Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and buisness-friendly country with a huge investment potential

2 2012 wszyscy jesteśmy gospodarzami Projekt Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata let s be the host The project Promotion of the Polish economy on international markets co-financed by European Regional Development Fund Subaction Innovative Economy National Cohesion Strategy

3 Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwościach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and business-friendly country with a huge investment potential 9 SEPTEMBER 2011 KRYNICA-ZDRÓJ

4 Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji Blok tematyczny: Potencjał inwestycyjny Polski a system zachęt inwestycyjnych Wykład Inwestycje infrastrukturalne w Polsce wyzwanie i konieczność. Jak sfinansować te wydatki? Prezentacja rankingu polskich inwestycji infrastrukturalnych Dom Forum, Sala Koncertowa Polskie państwo i firmy mają ambitne plany budowy dróg, linii energetycznych, gazociągów, ale realizacja części projektów napotyka na wiele problemów. O ile inwestycje transportowe mają przede wszystkim usprawnić komunikację, o tyle nowe sieci i gazociągi służą poprawie bezpieczeństwa energetyc znego kraju. Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze i najtrudniejsze pytania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: jakie są największe problemy związane z budową infrastruktury? Czy wszystkie wydatki muszą być finansowane przez państwo? Jaką rolę może odrywać prywatny kapitał albo fundusze unijne? Gość specjalny: Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Polska Prowadzący: Agnieszka Łakoma, Dziennikarz, Rzeczpospolita, Polska Agnieszka Stefańska, Reporter, Rzeczpospolita, Polska Wykładowcy: Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., Polska Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE Operator S.A., Polska Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski, Polska Andrzej Patalas, Prezes Zarządu, Autostrada Wielkopolska S.A., Polska Lech Witecki, Dyrektor Generalny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska 4

5 9.00 a.m a.m. Registration of participants 9.30 a.m a.m. Conference opening Theme: Poland s Investment Potential versus Investment Incentive System a.m a.m. Lecture Infrastructure Investments in Poland Challenge and Necessity. How to Finance Investment Expenditure? Presentation of the Ranking of Polish Infrastructure Investments Dom Forum, Sala Koncertowa The Polish government has ambitious plans of building new roads, power lines and gas pipelines, but some of these undertakings are encountering problems. While transport investments are expected to improve communication, new grids and pipelines should increase domestic energy security. The lecture will address the crucial questions concerning infrastructure investments: What are the most serious problems related to infrastructure building? Do all expenditures have to be covered by the government? What can be the role of private capital or European funds? Special guest: Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Ministry of Economy, Poland Moderator: Agnieszka Lakoma, Journalist, Rzeczpospolita, Poland Agnieszka Stefanska, Rzeczpospolita, Poland Speakers: Jan Chadam, President of the Management Board, The Gas Transmission Operator GAZ SYSTEM S.A., Poland Henryk Majchrzak, President of the Board, PSE Operator S.A., Poland Jaroslaw Myjak, Vice President of the Board, PKO Bank Polski, Poland Andrzej Patalas, President of the Board, Autostrada Wielkopolska S.A., Poland Lech Witecki, General Director, General Directorate for National Roads and Motorways, Poland 5

6 Blok tematyczny: Rozwój współpracy gospodarczej i jej wpływ na pozytywne postrzeganie Polski w świecie Wykład Wartość wizerunku w biznesie i życiu publicznym Dom Forum, Sala Rzeszów Dlaczego w trakcie fuzji z dwóch menedżerów o podobnych kompetencjach i doświadczeniu, wybierany jest ten, o którym rynek mówi, że gwarantuje on wzrost firmy? Dlaczego z dwóch produktów, z dwóch firm, z dwóch krajów, które chcielibyśmy zwiedzić, wybieramy ten o wyższej reputacji? Ile warty jest wizerunek w biznesie i w życiu publicznym? Jak najskuteczniej zwiększać wartość osoby, firmy, produktu, usługi, w świecie, w którym wartość wizerunku przekłada się na zaufanie i decyzje? Prowadzący: Eryk Mistewicz, Konsultant Polityczny, Strategia Plus, Polska Wykładowcy: Roman Durka, Prezes Zarządu, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Polska Adam Łącki, Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów, Polska Jean Paul Oury, Konsultant ds. Komunikacji, Image & Stratégie, Francja Kevin Smith, Dyrektor Zarządzający, AWS Structured Finance Ltd, Wielka Brytania Oleg Szamszur, Ambasador, Członek Rady Dyrektorów, Phoenix Capital, Ukraina Daniel Urena, Dyrektor Generalny, MAS Consulting Group Spain, Hiszpania Komentator: Witalij Bała, Dyrektor, Agencja Modelowania Sytuacji, Ukraina 6

7 Theme: The Development of Economic Cooperation and its Influence on the Positive Perception of Poland in the World a.m a.m. Lecture The Value of Image in Business and Public Life Dom Forum, Sala Rzeszów Why is it that, during mergers, out of two managers of similar qualifications, skills and experience the choice is made in favour of the one about whom the market says that he will ensure the company s prosperity? Why do companies shares go down as their executives, widely present in public life, leave the company? Why is it that out of two products, two firms or two countries worth visiting we choose the one which is more reputed? How much is image worth in business and public life? How to increase the value of a person, company, product, service in a world where the value of image translates into confidence and decisions? Moderator: Eryk Mistewicz, Consultant in Political Communication, Strategia Plus, Poland Speakers: Roman Durka, Chairman of the Board, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Poland Adam Lacki, President of the Management Board, National Debt Register, Poland Jean Paul Oury, Consultant in Communication, Image & Stratégie, France Kevin Smith, Managing Director, AWS Structured Finance Ltd, United Kingdom Oleg Shamshur, Ambassador, Member of the Board of Directors, Phoenix Capital, Ukraine Daniel Urena, General Manager, MAS Consulting Group Spain, Spain Commentator: Vitaliy Bala, Head, Situations Modeling Agency, Ukraine 7

8 Blok tematyczny: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Wykład Młode firmy szansą dla młodych bezrobotnych, czyli jak wybudzić Europę z letargu? Dom Forum, Sala Poznań Tworzenie nowych firm jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Kauffanna, firmy wspierane przez venture capital (średnioi długoterminowy kapitał inwestycyjny) mogą znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego, a także stanowią czynnik atrakcyjności dla młodych talentów i czołowych placówek uniwersyteckich. Jedną z głównych słabości europe jskich w porównaniu z USA jest obniżenie poziomu kultury przedsiębiorczości, systemu niezdolnego do wspierania tworzenia nowych miejsc pracy. Europejski ekosystem innowacji nadal jest zacofany. Prowadzący: Alessandro Aresu, Współzałożyciel i Dyrektor, Lo Spazio della Politica, Włochy Wykładowcy: Katharina Cortolezis Schlager, Deputowana, Parlament, Austria Dieter Dohmen, Dyrektor, Instytut Badawczy ds. Edukacji i Ekonomii Społecznej, Niemcy Mihai Godea, Deputowany, Parlament, Mołdowa George Tsikolia, Wicedyrektor, Krajowa Agencja Inwestycyjna Gruzji, Gruzja Agata Wacławik Wejman, Doradca ds. Polityki, Google, Polska Komentator: Moris Gasparri, Współzałożyciel, Redaktor Naczelny, Lo Spazio della Politica, Włochy 8

9 Theme: Conditions of Conducting Business Activity in Poland a.m a.m. Lecture How to Build a Start Up Europe? Young Enterprises and Young Jobs Dom Forum, Sala Poznań The creation of start ups is a key factor of economic growth. According to the researches conducted by the Kauffann Foun dation, venture capital backed companies contribute signifi cantly to the economy, and represent a factor of attractiveness for young talents and top universities. One of the key European weaknesses in comparison with the US is the reduced amount of a culture of enterpreneurship, able to support the creation of new jobs. The European ecosystem of innovation still appears backward. However, the digital economy is already a relevant factor in the European area Moderator: Alessandro Aresu, Co Founder and General Manager, Lo Spazio della Politica, Italy Speakers: Katharina Cortolezis Schlager, Member, Parliament, Austria Dieter Dohmen, Director, Institute for Education and Socio Economic Research and Consulting, Germany Mihai Godea, Member, Parliament, Republic of Moldova George Tsikolia, Deputy Director, Georgian National Investment Agency, Georgia Agata Waclawik Wejman, Policy Counsel, Google, Poland Commentator: Moris Gasparri, Co Founder, Editor in Chief, Lo Spazio della Politica, Italy 9

10 Blok tematyczny: Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych sektorów polskiej gospodarki za granicą Wykład Inwestycyjny raj? Dlaczego warto lokować kapitał w Polsce Dom Forum, Sala Koncertowa Liderami w Europie pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostają Wielka Brytania i Francja, ale ich udział maleje na rzecz takich państw jak Polska. W ostatnim raporcie Ernst&Young Polska zajęła 3. miejsce w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych w 2010 r. dzięki BIZ oraz 7. pod względem liczby realizowanych nowych projektów inwestycyjnych. Czy będąc liderem regionu można stwierdzić, że Polska jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć na oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów? Czy Polska staje się gospodarczym rajem? Prowadzący: Marta Lefik, Prezes, Fundacja Pangea Polska, Polska Wykładowcy: Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska Jaime Fuster, Partner, Fuster & Partners, Polska Milan Hovorka, Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki, Czechy Yu Yang Ivy, Dyrektor Biura Europa, Shangai World Expo 2010, Chiny Sławomir Majman, Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ S.A.), Polska Jerzy Toczyski, Prezes, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polska Dariusz Żuk, Prezes, Rzecznik Przedsiębiorczości, Polska Przedsiębiorcza, Polska 10

11 Theme: Opportunities for Economic and Commercial Cooperation of the Key Sectors of the Polish Economy abroad p.m p.m. Lecture Investment Paradise. Does it Pay Off to Invest in Poland? Dom Forum, Sala Koncertowa The UK and France remain leaders in Europe in terms of foreign direct investments, but their share is decreasing in favour of the countries such as Poland. According to the recent report by Ernst&Young, Poland took 3rd place in Europe in terms of the number of jobs created in 2010 through foreign direct investment, and 7th in terms of the number of ongoing investment projects. Does leader position in the region enable Poland to respond to the expectations of the most demanding investors? Is Poland already the investment paradise? Moderator: Marta Lefik, President, Fundacja Pangea Polska, Poland Speakers: Rafał Baniak, Undersecretary of State, Ministry of Economy, Poland Jaime Fuster, Partner, Fuster & Partners, Poland Milan Hovorka, Deputy Minister, Ministry of Economy, Czech Republic Yu Yang Ivy, Director of the European Office, Shangai World Expo 2010, China Slawomir Majman, President, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ S.A.), Poland Jerzy Toczyski, President of the Board, The Employers Union of Innovative Pharmaceutical Companies INFARMA, Poland Dariusz Żuk, President, Spokesman of Entrepreneurship, Enterpreneurial Poland, Poland 11

12 Blok tematyczny: Rozwój współpracy gospodarczej i jej wpływ na pozytywne postrzeganie Polski w świecie Wykład Jak budować skuteczne strategie brandingowe dla miast i regionów? Pijalnia Główna, Sala Tadeusz Skuteczne budowanie marki oraz wizerunku miast i regionów jest niezbędne, by rozwijać potencjał i budować przewagę konkurencyjną miast i regionów. Konstruowanie kompleksowych, spójnych i wyrazistych strategii promocyjnych dla państw, regionów, miast jest trudne oraz kosztowne. Jak formułować cele i przeprowadzać kampanie, by osiągnąć zamierzony efekt? Prowadzący: Reiner Kneifel Haverkamp, Szef działu ds. Koordynacji Funduszy UE oraz Polityki Ekonomicznej i Finansowej UE, Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii, Niemcy Wykładowcy: Sven Andersson, Starszy Konsultant, KSML AB, Szwecja Jean Besson, Senator, Przewodniczący, Regionalny Komitet Turystyki Rodan Alpy, Francja Marija Ćatović, Prezydent, Urząd Miasta Kotor, Czarnogóra Damila Beketajewa, Dyrektor ds. Międzynarodowych Projektów, Instytut Porównawczych Badań Społecznych CESSI, Kazachstan Komentator: Walerij Worotin, Pierwszy Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Ukraina 12

13 Theme: Opportunities for Economic and Commercial Cooperation of the Key Sectors of the Polish Economy abroad p.m p.m. Lecture How to Build Successful Branding Strategies for Cities and Regions? Pijalnia Główna, Sala Tadeusz Successful brand and image building is necessary for cities and regions to unlock their potential and achieve competitive advantage. However, creating complex, coherent and expressive marketing strategies for countries, regions and cities is difficult and costly. How to set objectives and lead campaigns in order to reach the desired effect? Moderator: Reiner Kneifel Haverkamp, Head of Unit for EU Funds Coordination and EU Economic and Financial Policies, Brandenburg Ministry of Economic and European Affairs, Germany Speakers: Sven Andersson, Senior Consultant, KSML AB, Sweden Jean Besson, Senator, President, Rhône Alpes Regional Tourism Committee, France Marija Catovic, President, Municipality of Kotor, Montenegro Damila Beketajewa, Director of International Projects, Institute for Comparative Social Research CESSI, Kazakhstan Commentator: Valeriy Vorotin, First Deputy Director, National Institute for Strategic Studies, Ukraine 13

14 Blok tematyczny: Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych sektorów polskiej gospodarki za granicą Wykład Modernizacja rynku budowlanego drogą do dobrobytu i bezpieczeństwa energetycznego w Europie Dom Forum, Sala Koncertowa Według prognoz, Unia Europejska tylko w połowie zrealizuje plan 20% zmniejszenia zużycia energii do 2020 roku. Komisja Europejska przygotowała nowy Plan Efektywności Energetycznej, który przewiduje, że największy potencjał oszczędnościowy kryje w sobie sektor budowlany. Wyłania się rynek dla finansowania ulepszeń kapitałowych dzięki m. in. niższym kosztom energii, jednak seria barier utrudnia inwestorom wejście na niego. Co zrobić, aby uwolnić potencjał moderniza cyjny dojrzałych i rozwijających się rynków? Prowadzący: Andrew Szyman, Szef Działu Zrównoważonego Rozwoju, F&C REIT Asset Management, Wielka Brytania Wykładowcy: Juan Alario, Wicedyrektor, Szef Wydziału Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, Europejski Bank Inwestycyjny, Luksemburg Paul Clements Hunt, Dyrektor, UNEP Finance Initiative, Szwajcaria Peter Olajos, Zastępca Sekretarza Stanu, Ministerstwo Rozwoju Narodowego, Wegry Zbigniew Rynasiewicz, Poseł, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Sejm RP, Polska Márta Szigeti Bonifert, Dyrektor Wykonawczy, Regionalne Centrum ds.ochrony Środowiska w Europie Środkowo Wschodniej, Węgry 14

15 Theme: Opportunities for Economic and Commercial Cooperation of the Key Sectors of the Polish Economy abroad 1.30 p.m p.m. Lecture Prosperity and Energy Security Through the Buildings Retrofit Market in Europe Dom Forum, Sala Koncertowa Estimates suggest that the EU is on course to achieve only half of its 20% energy saving target by To get on track the European Commission has proposed a new Energy Efficiency Plan. In the plan, the EC recognises that the greatest energy savings potential lies in buildings. A market is emerging for financing capital improvements based on reduced energy costs and other drivers of change. Yet a series of barriers prevent investors from tapping into this market. What can be done to unlock the potential for large scale retrofitting in mature and emerging markets of Europe? Moderator: Andrew Szyman, Head of Sustainability, F&C REIT Asset Management, United Kingdom Speakers: Juan Alario, Associate Director, Head of Division of Energy Efficiency and Renewable Energy, European Investment Bank, Luxembourg Paul Clements Hunt, Head, UNEP Finance Initiative, Switzerland Peter Olajos, Deputy State Secretary, Ministry of National Development, Hungary Zbigniew Rynasiewicz, Member, Chairman of the Committee on Infrastructure, Parliament, Poland Marta Szigeti Bonifert, Executive Director, Regional Environmental Center for Central & Eastern Europe(REC), Hungary 15

16 Blok tematyczny: Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych sektorów polskiej gospodarki za granicą Wykład Rywalizacja w biznesie. Rozwój czy destrukcja? Pytanie o rolę regulatora europejskiego Stary Dom Zdrojowy, Sala Restauracyjna Konkurencja rozumiana jako działanie konkretnego przedsiębiorcy lub firmy jest zorientowana na określone cele, wśród których najważniejsze jest zdobycie wyznaczonego miejsca na rynku. W danych ramach prawnych może być ona realizowana na wiele sposobów, nie tylko poprzez udoskonalanie swoich usług i produktów, ale też poprzez działania, często na granicy prawa, mające na celu zdyskredytowanie rywala w opinii jego odbiorców. Jak często przedsiębiorcy widzą na rynku nie przeciwników, ale jedynie rywali i jak walka z nimi przyczynia się do destrukcji rynku zamiast do rozwoju gospodarczego? Jakie szanse w tej walce na rynku europejskim mają firmy z Europy Środkowo Wschodniej? Prowadzący: Józef Oleksy, Profesor, Akademia Finansów w Warszawie, Polska Wykładowcy: Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO, Polska Ricardo Guedes, Członek Zarządu, MEGAJOULE, Portugalia Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice, Polska Richard Thomas, Dyrektor, Locations4business, Wielka Brytania Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura, UNDP, Polska Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu, Work Service S.A., Polska 16

17 Theme: Conditions of Conducting Business Activity in Poland 1.30 pm pm. Lecture Competition in Business. Development or Destruction? What is the Role of the European Regulatory Institutions? Stary Dom Zdrojowy, Sala Restauracyjna Competition understood as an activity of an entrepreneur or a company is focused on precisely defined targets, the most important of which is to occupy a desired place on the market. In a given legal framework, competition can be effective in many ways, not only by improving services and products, but also through actions, often verging on the illegal, aiming to discredit the rival in the eyes of their business partners. How often do entre preneurs see in other market players not antagonists, but only rivals, and how the fight against them leads to the destruction of the market as opposed to the economic development? What chances do the CEE businesses have in this fight? Moderator: Jozef Oleksy, Professor, The Academy of Finance in Warsaw, Poland Speakers: Ryszard Florek, President of the Board, FAKRO, Poland Ricardo Guedes, Executive Board Member, MEGAJOULE, Portugal Krzysztof Pawinski, President of the Management Board, Maspex Wadowice Group, Poland Richard Thomas, Chief Editor, Locations4business, Great Britain Kamil Wyszkowski, Head of Office, UNDP, Poland Tomasz Hanczarek, President of the Board, Work Service S.A., Poland 17

18 Blok tematyczny: Wpływ przygotowań Polski do turnieju Euro 2012 na rozwój polskiej gospodarki Wykład: Kryzys gospodarczy a organizacja wielkich wydarzeń sportowych. Czy to się opłaca? Dom Forum, Sala Poznań Organizacja dużych imprez sportowych oferuje korzyści ekonomiczne. Te bezpośrednie dotyczą kapitału, jak i budowy infrastruktury. Inne, długoterminowe, np. niższe koszty transportu, są efektem ulepszonych dróg i sieci kolejowych oraz wydatków poniesionych przez turystów. Pośrednie korzyści mogą obejmować działania reklamowe, które ukazują miasto-gospodarza lub kraj, jego walory turystyczne, zalety jako potencjalnego miejsca przyszłych inwestycji. Są też minusy istotne w obliczu kryzysu gospodarczego, a wynikające z możliwości przekroczenia kosztów i niepełnego wykorzystania nowej infrastruktury. Dyskusja ma na celu analizę zalet i wad organizacji dużych imprez sportowych. Prowadzący: Kazimierz Barczyk, Przewodniczący, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska Wykładowcy: Francisco Borao, Prezydent, Stowarzyszenie Międzynarodowych Maratonów i Biegów Ulicznych, Hiszpania Rudolf Bugdoł, Wiceprezes ds. Organizacyjno-Finasowych, Polski Związek Piłki Nożnej, Polska Marcin Herra, Prezes Zarządu, PL.2012 Sp. z o.o., Polska Piotr Sokołowski, Dyrektor, Cracovia Maraton, Polska Tomasz Ziółkowski, Dziennikarz, Program 2 TVP, Polska 18

19 Theme: The Influence of Poland s preparations for Euro 2012 on the Development of the Polish Economy 1.30 p.m p.m. Lecture Big Sports Events in the Time of Economic Downturn a Profitable Game? Dom Forum, Sala Poznań Hosting a large sports event offers direct and indirect economic benefits. Direct benefits include capital and infrastructure construction, long-term benefits such as lower transportation costs thanks to an improved road network, and spending by tourists who travel to attend the competitions. Indirect benefits may include advertising effects that showcase the host city or country as a potential tourist destination or business location and an increase in civic pride, local sense of community of the host city or country. The discussion aims at analyzing the pros and cons of organizing the big sports events. Moderator: Kazimierz Barczyk, Chairman, Council of the Malopolska Region, Poland Speaker: Francisco Borao, President, Association of International Marathons and Distance Races, Spain Rudolf Bugdoł, Vice President, Organizational Finasowych, Polish Football Association, Poland Marcin Herra, President of the Board, PL.2012 Sp. z o.o., Poland Piotr Sokołowski, Direktor, Cracovia Maraton, Poland Tomasz Ziółkowski, Journalist, Program 2 Polish Television, Poland 19

20 Blok tematyczny: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Panel dyskusyjny Innowacyjna administracja dla innowacyjnej gospodarki Dom Forum, Sala Koncertowa Podczas dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i biznesu podejmiemy temat roli administracji publicznej w stymulowania innowacyjności w gospodarce. Czy współczesna administracja jest przygotowana do stawienia czoła nowym wyzwaniom zmieniającego się świata? Jak nowoczesna administracja może pomóc gospodarkom? Co należy zrobić, by uczynić Europę bardziej innowacyjną i konkurencyjną? Moderator: Andrzej Jacaszek, Dyrektor Zarządzający, ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Wydawca Harvard Business Review, Polska Paneliści: Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Polska Zoltán Cséfalvay, Minister Stanu, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgry Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Günter Verheugen, Profesor Honorowy, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy Martin Kocurek, Minister, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy 20

21 Theme: Conditions of Conducting Business Activity in Poland 2.55 p.m p.m. Panel discussion Innovative Administration for Innovative Economy Dom Forum, Sala Koncertowa The discussion shall refer to the role of public administration in the process of stimulating the innovation approach among societies and entrepreneurs. Does the contemporary public administration shows its readiness to face challenges of the changing world? How modern administration could help economies? What should be done and what can we do together to make Europe more innovative? Moderator: Andrzej Jacaszek, Managing Director, ICAN Limited Liability Company Sp. k., Publisher of Harvard Business Review, Poland Speakers: Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Ministry of Economy, Poland Zoltán Cséfalvay, Minister of State, Ministry for National Economy, Hungary Bożena Lublińska-Kasprzak, President, Polish Agency for Enterprise Development, Poland Günter Verheugen, Honorary Profesor, European University Viadrina, Germany Martin Kocurek, Minister, Ministry Industry and Trade, Czech Republic 21

22 Blok tematyczny: Potencjał inwestycyjny Polski a system zachęt inwestycyjnych Wykład Inwestycje w Ochronie Zdrowia Nowy Dom Zdrojowy, Sala Marmurowa Dyskusja na temat inwestowania w ochronie zdrowia jest opłacalna. Pozwala na uświadomienie korzyści jakie inwestycje w tym sektorze przynoszą społeczeństwu i państwu. Pokazuje obszary, które wymagają wsparcia i ich rodzaju. Wskazuje także rolę samorządów i lokalnych społeczności na rzecz inwestowania w obszar zdrowia na danym terenie. Moderator: Mariusz Gujski, Zastępca Redaktora Naczelnego, Czasopismo Służba Zdrowia, Polska Paneliści: Steven Adler, Expert do Spraw DataGovernmance, IBM Polska, Polska Gary Barnes, Wiceprezydent, Europa, Bliski Wschód i Afryka Departament Edukacji i Służby Zdrowia, Wielka Brytania Ryszard Lubliński, Dyrektor ds. Rynku, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Polska Edward Schmidt, Prezes Zarządu, Miedziowe Centrum Zdrowia SA, Polska Janusz Ślusarczyk, Kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego WUM, Polska 22

23 Theme: Poland s Investment Potential versus Investment Incentive System 2.55 p.m p.m. Lecture Investments in the Healthcare Sektor Nowy Dom Zdrojowy, Sala Marmurowa Discussion about investing in health care is cost effective. Allow to realize benefits that investments in this sector brings profits to society and the state. Shows the areas that need support. It also indicates the role of local governments and local communities to invest in the area of health in the area. Moderator: Mariusz Gujski, Deputy Editor in Chief, Health Care, Poland Speakers: Steven Adler, Expert in Data Security and Protection, IBM Poland, Poland Gary Barnes, Vice President, Europe Middle East & Africa, Government Education and Healthcare IBU, United Kingdom Ryszard Lublinski, Market Access Director, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Poland Edward Schmidt, President of the Board, Miedziowe Centrum Zdrowia SA, Poland Janusz Slusarczyk, Institute of Public Health, Warsaw Medical University, Poland 23

24 Blok tematyczny: Dotychczasowe doświadczenia zagranicznych firm działających w Polsce Wykład Inwestycje polskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i inwestycje krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Polsce czynniki sukcesu Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka Firmy z Europy Środkowo Wschodniej coraz częściej dokonują inwestycji zagranicznych na pozostałych rynkach regionu. Na podstawie własnych doświadczeń paneliści omówią czynniki sukcesu, szanse i ryzyka związane z inwestowaniem na rynkach Europy Środkowo Wschodniej, a także możliwości, jakie dla rozwoju regionu przynoszą wzajemne inwestycje. Prowadzący: Wojciech Szeląg, Dziennikarz, Telewizja Polsat Sp. z o. o., Polska Wykładowcy: Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO, Polska Sławomir Majman, Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ S.A.), Polska Władimir Mikojan, Przedstawiciel na Europę Wschodnią, Izba Przemysłowo Handlowa Federacji Rosyjskiej, Rosja Artur Osuchowski, Członek Zarządu, CIECH SA, Polska Adam Pawłowicz, Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A., Polska 24

25 Theme: Experience to Date of Foreign Companies Operating in Poland 2.55 p.m p.m. Lecture Polish Investments in the CEE Countries and CEE Countries Investments in Poland Success Factors Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka Companies from Central and Eastern Europe increasingly make foreign investments on other markets of the region. Drawing from their own experience, panelists will discuss key success factors, benefits and risks connected with investing in Central and Eastern Europe, as well as development opportunities created for the region by way of mutual investments. Moderator: Wojciech Szeląg, Journalist, Telewizja Polsat Sp. z o. o., Poland Speakers: Ryszard Florek, President of the Board, FAKRO, Poland Slawomir Majman, President, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ S.A.), Poland Vladimir Mikoyan, Regional Representative in Eastern Europe, Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Russia Artur Osuchowski, Member of the Management Board, CIECH SA, Poland Adam Pawlowicz, President of the Board, Konsalnet Holding S.A., Poland 25

26 26 NOTATKI / NOTES

27 Wydawca / Publisher: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec Warszawa Skład i druk / Print: Drukarnia GOLDRUK ul. Kościuszki Nowy Sącz tel/fax Warszawa 2011

28 Projekt Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Project Promotion of the Polish economy on international markets, co-financed by European Regional Development Fund Subaction Innovative Economy -National Cohesion Strategy

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years

Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years VII Polish Outsourcing Forum Shared Services and Outsourcing Unlocking the Next 5 Years September 20th 2012, Hyatt Hotel, Warsaw Organizer: Main Partners: www.roadshowpolska.pl Powitanie / Welcome It is

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22

Foreword. Contents. Spis treści. Edytorial 03_04 07_08 09_10 11_12 13_14 17_18 19_22 Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza Polish-Swiss Chamber of Commerce Al. Niepodległości 69 / 02-626 Warszawa tel. +48 22 322 76 25 / fax +48 22 322 76 26 / swisschamber@swisschamber.pl Redakcja / Editors:

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

raport roczny annual report

raport roczny annual report raport roczny 2013 annual report Zdjęcie na okładce: Nowa siedziba Banku BPH w Gdańsku przy ul. płk. Jana Pałubickiego Cover photo: The new headquarters of Bank BPH in Gdansk at płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT www.lotnisko-chopina.pl Lotnisko Chopina w Warszawie / Warsaw Chopin Airport 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT 2011 RAPORT Odpowiedzialny biznes / Responsible business REPORT

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy

Hear from. Attend Coaltrans Poland to: good opportunity to meet and develop relationships. Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Hear from Tomasz Tomczykiewicz Secretary of State Ministry of Economy Jarosław Zagórowski Chairman of the Board, Jastrzębska Spółka Węglowa SA Attend Coaltrans Poland to: Joanna Strzelec Łobodzińska Polish-English-Russian

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES RAPORT ROCZNY 2014 ANNUAL REPORT STABILNY ROZWÓJ NOWE MOŻLIWOŚCI STABLE GROWTH NEW OPPORTUNITIES SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ LETTER OF THE CHAIRMAN OF THE SUPERVISORY

Bardziej szczegółowo