GAZETA. właścicieli domów i gruntów. W ojew ództw a Śląskiego.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GAZETA. właścicieli domów i gruntów. W ojew ództw a Śląskiego."

Transkrypt

1 GAZETA OPŁATA PO CZTO W A UISZCZONA GOTÓWKĄ właścicieli domów i gruntów Województwa Śląskiego Cena jednego egz. 35 gr, kw artalnie 2,00 zł Wychodzi każdego 1-go i 15-go za w iersz O głoszenia 20 gr m ilim etrow y szerok. 6 szoalt. Redakcja i administracja: Katowice, Konopnickiej nr. 2. Telefon P. K. O Rok XI Katowice, dnia 15 listopada r. N r 22 0 jednolite ustawodawstwo mieszkaniowe. Mimo upływu lat 20 od zdobycia naszej wolności 1 niezależności ciągle jeszcze w niektórych dziedzinach naszego życia państwow ego obow iązują obce prawa, praw a zaborców lub pewne pozostałości tych praw, albo też praw a wyjątkowe. Nie mamy zamiaru poruszać tutaj tych wypadków, gdzie z różnych w zględów w miejsce ustaw i przepisów byłych naszych zaborców nie zdołaliśmy jeszcze wprowadzić przepisów i ustaw rodzimych. Chodzi nam głównie o ustaw odaw stw o mieszkaniowe, którego nie odziedziczyliśmy po zaborcach, lecz wytworzyliśm y sami. Powinno więc ono zasadniczo być jednolite w całym państwie. Dzięki jednak tej okoliczności, że w W ojewództwie Śląskim sprawy mieszkaniowe należą do kompetencji tut. Sejmu, posiadamy w Polsce dwojakie przepisy prawne w sprawach mieszkaniowych. Jedne regulow ane są ogólno-polską ustaw ą o ochronie lokatorów z dnia 11 kwietnia 1924 r. i późniejszymi jej zmianami i obowiązują we wszystkich województwach poza Śląskiem, drugie regulow ane są śląską ustawą w sprawie ochrony lokatorów z dnia 16 grudnia 1926 r. i późniejszymi jej zmianami i obow iązują tylko w g ranicach W ojew ództw a Śląskiego. Z przyłączeniem do Polski Zaolzia mamy w granicach tutejszego w ojew ództw a do czynienia jeszcze z przepisami mieszkaniowymi czeskimi, które dotychczas przez żadną ustawę nie zostały uchylone. Potrzeby mieszkaniowe naszego Państw a są w szędzie jednakowe, a zwłaszcza, jeżeli się weźmie pod uw agę większe miasta, jak W arszaw a, Lw ów, Poznań, Wilno, Katowice itp. Zasadniczo więc pomiędzy przepisami obowiązującymi w w ojew ództw ach poza Śląskiem a przepisami w W ojew ództwie Śląskim nie pow inno być żadnych większych różnic. Różnice te jednak są i to bardzo poważne. W porównaniu do właścicieli nieruchomości z innych dzielnic, praw ne położenie właścicieli nieruchomości w W ojewództwie Śląskim jest o wiele gorsze, chociaż materialne położenie właścicieli domów na Śląsku ze w zględu na b ardzo niskie czynsze najmu, wielkie skupienie w tej dzielnicy bezrobotnych niepłacących czynszu najmu itp., wymagałoby większej i troskliwszej opieki, i co za tym idzie, lepszych praw niż w innych dzielnicach. Dyspozycja opróżnionym mieszkaniem należy dzisiaj w całym kraju wyłącznie do właściciela domu, który decyduje o przyjęciu lub nieprzyjęciu ubiegającego się o nie lokatora. W W ojew ództwie Śląskim, a przynajmniej w znacznej jego części, jeżeli chodzi o mieszkanie male do 3 pokoi z kuchnią, dyspozycja opróżnionym mieszkaniem jest m ożliwa tylko za zgodą urzędu gm innego. Mieszkaniem, zajmowanym przez funkcjonariusza państwowego przynajmniej od lipca 1926 r., właściciel domu w ogóle dysponować nie może. Mieszkania takie rozdają retlektantom funkcjonariuszom państwowym urzędy gminne i w ładze przełożone tych funkcjonariuszy, ale nie właściciel domu. W porów naniu więc do porządku panującego w całym państw ie praw a właścicieli nieruchomości w W ojewództwie Śląskim doznają silnego ograniczenia, i to w brew Konstytucji Państwa, która gwarantuje każdemu obywatelowi praw o własności, a więc także praw o dysponow ania tą własnością. U staw a z dnia 11 kwietnia 1924 r. o ochronie lokatorów, obowiązująca w województwach poza Śląskiem, nie nakłada na właściciela domu obowiązku starania się o umieszczenie lokatora w innym mieszkaniu, skoro przeprow adzona zostanie praw om ocnie orzeczona eksmisja. U staw a śląska z dnia 16 grudnia 1926 r. przewiduje, że właściciel domu, chcący przeprow adzić eksmisję lokatora na podstawie prawom ocnego wyroku sądowego, musi takiemu lokatorowi dostarczyć jeszcze mieszkanie z konieczności. Gdy eksmitowany lokator jest bezrobotnym, ma on praw o mieszkać w mieszkaniu z konieczności za darmo przez dwa lata, naw et gdyby to mieszkanie z konieczności było zupełnie now o wybudowane. W tym wypadku ustaw a śląska nie tylko nakłada na właściciela domu ciężki i kosztowny obowiązek dostarczania lokatorow i w zamian za utracone mieszkanie innego mieszkania, lecz podciąga nawet pod przepisy ochrony lokatorów pewien rodzaj mieszkań nowowybudowanych, które w całym Państwie żadnych ograniczeń nie doznają. W W ojewództwie Śląskim istnieje jeszcze ciągle zakaz obracania mieszkań w zgl. w ogóle ubikacyj mieszkalnych na inne cele niż mieszkalne, podczas gdy w dzielnicach poza W ojew ództwem Śląskim tego ro dzaju zakaz nie istnieje. Przepisy obowiązujące obecnie właścicieli domów na Zaolziu są najwięcej liberalne. M ieszkania złożone wię-

2 cej niż z 1 pokoju i kuchni w tej części województwa żadnym wyjątkowym przepisom nie podlegają. W przyszłym roku wychodzą spod ochrony mieszkania, złożone z 1 pokoju i kuchni, a w roku 1940 mieszkania, złożone z 1 izby mieszkalnej tak, że zasadniczo z rokiem 1940 na Zaolziu miałoby obowiązywać w sprawach mieszkaniowych wyłącznie praw o powszechne. Czy to się stanie i czy przez jakiekolwiek nowowydane przepisy sytuacja właścicieli nieruchomości na Zaolziu nie ulegnie pogorszeniu, trudno na razie powiedzieć: Według wiadomości, nadchodzących z Cieszyna Zachodniego, władze administracyjne miały już wydać zarządzenie, że mieszkania opróżnione mogą być zajmowane tylko za zgodą M agistratu. Świadczyłoby to o tym, że władze wprow adzają na Zaolziu ograniczenia podobne jak w innych częściach W ojewództwa Śląskiego, bez wydania ustawy sejmowej. Z pow yższego widzimy, że w spraw ach mieszkaniowych panują u nas w kraju zupełnie niepotrzebne i niczym nie uzasadnione różnice pod względem prawnym. Żadne względy ani gospodarcze ani społeczne nie przemawiają za tym, by takie różnice nadal istniały i były podtrzymywane. Mieszkanie jest artykułem pierwszej potrzeby zarów no w W arszawie, jak w Przemyślu, w Katowicach lub Chorzowie. Cena jego pow inna odpowiadać wszędzie stosunkom drożyżnianym. Jednakowe powinny też być warunki otrzymania względnie zdobycia mieszkania. Nic nie przemawia za tym, by zupełnie analogiczne co do wielkości i wyposażenia mieszkania było w Katowicach lub Chorzowie trzy razy tańsze niż np. w blisko położonym Sosnowcu, a cztery razy tańsze niż w Warszawie, jedynie z tego względu, że Katowice i Chorzów należały niegdyś do zaboru pruskiego i miały przed wojną niewspółmiernie niskie czynsze, zaś Sosnowiec i W arszawa do innych zaborców, gdzie czynsze były stosunkowo wysokie. Sprawa ujednostajnienia czynszów i w ogóle warunków mieszkaniowych pow inna jak najprędzej doznać odpowiedniego rozw iązania w całym Państwie. Znieść powinniśmy jak najprędzej wszelkie ograniczenia dzielnicowe i wyjątkowe przepisy, które były może konieczne zaraz po wojnie światowej, ale stały się nonsensem po 20 latach państwowej niezależności. Nie powinniśmy zapominać, że przymus i reglamentacja, gdzieby one nie były stosowane, nigdy nie mogą przynieść korzyści na długą metę. Jednolite uregulow anie spraw mieszkaniowych w całym Państwie leży nie tylko w interesie w łaścicieli nieruchomości, ale też w interesie szerokich mas obywateli lokatorów i w interesie Państwa. Wyniki wyborów do Sejmu R. P. ze Śląska. W okręgu 88 Katowic-Chorzów: Uprawnionych do glosowania , głosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Wicepremier Eugeniusz Kwatkowski , Antoni Kostek , Jan Kandora , dr M aria Kujawska Wybrani zostali: Eugeniusz Kwiatkowski i Antoni Kostek. W okręgu 89 Katowice powiat: Uprawnionych do głosowania , głosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Franciszek Dlugiewicz , Piotr Łyszczak , Edmund Wąsik , E dw ard W aw rzoń W ybrani zostali: Piotr Łyszczak i Franciszek Dlugiewicz. W okręgu 90 Świętochłowice, Tarn. Góry, Lubliniec: Uprawnionych do głosowania , glosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Jan Pietrzak , Teodor Bartuś , Jan Zejer , Józef Kołaczuch W ybrani zostali: Jan Pietrzak i Teodor Bartuś. W okręgu 91 Rybnik, Pszczyna: Uprawnionych do głosowania , glosowało Poszczególni kandydaci otrzymali głosów: Józef Pisarek , Ludwik Piechoczek , Jan Ligoń , Emanuel Tom as W ybrani zostali; Józef Pisarek i Emanuel Tomas. W okręgu 92 Bielsko, Cieszyn, Biała: Uprawnionych do glosowania , glosowało Poszczególni kandydaci otrzymali: Klemens Matusik , Alojzy Machalica , Antoni Wieczorkiewicz , Józef Gruszka Wybrani zostali: Antoni Wieczorkiewicz i Alojzy Machalica. Podane wyżej cyfry głosów, które padły na poszczególnych kandydatów, nie są oficjalne, gdyż oficjalne dane będą przez Głównego Komisarza Wyborczego ogłoszone dopiero 18 listopada. W każdym razie zm iany mogą być bardzo minimalne i nie będą miały na w ybór poszczególnych posłów żadnego wpływu. Zaostrzenie przepisów dewizowych. W Dzienniku U staw R. P. nr 85 pod poz. 571 ogłoszono dekretem p. Prezydenta z dnia 6 listopada 1938 nowelę w spraw ie zmiany i uzupełnienia polskich przepisów dewizowych. Nowela w prow adza istotne zmiany dotychczasowych przepisów wzgl. ich zaostrzenie. Handel zagranicznymi środkami płatniczymi, jeżeli jedną ze stron nie jest Bank Polski lub przedsiębiorstwo bankowe, które uzyskało od M inistra Skarbu odpowiednie uprawnienia (uprawnienia dewizowe), jest bez zezwolenia zabronione. Handel złotem, sprow adzanie g o z zagranicy i wywóz go za granicę, jak również stawianie go do dyspozycji cudzoziemców, są bez zezwolenia zabronione. Przez wyrażenie handel złotem rozumie się zawieranie lub wykonywanie wszelkich umów, których wynikiem ma nastąpić lub następuje przeniesienie własności lub posiadania złota. Wysyłanie i wywóz za granicę złota w stanie przerobionym we wszelkiej postaci, platyny w postaci zarów no przerobionej jak i nieprzerobionej oraz kamieni

3 szlachetnych i innych klejnotów, jest bez zezwolenia zabronione w zakresie ustalanym rozporządzeniami M inistra Skarbu. Stawianie przez osoby fizyczne lub prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, do dyspozycji cudzoziemców wszelkiego rodzaju środków płatniczych, w szczególności dokonywanie z polecenia lub na rzecz cudzoziemców przekazów, przelewów, wpłat i wypłat, jest bez zezwolenia zabronione. Przelew wierzytelności, należnej cudzoziemcowi od osoby fizycznej lub prawnej, mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, jak również wstąpienie osoby trzeciej w praw a zaspokojonego wierzyciela-cudzoziemca wobec dłużnika, mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, są bez zezwolenia zabronione. W szelkiego rodzaju dysponowanie przez osoby fizyczne lub prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, posiadanymi za granicą środkami płatniczymi, zlotem, papierami procentowymi, dywidendowymi i kuponami od takich papierów, książeczkami oszczędnościowymi i wkładkowymi, należnościami od zagranicy z wszelkich tytułów, posiadanymi za granicą nieruchomościami, jak również wszelkiego rodzaju innymi prawam i majątkowymi, jest bez zezwolenia zabronione, bez względu na to, czy następuje w kraju, czy też za granicą. Nie jest dysponowaniem w rozumieniu powyższego przepisu przyjęcie należnego świadczenia, jeżeli przedmiot tegoż świadczenia zostaje sprowadzony do kraju. Zabronione jest również bez zezwolenia stawianie przez osoby fizyczne lub prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, do dyspozycji cudzoziemców papierów procentowych i dywidendowych, kuponów od takich papierów oraz książeczek oszczędnościowych i wkładkowych, jak rów nież wykonywanie dyspozycji cudzoziemców dotyczących powyższych wartości. Obowiązek zgłaszania mienia za granicą. Osoby fizyczne i prawne, mające miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, są obowiązane: a) zgłosić oraz zaofiarować do skupu bądź zlecić do sprzedaży lub inkasa instytucjom, które wskażą rozporządzenia wykonawcze, posiadane za granicą zagraniczne środki płatnicze i złoto, zagraniczne i krajowe, opiewające na walutę zagraniczną papiery procentowe i dywidendowe, oraz kupony od takich papierów, należności od zagranicy z wszelkich tytułów, posiadane za granicą nieruchomości, jak również wszelkiego rodzaju inne praw a majątkowe; b) udowodnić wobec.instytucji, które wskażą rozporządzenia wykonawcze, dopełnienie powyższych obowiązków. Przepisy karne. W końcu zaw iera dekret Prezydenta z dnia 6 listopada br. jeszcze przepisy karne w razie przekroczenia obowiązujących przepisów dewizowych. Za przekroczenia tych przepisów przewidziana jest kara więzienia do lat 5 i kara pieniężna. Sąd może orzec rówineż przepadek będący przedmiotem przestępstwa: złota, pieniędzy, papierów procentowych i dywidendowych itp., bez względu na to, czyją stanowią własność. Nowe przepisy dewizowe obowiązują z dniem 7 listopada 1938 r. Udzielanie podstaw Część płatników podatku dochodowego otrzymała już wymiary podatku na rok bieżący. Reszta płatników otrzyma je w najbliższym czasie. Mimo całkiem dokładnych badań zeznań płatników w tym roku, wypełnienia specjalnych formularzy, zaleconych przez M inisterstwo Skarbu itp., w wielu wypadkach władze wymiarowe poszły poza zeznanie płatnika i dane dostarczone przez niego dodatkow o i ustaliły dochód jego dla wymiaru podatku znacznie wyżej. Każdemu płatnikowi, który jest wymiarem podatku niezadowolony, przysługuje praw o wniesienia odw ołania w terminie jednego miesiąca do Komisji O dw oław czej za pośrednictwem urzędu skarbow ego, który dokonał wymiar. By odwołanie odniosło skutek, musi być odpowiednio uzasadnione. Płatnik winien przede wszystkim dokładnie wiedzieć, co z jego zeznania urząd skarbowy uwzględnił, a czego nie uwzględnił oraz jaki procent i od jakiej sumy potrącono na t. zw. amortyzację. Arwymiaru podatku. tykuł 101 ordynacji podatkowej daje płatnikowi praw o ustalenia dochodu i wymiaru podatku. Artykuł ten brzmi: 1. Przed upływem terminu do wniesienia odw ołania władze skarbow e są obowiązane do udzielenia zgłaszającym się płatnikom lub ich pełnomocnikom ustnych informacyj o podstawach wymiaru. 2. Władze skarbowe obowiązane są na prośbę pisemną płatnika udzielić mu na jego koszt w terminie i dni od dnia wniesienia prośby uzasadnienia wymiaru na piśmie. 3. Wniesienie prośby o wydanie uzasadnienia wy-. miaru zawiesza bieg terminu odwoławczego do dnia, w którym uzasadnienie zostanie doręczone. Z tego przepisu ordynacji podatkowej płatnicy podatku, niezadowoleni wymiarem, powinni robić odpowiedni użytek. Pomóżmy bezrobotnym. Podobnie jak w latach ubiegłych przystąpił Rząd Rzeczypospolitej także w tym roku do zorganizowania pomocy zimowej bezrobotnym. Organizacją kierować ma Centralny Obywatelski Komitet z siedzibą w W arszawie, zaś na prowincji zajmą się akcją komitety wojewódzkie i powiatowe. Obywatelski Komitet Pomocy Zimowej Bezrobotnym w naszym województwie został już zorganizowany w dniu 4 listopada br. na specjalnym posiedzeniu, zw o łanym przez wojew odę dra Grażyńskiego. Bezrobocie jest klęską społeczną, wyw ołaną kryzysem gospodarczym. Obowiązkiem każdego obywatela

4 jest przyczynić się do złagodzenia tej klęski i przyjścia z pomocą ofiarom kryzysu gospodarczego w okresie zimowym, ażeby je ochronić przynajmniej w części przed głodem i chłodem. Wiemy o tym, że wielu spośród właścicieli nieruchomości naszego w ojew ództwa ponosi stałą ofiarę na rzecz bezrobotnym, dając licznym lokatorom, nie m ającym pracy, od szeregu miesięcy i lat za darm o mieszkania. Jednak przew ażająca większość właścicieli nieruchomości tej stałej ofiary nie ponosi albo ponosi ją tylko w nieznacznym stopniu. Ci właściciele nie powinni się ociągać i na rów ni ze światem pracy, kupiectwem, handlem i rzemiosłem przyczynić się do ulżenia losu tych spośród nas, którzy mają zdrowe ręce do pracy, a bez winy ze swojej strony pracy dostać nie mogą. Spraw a wyznaczenia kontyngentu, przypadającego na poszczególne grupy społeczne i gospodarcze, o w y znaczenie wysokości stawek, została przez Wojewódzki Obywatelski Komitet Pomocy Bezrobotnym poruczona Odsetki od długów a W Orzecznictwie Sądów Najwyższych w sprawach podatkowych i administracyjnych za lipiec i sierpień br. znajdujemy dwa ważne rozstrzygnięcia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, dotyczące spraw y potrącenia odsetek hipotecznych przy ustalaniu dochodu dla wym iaru podatku dochodow ego. W myśl art. 10 ustawy o podatku dochodowym służy płatnikowi p raw o odliczenia od podstaw y wymiaru podatku pewnych wydatków, między innymi także odsetek od długów. Przedostatni ustęp tego artykułu wyjaśnia, że wydatek poniesiony na zapłatę odsetek odlicza się tylko o tyle, o ile ciąży na źródłach dochodu, podlegającego podatkow i, i pozostaje w zw iązku gospodarczym z tymi źródłami. W wypadkach, które były przedmiotem orzeczenia Najw yższego Trybunału Administracyjnego, jeden dotyczył odsetek, płaconych przez podatnika córkom od zahipotekowanych na jego nieruchomości posagów, zaś drugi odsetek od długu hipotecznego, zaciągniętego na zapłatę zaległych podatków. W obu wypadkach N ajwyższy Trybunał Administracyjny uznał odliczenie odsetek za niesłuszne i niezgodne z ustaw ą o podatku dochodowym, ogłaszając takie tezy: 1. Odsetki od sum posagowych, zahipotekowanych przez płatnika na rzecz córek na majątku ziemskim, nie pozostają z majątkiem tym jako źródłem dochodu w związku gospodarczym, wymaganym przez ustęp przedostatni art. 10 ustawy o podatku dochodowym. (Wyrok N. T. A. z 24 lutego 1937, L. rej. 6874/35 w sprawie A. Czarlińskiego przeciw Komisji O dw oław czej w G rudziądzu.) 2. Władza może kwestionować istnienie związku gospodarczego w rozumieniu art. 10, ustęp przedostatni ustawy o podatku dochodowym, poz. 411/25 Oz. G., jeśli stosunki gospodarcze płatnika dowodzą, że w danym okresie zaciągnięcie pożyczki na cele gospodarcze dotyczącego źródła dochodu było oczywiście zbędne. (Wyrok N. T. A. z 6 kwietnia 1938, L. rej. 4607/36 w spraw ie Z. Manteuffel przeciwko Komisji O dw oław czej w Białymstoku.) W pierwszym wypadku skarżący A. Czarliński zarzucił w skardze obrazę art. 10 ustaw y o podatku dochodowym, nadto podniósł, pow ołując się na okólnik Sekcji Zbiórki Pieniężnej, na czele której stoi dyr. Ciszewski. Sekcja przystąpiła już do pracy i na posiedzeniu dnia 8 listopada w ybrała szereg podsekcyj dla poszczególnych grup ofiarodawców, które w najbliższym czasie przystąpią do pracy. Wojewódzki Obywatelski Komitet preliminował na okres zimowy 1938/39 po stronie wpływów i wydatków kwotę zł. Na właścicieli nieruchomości wyznaczono kwotę zł. Kwota ta jest o źl w yższa od kwoty wpłaconej przez właścicieli nieruchomości w okresie zeszłej zimy. Stawki ofiar, o ile chodzi o właścicieli nieruchomości, nie zostały jeszcze definitywnie ustalone. Będą one praw dopodobnie takie jak w roku ubiegłym. Nie potrzebujemy znów przypominać, że właściciele nieruchomości powinni się do zbiórki na pomoc zimową ustosunkow ać pozytywnie. Kwoty wpłacane przez w łaścicieli nieruchomości będą księgowane na osobnym koncie. podatek dochodowy. Ministerstwa Skarbu, że procent od sum dłużnych na uregulowanie spraw związanych z podziałem majątku jest potrącalny od dochodu. N. T. A. nie podzielił wywodów skargi głównie z tego powodu, że między ustanowieniem hipotek dla córek a eksploatacją majątku ziemskiego nie dopatrzył się żadnego gospodarczego związku. Ustanowienie hipotek dla córek nie powstało w interesie majątku ziemskiego, lecz jest jednostronnym zobowiązaniem wobec własnych dzieci z chęci zabezpieczenia im bytu. Nie znalazła posłuchu u Najw. Trybunału Administr. również druga koncepcja skarżącego, że zahipotekowanie posagu nie jest niczym innym jak podziałem majątku, a w tym w ypadku w myśl okólnika M inisterstwa Skarbu odsetki płacone od sum dłużnych powstałych z podziału majątku są potrącalnym wydatkiem. Argumentu tego nie uznał N. T. A. za trafny, albowiem przyznanie w pewnej kwocie posagu nie dowodzi bynajmniej dokonania podziału między obdarowanym i posagiem osobami. W drugim wypadku skarżąca p. Z. Manteuffel uzasadniała sw oją skargę koniecznością zaciągnięcia pożyczki, od której płaciła odsetki, celem zdobycia gotówki na zapłatę zaległych podatków. Zapłata zaległych podatków pozostaje zasadniczo w związku gospodarczym ze źródłem dochodu. W danym razie stwierdzonym jednak zostało, że płatniczka dysponowała potrzebną gotów ką na zapłatę podatków, lecz gotówkę zużyła na cele nie związane ze źródłem dochodu, a gdy zabrakło jej środków obrotowych, zaciągnęła pożyczkę i pokryła podatki, podczas gdy w normalnym trybie gospodarstw a podatki winny być pokrywane z w pływ ów płynących ze źródła dochodu na rów ni z innymi kosztami osiągnięcia dochodu łącznie ze związanymi ze źródłem dochodu lub z samym dochodem ciężarami publicznymi oraz ponadto wydatki osobiste właściciela. Skoro zatem skarżąca dysponow ała dostatecznymi środkami na zapłacenie w terminie podatku i środki te obracała na inne cele, a nawet lokowała za granicą, nie może twierdzić, że przedsiębiorstwo jej wym agało zaciągnięcia pożyczki na zapłatę podatku i że pożyczka ta pozostaje w zw iązku gospodarczym z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa.

5 Zniesienie ograniczeń w południowych pow. Województwa ŚL Rozporządzeniem z dnia 26 września 1938 r. Wojew oda Śląski w prow adził na obszarach pow iatów bielskiego, cieszyńskiego, rybnickiego i pszczyńskiego oraz na obszarze m iasta Bielska pewne ograniczenia dotyczące przepisów meldunkowych, dokonywania wszelkiego rodzaju zdjęć fotograficznych i filmowych, zakazu polow ania bez specjalnego zezwolenia itp. Rozporządzeniem Wojewody Śląskiego z dn. 21 października br. wszelkie ograniczenia w prow adzone wyżej cyt. rozporządzeniem z dnia 26 września 1938 r. zostały uchylone. Obrót nieruchomościami na Zaolziu. Na podstawie 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 stycznia 1937 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o granicach Państw a, W ojew oda Śląski rozciągnął rozporządzeniem z dnia 21 października 1938 r. moc obowiązującą swego rozporządzenia z dnia 15 lipca 1938 r. o obrocie nieruchomościami w pasie granicznym (Gazeta Urzędowa Wojew. Śl. nr 29 poz. 229) na Odzyskane Ziemie Śląska Cieszyńskiego. Rozporządzenie obowiązuje z dniem 29 października 1938 r. NiKłe wyniki zbiórki na budowę katedry śl. Tegoroczny październik poświęcony był zbiórce na budow ę katedry śląskiej. Chociaż stawki ofiar w yznaczone przez Komitet Zbiórki były nader niskie, wyniki zbiórki okazały się nader nikłe. Do pierwszych dni listopada wpłynęło niewiele ponad 10% projektowanych ofiar. Komitet Zbiórki skierow ał ponowny apel do poszczególnych organizacyj z prośbą o poparcie tak wzniosłego celu. Prosimy przeto wszystkich właścicieli nieruchomości-katolików, by spełnili swój chrześcijański obowiązek złożyli przypadającą na nich stosownie do otrzymanych z Komitetu odezw ofiarę. Sprostowanie. Do Pana Jesionka Karola Redaktora Gazety Właścicieli Dom ów i G runtów W ojew ództw a Śląskiego w Katowicach. Z uw agi na niewłaściwą i błędną interpretację postanowień rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o przygotow aniu w czasie pokoju obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej Państwa (Dz. U. R. P. nr 10 poz. 73), wynikającą z artykułu p. t. Zebranie członków Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości w Katowicach, zamieszczonego w n-rze 20 z dnia 15 października br. redagowanej przez Pana gazety, Dyrekcja Policji, opierając się na przepisach 11 ustawy prasowej z dnia 7. V r., prosi o umieszczenie w najbliższym numerze om aw ianego czasopisma następującego sprostow ania: Nieprawdą jest, że zaopatrzenie organów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w sprzęt i środki obrony w blokach domów i w domach (samoobrona ludności) należy do obowiązków władz względnie instytucyj społecznych jak L. Ö. P. P., P. C. K. i Związek Straży Pożarnych R. P. Praw dą zaś jest, że zaopatrywanie organów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w sprzęt i środki obrony w blokach domów i w domach (samoobrona ludności) należy w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29. I r. do osób przez które dane organy zostały zorganizowane ( 10 ustęp 1 i 3 tegoż rozporządzenia), natomiast stowarzyszenia społeczne L. O. P. P., P. C. K. i Związek Straży Pożarnych R. P. współpracują z władzami i ludnością w przygotow aniu obrony w myśl zarządzeń właściw ego Ministra ( 11 powołanego rozporządzenia R. M.), przy czym współpraca ta polega na akcji szkolenia i ewent. wyposażenia (częściowego) organów obronv ogólno- miejskich. W odniesieniu zaś do organizacji samoobrony ludności na terenie bloków domów (pojedynczych domów) spełniają wspomniane instytucje swe zadania wyłącznie przez szkolenie teoretyczne i praktyczne odnośnych organów obrony. N iepraw dą jest, że wydana w r przez Ministerstw o Spraw W ewnętrznych Instrukcja dla Komendantów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej domów (bloków) mieszkalnych nie zupełnie pokrywa się z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29. I r. Praw dą zaś jest, że wydane (zgodnie z postanowieniami 6 i 7 cyt. rozporządzenia Rady Ministrów) Instrukcje: N r Wojsk. OPL 284/1 o organizacji samoobrony ludności pod względem opl. i N r Wojsk. OPL. 370/1 dla Komendantów opl. i p-gaz. domów (bloków) mieszkalnych, pokrywają się najzupełniej ze szczegółami postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29. I r. Zwłaszcza o ile chodzi o pokrywanie kosztów, wspomniane Instrukcje wcale nie odbiegają od postanowień rozporządzenia Rady M inistrów i nie przerzucają kosztów na właścicieli domów, gdyż odnośne wydatki organizacyjne istotnie należą do właścicieli domów jako osób, przez które dane organa samoobrony (organa wykonawcze) są organizowane (przepisy 8 ustęp 2 i 10 ustę 3 rozporządzenia Rady Ministrów). O ile natomiast chodzi o świadczenia ze strony instytucyj społecznych, jak L. O. P. P., P. C. K. 1 Związek Straży Pożarnvch R. P. (wymienionych w cyt. rozporządzeniu Rady M inistrów, 12 pkt., 2, 13 pkt. 2 i 14 pkt. 2), mogą te świadczenia (wyposażenie w sprzęt i środki obrony) mieć miejsce na podstawie specjalnych zarządzeń i wyłącznie w odniesieniu do elementów (organów) obrony ogólno-miejskiej. Dyrektor Policji w /z ( ) Kutzner, wicedyrektor. PODZIĘKOW ANIE. Wszystkim, którzy złożyli nam wyrazy współczucia z pow odu zgonu naszej najdroższej żony, matki i babki, śp. Magdaleny Faranowej, zmarłej w dniu 27 października 1938 r., a zwłaszcza Stowarzyszeniu Właścicieli Nieruchomości w Siemianowicach Śl. za udział w pogrzebie i złożenie wieńca, składają w imieniu całej rodziny staropolskie Bóg zapłać. Mąż, córki, zięciowie i wnukowie.

6 Domy bez okien. W ramach powszechnie rozważanych i w dużej części realizowanych projektów obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej opracował pewien wybitny architekt londyński plan domu bez okien. Powietrze do tych domów w prow adzane byłoby przez wentylatory tak skonstruowane, że oczyszczałyby je z cząsteczek kurzu i innych szkodliwych dla zdrow ia substancyj, co w w a runkach londyńskich posiada olbrzymie znaczenie. Na wypadek ataku gazow ego wentylatory byłyby zaopatrzone w dodatkową aparaturę, neutralizującą trujące gazy. Światło do mieszkań bez okien byłoby w prow a dzane przy pomocy bardzo pomysłowo pomyślanego systemu reflektorów. Pierwszy dom tego typu ma stanąć w samym sercu Londynu i obliczony jest na 6 pięter. Londyńczycy oczekują z zainteresowaniem wyników tej eksperymentalnej budowy. Ostatnie upomnienie. C złonków Chrześcijańskiego Stow arzyszenia Właścicieli Dom ów i G runtów m. C horzow a, którzy są ubezpieczeni w Tow. Ubezp. Silesia w Katowicach, upomina się jeszcze raz do zapłacenia składki od ubezpieczenia prawno-cywilnego za rok 1938/39 i to do dnia 18 listopada br., gdyż w razie ew entualnego nieszczęśliw ego wypadku traci członek z tym dniem praw o do odszkodowania ze strony Towarzystw a Ubezpieczeń Silesia. ( ) Josz Karol. Jiatendacz zefaiad Chrześcijańskie Stow. Właścicieli Domów i Gruntów m. Chorzowa, Stow, zarejestrowane W niedzielę, dnia 20 listopada br. odbędzie się o godz. 15-tej w sali Rzeźni Miejskiej zebranie miesięczne członków tego Stowarzyszenia. O liczne i punktualne przybycie uprasza Z a r z ą d. JÓZEF PAROL CHORZÓW I ulica Wolności 31 Telefon * Skład konfekcji damskiej, męskiej i dziecięcej. Najnowsze modele płaszczy damskich, męskich oraz ubrań i mundury szkolne stale na składzie * Wielki wybór Solidna i rzetelna obsługa Niskie ceny DEUTSCHER TEIL Die Zinsen von Schulden und die Einkommensteuer. In der Zeitschrift Orzecznictwo Sądów Najw yższych vom Juli und A ugust I. J. finden w ir zwei wichtige Entscheidungen des Obersten Verwaltungs-Gerichtshofes, welche die Angelegenheit des Abzuges von Hypothekenzinsen bei der Feststellung des Einkommens zur Einkom mensteuer-veranlagung betreffen. Gemäss Art. 10 des Gesetzes über die Einkommensteuer steht dem Zahler das Recht des Abzuges gewisser Ausgaben, darunter der Zinsen von Schulden, von der G rundlage der Steuerveranlagung zu. Der vorletzte Absatz dieses Artikels erklärt, dass die zu r Bezahlung von Zinsen erfolgte Ausgabe nur soweit abzuziehen ist, als sie auf den der Steuer unterliegenden Einkommensquellen lastet und in wirtschaftlichem Zusam m enhang mit diesen Quellen steht. Von den Fällen, die Gegenstand des Rechtsspruches des Obersten Verwaltungs-Gerichtshofes waren, betraf einer die Zinsen, die den Töchtern eines Steuerzahlers von der auf seinem Grundstück hypothekarisch eingetragenen Mitgift gezahlt wurden, und der andere die Zinsen für eine Hypothekenschuld, die zur Bezahlung fälliger Steuern aufgenommen wurde. In beiden Fällen erkannte der Oberste Verwaltungs-Gerichtshof den Abzug der Zinsen als ungerechtfertigt und nicht mit dem Einkommensteuergesetz übereinstimmend an, indem er folgende Thesen aufstellte: 1. Die Zinsen von den Mitgiftbeträgen, die vom Steuerzahler zugunsten seiner Töchter auf seinem Landgut eingetragen wurden, stehen mit diesem Gute als Einkommensquelle nicht in jenem wirtschaftlichen Zusammenhang, welcher vom vorletzten Absatz des Art. 10 des Einkommensteuergesetzes gefordert wird. (Urteil des OVG. vom 24. Februar 1937, Reg. Nr. 6874/35 in Sachen A. Czarliński contra Berufungskommission in Grudziądz.) 2. Die Behörde kann das Bestehen eines wirtschaftlichen Zusammenhanges im Sinne des Art. 10, vorletzter Absatz, des Einkommensteuergesetzes (Pos. 411/25 des Amtl. Gesetzblattes) anzweifeln, wenn die w irtschaftlichen Verhältnisse des Steuerzahlers beweisen, dass in dem gegebenen Zeitraum die Aufnahme einer Anleihe zu wirtschaftlichen Zwecken, die die Einkommensquelle betreffen, offensichtlich überflüssig war. (Urteil des OVG. vom 6. April 1938, Reg. Nr. 4607/36 in Sachen Z. Manteuffel contra Berufungskommission in Białystok.)

Stawianie fundamentów

Stawianie fundamentów Stawianie fundamentów Mandatenbrief Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii September-Oktober 2012 / Wrzesień-Październik 2012 www.roedl.pl

Bardziej szczegółowo

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski

Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe. I. Uzupełnienie. zestawił. Dr. Włodzimierz Dąbrowski Zbiór praw konstytucyjnych i administracyjnych Województwa Śląskiego. Prawo skarbowe i podatkowe I. Uzupełnienie. Ustawy walutowe [A ] zestawił Dr. Włodzimierz Dąbrowski >>l. ' * " : ;. * Dodatek Nr. 7

Bardziej szczegółowo

Mandantenbrief Polen / biuletyn

Mandantenbrief Polen / biuletyn Mandantenbrief Polen / biuletyn Aktuelles aus den Bereichen Steuern, Recht und Wirtschaft Informacje z dziedziny podatków, prawa i ekonomii Februar 2011 / luty 2011 www.roedl.pl Lesen Sie in dieser Ausgabe:

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008. Rechtsanwälte. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008. Rechtsanwälte. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus WENDLER TREMML Rechtsanwälte NEWSLETTER www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 2/2008 Inhaltsverzeichnis Spis treści 1. 2. EuGH: Tariftreuegesetz vor dem Aus Fristgemäße Zahlung bei Banküberweisung 1. ETS:

Bardziej szczegółowo

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str.

Prawniczy Felieton Okazjonalny Bartosz Łuć Czy prawnicy opanują świat? str. 17 Jerzy Szczepaniak Wynagrodzenie adwokackie bez tajemnic str. GRUDZIEŃ 2011 SPIS TREŚCI Aktualności prawne dla osób fizcznych. str. 2-4 Praktyczne informacje dla Przedsiębiorców. str. 4-5 1. Anna Biel, Łukasz Korejwo Dopuszczalność podjęcia uchwały o przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ

Kraków, dnia 17 października 1930 ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ W ychodzi raz w tygoidniu. Porto opłacone ryczałtem. Rok XIII. Kraków, dnia 17 października 1930 Nr. 37. ORUAN ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ KUPIECKICH MAŁOPOLSKI ZACHODNIEJ C en a a b o n a m e n t u : Abonament

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA

BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Bank Informacji o Organizacjach Pozarządowych KLON/JAWOR H1PL2000 BEZDOMNI PODSTAWOWE UPRAWNIENIA Wyciąg z obowiązujących przepisów Stan prawny na dzień 1 grudnia 2001 r., wydanie II Ulotka ta zawiera

Bardziej szczegółowo

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział.

ODCZYT. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się. Wydział. W niedzielę, dnia 21 maja br. o godz. 4 po poł. odbędzie się ODCZYT O P9DHTKU PRZEMYSŁOWYM. Referent: Starszy radca skarbowy W. W O JTA S, na który zaprasza wszystkich kupców i przemysłowców Wydział. RAFA

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!!

UWAGA!!! BARDZO WAŻNE!!! Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie możliwością zwrotu podatku niemieckiego za naszym pośrednictwem. Warunkiem otrzymania zwrotu podatku jest dostarczenie przez klienta oryginałów wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Przewodnik. dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą Przewodnik dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą opracowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014-2016 Spis treści Wstęp...5 I. Przewodnik dla osób rozpoczynających

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

2/2012 Egzemplarz bezpłatny

2/2012 Egzemplarz bezpłatny 2/2012 Egzemplarz bezpłatny W tym numerze m.in: Ustawa antydyskryminacyjna i jej wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych - strona 8 Zmiany w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO

PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO PORADNIK PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO Fundacja Energia dla Europy, Warszawa 2013 ISBN 978-83-936459-2-3 Zespół redakcyjny: Grzegorz Kądzielawski, Karolina Krasnowska, Teresa Mioduszewska, Ewelina Palcar,

Bardziej szczegółowo

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, (, RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, - 18 sierpnia N284. Rok 1926. T R E Ś Ć: QMOWR: Poz.: 467-między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką w przedmiocie wzajemnego obrotu prawnego, podpisana w Wiedniu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych

moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych moduł 1 Prawne warunki działania organizacji pozarządowych Prawne warunki działania organizacji pozarządowych WSTĘP (5) Spis rzeczy Radosław Skiba PRAWNE WARUNKI DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie?

Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina. Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Jak założyć działalność gospodarczą w Jaworznie? Vademecum Przedsiębiorczego Jaworznianina Opracowanie: Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego

Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego 74 Anna Kurowska, Problemy we wdrożeniu dyrektywy do prawa niemieckiego... Anna Kurowska Problemy we wdrożeniu art. 7 dyrektywy 90/314/EWG do prawa niemieckiego 1. Wprowadzenie Umowa o podróż (Reisevertrag)

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08. Rechtsanwälte. 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken

NEWSLETTER WENDLER TREMML. www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08. Rechtsanwälte. 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken WENDLER TREMML Rechtsanwälte NEWSLETTER www.wendlertremml.de Ausgabe/Wydanie 01/08 Inhaltsverzeichnis 1. Neue EU-Verordnung über die Zustellung von Schriftstücken 2. Erleichterte Offenlegung von Jahresabschlüssen

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2000 Nr 5 poz. 67 WYROK z dnia 18 stycznia 2000 r. Sygn. K. 17/99

Dz.U. 2000 Nr 5 poz. 67 WYROK z dnia 18 stycznia 2000 r. Sygn. K. 17/99 Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2000 Nr 5 poz. 67 WYROK z dnia 18 stycznia 2000 r. Sygn. K. 17/99 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Jerzy Ciemniewski przewodniczący Zdzisław Czeszejko-Sochacki sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa

NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI. Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa NIEZBĘDNIK OBYWATELSKI Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2013 OPRACOWANIE: Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa WYDAWCA: Fundacja Europejski Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora

Wstęp. Obywatelski niezbędnik seniora Wstęp Obywatelski niezbędnik seniora Znajomość prawa zwłaszcza wtedy, gdy mamy podejmować jakieś ważne życiowe decyzje jest bardzo przydatna i zawsze okazuje się korzystną. Tymczasem dotarcie do aktualnych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK. Entsendung nach Deutschland. Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer REGIONALBÜRO SLOWAKISCHE REPUBLIK Entsendung nach Deutschland Informationen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Haftungsausschluss: Diese Broschüre enthält allgemeine Informationen zur Orientierung.

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania

1) 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATOR GENERALNY Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r. PG VIII TK 30/14 SK 9/14 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W związku ze skargą konstytucyjną Format Urządzenia i Montaże Przemysłowe Sp.

Bardziej szczegółowo