDROŻENIE WYBRANEGO POMYSŁU INNOWACYJNEGO W ZWYCIĘSKIM PRZEDSIĘBIORSTWIE Stronami umowy będą ARP (reprezentująca CEBBIS) oraz instytucja B+R lub firma konsultingowa posiadające personel oraz infrastrukturę niezbędne do wdrożenia innowacji.

8 C- ORGANIZING A WORKING TEAM FOR LAUNCHING THE IMPLEMENTATION PROCESS The team will consist of represenatives of the winning enterprise and experts of R&D institute or consultancy firm C ZORGANIZOWANIE ZESPOLU ROBOCZEGO DO PRACY NAD WDROŻENIEM POMYSŁU (INNOWACJI) W pracach wdrożeniowych będą brali udział pracownicy przedsiębiorstwa, które wygrało konkurs i eksperci np. z Politechniki/PP.

9 D- PREPARATION OF BASIC TECHNICAL DOCUMENTATION NECESSARY FOR MAKING THE PROTOTYPE OF THE NEW PRODUCT OR THE INNOVATIVE PROCESS The team composed of representatives of winners enterprise and R&D/consultancy unit prepares basic technical assumptions for the protype of new product or new process. D PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I DANYCH POTRZEBNYCH DO WYKONANIA PROTOTYPU LUB OPRACOWANIA NOWEGO PROCESU Mieszany zespół przedstawicieli przedsiebiorstwa / Instytutu B+R/ f-my konsultingowej przygotowuje założenia techniczne i wymagania na prototyp /proces.

10 E ORGANIZING OF THE EXPERIMENTAL INFRASTRUCTURE NECESSARY FOR WORKS ON THE PROTOTYPE OR NEW TECHNOLOGICAL PROCESS The contracted R&D unit/consultaancy put to the disposal of the pilot necessary equipment & personnel. The costs are covered from CEBBIS budget. E ZORGANIZOWANIE POLIGONU DOŚWIADCZALNEGO (INFRASTRUKTURY) POTRZEBNYCH DO PRAC NAD BUDOWĄ PROTOTYPU LUB NOWEGO PROCESU Zakontraktowana jednostka B+R/firma consultingowa stawia do dyspozycji projektu pilotażowego potrzebny sprzęt i personel. Koszty są pokrywane z budżetu CEBBIS.

11 F WORKS AND TESTS ON THE IMPLEMENTATION OF THE IDEA OF THE INNOVATIVE PRODUCT OR PROCESS AND CHECKING THE CONCEPT After establishing Working Team and completing necessary infrastructure the work on the prototype or new process may start. F PRACE I TESTY ZWIAZANE Z WDROŻENIEM POMYSŁU I SPRAWDZENIEM KONCEPCJI INNOWACYJNEGO PROCESU / PRODUKTU Po powołaniu zespołu roboczego i przygotowaniu potrzebnej infrastruktury rozpoczyna się praca nad wdrożeniem pomysłu (np. budowa prototypu) i sprawdzenie koncepcji.

12 ZW G DISSEMINATION OF GOOD PRACTICES FOR QUICK PATH TO INNOVATIONS Parallelly to conducted works on new prototype/process open workshops will be organized where the progress of works and final results will be demonstrated. G POPULARYZACJA METOD PRACY NAD INNOWACJAMI METODĄ SZYBKIEJ ŚCIEŻKI Równolegle z pracami np. nad budową prototypu zorganizowane będą otwarte spotkania warsztatowe na których prezentowany będzie postęp prac nad prototypem i końcowy rezultat prac czyli: propozycja nowego produktu/procesu.

13 o TRANSFER OF DURABLE RESULTS TO: THE ENTERPRISE (BUILT PROTOTYPES, TECHNICAL DOCUMENTATION) AND REPORTS WITH RECOMMENDATIONS TO PROJECT PARTNERS TRANSFER TRWAŁYCH RZULTATÓW PROJEKTU DO - PRZEDSIĘBIORSTW (ZBUDOWANE PROTOTYPY, DOKUMENTACJA TECHNICZNA), - PARTNERÓW PROJEKTU (RAPORTY Z REKOMENDACJAMI).

14 DURABLE RESULTS OF PILOT PROJECTS: - PROTOTYPES, TECHNICAL DOCUMENTATION REMAIN ENTERPRISE PROPERTY - REPORTS WITH RECOMMENDATIONS ARE TRANSFERRED TO PROJECT PARTNERS AND BUSINESS SUPPORT INSTITUTIONS TRWAŁE REZULTATY PROJEKTU: - PROTOTYP I DOKUMENTACJA TECHNICZNA POZOSTAJĄ WŁASNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA KTÓRE WYGRAŁO KONKURS - RAPORT I REKOMENDACJE SĄ PRZEKAZYWANE DO PARTNERÓW PROJEKTU ORAZ INSTYTUCJI WSPIERANIA BIZNESU

15 Z H- DRAFTING THE REPORT ON THE COURSE OF THE PILOT PROJECT AND ITS RESULTS. DRAFTING RECOMMENDATIONS FOR BUSINESS SUPPORTING INSTITUTIONS. H OPRACOWANIE RAPORTU Z PRZEBIEGU PRAC ORAZ WNIOSKÓW I REKOMENDACJI DLA INSTYTUCJI WSPARCIA BIZNESU

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim

RAPORT KOŃCOWY: Analiza działalności B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim Badanie i przygotowanie raportu współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Dotyczy projektu nr POKL 08.02.02-14-001/09-01

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y

a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y WROCŁAWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. WROCŁ AW REGIONAL DE VELOPMENT AGENCY a n n u a l r e p o r t r a p o r t r o c z n y 2 0 0 9 2 0 0 9 Misja Mission MISJA THE MISSION Misją Wrocławskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdański Warszawa 05.05.11 NOWE TRENDY I KIERUNKI WSPIERANIA ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI ************************************ NEW TRENDS AND DIRECTIONS IN INNOVATIVENESS SUPPORT

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T AT I S L O D Z I E N S I S. Monika Fabińska *

A C T A U N I V E R S I T AT I S L O D Z I E N S I S. Monika Fabińska * A C T A U N I V E R S I T AT I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 277, 2013 * BUSINESS ENVIRONMENT INSTITUTIONS IN THE LIGHT OF THE OPERATIONAL PROGRAMME INNOVATIVE ECONOMY (OP IE) 1. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce oczekiwania fi rm i studentów

Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce oczekiwania fi rm i studentów Wzornictwo przemysłowe w Małopolsce oczekiwania fi rm i studentów pod redakcją Łukasza Mamicy The expectations of the companies and students from Malopolska towards industrial design in this region Edited

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Analiza stanu i kierunków rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Raport Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE I ŚRODKI AUTOMATYZACJI

II. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE I ŚRODKI AUTOMATYZACJI II. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W PRZEMYŚLE I ŚRODKI AUTOMATYZACJI Podstawowe pojęcia i definicje Działalność innowacyjna to całokształt działań naukowych, technicznych, organizacyjnych, finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. WYG PSDB Sp. z o. o.

RAPORT KOŃCOWY. Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw. WYG PSDB Sp. z o. o. RAPORT KOŃCOWY Ocena wpływu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa Tel: + 48 22 492 71 04 Fax: + 48

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND

RYNEK B+R+I POLSCE R&D&I MARKET IN POLAND RYNEK B+R+I W POLSCE RYNEK B+R+I POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ I INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D&I MARKET

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION

CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION NR / N O 1 (19) 2011 www.inqbator.pl CO NAPĘDZA, A CO HAMUJE INNOWACJE? INNOVATION DRIVERS AND BARRIERS OD INSPIRACJI DO INNOWACJI FROM INSPIRATION TO INNOVATION WIZERUNEK OŚRODKA INNOWACJI IMAGE OF INNOVATION

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

Czas Innowacji Time for Innovation

Czas Innowacji Time for Innovation 2 Czas Innowacji Time for Innovation Przegląd produktów wybranych projektów innowacyjnych i projektów współpracy ponadnarodowej PO KL Review of the products of the HC OP selected innovative and transnational

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers,

Drodzy Czytelnicy, Dear Readers, W numerze Od redakcji....2 INNO TEMAT Po co naukowcom marketing?... 3 DOBRE PRAKTYKI Możliwości komercjalizacji wiedzy w Polsce. Doświadczenia w zakresie współpracy nauka-biznes.... 6 DO INNOWACJI PRZEZ

Bardziej szczegółowo