Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r."

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów Opis Grupy Opis dokonań Banku S.A Opis dokonań podmiotów zależnych Pioneer TFI S.A Centralny Dom Maklerski S.A. (CDM) Pioneer PTE S.A Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o Leasing Sp. z o.o Financial Services Sp. z o.o. (PFS) Wyniki osiągnięte w 2004 r. i czynniki mające na nie wpływ Wyniki Grupy Struktura zysku netto Wyniki Banku S.A Wyniki osiągnięte przez wybrane jednostki podporządkowane Ocena wiarygodności finansowej Banku Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku S.A Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące19 13 Władze Banku Informacje o toczących się postępowaniach Transakcje podmiotów powiązanych Poręczenia kredytu albo pożyczki lub udzielenie gwarancji Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki co najmniej następnego kwartału Załącznik 1 - Bilans Grupy S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r Załącznik 2 - Rachunek zysków i strat Grupy S.A. w 2004 r

2 1 Podsumowanie W 2004 r. zysk netto wyniósł 1 343,0 mln zł i był najlepszym wynikiem w historii Grupy, o 46,0% wyższy niż przed rokiem. W samym IV kwartale 2004 r. zysk netto wyniósł 340,1 mln zł. Wzrost wyniku netto o 423,2 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim był możliwy dzięki aktywności biznesowej, ścisłej kontroli kosztów, niższym kosztom ryzyka oraz niższemu obciążeniu podatkowemu. Dochody Grupy w 2004 r. wyniosły 4 153,0 mln zł i były o 1,6% wyższe niż przed rokiem. Głównym czynnikiem wzrostu był lepszy wynik z prowizji i opłat (wzrost o 10,0%), który prawie skompensował spadek dochodów odsetkowych spowodowany głównie niższą rentownością dłużnych papierów wartościowych. Bank osiągnął w 2004 r. znaczne sukcesy w sprzedaży kluczowych produktów: funduszy inwestycyjnych, złotowych kredytów hipotecznych i kart kredytowych. Wartość funduszy Pioneer zwiększyła się o ponad 2,9 mld zł, złotowe kredyty hipoteczne wzrosły o przeszło 1 mld zł, a liczba kart kredytowych wzrosła ponad dwuipółkrotnie w stosunku do końca 2003 r. Koszty działania ogółem w 2004 r. wyniosły 2 289,9 mln zł i były o 1,2% niższe niż w roku poprzednim, głównie dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztów. Koszty osobowe były niższe o 1,0%, a rzeczowe o 2,4%. Koszt rezerw w 2004 r. wyniósł 354,1 mln zł i był o 29,7% niższy niż przed rokiem, co odzwierciedla korzystniejszą sytuację makroekonomiczną oraz poprawę zarządzania ryzykiem kredytowym. Poprawiła się relacja kredytów zagrożonych do kredytów ogółem z 24,7% na koniec 2003 r. do 19,9% na koniec 2004 r. dzięki wzrostowi wolumenów kredytów normalnych i spadkowi wolumenu kredytów zagrożonych. Jednocześnie wzrosło pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami. Obciążenie podatkowe było niższe w wyniku zmniejszenia stopy podatku dochodowego dla firm do 19% oraz wprowadzenia zmian wynikających z ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, które miało jednorazowy wpływ na zysk netto w II kwartale 2004 r. w wysokości około 45 mln zł. Na kształtowanie się wolumenu depozytów w 2004 r. istotny wpływ miała aprecjacja złotego. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut oszczędności klientów Grupy ogółem wzrosły o około 5%. Nominalnie oszczędności klientów Grupy zmniejszyły się o 879 mln zł. Jednocześnie aktywa netto Pioneer wzrosły o mln zł, tj. o 28,9%, co przyczyniło się do wzrostu udziału w rynku o 4,1 p.p. do 34,5%. Portfel kredytowy w 2004 r. wzrósł o mln zł, na co wpłynął wzrost kredytów budowlano mieszkaniowych oraz kredytów korporacyjnych. 2

3 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 r. został sporządzony zgodnie z opisem pozycji prezentowanych w raporcie kwartalnym SAB-QSr określonym przez KPWiG. Podstawowe zasady rachunkowości przyjęte dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo omówione w skonsolidowanym raporcie półrocznym SAB-PS za I półrocze 2004 r. opublikowanym w dniu r. Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Banku za IV kwartał 2004 r. zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2004 r. W IV kwartale 2004 r. w stosunku do zasad rachunkowości opisanych w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2004 r. nie dokonano zmian zasad rachunkowości przyjętych dla sprawozdań finansowych Grupy oraz Banku S.A. Natomiast w IV kwartale 2004 r. w stosunku do danych prezentowanych za uprzednie okresy dokonano zmian prezentacyjnych. W celu zapewnienia porównywalności dane prezentowane za poprzednie okresy zostały odpowiednio przekształcone. Zmiany prezentacyjne wynikają: - dla pozycji aktywnych bilansu z zastosowania interpretacji Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego wydanej w roku 2004 odnośnie prezentacji w bilansie nakładów na wartości niematerialne i prawne - dla pozycji pasywnych bilansu - ze zmiany zapisów w Prawie bankowym dotyczących definicji rachunku bankowego. Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio - Bank S.A. AKTYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica 1 2 XIV. Wartości niematerialne i prawne - przesunięcia wartości nakładów ze środków trwałych w budowie XVI. Rzeczowe aktywa trwałe - przesunięcie wartości nakładów na wartości niematerialne i prawne ze środków trwałych w budowie (64 217) ( ) Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio - Grupa Banku S.A. AKTYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica 1 2 XIII. Wartości niematerialne i prawne - przesunięcia wartości nakładów ze środków trwałych w budowie XIV. Rzeczowe aktywa trwałe - przesunięcie wartości nakładów na wartości niematerialne i prawne ze środków trwałych w budowie (64 217) ( ) 3

4 Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio Bank S.A. PASYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica było jest różnica z III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Lokaty oszczędnościowe; w tym a) bieżące - rachunki osób fizycznych III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 2. Pozostałe; w tym : a) bieżące - przesunięcie stanu rachunków osób fizycznych ( ) ( ) ( ) III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Lokaty oszczędnościowe; w tym : b) terminowe - rachunki osób fizycznych III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 2. Pozostałe; w tym : b) terminowe - przesunięcie stanu rachunków osób fizycznych ( ) ( ) ( ) Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio - Grupa Banku S.A. PASYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica było jest różnica III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Zobowiązania krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym; w tym: - oszczędnościowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Zobowiązania krótkoterminowe b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe; w tym: - oszczędnościowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 2. Zobowiązania długoterminowe; w tym - oszczędnościowe

5 Kursy walut przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Wybrane dane finansowe prezentowane w euro przeliczono według następujących kursów: - pozycje bilansowe według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla euro na dzień bilansowy tj. na r. (4,0790 zł za 1 EUR), - pozycje bilansowe według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla euro na dzień bilansowy tj. na r. (4,7170 zł za 1 EUR), - pozycje rachunku zysków i strat według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla euro na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2004 r. (4,5182 zł za 1 EUR), - pozycje rachunku zysków i strat według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla euro na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2003 r. (4,4474 zł za 1 EUR), - zysk netto na jedną akcję zwykłą według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla euro na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2004 r. (4,5182 za 1 EUR), - zysk netto na jedną akcję zwykłą według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla euro na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 r. (4,4474 za 1 EUR), - wypłaconą dywidendę za rok 2003 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla euro na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 r. (4,4474 za 1 EUR), Dane ujęte w sprawozdaniach finansowych oddziału Banku w Paryżu oraz spółek zagranicznych zostały przeliczone następująco: do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano średnie kursy ogłoszone przez NBP na dzień r., które wynosiły: - 2,9904 zł za 1 USD, - 4,0790 zł za 1 EUR, - 0,5642 zł za 1 UAH. do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat zastosowano średnie arytmetyczne średnich kursów na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2004 roku, które wyniosły: - 3,6393 zł za 1 USD, - 4,5182 zł za 1 EUR, - 0,6835 zł za 1 UAH. 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Grupa (mln zł) Bank S.A r r r r. Razem rezerwy 348,3 391,0 344,1 377,3 z tego: rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 16,3 32,1 16,3 32,1 rezerwa na ryzyko ogólne 248,5 248,5 248,5 248,5 rezerwa na zobowiązania pracownicze 67,6 71,8 66,5 71,0 pozostałe rezerwy 15,9 38,5 12,8 25,7 rezerwa z tytułu podatku dochodowego 0,0 0,1 0,0 0,0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98,2 85,5 76,2 66,7 5

6 4 Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów Informacja dodatkowa - IV kwartał 2004 r. (mln zł) Grupa Bank S.A r r r r. Odpisy na należności, zobowiązania pozabilansowe i inne (337,5) (497,3) (295,1) (429,1) Aktualizacja majątku finansowego (16,6) (6,1) (36,7) (3,9) Odpisy na rezerwę na ryzyko ogólne w Banku S.A. (Art. 130 Prawa bankowego) 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem (354,1) (503,4) (334,8) (433,0) 5 Opis Grupy Opis jednostek powiązanych Jednostki powiązane Banku S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r. tworzy 25 spółek, do których obok Banku - jednostki dominującej / znaczącego inwestora - należy 15 jednostek zależnych, 1 jednostka współzależna oraz 8 jednostek stowarzyszonych. Struktura jednostek powiązanych (z wyłączeniem Banku) przedstawiała się następująco: Zmiana Liczba Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną lub wyceną metodą praw własności 14 (2) 16 nie objęte konsolidacją 1 (3) 4 Liczba Razem zależne 15 (5) 20 Jednostki współzależne objęte wyceną metodą praw własności 1 (1) 2 Razem współzależne 1 (1) 2 Jednostki stowarzyszone objęte wyceną metodą praw własności 6 (3) 9 nie objęte wyceną Razem stowarzyszone 8 (2) 10 Ogółem 24 (8) 32 Zmiana struktury jednostek powiązanych Banku na dzień r. w stosunku do r. wynika ze: Jednostki zależne - sprzedaży udziałów w spółce Zasław Zakład Przyczep i Naczep Sp. z o.o. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych (ZWUiT) POLONIT Sp. z o.o. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Usługi Korporacyjne S.A. (na dzień r. spółka nie była włączona do konsolidacji na podstawie artykułu 57 oraz 58 Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Dane finansowe spółki 6

7 Usługi Korporacyjne po raz pierwszy zostały objęte konsolidacją metodą pełną na dzień r. w następstwie wzrostu zaangażowania kapitałowego Banku), - objęcia konsolidacją metodą pełną danych finansowych spółki Centrum Kart S.A., udziały której nie zostały zbyte w ciągu 12 miesięcy od dnia ich nabycia, - zmiany organizacyjnej w Grupie polegającej na połączeniu spółki Leasing Fabryczny Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Leasing Sp. z o.o. (spółka przejmowana) (na dzień r. obie spółki objęte były konsolidacją metodą pełną). Nazwa spółki Leasing Fabryczny Sp. z o.o. została zmieniona na Leasing Sp. z o.o. Jednostki współzależne - sprzedaży udziałów w spółce Trinity Management Sp. z o.o. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), Jednostki stowarzyszone - sprzedaży udziałów w spółce Zakłady Przemysłu Wełnianego TOMTEX S.A. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Jupiter NFI S.A. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Masters S.A. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - zmiany klasyfikacji udziałów w spółce Pracownicze Towarzystwo Emerytalne CDM S.A. z kategorii Jednostki zależne do kategorii Jednostki stowarzyszone w następstwie zmniejszenia udziału procentowego Grupy w kapitale akcyjnym spółki z 98,92% do 39,57%, co było związane z podniesieniem kapitału akcyjnego spółki, w którym Grupa nie partycypowała. Nazwa spółki Pracownicze Towarzystwo Emerytalne CDM S.A. została zmieniona na Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat S.A. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto niżej wymienione jednostki: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj działalności Udział w kapitale / udział w głosach na WZA/WZW w %* Status Metoda konsolidacji 1. Bank S.A. bankowa - dominująca - 2. Bank (Ukraina) Ltd. bankowa 100,00 zależna pełna* 3. Centralny Dom Maklerski S.A. maklerska 100,00 zależna Pełna 4. Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. finansowa 100,00 zależna Pełna 5. Leasing Sp. z o.o. leasingowa 100,00 zależna Pełna 6. Faktoring Sp. z o.o. finansowa 100,00 zależna Pełna 7. Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. finansowa 65,00 zależna Pełna 8. Drukbank Sp. z o.o. nie prowadzi działalności 100,00 zależna Pełna 9. Centrum Kart S.A. finansowa pomocnicza 100,00 zależna Pełna 10. BDK Consulting Sp. z o.o. usługi konsultingowe, hotelowe i transportowe 99,99 zależna pełna** 11. Financial Services Sp. z o.o. usługi finansowe 100,00 zależna praw własności 12. Development Sp. z o.o. zarządzanie nieruchomościami 100,00 zależna praw własności 13. Access Sp. z o.o. doradztwo gospodarcze 55,26 zależna praw własności 14. Central Poland Fund LLC pośrednictwo finansowe 53,19 zależna praw własności 15. Fabryka Maszyn w Janowie Lubelskim Sp. z o.o. produkcja części do maszyn budowlanych 86,68 zależna praw własności*** 7

8 16. Immobilier s.a.r.l. zarządzanie nieruchomościami Informacja dodatkowa - IV kwartał 2004 r. 100,00 zależna nie objęta konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 17. Anica System S.A. informatyka 33,84 / 13,49 współzależna praw własności*** 18. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. działalność pomocnicza, finansowa i ubezpieczeniowa 50,00 stowarzyszona praw własności 19. Pioneer Investment Management S.A. pośrednictwo finansowe 49,00 stowarzyszona praw własności 20. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. izba rozliczeniowa 22,96 stowarzyszona praw własności 21. Grupa Inwestycyjna NYWIG S.A. doradztwo finansowe 24,60 stowarzyszona praw własności 22. Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. hotelarstwo 37,50 stowarzyszona praw własności 23. Fabryka Sprzętu Okrętowego "Meblomor" S.A. 24. CPF Management Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy 25. Świat S.A. * bezpośredni i pośredni ** objęta konsolidacją przez Bank (Ukraina) Ltd. *** objęta konsolidacją przez Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. produkcja wyposażenia okrętowego zarządzanie funduszami inwestycyjnymi spółka nie prowadzi działalności 23,81 stowarzyszona praw własności*** 40,00 stowarzyszona prowadzenie PTE 39,57 stowarzyszona nie wyceniona metodą praw własności nie wyceniona metodą praw własności Do konsolidacji nie włączono spółek, które spełniają wymogi określone przepisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami na podstawie artykułu 57 i artykułu 58 Ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego, paragraf Opis dokonań Banku S.A. Działalność komercyjna Wyniki Banku w 2004 r. były wspierane przez rosnącą sprzedaż kluczowych produktów takich jak złotowe kredyty hipoteczne, fundusze inwestycyjne i karty kredytowe. Osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych było możliwe dzięki koncentracji na działalności komercyjnej, zwiększeniu liczby sprzedawców i poprawie działań sprzedażowych. Szczególną uwagę przywiązywano do usprawnienia procesu kredytowego, zwłaszcza w obszarze kredytów hipotecznych. Sprzedaż kredytów hipotecznych, wspomagana przez wprowadzone zmiany, wzrosła dwukrotnie osiągając w 2004 r. poziom 1,6 mld zł (wzrost z poziomu 786 mln zł w 2003 r.) przy jednoczesnym wzroście udziału Banku w rynku. W 2004 r., również dzięki wzbogaceniu oferty, Bank po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki w sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Aktywa funduszy inwestycyjnych sprzedanych poprzez sieć Banku wzrosły w stosunku do końca 2003 roku o 29,8% do poziomu 10,2 mld zł na koniec 2004 r. Grupa potwierdziła swoją wiodącą pozycję na rynku. Fundusze inwestycyjne na koniec 2004 r. osiągnęły poziom 13 mld zł, a udział w rynku wzrósł do 34,5%. Dzięki udoskonaleniu oferty, wprowadzeniu nowych produktów, skróceniu procesu sprzedaży oraz zorientowaniu sił sprzedażowych osiągnięto dobre wyniki w zakresie sprzedaży kart. Liczba kart kredytowych wzrosła w 2004 roku o 43,7 tys. sztuk (ponad dwuipółkrotnie). W IV kwartale 2004 r., w celu wsparcia dalszego wzrostu jak również zaspokojenia oczekiwań klientów, Bank poszerzył ofertę zarówno po stronie kredytów jak i oszczędności. Wprowadzono nową pożyczkę konsumencką pod nazwą Pożyczka Ekspresowa. Kluczową rolę przy tworzeniu tego nowego, elastycznego i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klientów 8

9 produktu odgrywało uproszczenie procedur. Procedury kredytowe zostały również usprawnione w obszarze oferty dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Odnowiona oferta kredytowa będzie podstawą do wzrostu w 2005 r. Po stronie oszczędności w IV kwartale Bank poszerzył ofertę depozytową poprzez wprowadzenie nowych produktów o stałej stopie procentowej i zróżnicowanych terminach. W zakresie działalności rynkowej w 2004 r. osiągnięto między innymi następujące wyniki: r r. Zmiana Liczba złotowych rachunków bieżących (w tys. szt.) 2 998, ,7 149,3 klientów detalicznych 2 760, ,5 141,0 klientów korporacyjnych 237,5 229,2 8,3 Karty (w tys. szt.)* 2 582, ,7 115,8 Kredytowe 71,6 27,9 43,7 Obciążeniowe 294,0 305,9 (11,9) debetowe (łącznie z Maestro) 2 216, ,9 84,0 Liczba placówek (w szt.) (16) Liczba bankomatów (w szt.) * liczba kart kalkulowana jest zgodnie z definicją używaną przez międzynarodowe organizacje płatnicze Visa i MasterCard Działalność operacyjna Po stronie operacyjnej najistotniejszym osiągnięciem Banku w 2004 r. było zakończenie wdrażania nowego systemu informatycznego we wszystkich placówkach Banku. W IV kwartale 2004 r. prowadzono prace mające na celu poprawę wydajności i rozwój funkcjonalności systemu. W 2004 r. prowadzono nowe projekty mające na celu dalszą poprawę efektywności działania zarówno po stronie komercyjnej jak i operacyjnej. Istotną rolę pod tym względem odgrywa wprowadzenie systemu MIS, który będzie dostarczał zarówno informacji dotyczących działalności komercyjnej jak i rentowności. System ten powinien zostać oddany do użytku już w 2005 r. Ponadto Bank rozpoczął przygotowania do wprowadzenia Systemu Monitorowania Obrotu Gotówkowego (SMOG). Bank kontynuował politykę personalną ukierunkowaną na pozyskiwanie wykwalifikowanych i umotywowanych pracowników. Polityka ta jest prowadzona głównie w ramach programu Absolwent ukierunkowanym na pozyskiwanie najlepszych absolwentów. Rozwój najlepszych absolwentów prowadzony jest ze szczególną uwagą i potwierdzany poprzez stopniowy awans na stanowiska o większej odpowiedzialności w ramach organizacji. Na 31 grudnia 2004 r. Bank zatrudniał osób (spadek o 535 osób w porównaniu z końcem 2003 roku). Zatrudnienie w Grupie zmniejszyło się o 545 osób i na koniec 2004 r. wyniosło osób. 9

10 7 Opis dokonań podmiotów zależnych 7.1 Pioneer TFI S.A. W 2004 r. aktywa netto Pioneer TFI S.A. (spółka zarządzana przez Pioneer Investment Management S.A., w której Bank posiada 49% udziałów) wzrosły o 2 913,7 mln zł (o 28,9%) i osiągnęły wartość ,3 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2004 r. spółka posiadała 569,9 tys. otwartych rejestrów (przyrost w 2004 r. o 165,6 tys.). Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Pioneer TFI S.A. przedstawiona została w poniższej tabeli: (mln zł) r r. Zmiana Aktywa netto Pioneer TFI , , ,7 Pioneer Zrównoważony 2 629, , ,5 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 2 234, ,5 868,8 Pioneer Stabilnego Wzrostu 1 989, ,4 (118,0) Pioneer Obligacji 1 293, ,9 (1 362,5) Pioneer Obligacji Dolarowych 905, ,5 (126,1) Pioneer Agresywnego Inwestowania 788,0 254,4 533,6 Pioneer Obligacji Skarbowych 697,7 9,3 688,4 Pioneer Pieniężny 603,5 361,7 241,8 Pioneer Ochrony Kapitału 581,5-581,5 Pioneer Obligacji Europejskich Plus 490,0 217,4 272,6 Pioneer Obligacji Plus 173,0 255,8 (82,8) Pioneer Akcji Amerykańskich 153,8 51,6 102,2 Pioneer Arbitrażowy 69,7 66,4 3,3 Pioneer Akcji Europejskich 63,4-63,4 Pioneer Akcji* - 179,7 (179,7) Pioneer Indeksowy** - 20,9 (20,9) Pioneer Sektora Usług* - 18,9 (18,9) pozostałe (III filar) 329,5 207,0 122,5 Aktywa netto TFI (rynek) , , ,1 Udział Pioneer TFI w rynku 34,5% 30,4% 4,1 p.p. * fundusz połączony został z Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO ** fundusz połączony został z Pioneer Akcji FIO Wartość aktywów netto Pioneer TFI S.A. pozyskanych za pośrednictwem Banku S.A., CDM S.A. i Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosła ,2 mln zł (91,2% aktywów ogółem) wobec 9 115,5 mln zł na koniec 2003 r. (90,4%). 10

11 7.2 Centralny Dom Maklerski S.A. (CDM) W 2004 r. CDM świadczył usługi w pełnym (dostępnym dla domów maklerskich) zakresie z wyjątkiem zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. W 2004 r. spółka osiągnęła: - 35,6% udziału w wartości obrotów na rynku obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) (utrzymanie pozycji lidera), - 13,9% udziału w wartości obrotów na rynku akcji na GPW (utrzymanie pozycji wicelidera), - 8,7% udziału w wartości obrotów kontraktami na GPW (utrzymanie IV pozycji udziału w obrotach). Na koniec 2004 r. CDM obsługiwał 158,7 tys. rachunków inwestycyjnych osiągając 18,7% udział w rynku. CDM prowadził również elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych, umożliwiającą kupno i sprzedaż wszystkich instrumentów notowanych na GPW i CeTO za pośrednictwem internetu. Na koniec 2004 r. CDM prowadził 13,8 tys. rachunków internetowych. 7.3 Pioneer PTE S.A. Wartość aktywów netto funduszu na koniec 2004 r. wyniosła 1 013,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 291,8 mln zł w porównaniu do końca 2003 r. Udział w rynku otwartych funduszy emerytalnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 1,6%. Na dzień 31 grudnia 2004 r. liczba rachunków OFE wyniosła 298,3 tys. osób i prawie nie uległa zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba członków funduszu, na których rachunku znajduje się co najmniej jedna składka wyniosła 212,3 tys. co stanowiło wzrost o 4,6% w porównaniu do końca 2003 r. Zmiana aktywów netto oraz liczby rachunków OFE przedstawiona została w poniższej tabeli: r r. Zmiana Aktywa netto (mln zł) 1 013,8 722,0 291,8 Liczba rachunków ogółem (tys.) 298,3 298,4 (0,1) Rachunki niezerowe * (tys.) 212,3 203,0 9,3 % rachunków niezerowych 71,1% 68,0% 3,1 p.p. Rachunki aktywne ** (tys.) 171,6 155,8 15,8 % rachunków aktywnych 57,5% 52,2% 5,3 p.p. * rachunki, na które wpłynęła przynajmniej jedna składka ** rachunki, na które wpłynęło minimum 50 zł w ciągu 12 miesięcy W 2004 r. OFE osiągnął najwyższą na rynku stopę zwrotu z inwestycji 16,7%, wobec średniej stopy zwrotu osiągniętej przez wszystkie fundusze emerytalne na rynku w wysokości 14,5%. 7.4 Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zindywidualizowaną obsługę oraz ofertę w zakresie produktów i usług finansowych, stanowiąc uzupełnienie dla kanałów dystrybucyjnych Banku. Koncentruje się na obsłudze zamożnych klientów, wymagających wysoko zindywidualizowanej obsługi w dogodnych dla nich miejscach. Na podstawową ofertę Spółki składa się sprzedaż produktów bankowych, a także funduszy i programów inwestycyjnych, kredytów mieszkaniowych, ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. 11

12 7.5 Leasing Sp. z o.o. 1 W ramach restrukturyzacji działalności leasingowej w Grupie dokonano konsolidacji spółek Leasing Fabryczny Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz Leasing Sp. z o.o. (spółka przejmowana), w wyniku czego od 1 października 2004 r. spółka działa pod firmą Leasing Sp. z o.o. W 2004 r. spółka Leasing Sp. z o.o. zawarła nowych umów (3 107 w roku poprzednim). Wartość aktywów oddanych w leasing wyniosła 444,7 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 97,1%. Zdecydowana większość środków oddanych w leasing dotyczyła środków transportu - 70,7% oraz maszyn i urządzeń - 16,1% (w 2003 r. odpowiednio 84,9% i 9,2%). Spółka wspólnie z Bankiem przygotowała program współpracy mający na celu znaczny rozwój sprzedaży usług leasingowych w ramach Grupy oraz umożliwienie oferowania usług leasingu bezpośrednio w oddziałach Banku. Wdrożony został program pod nazwą Pakiet Autoleasing (leasing nowych środków transportu) wykorzystujący kanały dystrybucji Banku. 7.6 Financial Services Sp. z o.o. (PFS) Spółka w 2004 r. kontynuowała strategię umacniania pozycji lidera na polskim rynku agentów transferowych. Liczba obsługiwanych kont uczestników funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych przekroczyła 2 mln kont/rachunków, co stanowiło wzrost o 11 % w stosunku do 2003 r. Udział spółki w rynku OFE korzystających z usług zewnętrznego Agenta Transferowego mierzony liczbą obsługiwanych rachunków wyniósł 40% i nie zmienił się w porównaniu do roku poprzedniego. 8 Wyniki osiągnięte w 2004 r. i czynniki mające na nie wpływ 8.1 Wyniki Grupy W 2004 r. zysk netto wyniósł 1 343,0 mln zł i był najlepszym wynikiem w historii Grupy, o 46,0% wyższy niż przed rokiem. W samym IV kwartale 2004 r. zysk netto wyniósł 340,1 mln zł. Głównymi czynnikami wzrostu były: wzrost aktywności biznesowej przekładający się na wyższy wynik z prowizji i opłat, osiągnięty dzięki prowizjom od obsługi rachunków i transakcji oraz z tytułu dystrybucji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, niższe koszty ryzyka kredytowego, uzyskane dzięki poprawie efektywności kredytowej i sytuacji makroekonomicznej a także ścisła kontrola kosztów. Na zysk netto w 2004 r. pozytywnie wpłynęło również zmniejszenie stopy podatku dochodowego dla firm do 19% oraz wprowadzenie zmian wynikających z ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, które miało jednorazowy wpływ na zysk netto w II kwartale br. w wysokości około 45 mln zł. Na poprawę wyników Grupy wpłynęły zarówno dobre wyniki Banku S.A., jak i znacznie lepsze niż przed rokiem wyniki jednostek podporządkowanych. 1 W celu doprowadzenia do porównywalności, dane dotyczące 2003 roku przedstawione zostały łącznie dla obu połączonych spółek. 12

13 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2004 r. w porównaniu z 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie: (mln zł) 2004 r r. Zmiana Wynik z tytułu odsetek 2 219, ,7 (5,5%) Wynik z tytułu prowizji 1 542, ,1 10,0% Pozostałe dochody nieodsetkowe 390,7 336,8 16,0% wynik z udziałów 24,0 70,1 (65,8%) wynik operacji finansowych 63,7 (33,7) x wynik z pozycji wymiany 285,2 285,7 (0,2%) wynik na pozostałej działalności operacyjnej 17,8 14,7 21,1% Dochody ogółem 4 153, ,6 1,6% Koszty działania (z amortyzacją) (2 289,9) (2 318,0) (1,2%) Wynik operacyjny przed rezerwami 1 863, ,6 5,3% Wynik z rezerw (354,1) (503,4) (29,7%) Wynik operacji nadzwyczajnych 0,0 0,0 x Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych (1,3) (1,6) (18,8%) Odpis rezerwy kapitałowej jednostek podporządkowanych 4,7 11,5 (59,1%) Zysk brutto 1 512, ,1 18,5% Obciążenie podatkowe (227,5) (357,8) (36,4%) Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 54,1 (1,6) x (Zysk) strata mniejszości 4,0 3,2 25,0% Zysk netto 1 343,0 919,8 46,0% * Łącznie z dochodami z transakcji SWAP. Dochody Grupy W 2004 r. Grupa osiągnęła dochody o 65,4 mln zł wyższe niż przed rokiem, pomimo niższych o 43,7 mln zł jednorazowych dochodów ze sprzedaży udziałów kapitałowych. Głównymi składnikami dochodów są: wynik z tytułu odsetek (53,4% dochodów) oraz wynik z prowizji (37,1% dochodów). Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek w 2004 r. wyniósł 2 219,6 mln zł i był o 5,5% niższy niż przed rokiem. Spadek ten wynika głównie ze spadku rentowności portfela papierów dłużnych. W poszczególnych kwartałach 2004 r. wynik z tytułu odsetek charakteryzuje się wzrostową tendencją wynik z tytułu odsetek uzyskany w IV kwartale 2004 r. o 4,3% przewyższał średni wynik z poprzednich kwartałów. Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji w 2004 r. był o 139,7 mln zł (o 10,0%) wyższy niż przed rokiem, a jego udział w dochodach ogółem Grupy wzrósł z 34,3% do 37,1%. W strukturze prowizji dominowały prowizje za prowadzenie rachunków, z transakcji oraz prowizje z funduszy inwestycyjnych. W IV kwartale wynik z prowizji osiągnął rekordowy poziom 409,1 mln zł. 13

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r.

Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. Sprawozdanie z działalności Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Warszawa, marzec 2005 r. 1 1 Wstęp... 3 2 Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wyniki Banku... 4 2.1 Sytuacja makroekonomiczna... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2008 rok Warszawa, marzec 2009 r. 1 Wybrane dane i wskaźniki finansowe... 3 2 Podsumowanie... 5 3 Zewnętrzne warunki działania... 6 4 WaŜniejsze wydarzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE F w tys. EUR*** I kwartał I kwartał I kwartał I kwartał WYBRANE DANE FINANSOWE narastająco narastająco narastająco narastająco okres od 01/01/15 do 31/03/15 okres od 01/01/14 do 31/03/14 okres od 01/01/15

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN HOLDING S.A. ZA 2011 ROK Wrocław, 29 lutego 2012 roku Spis treści 1. Zasady sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za III kwartały 2011 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. Warszawa, listopad 2011 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR III kwartały 2011 III kwartały 2010 III kwartały 2011 III

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za I kwartałł 2008 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok)

Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) Formularz SAB-QS II /2002 rok (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r.nr 31, poz 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2012 roku SPRAWOZDANIIE Z DZIIAŁALNOŚCII GRUPY KAPIITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIIE S..A.. W 2012 ROKU MARZEC 2013 2 SPIS TREŚCI I. GOSPODARKA POLSKA W 2012 ROKU... 5 1. GŁÓWNE TENDENCJE MAKROEKONOMICZNE...5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W 2013 ROKU WARSZAWA, MARZEC 2014 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A. W 2013 R.... 4 I. CZYNNIKI I ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za III kwartał 2012 roku Spis treści WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 WSTĘP... 5 OTOCZENIE GOSPODARCZE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego

Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego za IV kwartałł r 2007 roku Spis treści I Wprowadzenie do wyników finansowych i pozycja rynkowa. 1 1. Sytuacja ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2013 rok Warszawa, marzec 2014 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 6 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Warszawa, sierpień 2014 roku SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE WYNIKÓW GRUPY BOŚ S.A.... 4 I. CZYNNIKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Magellan za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Grupy Kapitałowej Magellan... 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012

Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Raport Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za I kwartał 2012 Warszawa, maj 2012 Wybrane skonsolidowane dane finansowe RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. zł tys. EUR I KWARTAŁ 2012 I KWARTAŁ 2011 I KWARTAŁ 2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności Banku Pekao S.A. za 2012 rok Warszawa, marzec 2013 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe i wskaźniki Banku Pekao S.A.... 3 2. Podsumowanie wyników... 4 3. Zewnętrzne warunki działania... 5 4. Ważniejsze wydarzenia i osiągnięcia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA

ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA ROZDZIAŁ IX INFORMACJA DODATKOWA 9.1. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY FORMULARZ SA-QS III/2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dn. 25 maja 2015 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 4 1.1 Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2010 (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU Skonsolidowany raport kwartalny zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres

Bardziej szczegółowo