Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW Październik 2013r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe. objęty PROW 2007-2013. Październik 2013r."

Transkrypt

1 Wniosek o płatnośd w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwojumałe projekty objęty PROW Październik 2013r.

2 Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu marszałkowskiego: Do wniosku dołącza się dokumenty, zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w sekcji VII-ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH DZIAŁANIA Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju -małe projekty

3 NOWE FORMULARZE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ (7z) OBOWIĄZUJĄ OD DNIA 15 MAJA 2013 r. Beneficjenci działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów maja obowiązek składać wniosek o płatność na formularzu w wersji 7z. Beneficjenci, którzy składają wnioski o płatność w ramach ww. działania obowiązkowo do papierowej wersji wniosku (która stanowi wydruk z wypełnionego aktywnego formularza wniosku o płatność) dołączają wersję elektroniczną tego aktywnego formularza wniosku na informatycznym nośniku danych.

4 SPOSÓB WYPEŁNIENIA WNIOSKU Zaleca się, aby wniosek był wypełniony elektronicznie i wydrukowany. Dodatkowo wniosek powinien byd złożony w wersji elektronicznej na płycie CD. Dla każdego etapu realizacji operacji należy złożyd oddzielny wniosek (wniosek o płatnośd pośrednią / wniosek o płatnośd ostateczną). Wypełnianie aktywnego formularza wniosku zaczyna się od wskazania kursorem miejsca, od którego chcemy zacząd wpisywad dane. Pola, których wypełnienie jest bezwzględnie wymagane lub które zostały wypełnione niepoprawnie, są oznaczone kolorem czerwonym. Niewypełnienie lub niepoprawienie tych pól wiąże się za brakiem możliwości wydrukowania formularza-wersja robocza wniosku w wersji roboczej nie można złożyd wniosku do Urzędu Marszałkowskiego. Aktywny formularz wniosku uważa się za poprawnie wypełniony, jeżeli po kliknięciu przycisku Sprawdź nie wyświetla się komunikat o błędach. Przed złożeniem wniosku należy upewnid się, czy: wniosek został podpisany przez osoby reprezentujące Beneficjenta w wyznaczonym do tego miejscu, wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku, wydruk wniosku nie zawiera oznaczenia wersja robocza, załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU O PŁATNOŚD ).

5 ZŁOŻENIE WNIOSKU Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami, w tym dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki należy złożyd w wersji papierowej wraz z wersją elektroniczną zapisaną na płycie CD. Forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku danych. Na dole każdej strony wniosku znajduje się unikalna suma kontrolna. Aby sumy kontrolne na wniosku i wydruku zgadzały się należy zachowad następującą kolejnośd: najpierw zapisad dokument, a następnie go wydrukowad. O terminowości złożenia wniosku decyduje data jego złożenia w UM. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia, jest opatrzone pieczęcią UM oraz podpisane przez osobę przyjmującą wniosek. Beneficjent w dowolnym momencie po złożeniu wniosku może się zwrócid z pisemną prośbą o wycofanie wniosku, lub o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku.

6 I. RODZAJ PŁATNOŚCI Należy zaznaczyć znakiem X jedno właściwe pole, w zależności od rodzaju płatności: 1) płatność pośrednia w przypadku wniosków składanych w ramach etapu, jeżeli etap ten nie jest etapem końcowym; 2) płatność ostateczna w przypadku wniosków składanych w ramach operacji jednoetapowych i wniosków składanych w ramach ostatniego etapu realizacji operacji. Sekcja tytułowa W sekcji tytułowej wniosku pola znak sprawy oraz pieczęć, data złożenia i podpis wypełniane są przez pracownika UM. II. DANE IDENTYFIKACYJNE BENEFICJENTA Pole 1. Nazwa Beneficjenta [POLE OBOWIĄZKOWE] Należy wpisać dokładną nazwę Beneficjenta, pod którą został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nazwa powinna być zgodna z nazwą widniejąca w umowie przyznania pomocy.

7 Pole 2. Numer Identyfikacyjny Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 z późn. zm.). Uwaga: należy wpisać numer identyfikacyjny Beneficjenta, a nie numer identyfikacyjny LGD Pole 3.1. NIP Należy wpisać Numer Identyfikacji Podatkowej nadany przez Urząd Skarbowy. Jeżeli Beneficjentem jest gmina należy wpisać NIP gminy. W przypadku, gdy gmina nie posiada NIP należy wpisać NIP Urzędu Gminy. Obowiązek podawania nr NIP nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL. Pole 3.2 REGON Pole pozostawia się niewypełnione w przypadku Beneficjenta, który jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Należy wpisać Numer REGON, czyli dziewięciocyfrowy numer statystyczny numer statystyczny podmiotu gospodarczego zarejestrowanego w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej. W przypadku, gdy Beneficjentem jest gmina należy wpisać Numer REGON gminy. W przypadku, gdy Beneficjentem jest gmina nie posiadająca Numeru REGON, należy wpisać Numer REGON Urzędu Gminy. Gmina, która wpisała we wniosku NIP/REGON Urzędu Gminy musi konsekwentnie wpisać REGON/NIP Urzędu Gminy. W tym przypadku również faktury i inne dokumenty powinny być wystawione na Urząd Gminy.

8 Pole 4. Adres siedziby Beneficjenta Dane we wniosku powinny być zgodne z danymi zawartymi w umowie. W przypadku zmiany danych Beneficjenta zawartych w umowie, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania UM o zaistniałych zmianach. Pole 5. Dane pełnomocnika Beneficjenta W imieniu Beneficjenta może występować pełnomocnik, któremu Beneficjent udzielił stosownego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie pisemnej oraz określać w swojej treści, w sposób niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany. Załączane do wniosku pełnomocnictwo, powinno zawierać potwierdzenie własnoręczności podpisów dokonane przez notariusza. Dane dotyczące pełnomocnika powinny być zgodne z dołączonym do wniosku pełnomocnictwem. Pole 6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu W sprawach dotyczących operacji należy wskazad osobę uprawnioną do kontaktu z UM, poprzez wpisanie we wniosku danych identyfikujących tę osobę.

9

10 III. DANE Z UMOWY PRZYZNANIA POMOCY Pole 7. Nazwa Funduszu: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Pole 8. Tytuł operacji: Należy wpisać tytuł operacji zgodnie z umową. Tytuł operacji powinien być jednakowy we wszystkich dokumentach składanych przez Beneficjenta, w których jest do niego odwołanie. Pole 9. Numer umowy Należy wpisać numer umowy, w ramach której składany jest wniosek. Pole 10. Data zawarcia umowy Należy podać dane zgodnie z umową w formacie dzień-miesiącrok (dd-mm-rrrr). Pole 11. Kwota pomocy z umowy przyznana dla całej operacji Należy podać kwotę pomocy przyznaną dla całej operacji, zgodnie z umową (uwzględniając ewentualne zmiany kwoty pomocy, wynikające z zawartych aneksów). W przypadku operacji jednoetapowych, kwota z pola 11 równa jest kwocie z pola 12. Pole 12. Kwota pomocy z umowy przyznana dla danego etapu operacji Należy podać kwotę pomocy przyznaną dla danego etapu operacji zgodnie z umową (uwzględniając ewentualne zmiany kwoty pomocy, wynikające z zawartych aneksów).

11 IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Pole 13. Wniosek za okres Należy podać okres, za jaki składany jest wniosek w formacie: dzień-miesiąc-rok. W pozycji od należy wpisać datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy, a w pozycji do. faktyczny dzień złożenia wniosku w UM albo ostatni dzień terminu złożenia wniosku przewidzianego w umowie dla danego etapu. Pole 14. Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji Należy podać wysokość całkowitych kosztów realizacji danego etapu operacji, która powinna być równa kwocie wydatków całkowitych (sekcja V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY, kol. 11 Kwota wydatków całkowitych (zł), wiersz Razem). Pole 15. Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji Pole niedostępne do edycji-wypełnione automatycznie po wypełnieniu ZRF. Pole 16. Koszty niekwalifikowalne realizacji danego etapu operacji- Kwota kosztów niekwalifikowalnych danego etapu stanowi różnicę pomiędzy polem 14. Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji a polem 15. Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji. Pole 17. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji wyliczenia w tym zakresie są wypełnianie automatycznie po wypełnieniu sekcji VI. Uwaga: wnioskowanej kwoty pomocy nie można zmieniać/poprawiać podczas uzupełnień do wniosku o płatność.

12 V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY Zaleca się przed wypełnieniem tej sekcji, wypełnić Zestawienie rzeczowo- finansowe z realizacji operacji. Dane finansowe należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13 Kolumna 1 Nr faktury lub dokumentu należy wpisać numer faktury lub numer dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, Kolumna 2- Rodzaj dokumentu -należy wpisać rodzaj dokumentu, Kolumna 3 Nr księgowy lub ewidencyjny należy wpisać numer konta lub numer kodu rachunkowego, na którym dokonano ewidencji zdarzenia, Kolumna 4 Data wystawienie należy wpisać dzień, miesiąc, rok wystawienia dokumentu, Kolumna 5- NIP wystawcy- należy wpisać NIP wystawcy faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, Kolumna 6 Nazwa wystawcy faktury lub dokumentu należy podać dokładną nazwę wystawcy faktury lub dokumentu (bez podawania adresu), Kolumna 7 Pozycja na fakturze lub dokumencie albo nazwa towaru/usługi należy wpisać nr pozycji na fakturze lub dokumencie albo nazwę towaru lub usługi, do której odnosi się koszt kwalifikowalny. Jeżeli na dokumencie występuje kilka pozycji należy wpisać nazwy (jeżeli są krótkie) lub numery tych pozycji, które stanowią koszty kwalifikowalne (np.: 1-3, 5,7), Kolumna 8 Pozycja w zestawieniu rzeczowo-finansowym należy podać, do której pozycji w zestawieniu rzeczowo finansowym operacji odnosi się dany dokument.

14 Kolumna 9 Data zapłaty należy wpisać daty dokonania zapłaty za przedstawione do refundacji faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej w formacie: dzień/miesiąc/rok (dd/mm/rr). Kolumna 10-Sposób zapłaty- należy wybrać z listy właściwe oznaczenie dokonanej płatności. Kolumna 11 Kwota wydatków całkowitych należy wpisać sumę kwot brutto faktur/dokumentów o równoważnej wartości dowodowej. Kolumna 12 Kwota wydatków kwalifikowalnych wartość pola wylicza automatycznie po wpisaniu odpowiednich kwot poniesionych wydatków. Kolumna 13 w tym VAT wartość wyliczana automatycznie. RAZEM stanowi sumę poszczególnych wartości wpisanych powyżej odpowiednio w kolumnach: 11, 12, 13.

15 b) Dokumenty akceptowane w trakcie autoryzacji płatności W zależności od zakresu operacji oraz kosztów kwalifikowalnych przypisanych do działania, na które jest złożony wniosek, objęty PROW na lata , w trakcie autoryzacji wniosku o płatność akceptowane będą w szczególności następujące dokumenty: Faktury VAT; Faktury VAT MP; Rachunki; Raport kasowy, dokumenty celne, Faktury korygujące (wraz z fakturami, których dotyczą); Noty korygujące (wraz z dokumentami, których dotyczą); Umowy sprzedaży wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku w związku z zawarciem umowy; Umowy zlecenia, o dzieło oraz inne umowy cywilnoprawne, jeżeli koszty z nimi związane mogą być kosztami kwalifikowalnymi, wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku. Dokumenty, które mogą być sporządzone na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku) na zasadach określonych w 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U nr 152 poz z późn. zm.). Przedstawiony dowód księgowy powinien spełniać warunki określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.). Do przedstawionych faktur i dokumentów o równoważnej wartości dowodowej należy dołączyć potwierdzenie poniesienia wydatku, czyli zapłaty należności, tj. dowody płatności bezgotówkowej.

16 OPIS FAKTURY LUB DOKUMENTU O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ Zaleca się aby faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie dokumentu zawierały opis z następującymi informacjami: Numer umowy przyznania pomocy, Numer pozycji w zestawieniu rzeczowo finansowym, Kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach danego dokumentu, Numer odrębnego konta, na którym zostały zaksięgowane wydatki w ramach danej operacji albo numer pozycji w zestawieniu wszystkich faktur lub równoważnych dokumentów księgowych Potwierdzenie poprawności rachunkowej, formalnej i merytorycznej przez złożenie podpisu przez osoby sprawdzające wraz z datami ich złożenia.

17 VI. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU W nagłówku ZESTAWIENIA RZECZOWO - FINANSOWEGO Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU należy wpisać numer etapu, w ramach którego składany jest wniosek. Pozycje w ZESTAWIENIU RZECZOWO - FINANSOWYM Z REALIZACJI OPERACJI DLA ETAPU zawierające dane finansowe należy wypełnić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji etapu operacji wypełniane jest na podstawie danych zawartych w sekcji V. WYKAZ FAKTUR LUB DOKUMENTÓW O RÓWNOWAŻNEJ WARTOŚCI DOWODOWEJ DOKUMENTUJĄCYCH PONIESIONE KOSZTY oraz zgodnie z danymi w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji będącym załącznikiem do umowy

18 W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, określone dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym realizacji operacji, będą wyższe o więcej niż 10% niż określono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik do umowy, Beneficjent składa pisemne wyjaśnienie tych zmian. W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, określone dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym płatność realizacji operacji, będą wyższe o nie więcej niż 10%, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te będą uwzględniane w wysokości faktycznie poniesionej. Pozycję wartość wkładu niepieniężnego należy wypełnić na podstawie zał. Nr 16 do wniosku o płatność. Kwalifikowalne koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji nie mogą przekroczyć 10% wartości pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. Należy przy tym pamiętać, iż kwota pomocy zawarta w umowie nie może ulec zwiększeniu.

19

20

21

22 VIII. OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA Po zapoznaniu się z treścią oświadczenia należy wpisać miejscowość, datę oraz złożyć w wyznaczonym miejscu pieczęć imienną i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących Beneficjenta lub pieczęć i podpis Pełnomocnika.

23 Dowody zapłaty Z wnioskiem o płatność należy przedstawić do UM oryginały dowodów zapłaty, które po skopiowaniu i poświadczeniu ich kopii za zgodność z oryginałem zostaną zwrócone Beneficjentowi. Dowodem zapłaty bezgotówkowej może być: wyciąg bankowy, lub inny dokument potwierdzający dokonanie płatności; zestawienie przelewów dokonanych przez bank Beneficjenta; zawierające wartości i daty dokonania poszczególnych przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku; polecenie przelewu potwierdzone przez bank; wydruk z systemu e-bankowości. Uwaga: przedstawione dowody zapłaty powinny umożliwiać identyfikację faktury i dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, którego wpłata dotyczy oraz ustalenie wysokości i dat poszczególnych wpłat; gotówką można płacić, gdy jednorazowa wartość transakcji nie przekracza 1 tys. zł

24 Umowy z dostawcami/wykonawcami Do wniosku o płatność należy dołączyć umowy/ zamówienia, na podstawie których wystawione zostały przedstawione do refundacji faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej. Uwaga: * należy pamiętać, aby wybór dostawców/usługodawców/wykonawców następował w sposób konkurencyjny; * w celu udokumentowania konkurencyjnego wyboru wykonawcy/dostawcy/usługodawcy należy przedstawić dokumentację z wyboru do wniosku o płatność tj. notatki, oferty, wydruki z rozeznania cenowego.

25 Wyjaśnienia zmian dokonanych w pozycjach zestawienia rzeczowo finansowego z realizacji operacji Załącznik ten należy przedstawić w przypadku, gdy odchylenia finansowe, tj. odchylenia w wysokości kosztów kwalifikowalnych wpisane w kolumnie 9 sekcji VI wniosku będą niższe lub wyższe o więcej niż 10% w stosunku do kosztów kwalifikowalnych określonych w zestawieniu rzeczowo finansowym załączonym do umowy przyznania pomocy. Uwaga: wyjaśnienia te powinny się odnosić do każdej pozycji zestawienia rzeczowo finansowego z realizacji operacji oddzielnie.

26 Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi wraz z oswiadczeniem Beneficjenta, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lu potwierdzenie właściwego organu, że nie wnosi sprzeciwu. Dokument jest wymagany w odniesieniu do robót budowlanych lub remontowych połączonych z modernizacją realizowanego projektu. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych musi być czytelnie potwierdzone, że zostało złożone we właściwym urzędzie. Jeśli okres pomiędzy datą doręczenia zawiadomienia do właściwego organu budowlanego a datą złożenia wniosku do UM przekracza 30 dni, Beneficjent powinien dołączyć do wniosku oświadczenie, że właściwy organ nie wniósł sprzeciwu. Jeśli Beneficjent złożył do właściwego organu zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i otrzymał potwierdzenie tego organu, że wobec zgłoszonego zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie ma sprzeciwu, wówczas takie potwierdzenie należy dołączyć do wniosku o płatność. Załączniki te dotyczą operacji, na realizację których nie jest wymagane pozwolenie na budowę lecz zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi.

27 Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, jeżeli właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył taki obowiązek innymi decyzjami Dokument ten powinien być dołączony do wniosku, w ramach którego występują zadania, które zostały zakończone oraz dla których z odrębnych przepisów wynika obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie jest wymagane także, jeżeli przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych.! Pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego często jest pozbawione klauzuli potwierdzającej ostateczność decyzji.

28 ZAWIADOMIENIE WŁAŚCIWEGO ORGANU O ZAKOŃCZENIU BUDOWY złożone co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek wraz z : Oświadczeniem Beneficjenta, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, lub Potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu, w przypadku gdy zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych będzie przedkładane przed upływem 21 dni.

29 Protokoły odbioru robót lub protokoły montażu lub rozruchu maszyn i urządzeń albo oświadczenie Beneficjenta o poprawnym wykonaniu robót budowlanych lub montażu lub rozruchu z udziałem środków własnych Wymagane dla robót budowlanych. Protokoły te powinny zostać sporządzone odrębnie do każdej faktury lub dokumentu o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty potwierdzające odbiór/wykonanie prac powinny być sporządzone w układzie elementów scalonych, aby była możliwa identyfikacja wykonanych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji zestawienia rzeczowo -finansowego operacji, stanowiącego załącznik do umowy.

30 Kosztorys różnicowy Kosztorys różnicowy należy dostarczyć w przypadku zmian stanu faktycznego w stosunku do zaplanowanego zakresu prac wykazanego w kosztorysie inwestorskim/ kosztorysie ofertowym/ projekcie budowlanym/umowie z Samorządem Województwa, Wszelkie zmiany stanu faktycznego nie wykazane w kosztorysie różnicowym, a stwierdzone podczas kontroli na miejscu realizacji operacji, będą podstawą do dokonania korekty kosztów kwalifikowalnych, co może skutkować obniżeniem kwoty pomocy. Uwaga: Niezrealizowane elementy korygowane będą wg cen z kosztorysu ofertowego, a w przypadku umowy ryczałtowej według cen z kosztorysu inwestorskiego.

31 Interpretacja indywidualna Dokument ten dotyczy kwalifikowalności podatku VAT. Należy pamiętać o tym, aby wystąpić o wydanie tego dokumentu do Izby Skarbowej w Bielsku Białej przed złożeniem wniosku o płatność w UM. W przypadku Beneficjenta będącego osobą fizyczną, który nie prowadzi działalności gospodarczej, a ubiega się o zaliczenie podatku VAT do kosztów kwalifikowalnych operacji załącznik ten nie jest wymagany.

32 Zaświadczenia, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do realizowanego zakresu rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego W przypadku zakupu i instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wyposażenia lub zakupu oprogramowania na potrzeby wdrożenia programu do wniosku należy dołączyć umowę licencyjną na zakupione oprogramowanie, określającą zasady odpłatności i użytkowania oprogramowania, w formie przewidzianej przepisami prawa (obowiązek posiadania legalnego oprogramowania wypływa m.in. z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).

33 Pożyczki/ dotacje / dofinansowania Dokumentami potwierdzającymi przyznanie dotacji/dofinansowania w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów są środki z Funduszu Kościelnego lub jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji/dofinansowania powinny określać: formę, kwotę i cel dofinansowania oraz sposób ich rozliczania. Dofinansowanie mające formę dotacji, nie może kwotowo przekraczać wysokości wkładu finansowego wykazanego przez Beneficjenta jako własny - w przypadku dotacji przekraczającej kwotę wkładu własnego konieczna będzie korekta kwoty do refundacji w części pokrywającej się z dofinansowaniem unijnym. W przypadku korzystania z pożyczki - po całkowitej spłacie należy dostarczyć dokumenty potwierdzające dokonanie zwrotu pożyczki. W opisie sposobu rozliczenia środków należy uwzględnić wszystkie kwoty i źródła dofinansowania w celu wyeliminowania podejrzenia wystąpienia podwójnego finansowania operacji.

34 Karta wkładu niepieniężnego: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu surowców Załącznik sporządza się na wzorze stanowiący część formularza wniosku. Karta wkładu niepieniężnego powinna zawierać opis uwzględniający: - numer umowy przyznania pomocy, - kwotę kosztów kwalifikowalnych, - numer księgowy, - pozycję zestawienia rzeczowo finansowego, do której się odnosi

35 Pełnomocnictwo Załącznik ten jest obowiązkowy w przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało udzielone. Dokument ten powinien być sporządzony w formie pisemnej. Własnoręczność podpisów na pełnomocnictwie powinna być potwierdzona przez notariusza. Załączone do wniosku pełnomocnictwo w swojej treści powinno określać czynności, do których pełnomocnik jest umowcowany.

36 Dokument potwierdzający numer rachunku prowadzonego przez bank lub przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe Dokumentem potwierdzającym numer rachunku bankowego beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza może być: Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, wskazujące rachunek bankowy Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza albo rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej na rzecz Beneficjenta lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, na który mają być przekazane środki finansowe oryginał, lub Umowa z bankiem lub spółdzielczą kasą oszczędnościowo - kredytową na prowadzenie rachunku bankowego lub jej część, pod warunkiem, że będzie ona zawierać dane właściciela, numer rachunku bankowego oraz potwierdzenie, że jest to rachunek, na który mają być przekazane środki finansowe kopia, lub Inny dokument z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, świadczący o aktualnym numerze rachunku bankowego, zawierający dane takie, jak numer rachunku bankowego, nazwę właściciela (np.: aktualny wyciąg z rachunku z usuniętymi danymi finansowymi) - oryginał lub kopia.

37 PRZEDŁUŻENIE TERMINU Beneficjent może wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z pisemną prośbą o przedłużenie terminu wykonania określonych czynności w trakcie weryfikacji wniosku. Beneficjent musi uzasadnić swoją prośbę. Urząd Marszałkowski podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu wykonania określonych czynności na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. dla Działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów (jednorazowo można przedłużyć termin max. 3 miesiące). O podjętej decyzji beneficjent jest informowany pisemnie.

38 Sprawozdanie z realizacji operacji Sprawozdanie należy wypełnić zgodnie z dołączoną do niego instrukcją. Sprawozdanie powinno być sporządzone na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. Sprawozdanie należy dołączyć do wniosku o płatność obejmującego płatność ostateczną.

39 ZMIANY W REALIZACJI OPERACJI W przypadku, gdy w trakcie realizacji operacji wystąpią zmiany zakresu prac Beneficjent powinien załączyd do wniosku o płatnośd protokoły konieczności i inne dokumenty potwierdzające koniecznośd wykonania tych robót. - Zmiany w zakresie rzeczowym operacji nie mogą powodowad zwiększenia przyznanej kwoty pomocy. - Niemożliwe jest wprowadzenie do Zestawienia rzeczowo-finansowego operacji nowego zadania rozszerzającego zakres operacji, jeżeli dotychczasowy zakres zadao gwarantował osiągnięcie celu operacji.

40

41

42

43

44

45 0 Dziękuję za uwagę Aleksandra Lis Tel: 32/ ; Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania 421 Wdrażanie projektów współpracy WNIOSEK O PŁATNOŚĆ* w ramach działania Wdrażanie projektów współpracy W-_ Potwierdzenie przyjęcia /pieczęć/ Znak sprawy (wypełnia UM) I. RODZAJ PŁATNOŚCI a. płatność pośrednia b. płatność ostateczna II.

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie

Zobowiązania beneficjenta z umowy o dofinansowanie REALIZACJA I ROZLICZANIE OPERACJI OŚ PRIORYTETOWA 4 PROGRAMU OPERACYJNEGO ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013 Operacja współfinansowana przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA (WYPEŁNIA LGD) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY 1 w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOWODÓW POTWIERDZAJĄCYCH PONIESIENIE WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA PROW 2007-2013 UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM Jeśli beneficjent działania Ułatwianie startu młodym rolnikom realizuje

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 121 Modernizacja gospodarstw rolnych PROW na lata 2007-2013 dla wersji wniosku A. ZALECENIA OGÓLNE PROW 121/13/01 1. Wniosek o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność

Pomocnicza lista sprawdzająca do wniosku o płatność Przedsiębiorco, korzystając z niniejszej listy sprawdzającej, weryfikujesz swój wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji Projektu! Rzetelna i skrupulatna kontrola dokumentacji usprawni ocenę wniosku

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo