Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r."

Transkrypt

1 Informacja dodatkowa do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. 1 Podsumowanie Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów Opis Grupy Opis dokonań Banku S.A Opis dokonań podmiotów zależnych Pioneer TFI S.A Centralny Dom Maklerski S.A. (CDM) Pioneer PTE S.A Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o Leasing Sp. z o.o Financial Services Sp. z o.o. (PFS) Wyniki osiągnięte w 2004 r. i czynniki mające na nie wpływ Wyniki Grupy Struktura zysku netto Wyniki Banku S.A Wyniki osiągnięte przez wybrane jednostki podporządkowane Ocena wiarygodności finansowej Banku Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku S.A Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące19 13 Władze Banku Informacje o toczących się postępowaniach Transakcje podmiotów powiązanych Poręczenia kredytu albo pożyczki lub udzielenie gwarancji Czynniki, które będą miały wpływ na wyniki co najmniej następnego kwartału Załącznik 1 - Bilans Grupy S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r Załącznik 2 - Rachunek zysków i strat Grupy S.A. w 2004 r

2 1 Podsumowanie W 2004 r. zysk netto wyniósł 1 343,0 mln zł i był najlepszym wynikiem w historii Grupy, o 46,0% wyższy niż przed rokiem. W samym IV kwartale 2004 r. zysk netto wyniósł 340,1 mln zł. Wzrost wyniku netto o 423,2 mln zł w porównaniu z rokiem poprzednim był możliwy dzięki aktywności biznesowej, ścisłej kontroli kosztów, niższym kosztom ryzyka oraz niższemu obciążeniu podatkowemu. Dochody Grupy w 2004 r. wyniosły 4 153,0 mln zł i były o 1,6% wyższe niż przed rokiem. Głównym czynnikiem wzrostu był lepszy wynik z prowizji i opłat (wzrost o 10,0%), który prawie skompensował spadek dochodów odsetkowych spowodowany głównie niższą rentownością dłużnych papierów wartościowych. Bank osiągnął w 2004 r. znaczne sukcesy w sprzedaży kluczowych produktów: funduszy inwestycyjnych, złotowych kredytów hipotecznych i kart kredytowych. Wartość funduszy Pioneer zwiększyła się o ponad 2,9 mld zł, złotowe kredyty hipoteczne wzrosły o przeszło 1 mld zł, a liczba kart kredytowych wzrosła ponad dwuipółkrotnie w stosunku do końca 2003 r. Koszty działania ogółem w 2004 r. wyniosły 2 289,9 mln zł i były o 1,2% niższe niż w roku poprzednim, głównie dzięki utrzymaniu dyscypliny kosztów. Koszty osobowe były niższe o 1,0%, a rzeczowe o 2,4%. Koszt rezerw w 2004 r. wyniósł 354,1 mln zł i był o 29,7% niższy niż przed rokiem, co odzwierciedla korzystniejszą sytuację makroekonomiczną oraz poprawę zarządzania ryzykiem kredytowym. Poprawiła się relacja kredytów zagrożonych do kredytów ogółem z 24,7% na koniec 2003 r. do 19,9% na koniec 2004 r. dzięki wzrostowi wolumenów kredytów normalnych i spadkowi wolumenu kredytów zagrożonych. Jednocześnie wzrosło pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami. Obciążenie podatkowe było niższe w wyniku zmniejszenia stopy podatku dochodowego dla firm do 19% oraz wprowadzenia zmian wynikających z ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, które miało jednorazowy wpływ na zysk netto w II kwartale 2004 r. w wysokości około 45 mln zł. Na kształtowanie się wolumenu depozytów w 2004 r. istotny wpływ miała aprecjacja złotego. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut oszczędności klientów Grupy ogółem wzrosły o około 5%. Nominalnie oszczędności klientów Grupy zmniejszyły się o 879 mln zł. Jednocześnie aktywa netto Pioneer wzrosły o mln zł, tj. o 28,9%, co przyczyniło się do wzrostu udziału w rynku o 4,1 p.p. do 34,5%. Portfel kredytowy w 2004 r. wzrósł o mln zł, na co wpłynął wzrost kredytów budowlano mieszkaniowych oraz kredytów korporacyjnych. 2

3 2 Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 r. został sporządzony zgodnie z opisem pozycji prezentowanych w raporcie kwartalnym SAB-QSr określonym przez KPWiG. Podstawowe zasady rachunkowości przyjęte dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego zostały szczegółowo omówione w skonsolidowanym raporcie półrocznym SAB-PS za I półrocze 2004 r. opublikowanym w dniu r. Załączone skrócone sprawozdanie finansowe Banku za IV kwartał 2004 r. zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego opisanych w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2004 r. W IV kwartale 2004 r. w stosunku do zasad rachunkowości opisanych w skonsolidowanym raporcie za pierwsze półrocze 2004 r. nie dokonano zmian zasad rachunkowości przyjętych dla sprawozdań finansowych Grupy oraz Banku S.A. Natomiast w IV kwartale 2004 r. w stosunku do danych prezentowanych za uprzednie okresy dokonano zmian prezentacyjnych. W celu zapewnienia porównywalności dane prezentowane za poprzednie okresy zostały odpowiednio przekształcone. Zmiany prezentacyjne wynikają: - dla pozycji aktywnych bilansu z zastosowania interpretacji Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego wydanej w roku 2004 odnośnie prezentacji w bilansie nakładów na wartości niematerialne i prawne - dla pozycji pasywnych bilansu - ze zmiany zapisów w Prawie bankowym dotyczących definicji rachunku bankowego. Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio - Bank S.A. AKTYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica 1 2 XIV. Wartości niematerialne i prawne - przesunięcia wartości nakładów ze środków trwałych w budowie XVI. Rzeczowe aktywa trwałe - przesunięcie wartości nakładów na wartości niematerialne i prawne ze środków trwałych w budowie (64 217) ( ) Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio - Grupa Banku S.A. AKTYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica 1 2 XIII. Wartości niematerialne i prawne - przesunięcia wartości nakładów ze środków trwałych w budowie XIV. Rzeczowe aktywa trwałe - przesunięcie wartości nakładów na wartości niematerialne i prawne ze środków trwałych w budowie (64 217) ( ) 3

4 Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio Bank S.A. PASYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica było jest różnica z III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Lokaty oszczędnościowe; w tym a) bieżące - rachunki osób fizycznych III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 2. Pozostałe; w tym : a) bieżące - przesunięcie stanu rachunków osób fizycznych ( ) ( ) ( ) III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Lokaty oszczędnościowe; w tym : b) terminowe - rachunki osób fizycznych III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 2. Pozostałe; w tym : b) terminowe - przesunięcie stanu rachunków osób fizycznych ( ) ( ) ( ) Zmiany pozycji bilansowych prezentowanych uprzednio - Grupa Banku S.A. PASYWA Lp. Pozycja bilansu było jest różnica było jest różnica było jest różnica III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Zobowiązania krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym; w tym: - oszczędnościowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 1. Zobowiązania krótkoterminowe b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe; w tym: - oszczędnościowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego. 2. Zobowiązania długoterminowe; w tym - oszczędnościowe

5 Kursy walut przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Wybrane dane finansowe prezentowane w euro przeliczono według następujących kursów: - pozycje bilansowe według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla euro na dzień bilansowy tj. na r. (4,0790 zł za 1 EUR), - pozycje bilansowe według średniego kursu ogłoszonego przez NBP dla euro na dzień bilansowy tj. na r. (4,7170 zł za 1 EUR), - pozycje rachunku zysków i strat według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla euro na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2004 r. (4,5182 zł za 1 EUR), - pozycje rachunku zysków i strat według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla euro na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2003 r. (4,4474 zł za 1 EUR), - zysk netto na jedną akcję zwykłą według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla euro na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2004 r. (4,5182 za 1 EUR), - zysk netto na jedną akcję zwykłą według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla euro na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 r. (4,4474 za 1 EUR), - wypłaconą dywidendę za rok 2003 według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla euro na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 r. (4,4474 za 1 EUR), Dane ujęte w sprawozdaniach finansowych oddziału Banku w Paryżu oraz spółek zagranicznych zostały przeliczone następująco: do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano średnie kursy ogłoszone przez NBP na dzień r., które wynosiły: - 2,9904 zł za 1 USD, - 4,0790 zł za 1 EUR, - 0,5642 zł za 1 UAH. do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat zastosowano średnie arytmetyczne średnich kursów na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2004 roku, które wyniosły: - 3,6393 zł za 1 USD, - 4,5182 zł za 1 EUR, - 0,6835 zł za 1 UAH. 3 Korekty z tytułu rezerw, rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Grupa (mln zł) Bank S.A r r r r. Razem rezerwy 348,3 391,0 344,1 377,3 z tego: rezerwa na zobowiązania pozabilansowe 16,3 32,1 16,3 32,1 rezerwa na ryzyko ogólne 248,5 248,5 248,5 248,5 rezerwa na zobowiązania pracownicze 67,6 71,8 66,5 71,0 pozostałe rezerwy 15,9 38,5 12,8 25,7 rezerwa z tytułu podatku dochodowego 0,0 0,1 0,0 0,0 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 98,2 85,5 76,2 66,7 5

6 4 Odpisy aktualizujące wartość składników aktywów Informacja dodatkowa - IV kwartał 2004 r. (mln zł) Grupa Bank S.A r r r r. Odpisy na należności, zobowiązania pozabilansowe i inne (337,5) (497,3) (295,1) (429,1) Aktualizacja majątku finansowego (16,6) (6,1) (36,7) (3,9) Odpisy na rezerwę na ryzyko ogólne w Banku S.A. (Art. 130 Prawa bankowego) 0,0 0,0 0,0 0,0 Razem (354,1) (503,4) (334,8) (433,0) 5 Opis Grupy Opis jednostek powiązanych Jednostki powiązane Banku S.A. na dzień 31 grudnia 2004 r. tworzy 25 spółek, do których obok Banku - jednostki dominującej / znaczącego inwestora - należy 15 jednostek zależnych, 1 jednostka współzależna oraz 8 jednostek stowarzyszonych. Struktura jednostek powiązanych (z wyłączeniem Banku) przedstawiała się następująco: Zmiana Liczba Jednostki zależne objęte konsolidacją metodą pełną lub wyceną metodą praw własności 14 (2) 16 nie objęte konsolidacją 1 (3) 4 Liczba Razem zależne 15 (5) 20 Jednostki współzależne objęte wyceną metodą praw własności 1 (1) 2 Razem współzależne 1 (1) 2 Jednostki stowarzyszone objęte wyceną metodą praw własności 6 (3) 9 nie objęte wyceną Razem stowarzyszone 8 (2) 10 Ogółem 24 (8) 32 Zmiana struktury jednostek powiązanych Banku na dzień r. w stosunku do r. wynika ze: Jednostki zależne - sprzedaży udziałów w spółce Zasław Zakład Przyczep i Naczep Sp. z o.o. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Zakłady Wyrobów Uszczelniających i Termoizolacyjnych (ZWUiT) POLONIT Sp. z o.o. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Usługi Korporacyjne S.A. (na dzień r. spółka nie była włączona do konsolidacji na podstawie artykułu 57 oraz 58 Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami. Dane finansowe spółki 6

7 Usługi Korporacyjne po raz pierwszy zostały objęte konsolidacją metodą pełną na dzień r. w następstwie wzrostu zaangażowania kapitałowego Banku), - objęcia konsolidacją metodą pełną danych finansowych spółki Centrum Kart S.A., udziały której nie zostały zbyte w ciągu 12 miesięcy od dnia ich nabycia, - zmiany organizacyjnej w Grupie polegającej na połączeniu spółki Leasing Fabryczny Sp. z o.o. (spółka przejmująca) ze spółką Leasing Sp. z o.o. (spółka przejmowana) (na dzień r. obie spółki objęte były konsolidacją metodą pełną). Nazwa spółki Leasing Fabryczny Sp. z o.o. została zmieniona na Leasing Sp. z o.o. Jednostki współzależne - sprzedaży udziałów w spółce Trinity Management Sp. z o.o. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), Jednostki stowarzyszone - sprzedaży udziałów w spółce Zakłady Przemysłu Wełnianego TOMTEX S.A. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Jupiter NFI S.A. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - sprzedaży udziałów w spółce Masters S.A. (na dzień r. spółka objęta była wyceną według metody praw własności), - zmiany klasyfikacji udziałów w spółce Pracownicze Towarzystwo Emerytalne CDM S.A. z kategorii Jednostki zależne do kategorii Jednostki stowarzyszone w następstwie zmniejszenia udziału procentowego Grupy w kapitale akcyjnym spółki z 98,92% do 39,57%, co było związane z podniesieniem kapitału akcyjnego spółki, w którym Grupa nie partycypowała. Nazwa spółki Pracownicze Towarzystwo Emerytalne CDM S.A. została zmieniona na Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy Świat S.A. Skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym objęto niżej wymienione jednostki: Lp. Nazwa jednostki Rodzaj działalności Udział w kapitale / udział w głosach na WZA/WZW w %* Status Metoda konsolidacji 1. Bank S.A. bankowa - dominująca - 2. Bank (Ukraina) Ltd. bankowa 100,00 zależna pełna* 3. Centralny Dom Maklerski S.A. maklerska 100,00 zależna Pełna 4. Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. finansowa 100,00 zależna Pełna 5. Leasing Sp. z o.o. leasingowa 100,00 zależna Pełna 6. Faktoring Sp. z o.o. finansowa 100,00 zależna Pełna 7. Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. finansowa 65,00 zależna Pełna 8. Drukbank Sp. z o.o. nie prowadzi działalności 100,00 zależna Pełna 9. Centrum Kart S.A. finansowa pomocnicza 100,00 zależna Pełna 10. BDK Consulting Sp. z o.o. usługi konsultingowe, hotelowe i transportowe 99,99 zależna pełna** 11. Financial Services Sp. z o.o. usługi finansowe 100,00 zależna praw własności 12. Development Sp. z o.o. zarządzanie nieruchomościami 100,00 zależna praw własności 13. Access Sp. z o.o. doradztwo gospodarcze 55,26 zależna praw własności 14. Central Poland Fund LLC pośrednictwo finansowe 53,19 zależna praw własności 15. Fabryka Maszyn w Janowie Lubelskim Sp. z o.o. produkcja części do maszyn budowlanych 86,68 zależna praw własności*** 7

8 16. Immobilier s.a.r.l. zarządzanie nieruchomościami Informacja dodatkowa - IV kwartał 2004 r. 100,00 zależna nie objęta konsolidacją lub wyceną metodą praw własności 17. Anica System S.A. informatyka 33,84 / 13,49 współzależna praw własności*** 18. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. działalność pomocnicza, finansowa i ubezpieczeniowa 50,00 stowarzyszona praw własności 19. Pioneer Investment Management S.A. pośrednictwo finansowe 49,00 stowarzyszona praw własności 20. Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. izba rozliczeniowa 22,96 stowarzyszona praw własności 21. Grupa Inwestycyjna NYWIG S.A. doradztwo finansowe 24,60 stowarzyszona praw własności 22. Hotel Jan III Sobieski Sp. z o.o. hotelarstwo 37,50 stowarzyszona praw własności 23. Fabryka Sprzętu Okrętowego "Meblomor" S.A. 24. CPF Management Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Nowy 25. Świat S.A. * bezpośredni i pośredni ** objęta konsolidacją przez Bank (Ukraina) Ltd. *** objęta konsolidacją przez Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. produkcja wyposażenia okrętowego zarządzanie funduszami inwestycyjnymi spółka nie prowadzi działalności 23,81 stowarzyszona praw własności*** 40,00 stowarzyszona prowadzenie PTE 39,57 stowarzyszona nie wyceniona metodą praw własności nie wyceniona metodą praw własności Do konsolidacji nie włączono spółek, które spełniają wymogi określone przepisami ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami na podstawie artykułu 57 i artykułu 58 Ustawy oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego, paragraf Opis dokonań Banku S.A. Działalność komercyjna Wyniki Banku w 2004 r. były wspierane przez rosnącą sprzedaż kluczowych produktów takich jak złotowe kredyty hipoteczne, fundusze inwestycyjne i karty kredytowe. Osiągnięcie dobrych wyników sprzedażowych było możliwe dzięki koncentracji na działalności komercyjnej, zwiększeniu liczby sprzedawców i poprawie działań sprzedażowych. Szczególną uwagę przywiązywano do usprawnienia procesu kredytowego, zwłaszcza w obszarze kredytów hipotecznych. Sprzedaż kredytów hipotecznych, wspomagana przez wprowadzone zmiany, wzrosła dwukrotnie osiągając w 2004 r. poziom 1,6 mld zł (wzrost z poziomu 786 mln zł w 2003 r.) przy jednoczesnym wzroście udziału Banku w rynku. W 2004 r., również dzięki wzbogaceniu oferty, Bank po raz kolejny osiągnął bardzo dobre wyniki w sprzedaży funduszy inwestycyjnych. Aktywa funduszy inwestycyjnych sprzedanych poprzez sieć Banku wzrosły w stosunku do końca 2003 roku o 29,8% do poziomu 10,2 mld zł na koniec 2004 r. Grupa potwierdziła swoją wiodącą pozycję na rynku. Fundusze inwestycyjne na koniec 2004 r. osiągnęły poziom 13 mld zł, a udział w rynku wzrósł do 34,5%. Dzięki udoskonaleniu oferty, wprowadzeniu nowych produktów, skróceniu procesu sprzedaży oraz zorientowaniu sił sprzedażowych osiągnięto dobre wyniki w zakresie sprzedaży kart. Liczba kart kredytowych wzrosła w 2004 roku o 43,7 tys. sztuk (ponad dwuipółkrotnie). W IV kwartale 2004 r., w celu wsparcia dalszego wzrostu jak również zaspokojenia oczekiwań klientów, Bank poszerzył ofertę zarówno po stronie kredytów jak i oszczędności. Wprowadzono nową pożyczkę konsumencką pod nazwą Pożyczka Ekspresowa. Kluczową rolę przy tworzeniu tego nowego, elastycznego i wychodzącego naprzeciw oczekiwaniom klientów 8

9 produktu odgrywało uproszczenie procedur. Procedury kredytowe zostały również usprawnione w obszarze oferty dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Odnowiona oferta kredytowa będzie podstawą do wzrostu w 2005 r. Po stronie oszczędności w IV kwartale Bank poszerzył ofertę depozytową poprzez wprowadzenie nowych produktów o stałej stopie procentowej i zróżnicowanych terminach. W zakresie działalności rynkowej w 2004 r. osiągnięto między innymi następujące wyniki: r r. Zmiana Liczba złotowych rachunków bieżących (w tys. szt.) 2 998, ,7 149,3 klientów detalicznych 2 760, ,5 141,0 klientów korporacyjnych 237,5 229,2 8,3 Karty (w tys. szt.)* 2 582, ,7 115,8 Kredytowe 71,6 27,9 43,7 Obciążeniowe 294,0 305,9 (11,9) debetowe (łącznie z Maestro) 2 216, ,9 84,0 Liczba placówek (w szt.) (16) Liczba bankomatów (w szt.) * liczba kart kalkulowana jest zgodnie z definicją używaną przez międzynarodowe organizacje płatnicze Visa i MasterCard Działalność operacyjna Po stronie operacyjnej najistotniejszym osiągnięciem Banku w 2004 r. było zakończenie wdrażania nowego systemu informatycznego we wszystkich placówkach Banku. W IV kwartale 2004 r. prowadzono prace mające na celu poprawę wydajności i rozwój funkcjonalności systemu. W 2004 r. prowadzono nowe projekty mające na celu dalszą poprawę efektywności działania zarówno po stronie komercyjnej jak i operacyjnej. Istotną rolę pod tym względem odgrywa wprowadzenie systemu MIS, który będzie dostarczał zarówno informacji dotyczących działalności komercyjnej jak i rentowności. System ten powinien zostać oddany do użytku już w 2005 r. Ponadto Bank rozpoczął przygotowania do wprowadzenia Systemu Monitorowania Obrotu Gotówkowego (SMOG). Bank kontynuował politykę personalną ukierunkowaną na pozyskiwanie wykwalifikowanych i umotywowanych pracowników. Polityka ta jest prowadzona głównie w ramach programu Absolwent ukierunkowanym na pozyskiwanie najlepszych absolwentów. Rozwój najlepszych absolwentów prowadzony jest ze szczególną uwagą i potwierdzany poprzez stopniowy awans na stanowiska o większej odpowiedzialności w ramach organizacji. Na 31 grudnia 2004 r. Bank zatrudniał osób (spadek o 535 osób w porównaniu z końcem 2003 roku). Zatrudnienie w Grupie zmniejszyło się o 545 osób i na koniec 2004 r. wyniosło osób. 9

10 7 Opis dokonań podmiotów zależnych 7.1 Pioneer TFI S.A. W 2004 r. aktywa netto Pioneer TFI S.A. (spółka zarządzana przez Pioneer Investment Management S.A., w której Bank posiada 49% udziałów) wzrosły o 2 913,7 mln zł (o 28,9%) i osiągnęły wartość ,3 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2004 r. spółka posiadała 569,9 tys. otwartych rejestrów (przyrost w 2004 r. o 165,6 tys.). Wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych Pioneer TFI S.A. przedstawiona została w poniższej tabeli: (mln zł) r r. Zmiana Aktywa netto Pioneer TFI , , ,7 Pioneer Zrównoważony 2 629, , ,5 Pioneer Obligacji Dolarowych Plus 2 234, ,5 868,8 Pioneer Stabilnego Wzrostu 1 989, ,4 (118,0) Pioneer Obligacji 1 293, ,9 (1 362,5) Pioneer Obligacji Dolarowych 905, ,5 (126,1) Pioneer Agresywnego Inwestowania 788,0 254,4 533,6 Pioneer Obligacji Skarbowych 697,7 9,3 688,4 Pioneer Pieniężny 603,5 361,7 241,8 Pioneer Ochrony Kapitału 581,5-581,5 Pioneer Obligacji Europejskich Plus 490,0 217,4 272,6 Pioneer Obligacji Plus 173,0 255,8 (82,8) Pioneer Akcji Amerykańskich 153,8 51,6 102,2 Pioneer Arbitrażowy 69,7 66,4 3,3 Pioneer Akcji Europejskich 63,4-63,4 Pioneer Akcji* - 179,7 (179,7) Pioneer Indeksowy** - 20,9 (20,9) Pioneer Sektora Usług* - 18,9 (18,9) pozostałe (III filar) 329,5 207,0 122,5 Aktywa netto TFI (rynek) , , ,1 Udział Pioneer TFI w rynku 34,5% 30,4% 4,1 p.p. * fundusz połączony został z Pioneer Agresywnego Inwestowania FIO ** fundusz połączony został z Pioneer Akcji FIO Wartość aktywów netto Pioneer TFI S.A. pozyskanych za pośrednictwem Banku S.A., CDM S.A. i Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniosła ,2 mln zł (91,2% aktywów ogółem) wobec 9 115,5 mln zł na koniec 2003 r. (90,4%). 10

11 7.2 Centralny Dom Maklerski S.A. (CDM) W 2004 r. CDM świadczył usługi w pełnym (dostępnym dla domów maklerskich) zakresie z wyjątkiem zarządzania portfelem papierów wartościowych na zlecenie. W 2004 r. spółka osiągnęła: - 35,6% udziału w wartości obrotów na rynku obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) (utrzymanie pozycji lidera), - 13,9% udziału w wartości obrotów na rynku akcji na GPW (utrzymanie pozycji wicelidera), - 8,7% udziału w wartości obrotów kontraktami na GPW (utrzymanie IV pozycji udziału w obrotach). Na koniec 2004 r. CDM obsługiwał 158,7 tys. rachunków inwestycyjnych osiągając 18,7% udział w rynku. CDM prowadził również elektroniczną obsługę rachunków inwestycyjnych, umożliwiającą kupno i sprzedaż wszystkich instrumentów notowanych na GPW i CeTO za pośrednictwem internetu. Na koniec 2004 r. CDM prowadził 13,8 tys. rachunków internetowych. 7.3 Pioneer PTE S.A. Wartość aktywów netto funduszu na koniec 2004 r. wyniosła 1 013,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 291,8 mln zł w porównaniu do końca 2003 r. Udział w rynku otwartych funduszy emerytalnych na dzień 31 grudnia 2004 r. wyniósł 1,6%. Na dzień 31 grudnia 2004 r. liczba rachunków OFE wyniosła 298,3 tys. osób i prawie nie uległa zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Liczba członków funduszu, na których rachunku znajduje się co najmniej jedna składka wyniosła 212,3 tys. co stanowiło wzrost o 4,6% w porównaniu do końca 2003 r. Zmiana aktywów netto oraz liczby rachunków OFE przedstawiona została w poniższej tabeli: r r. Zmiana Aktywa netto (mln zł) 1 013,8 722,0 291,8 Liczba rachunków ogółem (tys.) 298,3 298,4 (0,1) Rachunki niezerowe * (tys.) 212,3 203,0 9,3 % rachunków niezerowych 71,1% 68,0% 3,1 p.p. Rachunki aktywne ** (tys.) 171,6 155,8 15,8 % rachunków aktywnych 57,5% 52,2% 5,3 p.p. * rachunki, na które wpłynęła przynajmniej jedna składka ** rachunki, na które wpłynęło minimum 50 zł w ciągu 12 miesięcy W 2004 r. OFE osiągnął najwyższą na rynku stopę zwrotu z inwestycji 16,7%, wobec średniej stopy zwrotu osiągniętej przez wszystkie fundusze emerytalne na rynku w wysokości 14,5%. 7.4 Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Spółka powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na zindywidualizowaną obsługę oraz ofertę w zakresie produktów i usług finansowych, stanowiąc uzupełnienie dla kanałów dystrybucyjnych Banku. Koncentruje się na obsłudze zamożnych klientów, wymagających wysoko zindywidualizowanej obsługi w dogodnych dla nich miejscach. Na podstawową ofertę Spółki składa się sprzedaż produktów bankowych, a także funduszy i programów inwestycyjnych, kredytów mieszkaniowych, ubezpieczeń na życie i ubezpieczeń majątkowych. 11

12 7.5 Leasing Sp. z o.o. 1 W ramach restrukturyzacji działalności leasingowej w Grupie dokonano konsolidacji spółek Leasing Fabryczny Sp. z o.o. (spółka przejmująca) oraz Leasing Sp. z o.o. (spółka przejmowana), w wyniku czego od 1 października 2004 r. spółka działa pod firmą Leasing Sp. z o.o. W 2004 r. spółka Leasing Sp. z o.o. zawarła nowych umów (3 107 w roku poprzednim). Wartość aktywów oddanych w leasing wyniosła 444,7 mln zł, co stanowi wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 97,1%. Zdecydowana większość środków oddanych w leasing dotyczyła środków transportu - 70,7% oraz maszyn i urządzeń - 16,1% (w 2003 r. odpowiednio 84,9% i 9,2%). Spółka wspólnie z Bankiem przygotowała program współpracy mający na celu znaczny rozwój sprzedaży usług leasingowych w ramach Grupy oraz umożliwienie oferowania usług leasingu bezpośrednio w oddziałach Banku. Wdrożony został program pod nazwą Pakiet Autoleasing (leasing nowych środków transportu) wykorzystujący kanały dystrybucji Banku. 7.6 Financial Services Sp. z o.o. (PFS) Spółka w 2004 r. kontynuowała strategię umacniania pozycji lidera na polskim rynku agentów transferowych. Liczba obsługiwanych kont uczestników funduszy inwestycyjnych i funduszy emerytalnych przekroczyła 2 mln kont/rachunków, co stanowiło wzrost o 11 % w stosunku do 2003 r. Udział spółki w rynku OFE korzystających z usług zewnętrznego Agenta Transferowego mierzony liczbą obsługiwanych rachunków wyniósł 40% i nie zmienił się w porównaniu do roku poprzedniego. 8 Wyniki osiągnięte w 2004 r. i czynniki mające na nie wpływ 8.1 Wyniki Grupy W 2004 r. zysk netto wyniósł 1 343,0 mln zł i był najlepszym wynikiem w historii Grupy, o 46,0% wyższy niż przed rokiem. W samym IV kwartale 2004 r. zysk netto wyniósł 340,1 mln zł. Głównymi czynnikami wzrostu były: wzrost aktywności biznesowej przekładający się na wyższy wynik z prowizji i opłat, osiągnięty dzięki prowizjom od obsługi rachunków i transakcji oraz z tytułu dystrybucji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, niższe koszty ryzyka kredytowego, uzyskane dzięki poprawie efektywności kredytowej i sytuacji makroekonomicznej a także ścisła kontrola kosztów. Na zysk netto w 2004 r. pozytywnie wpłynęło również zmniejszenie stopy podatku dochodowego dla firm do 19% oraz wprowadzenie zmian wynikających z ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych, które miało jednorazowy wpływ na zysk netto w II kwartale br. w wysokości około 45 mln zł. Na poprawę wyników Grupy wpłynęły zarówno dobre wyniki Banku S.A., jak i znacznie lepsze niż przed rokiem wyniki jednostek podporządkowanych. 1 W celu doprowadzenia do porównywalności, dane dotyczące 2003 roku przedstawione zostały łącznie dla obu połączonych spółek. 12

13 Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2004 r. w porównaniu z 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie: (mln zł) 2004 r r. Zmiana Wynik z tytułu odsetek 2 219, ,7 (5,5%) Wynik z tytułu prowizji 1 542, ,1 10,0% Pozostałe dochody nieodsetkowe 390,7 336,8 16,0% wynik z udziałów 24,0 70,1 (65,8%) wynik operacji finansowych 63,7 (33,7) x wynik z pozycji wymiany 285,2 285,7 (0,2%) wynik na pozostałej działalności operacyjnej 17,8 14,7 21,1% Dochody ogółem 4 153, ,6 1,6% Koszty działania (z amortyzacją) (2 289,9) (2 318,0) (1,2%) Wynik operacyjny przed rezerwami 1 863, ,6 5,3% Wynik z rezerw (354,1) (503,4) (29,7%) Wynik operacji nadzwyczajnych 0,0 0,0 x Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych (1,3) (1,6) (18,8%) Odpis rezerwy kapitałowej jednostek podporządkowanych 4,7 11,5 (59,1%) Zysk brutto 1 512, ,1 18,5% Obciążenie podatkowe (227,5) (357,8) (36,4%) Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 54,1 (1,6) x (Zysk) strata mniejszości 4,0 3,2 25,0% Zysk netto 1 343,0 919,8 46,0% * Łącznie z dochodami z transakcji SWAP. Dochody Grupy W 2004 r. Grupa osiągnęła dochody o 65,4 mln zł wyższe niż przed rokiem, pomimo niższych o 43,7 mln zł jednorazowych dochodów ze sprzedaży udziałów kapitałowych. Głównymi składnikami dochodów są: wynik z tytułu odsetek (53,4% dochodów) oraz wynik z prowizji (37,1% dochodów). Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek w 2004 r. wyniósł 2 219,6 mln zł i był o 5,5% niższy niż przed rokiem. Spadek ten wynika głównie ze spadku rentowności portfela papierów dłużnych. W poszczególnych kwartałach 2004 r. wynik z tytułu odsetek charakteryzuje się wzrostową tendencją wynik z tytułu odsetek uzyskany w IV kwartale 2004 r. o 4,3% przewyższał średni wynik z poprzednich kwartałów. Wynik z tytułu prowizji Wynik z tytułu prowizji w 2004 r. był o 139,7 mln zł (o 10,0%) wyższy niż przed rokiem, a jego udział w dochodach ogółem Grupy wzrósł z 34,3% do 37,1%. W strukturze prowizji dominowały prowizje za prowadzenie rachunków, z transakcji oraz prowizje z funduszy inwestycyjnych. W IV kwartale wynik z prowizji osiągnął rekordowy poziom 409,1 mln zł. 13

14 Wynik z udziałów W 2004 r. wynik z udziałów wyniósł 24,0 mln zł i pochodził ze sprzedaży części akcji Jupiter NFI S.A. oraz udziałów w Usługi Korporacyjne SA i Trinity Management Sp. z o.o. W porównaniu z 2003 r. wynik z udziałów był o 46,1 mln zł niższy, co wynika z zaliczenia w 2003 r. dochodu ze sprzedaży udziałów w PolCard (67,7 mln zł). Wynik operacji finansowych Wynik operacji finansowych (bez dochodu z operacji SWAP, zaliczonego do wyniku z tytułu odsetek) w 2004 r. wyniósł 63,7 mln zł i był o 97,4 mln zł wyższy niż przed rokiem. Na wynik ten złożyły się głównie: wynik z wyceny i sprzedaży papierów wartościowych i instrumentów zabezpieczających (71,8 mln zł), wycena pozostałych instrumentów pochodnych (-3,6 mln zł) oraz korekta wyniku roku ubiegłego (-2,7 mln zł). Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozycji wymiany w 2004 r. wyniósł 285,2 mln zł i był na poziomie zbliżonym do osiągniętego w poprzednim roku. Koszty działania (z amortyzacją) Koszty działania (z amortyzacją) w 2004 r. wyniosły 2 289,9 mln zł i były o 28,1 mln zł (o 1,2%) niższe niż przed rokiem, co głównie zostało osiągnięte dzięki ścisłej kontroli kosztów. Koszty osobowe w 2004 r. w porównaniu z 2003 r. zmniejszyły się o 10,9 mln zł. Zmniejszenie kosztów osobowych wynika głównie ze zmniejszenia zatrudnienia z osób na koniec 2003 r. do osób na koniec 2004 r. Koszty rzeczowe w 2004 r. w porównaniu z 2003 r. zmniejszyły się o 20,4 mln zł (o 2,4%). Zostało to osiągnięte dzięki doskonaleniu metod zarządzania majątkiem i optymalizacji ponoszonych wydatków oraz współpracy z zarządami spółek podporządkowanych w zakresie efektywnego zarządzania kosztami w Grupie. (mln zł) Koszty działania (z amortyzacją) 2004 r r. Zmiana Ogółem (2 289,9) (2 318,0) (1,2%) Osobowe (1 136,4) (1 147,3) (1,0%) Rzeczowe (830,3) (850,7) (2,4%) BFG (10,3) (15,0) (31,3%) Amortyzacja (312,9) (305,0) 2,6% Wskaźnik koszty / dochody w 2004 r. wyniósł w Grupie 55,1% i był o 1,6 p.p. niższy niż przed rokiem. Koszt rezerw Koszt rezerw w 2004 r. wyniósł 354,1 mln zł (o 29,7% mniej niż w 2003 r.). Udział kredytów zagrożonych w kredytach ogółem systematycznie zmniejsza się i na koniec 2004 r. wyniósł 19,9%, tj. o 4,8 p.p. mniej w stosunku do końca 2003 r. Było to efektem poprawy sytuacji makroekonomicznej i lepszego zarządzania ryzykiem kredytowym, polegającego głównie na intensyfikacji działań windykacyjnych oraz efektywnym wykorzystaniu wdrożonych systemów scoringowych. Od końca 2003 r. kredyty zagrożone zmniejszyły się o 1 114,3 mln zł, z czego w samym IV kwartale o 220,7 mln zł. Na kredyty zagrożone tworzone są rezerwy celowe w wysokości adekwatnej do ryzyka transakcji. Pokrycie kredytów zagrożonych rezerwami celowymi i rezerwą na ryzyko ogólne wzrosło z 59,1% na koniec 2003 r. do 70,6% na koniec grudnia 2004 r. Obciążenie podatkowe W 2004 r. obciążenie podatkowe wyniosło 227,5 mln zł wobec 357,8 mln zł przed rokiem. Na wysokość obciążenia podatkowego wpływ miało między innymi zmniejszenie ustawowej stopy podatku dla firm do 19% jak również wprowadzenie zmian wynikających z ustawy o Funduszu 14

15 Poręczeń Unijnych, które wpłynęło pozytywnie na wynik finansowy netto Banku w II kwartale 2004 r. w wysokości około 45 mln zł. Bilans Na kształtowanie się bilansu Grupy, zawierającego znaczne wolumeny depozytów i kredytów dewizowych (odpowiednio 29,1% i 22,0%), istotny wpływ miało umocnienie złotego - kurs dolara względem złotego w ciągu roku zmniejszył się o 20,1%, euro o 13,5%, a franka szwajcarskiego o 12,7%. Należności od klientów W 2004 r. portfel kredytowy brutto wzrósł o 1 219,0 mln zł (o 4,3%), pomimo negatywnego wpływu umocnienia złotego w wysokości około 1,4 mld zł. Wpłynęły na to: - wzrost wolumenu złotowych kredytów budowlano mieszkaniowych o 1 028,7 mln zł, - wzrost wolumenu kredytów korporacyjnych o 775,6 mln zł, - zmniejszenie wolumenu pozostałych kredytów detalicznych o 585,3 mln zł. (mln zł) r r. Kredyty brutto , ,0 korporacyjne , ,5 detaliczne* 6 776, ,5 odsetki 2 449, ,7 należności w drodze 8,6 251,5 Razem należności , ,2 Rezerwy (3 962,0) (3 907,3) Należności netto , ,9 * pozycja obejmuje kredyty detaliczne w Banku S.A. Zobowiązania wobec klientów Na kształtowanie się w 2004 r. wolumenu oszczędności ogółem (depozyty, obligacje i fundusze inwestycyjne) ulokowanych w ramach Grupy istotny wpływ miała aprecjacja złotego. Po wyeliminowaniu wpływu zmian kursów walut (efekt około 3,4 mld zł) oszczędności klientów wzrosły o około 5%. Aktywa netto Pioneer wzrosły o 2 913,7 mln zł, wobec wzrostu o 4 495,1 mln rynku funduszy inwestycyjnych, co przyczyniło się do dalszego wzrostu udziału w rynku do 34,5%. Nominalnie oszczędności klientów Grupy w 2004 r. zmniejszyły się o 879,2 mln zł. Na zmniejszenie wolumenów depozytów detalicznych, oprócz konwersji do funduszy inwestycyjnych, wpłynęła również aprecjacja złotego (efekt ponad 2,6 mld zł), przy historycznie ukształtowanej strukturze dewizowej depozytów w Banku S.A. (mln zł) r r. Depozyty , ,2 korporacyjne , ,1 detaliczne , ,1 odsetki 118,5 153,3 zobowiązania w drodze 23,2 120,3 Zobowiązania wobec klientów , ,8 Obligacje Banku 23,2 513,5 w tym kapitał 22,5 510,5 Razem zobowiązania , ,3 Fundusze inwestycyjne Pioneer TFI , ,6 15

16 w tym sprzedane w sieci Grupy , ,5 8.2 Struktura zysku netto Zestawienie dotyczące podstawowych kategorii skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz podstawowych pozycji bilansu Grupy dla podmiotów, mających największy wpływ na wynik Grupy przedstawiono w załącznikach. Strukturę skonsolidowanego rachunku zysków i strat jednostek powiązanych za 2004 r. i 2003 r. przedstawia poniższe zestawienie: (mln zł) 2004 r r. Zysk netto Banku S.A ,0 919,8 Zysk (strata) netto podmiotów konsolidowanych metodą pełną 94,3 (45,6) Centralny Dom Maklerski S.A. 77,7 36,2 Usługi Korporacyjne S.A. ** 7,6 - Faktoring Sp. z o.o. 6,6 3,5 Pioneer PTE S.A. 5,6 7,9 Leasing Sp. z o.o./leasing Fabryczny Sp. z o.o. 1,2 (85,3) Centrum Kart S.A. 0,9 0,1 Bank (Ukraina) Ltd. w Łucku (1,5) (0,8) Drukbank Sp. z o.o. (1,6) (1,2) Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o.* (2,2) (0,4) Bank Tel-Aviv Ltd. ( Tel-Aviv)** - (5,2) korekty dot r. / 2002 r. 0,0 (0,3) Zysk (strata) netto podmiotów wycenianych metodą praw własności 54,1 (1,6) Pioneer Investment Management S.A. 36,1 19,1 Financial Services Sp. z o.o. 8,8 3,4 Development Sp. z o.o. 7,7 2,2 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. 7,2 5,4 Trinity Management Sp. z o.o. ** 6,3 0,3 Jednostki podporządkowane Funduszu Kapitałowego Sp. z o.o. 2,0 (2,9) Central Poland Fund LLC 0,9 (2,4) Access Sp. z o.o. 0,4 0,0 Jan III Sobieski Sp. z o.o. 0,0 0,0 Grupa Inwestycyjna Nywig S.A. 0,1 0,0 NFI Jupiter S.A. ** (2,8) (19,4) Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. (11,1) (7,4) Korekty dot r. / 2002 r. (1,5) 0,0 Wyłączenie wyników spółek wycenianych metodą praw własności z wyniku netto Banku S.A. (140,8) 51,7 Pozostałe wyłączenia i korekty konsolidacyjne*** (7,6) (4,5) Zysk (strata) netto Grupy 1 343,0 919,8 * wynik spółki nie zawiera wyceny jednostek podporządkowanych metodą praw własności, która została uwzględniona w pozycji zysk (strata) netto podmiotów ujmowanych metodą praw własności oraz pozostałe wyłączenia i korekty konsolidacyjne, ** wynik do dnia sprzedaży, *** pozycja zawiera rozliczenie wartości firmy i ujemnej wartości firmy oraz pozostałe korekty konsolidacyjne. 16

17 8.3 Wyniki Banku S.A. W 2004 r. zysk netto wyniósł 1 343,0 mln zł i był najlepszym wynikiem w historii Banku, o 46,0% wyższy niż przed rokiem. W samym IV kwartale 2004 r. zysk netto wyniósł 340,1 mln zł. Głównymi czynnikami wzrostu były: wzrost aktywności biznesowej przekładający się na wyższy wynik z prowizji i opłat, osiągnięty dzięki prowizjom od rachunków i transakcji oraz z tytułu dystrybucji i zarządzania funduszami inwestycyjnymi, co prawie zrekompensowało spadek dochodów odsetkowych spowodowany niższą rentownością dłużnych papierów wartościowych, niższe koszty ryzyka kredytowego, uzyskane dzięki poprawie efektywności kredytowej i sytuacji makroekonomicznej a także ścisła kontrola kosztów. Na zysk netto Banku wpłynęła również znaczna poprawa wyników spółek. Pozytywny wpływ na wynik 2004 r. miało zmniejszenie stopy podatku dla firm do 19% i wprowadzenie w II kwartale 2004 r. zmian wynikających z ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (około 45 mln zł). Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat Banku w 2004 r. w porównaniu z 2003 r. przedstawiają się następująco: (mln zł) 2004 r r. Zmiana Wynik z tytułu odsetek* 2 119, ,3 (6,2%) Wynik z tytułu prowizji 1 385, ,8 7,7% Pozostałe dochody nieodsetkowe 381,7 359,3 6,2% Dochody ogółem 3 887, ,4 (0,5%) Koszty ogółem (2 142,1) (2 164,3) (1,0%) Wynik operacyjny przed rezerwami 1 744, ,1 0,2% Wynik z rezerw (334,8) (433,0) (22,7%) Wynik finansowy brutto 1 410, ,1 7,8% Zysk netto 1 343,0 919,8 46,0% Relacja kosztów do dochodów 55,1% 55,4% (0,3 p.p.) Marża odsetkowa 3,7% 3,9% (0,2 p.p.) * łącznie z dochodami z operacji SWAP Podstawowe dane z zakresu bilansu Banku na koniec 2004 r. w porównaniu z 2003 r. przedstawiają się następująco: r r. Zmiana Kredyty brutto ogółem (kapitał) w mln zł , , ,3 Relacja kredytów zagrożonych do kredytów ogółem w % 18,7 22,8 (4,1) Wskaźnik pokrycia kredytów zagrożonych rezerwami w % 70,2 59,4 10,8 Depozyty ogółem (kapitał) w mln zł , ,3 (3 190,8) Zobowiązania z tytułu emisji własnych papierów wartościowych (kapitał) w mln zł 22,5 510,5 (488,0) Suma bilansowa w mln zł , ,1 (3 596,2) Jednostki uczestnictwa sprzedane w sieci Banku w mln zł , , ,3 ROE w % 18,4 13,1 5,4 Współczynnik wypłacalności w % 18,0 15,7 2,3 Suma bilansowa Banku S.A. na koniec 2004 r. wyniosła ,9 mln zł. 17

18 8.4 Wyniki osiągnięte przez wybrane jednostki podporządkowane Centralny Dom Maklerski S.A. (CDM) W 2004 r. CDM wypracował zysk netto w wysokości 77,7 mln zł wobec 36,2 mln zł zysku w roku poprzednim. Wysoki wynik był efektem działań podjętych przez CDM w 2004 roku i korzystnych uwarunkowań: wzrostowy trend wskaźników makroekonomicznych, a co za tym idzie korzystna koniunktura giełdowa wyrażająca się wzrostem obrotów i indeksów giełdowych, zaowocowały wysokim poziomem prowizji giełdowych uzyskanych przez CDM. W IV kwartale 2004 r. CDM przeprowadził dwie największe publiczne oferty akcji spółek prywatnych na polskim rynku: sprzedaż akcji TVN o wartości 509 mln zł oraz emisję i sprzedaż akcji GTC o wartości 506 mln zł. Pioneer Investment Management S.A. (PPIM) Skonsolidowany zysk netto Grupy PPIM w 2004 r. był o 91,5 % wyższy w porównaniu do 2003 r. i wyniósł 74,5 mln zł. Udział Banku w zysku netto spółki wyniósł 36,1 mln zł. Wzrost rentowności PPIM ma charakter trwały i wiąże się ze wzrostem wartości aktywów zarządzanych funduszy inwestycyjnych. Ich głównym źródłem wzrostu jest efektywna sieć sprzedaży Banku S.A., CDM S.A. i Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. Financial Services Sp. z o.o. (PFS) Zysk netto spółki za 2004 r. wyniósł 8,8 mln zł i był o 158,8% wyższy w porównaniu do 2003 r. Istotną poprawę wyniku spółka osiągnęła głównie dzięki zwiększeniu przychodów netto ze sprzedaży usług (wzrost liczby obsługiwanych kont uczestników funduszy inwestycyjnych i emerytalnych), jak również w wyniku niższej stawki podatku dochodowego od osób prawnych. Leasing Sp. z o.o. ( Leasing) 2 Zysk netto spółki w 2004 r. wyniósł 1,2 mln zł, wobec straty w wysokości -85,3 mln zł poniesionej w roku poprzednim. Poprawa wyniku spółki została osiągnięta głównie dzięki głębokiej restrukturyzacji działalności spółki. Xelion. Doradcy Finansowi Sp. z o.o. W 2004 r. spółka poniosła stratę netto w wysokości -22,2 mln zł (udział Banku: -11,1 mln zł). W 2004 r. spółka koncentrowała się na dalszym rozwoju sieci doradców finansowych, rozszerzeniu działalności na kolejne regiony kraju oraz poszerzeniu oferty produktowej przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego standardu świadczonych usług. Wyłączenia i korekty konsolidacyjne Wyłączenia i korekty konsolidacyjne wyniosły -7,6 mln zł i wynikały głównie z: - rozliczenia wartości firmy i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Banku oraz jednostek podporządkowanych PFK, podlegających ujęciu w sprawozdaniu skonsolidowanym: +3,5 mln zł, - amortyzacji kosztów nabycia OFE Epoka, Pioneer i Rodzina przez Pioneer PTE w 2001 r. oraz kosztów nabycia akcji PTE przez Bank w 2000 r.: -12,9 mln zł, - pozostałych korekt: +1,8 mln zł. 2 W celu doprowadzenia do porównywalności, wynik finansowy za 2003 r. podano łącznie dla Leasing i Leasing Fabryczny. 18

19 9 Ocena wiarygodności finansowej Banku Potwierdzenie ocen ratingowych Banku Polska Kasa Opieki S.A. przez Fitch Ratings W dniu 15 listopada 2004 r. międzynarodowa agencja ratingowa Fitch Ratings utrzymała oceny ratingowe Banku. W informacji stwierdzono między innymi, że Bank S.A. kontynuuje wysoką dochodowość i zwrócono także uwagę na dobrą ofertę produktową Banku wzmocnioną niedawnym wdrożeniem systemu informatycznego, pozwalającym na udoskonalenie segmentacji klientów co w połączeniu z silną marką stanowi dobrą pozycję do dalszego rozwoju działalności. 10 Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości realizacji wcześniej publikowanych prognoz Bank nie podawał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na 2004 r. 11 Informacja o akcjonariuszach posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZ Banku S.A. Akcjonariusze Banku S.A. posiadający bezpośrednio lub pośrednio poprzez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku: Nazwa Akcjonariusza Liczba akcji i głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ Liczba akcji i głosów na WZ Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ 31 grudnia 2004 r. 31 grudnia 2003 r. UniCredito Italiano S.p.A ,93% ,05% Pozostali akcjonariusze ,07% ,95% Razem ,00% ,00% W dniu 12 sierpnia 2004 r. dokonano wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenia kapitału Banku do kwoty zł, poprzez emisję akcji w ramach realizacji Programu Opcji Menedżerskich. Według informacji posiadanych przez Bank, na dzień przekazania raportu nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu. 12 Informacja o stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące Według informacji posiadanych przez Bank na dzień przekazania raportu osoby zarządzające i nadzorujące w Banku posiadały akcji Banku S.A. Akcje te znajdują się wyłącznie w posiadaniu osób zarządzających działalnością Banku. W okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego liczba akcji Banku będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących nie zmieniła się. W 2003 r. został wprowadzony program motywacyjny obejmujący lata 2003 i 2004, którym objęto Zarząd Banku, pozostałą kadrę kierowniczą, pracowników kluczowych dla realizacji strategii Banku, jak również wybranych pracowników spółek zależnych. Na dzień przekazania raportu programem motywacyjnym za rok 2003 objęte zostały 53 osoby na łączną liczbę akcji, z czego akcji będą mogły nabyć osoby zarządzające, natomiast programem motywacyjnym za rok 2004 objęte były 53 osoby na łączną liczbę akcji, z czego akcji będą mogły nabyć osoby zarządzające. W okresie od przekazania 19

20 poprzedniego raportu kwartalnego zmiany w liczbie akcji, jakie będą mogły objąć osoby zarządzające wynikają ze zmian w składzie zarządu Banku. 13 Władze Banku O zmianach we władzach Bank informował w raportach bieżących nr 56, 61 i 62 z 2004 r. oraz w raporcie nr 4 z 2005 r. Na dzień przekazania raportu władze Banku stanowią: Zarząd Banku Jan Krzysztof Bielecki Luigi Lovaglio Sabina Olton Przemysław Figarski Irene Grzybowski Paolo Iannone Christopher Kosmider Marian Ważyński Rada Nadzorcza Jerzy Woźnicki Paolo Fiorentino Andrea Moneta Paweł Dangel Fausto Galmarini Oliver Greene Enrico Pavoni Leszek Pawłowicz Jerzy Starak Prezes Zarządu Banku, CEO Wiceprezes Zarządu Banku, COO Wiceprezes Zarządu Banku, Główny Księgowy Banku Członek Zarządu Banku Członek Zarządu Banku Członek Zarządu Banku Członek Zarządu Banku Członek Zarządu Banku Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej 14 Informacje o toczących się postępowaniach W IV kwartale 2004 r. liczba toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej postępowań dotyczących zobowiązań Grupy wyniosła 523 postępowania na łączną kwotę 693,1 mln zł, a dotyczących wierzytelności postępowań na łączną kwotę 944,2 mln zł. Poniżej przedstawiono największe kwotowo postępowania w grupie wierzytelności: - pozew w postępowaniu nakazowym z powództwa Leasing Sp. z o.o. przeciwko Salomon Industries S.A. Wartość przedmiotu sporu wynosi 67,4 mln zł, postępowanie zostało wszczęte 15 grudnia 2003 r., - pozew z powództwa Banku S.A. - oddział w Paryżu przeciwko LA HUPPE w sprawie dochodzenia należności z tytułu kredytu. Wartość przedmiotu sporu wynosi 15,2 mln euro, postępowanie zostało wszczęte 23 grudnia 1998 r., 20

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA

BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA Śródroczne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za II kwartał

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1 2 3 4 5 ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO 6 7 Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. 8 *) spółki

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.

Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Pozostałe informacje Informacje zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Wymagane Informacje: 1. Wybrane dane finansowe, zawierające

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding Q1-Q3 2013 Warszawa, 14 listopada 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń 79,6 mln PLN zysku netto 1) za Q3 2013 wzrost wyniku

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK S.A. ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU I. Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE W tys. zł W tys. euro Od 2014-01-01 do 2014-03-31 od 2013-01-01

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 1 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE

POZOSTAŁE INFORMACJE POZOSTAŁE INFORMACJE zgodnie z 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SAQ 4 / 2014 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice

Raport SA-Q 3/2012. MOJ S.A. ul. Tokarska Katowice Raport SA-Q 3/2012 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO MOJ S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 R. MOJ S.A. ul. Tokarska 6 40-859 Katowice Tel.: (32) 604 09 00 Faks: (32) 604 09 01 Email: sekretariat@moj.com.pl

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

BNP Paribas Bank Polska SA

BNP Paribas Bank Polska SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska SA za trzeci kwartał 2014 roku BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo