GAZETA. właścicieli domów i gruntów. W ojew ództw a Śląskiego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA. właścicieli domów i gruntów. W ojew ództw a Śląskiego."

Transkrypt

1 GAZETA OPŁATA PO CZTO W A UISZCZONA GOTÓWKĄ właścicieli domów i gruntów Województwa Śląskiego Cena jednego egz. 35 gr, kw artalnie 2,00 zł Wychodzi każdego 1-go i 15-go za w iersz O głoszenia 20 gr m ilim etrow y szerok. 6 szoalt. Redakcja i administracja: Katowice, Konopnickiej nr. 2. Telefon P. K. O Rok XI Katowice, dnia 15 listopada r. N r 22 0 jednolite ustawodawstwo mieszkaniowe. Mimo upływu lat 20 od zdobycia naszej wolności 1 niezależności ciągle jeszcze w niektórych dziedzinach naszego życia państwow ego obow iązują obce prawa, praw a zaborców lub pewne pozostałości tych praw, albo też praw a wyjątkowe. Nie mamy zamiaru poruszać tutaj tych wypadków, gdzie z różnych w zględów w miejsce ustaw i przepisów byłych naszych zaborców nie zdołaliśmy jeszcze wprowadzić przepisów i ustaw rodzimych. Chodzi nam głównie o ustaw odaw stw o mieszkaniowe, którego nie odziedziczyliśmy po zaborcach, lecz wytworzyliśm y sami. Powinno więc ono zasadniczo być jednolite w całym państwie. Dzięki jednak tej okoliczności, że w W ojewództwie Śląskim sprawy mieszkaniowe należą do kompetencji tut. Sejmu, posiadamy w Polsce dwojakie przepisy prawne w sprawach mieszkaniowych. Jedne regulow ane są ogólno-polską ustaw ą o ochronie lokatorów z dnia 11 kwietnia 1924 r. i późniejszymi jej zmianami i obowiązują we wszystkich województwach poza Śląskiem, drugie regulow ane są śląską ustawą w sprawie ochrony lokatorów z dnia 16 grudnia 1926 r. i późniejszymi jej zmianami i obow iązują tylko w g ranicach W ojew ództw a Śląskiego. Z przyłączeniem do Polski Zaolzia mamy w granicach tutejszego w ojew ództw a do czynienia jeszcze z przepisami mieszkaniowymi czeskimi, które dotychczas przez żadną ustawę nie zostały uchylone. Potrzeby mieszkaniowe naszego Państw a są w szędzie jednakowe, a zwłaszcza, jeżeli się weźmie pod uw agę większe miasta, jak W arszaw a, Lw ów, Poznań, Wilno, Katowice itp. Zasadniczo więc pomiędzy przepisami obowiązującymi w w ojew ództw ach poza Śląskiem a przepisami w W ojew ództwie Śląskim nie pow inno być żadnych większych różnic. Różnice te jednak są i to bardzo poważne. W porównaniu do właścicieli nieruchomości z innych dzielnic, praw ne położenie właścicieli nieruchomości w W ojewództwie Śląskim jest o wiele gorsze, chociaż materialne położenie właścicieli domów na Śląsku ze w zględu na b ardzo niskie czynsze najmu, wielkie skupienie w tej dzielnicy bezrobotnych niepłacących czynszu najmu itp., wymagałoby większej i troskliwszej opieki, i co za tym idzie, lepszych praw niż w innych dzielnicach. Dyspozycja opróżnionym mieszkaniem należy dzisiaj w całym kraju wyłącznie do właściciela domu, który decyduje o przyjęciu lub nieprzyjęciu ubiegającego się o nie lokatora. W W ojew ództwie Śląskim, a przynajmniej w znacznej jego części, jeżeli chodzi o mieszkanie male do 3 pokoi z kuchnią, dyspozycja opróżnionym mieszkaniem jest m ożliwa tylko za zgodą urzędu gm innego. Mieszkaniem, zajmowanym przez funkcjonariusza państwowego przynajmniej od lipca 1926 r., właściciel domu w ogóle dysponować nie może. Mieszkania takie rozdają retlektantom funkcjonariuszom państwowym urzędy gminne i w ładze przełożone tych funkcjonariuszy, ale nie właściciel domu. W porów naniu więc do porządku panującego w całym państw ie praw a właścicieli nieruchomości w W ojewództwie Śląskim doznają silnego ograniczenia, i to w brew Konstytucji Państwa, która gwarantuje każdemu obywatelowi praw o własności, a więc także praw o dysponow ania tą własnością. U staw a z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów, obowiązująca w województwach poza Śląskiem, nie nakłada na właściciela domu obowiązku starania się o umieszczenie lokatora w innym mieszkaniu, skoro przeprow adzona zostanie praw om ocnie orzeczona eksmisja. U staw a śląska z dnia 16 grudnia 1926 r. przewiduje, że właściciel domu, chcący przeprow adzić eksmisję lokatora na podstawie prawom ocnego wyroku sądowego, musi takiemu lokatorowi dostarczyć jeszcze mieszkanie z konieczności. Gdy eksmitowany lokator jest bezrobotnym, ma on praw o mieszkać w mieszkaniu z konieczności za darmo przez dwa lata, naw et gdyby to mieszkanie z konieczności było zupełnie now o wybudowane. W tym wypadku ustaw a śląska nie tylko nakłada na właściciela domu ciężki i kosztowny obowiązek dostarczania lokatorow i w zamian za utracone mieszkanie innego mieszkania, lecz podciąga nawet pod przepisy ochrony lokatorów pewien rodzaj mieszkań nowowybudowanych, które w całym Państwie żadnych ograniczeń nie doznają. W W ojewództwie Śląskim istnieje jeszcze ciągle zakaz obracania mieszkań w zgl. w ogóle ubikacyj mieszkalnych na inne cele niż mieszkalne, podczas gdy w dzielnicach poza W ojew ództwem Śląskim tego ro dzaju zakaz nie istnieje. Przepisy obowiązujące obecnie właścicieli domów na Zaolziu są najwięcej liberalne. M ieszkania złożone wię-

2 cej niż z 1 pokoju i kuchni w tej części województwa żadnym wyjątkowym przepisom nie podlegają. W przyszłym roku wychodzą spod ochrony mieszkania, złożone z 1 pokoju i kuchni, a w roku 1940 mieszkania, złożone z 1 izby mieszkalnej tak, że zasadniczo z rokiem 1940 na Zaolziu miałoby obowiązywać w sprawach mieszkaniowych wyłącznie praw o powszechne. Czy to się stanie i czy przez jakiekolwiek nowowydane przepisy sytuacja właścicieli nieruchomości na Zaolziu nie ulegnie pogorszeniu, trudno na razie powiedzieć: Według wiadomości, nadchodzących z Cieszyna Zachodniego, władze administracyjne miały już wydać zarządzenie, że mieszkania opróżnione mogą być zajmowane tylko za zgodą M agistratu. Świadczyłoby to o tym, że władze wprow adzają na Zaolziu ograniczenia podobne jak w innych częściach W ojewództwa Śląskiego, bez wydania ustawy sejmowej. Z pow yższego widzimy, że w spraw ach mieszkaniowych panują u nas w kraju zupełnie niepotrzebne i niczym nie uzasadnione różnice pod względem prawnym. Żadne względy ani gospodarcze ani społeczne nie przemawiają za tym, by takie różnice nadal istniały i były podtrzymywane. Mieszkanie jest artykułem pierwszej potrzeby zarów no w W arszawie, jak w Przemyślu, w Katowicach lub Chorzowie. Cena jego pow inna odpowiadać wszędzie stosunkom drożyżnianym. Jednakowe powinny też być warunki otrzymania względnie zdobycia mieszkania. Nic nie przemawia za tym, by zupełnie analogiczne co do wielkości i wyposażenia mieszkania było w Katowicach lub Chorzowie trzy razy tańsze niż np. w blisko położonym Sosnowcu, a cztery razy tańsze niż w Warszawie, jedynie z tego względu, że Katowice i Chorzów należały niegdyś do zaboru pruskiego i miały przed wojną niewspółmiernie niskie czynsze, zaś Sosnowiec i W arszawa do innych zaborców, gdzie czynsze były stosunkowo wysokie. Sprawa ujednostajnienia czynszów i w ogóle warunków mieszkaniowych pow inna jak najprędzej doznać odpowiedniego rozw iązania w całym Państwie. Znieść powinniśmy jak najprędzej wszelkie ograniczenia dzielnicowe i wyjątkowe przepisy, które były może konieczne zaraz po wojnie światowej, ale stały się nonsensem po 20 latach państwowej niezależności. Nie powinniśmy zapominać, że przymus i reglamentacja, gdzieby one nie były stosowane, nigdy nie mogą przynieść korzyści na długą metę. Jednolite uregulow anie spraw mieszkaniowych w całym Państwie leży nie tylko w interesie w łaścicieli nieruchomości, ale też w interesie szerokich mas obywateli lokatorów i w interesie Państwa. Wyniki wyborów do Sejmu R. P. ze Śląska. W okręgu 88 Katowic-Chorzów: Uprawnionych do glosowania , głosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Wicepremier Eugeniusz Kwatkowski , Antoni Kostek , Jan Kandora , dr M aria Kujawska Wybrani zostali: Eugeniusz Kwiatkowski i Antoni Kostek. W okręgu 89 Katowice powiat: Uprawnionych do głosowania , głosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Franciszek Dlugiewicz , Piotr Łyszczak , Edmund Wąsik , E dw ard W aw rzoń W ybrani zostali: Piotr Łyszczak i Franciszek Dlugiewicz. W okręgu 90 Świętochłowice, Tarn. Góry, Lubliniec: Uprawnionych do głosowania , glosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Jan Pietrzak , Teodor Bartuś , Jan Zejer , Józef Kołaczuch W ybrani zostali: Jan Pietrzak i Teodor Bartuś. W okręgu 91 Rybnik, Pszczyna: Uprawnionych do głosowania , glosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Józef Pisarek , Ludwik Piechoczek , Jan Ligoń , Emanuel Tom as W ybrani zostali; Józef Pisarek i Emanuel Tomas. W okręgu 92 Bielsko, Cieszyn, Biała: Uprawnionych do glosowania , glosowało Poszczególni kandydaci otrzymali: Klemens Matusik , Alojzy Machalica , Antoni Wieczorkiewicz , Józef Gruszka Wybrani zostali: Antoni Wieczorkiewicz i Alojzy Machalica. Podane wyżej cyfry głosów, które padły na poszczególnych kandydatów, nie są oficjalne, gdyż oficjalne dane będą przez Głównego Komisarza Wyborczego ogłoszone dopiero 18 listopada. W każdym razie zm iany mogą być bardzo minimalne i nie będą miały na w ybór poszczególnych posłów żadnego wpływu. Zaostrzenie przepisów dewizowych. W Dzienniku U staw R. P. nr 85 pod poz. 571 ogłoszono dekretem p. Prezydenta z dnia 6 listopada 1938 nowelę w spraw ie zmiany i uzupełnienia polskich przepisów dewizowych. Nowela w prow adza istotne zmiany dotychczasowych przepisów wzgl. ich zaostrzenie. Handel zagranicznymi środkami płatniczymi, jeżeli jedną ze stron nie jest Bank Polski lub przedsiębiorstwo bankowe, które uzyskało od M inistra Skarbu odpowiednie uprawnienia (uprawnienia dewizowe), jest bez zezwolenia zabronione. Handel złotem, sprow adzanie g o z zagranicy i wywóz go za granicę, jak również stawianie go do dyspozycji cudzoziemców, są bez zezwolenia zabronione. Przez wyrażenie handel złotem rozumie się zawieranie lub wykonywanie wszelkich umów, których wynikiem ma nastąpić lub następuje przeniesienie własności lub posiadania złota. Wysyłanie i wywóz za granicę złota w stanie przerobionym we wszelkiej postaci, platyny w postaci zarów no przerobionej jak i nieprzerobionej oraz kamieni

3 szlachetnych i innych klejnotów, jest bez zezwolenia zabronione w zakresie ustalanym rozporządzeniami M inistra Skarbu. Stawianie przez osoby fizyczne lub prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, do dyspozycji cudzoziemców wszelkiego rodzaju środków płatniczych, w szczególności dokonywanie z polecenia lub na rzecz cudzoziemców przekazów, przelewów, wpłat i wypłat, jest bez zezwolenia zabronione. Przelew wierzytelności, należnej cudzoziemcowi od osoby fizycznej lub prawnej, mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, jak również wstąpienie osoby trzeciej w praw a zaspokojonego wierzyciela-cudzoziemca wobec dłużnika, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, są bez zezwolenia zabronione. W szelkiego rodzaju dysponowanie przez osoby fizyczne lub prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, posiadanymi za granicą środkami płatniczymi, zlotem, papierami procentowymi, dywidendowymi i kuponami od takich papierów, książeczkami oszczędnościowymi i wkładkowymi, należnościami od zagranicy z wszelkich tytułów, posiadanymi za granicą nieruchomościami, jak również wszelkiego rodzaju innymi prawam i majątkowymi, jest bez zezwolenia zabronione, bez względu na to, czy następuje w kraju, czy też za granicą. Nie jest dysponowaniem w rozumieniu powyższego przepisu przyjęcie należnego świadczenia, jeżeli przedmiot tegoż świadczenia zostaje sprowadzony do kraju. Zabronione jest również bez zezwolenia stawianie przez osoby fizyczne lub prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, do dyspozycji cudzoziemców papierów procentowych i dywidendowych, kuponów od takich papierów oraz książeczek oszczędnościowych i wkładkowych, jak rów nież wykonywanie dyspozycji cudzoziemców dotyczących powyższych wartości. Obowiązek zgłaszania mienia za granicą. Osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, są obowiązane: a) zgłosić oraz zaofiarować do skupu bądź zlecić do sprzedaży lub inkasa instytucjom, które wskażą rozporządzenia wykonawcze, posiadane za granicą zagraniczne środki płatnicze i złoto, zagraniczne i krajowe, opiewające na walutę zagraniczną papiery procentowe i dywidendowe, oraz kupony od takich papierów, należności od zagranicy z wszelkich tytułów, posiadane za granicą nieruchomości, jak również wszelkiego rodzaju inne praw a majątkowe; b) udowodnić wobec.instytucji, które wskażą rozporządzenia wykonawcze, dopełnienie powyższych obowiązków. Przepisy karne. W końcu zaw iera dekret Prezydenta z dnia 6 listopada br. jeszcze przepisy karne w razie przekroczenia obowiązujących przepisów dewizowych. Za przekroczenia tych przepisów przewidziana jest kara więzienia do lat 5 i kara pieniężna. Sąd może orzec rówineż przepadek będący przedmiotem przestępstwa: złota, pieniędzy, papierów procentowych i dywidendowych itp., bez względu na to, czyją stanowią własność. Nowe przepisy dewizowe obowiązują z dniem 7 listopada 1938 r. Udzielanie podstaw Część płatników podatku dochodowego otrzymała już wymiary podatku na rok bieżący. Reszta płatników otrzyma je w najbliższym czasie. Mimo całkiem dokładnych badań zeznań płatników w tym roku, wypełnienia specjalnych formularzy, zaleconych przez M inisterstwo Skarbu itp., w wielu wypadkach władze wymiarowe poszły poza zeznanie płatnika i dane dostarczone przez niego dodatkow o i ustaliły dochód jego dla wymiaru podatku znacznie wyżej. Każdemu płatnikowi, który jest wymiarem podatku niezadowolony, przysługuje praw o wniesienia odw ołania w terminie jednego miesiąca do Komisji O dw oław czej za pośrednictwem urzędu skarbow ego, który dokonał wymiar. By odwołanie odniosło skutek, musi być odpowiednio uzasadnione. Płatnik winien przede wszystkim dokładnie wiedzieć, co z jego zeznania urząd skarbowy uwzględnił, a czego nie uwzględnił oraz jaki procent i od jakiej sumy potrącono na t. zw. amortyzację. Arwymiaru podatku. tykuł 101 ordynacji podatkowej daje płatnikowi praw o ustalenia dochodu i wymiaru podatku. Artykuł ten brzmi: 1. Przed upływem terminu do wniesienia odw ołania władze skarbow e są obowiązane do udzielenia zgłaszającym się płatnikom lub ich pełnomocnikom ustnych informacyj o podstawach wymiaru. 2. Władze skarbowe obowiązane są na prośbę pisemną płatnika udzielić mu na jego koszt w terminie i dni od dnia wniesienia prośby uzasadnienia wymiaru na piśmie. 3. Wniesienie prośby o wydanie uzasadnienia wy-. miaru zawiesza bieg terminu odwoławczego do dnia, w którym uzasadnienie zostanie doręczone. Z tego przepisu ordynacji podatkowej płatnicy podatku, niezadowoleni wymiarem, powinni robić odpowiedni użytek. Pomóżmy bezrobotnym. Podobnie jak w latach ubiegłych przystąpił Rząd Rzeczypospolitej także w tym roku do zorganizowania pomocy zimowej bezrobotnym. Organizacją kierować ma Centralny Obywatelski Komitet z siedzibą w W arszawie, zaś na prowincji zajmą się akcją komitety wojewódzkie i powiatowe. Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym w naszym województwie został już zorganizowany w dniu 4 listopada br. na specjalnym posiedzeniu, zw o łanym przez wojew odę dra Grażyńskiego. Bezrobocie jest klęską społeczną, wyw ołaną kryzysem gospodarczym. Obowiązkiem każdego obywatela

4 jest przyczynić się do złagodzenia tej klęski i przyjścia z pomocą ofiarom kryzysu gospodarczego w okresie zimowym, ażeby je ochronić przynajmniej w części przed głodem i chłodem. Wiemy o tym, że wielu spośród właścicieli nieruchomości naszego w ojew ództwa ponosi stałą ofiarę na rzecz bezrobotnym, dając licznym lokatorom, nie m ającym pracy, od szeregu miesięcy i lat za darm o mieszkania. Jednak przew ażająca większość właścicieli nieruchomości tej stałej ofiary nie ponosi albo ponosi ją tylko w nieznacznym stopniu. Ci właściciele nie powinni się ociągać i na rów ni ze światem pracy, kupiectwem, handlem i rzemiosłem przyczynić się do ulżenia losu tych spośród nas, którzy mają zdrowe ręce do pracy, a bez winy ze swojej strony pracy dostać nie mogą. Spraw a wyznaczenia kontyngentu, przypadającego na poszczególne grupy społeczne i gospodarcze, o w y znaczenie wysokości stawek, została przez Wojewódzki Obywatelski Komitet Pomocy Bezrobotnym poruczona Odsetki od długów a W Orzecznictwie Sądów Najwyższych w sprawach podatkowych i administracyjnych za lipiec i sierpień br. znajdujemy dwa ważne rozstrzygnięcia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, dotyczące spraw y potrącenia odsetek hipotecznych przy ustalaniu dochodu dla wym iaru podatku dochodow ego. W myśl art. 10 ustawy o podatku dochodowym służy płatnikowi p raw o odliczenia od podstaw y wymiaru podatku pewnych wydatków, między innymi także odsetek od długów. Przedostatni ustęp tego artykułu wyjaśnia, że wydatek poniesiony na zapłatę odsetek odlicza się tylko o tyle, o ile ciąży na źródłach dochodu, podlegającego podatkow i, i pozostaje w zw iązku gospodarczym z tymi źródłami. W wypadkach, które były przedmiotem orzeczenia Najw yższego Trybunału Administracyjnego, jeden dotyczył odsetek, płaconych przez podatnika córkom od zahipotekowanych na jego nieruchomości posagów, zaś drugi odsetek od długu hipotecznego, zaciągniętego na zapłatę zaległych podatków. W obu wypadkach N ajwyższy Trybunał Administracyjny uznał odliczenie odsetek za niesłuszne i niezgodne z ustaw ą o podatku dochodowym, ogłaszając takie tezy: 1. Odsetki od sum posagowych, zahipotekowanych przez płatnika na rzecz córek na majątku ziemskim, nie pozostają z majątkiem tym jako źródłem dochodu w związku gospodarczym, wymaganym przez ustęp przedostatni art. 10 ustawy o podatku dochodowym. (Wyrok N. T. A. z 24 lutego 1937, L. rej. 6874/35 w sprawie A. Czarlińskiego przeciw Komisji O dw oław czej w G rudziądzu.) 2. Władza może kwestionować istnienie związku gospodarczego w rozumieniu art. 10, ustęp przedostatni ustawy o podatku dochodowym, poz. 411/25 Oz. G., jeśli stosunki gospodarcze płatnika dowodzą, że w danym okresie zaciągnięcie pożyczki na cele gospodarcze dotyczącego źródła dochodu było oczywiście zbędne. (Wyrok N. T. A. z 6 kwietnia 1938, L. rej. 4607/36 w spraw ie Z. Manteuffel przeciwko Komisji O dw oław czej w Białymstoku.) W pierwszym wypadku skarżący A. Czarliński zarzucił w skardze obrazę art. 10 ustaw y o podatku dochodowym, nadto podniósł, pow ołując się na okólnik Sekcji Zbiórki Pieniężnej, na czele której stoi dyr. Ciszewski. Sekcja przystąpiła już do pracy i na posiedzeniu dnia 8 listopada w ybrała szereg podsekcyj dla poszczególnych grup ofiarodawców, które w najbliższym czasie przystąpią do pracy. Wojewódzki Obywatelski Komitet preliminował na okres zimowy 1938/39 po stronie wpływów i wydatków kwotę zł. Na właścicieli nieruchomości wyznaczono kwotę zł. Kwota ta jest o źl w yższa od kwoty wpłaconej przez właścicieli nieruchomości w okresie zeszłej zimy. Stawki ofiar, o ile chodzi o właścicieli nieruchomości, nie zostały jeszcze definitywnie ustalone. Będą one praw dopodobnie takie jak w roku ubiegłym. Nie potrzebujemy znów przypominać, że właściciele nieruchomości powinni się do zbiórki na pomoc zimową ustosunkow ać pozytywnie. Kwoty wpłacane przez w łaścicieli nieruchomości będą księgowane na osobnym koncie. podatek dochodowy. Ministerstwa Skarbu, że procent od sum dłużnych na uregulowanie spraw związanych z podziałem majątku jest potrącalny od dochodu. N. T. A. nie podzielił wywodów skargi głównie z tego powodu, że między ustanowieniem hipotek dla córek a eksploatacją majątku ziemskiego nie dopatrzył się żadnego gospodarczego związku. Ustanowienie hipotek dla córek nie powstało w interesie majątku ziemskiego, lecz jest jednostronnym zobowiązaniem wobec własnych dzieci z chęci zabezpieczenia im bytu. Nie znalazła posłuchu u Najw. Trybunału Administr. również druga koncepcja skarżącego, że zahipotekowanie posagu nie jest niczym innym jak podziałem majątku, a w tym w ypadku w myśl okólnika M inisterstwa Skarbu odsetki płacone od sum dłużnych powstałych z podziału majątku są potrącalnym wydatkiem. Argumentu tego nie uznał N. T. A. za trafny, albowiem przyznanie w pewnej kwocie posagu nie dowodzi bynajmniej dokonania podziału między obdarowanym i posagiem osobami. W drugim wypadku skarżąca p. Z. Manteuffel uzasadniała sw oją skargę koniecznością zaciągnięcia pożyczki, od której płaciła odsetki, celem zdobycia gotówki na zapłatę zaległych podatków. Zapłata zaległych podatków pozostaje zasadniczo w związku gospodarczym ze źródłem dochodu. W danym razie stwierdzonym jednak zostało, że płatniczka dysponowała potrzebną gotów ką na zapłatę podatków, lecz gotówkę zużyła na cele nie związane ze źródłem dochodu, a gdy zabrakło jej środków obrotowych, zaciągnęła pożyczkę i pokryła podatki, podczas gdy w normalnym trybie gospodarstw a podatki winny być pokrywane z w pływ ów płynących ze źródła dochodu na rów ni z innymi kosztami osiągnięcia dochodu łącznie ze związanymi ze źródłem dochodu lub z samym dochodem ciężarami publicznymi oraz ponadto wydatki osobiste właściciela. Skoro zatem skarżąca dysponow ała dostatecznymi środkami na zapłacenie w terminie podatku i środki te obracała na inne cele, a nawet lokowała za granicą, nie może twierdzić, że przedsiębiorstwo jej wym agało zaciągnięcia pożyczki na zapłatę podatku i że pożyczka ta pozostaje w zw iązku gospodarczym z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

5 Zniesienie ograniczeń w południowych pow. Województwa ŚL Rozporządzeniem z dnia 26 września 1938 r. Wojew oda Śląski w prow adził na obszarach pow iatów bielskiego, cieszyńskiego, rybnickiego i pszczyńskiego oraz na obszarze m iasta Bielska pewne ograniczenia dotyczące przepisów meldunkowych, dokonywania wszelkiego rodzaju zdjęć fotograficznych i filmowych, zakazu polow ania bez specjalnego zezwolenia itp. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dn. 21 października br. wszelkie ograniczenia w prow adzone wyżej cyt. rozporządzeniem z dnia 26 września 1938 r. zostały uchylone. Obrót nieruchomościami na Zaolziu. Na podstawie 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państw a, W ojew oda Śląski rozciągnął rozporządzeniem z dnia 21 października 1938 r. moc obowiązującą swego rozporządzenia z dnia 15 lipca 1938 r. o obrocie nieruchomościami w pasie granicznym (Gazeta Urzędowa Wojew. Śl. nr 29 poz. 229) na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego. Rozporządzenie obowiązuje z dniem 29 października 1938 r. NiKłe wyniki zbiórki na budowę katedry śl. Tegoroczny październik poświęcony był zbiórce na budow ę katedry śląskiej. Chociaż stawki ofiar w yznaczone przez Komitet Zbiórki były nader niskie, wyniki zbiórki okazały się nader nikłe. Do pierwszych dni listopada wpłynęło niewiele ponad 10% projektowanych ofiar. Komitet Zbiórki skierow ał ponowny apel do poszczególnych organizacyj z prośbą o poparcie tak wzniosłego celu. Prosimy przeto wszystkich właścicieli nieruchomości-katolików, by spełnili swój chrześcijański obowiązek złożyli przypadającą na nich stosownie do otrzymanych z Komitetu odezw ofiarę. Sprostowanie. Do Pana Jesionka Karola Redaktora Gazety Właścicieli Dom ów i G runtów W ojew ództw a Śląskiego w Katowicach. Z uw agi na niewłaściwą i błędną interpretację postanowień rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotow aniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa (Dz. U. R. P. nr 10 poz. 73), wynikającą z artykułu p. t. Zebranie członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Katowicach, zamieszczonego w n-rze 20 z dnia 15 października br. redagowanej przez Pana gazety, Dyrekcja Policji, opierając się na przepisach 11 ustawy prasowej z dnia 7. V r., prosi o umieszczenie w najbliższym numerze om aw ianego czasopisma następującego sprostow ania: Nieprawdą jest, że zaopatrzenie organów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w sprzęt i środki obrony w blokach domów i w domach (samoobrona ludności) należy do obowiązków władz względnie instytucyj społecznych jak L. Ö. P. P., P. C. K. i Związek Straży Pożarnych R. P. Praw dą zaś jest, że zaopatrywanie organów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w sprzęt i środki obrony w blokach domów i w domach (samoobrona ludności) należy w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29. I r. do osób przez które dane organy zostały zorganizowane ( 10 ustęp 1 i 3 tegoż rozporządzenia), natomiast stowarzyszenia społeczne L. O. P. P., P. C. K. i Związek Straży Pożarnych R. P. współpracują z władzami i ludnością w przygotow aniu obrony w myśl zarządzeń właściw ego Ministra ( 11 powołanego rozporządzenia R. M.), przy czym współpraca ta polega na akcji szkolenia i ewent. wyposażenia (częściowego) organów obronv ogólno- miejskich. W odniesieniu zaś do organizacji samoobrony ludności na terenie bloków domów (pojedynczych domów) spełniają wspomniane instytucje swe zadania wyłącznie przez szkolenie teoretyczne i praktyczne odnośnych organów obrony. N iepraw dą jest, że wydana w r przez Ministerstw o Spraw W ewnętrznych Instrukcja dla Komendantów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej domów (bloków) mieszkalnych nie zupełnie pokrywa się z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29. I r. Praw dą zaś jest, że wydane (zgodnie z postanowieniami 6 i 7 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów) Instrukcje: N r Wojsk. OPL 284/1 o organizacji samoobrony ludności pod względem opl. i N r Wojsk. OPL. 370/1 dla Komendantów opl. i p-gaz. domów (bloków) mieszkalnych, pokrywają się najzupełniej ze szczegółami postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29. I r. Zwłaszcza o ile chodzi o pokrywanie kosztów, wspomniane Instrukcje wcale nie odbiegają od postanowień rozporządzenia Rady M inistrów i nie przerzucają kosztów na właścicieli domów, gdyż odnośne wydatki organizacyjne istotnie należą do właścicieli domów jako osób, przez które dane organa samoobrony (organa wykonawcze) są organizowane (przepisy 8 ustęp 2 i 10 ustę 3 rozporządzenia Rady Ministrów). O ile natomiast chodzi o świadczenia ze strony instytucyj społecznych, jak L. O. P. P., P. C. K. 1 Związek Straży Pożarnvch R. P. (wymienionych w cyt. rozporządzeniu Rady M inistrów, 12 pkt., 2, 13 pkt. 2 i 14 pkt. 2), mogą te świadczenia (wyposażenie w sprzęt i środki obrony) mieć miejsce na podstawie specjalnych zarządzeń i wyłącznie w odniesieniu do elementów (organów) obrony ogólno-miejskiej. Dyrektor Policji w /z ( ) Kutzner, wicedyrektor. PODZIĘKOW ANIE. Wszystkim, którzy złożyli nam wyrazy współczucia z pow odu zgonu naszej najdroższej żony, matki i babki, śp. Magdaleny Faranowej, zmarłej w dniu 27 października 1938 r., a zwłaszcza Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości w Siemianowicach Śl. za udział w pogrzebie i złożenie wieńca, składają w imieniu całej rodziny staropolskie Bóg zapłać. Mąż, córki, zięciowie i wnukowie.

6 Domy bez okien. W ramach powszechnie rozważanych i w dużej części realizowanych projektów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej opracował pewien wybitny architekt londyński plan domu bez okien. Powietrze do tych domów w prow adzane byłoby przez wentylatory tak skonstruowane, że oczyszczałyby je z cząsteczek kurzu i innych szkodliwych dla zdrow ia substancyj, co w w a runkach londyńskich posiada olbrzymie znaczenie. Na wypadek ataku gazow ego wentylatory byłyby zaopatrzone w dodatkową aparaturę, neutralizującą trujące gazy. Światło do mieszkań bez okien byłoby w prow a dzane przy pomocy bardzo pomysłowo pomyślanego systemu reflektorów. Pierwszy dom tego typu ma stanąć w samym sercu Londynu i obliczony jest na 6 pięter. Londyńczycy oczekują z zainteresowaniem wyników tej eksperymentalnej budowy. Ostatnie upomnienie. C złonków Chrześcijańskiego Stow arzyszenia Właścicieli Dom ów i G runtów m. C horzow a, którzy są ubezpieczeni w Tow. Ubezp. Silesia w Katowicach, upomina się jeszcze raz do zapłacenia składki od ubezpieczenia prawno-cywilnego za rok 1938/39 i to do dnia 18 listopada br., gdyż w razie ew entualnego nieszczęśliw ego wypadku traci członek z tym dniem praw o do odszkodowania ze strony Towarzystw a Ubezpieczeń Silesia. ( ) Josz Karol. Jiatendacz zefaiad Chrześcijańskie Stow. Właścicieli Domów i Gruntów m. Chorzowa, Stow, zarejestrowane W niedzielę, dnia 20 listopada br. odbędzie się o godz. 15-tej w sali Rzeźni Miejskiej zebranie miesięczne członków tego Stowarzyszenia. O liczne i punktualne przybycie uprasza Z a r z ą d. JÓZEF PAROL CHORZÓW I ulica Wolności 31 Telefon * Skład konfekcji damskiej, męskiej i dziecięcej. Najnowsze modele płaszczy damskich, męskich oraz ubrań i mundury szkolne stale na składzie * Wielki wybór Solidna i rzetelna obsługa Niskie ceny DEUTSCHER TEIL Die Zinsen von Schulden und die Einkommensteuer. In der Zeitschrift Orzecznictwo Sądów Najw yższych vom Juli und A ugust I. J. finden w ir zwei wichtige Entscheidungen des Obersten Verwaltungs-Gerichtshofes, welche die Angelegenheit des Abzuges von Hypothekenzinsen bei der Feststellung des Einkommens zur Einkom mensteuer-veranlagung betreffen. Gemäss Art. 10 des Gesetzes über die Einkommensteuer steht dem Zahler das Recht des Abzuges gewisser Ausgaben, darunter der Zinsen von Schulden, von der G rundlage der Steuerveranlagung zu. Der vorletzte Absatz dieses Artikels erklärt, dass die zu r Bezahlung von Zinsen erfolgte Ausgabe nur soweit abzuziehen ist, als sie auf den der Steuer unterliegenden Einkommensquellen lastet und in wirtschaftlichem Zusam m enhang mit diesen Quellen steht. Von den Fällen, die Gegenstand des Rechtsspruches des Obersten Verwaltungs-Gerichtshofes waren, betraf einer die Zinsen, die den Töchtern eines Steuerzahlers von der auf seinem Grundstück hypothekarisch eingetragenen Mitgift gezahlt wurden, und der andere die Zinsen für eine Hypothekenschuld, die zur Bezahlung fälliger Steuern aufgenommen wurde. In beiden Fällen erkannte der Oberste Verwaltungs-Gerichtshof den Abzug der Zinsen als ungerechtfertigt und nicht mit dem Einkommensteuergesetz übereinstimmend an, indem er folgende Thesen aufstellte: 1. Die Zinsen von den Mitgiftbeträgen, die vom Steuerzahler zugunsten seiner Töchter auf seinem Landgut eingetragen wurden, stehen mit diesem Gute als Einkommensquelle nicht in jenem wirtschaftlichen Zusammenhang, welcher vom vorletzten Absatz des Art. 10 des Einkommensteuergesetzes gefordert wird. (Urteil des OVG. vom 24. Februar 1937, Reg. Nr. 6874/35 in Sachen A. Czarliński contra Berufungskommission in Grudziądz.) 2. Die Behörde kann das Bestehen eines wirtschaftlichen Zusammenhanges im Sinne des Art. 10, vorletzter Absatz, des Einkommensteuergesetzes (Pos. 411/25 des Amtl. Gesetzblattes) anzweifeln, wenn die w irtschaftlichen Verhältnisse des Steuerzahlers beweisen, dass in dem gegebenen Zeitraum die Aufnahme einer Anleihe zu wirtschaftlichen Zwecken, die die Einkommensquelle betreffen, offensichtlich überflüssig war. (Urteil des OVG. vom 6. April 1938, Reg. Nr. 4607/36 in Sachen Z. Manteuffel contra Berufungskommission in Białystok.)

7 Im ersten Falle erhob der Kläger A. Czarliński in der Klageschrift den Vorwurf eines Verstosses gegen den Art. 10 des Einkommensteuergesetzes und wandte ausserdem, indem er sich auf ein Rundschreiben des Finanzministeriums berief, ein, dass die Zinsen von Schuldsummen zur Regelung von Angelegenheiten, die mit der Vermögensaufteilung verbunden sind, abzugsfähig seien. Der OVO. teilte die Ausführungen der Klage nicht, und zw ar hauptsächlich aus dem Grunde, weil er zw i schen der Schaffung von Hypotheken für die Töchter und der Exploatation des Landgutes keinerlei w irtschaftlichen Zusammenhang erblickte. Die Schaffung der Hypotheken für die lö c h te r erfolgte nicht im Interesse des Landgutes, sondern ist eine einseitige Verpflichtung den eigenen Kindern gegenüber, die aus dem Wunsche, ihre Existenz zu sichern, entsprang. Auch fand beim OVO. die andere Auffassung des Klägers kein Gehör, dass die hypothekarische Eintragu ng der Mitgift nichts anderes sei, als eine Aufteilung des Vermögens, und in diesem Falle seien im Sinne des Rundschreibens des Finanzministeriums die Zinsen, die von Schuldsummen, welche aus der Vermögensaufteilung entstanden sind, eine abzugsfähige Ausgabe. Dieses Argument erachtete der OVO. als nicht zutreffend, denn die Zuerkennung der Mitgift in einem bestimmten Betrage beweist durchaus nicht die Vornahme einer Aufteilung unter die mit der Mitgift beschenkten Personen. Im zweiten Falle begründete die Klägerin, Frau Z. Manteuffel, ihre Klage mit der Notwendigkeit der Aufnahme einer Anleihe, von der sie Zinsen zahlte, zum Zwecke des Erw erbs von Mitteln zur Bezahlung fälliger Steuern. Die Bezahlung fälliger Steuern steht g ru ndsätzlich in wirtschaftlichem Zusam m enhang mit der Einkommensquelle. Im vorliegenden Falle jedoch wurde festgestellt, dass die Klägerin über das zur Zahlung der Steuern notwendige Bargeld verfügte, dieses aber für andere Zwecke, die nicht mit der Einkommensquelle verbunden sind, verwandte, und als es ihr an Betriebsmitteln fehlte, eine Anleihe aufnahm und die Steuern beglich, w ährend im normalen W irtschaftsbetrieb die Steuern in gleicher Weise mit den anderen E rw erbskosten, zuzüglich der mit der Einkommensquelle oder dem Einkommen selbst verbundenen öffentlichen Lasten, sowie darüber hinaus der persönlichen Ausgaben des Besitzers aus den aus der Einkommensquelle fliessenden Einnahmen gedeckt werden müssen. Sofern also die Klägerin über genügende Mittel zur Bezahlung der Steuer zum festgesetzten Termin verfügte und diese Mittel sogar im Auslande unterbrachte, kann sie nicht behaupten, dass ihr Unternehmen die Aufnahme einer Anleihe zur Bezahlung der Steuer erforderte, und dass diese in wirtschaftlichem Zusam m enhang mit der Führung dieses Unternehmens steht. Die Mitteilung der Grundlagen der Steuerveranlagung. Ein Teil der Zahler der Einkommensteuer hat bereits die Veranlagungen für das laufende Jahr erhalten. Der Rest der Zahler w ird sie in den nächsten Tagen erhalten. Trotz sehr genauer Prüfung der Steuererklärungen der Zahler in diesem Jahre, der Ausfüllung besonderer F o r mulare, die das Finanzministerium angeordnet hat, usw., sind die Steuerbehörden in vielen Fällen über die E r klärungen der Zahler und die von ihnen zusätzlich abgegebenen Angaben hinausgegangen und haben ihr Einkommen zwecks Bemessung der Steuer bedeutend höher festgesetzt. Jeder Zahler, der mit der Steuerveranlagung unzufrieden ist, hat das Recht, im Laufe eines M onats durch Vermittlung des Finanzamtes, das die Veranlagung vorgenommen hat, bei der Berufungs-Kommission Berufung einzulegen. Damit die Berufung Erfolg hat, muss sie entsprechend begründet sein. Der Zahler muss vor allem wissen, w as das Finanzam t von seiner E rklärung berücksichtigt hat, und was es nicht berücksichtigt hat, sowie welchen Prozentsatz und von welcher Summe es als sogen. Amortisation abgezogen hat. Artikel 101 der Steuerordnung gibt dem Zahler das Recht, das Einkommen und die Veranlagung der Steuer festzustellen. Dieser Artikel lautet: 1. Vor Ablauf der Frist zur Abgabe der Berufung sind die Finanzbehörden verpflichtet, sich meldenden Zahlern oder ihren Bevollmächtigten mündliche Auskünfte über die G rundlagen der V eranlagung zu erteilen. 2. Die Finanzbehörden sind verpflichtet auf schriftliches Ersuchen des Zahlers, ihm auf seine Kosten im Laufe von 7 Tagen, vom Tage der Einreichung des Gesuches an gerechnet schriftlich die Begründung der Veranlagung mitzuteilen. 3. Das Einreichen des Gesuches um Begründung der Veranlagung setzt den Lauf der Berufungsfrist bis zu dem Tage aus, an dem die B egründung zugestellt w ird. Helfen wir den Arbeitslosen! Nach dem Beispiel der vergangenen Jahre w ird auch in diesem Jahre ein W interhilfswerk ins Leben gerufen. Das Bürgerkommitee der Winterhilfe in unserer W ojewodschaft ist auf einer besonderen vom Wojewoden Dr. Grażyński einberufenen Sitzung am 4. ds. Mts. gebildet worden. Die Arbeitslosigkeit ist ein soziales Unglück, dass durch die Wirtschaftskrise hervorgerufen wurde. Es ist daher Pflicht eines jeden Bürgers, diesem Unglück abzuhelfen und dazu beizusteuern, dass die Opfer der Wirtschaftsrkise während der W intermonate vor H unger und Kälte geschützt werden. W ir wissen w ohl, dass viele H ausbesitzer den Arbeitslosen bedeutende Opfer bringen, indem sie ihnen kostenfrei W ohnungen und oft auch W asser und Licht zur Verfügung stellen. Der grösste Teil der H ausbesitzer bringt jedoch dieses Opfer nicht oder wenigstens nur zum Teil. Alle diese Hausbesitzer sollten nicht

8 zurückstehen und gemeinsam mit dem Kaufmanns- und Handwerkerstände zur Linderung der Not derjenigen unter uns beitragen, die trotz gesunder Hände zur Arbeit diese nicht erhalten können. Die Frage der Kontingentszuteilung an die verschiedenen Berufsgruppen sowie die Höhe der Opfersätze w ird von der Sammelsektion, an deren Spitze Dr. Ciszewski steht, geregelt werden. Der Voranschlag des Wojewodschaftskommitees für das W interhalbjahr 1938/39 sieht an Einnahmen und Ausgaben zt vor. Davon entfallen auf die Hausbesitzer zł. Dieser Betrag ist um zł höher als derjenige, der im vorigen Jahre von den Hausbesitzern aufgebracht wurde. Die Opfersätze für die Hausbesitzer sind noch nicht endgültig festgesetzt. Sie werden wahrscheinlich die vorjährige Höhe erreichen. W ir brauchen nicht erneut darauf hinzuweisen, dass die Hausbesitzer sich zum W interhilfswerk positiv einstellen sollten. Die vom Hausbesitz eingezahlten Beträge werden auf einem besonderen Konto verbucht. Geringe Ergebnisse der Sammlung für den Bau der Schi. Kathedrale. Der Monat Oktober w ar in diesem Jahre der Sammlung für den Bau der schles. Kathedrale gewidmet. Wie uns vom Sammlungskommitee mitgeteil wird, sind die bisherigen Ergebnisse der Sammlung sehr gering und betragen kaum 10% des zu erw artenden Resultates. Da die Sammlung bald abgeschlossen wird, wenden w ir uns an unsere katholischen Leser mit der Bitte, wenn auch kleine Spenden dem Baukommitee der Kathedrale zu überweisen. Konto PKO Nr Der GrundstücKsverKehr im Olsagebiet. Aufgrund des 34 der Verordnung des Ministers für innere Angelegenheiten vom 22. Januar 1937 in Sachen der Ausführung des Dekrets des Staatspräsidenten über die Staatsgrenzen hat der schlesische W ojewodę seine Verfügung über den Grundstücksverkehr in der Grenzzone vom 15. Juli 1938 (Gaz. Urz. Woj. Ś1. Nr. 29 Pos, 22 a) auf das ganze zurückeroberte Olsagebiet erweitert. Die Verfügung trat mit dem 29. Oktober 1938 in Kraft. Verschärfung der Devisenvorschriften. Guthaben im Auslande sind anzumelden. Im Dziennik Ustaw vom 7. November ds. Jahres erschien die neue Verordnung des Staatspräsidenten, die zum Gegenstand eine Ergänzung bezw. Verschärfung der Devisenvorschriften hat. Nach dieser Verordnung ist u. a. der Handel mit Gold, die Einfuhr und Ausfuhr von Gold, Platin, Edelsteinen und anderen Schmucksachen ohne Genehmigung der Devisenkommission verboten. Physische und juristische Personen, die ihren W ohnsitz im Inlande haben, dürfen Ausländern ohne Genehm igung keinerlei Zahlungsmittel überweisen. Die Ueberweisung von Guthaben, die Ausländern gehören, durch physische oder juristische Personen, die ihren Sitz im Inlande haben, sowie der Eintritt dritter Personen in die Rechte eines befriedigten Auslands- Gläubigers einem Inlandsschuldner gegenüber ist ohne Genehmigung verboten. Das Verfügen über jeglicher Art von Auslandsbesitz an Zahlungsmitteln, Gold, Wertpapieren, Zinsscheinen, Sparkassenbüchern, Forderungen ans Ausland aus verschiedenen Rechtstiteln, im Auslande liegenden G rundstücken, sowie verschiedenen anderen Vermögenswerten, durch physische und juristische Personen, die ihren Sitz im Inlande haben, ist ohne Rücksicht darauf, ob es im In- oder Auslande erfolgt, ohne Genehmigung verboten. Als Verfügung im Sinne der obigen Vorschrift gilt nicht die Annahme einer zustehenden Leistung, deren Gegenstand ins Inland gebracht wird. Inländischen physischen und Rechtspersonen ist ferner ohne Genehmigung verboten, Ausländern W ertpapiere, Zinsscheine und Sparkassenbücher zur Verfügung zu stellen. Auch dürfen Ausländer über solche W ertgegenstände nicht verfügen. Die Anmeldepflicht von Amslandsvermögen. Physische und Rechtspersonen, die ihren Wohn- oder Geschäfts-Sitz im Inlande haben, sind verpflichtet: a) Auslandsbesitz an ausländischen Zahlungsmitteln und Gold, in- und ausländischen auf Auslandswährung lautenden Wertpapieren, Zinsscheinen, Forderungen ans Ausland aus verschiedenen Rechtstiteln, im Auslande liegenden Grundstücken sowie verschiedenen anderen Vermögensrechten anzumelden, Institutionen zum Ankauf anzubieten oder zum Verkauf oder Inkasso zu übertragen. b) Den Institutionen gegenüber, die die Ausführungsbestimmungen näher bezeichnen werden, die Ausführung obiger Verpflichtungen zu beweisen. Strafbestimmungen. Für die Uebertragung dieser Vorschriften sieht das Dekret des Staatspräsidenten Gefängnishaft bis zu fünf Jahren sowie Geldstrafen vor. Das Gericht kann auch auf Verfall von Gold, Geld, W ertpapieren usw., ohne Rücksicht darauf, wessen Eigentum sie bilden, zu Gunsten des Staatsschatzes erkennen. Die neuen Devisenvorschriften verpflichten ab 7. November Letzte Mahnung. Mitglieder des hiesigen Haus- und Grundbesitzer- Vereins, welche ihre Haftpflichtbeiträge bis zum 18. N o vember er. nicht entrichten, verlieren die Verteidigung bei eventuell vorkommenden Unglücksfällen durch die Versicherungs-Gesellschaft Silesia Katowice mit diesem Tage. Es w ird daher zum letzten Mat an die Zahlung der Haftpflichtsbeiträge erinnert. ( ) Karol jo sz. Wydawca: Zrzeszenie Stow arzyszeń W łaścicieli Nieruchom ości W ojewództwa Ś lisk iego w Katowicach. Redaktor odpow iedzialny: Karol Jesionek w Katowicach. Druk: K sięsarnia i Drukarnia Katolicka, Spółka Akcyjna, Katowice.

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki)..

Z L E C E N I E Nazwa firmy (spółki).. Rejestracja podatkowa w Niemczech spółki kapitałowej z siedzibą w Polsce Rejestracja podatkowa w Niemczech jest obowiązkowa, jeżeli firma z siedzibą w Polsce ma wykonywać w Niemczech usługi, od których

Bardziej szczegółowo

Vertrag Nr. / Umowa nr:

Vertrag Nr. / Umowa nr: 1 Ort und Datum Vertrag Nr. / Umowa nr: zwischen: Suwałki Miejscowość i data / pomiędzy: der Jobagentur / agencją zatrudnienia: Lingua Germanica ul. Noniewicza 10/444 16 400 Suwałki Polska Nr. der Genehmigung

Bardziej szczegółowo

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.

Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11. Moje prawa w opiece nad osobami starszymi: Wynagrodzenie i Czas pracy Spotkanie opiekunek ze Europy Środkowo- wschodniej w Zurychu, 15.11.2015 Christine Michel, Sekretarz Branży opieki w domach prywatnych,

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden

Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Zgłoszenie Szkody Komunikacyjnej / Kfz-Schadenanzeige OC / Haftpflichtschaden AC / Kaskoschaden Data zdarzenia / Unfalldatum... Godzina /Uhrzeit... Miejscowośd / Unfallort... Paostwo / Staat... Osoby ranne

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Niemiecki podatek drogowy za polski samochód

Niemiecki podatek drogowy za polski samochód UWAGA!!! Zgodnie z zapisem 1 Abs. 1 Nr. 2 Satz 1 KraftStG za polskie samochody znajdujące się w Niemczech w celach użytku na drogach publicznych trzeba zapłacić niemiecki podatek drogowy Kfz-Steuer. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7

Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Herzliche Einladung an alle Schüler der 1.-7. Klasse Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 1-7 Kinderwallfahrt 2015 Pielgrzymka dzieci 2015 Religiöse Kinderwoche (RKW) 2015 Wakacje z Bogiem (RKW)

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1995 Nr 85 poz. 428 U S T A W A z dnia 29 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę

Współdziałanie z zakładową organizacją związkową. Rozdział II. Umowa o pracę. Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę 23 2 25 1 Art. 23 2. Art. 24. 2. Przepisy art. 9 1 1 4 stosuje się odpowiednio. Dział drugi. Stosunek pracy Współdziałanie z zakładową organizacją związkową Jeżeli przepisy prawa pracy przewidują współdziałanie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Jan Górowski Sygn. akt V CSK 153/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 listopada 2015 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer)

Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) Odzyskanie zapłaconego w Niemczech podatku od usług budowlanych (Bauabzugsteuer) W przypadku gdy firma / osoba prowadząca działalność gospodarczą wykonuje w Niemczech usługi budowlane bez zwolnienia z

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom

Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage Ausland zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom Nazwisko i imię osoby składającej wniosek Name und Vorname der antragstellenden Person Nr zasiłku rodzinnego F K Kindergeld-Nr. Załącznik zagranica do wniosku o niemiecki zasiłek rodzinny z dnia.. Anlage

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego Rozdział II. Inne umowy

Spis treści Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego Rozdział II. Inne umowy Spis treści Rozdział I. Umowy nazwane Kodeksu cywilnego... 1 1. Umowa sprzedaży... 2 2. Umowa sprzedaży na raty... 8 3. Umowa sprzedaży z prawem odkupu... 16 4. Umowa sprzedaży z prawem pierwokupu... 24

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie Nr XVI/145/2012 z dnia 13 marca

Bardziej szczegółowo

FILM 5 Nazwy miesi cy

FILM 5 Nazwy miesi cy FILM 5 Nazwy miesi cy Lekcja zosta a opracowana z myêlà o grupie uczniów znajàcych s ownictwo zwiàzane z kalendarzem: miesiàce, pory roku. Te zaj cia warto zrealizowaç po rozdziale 7. podr cznika Das ist

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA

KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA Podręcznik 80/2004 AUSTRIA (pl) 1 KOMPENSATA DLA OFIAR PRZESTĘPSTW AUSTRIA 1. Prawo krajowe... 2 1.1. Wykonanie [art. 18]... 2 1.2. Krajowe systemy kompensaty [art. 12 ust. 2]... 2 2. Odpowiedzialne organy

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Palestra 4/2(26), 47-50

Palestra 4/2(26), 47-50 Stanisław Cichosz I. Zniesienie współwłasności, dział spadku i ustanowienie odrębnej własności lokali, gdy współwłaścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec lub cudzoziemiec dewizowy ; II. Stosowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo dewizowe oraz innych ustaw 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 61, poz. 410. Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce aspekty podatkowe, pułapki Jolanta

Bardziej szczegółowo

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW

Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW Proces rejestracji dostawców na światowej platformie dostawców Koncernu VW PROCES REJESTRACJI Jednorazowy proces rejestracji dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech kroków:

Bardziej szczegółowo

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia

www.awans.net Publikacje nauczycieli Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia www.awans.net Publikacje nauczycieli Urszula Król Zespół Szkół Salezjańskich w Krakowie Hänsel und Gretel propozycja pracy z tekstem baśni braci Grimm Jaś i Małgosia Materiały wspomagające pracę na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen

Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen Gewerbe und Beschäftigung deutscher Bürger in Polen Doradca Podatkowy Steuerberater Albert Kokoszka ul. Srebrna Góra 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie tel. 068 383 8967 Podstawowe obowiązki Grundlegende Pflichten

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wolontariat w Polsce podstawowe fakty. Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten. Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy

Wolontariat w Polsce podstawowe fakty. Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten. Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy Wolontariat w Polsce podstawowe fakty Ehrenamt in Polen -Grundlegende Fakten Anna Pytlik 30.08.2014, Rydułtowy Podstawa prawna Rechtsgrund Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 368/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Bogumiła

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 217/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 listopada 2012 r. SSN Marta Romańska (przewodniczący) SSN Grzegorz Misiurek SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Klient. www.taxrefund.pl - biuro@taxrefund.pl - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.pracabezgranic.info

U M O W A. Klient. www.taxrefund.pl - biuro@taxrefund.pl - zwrot podatku dochodowego za pracę za granicą - www.pracabezgranic.info U M O W A NIEMCY Klient (imię i nazwisko) Adres KLIENT oświadcza, że zleca Firmie Taxrefund Sp. z o.o. z siedzibą 59-900 Zgorzelec, ul. Francuska 39, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej

Bardziej szczegółowo

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Sygnatura IBPB-2-1/ /16-1/BJ Data r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 1 Sygnatura IBPB-2-1/4511-323/16-1/BJ Data 15.09.2016 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji dla celów odprowadzenia podatku od wynagrodzeń za rok 201 dla pracowników o graniczonym obowiązku podatkowym.

Wniosek o wydanie decyzji dla celów odprowadzenia podatku od wynagrodzeń za rok 201 dla pracowników o graniczonym obowiązku podatkowym. Wniosek o wydanie decyzji dla celów odprowadzenia podatku od wynagrodzeń za rok 201 dla pracowników o graniczonym obowiązku podatkowym. Uwaga: Pracownikom, którzy nie mają ani miejsca zamieszkania ani

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05

Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Uchwała z dnia 18 marca 2005 r., III CZP 3/05 Sędzia SN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Barbara Myszka Sędzia SN Marek Sychowicz Sąd Najwyższy w sprawie z wniosku Skarbu

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Projekt 22.07.2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt IV CZ 96/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2015 r. SSN Wojciech Katner (przewodniczący) SSN Antoni Górski SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa R.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. Projekt z dnia 8 maja 2013 r., zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Druk Nr XXXVII/.../2013/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.2.2014 Data 2014-05-09 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości pomieszczeń biurowych, gospodarczych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy. Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931; 2004 r. Nr 68, poz. 623, z 2005 r. Nr 25,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 27 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR III/30/10 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku

UCHWAŁA Nr /16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku UCHWAŁA Nr 0102-49/16 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w Olsztynie z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr XII/86/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Herausforderungen meistern Mandantenbrief Polen

Herausforderungen meistern Mandantenbrief Polen Herausforderungen meistern Mandantenbrief Polen Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft in Polen Ausgabe: Juli-September 2015 www.roedl.de / www.roedl.com/pl Sehr geehrte Damen und Herren,

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch

Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Die heutige Veranstaltung versteht sich aber auch Einführung durch Berlin wird den Erwartungen seiner polnischen Nachbarn bislang nicht gerecht Ergebnisse des 85. Stadtforums am 5. Oktober 2001 Unter dem

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy

Rozdział 2. Obowiązek podatkowy 3 Art. 3. Rozdział 2. Obowiązek podatkowy 2) umowy sprzedaży nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego zawieranej w związku z realizacją roszczeń wynikających z ograniczenia sposobu korzystania z

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. (druk nr 721) Warszawa, dnia 10 października 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 721) I. Cel i przedmiot ustawy Ustawa wprowadza zasadę

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE

DECYZJA 5/2015 UZASADNIENIE znak: Warszawa, dn.17 grudnia 2015 r. Bank Spółka Akcyjna Ul.....- Warszawa DECYZJA 5/2015 Na podstawie art. 10 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.:

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r.

Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Marszałek Senatu Druk nr 2089 Warszawa, 31 lipca 2007 r. Pan Ludwik Dorn Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 118

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 1 stycznia 1999 r. nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania jednostek budżetowych Skarbu Państwa (art. 40 1 KC).

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99

Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99 Wyrok z dnia 7 lipca 1999 r. III RN 23/99 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (art. 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, jednolity tekst: Dz.U. z 1996

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 211/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 listopada 2009 r. SSN Mirosława Wysocka (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Vorstellungsgespräch, czy Job Interview

Vorstellungsgespräch, czy Job Interview Vorstellungsgespräch, czy Job Interview Webinarium Worldwide School Prowadzenie Anna Bąk 19 listopada 2013 r. Plan webinarium: - Wortschatz: Deutsche Hochschulen, Einstiegs- und Aufstiegschancen für Berufsanfänger,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe

USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo oszczędzania na cele mieszkaniowe Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 5 czerwca 1997 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 85, poz. 538, z 2001 r. Nr 4, poz. 27. o kasach oszczędnościowo-budowlanych i wspieraniu przez państwo

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CNP 21/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 grudnia 2012 r. SSN Irena Gromska-Szuster (przewodniczący) SSN Wojciech Katner SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße Anna zmierza w kierunku Kantstraße. Traci jednak sporo czasu pytając o drogę. Zjawiają się mężczyźni na motorach i rozlegają się kolejne strzały, a zegar nieubłagalnie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07

Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Wyrok z dnia 17 czerwca 2008 r. I UK 392/07 Sprawdzenie przez poborcę podatkowego stanu majątkowego dłużnika na podstawie tytułów wykonawczych i sporządzenie z tej czynności protokołu w obecności dłużnika

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LVII/1185/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 marca 2006r.

Uchwała nr LVII/1185/06 Rady Miasta Katowice. z dnia 27 marca 2006r. Uchwała nr LVII/1185/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających miastu Katowice oraz jednostkom organizacyjnym miasta Katowice

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN

BASISDATEN 1. PERSÖNLICHE ANGABEN BASISDATEN Status: Status kandydata w chwili rozpoczcia stypendium [Studierende studenci; Graduierte absolwenci, czyli osoby, które posiadaj ju dyplom (np. licencjat, inynier, magister); Doktoranden doktoranci;

Bardziej szczegółowo

z dnia 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

z dnia 1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; Proiekt z dnia 13 stycznia 2014 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy o rencie socjalnej A rt. 1. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i poz. 1650) w prowadza się

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz przyłączenia do ubezpieczenia rodzinnego (Fragebogen für die Aufnahme in die Familienversicherung)

Kwestionariusz przyłączenia do ubezpieczenia rodzinnego (Fragebogen für die Aufnahme in die Familienversicherung) Kwestionariusz przyłączenia do ubezpieczenia go (Fragebogen für die Aufnahme in die ) Imię członka Vorname des Mitglieds Nazwisko członka Name des Mitglieds Numer ubezpieczenia zdrowotnego KV-Nummer 1.

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym K-049/1 Obowiązuje od 1.09.2011 r. I. Kogo dotyczy : Osób fizycznych, które: - po dniu

Bardziej szczegółowo

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe

Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Ustalanie zobowiązania podatkowego Decyzje podatkowe Zasady ustalania zobowiązania podatkowego uregulowane są w niemieckiej ordynacji podatkowej. W zależności od rodzaju zobowiązania podatkowego deklaracje

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. D 1.2. B 1.3. Zdający określa główną myśl tekstu. (II.

Bardziej szczegółowo

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen

Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Blick über die Grenzen: Bestandsmanagement in polnischen Unternehmen Dr. Ing. Aleksander Niemczyk, Mag. Tomasz Janiak Institut für Logistik und Lagerwirtschaft 2 Pressestimmen Die neuesten Zahlen des Statistischen

Bardziej szczegółowo