Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych"

Transkrypt

1 Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwosciach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and buisness-friendly country with a huge investment potential

2 2012 wszyscy jesteśmy gospodarzami Projekt Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata let s be the host The project Promotion of the Polish economy on international markets co-financed by European Regional Development Fund Subaction Innovative Economy National Cohesion Strategy

3 Promocja Polski jako kraju atrakcyjnego i przyjaznego dla nawiązywania kontaktów gospodarczych i handlowych oraz o dużych możliwościach inwestycyjnych Promotion of Poland as an atractive and business-friendly country with a huge investment potential 9 SEPTEMBER 2011 KRYNICA-ZDRÓJ

4 Rejestracja uczestników Otwarcie konferencji Blok tematyczny: Potencjał inwestycyjny Polski a system zachęt inwestycyjnych Wykład Inwestycje infrastrukturalne w Polsce wyzwanie i konieczność. Jak sfinansować te wydatki? Prezentacja rankingu polskich inwestycji infrastrukturalnych Dom Forum, Sala Koncertowa Polskie państwo i firmy mają ambitne plany budowy dróg, linii energetycznych, gazociągów, ale realizacja części projektów napotyka na wiele problemów. O ile inwestycje transportowe mają przede wszystkim usprawnić komunikację, o tyle nowe sieci i gazociągi służą poprawie bezpieczeństwa energetyc znego kraju. Podczas wykładu spróbujemy odpowiedzieć na najważniejsze i najtrudniejsze pytania dotyczące inwestycji infrastrukturalnych: jakie są największe problemy związane z budową infrastruktury? Czy wszystkie wydatki muszą być finansowane przez państwo? Jaką rolę może odrywać prywatny kapitał albo fundusze unijne? Gość specjalny: Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Polska Prowadzący: Agnieszka Łakoma, Dziennikarz, Rzeczpospolita, Polska Agnieszka Stefańska, Reporter, Rzeczpospolita, Polska Wykładowcy: Jan Chadam, Prezes Zarządu, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ SYSTEM S.A., Polska Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, PSE Operator S.A., Polska Jarosław Myjak, Wiceprezes Zarządu, PKO Bank Polski, Polska Andrzej Patalas, Prezes Zarządu, Autostrada Wielkopolska S.A., Polska Lech Witecki, Dyrektor Generalny, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Polska 4

5 9.00 a.m a.m. Registration of participants 9.30 a.m a.m. Conference opening Theme: Poland s Investment Potential versus Investment Incentive System a.m a.m. Lecture Infrastructure Investments in Poland Challenge and Necessity. How to Finance Investment Expenditure? Presentation of the Ranking of Polish Infrastructure Investments Dom Forum, Sala Koncertowa The Polish government has ambitious plans of building new roads, power lines and gas pipelines, but some of these undertakings are encountering problems. While transport investments are expected to improve communication, new grids and pipelines should increase domestic energy security. The lecture will address the crucial questions concerning infrastructure investments: What are the most serious problems related to infrastructure building? Do all expenditures have to be covered by the government? What can be the role of private capital or European funds? Special guest: Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Ministry of Economy, Poland Moderator: Agnieszka Lakoma, Journalist, Rzeczpospolita, Poland Agnieszka Stefanska, Rzeczpospolita, Poland Speakers: Jan Chadam, President of the Management Board, The Gas Transmission Operator GAZ SYSTEM S.A., Poland Henryk Majchrzak, President of the Board, PSE Operator S.A., Poland Jaroslaw Myjak, Vice President of the Board, PKO Bank Polski, Poland Andrzej Patalas, President of the Board, Autostrada Wielkopolska S.A., Poland Lech Witecki, General Director, General Directorate for National Roads and Motorways, Poland 5

6 Blok tematyczny: Rozwój współpracy gospodarczej i jej wpływ na pozytywne postrzeganie Polski w świecie Wykład Wartość wizerunku w biznesie i życiu publicznym Dom Forum, Sala Rzeszów Dlaczego w trakcie fuzji z dwóch menedżerów o podobnych kompetencjach i doświadczeniu, wybierany jest ten, o którym rynek mówi, że gwarantuje on wzrost firmy? Dlaczego z dwóch produktów, z dwóch firm, z dwóch krajów, które chcielibyśmy zwiedzić, wybieramy ten o wyższej reputacji? Ile warty jest wizerunek w biznesie i w życiu publicznym? Jak najskuteczniej zwiększać wartość osoby, firmy, produktu, usługi, w świecie, w którym wartość wizerunku przekłada się na zaufanie i decyzje? Prowadzący: Eryk Mistewicz, Konsultant Polityczny, Strategia Plus, Polska Wykładowcy: Roman Durka, Prezes Zarządu, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Polska Adam Łącki, Prezes Zarządu, Krajowy Rejestr Długów, Polska Jean Paul Oury, Konsultant ds. Komunikacji, Image & Stratégie, Francja Kevin Smith, Dyrektor Zarządzający, AWS Structured Finance Ltd, Wielka Brytania Oleg Szamszur, Ambasador, Członek Rady Dyrektorów, Phoenix Capital, Ukraina Daniel Urena, Dyrektor Generalny, MAS Consulting Group Spain, Hiszpania Komentator: Witalij Bała, Dyrektor, Agencja Modelowania Sytuacji, Ukraina 6

7 Theme: The Development of Economic Cooperation and its Influence on the Positive Perception of Poland in the World a.m a.m. Lecture The Value of Image in Business and Public Life Dom Forum, Sala Rzeszów Why is it that, during mergers, out of two managers of similar qualifications, skills and experience the choice is made in favour of the one about whom the market says that he will ensure the company s prosperity? Why do companies shares go down as their executives, widely present in public life, leave the company? Why is it that out of two products, two firms or two countries worth visiting we choose the one which is more reputed? How much is image worth in business and public life? How to increase the value of a person, company, product, service in a world where the value of image translates into confidence and decisions? Moderator: Eryk Mistewicz, Consultant in Political Communication, Strategia Plus, Poland Speakers: Roman Durka, Chairman of the Board, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o., Poland Adam Lacki, President of the Management Board, National Debt Register, Poland Jean Paul Oury, Consultant in Communication, Image & Stratégie, France Kevin Smith, Managing Director, AWS Structured Finance Ltd, United Kingdom Oleg Shamshur, Ambassador, Member of the Board of Directors, Phoenix Capital, Ukraine Daniel Urena, General Manager, MAS Consulting Group Spain, Spain Commentator: Vitaliy Bala, Head, Situations Modeling Agency, Ukraine 7

8 Blok tematyczny: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Wykład Młode firmy szansą dla młodych bezrobotnych, czyli jak wybudzić Europę z letargu? Dom Forum, Sala Poznań Tworzenie nowych firm jest kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Według badań przeprowadzonych przez Fundację Kauffanna, firmy wspierane przez venture capital (średnioi długoterminowy kapitał inwestycyjny) mogą znacząco przyczynić się do wzrostu gospodarczego, a także stanowią czynnik atrakcyjności dla młodych talentów i czołowych placówek uniwersyteckich. Jedną z głównych słabości europe jskich w porównaniu z USA jest obniżenie poziomu kultury przedsiębiorczości, systemu niezdolnego do wspierania tworzenia nowych miejsc pracy. Europejski ekosystem innowacji nadal jest zacofany. Prowadzący: Alessandro Aresu, Współzałożyciel i Dyrektor, Lo Spazio della Politica, Włochy Wykładowcy: Katharina Cortolezis Schlager, Deputowana, Parlament, Austria Dieter Dohmen, Dyrektor, Instytut Badawczy ds. Edukacji i Ekonomii Społecznej, Niemcy Mihai Godea, Deputowany, Parlament, Mołdowa George Tsikolia, Wicedyrektor, Krajowa Agencja Inwestycyjna Gruzji, Gruzja Agata Wacławik Wejman, Doradca ds. Polityki, Google, Polska Komentator: Moris Gasparri, Współzałożyciel, Redaktor Naczelny, Lo Spazio della Politica, Włochy 8

9 Theme: Conditions of Conducting Business Activity in Poland a.m a.m. Lecture How to Build a Start Up Europe? Young Enterprises and Young Jobs Dom Forum, Sala Poznań The creation of start ups is a key factor of economic growth. According to the researches conducted by the Kauffann Foun dation, venture capital backed companies contribute signifi cantly to the economy, and represent a factor of attractiveness for young talents and top universities. One of the key European weaknesses in comparison with the US is the reduced amount of a culture of enterpreneurship, able to support the creation of new jobs. The European ecosystem of innovation still appears backward. However, the digital economy is already a relevant factor in the European area Moderator: Alessandro Aresu, Co Founder and General Manager, Lo Spazio della Politica, Italy Speakers: Katharina Cortolezis Schlager, Member, Parliament, Austria Dieter Dohmen, Director, Institute for Education and Socio Economic Research and Consulting, Germany Mihai Godea, Member, Parliament, Republic of Moldova George Tsikolia, Deputy Director, Georgian National Investment Agency, Georgia Agata Waclawik Wejman, Policy Counsel, Google, Poland Commentator: Moris Gasparri, Co Founder, Editor in Chief, Lo Spazio della Politica, Italy 9

10 Blok tematyczny: Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych sektorów polskiej gospodarki za granicą Wykład Inwestycyjny raj? Dlaczego warto lokować kapitał w Polsce Dom Forum, Sala Koncertowa Liderami w Europie pod względem napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych pozostają Wielka Brytania i Francja, ale ich udział maleje na rzecz takich państw jak Polska. W ostatnim raporcie Ernst&Young Polska zajęła 3. miejsce w Europie pod względem liczby miejsc pracy stworzonych w 2010 r. dzięki BIZ oraz 7. pod względem liczby realizowanych nowych projektów inwestycyjnych. Czy będąc liderem regionu można stwierdzić, że Polska jest w stanie dzisiaj odpowiedzieć na oczekiwania najbardziej wymagających inwestorów? Czy Polska staje się gospodarczym rajem? Prowadzący: Marta Lefik, Prezes, Fundacja Pangea Polska, Polska Wykładowcy: Rafał Baniak, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki, Polska Jaime Fuster, Partner, Fuster & Partners, Polska Milan Hovorka, Wiceminister, Ministerstwo Gospodarki, Czechy Yu Yang Ivy, Dyrektor Biura Europa, Shangai World Expo 2010, Chiny Sławomir Majman, Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ S.A.), Polska Jerzy Toczyski, Prezes, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, Polska Dariusz Żuk, Prezes, Rzecznik Przedsiębiorczości, Polska Przedsiębiorcza, Polska 10

11 Theme: Opportunities for Economic and Commercial Cooperation of the Key Sectors of the Polish Economy abroad p.m p.m. Lecture Investment Paradise. Does it Pay Off to Invest in Poland? Dom Forum, Sala Koncertowa The UK and France remain leaders in Europe in terms of foreign direct investments, but their share is decreasing in favour of the countries such as Poland. According to the recent report by Ernst&Young, Poland took 3rd place in Europe in terms of the number of jobs created in 2010 through foreign direct investment, and 7th in terms of the number of ongoing investment projects. Does leader position in the region enable Poland to respond to the expectations of the most demanding investors? Is Poland already the investment paradise? Moderator: Marta Lefik, President, Fundacja Pangea Polska, Poland Speakers: Rafał Baniak, Undersecretary of State, Ministry of Economy, Poland Jaime Fuster, Partner, Fuster & Partners, Poland Milan Hovorka, Deputy Minister, Ministry of Economy, Czech Republic Yu Yang Ivy, Director of the European Office, Shangai World Expo 2010, China Slawomir Majman, President, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ S.A.), Poland Jerzy Toczyski, President of the Board, The Employers Union of Innovative Pharmaceutical Companies INFARMA, Poland Dariusz Żuk, President, Spokesman of Entrepreneurship, Enterpreneurial Poland, Poland 11

12 Blok tematyczny: Rozwój współpracy gospodarczej i jej wpływ na pozytywne postrzeganie Polski w świecie Wykład Jak budować skuteczne strategie brandingowe dla miast i regionów? Pijalnia Główna, Sala Tadeusz Skuteczne budowanie marki oraz wizerunku miast i regionów jest niezbędne, by rozwijać potencjał i budować przewagę konkurencyjną miast i regionów. Konstruowanie kompleksowych, spójnych i wyrazistych strategii promocyjnych dla państw, regionów, miast jest trudne oraz kosztowne. Jak formułować cele i przeprowadzać kampanie, by osiągnąć zamierzony efekt? Prowadzący: Reiner Kneifel Haverkamp, Szef działu ds. Koordynacji Funduszy UE oraz Polityki Ekonomicznej i Finansowej UE, Ministerstwo Gospodarki i Spraw Europejskich Brandenburgii, Niemcy Wykładowcy: Sven Andersson, Starszy Konsultant, KSML AB, Szwecja Jean Besson, Senator, Przewodniczący, Regionalny Komitet Turystyki Rodan Alpy, Francja Marija Ćatović, Prezydent, Urząd Miasta Kotor, Czarnogóra Damila Beketajewa, Dyrektor ds. Międzynarodowych Projektów, Instytut Porównawczych Badań Społecznych CESSI, Kazachstan Komentator: Walerij Worotin, Pierwszy Zastępca Dyrektora, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych, Ukraina 12

13 Theme: Opportunities for Economic and Commercial Cooperation of the Key Sectors of the Polish Economy abroad p.m p.m. Lecture How to Build Successful Branding Strategies for Cities and Regions? Pijalnia Główna, Sala Tadeusz Successful brand and image building is necessary for cities and regions to unlock their potential and achieve competitive advantage. However, creating complex, coherent and expressive marketing strategies for countries, regions and cities is difficult and costly. How to set objectives and lead campaigns in order to reach the desired effect? Moderator: Reiner Kneifel Haverkamp, Head of Unit for EU Funds Coordination and EU Economic and Financial Policies, Brandenburg Ministry of Economic and European Affairs, Germany Speakers: Sven Andersson, Senior Consultant, KSML AB, Sweden Jean Besson, Senator, President, Rhône Alpes Regional Tourism Committee, France Marija Catovic, President, Municipality of Kotor, Montenegro Damila Beketajewa, Director of International Projects, Institute for Comparative Social Research CESSI, Kazakhstan Commentator: Valeriy Vorotin, First Deputy Director, National Institute for Strategic Studies, Ukraine 13

14 Blok tematyczny: Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych sektorów polskiej gospodarki za granicą Wykład Modernizacja rynku budowlanego drogą do dobrobytu i bezpieczeństwa energetycznego w Europie Dom Forum, Sala Koncertowa Według prognoz, Unia Europejska tylko w połowie zrealizuje plan 20% zmniejszenia zużycia energii do 2020 roku. Komisja Europejska przygotowała nowy Plan Efektywności Energetycznej, który przewiduje, że największy potencjał oszczędnościowy kryje w sobie sektor budowlany. Wyłania się rynek dla finansowania ulepszeń kapitałowych dzięki m. in. niższym kosztom energii, jednak seria barier utrudnia inwestorom wejście na niego. Co zrobić, aby uwolnić potencjał moderniza cyjny dojrzałych i rozwijających się rynków? Prowadzący: Andrew Szyman, Szef Działu Zrównoważonego Rozwoju, F&C REIT Asset Management, Wielka Brytania Wykładowcy: Juan Alario, Wicedyrektor, Szef Wydziału Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, Europejski Bank Inwestycyjny, Luksemburg Paul Clements Hunt, Dyrektor, UNEP Finance Initiative, Szwajcaria Peter Olajos, Zastępca Sekretarza Stanu, Ministerstwo Rozwoju Narodowego, Wegry Zbigniew Rynasiewicz, Poseł, Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Sejm RP, Polska Márta Szigeti Bonifert, Dyrektor Wykonawczy, Regionalne Centrum ds.ochrony Środowiska w Europie Środkowo Wschodniej, Węgry 14

15 Theme: Opportunities for Economic and Commercial Cooperation of the Key Sectors of the Polish Economy abroad 1.30 p.m p.m. Lecture Prosperity and Energy Security Through the Buildings Retrofit Market in Europe Dom Forum, Sala Koncertowa Estimates suggest that the EU is on course to achieve only half of its 20% energy saving target by To get on track the European Commission has proposed a new Energy Efficiency Plan. In the plan, the EC recognises that the greatest energy savings potential lies in buildings. A market is emerging for financing capital improvements based on reduced energy costs and other drivers of change. Yet a series of barriers prevent investors from tapping into this market. What can be done to unlock the potential for large scale retrofitting in mature and emerging markets of Europe? Moderator: Andrew Szyman, Head of Sustainability, F&C REIT Asset Management, United Kingdom Speakers: Juan Alario, Associate Director, Head of Division of Energy Efficiency and Renewable Energy, European Investment Bank, Luxembourg Paul Clements Hunt, Head, UNEP Finance Initiative, Switzerland Peter Olajos, Deputy State Secretary, Ministry of National Development, Hungary Zbigniew Rynasiewicz, Member, Chairman of the Committee on Infrastructure, Parliament, Poland Marta Szigeti Bonifert, Executive Director, Regional Environmental Center for Central & Eastern Europe(REC), Hungary 15

16 Blok tematyczny: Możliwości współpracy gospodarczej i handlowej kluczowych sektorów polskiej gospodarki za granicą Wykład Rywalizacja w biznesie. Rozwój czy destrukcja? Pytanie o rolę regulatora europejskiego Stary Dom Zdrojowy, Sala Restauracyjna Konkurencja rozumiana jako działanie konkretnego przedsiębiorcy lub firmy jest zorientowana na określone cele, wśród których najważniejsze jest zdobycie wyznaczonego miejsca na rynku. W danych ramach prawnych może być ona realizowana na wiele sposobów, nie tylko poprzez udoskonalanie swoich usług i produktów, ale też poprzez działania, często na granicy prawa, mające na celu zdyskredytowanie rywala w opinii jego odbiorców. Jak często przedsiębiorcy widzą na rynku nie przeciwników, ale jedynie rywali i jak walka z nimi przyczynia się do destrukcji rynku zamiast do rozwoju gospodarczego? Jakie szanse w tej walce na rynku europejskim mają firmy z Europy Środkowo Wschodniej? Prowadzący: Józef Oleksy, Profesor, Akademia Finansów w Warszawie, Polska Wykładowcy: Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO, Polska Ricardo Guedes, Członek Zarządu, MEGAJOULE, Portugalia Krzysztof Pawiński, Prezes Zarządu, Grupa Maspex Wadowice, Polska Richard Thomas, Dyrektor, Locations4business, Wielka Brytania Kamil Wyszkowski, Dyrektor Biura, UNDP, Polska Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu, Work Service S.A., Polska 16

17 Theme: Conditions of Conducting Business Activity in Poland 1.30 pm pm. Lecture Competition in Business. Development or Destruction? What is the Role of the European Regulatory Institutions? Stary Dom Zdrojowy, Sala Restauracyjna Competition understood as an activity of an entrepreneur or a company is focused on precisely defined targets, the most important of which is to occupy a desired place on the market. In a given legal framework, competition can be effective in many ways, not only by improving services and products, but also through actions, often verging on the illegal, aiming to discredit the rival in the eyes of their business partners. How often do entre preneurs see in other market players not antagonists, but only rivals, and how the fight against them leads to the destruction of the market as opposed to the economic development? What chances do the CEE businesses have in this fight? Moderator: Jozef Oleksy, Professor, The Academy of Finance in Warsaw, Poland Speakers: Ryszard Florek, President of the Board, FAKRO, Poland Ricardo Guedes, Executive Board Member, MEGAJOULE, Portugal Krzysztof Pawinski, President of the Management Board, Maspex Wadowice Group, Poland Richard Thomas, Chief Editor, Locations4business, Great Britain Kamil Wyszkowski, Head of Office, UNDP, Poland Tomasz Hanczarek, President of the Board, Work Service S.A., Poland 17

18 Blok tematyczny: Wpływ przygotowań Polski do turnieju Euro 2012 na rozwój polskiej gospodarki Wykład: Kryzys gospodarczy a organizacja wielkich wydarzeń sportowych. Czy to się opłaca? Dom Forum, Sala Poznań Organizacja dużych imprez sportowych oferuje korzyści ekonomiczne. Te bezpośrednie dotyczą kapitału, jak i budowy infrastruktury. Inne, długoterminowe, np. niższe koszty transportu, są efektem ulepszonych dróg i sieci kolejowych oraz wydatków poniesionych przez turystów. Pośrednie korzyści mogą obejmować działania reklamowe, które ukazują miasto-gospodarza lub kraj, jego walory turystyczne, zalety jako potencjalnego miejsca przyszłych inwestycji. Są też minusy istotne w obliczu kryzysu gospodarczego, a wynikające z możliwości przekroczenia kosztów i niepełnego wykorzystania nowej infrastruktury. Dyskusja ma na celu analizę zalet i wad organizacji dużych imprez sportowych. Prowadzący: Kazimierz Barczyk, Przewodniczący, Sejmik Województwa Małopolskiego, Polska Wykładowcy: Francisco Borao, Prezydent, Stowarzyszenie Międzynarodowych Maratonów i Biegów Ulicznych, Hiszpania Rudolf Bugdoł, Wiceprezes ds. Organizacyjno-Finasowych, Polski Związek Piłki Nożnej, Polska Marcin Herra, Prezes Zarządu, PL.2012 Sp. z o.o., Polska Piotr Sokołowski, Dyrektor, Cracovia Maraton, Polska Tomasz Ziółkowski, Dziennikarz, Program 2 TVP, Polska 18

19 Theme: The Influence of Poland s preparations for Euro 2012 on the Development of the Polish Economy 1.30 p.m p.m. Lecture Big Sports Events in the Time of Economic Downturn a Profitable Game? Dom Forum, Sala Poznań Hosting a large sports event offers direct and indirect economic benefits. Direct benefits include capital and infrastructure construction, long-term benefits such as lower transportation costs thanks to an improved road network, and spending by tourists who travel to attend the competitions. Indirect benefits may include advertising effects that showcase the host city or country as a potential tourist destination or business location and an increase in civic pride, local sense of community of the host city or country. The discussion aims at analyzing the pros and cons of organizing the big sports events. Moderator: Kazimierz Barczyk, Chairman, Council of the Malopolska Region, Poland Speaker: Francisco Borao, President, Association of International Marathons and Distance Races, Spain Rudolf Bugdoł, Vice President, Organizational Finasowych, Polish Football Association, Poland Marcin Herra, President of the Board, PL.2012 Sp. z o.o., Poland Piotr Sokołowski, Direktor, Cracovia Maraton, Poland Tomasz Ziółkowski, Journalist, Program 2 Polish Television, Poland 19

20 Blok tematyczny: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Panel dyskusyjny Innowacyjna administracja dla innowacyjnej gospodarki Dom Forum, Sala Koncertowa Podczas dyskusji panelowej z udziałem przedstawicieli administracji publicznej i biznesu podejmiemy temat roli administracji publicznej w stymulowania innowacyjności w gospodarce. Czy współczesna administracja jest przygotowana do stawienia czoła nowym wyzwaniom zmieniającego się świata? Jak nowoczesna administracja może pomóc gospodarkom? Co należy zrobić, by uczynić Europę bardziej innowacyjną i konkurencyjną? Moderator: Andrzej Jacaszek, Dyrektor Zarządzający, ICAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., Wydawca Harvard Business Review, Polska Paneliści: Waldemar Pawlak, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Polska Zoltán Cséfalvay, Minister Stanu, Ministerstwo Gospodarki Narodowej, Węgry Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Günter Verheugen, Profesor Honorowy, Europejski Uniwersytet Viadrina, Niemcy Martin Kocurek, Minister, Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Czechy 20

21 Theme: Conditions of Conducting Business Activity in Poland 2.55 p.m p.m. Panel discussion Innovative Administration for Innovative Economy Dom Forum, Sala Koncertowa The discussion shall refer to the role of public administration in the process of stimulating the innovation approach among societies and entrepreneurs. Does the contemporary public administration shows its readiness to face challenges of the changing world? How modern administration could help economies? What should be done and what can we do together to make Europe more innovative? Moderator: Andrzej Jacaszek, Managing Director, ICAN Limited Liability Company Sp. k., Publisher of Harvard Business Review, Poland Speakers: Waldemar Pawlak, Deputy Prime Minister, Minister of Economy, Ministry of Economy, Poland Zoltán Cséfalvay, Minister of State, Ministry for National Economy, Hungary Bożena Lublińska-Kasprzak, President, Polish Agency for Enterprise Development, Poland Günter Verheugen, Honorary Profesor, European University Viadrina, Germany Martin Kocurek, Minister, Ministry Industry and Trade, Czech Republic 21

22 Blok tematyczny: Potencjał inwestycyjny Polski a system zachęt inwestycyjnych Wykład Inwestycje w Ochronie Zdrowia Nowy Dom Zdrojowy, Sala Marmurowa Dyskusja na temat inwestowania w ochronie zdrowia jest opłacalna. Pozwala na uświadomienie korzyści jakie inwestycje w tym sektorze przynoszą społeczeństwu i państwu. Pokazuje obszary, które wymagają wsparcia i ich rodzaju. Wskazuje także rolę samorządów i lokalnych społeczności na rzecz inwestowania w obszar zdrowia na danym terenie. Moderator: Mariusz Gujski, Zastępca Redaktora Naczelnego, Czasopismo Służba Zdrowia, Polska Paneliści: Steven Adler, Expert do Spraw DataGovernmance, IBM Polska, Polska Gary Barnes, Wiceprezydent, Europa, Bliski Wschód i Afryka Departament Edukacji i Służby Zdrowia, Wielka Brytania Ryszard Lubliński, Dyrektor ds. Rynku, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Polska Edward Schmidt, Prezes Zarządu, Miedziowe Centrum Zdrowia SA, Polska Janusz Ślusarczyk, Kierownik, Zakład Zdrowia Publicznego WUM, Polska 22

23 Theme: Poland s Investment Potential versus Investment Incentive System 2.55 p.m p.m. Lecture Investments in the Healthcare Sektor Nowy Dom Zdrojowy, Sala Marmurowa Discussion about investing in health care is cost effective. Allow to realize benefits that investments in this sector brings profits to society and the state. Shows the areas that need support. It also indicates the role of local governments and local communities to invest in the area of health in the area. Moderator: Mariusz Gujski, Deputy Editor in Chief, Health Care, Poland Speakers: Steven Adler, Expert in Data Security and Protection, IBM Poland, Poland Gary Barnes, Vice President, Europe Middle East & Africa, Government Education and Healthcare IBU, United Kingdom Ryszard Lublinski, Market Access Director, Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., Poland Edward Schmidt, President of the Board, Miedziowe Centrum Zdrowia SA, Poland Janusz Slusarczyk, Institute of Public Health, Warsaw Medical University, Poland 23

24 Blok tematyczny: Dotychczasowe doświadczenia zagranicznych firm działających w Polsce Wykład Inwestycje polskie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i inwestycje krajów Europy Środkowo- Wschodniej w Polsce czynniki sukcesu Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka Firmy z Europy Środkowo Wschodniej coraz częściej dokonują inwestycji zagranicznych na pozostałych rynkach regionu. Na podstawie własnych doświadczeń paneliści omówią czynniki sukcesu, szanse i ryzyka związane z inwestowaniem na rynkach Europy Środkowo Wschodniej, a także możliwości, jakie dla rozwoju regionu przynoszą wzajemne inwestycje. Prowadzący: Wojciech Szeląg, Dziennikarz, Telewizja Polsat Sp. z o. o., Polska Wykładowcy: Ryszard Florek, Prezes Zarządu, FAKRO, Polska Sławomir Majman, Prezes Zarządu, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (PAIiIZ S.A.), Polska Władimir Mikojan, Przedstawiciel na Europę Wschodnią, Izba Przemysłowo Handlowa Federacji Rosyjskiej, Rosja Artur Osuchowski, Członek Zarządu, CIECH SA, Polska Adam Pawłowicz, Prezes Zarządu, Konsalnet Holding S.A., Polska 24

25 Theme: Experience to Date of Foreign Companies Operating in Poland 2.55 p.m p.m. Lecture Polish Investments in the CEE Countries and CEE Countries Investments in Poland Success Factors Stary Dom Zdrojowy, Sala Prezydencka Companies from Central and Eastern Europe increasingly make foreign investments on other markets of the region. Drawing from their own experience, panelists will discuss key success factors, benefits and risks connected with investing in Central and Eastern Europe, as well as development opportunities created for the region by way of mutual investments. Moderator: Wojciech Szeląg, Journalist, Telewizja Polsat Sp. z o. o., Poland Speakers: Ryszard Florek, President of the Board, FAKRO, Poland Slawomir Majman, President, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ S.A.), Poland Vladimir Mikoyan, Regional Representative in Eastern Europe, Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation, Russia Artur Osuchowski, Member of the Management Board, CIECH SA, Poland Adam Pawlowicz, President of the Board, Konsalnet Holding S.A., Poland 25

26 26 NOTATKI / NOTES

27 Wydawca / Publisher: Fundacja Instytut Studiów Wschodnich ul. Solec Warszawa Skład i druk / Print: Drukarnia GOLDRUK ul. Kościuszki Nowy Sącz tel/fax Warszawa 2011

28 Projekt Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata Project Promotion of the Polish economy on international markets, co-financed by European Regional Development Fund Subaction Innovative Economy -National Cohesion Strategy

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE

PROGRAM II KONFERENCJI PANGEA POLSKA 7-8 PAŹDZIERNIKA 2011 W WARSZAWIE Piątek, 7 października 2011 roku, Sejm RP (Sala Kolumnowa) 10.00 Wprowadzenie (moderator - Jan Jankowski) 10.10 Przywitanie gości Marta Lefik - Prezes, Pangea Polska/Pangea Alliance Andrzej Malinowski

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST

PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST PRZEDMIOT ZAINTERESOWANIA / SUBJECT OF INTEREST 4% komunikacja tramwajowa i trolejbusowa / tram and trolleybus transport 2% finanse, consulting, doradztwo / finance, consulting, counselling 4% IT 2% organizacje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds.

Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. Account director Account executive Account manager Asystent do działu organizacji eventów Asystent ds. e-marketingu i e-pr Asystent ds. komunikacji internetowej (e-pr) Asystent ds. marketingu i PR asystent

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ORGANISED BY: The Association of Polish Entrepreneurs and Companies UK (APEC-UK)

ORGANISED BY: The Association of Polish Entrepreneurs and Companies UK (APEC-UK) ORGANISED BY: STOWARZYSZENIE POLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW I FIRM W WIELKIEJ BRYTANII The Association of Polish Entrepreneurs and Companies UK (APEC-UK) Konferencja Opportunities in Poland jest wydarzeniem

Bardziej szczegółowo

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of

ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of ZJAZDY, KONFERENCJE, SYMPOZJA, SEMINARIA MIĘDZYNARODOWE 2012 - European Federation of Public Service Unions (EPSU), European Confederation of Independent Trade Unions (CESI) and EU Public Administration

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION

ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION ASTERN BORDERIAND OF ENLARGED EUROPEAN UNION COMPETITIUENESS FACTORS Editedby Eufemia Teichmann WARSAW SCHOOL OF ECONOMICS WARSAW 2006 Spis treści Przedmowa 9 Część I CZYNNIKI I OGRANICZENIA KONKURENCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON

SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON WSPÓŁORGANIZATOR GŁÓWNY PARTNER MEDIALNY ZAPRASZAJĄ DO UDZIAŁU SCENARIUSZE EKONOMICZNE DLA POLSKI I REGIONU JAK UNIKNĄĆ PUŁAPKI ŚREDNIEGO DOCHODU WARSZAWA 11 MARCA 2015 MIEJSCE: HOTEL SHERATON PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

VIII Polish Outsourcing Forum Indie 2013 Poland - Your next move Roadshow Polska wraz z Indo Polish Chamber of Commerce & Industry we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Ambasadą Indii w Polsce oraz

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu

Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Account director Account director/senior account manager, PR Healthcare Account executive Account manager Account manager assistant do działu Consumer Brand Account manager w dziale Corporate & Financial

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE

PROGRAM KONFERENCJI 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE PROGRAM KONFERENCJI NEUF 2013 IX Międzynarodowa Konferencja Inwestycje w Niskoemisyjną Energetykę pl. Trzech Krzyży 3/5, Warszawa 8:30-9:00 UROCZYSTE OTWARCIE Janusz Piechociński, Wicepremier i Minister

Bardziej szczegółowo

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska

Direct contacts. Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Management Board Secretary. Dorota Studzińska Published on MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (http://www.mostostal.zabrze.pl) Home > Kontakty bezpośrednie Direct contacts Management Board Secretary Dorota Studzińska tel.: +48 (32) 37 34 230 fax.: +48 (32) 271

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA KANCELARIA PREZYDENTA RP KOMITET PROGNOZ POLSKA 2000 PLUS" PRZY PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK A 367491 POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ STRATEGIA DLA POLSKI PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2004-2015

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Energia w Horyzoncie 2020

Energia w Horyzoncie 2020 Energia w Horyzoncie 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej prezentacji wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012

Startup Day. Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Konferencja InnoExpo Startup Day 25.05.2012 Startup Day Data: 25 maja 2012, godz. 11.30 16.40 Miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (RCTB) ul. Wystawowa 1 Organizatorzy: Instytut Nauk Ekonomicznych i

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2

Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Publikacje pracowników w 2011 roku Strategia EUROPA 2020 / Adamus, Łukasz.- Journal of Ecology and Health.- 2011, R.15, nr 1, s. 2 Perspektywy rozwoju zrównoważonego budownictwa w świetle wybranych międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Energy security: from a strategic idea to a business solution. Bezpieczeństwo energetyczne: od strategicznej idei do biznesowego rozwiązania

Energy security: from a strategic idea to a business solution. Bezpieczeństwo energetyczne: od strategicznej idei do biznesowego rozwiązania system, który łączy POLITYKA ENERGETYCZNA Bezpieczeństwo energetyczne: od strategicznej idei do biznesowego rozwiązania ENERGY POLICY Energy security: from a strategic idea to a business solution PANEL

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

E-Biznes Polska Ukraina

E-Biznes Polska Ukraina E-Biznes Polska Ukraina Dr inż. Wacław Iszkowski Prezes Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (C) 1 czerwca 2006 roku, PIIT, "E-biznes Polska-Ukraina" 1 Polska Obszar: 312 700 km 2 Ludność: 38 646

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk

What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk What and how is decentralized in Poland? Dieu Hang Do Van Aleksandra Milaniuk Structure and size of local government: 1. Commune (gmina) 2. County (powiat) 3. Voivodeship (województwo) Commune 2 478 County

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

List of participants

List of participants Project part-financed by the European Union (European Regional Development Fund) within the BSR INTERREG III B Neighbourhood Programme List of participants EUROBALTIC II Kick-off Meeting Work Package 2

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH

MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH expo XXI warszawa Ignacego Prądzyńskiego 12/14 01-222 Warszawa 1 piętro, sala konferencyjna C 5 PAŹDZIERNIKA 2016 MODERNIZACJA SZPITALI I PLACÓWEK MEDYCZNYCH informacje ogólne Szanowni Państwo, chcielibyśmy

Bardziej szczegółowo

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles

Clinical Trials. Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Polandchallenges in Clinical Trials Anna Dziąg, MD, ąg,, Associate Director Site Start Up Quintiles Poland- legislation 1996-2003 Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r o zawodach lekarza i lekarza dentysty, z

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8)

Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Reporting on dissemination activities carried out within the frame of the DESIRE project (WP8) Name, Affiliation Krzysztof Wojdyga, Marcin Lec, Rafal Laskowski Warsaw University of technology E-mail krzysztof.wojdyga@is.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm

http://ec.europa.eu/dgs/clima/mission/index_en.htm Nazwa Komisja Europejska European Commission strona pl European Commission Directorate-General for Energy European Commission Directorate-General for the Environment European Commission Directorate-General

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo