Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG 1 2 3 4 5 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag i opinii do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 10 lutego 2015 r.), zgłoszonych w trybie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Uwaga ogólna Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej użytkujące podziemia Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach chce się podzielić swoimi uwagami na temat ich użytkowania, które mają luźny związek z tematem przekazanym do konsultacji. Uważamy, że obiekty nie prowadzące eksploatacji i związanych z tym prac z zastosowaniem techniki górniczej, nie posiadających górniczych urządzeń wyciągowych nie powinny podlegać pod WUG. Minister Środowiska uznał to stanowisko i w 2012 roku wyłączył nasze obiekty z rozporządzenia. Nie rozumiemy dlaczego utworzona lista - propozycje WUG - 16 obiektów, która nie została merytorycznie uzasadniona zawiera obiekty, które niedawno zostały wyłączone. Oczekujemy jednak merytorycznej kontroli stanu podziemi i przekazywania ewentualnych zagrożeń i sposobu oraz terminu ich likwidacji, bo zatrudnione załogi w obiektach niekoniecznie mogą te zagrożenia zauważyć, a to odbiłoby się na bezpieczeństwie zwiedzanych obiektów. Proponuję również spojrzeć na prawo austriackie, gdzie rozdzielone są obiekty turystyczne od obiektów eksploatujących złoże. Kraj Unii Europejskiej może watro skorzystać z już opracowanych rozwiązań. " Uwaga częściowo przvięta Regulacja art. 116 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), dalej w skrócie Pgg", nie pozwala na wyłączenie we wnioskowanym zakresie stosowania całości albo niektórych ustawowych regulacji dotyczących dokumentacji mierniczo-geologicznej. Jednakże po ponownej analizie problemu w 2 ust. 3 pkt 7 i 8 oraz w 8 ust. 1 pkt 7 i 8 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) przyjęto model regulacji, który znacząco łagodzi rozwiązania dla większości obiektów pogórniczych, w których jest prowadzona m.in. działalność turystyczna. Zastosowano w tym przypadku kryterium prowadzenia albo nieprowadzenia w takich obiektach działalności w wyrobiskach pionowych lub o nachyleniu powyżej 45 (kryterium istnienia górniczych urządzeń wyciągowych" nie jest miarodajne, gdyż w kopalniach zabytkowych zaczynają pojawiać się urządzenia transportu pionowego niebędące górniczymi urządzeniami wyciągowymi"). W przypadku prowadzenia działalności w takich wyrobiskach, uznano za zasadne przyjęcie bardziej rygorystycznych wymagań (w szczególności w zakresie katalogu dokumentów kartograficznych). Jeżeli natomiast taka działalność nie jest prowadzona w takich wyrobiskach w obiekcie, uznano za wystarczające, aby obowiązek sporządzania albo pozyskiwania z dostępnych źródeł obejmował jedynie dwa rodzaje map: (a) w zakresie map podstawowych lub map przeglądowych mapy wyrobisk górniczych, (b) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności. strona 1 z 25

2 2. Rządowe Centrum Uwaga ogólna Zauważa się, że zgodnie z art. 116 ust. 7pkt 2 ustawy upoważniającej w projektowanym rozporządzeniu należy określić m.in. szczegółowe wymagania dotyczące aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej. Wypełnienie przepisu upoważniającego w tym zakresie stanowią proponowane 8 i 9 pkt 2 projektu, które zawierają regulacje dotyczące aktualizacji i uzupełniania, ale jedynie jednego z trzech rodzajów dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej, tj. dokumentów kartograficznych. W związku z powyższym powstaje pytanie dlaczego projektowane rozporządzenie nie zawiera regulacji dotyczących aktualizacji i uzupełniania dokumentów pomiarowych oraz dokumentów obliczeniowych, które także wchodzą w skład dokumentacji mierniczogeologicznej. W tym zakresie konieczne jest uzupełnienie projektu albo podanie wyjaśnień." W żadnym z dotychczasowych rozporządzeń w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej nie ustalano reguł aktualizacji i uzupełniania dokumentów pomiarowych i obliczeniowych. Dokumenty te stanowią materiał roboczy używany w zakładzie górniczym praktycznie codziennie. Zawierają informację o dynamice zmian warunków górniczo-geologicznych. Tworzone w trakcie prowadzenia robót górniczych, w efekcie stanowią bazę do aktualizowania dokumentów kartograficznych w czasie pomiędzy określonymi w rozporządzeniu okresami ich aktualizacji. Suma zawartych w nich informacji służy uzupełnianiu dokumentów kartograficznych. Uwzględniając powyższe uwarunkowania techniczne, w 8 ust. 3 pkt 3 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) przyjęto, że dokumenty pomiarowe i obliczeniowe podlegają bieżącej aktualizacji i uzupełnianiu. 3. Rządowe Centrum Uwaga ogólna 4. Pracodawcy RP Uwaga ogólna Rządowe Centrum zwraca uwagę, że projekt wymaga dopracowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym, a uwagi o tym charakterze zostaną przekazane do Departamentu Prawnego Wyższego Urzędu Górniczego w trybie roboczym. Powyższe uwagi dotyczą, w szczególności: 2.1. (...) 4 ust. 1 pkt 1 projektu, 2.2. (...) 12 ust. 2pkt 3 (...) [oraz] (...) 14 ust. 1 (...), 2.3. (...) zalącznik[a] nr 2 do rozporządzenia (...). " Zapewnienie konsekwentnego stosowania dokumentów niemających charakteru normatywnego oraz zapewnienie spójności siatki pojęciowej w ramach obowiązujących aktów prawnych. Prace legislacyjne dotyczące przedmiotowego projektu powinny gwarantować systemową spójność z obowiązującymi przepisami oraz powszechnie stosowanymi wymaganiami technicznymi. Analiza projektu pozwala stwierdzić, że brak w nim wyżej wspomnianej koherencji, szczególnie w odniesieniu do konsekwentnego stosowania Polskich Norm czy innych norm lub instrukcji technicznych. Szczególną uwagę należy również zwrócić na stosowanie jednolitej siatki pojęciowej. Dlatego też należy unikać słów i wyrażeń nieprecyzyjnych, których interpretacja może budzić wątpliwości. " Stanowisko zostało zamieszczone w dalszych częściach zestawienia. Uwaga częściowo przyięta Dokonano ponownej analizy projektu, w celu zapewnienia większej spójności z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz wewnętrznej spójności projektu. Konstruując projekt, oparto się na aktualnych Polskich Normach (np. PN-G :2002 Mapy górnicze Część 1: Podział i terminologia, PN-G :2002 Mapy górnicze Część 3: Wymagania podstawowe, a także PN-G-09051:1997 Miernictwo górnicze Szyby, wieże szybowe i urządzenia wyciągowe Wyznaczanie i utrwalanie charakterystycznych punktów oraz osi). W powyższym zakresie nie zgłoszono konkretnych propozycji. Brak jest zatem możliwości szczegółowego odniesienia się do tej uwagi. strona 2 z 25

3 5. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 2 Projekt nie stanowi, że część dokumentacji mierniczo-geologicznej będą stanowić dodatki do dokumentacji geologicznych sporządzonych w związku z zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla jak wskazywały założenia." Pomimo jednoznacznego brzmienia pkt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw, dalej w skrócie założenia", w art. 116 ust. 1 Pgg nie przewidziano, aby wspomniane dodatki stanowiły element dokumentacji mierniczo-geologicznej. W związku z tym uznano, że jedynym możliwym sposobem uwzględnienia uwagi będzie zamieszczenie w objaśnieniach do załącznika nr 3 do aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) (określającego wzór formularza spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego) wymogu informowania o miejscu wpisywania informacji o przekazaniu tych dodatków Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w ramach przekazywanej dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego. 6. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 2 oraz pkt 7.1 ppkt 12 Pkt założeń mówi o dokumentach pomiarowych i obliczeniowych dotyczących składowania i migracji dwutlenku węgla. Brak szczegółowych informacji na ten temat w 2 projektu rozporządzenia, jednak w załączniku 1 określającym Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo- -geologicznej w cz. VII pn. Wykonywanie prac geologicznych na potrzeby zakładów górniczych, zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz zakładach prowadzących działalność określona wart. 2 ust. 1 ustawy mówi się o pomiarach inwentaryzacyjnych elementów i zjawisk geologicznych, hydrogeologicznych, hydrograficznych oraz geologiczno-inżynierskich wykonywanych m.in. w celu: 10. rejestracji ilości i charakterystyki składowanych odpadów lub strumienia dwutlenku węgla (skład, ciśnienie, temperatura); 11. odwzorowania zmian jakości wód podziemnych w poziomach wodonośnych położonych powyżej podziemnego składowiska odpadów lub składowiska dwutlenku węgla; 12. oceny migracji substancji niebezpiecznych z podziemnego składowiska odpadowi lub dwutlenku węgla w obrębie i poza podziemnymi składowiskiem odpadowi lub dwutlenku węgla. Brzmienie pkt 12 budzi kontrowersje natury redakcyjnomerytorycznej tj. wskazuje się, że C02 to substancje niebezpieczne, migracji C02 uży chyba lepszym określeniem byłaby wyodrębnienie wanej w ustawie Pgg (art. 127f). " Uwaga częściowo przyjęta Przepisy dotyczące dokumentów pomiarowych i obliczeniowych ( 2 projektu) odnoszą się do każdego rodzaju zakładów górniczych (zakładów). Nie ma potrzeby wskazywania oddzielnej specyfikacji dla składowania i migracji dwutlenku węgla, tj. tworzenia odrębnej normy wykonującej pkt założeń. W ppkt 12 w pkt 7.1 w części VII w załączniku do aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) usunięto natomiast niezręczność redakcyjną, nadając przepisowi następujące brzmienie: 12) oceny migracji: a) substancji niebezpiecznych z podziemnego składowiska odpadów, b) dwutlenku węgla w obrębie i poza podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla.". strona 3 z 25

4 7. Pracodawcy RP 2 ust. 1 pkt 3 Usunięcie pojęć nieprecyzyjnych, których interpretacja budzi istotne wątpliwości W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe: (...) 3) w przypadku stosowania technik informatycznych zapisane na informatycznych nośnikach danych numeryczne szkice oraz dokumenty elektroniczne zawierające wyniki pomiarów". Z uwagi na wieloznaczność sformułowania numeryczne szkice" należy doprecyzować to, czy wyrażenie dotyczy wektorowego obrazu" wraz z ogólnie przyjętymi informacjami, zapisanego w pliku w formacie.dxf czy jest to po prostu zeskanowany, wykonany tradycyjną metodą szkic polowy. Przepisy Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wprowadzające definicje legalne pojęć informatycznego nośnika danych oraz dokumentu elektronicznego, określają w sposób ogólny zarys i charakter tego rodzaju form. Możliwość różnej interpretacji z powodu braku precyzyjnego sformułowania w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. " Uwasa częściowo przyieta Przyjęto następujące brzmienie 2 ust. 1 pkt 3 w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.): g3) w przypadku stosowania technik informatycznych zapisane na informatycznych nośnikach danych dokumenty elektroniczne zawierające wyniki pomiarów.". Odesłanie do definicji pojęć informatyczny nośnik danych" oraz dokument elektroniczny", zamieszczonych w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zamieszczono w pierwszym przepisie, w którym użyto tych pojęć, tj. 2 ust. 1 pkt 3. Przepisowi temu nadano następujące brzmienie: W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe: (...) 3) w przypadku stosowania technik informatycznych zapisane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanych dalej informatycznymi nośnikami danych", dokumenty elektroniczne w rozumieniu tych przepisów, zwane dalej dokumentami elektronicznymi", zawierające wyniki pomiarów". 8. Rządowe Centrum 9. Rządowe Centrum 10. Rządowe Centrum 2 ust. 3 pkt 3 lit.b 2 ust. 3 pkt 3 lit. c 2 ust. 3 pkt 5 lit.b Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Ponownej analizy wymaga użycie liczby pojedynczej w wyrażeniu mapa sytuacyjnowysokościowa powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności". W pozostałych przepisach 2 użyto w tym przypadku liczby mnogiej. Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja usunięcia wyrazów mapy specjalne:", gdyż przepis ten nie zawiera wyliczenia. Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Ponownej analizy wymaga użycie spójnika lub". W pozostałych przepisach użyto formuły mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe". W całym 2 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) użyto wyrażenia mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni (...)". Przeredagowano treść wyliczeń w 2 ust. 3 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.). W 2 ust. 3 pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. a oraz pkt 9 lit. b aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) utrzymano użycie spójnika lub", poddając uprzednio to zagadnienie dodatkowej szczegółowej analizie. Uznano, że nie ma uzasadnienia dla narzucania dla strona 4 z 25

5 11. Rządowe Centrum 2 ust. 3 pkt 5 lit. c Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja usunięcia wyrazów mapy specjalne:" i nadanie przepisowi brzmienia:,,c) mapy geologiczne: mapy strukturalno-tektoniczne, mapy hydrogeologiczne,". Aktualne brzmienie przepisu nie zawiera przynajmniej dwóch elementów wyliczenia rodzajów map specjalnych. działalności określonej w art. 2 ust. 1 Pgg, w odróżnieniu od zakładów górniczych ( 2 ust. 3 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 6 lit. b tej wersji projektu) oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg zakładów górniczych ( 2 ust. 3 pkt 1 lit. a tej wersji projektu), obowiązku posiadania zarówno map podstawowych (zgodnie z pkt Polskiej Normy PN-G :2002 Mapy górnicze Część 1: Podział i terminologia, mapą podstawową jest mapa górnicza sporządzona bezpośrednio na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów), jak i map przeglądowych (zgodnie z pkt powołanej Polskiej Normy, mapą przeglądową jest mapa górnicza sporządzona przez reprodukcję lub pomniejszenie mapy podstawowej, zawierająca wszystkie albo niektóre elementy jej treści). Ze względu na niewielki zakres przestrzenny tej działalności, nie jest konieczne sporządzane, aktualizowane i uzupełniane obydwu rodzajów tych dokumentów kartograficznych. Przeredagowano treść wyliczeń w 2 ust. 3 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.). 12. Rządowe Centrum 13. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 2 ust. 3 pkt 6 lit. b tiret drugie oraz 8 ust. 1 pkt 6 litb 2 ust. 3 pkt 6 lit. c tiret trzecie podwójne tiret drugie Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Niezrozumiały jest kontekst użycia wyrazu odkryte" w wyrażeniu mapy geologiczne odkryte składowiska dwutlenku węgla". W części kartograficznej (paragraf 2 pkt 6 lit. c) wymieniono mapy zasięgu plamy" zatłaczanego dwutlenku węgla wydaje mi się że określenie to nie jest najszczęśliwsze. Dyrektywa i rozporządzenie o pzs mówi np. o chmurze C02. " Uwaga przyięta Pojęcie mapa geologiczna odkryta" zostało przejęte z pkt Polskiej Normy PN-G :2002 Mapy górnicze Część 1: Podział i terminologia. Oznacza ono mapę geologiczną przedstawiającą sytuację geologiczną skał występujących na wybranej powierzchni, położonej w głębi ziemi poniżej spągu utworów zaliczonych do nadkładu. Uzasadnienie uzupełniono o wyjaśnienie źródła terminologii używanej w katalogu dokumentów kartograficznych. Przyjęto następujące brzmienie przepisu: mapy zasięgu chmury zatłaczanego dwutlenku węgla,". strona 5 z 25

6 14. Rządowe Centrum 3 pkt 3 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja zastąpienia wyrazu aktualizacji" wyrazem uzupełnienia". Dopiero użycie drugiego pojęcia daje możliwość powiązania z konkretną datą. Uwaga odrzucona Na karcie tytułowej map górniczych zamieszcza się informację o dacie, w której istniał określony stan, według którego dokonano aktualizacji dokumentów kartograficznych (tj. informację o dacie pomiaru), a nie informację o dacie zakończenia dokonywania czynności realizowanych w kolejnym etapie, tj. w ramach procesu uzupełniania tych dokumentów. Jeżeli np. pomiar wykonano 30 czerwca, to na karcie tytułowej map górniczych jest przedstawiana właśnie ta data, a nie 31 lipca data końca miesięcznego okresu przeznaczonego na uzupełnienie dokumentów kartograficznych. 15. Rządowe Centrum 4 ust. 1 pkt 1 Konieczność wskazania o jaką koncesję chodzi w proponowanym 4 ust. 1 pkt 1 projektu ". Przyjęto następujące brzmienie pkt 1 w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.): 1) koncesji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, udzielonej przez ministra właściwego do spraw środowiska albo marszałka województwa;". 16. Minister Administracji i Cyfryzacji 4 ust. 3 Proponuję wykreślić 4 ust. 3 projektu. Zgodnie z 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) na obszarze całego kraju obowiązuje państwowy system odniesień przestrzennych. Jeżeli z jakichś przyczyn wymagane jest stosowanie lokalnych układów współrzędnych łub układów wysokościowych, to wskazane byłoby enumeratywne wymienienie przypadków, w których jest to dopuszczalne. Inne rozwiązanie doprowadzić może do sytuacji, kiedy przedsiębiorcy będą masowo stosować układy lokalne, choćby z chęci uniknięcia opłat za wykorzystanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. " Uwaga odrzucona Tworzenie dokumentacji mierniczo-geologicznej dla potrzeb ruchu zakładów górniczych stanowi przypadek, w którym zachodzi potrzeba stosowania lokalnych układów współrzędnych, stąd nie ma potrzeby zmian. Jak wynika z 4 ust. 2 pkt 1 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.), dokumenty sporządza się z zachowaniem wymagań państwowego systemu odniesień przestrzennych (będących elementem przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego), jednakże w uzasadnionych przypadkach, np.: 1) sporządzania i aktualizowania dokumentacji przez okres wielu dziesiątków lat (co dotyczy m.in. dokumentacji historycznej, na bieżąco uzupełnianej od momentu rozpoczęcia działalności albo możliwej do wykorzystania w przypadku powrotu" do prowadzenia działalności w przestrzeniach, dla których sporządzono dokumenty kartograficzne w lokalnych układach współrzędnych), 2) wykonywania, np. zgodnie z pkt Polskiej Normy PN-G :2002 Mapy górnicze Część 3: Wymagania podstawowe, map podstawowych na kartonie kreślarskim, naklejonym na blachę aluminiową, strona 6 z 25

7 17. Główny Geodeta Kraju 4 ust. 3 Proponuje się wykreślić 4 ust. 3 projektu. Uzasadnienie Zgodnie z 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) na obszarze całego kraju obowiązuje państwowy system odniesień przestrzennych. Jeżeli z jakichś przyczyn wymagane jest stosowanie lokalnych układów współrzędnych lub układów wysokościowych to wskazane byłoby enumeratywne wymienienie przypadków, w których jest to dopuszczalne. " powinno być nadal dopuszczalne stosowanie lokalnych układów współrzędnych. Z takimi przypadkami spotykamy się w polskim górnictwie bardzo często. Przyjęcie propozycji wiązałoby się z koniecznością budowania całej dokumentacji od nowa. Koszty takiego rozwiązania byłyby bardzo trudne do oszacowania, ale jednocześnie byłyby bardzo wysokie. Ponadto należy zauważyć, że przedsiębiorca powinien dysponować możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do geodezyjnego układu odniesienia, będącego elementem państwowego systemu odniesień przestrzennych ( 4 ust. 3), co jest wystarczającym gwarantem spójności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 i 831), dalej w skrócie Pgk", i zachowania standardów tej ustawy. W związku z przedstawionymi powodami utrzymania kwestionowanej regulacji prawnej, nie ma ona związku z uiszczaniem opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 40a i art. 40b Pgk. jw. 18. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 5 ust. 1 W 5.1 powinno się rozważyć konieczność umieszczenia informacji o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu w pliku elektronicznym. Ideałem byłoby przechowywanie dokumentów w postaci plików PDF zamkniętych hasłem. " Uwaga odrzucona Pgg w art. 116 ust. 3 wskazuje na osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej. Osoby te są uprawnione do sporządzania dokumentów w każdej formie (papierowej lub dokumentu elektronicznego), nie ma zatem potrzeby powielać przepisów Pgg. Sposób przechowywania dokumentów reguluje wewnętrznymi przepisami przedsiębiorca. Jego obowiązkiem jest zabezpieczenie ich przed zniszczeniem. Ponieważ istnieją różnorodne sposoby spełnienia tego wymogu, a jakikolwiek ze sposobów nie budzi zastrzeżeń organów nadzoru górniczego, nie ma potrzeby ujednolicenia sposobu postępowania w tym zakresie. strona 7 z 25

8 19. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 20. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 6 ust. 1 pkt 2 W 6.1 punkt 2 powinien być umieszczony obowiązek konsultowania skal map z mierniczym górniczym lub ustalania ich na wniosek mierniczego górniczego." 7 ust. 1 W 7.1 powinno się rozważyć konieczność umieszczenia informacji o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu także w ewidencji. " Przyjęto następujące brzmienie przepisu: 2. Skale poszczególnych dokumentów kartograficznych, o których mowa w ust. 1, ustala pisemnie, w uzgodnieniu z osobą wymienioną w art. 116 ust. 3 ustawy, kierownik ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, kierując się potrzebą zapewnienia dokładności i czytelności tych dokumentów, wymaganych dla realizacji zadań lub obowiązków przedsiębiorcy albo podmiotu prowadzącego działalność niewymagającą koncesji.". Uwaga odrzucona Zgodnie z 7 ust. 1 projektu, przedsiębiorca albo podmiot prowadzący działalność niewymagającą koncesji jest obowiązany umieszczać informację o sporządzeniu dokumentu w ewidencji dokumentacji mierniczo-geologicznej. Sposób postępowania powinien uregulować przepisami wewnętrznymi. Przepis nie powinien ingerować w wewnętrzną organizację sposobu realizacji wymogów przepisów. 21. Pracodawcy RP 8 ust. 1 pkt 1 lit. c Ograniczenie zakresu aktualizacji dokumentacji kartograficznej w zakładach górniczych w odniesieniu do map sytuacyjnowysokościowych Dokumenty kartograficzne aktualizuje się: 1) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy: (...) c) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności co najmniej raz na 3 lata, a w przypadku drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą co najmniej raz na miesiąc". " Rozporządzenie wprowadza obowiązek aktualizowania map sytuacyjno-wysokościowych w granicach terenu górniczego, dla zakładów wydobywających metodą otworową, które są ściśle związane z wydobyciem gazu i ropy naftowej. Należy podkreślić, że powierzchnia obszarów objętych tym obowiązkiem przekracza średnio 400 ha, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do 45 km 2. Z uwagi na to nierealne jest sporządzenie przedmiotowej aktualizacji. Tak szeroki zakres obowiązku aktualizacji dokumentacji kartograficznej skutkuje: a) niewspółmiernie dużymi kosztami w stosunku do informacji, jakie Uwaga częściowo przyjęta Propozycja ograniczenia zakresu informacji przedstawianych na mapach sytuacyjno-wysokościowych nie dotyczy niniejszego projektu. Treść niektórych dokumentów kartograficznych jest bowiem przedmiotem regulacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372). Przykładowo, w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do powołanego rozporządzenia, jednym z załączników do planu ruchu jest (pkt 2 w wykazie tych załączników) mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem: 1) granic obszaru i terenu górniczego; 2) granic udokumentowania złoża; 3) lokalizacji odwiertów oraz rurociągów związanych z eksploatacją kopaliny; 4) obszarów zasilania w przypadku zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne lub solanki; 5) obszarów chronionych, w tym obszarów ochrony oraz stref strona 8 z 25

9 zaktualizowana mapa ma przedstawiać, b) ogromną czasochłonnością - szacuje się, że prace aktualizacyjne dokumentacji sytuacyjno-wysokościowej na średnim obszarze mogą trwać około roku. W przypadku występowania złoża na terenie silnie zurbanizowanym wykonanie takich prac jest wręcz nierealne. W związku z powyższym postulujemy doprecyzowanie zakresu aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni w granicach terenu górniczego do tych związanych wyłącznie z eksploatacją węglowodorów. " ochronnych; 6) granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego; 7) granic filarów ochronnych. Jednakże w celu zmniejszenia uciążliwości obowiązku posiadania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych wydłużono w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.), z 3 do 12 lat, terminy aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni w granicach terenu górniczego dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (z wyjątkiem zakładów górniczych wydobywających siarkę), zakładów górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, zakładów górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów (w konsekwencji przyjmując również dłuższy termin dla zakładów górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla). Wydłużenie to (z 3 do 12 lat) jest związane z faktem, że w przypadku wymienionej działalności deformacje powierzchni terenu są nieznaczne, a ich rozwój następuje w wydłużonym interwale czasowym. Zaproponowany czasokres 12 lat skorelowano z maksymalnymi okresami (wynoszącymi aktualnie 6 lat), na jakie sporządza się plany ruchu, określonymi w art. 108 ust. 6 Pgg. Owe maksymalne okresy są stosowane m.in. w przypadku planów ruchu zakładów górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi. Ponadto uznano za zasadne przyjęcie takiego rozwiązania także w odniesieniu do działalności określonej w art. 2 ust. 1 Pgg (z wyłączeniem drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą). Po powtórnej analizie projektu przyjęto zatem następujące modyfikacje 8 ust. 1 (brzmienie w wersji z dnia 24 czerwca 2015 r.): 1) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, z wyjątkiem działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, prowadzonej wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu do 45 : Wykreślona lit, c",,c) mapy sytuacyjno wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno wysokościowe po wierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności ee najmniej raz na 3 lata, a w przypadku drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą co najmniej raz na miesiąc;"; strona 9 z 25

10 2) w podziemnych zakładach górniczych: Dodana lit, c" c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 3 lata;"; 3) w odkrywkowych zakładach górniczych: Dodana lit, d" d)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 3 lata;"; 4) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: Dodana lit, c" c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę co najmniej raz na 3 lata, w pozostałych zakładach górniczych co najmniej raz na 12 lat;"; 5) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów: Dodana lit, c" c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 12 lat;"; 6) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla: Dodana lit, d" d)mapy sytuacyj no-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 12 lat;"; 7) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, z wyjątkiem działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, prowadzonej wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu do 45, oraz działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 4 Pgg, prowadzonej metodą tarczową zamkniętą [nowy przepis]: (...) c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności co najmniej raz na 12 lat;"; 8) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu do 45 [nowy przepis]: (...) b)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności co najmniej raz na 12 lat;". strona 10 z 25

11 22. Rządowe Centrum 8 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja wykreślenia wyrazów w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę", jako zbędnego powtórzenia frazy umieszczonej w 2 ust. 3 pkt 4 lit. c tiret czwarte. Uwaga częściowo przvieta Cytowany fragment nie jest powtórzeniem. Dla uniknięcia wątpliwości w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) przeredagowano w 8 ust. 1 pkt 4 lit. b zarówno tiret trzecie, jak i tiret drugie. 23. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (uwagi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) 24. Rządowe Centrum 11 [potrzebna jest harmonizacja 11 projektowanego rozporządzenia Ministra Środowiska, dotyczącego postępowania z dokumentacją po zlikwidowanych zakładach górniczych, z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375), który stanowi, że: W przypadku ustania działalności organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy: 1) materiały archiwalne przekazuje się do właściwego archiwum państwowego, z tym że materiały archiwalne, dla których nie upłynął 25-letni okres od ich wytworzenia, a które są niezbędne do działalności organu lub jednostki organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje organu lub jednostki organizacyjnej, której działalność ustala, przekazuje się temu organowi lub jednostce; 2) dokumentację niearchiwalną przekazuje się organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje organu lub jednostki organizacyjnej, której działalność ustała. " Rozbieżny sposób regulacji w wymienionych rozporządzeniach budzi wątpliwości w kontekście postępowania z dokumentacją zakładów górniczych, które objęte są nadzorem archiwalnym archiwów państwowych. Regulacja przedłożona przez Ministra Środowiska nieuwzględnia tej okoliczności i niejako z góry zakłada, że wszystkie zakłady górnicze przekazują dokumentację po likwidacji do Wyższego Urzędu Górniczego. Celowe byłoby zatem uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu rozwiązań wynikających z 11 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia Ministra Kultury ". 11 pkt 2 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja doprecyzowania, że chodzi o właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego (iak w 12 ust. 1 oraz 13 ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 4). Uwaga odrzucona Zgodnie z art. 131 Pgg, niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego dokumentację mierniczo-geologiczną, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 116 ust. 7 Pgg. Do dokumentacji tej nie stosuje się art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Przepis art. 131 Pgg stanowi wyjątek od zasad określonych w przepisach art. 44 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, które aktualnie stanowią, że: (1) z chwilą ustania działalności jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 42 (tj. m.in. niepaństwowych jednostek organizacyjnych), ich materiały archiwalne stają się własnością Państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego; (2) materiały te podlegają przekazaniu do właściwej jednostki państwowej sieci archiwalnej wskazanej decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; (3) materiały, o których mowa w art. 42 (tj. tworzące ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności m.in. niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz stanowiące ich własność), mogą stać się własnością Państwa, z następstwami określonymi w art. 44 ust. 1 (stanie się własnością Państwa i wejście do państwowego zasobu archiwalnego), na mocy decyzji właściwych organów niepaństwowych jednostek organizacyjnych. Przepis art. 131 Pgg nie dotyczy jednak innych dokumentów związanych z działalnością zakładu górniczego, które oczywiście mogą być przekazywane do archiwów państwowych, zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o archiwach, w tym w depozyt, o którym mowa w art. 44 ust. 3 powołanej ustawy o archiwach. strona 11 z 25

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian.

W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy należy uzupełnić publikatory zmian. Lp. Przepis Zgłaszający uwagę 1 Uwaga ogólna Ministerstwo Finansów 2 Uwaga ogólna Ministerstwo Spraw Zagranicznych 3 Uwaga ogólna Instytut Ochrony Środowiska Treść uwagi W odnośniku 8 i 13 projektu ustawy

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych UZASADNIENIE do projektu ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Założenia i cel projektowanej ustawy W dniu 1 stycznia 2005 r. rozpoczął działanie w Unii Europejskiej system

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 18 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 14 746 Poz. 67 67 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW (ze sprost. Dz.U.2011.27.140) 1 Opracowano na podstawie: Dz.U.11.14.67 Dz.U.2011.27.140 ROZPORZĄDZENIE PREZES RDY MINISTRÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 196 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła - stan prawny

Pompy ciepła - stan prawny Pompy ciepła - stan prawny Stan prawny geotermii niskotemperaturowej w Polsce i na świecie Tworzenie polityki dotyczącej zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji

Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji WERSJA 02/07/2014 Wytyczne do tworzenia i zmiany aglomeracji Dokument opracowany na potrzeby tworzenia i weryfikacji obszaru i granic aglomeracji w celu prawidłowego ich wyznaczania zgodnie z celami i

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r.

USTAWA. z dnia 3 października 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/105 Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 USTAWA z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Warszawa, 01 kwietnia 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU USTAWY O DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZENIOWEJ I REASEKURACYJNEJ Projekt ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne. dla prac geodezyjnych i kartograficznych Załącznik Nr 9 do SIWZ Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Wykonanie czynności geodezyjno-kartograficznych, technicznych, organizacyjnych, administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wstęp - geneza rozporządzeń

Wstęp - geneza rozporządzeń Kazimierz Schmidt Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Zakład Naukowy Archiwistyki Dokumenty elektroniczne w podmiotach publicznych: struktura, postępowanie i przekazywanie do archiwów państwowych. Co

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA. Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA ŚRODOWISKA Nr w wykazie Tytuł Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, które planuje się zawrzeć w projekcie Istota rozwiązań, które planuje się zawrzeć

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm.

5 Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664, 6 Dz. U. Nr 122, poz. 695, z późn. zm. UZASADNIENIE Przygotowanie projektu nowej ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych wymusza potrzeba dokonania transpozycji przepisów prawa Unii Europejskiej zmieniających funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r.

dyrektywy 2009/110/WE do ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych; zmiany te weszły w życie z dniem 24 października 2011 r. UZASADNIENIE Rozwiązania zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw mają na celu wprowadzenie nowych unormowań w zakresie wydawania, wykupu i dystrybucji

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka przewodniczący Teresa Liszcz Stanisław Rymar sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo