Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG 1 2 3 4 5 1. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej"

Transkrypt

1 Zestawienie uwag i opinii do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (wersja z dnia 10 lutego 2015 r.), zgłoszonych w trybie uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania Lp. Wnoszący uwagę Przepis Treść uwagi Stanowisko WUG Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej Uwaga ogólna Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej użytkujące podziemia Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach chce się podzielić swoimi uwagami na temat ich użytkowania, które mają luźny związek z tematem przekazanym do konsultacji. Uważamy, że obiekty nie prowadzące eksploatacji i związanych z tym prac z zastosowaniem techniki górniczej, nie posiadających górniczych urządzeń wyciągowych nie powinny podlegać pod WUG. Minister Środowiska uznał to stanowisko i w 2012 roku wyłączył nasze obiekty z rozporządzenia. Nie rozumiemy dlaczego utworzona lista - propozycje WUG - 16 obiektów, która nie została merytorycznie uzasadniona zawiera obiekty, które niedawno zostały wyłączone. Oczekujemy jednak merytorycznej kontroli stanu podziemi i przekazywania ewentualnych zagrożeń i sposobu oraz terminu ich likwidacji, bo zatrudnione załogi w obiektach niekoniecznie mogą te zagrożenia zauważyć, a to odbiłoby się na bezpieczeństwie zwiedzanych obiektów. Proponuję również spojrzeć na prawo austriackie, gdzie rozdzielone są obiekty turystyczne od obiektów eksploatujących złoże. Kraj Unii Europejskiej może watro skorzystać z już opracowanych rozwiązań. " Uwaga częściowo przvięta Regulacja art. 116 ust. 1 w zbiegu z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196), dalej w skrócie Pgg", nie pozwala na wyłączenie we wnioskowanym zakresie stosowania całości albo niektórych ustawowych regulacji dotyczących dokumentacji mierniczo-geologicznej. Jednakże po ponownej analizie problemu w 2 ust. 3 pkt 7 i 8 oraz w 8 ust. 1 pkt 7 i 8 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) przyjęto model regulacji, który znacząco łagodzi rozwiązania dla większości obiektów pogórniczych, w których jest prowadzona m.in. działalność turystyczna. Zastosowano w tym przypadku kryterium prowadzenia albo nieprowadzenia w takich obiektach działalności w wyrobiskach pionowych lub o nachyleniu powyżej 45 (kryterium istnienia górniczych urządzeń wyciągowych" nie jest miarodajne, gdyż w kopalniach zabytkowych zaczynają pojawiać się urządzenia transportu pionowego niebędące górniczymi urządzeniami wyciągowymi"). W przypadku prowadzenia działalności w takich wyrobiskach, uznano za zasadne przyjęcie bardziej rygorystycznych wymagań (w szczególności w zakresie katalogu dokumentów kartograficznych). Jeżeli natomiast taka działalność nie jest prowadzona w takich wyrobiskach w obiekcie, uznano za wystarczające, aby obowiązek sporządzania albo pozyskiwania z dostępnych źródeł obejmował jedynie dwa rodzaje map: (a) w zakresie map podstawowych lub map przeglądowych mapy wyrobisk górniczych, (b) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności. strona 1 z 25

2 2. Rządowe Centrum Uwaga ogólna Zauważa się, że zgodnie z art. 116 ust. 7pkt 2 ustawy upoważniającej w projektowanym rozporządzeniu należy określić m.in. szczegółowe wymagania dotyczące aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo-geologicznej. Wypełnienie przepisu upoważniającego w tym zakresie stanowią proponowane 8 i 9 pkt 2 projektu, które zawierają regulacje dotyczące aktualizacji i uzupełniania, ale jedynie jednego z trzech rodzajów dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej, tj. dokumentów kartograficznych. W związku z powyższym powstaje pytanie dlaczego projektowane rozporządzenie nie zawiera regulacji dotyczących aktualizacji i uzupełniania dokumentów pomiarowych oraz dokumentów obliczeniowych, które także wchodzą w skład dokumentacji mierniczogeologicznej. W tym zakresie konieczne jest uzupełnienie projektu albo podanie wyjaśnień." W żadnym z dotychczasowych rozporządzeń w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej nie ustalano reguł aktualizacji i uzupełniania dokumentów pomiarowych i obliczeniowych. Dokumenty te stanowią materiał roboczy używany w zakładzie górniczym praktycznie codziennie. Zawierają informację o dynamice zmian warunków górniczo-geologicznych. Tworzone w trakcie prowadzenia robót górniczych, w efekcie stanowią bazę do aktualizowania dokumentów kartograficznych w czasie pomiędzy określonymi w rozporządzeniu okresami ich aktualizacji. Suma zawartych w nich informacji służy uzupełnianiu dokumentów kartograficznych. Uwzględniając powyższe uwarunkowania techniczne, w 8 ust. 3 pkt 3 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) przyjęto, że dokumenty pomiarowe i obliczeniowe podlegają bieżącej aktualizacji i uzupełnianiu. 3. Rządowe Centrum Uwaga ogólna 4. Pracodawcy RP Uwaga ogólna Rządowe Centrum zwraca uwagę, że projekt wymaga dopracowania pod względem legislacyjnym i redakcyjnym, a uwagi o tym charakterze zostaną przekazane do Departamentu Prawnego Wyższego Urzędu Górniczego w trybie roboczym. Powyższe uwagi dotyczą, w szczególności: 2.1. (...) 4 ust. 1 pkt 1 projektu, 2.2. (...) 12 ust. 2pkt 3 (...) [oraz] (...) 14 ust. 1 (...), 2.3. (...) zalącznik[a] nr 2 do rozporządzenia (...). " Zapewnienie konsekwentnego stosowania dokumentów niemających charakteru normatywnego oraz zapewnienie spójności siatki pojęciowej w ramach obowiązujących aktów prawnych. Prace legislacyjne dotyczące przedmiotowego projektu powinny gwarantować systemową spójność z obowiązującymi przepisami oraz powszechnie stosowanymi wymaganiami technicznymi. Analiza projektu pozwala stwierdzić, że brak w nim wyżej wspomnianej koherencji, szczególnie w odniesieniu do konsekwentnego stosowania Polskich Norm czy innych norm lub instrukcji technicznych. Szczególną uwagę należy również zwrócić na stosowanie jednolitej siatki pojęciowej. Dlatego też należy unikać słów i wyrażeń nieprecyzyjnych, których interpretacja może budzić wątpliwości. " Stanowisko zostało zamieszczone w dalszych częściach zestawienia. Uwaga częściowo przyięta Dokonano ponownej analizy projektu, w celu zapewnienia większej spójności z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz wewnętrznej spójności projektu. Konstruując projekt, oparto się na aktualnych Polskich Normach (np. PN-G :2002 Mapy górnicze Część 1: Podział i terminologia, PN-G :2002 Mapy górnicze Część 3: Wymagania podstawowe, a także PN-G-09051:1997 Miernictwo górnicze Szyby, wieże szybowe i urządzenia wyciągowe Wyznaczanie i utrwalanie charakterystycznych punktów oraz osi). W powyższym zakresie nie zgłoszono konkretnych propozycji. Brak jest zatem możliwości szczegółowego odniesienia się do tej uwagi. strona 2 z 25

3 5. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 2 Projekt nie stanowi, że część dokumentacji mierniczo-geologicznej będą stanowić dodatki do dokumentacji geologicznych sporządzonych w związku z zamknięciem podziemnego składowiska dwutlenku węgla jak wskazywały założenia." Pomimo jednoznacznego brzmienia pkt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw, dalej w skrócie założenia", w art. 116 ust. 1 Pgg nie przewidziano, aby wspomniane dodatki stanowiły element dokumentacji mierniczo-geologicznej. W związku z tym uznano, że jedynym możliwym sposobem uwzględnienia uwagi będzie zamieszczenie w objaśnieniach do załącznika nr 3 do aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) (określającego wzór formularza spisu zdawczo-odbiorczego dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego) wymogu informowania o miejscu wpisywania informacji o przekazaniu tych dodatków Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego w ramach przekazywanej dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego. 6. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 2 oraz pkt 7.1 ppkt 12 Pkt założeń mówi o dokumentach pomiarowych i obliczeniowych dotyczących składowania i migracji dwutlenku węgla. Brak szczegółowych informacji na ten temat w 2 projektu rozporządzenia, jednak w załączniku 1 określającym Szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania prac geodezyjnych i geologicznych w celu sporządzenia, aktualizacji i uzupełniania dokumentacji mierniczo- -geologicznej w cz. VII pn. Wykonywanie prac geologicznych na potrzeby zakładów górniczych, zakładów wykonujących roboty geologiczne oraz zakładach prowadzących działalność określona wart. 2 ust. 1 ustawy mówi się o pomiarach inwentaryzacyjnych elementów i zjawisk geologicznych, hydrogeologicznych, hydrograficznych oraz geologiczno-inżynierskich wykonywanych m.in. w celu: 10. rejestracji ilości i charakterystyki składowanych odpadów lub strumienia dwutlenku węgla (skład, ciśnienie, temperatura); 11. odwzorowania zmian jakości wód podziemnych w poziomach wodonośnych położonych powyżej podziemnego składowiska odpadów lub składowiska dwutlenku węgla; 12. oceny migracji substancji niebezpiecznych z podziemnego składowiska odpadowi lub dwutlenku węgla w obrębie i poza podziemnymi składowiskiem odpadowi lub dwutlenku węgla. Brzmienie pkt 12 budzi kontrowersje natury redakcyjnomerytorycznej tj. wskazuje się, że C02 to substancje niebezpieczne, migracji C02 uży chyba lepszym określeniem byłaby wyodrębnienie wanej w ustawie Pgg (art. 127f). " Uwaga częściowo przyjęta Przepisy dotyczące dokumentów pomiarowych i obliczeniowych ( 2 projektu) odnoszą się do każdego rodzaju zakładów górniczych (zakładów). Nie ma potrzeby wskazywania oddzielnej specyfikacji dla składowania i migracji dwutlenku węgla, tj. tworzenia odrębnej normy wykonującej pkt założeń. W ppkt 12 w pkt 7.1 w części VII w załączniku do aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) usunięto natomiast niezręczność redakcyjną, nadając przepisowi następujące brzmienie: 12) oceny migracji: a) substancji niebezpiecznych z podziemnego składowiska odpadów, b) dwutlenku węgla w obrębie i poza podziemnym składowiskiem dwutlenku węgla.". strona 3 z 25

4 7. Pracodawcy RP 2 ust. 1 pkt 3 Usunięcie pojęć nieprecyzyjnych, których interpretacja budzi istotne wątpliwości W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe: (...) 3) w przypadku stosowania technik informatycznych zapisane na informatycznych nośnikach danych numeryczne szkice oraz dokumenty elektroniczne zawierające wyniki pomiarów". Z uwagi na wieloznaczność sformułowania numeryczne szkice" należy doprecyzować to, czy wyrażenie dotyczy wektorowego obrazu" wraz z ogólnie przyjętymi informacjami, zapisanego w pliku w formacie.dxf czy jest to po prostu zeskanowany, wykonany tradycyjną metodą szkic polowy. Przepisy Ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wprowadzające definicje legalne pojęć informatycznego nośnika danych oraz dokumentu elektronicznego, określają w sposób ogólny zarys i charakter tego rodzaju form. Możliwość różnej interpretacji z powodu braku precyzyjnego sformułowania w znacznym stopniu utrudnia prowadzenie działalności gospodarczej przez przedsiębiorców. " Uwasa częściowo przyieta Przyjęto następujące brzmienie 2 ust. 1 pkt 3 w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.): g3) w przypadku stosowania technik informatycznych zapisane na informatycznych nośnikach danych dokumenty elektroniczne zawierające wyniki pomiarów.". Odesłanie do definicji pojęć informatyczny nośnik danych" oraz dokument elektroniczny", zamieszczonych w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114), zamieszczono w pierwszym przepisie, w którym użyto tych pojęć, tj. 2 ust. 1 pkt 3. Przepisowi temu nadano następujące brzmienie: W skład dokumentacji mierniczo-geologicznej wchodzą następujące dokumenty pomiarowe: (...) 3) w przypadku stosowania technik informatycznych zapisane na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, zwanych dalej informatycznymi nośnikami danych", dokumenty elektroniczne w rozumieniu tych przepisów, zwane dalej dokumentami elektronicznymi", zawierające wyniki pomiarów". 8. Rządowe Centrum 9. Rządowe Centrum 10. Rządowe Centrum 2 ust. 3 pkt 3 lit.b 2 ust. 3 pkt 3 lit. c 2 ust. 3 pkt 5 lit.b Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Ponownej analizy wymaga użycie liczby pojedynczej w wyrażeniu mapa sytuacyjnowysokościowa powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności". W pozostałych przepisach 2 użyto w tym przypadku liczby mnogiej. Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja usunięcia wyrazów mapy specjalne:", gdyż przepis ten nie zawiera wyliczenia. Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Ponownej analizy wymaga użycie spójnika lub". W pozostałych przepisach użyto formuły mapy podstawowe oraz mapy przeglądowe". W całym 2 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) użyto wyrażenia mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni (...)". Przeredagowano treść wyliczeń w 2 ust. 3 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.). W 2 ust. 3 pkt 7 lit. b, pkt 8 lit. a oraz pkt 9 lit. b aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) utrzymano użycie spójnika lub", poddając uprzednio to zagadnienie dodatkowej szczegółowej analizie. Uznano, że nie ma uzasadnienia dla narzucania dla strona 4 z 25

5 11. Rządowe Centrum 2 ust. 3 pkt 5 lit. c Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja usunięcia wyrazów mapy specjalne:" i nadanie przepisowi brzmienia:,,c) mapy geologiczne: mapy strukturalno-tektoniczne, mapy hydrogeologiczne,". Aktualne brzmienie przepisu nie zawiera przynajmniej dwóch elementów wyliczenia rodzajów map specjalnych. działalności określonej w art. 2 ust. 1 Pgg, w odróżnieniu od zakładów górniczych ( 2 ust. 3 pkt 2 lit. b, pkt 3 lit. b, pkt 4 lit. b, pkt 5 lit. b oraz pkt 6 lit. b tej wersji projektu) oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 Pgg zakładów górniczych ( 2 ust. 3 pkt 1 lit. a tej wersji projektu), obowiązku posiadania zarówno map podstawowych (zgodnie z pkt Polskiej Normy PN-G :2002 Mapy górnicze Część 1: Podział i terminologia, mapą podstawową jest mapa górnicza sporządzona bezpośrednio na podstawie wyników uzyskanych z pomiarów), jak i map przeglądowych (zgodnie z pkt powołanej Polskiej Normy, mapą przeglądową jest mapa górnicza sporządzona przez reprodukcję lub pomniejszenie mapy podstawowej, zawierająca wszystkie albo niektóre elementy jej treści). Ze względu na niewielki zakres przestrzenny tej działalności, nie jest konieczne sporządzane, aktualizowane i uzupełniane obydwu rodzajów tych dokumentów kartograficznych. Przeredagowano treść wyliczeń w 2 ust. 3 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.). 12. Rządowe Centrum 13. Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 2 ust. 3 pkt 6 lit. b tiret drugie oraz 8 ust. 1 pkt 6 litb 2 ust. 3 pkt 6 lit. c tiret trzecie podwójne tiret drugie Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Niezrozumiały jest kontekst użycia wyrazu odkryte" w wyrażeniu mapy geologiczne odkryte składowiska dwutlenku węgla". W części kartograficznej (paragraf 2 pkt 6 lit. c) wymieniono mapy zasięgu plamy" zatłaczanego dwutlenku węgla wydaje mi się że określenie to nie jest najszczęśliwsze. Dyrektywa i rozporządzenie o pzs mówi np. o chmurze C02. " Uwaga przyięta Pojęcie mapa geologiczna odkryta" zostało przejęte z pkt Polskiej Normy PN-G :2002 Mapy górnicze Część 1: Podział i terminologia. Oznacza ono mapę geologiczną przedstawiającą sytuację geologiczną skał występujących na wybranej powierzchni, położonej w głębi ziemi poniżej spągu utworów zaliczonych do nadkładu. Uzasadnienie uzupełniono o wyjaśnienie źródła terminologii używanej w katalogu dokumentów kartograficznych. Przyjęto następujące brzmienie przepisu: mapy zasięgu chmury zatłaczanego dwutlenku węgla,". strona 5 z 25

6 14. Rządowe Centrum 3 pkt 3 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja zastąpienia wyrazu aktualizacji" wyrazem uzupełnienia". Dopiero użycie drugiego pojęcia daje możliwość powiązania z konkretną datą. Uwaga odrzucona Na karcie tytułowej map górniczych zamieszcza się informację o dacie, w której istniał określony stan, według którego dokonano aktualizacji dokumentów kartograficznych (tj. informację o dacie pomiaru), a nie informację o dacie zakończenia dokonywania czynności realizowanych w kolejnym etapie, tj. w ramach procesu uzupełniania tych dokumentów. Jeżeli np. pomiar wykonano 30 czerwca, to na karcie tytułowej map górniczych jest przedstawiana właśnie ta data, a nie 31 lipca data końca miesięcznego okresu przeznaczonego na uzupełnienie dokumentów kartograficznych. 15. Rządowe Centrum 4 ust. 1 pkt 1 Konieczność wskazania o jaką koncesję chodzi w proponowanym 4 ust. 1 pkt 1 projektu ". Przyjęto następujące brzmienie pkt 1 w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.): 1) koncesji, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy, udzielonej przez ministra właściwego do spraw środowiska albo marszałka województwa;". 16. Minister Administracji i Cyfryzacji 4 ust. 3 Proponuję wykreślić 4 ust. 3 projektu. Zgodnie z 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) na obszarze całego kraju obowiązuje państwowy system odniesień przestrzennych. Jeżeli z jakichś przyczyn wymagane jest stosowanie lokalnych układów współrzędnych łub układów wysokościowych, to wskazane byłoby enumeratywne wymienienie przypadków, w których jest to dopuszczalne. Inne rozwiązanie doprowadzić może do sytuacji, kiedy przedsiębiorcy będą masowo stosować układy lokalne, choćby z chęci uniknięcia opłat za wykorzystanie danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. " Uwaga odrzucona Tworzenie dokumentacji mierniczo-geologicznej dla potrzeb ruchu zakładów górniczych stanowi przypadek, w którym zachodzi potrzeba stosowania lokalnych układów współrzędnych, stąd nie ma potrzeby zmian. Jak wynika z 4 ust. 2 pkt 1 aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.), dokumenty sporządza się z zachowaniem wymagań państwowego systemu odniesień przestrzennych (będących elementem przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego), jednakże w uzasadnionych przypadkach, np.: 1) sporządzania i aktualizowania dokumentacji przez okres wielu dziesiątków lat (co dotyczy m.in. dokumentacji historycznej, na bieżąco uzupełnianej od momentu rozpoczęcia działalności albo możliwej do wykorzystania w przypadku powrotu" do prowadzenia działalności w przestrzeniach, dla których sporządzono dokumenty kartograficzne w lokalnych układach współrzędnych), 2) wykonywania, np. zgodnie z pkt Polskiej Normy PN-G :2002 Mapy górnicze Część 3: Wymagania podstawowe, map podstawowych na kartonie kreślarskim, naklejonym na blachę aluminiową, strona 6 z 25

7 17. Główny Geodeta Kraju 4 ust. 3 Proponuje się wykreślić 4 ust. 3 projektu. Uzasadnienie Zgodnie z 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247) na obszarze całego kraju obowiązuje państwowy system odniesień przestrzennych. Jeżeli z jakichś przyczyn wymagane jest stosowanie lokalnych układów współrzędnych lub układów wysokościowych to wskazane byłoby enumeratywne wymienienie przypadków, w których jest to dopuszczalne. " powinno być nadal dopuszczalne stosowanie lokalnych układów współrzędnych. Z takimi przypadkami spotykamy się w polskim górnictwie bardzo często. Przyjęcie propozycji wiązałoby się z koniecznością budowania całej dokumentacji od nowa. Koszty takiego rozwiązania byłyby bardzo trudne do oszacowania, ale jednocześnie byłyby bardzo wysokie. Ponadto należy zauważyć, że przedsiębiorca powinien dysponować możliwością transformacji geodezyjnej tego układu do geodezyjnego układu odniesienia, będącego elementem państwowego systemu odniesień przestrzennych ( 4 ust. 3), co jest wystarczającym gwarantem spójności z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 i 831), dalej w skrócie Pgk", i zachowania standardów tej ustawy. W związku z przedstawionymi powodami utrzymania kwestionowanej regulacji prawnej, nie ma ona związku z uiszczaniem opłat za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na podstawie art. 40a i art. 40b Pgk. jw. 18. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 5 ust. 1 W 5.1 powinno się rozważyć konieczność umieszczenia informacji o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu w pliku elektronicznym. Ideałem byłoby przechowywanie dokumentów w postaci plików PDF zamkniętych hasłem. " Uwaga odrzucona Pgg w art. 116 ust. 3 wskazuje na osoby uprawnione do sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej. Osoby te są uprawnione do sporządzania dokumentów w każdej formie (papierowej lub dokumentu elektronicznego), nie ma zatem potrzeby powielać przepisów Pgg. Sposób przechowywania dokumentów reguluje wewnętrznymi przepisami przedsiębiorca. Jego obowiązkiem jest zabezpieczenie ich przed zniszczeniem. Ponieważ istnieją różnorodne sposoby spełnienia tego wymogu, a jakikolwiek ze sposobów nie budzi zastrzeżeń organów nadzoru górniczego, nie ma potrzeby ujednolicenia sposobu postępowania w tym zakresie. strona 7 z 25

8 19. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 20. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 6 ust. 1 pkt 2 W 6.1 punkt 2 powinien być umieszczony obowiązek konsultowania skal map z mierniczym górniczym lub ustalania ich na wniosek mierniczego górniczego." 7 ust. 1 W 7.1 powinno się rozważyć konieczność umieszczenia informacji o osobie odpowiedzialnej za sporządzenie dokumentu także w ewidencji. " Przyjęto następujące brzmienie przepisu: 2. Skale poszczególnych dokumentów kartograficznych, o których mowa w ust. 1, ustala pisemnie, w uzgodnieniu z osobą wymienioną w art. 116 ust. 3 ustawy, kierownik ruchu zakładu górniczego, zakładu wykonującego roboty geologiczne albo zakładu prowadzącego działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy, kierując się potrzebą zapewnienia dokładności i czytelności tych dokumentów, wymaganych dla realizacji zadań lub obowiązków przedsiębiorcy albo podmiotu prowadzącego działalność niewymagającą koncesji.". Uwaga odrzucona Zgodnie z 7 ust. 1 projektu, przedsiębiorca albo podmiot prowadzący działalność niewymagającą koncesji jest obowiązany umieszczać informację o sporządzeniu dokumentu w ewidencji dokumentacji mierniczo-geologicznej. Sposób postępowania powinien uregulować przepisami wewnętrznymi. Przepis nie powinien ingerować w wewnętrzną organizację sposobu realizacji wymogów przepisów. 21. Pracodawcy RP 8 ust. 1 pkt 1 lit. c Ograniczenie zakresu aktualizacji dokumentacji kartograficznej w zakładach górniczych w odniesieniu do map sytuacyjnowysokościowych Dokumenty kartograficzne aktualizuje się: 1) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 ustawy: (...) c) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności co najmniej raz na 3 lata, a w przypadku drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą co najmniej raz na miesiąc". " Rozporządzenie wprowadza obowiązek aktualizowania map sytuacyjno-wysokościowych w granicach terenu górniczego, dla zakładów wydobywających metodą otworową, które są ściśle związane z wydobyciem gazu i ropy naftowej. Należy podkreślić, że powierzchnia obszarów objętych tym obowiązkiem przekracza średnio 400 ha, a w niektórych przypadkach dochodzi nawet do 45 km 2. Z uwagi na to nierealne jest sporządzenie przedmiotowej aktualizacji. Tak szeroki zakres obowiązku aktualizacji dokumentacji kartograficznej skutkuje: a) niewspółmiernie dużymi kosztami w stosunku do informacji, jakie Uwaga częściowo przyjęta Propozycja ograniczenia zakresu informacji przedstawianych na mapach sytuacyjno-wysokościowych nie dotyczy niniejszego projektu. Treść niektórych dokumentów kartograficznych jest bowiem przedmiotem regulacji rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych (Dz. U. poz. 372). Przykładowo, w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi, zgodnie z załącznikiem nr 3 do powołanego rozporządzenia, jednym z załączników do planu ruchu jest (pkt 2 w wykazie tych załączników) mapa sytuacyjno-wysokościowa powierzchni w granicach terenu górniczego, sporządzona w skali nie mniejszej niż 1:25 000, z naniesieniem: 1) granic obszaru i terenu górniczego; 2) granic udokumentowania złoża; 3) lokalizacji odwiertów oraz rurociągów związanych z eksploatacją kopaliny; 4) obszarów zasilania w przypadku zakładów górniczych wydobywających wody lecznicze, wody termalne lub solanki; 5) obszarów chronionych, w tym obszarów ochrony oraz stref strona 8 z 25

9 zaktualizowana mapa ma przedstawiać, b) ogromną czasochłonnością - szacuje się, że prace aktualizacyjne dokumentacji sytuacyjno-wysokościowej na średnim obszarze mogą trwać około roku. W przypadku występowania złoża na terenie silnie zurbanizowanym wykonanie takich prac jest wręcz nierealne. W związku z powyższym postulujemy doprecyzowanie zakresu aktualizacji mapy sytuacyjno-wysokościowej powierzchni w granicach terenu górniczego do tych związanych wyłącznie z eksploatacją węglowodorów. " ochronnych; 6) granic obszarów i terenów górniczych, które zostały wyznaczone w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru i terenu górniczego; 7) granic filarów ochronnych. Jednakże w celu zmniejszenia uciążliwości obowiązku posiadania aktualnych map sytuacyjno-wysokościowych wydłużono w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.), z 3 do 12 lat, terminy aktualizacji map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni w granicach terenu górniczego dla zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (z wyjątkiem zakładów górniczych wydobywających siarkę), zakładów górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, zakładów górniczych prowadzących podziemne składowanie odpadów (w konsekwencji przyjmując również dłuższy termin dla zakładów górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla). Wydłużenie to (z 3 do 12 lat) jest związane z faktem, że w przypadku wymienionej działalności deformacje powierzchni terenu są nieznaczne, a ich rozwój następuje w wydłużonym interwale czasowym. Zaproponowany czasokres 12 lat skorelowano z maksymalnymi okresami (wynoszącymi aktualnie 6 lat), na jakie sporządza się plany ruchu, określonymi w art. 108 ust. 6 Pgg. Owe maksymalne okresy są stosowane m.in. w przypadku planów ruchu zakładów górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi. Ponadto uznano za zasadne przyjęcie takiego rozwiązania także w odniesieniu do działalności określonej w art. 2 ust. 1 Pgg (z wyłączeniem drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą). Po powtórnej analizie projektu przyjęto zatem następujące modyfikacje 8 ust. 1 (brzmienie w wersji z dnia 24 czerwca 2015 r.): 1) w zakładach górniczych oraz zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, z wyjątkiem działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, prowadzonej wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu do 45 : Wykreślona lit, c",,c) mapy sytuacyjno wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego oraz mapy sytuacyjno wysokościowe po wierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności ee najmniej raz na 3 lata, a w przypadku drążenia tuneli metodą tarczową zamkniętą co najmniej raz na miesiąc;"; strona 9 z 25

10 2) w podziemnych zakładach górniczych: Dodana lit, c" c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 3 lata;"; 3) w odkrywkowych zakładach górniczych: Dodana lit, d" d)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 3 lata;"; 4) w zakładach górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi: Dodana lit, c" c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę co najmniej raz na 3 lata, w pozostałych zakładach górniczych co najmniej raz na 12 lat;"; 5) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji lub podziemnego składowania odpadów: Dodana lit, c" c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 12 lat;"; 6) w zakładach górniczych prowadzących działalność w zakresie podziemnego składowania dwutlenku węgla: Dodana lit, d" d)mapy sytuacyj no-wysokościowe powierzchni w granicach terenu górniczego co najmniej raz na 12 lat;"; 7) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 Pgg, z wyjątkiem działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg, prowadzonej wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu do 45, oraz działalności określonej w art. 2 ust. 1 pkt 4 Pgg, prowadzonej metodą tarczową zamkniętą [nowy przepis]: (...) c)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności co najmniej raz na 12 lat;"; 8) w zakładach prowadzących działalność określoną w art. 2 ust. 1 pkt 2 Pgg wyłącznie w wyrobiskach poziomych lub o nachyleniu do 45 [nowy przepis]: (...) b)mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni w granicach terenu prowadzonej działalności co najmniej raz na 12 lat;". strona 10 z 25

11 22. Rządowe Centrum 8 ust. 1 pkt 4 lit. b tiret trzecie Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja wykreślenia wyrazów w przypadku zakładów górniczych wydobywających siarkę", jako zbędnego powtórzenia frazy umieszczonej w 2 ust. 3 pkt 4 lit. c tiret czwarte. Uwaga częściowo przvieta Cytowany fragment nie jest powtórzeniem. Dla uniknięcia wątpliwości w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) przeredagowano w 8 ust. 1 pkt 4 lit. b zarówno tiret trzecie, jak i tiret drugie. 23. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (uwagi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) 24. Rządowe Centrum 11 [potrzebna jest harmonizacja 11 projektowanego rozporządzenia Ministra Środowiska, dotyczącego postępowania z dokumentacją po zlikwidowanych zakładach górniczych, z 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375), który stanowi, że: W przypadku ustania działalności organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy: 1) materiały archiwalne przekazuje się do właściwego archiwum państwowego, z tym że materiały archiwalne, dla których nie upłynął 25-letni okres od ich wytworzenia, a które są niezbędne do działalności organu lub jednostki organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje organu lub jednostki organizacyjnej, której działalność ustala, przekazuje się temu organowi lub jednostce; 2) dokumentację niearchiwalną przekazuje się organowi lub jednostce organizacyjnej przejmującej zadania i funkcje organu lub jednostki organizacyjnej, której działalność ustała. " Rozbieżny sposób regulacji w wymienionych rozporządzeniach budzi wątpliwości w kontekście postępowania z dokumentacją zakładów górniczych, które objęte są nadzorem archiwalnym archiwów państwowych. Regulacja przedłożona przez Ministra Środowiska nieuwzględnia tej okoliczności i niejako z góry zakłada, że wszystkie zakłady górnicze przekazują dokumentację po likwidacji do Wyższego Urzędu Górniczego. Celowe byłoby zatem uwzględnienie w projektowanym rozporządzeniu rozwiązań wynikających z 11 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia Ministra Kultury ". 11 pkt 2 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja doprecyzowania, że chodzi o właściwy miejscowo organ nadzoru górniczego (iak w 12 ust. 1 oraz 13 ust. 3 pkt 3 lit. a i ust. 4). Uwaga odrzucona Zgodnie z art. 131 Pgg, niezwłocznie po zakończeniu likwidacji zakładu górniczego przedsiębiorca przekazuje Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego dokumentację mierniczo-geologiczną, w sposób i w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 116 ust. 7 Pgg. Do dokumentacji tej nie stosuje się art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.). Przepis art. 131 Pgg stanowi wyjątek od zasad określonych w przepisach art. 44 ust. 1 i 2 powołanej ustawy, które aktualnie stanowią, że: (1) z chwilą ustania działalności jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 42 (tj. m.in. niepaństwowych jednostek organizacyjnych), ich materiały archiwalne stają się własnością Państwa i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego; (2) materiały te podlegają przekazaniu do właściwej jednostki państwowej sieci archiwalnej wskazanej decyzją Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych; (3) materiały, o których mowa w art. 42 (tj. tworzące ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny materiały archiwalne powstałe i powstające w wyniku działalności m.in. niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz stanowiące ich własność), mogą stać się własnością Państwa, z następstwami określonymi w art. 44 ust. 1 (stanie się własnością Państwa i wejście do państwowego zasobu archiwalnego), na mocy decyzji właściwych organów niepaństwowych jednostek organizacyjnych. Przepis art. 131 Pgg nie dotyczy jednak innych dokumentów związanych z działalnością zakładu górniczego, które oczywiście mogą być przekazywane do archiwów państwowych, zgodnie z art. 44 ust. 1 i 2 powołanej ustawy o archiwach, w tym w depozyt, o którym mowa w art. 44 ust. 3 powołanej ustawy o archiwach. strona 11 z 25

12 25. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (uwagi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) 12 ust. 2 pkt 2 oraz 12 ust. 3»[W] 12 ust. 2pkt 2 oraz ust. 3 określenia pudla archiwizacyjne" należy zastąpić określeniami pudla z tektury bezkwasowej " ". Uwaga odrzucona Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 i Nr 27, poz. 140) materiał opakunkowy" z tektury bezkwasowej wymienia wyłącznie w załączniku nr 6 ( 15 ust. 4 pkt 1 lit. e): Uporządkowanie dokumentacji w systemie tradycyjnym polega na: [...] umieszczeniu dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej (w przypadku akt osobowych dopuszcza się koperty) o grubości nieprzekraczającej 5 cm, a tych w razie potrzeby w pudłach, przy czym jeżeli grubość teczki przekracza 5 cm, należy teczkę podzielić na tomy, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn fizycznych," W archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej nie przechowuje się dokumentów w teczkach lub pudłach, są one w tym przypadku jedynie opakowaniem" umożliwiającym bezpieczny transport dokumentów. Ze względu na inny podstawowy obowiązek tego archiwum, tj. udostępnianie tych dokumentów albo utworzonych na ich podstawie informacji o warunkach geologiczno-górniczych albo o środowisku, są one przechowywane w inny bezpieczny sposób, pod stałym nadzorem Archiwum Państwowego w Katowicach. 26. Rządowe Centrum 12 ust. 2 pkt 3 oraz 14 ust. 1 Konieczność ujednolicenia stosowanych w projektowanym rozporządzeniu pojęć, np. w 12 ust. 2 pkt 3 jest mowa o spisach zdawczo- Przepisom nadano następujące brzmienie: odbiorczych przekazywanych dokumentów, a w 14 ust. 1 jest mowa o spisach zdawczo-odbiorczych dokumentów wchodzących 12. (...) 2. Uporządkowanie dokumentacji mierniczow skład dokumentacji mierniczo-geologicznej, przy czym wydaje się, -geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego polega na: że chodzi o te same spisy zdawczo-odbiorcze (ponadto dopiero w drugim przepisie proponuje się wprowadzenie skrótu tego pojęcia) ". 3) sporządzeniu spisów zdawczo-odbiorczych dokumentów wchodzących w skład dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanego zakładu górniczego, zwanych dalej spisami zdawczo-odbiorczymi"." Do protokołu przekazania dołącza się spisy zdawczo- -odbiorcze oraz formularz zawierający podstawowe informacje dotyczące zlikwidowanego zakładu górniczego.". 27. Rządowe Centrum 13 ust. 2 oraz 14 ust. 2 i 3 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja zastąpienia wyrazu stanowi" wyrazem określa" oraz dopisania po wyrazie,jest" wyrazu on". strona 12 z 25

13 28. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (uwagi Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych) 15 pkt 1 lit. a i b [Z]mian wymagają podane w 15 pkt 1 lit. a temperatury - z " na " oraz podana w 15 pkt 1 lit. b wilgotność względna - z 45-60%" na 30-50%". Sugerowane warunki przechowywania dokumentacji byłyby zgodne z określonymi w załączniku do instrukcji archiwalnej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.) ". Uwaea odrzucona Należy zauważyć, że parametry przechowywania dokumentów w archiwum dokumentacji mierniczo-geologicznej przyjęto jak dla bardzo wrażliwej dokumentacji papierowej", tj. dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, będącej przedmiotem regulacji rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz. U. Nr 32, poz. 284), wydanego na podstawie art. 5ln ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W załączniku do tego rozporządzenia określono warunki wilgotności i temperatury, jakie należy utrzymywać w pomieszczeniach, w których jest przechowywana dokumentacja wytworzona na nośniku papierowym, przyjmując w tabeli następujące parametry: Temperatura ( C) Wilgotność względna poziom ( C) wahania w ciągu 24 godz. ( Q poziom (%) wahania w ciągu 24 godz. (%) C ±2 C 45-60% ±5% Przepis, na który powołuje się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odnosi się do: 1) organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki; 2) organów powiatu i starostw powiatowych; 3) organów samorządu województwa i urzędów marszałkowskich; 4) organów zespolonej administracji rządowej w województwie i urzędów obsługujących te organy. Proponuje się więc pozostawić zaproponowane w projekcie rozporządzenia warunki klimatyczne. Należy ponadto zwrócić uwagę na rozbieżne rozwiązania w rozpatrywanym przedmiocie. W załączniku do instrukcji archiwalnej, stanowiącej załącznik nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji strona 13 z 25

14 i zakresu działania archiwów zakładowych, określono m.in. warunki wilgotności i temperatury w pomieszczeniach magazynowych archiwum zakładowego. W przypadku papieru (pkt 1 tabeli) przyjęto następujące warunki: Właściwa temperatura powietrza (w stopniach Celsjusza) min. maks. Dopuszczalne Właściwa wahania wilgotność dobowe względna temperatury powietrza powietrza (w%rh) (w stopniach Celsjusza) min. maks. Dopuszczalne wahania dobowe wilgotności względnej powietrza (w%rh) Z kolei w Polskiej Normie PN-ISO 11799:2006 Informacja i dokumentacja Wymagania dotyczące warunków przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych, w załączniku B, określającym zalecane warunki klimatyczne dla długotrwałego przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych, w tablicy B.l, wskazującej rekomendowane warunki klimatyczne dla długotrwałego przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych, przyjęto następujące warunki: 1) dla papieru (zabezpieczenie optymalne): Temperatura C min. maks. Dopuszczalne wahania dzienne Wilgotność względna % min. maks. Dopuszczalne wahania dzienne 2 18 ± ±3 2) dla papieru (obiekty często udostępniane, powierzchnie magazynowe, które są miejscem pracy personelu): Temperatura C min. maks. Dopuszczalne wahania dzienne Wilgotność względna % min. maks. Dopuszczalne wahania dzienne ± ±3 strona 14 z 25

15 29. Rządowe Centrum 30. Rządowe Centrum Odnośnik 2 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja usunięcia w metryce dyrektywy Rady 92/104/EWG z dnia 3 grudnia 1992 r. w sprawie minimalnych wymagań w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników odkrywkowego i podziemnego przemysłu wydobywczego użytych na końcu wyrazów z późn. zm.". Odnośnik 3 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja zmiany szyku oraz modyfikacja redakcji na Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz. U. Nr 291, poz. 1713), które zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1238) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.". 3) dla pergaminu i skóry: min. Tempe ratura C maks. Dopuszczalne wahania dzienne min. V /ilgotność względna A i maks. Dopuszczalne wahania dzienne 2 18 ± ±3 Uwaea przvięta Uwaea przyjęta 31. Minister Administracji i Cyfryzacji Uwaga ogólna do a do projektu - załącznik wymaga ponownej analizy i przeredagowania w odniesieniu do części II i III, bowiem reguluje w obecnym brzmieniu zakładanie osnów geodezyjnych, która to czynność pozostaje w kompetencji organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej: - Głównego Geodety Kraju - odpowiedzialnego za zakładanie podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.), zwanej dalej PGiK". - właściwych miejscowo starostów - odpowiedzialnych za zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, zgodnie z art. 7dpkt 3 PGiK. " Uwasa częściowo przyjęta Stanowisko dotyczące uwagi odnoszącej się do części II: Czynności opisane w uwadze dotyczą osnów zakładanych w celach realizacji zadań regulowanych Pgk. Projekt określa przede wszystkim sposób realizacji zadań służb mierniczych, pozostając w merytorycznym związku z przepisami określającymi wymagania dotyczące prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Prace te nie wymagają zakładania nowych osnów. Dla potrzeb sporządzania dokumentacji mierniczo-geologicznej zakładu górniczego wykorzystuje się osnowy państwowe jedynie dla nawiązania pomiarów wykonywanych na powierzchni zakładów górniczych. W celu zapewnienia czytelności regulacji, w aktualnej wersji projektu (z dnia 24 czerwca 2015 r.) zrezygnowano z przepisów dotyczących zakładania osnów geodezyjnych na powierzchni. Stanowisko dotyczące uwagi odnoszącej się do części III: Część ta dotyczy podziemnej części zakładu górniczego. Tam przepisy Pgk nie mają zastosowania. strona 15 z 25

16 32. Główny Geodeta Kraju do projektu rozporządzenia wymaga ponownej redakcji w odniesieniu do części II i III - reguluje bowiem zakładanie osnów geodezyjnych, która to czynność pozostaje w kompetencji organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej: - Głównego Geodety Kraju - odpowiedzialnego za zakładanie podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, zgodnie z art. 7a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.), zwanej dalej PGiK", - właściwych miejscowo starostów - odpowiedzialnych za zakładanie szczegółowych osnów geodezyjnych, zgodnie z art. 7d pkt 3 PGiK." jw. 33. Rządowe Centrum tytuł części I Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja zmiany wyrazu wspólne" na ogólne" w tytule części I. 34. Rządowe Centrum 35. Rządowe Centrum pkt 1.2 pkt 1.5 Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja doprecyzowania przepisu, przez zastąpienie wyrazów szkic, datę pomiaru, miejsce pomiaru" wyrazami szkic pomiaru, datę i miejsce pomiaru". Uwaga zgłoszona w trybie roboczym: Propozycja podania tytułu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze wraz z metryką (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) oraz wprowadzenia skrótu ustawa". Przepisowi nadano następujące brzmienie: 1.2. Wyniki pomiarów geodezyjnych zapisuje się w dokumentach pomiarowych w sposób trwały, zamieszczając dla każdego pomiaru: 1) oznaczenie: a) punktów osnowy geodezyjnej, b) szczegółów terenowych; 2) informacje określające: a) miejsce wykonania pomiaru, b) datę pomiaru, c) imiona i nazwiska osób biorących udział w pomiarze, d) zastosowane narzędzia pomiarowe; 3) szkic polowy.". W konsekwencji zmodyfikowano brzmienie pkt 1.3 w następujący sposób: 1.3. Szkic polowy, o którym mowa w pkt 1.2 ppkt 3, sporządza się, stosując obowiązujące w geodezji zasady sporządzania szkiców oraz znaki umowne.". strona 16 z 25

17 36. Minister Administracji i Cyfryzacji 37. Główny Geodeta Kraju 38. Minister Administracji i Cyfryzacji pkt 1.3 pkt 1.3 pkt 2.1 Uwaga odrzucona W projekcie zrezygnowano z odesłań do konkretnych przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęte w formule projektu sformułowania ogólne: obowiązujących w geodezji zasad", zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego" mają bowiem charakter uniwersalny i w przypadku zmian stanu prawnego nie będzie potrzeby zmiany projektowanego rozporządzenia. Proponuję doprecyzowanie w u projektowanego pkt 1.3. Użyte wyrażenia obowiązujące w geodezji zasady" jest nieostre, wskazane byłoby enumeratywne podanie wymagań lub odesłanie do przepisów wykonawczych do PGiK, np. w zakresie treści szkiców polowych i dzienników pomiarowych sporządzanych przy wykonywaniu prac geodezyjnych do 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). " Aktualne brzmienie pkt 1.3 zamieszczono w lp. 34. Proponuje się doprecyzowanie przepisu w u pkt 1.3 projektu. Uzasadnienie Użycie wyrażenia obowiązujące w geodezji zasady" będzie powodowało nieporozumienia w interpretacji przepisu wskazane byłoby enumeratywne podanie wymagań lub odwołanie się do przepisów wykonawczych do PGiK, np. treść szkiców polowych i dzienników pomiarowych sporządzanych przy wykonywaniu prac geodezyjnych określa 71 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572). " Taka metoda regulacji jest zgodna z 156 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej i nie wzbudziła zastrzeżeń RCL. Proponuję - w celu doprecyzowania - w u projektowanemu pkt 2.1 nadać następujące brzmienie: Uwaga odrzucona W projekcie zrezygnowano z odesłań do konkretnych przepisów 2.1. Pomiary geodezyjne wykonuje się w nawiązaniu do osnów geodezyjnych opracowanych w państwowym systemie odniesień prze prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przyjęte w formule projektu sformułowania ogólne: obowiązujących w geodezji zasad", strzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego" art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne mają bowiem charakter uniwersalny i w przypadku zmian stanu i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.). "". prawnego nie będzie potrzeby zmiany projektowanego rozporządzenia. jw. Taka metoda regulacji jest zgodna z 156 ust. 4 Zasad techniki prawodawczej i nie wzbudziła zastrzeżeń RCL. strona 17 z 25

18 39. Główny Geodeta Kraju pkt 2.1 Proponuje się, aby w u pkt 2.1 otrzymał następujące brzmienie: 2.1. Pomiary geodezyjne wykonuje się w nawiązaniu do osnów geodezyjnych opracowanych w państwowym systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.). " Uzasadnienie Doprecyzowanie przepisu polegające na wskazaniu odwołania do konkretnego aktu prawnego." w. 40. Minister Administracji i Cyfryzacji pkt 2.2 Proponuję w celu doprecyzowania w u projektowanemu pkt 2.2 nadać następujące brzmienie: 2.2. Pomiary geodezyjne mające na celu uzupełnienie osnowy geodezyjnej oraz pomiary szczegółów terenowych i obiektów podziemnych sieci uzbrojenia terenu, stanowiących treść map sytuacyjnowysokościowych powierzchni, wykonuje się zgodnie ze standardami technicznymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.). " ". Uwaea częściowo przyjęta Biorąc pod uwagę stanowisko przedstawione w Ip. 31, 36 i 38, a także kolejne uwagi dotyczące pkt , przepisowi nadano następujące brzmienie: 2.2. Pomiary geodezyjne mające na celu uzupełnienie poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiary szczegółów terenowych i obiektów podziemnych sieci uzbrojenia terenu, stanowiących treść map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni, wykonuje się zgodnie ze standardami technicznymi zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, określonymi w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego.". 41. Główny Geodeta Kraju pkt 2.2 Proponuje się, aby w u pkt 2.2 otrzymał następujące brzmienie: 2.2. Pomiary geodezyjne mające na celu uzupełnienie osnowy geodezyjnej oraz pomiary szczegółów terenowych i obiektów podziemnych sieci uzbrojenia terenu, stanowiących treść map sytuacyjnowysokościowych powierzchni, wykonuje się zgodnie ze standardami technicznymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz z późn. zm.). " Uzasadnienie Doprecyzowanie przepisu poprzez usunięcie sprzeczności z ustawą PGiK oraz podanie odwołania do konkretnego aktu prawnego. ". jw. 42. Minister Administracji i Cyfryzacji pkt 2.3 Proponuję w u projektowanemu pkt 2.3 nadać następujące brzmienie: 2.3 Pomiary realizacyjne i kontrolne wykonuje się zgodnie Uwaea częściowo przyieta Przepis pkt 2.3 dotyczy pomiarów realizacyjnych i kontrolnych, strona 18 z 25

19 z wymaganiami określonymi w pkt 2.2, a jeżeli nie określono tych wymagań, pomiary te wykonuje się zgodnie z wiedzą techniczną oraz metodami, zapewniającymi dokładność wymaganą dla uzyskania założonego celu." Ogólne odesłanie do Polskich Norm" jest niewłaściwe. Jeżeli konieczne jest odesłanie do Polskiej Normy, to powinna ona być enumeratywnie wymieniona, przy czym, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.) Polskie Normy mogą być powoływane prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. " w przepisach a nie prac wymienionych w pkt 2.2, stąd nie można zastosować bezpośredniego odwołania (dodatkowo proponowana redakcja doprowadziłaby do powstania tzw. odesłania kaskadowego, niedozwolonego w świetle 157 Zasad techniki prawodawczej). Należy jednak zwrócić uwagę, że np. wymagania techniczne dla pomiarów realizacyjnych dla szybów, wież szybowych i urządzeń wyciągowych reguluje szczegółowo Polska Norma PN-G :1997 Miernictwo górnicze Szyby, wieże szybowe i urządzenia wyciągowe Wyznaczanie i utrwalanie charakterystycznych punktów oraz osi. Przyjęto zatem następujące brzmienie pkt 2.3: 2.3. Pomiary realizacyjne i kontrolne wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz Polskich Normach Miernictwo górnicze, a także w indywidualnych projektach prac geodezyjnych. Jeżeli nie określono tych wymagań, pomiary te wykonuje się zgodnie z wiedzą techniczną oraz metodami zapewniającymi dokładność wymaganą dla uzyskania założonego celu.". 43. Główny Geodeta Kraju pkt 2.3 Proponuje się, aby w u pkt 2.3 otrzymał następujące brzmienie: 2.3 Pomiary realizacyjne i kontrolne wykonuje się zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 2.2, a jeżeli nie określono tych wymagań, pomiary te wykonuje się zgodnie z wiedzą techniczną oraz metodami, zapewniającymi dokładność wymaganą dla uzyskania założonego celu." Uzasadnienie Należy wykreślić ogólne odwołania do Polskich Norm. Jeżeli wymagane jest powołanie na Polskie Normy to powinny one być enumeratywnie wymienione, przy czym, zgodnie z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz z późn. zm.) Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w języku polskim. " jw. 44. Minister Administracji i Cyfryzacji pkt i 2.9 Proponuję wykreślenie w u projektowanych pkt i 2.9. Zakładanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. poz. 352). " Uwaga przyięta strona 19 z 25

20 45. Główny Geodeta Kraju pkt i 2.9,, Proponuje się, aby w u wykreślić przepisy: pkt i 2.9. Uzasadnienie Zakładanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 352). " 46. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 47. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 48. AGH w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska 49. Minister Administracji i Cyfryzacji pkt 2.6 pkt 2.8 pkt 2.9 pkt 2.10 Punkt 2.6 mógłby się odnosić do zakładania osnów dla celów specjalnych, dla których osnowa państwowa jest za mało dokładna. Zagęszczenie osnowy państwowej odbywać się powinno wg przepisów pgik. Inne osnowy miałyby zatem charakter osnów lokalnych, które mogły by być wyznaczone w obowiązującym układzie odniesienia ale ze względu na sposób wyznaczenia stanowiłyby spójną osnowę do zadań specjalnych. Punkt 2.6 powinien zatem zawierać sformułowanie o osnowach specjalnego przeznaczenia." Punkt 2.8 ma aktualny odpowiednik w przepisach pgik, mówiący o zagęszczaniu osnowy i na te przepisy powinno się w tym miejscu powołać." Brak zdefiniowanych warunków nawiązania do poziomych osnów państwowych, takich, jakie są dla osnów wysokościowych (punkt 2.9)." Proponuję w u w doprecyzowanie projektowanego pkt 2.10 przez wskazanie, czy dopuszczalne odchyłki są obliczane jako absolutne, czy jako względne w stosunku do punktów nawiązania - wartości odchyłek względem punktów nawiązania są generalnie mniejsze." Uwaga przyieta Pomiary geodezyjne mające na celu założenie lub uzupełnienie osnowy geodezyjnej oraz pomiary szczegółów terenowych i obiektów podziemnych sieci uzbrojenia terenu, stanowiących treść map sytuacyjno-wysokościowych powierzchni, wykonuje się zgodnie ze standardami technicznymi, określonymi w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego. Wymaganie to jest określone w pkt 2.2 projektu. Regulacja ta konsumuje" treść pkt 2.6 w opiniowanej wersji projektu, dlatego ten przepis (również w związku ze stanowiskiem zamieszczonym w lp. 31) został wykreślony. Ze względu na to, że omawiane zagadnienie jest uregulowane w pkt 2.2, wykreślono pkt 2.8. W związku ze zmianą treści pkt 2.2 wykreślono pkt 2.9. Przyjęto następujące brzmienie przepisu: Pomiary środka otworów wiertniczych oraz szybów wykonuje się dwukrotnie w sposób niezależny. Położenie poziome środka wszystkich otworów wiertniczych oraz szybów wyznacza się z dokładnością nie mniejszą niż 0,15 m, a położenie wysokościowe z dokładnością nie mniejszą niż 0,05 m względem punktów nawiązania.". strona 20 z 25

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DP-WL.0210.286.2015 Pan Mirosław Koziura Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Szanowny Panie Prezesie, Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 marca 2015 r. dotyczące projektu rozporządzenia Warszawa, 26 marca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Kazimierz Bujakowski PL.071.21.2015 Mirosław Koziura Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Szanowny Panie Prezesie, W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l)

ROZPORZĄDZENIE. MINISTRA ŚRODOWISKA l) Projekt z dnia 24 czerwca 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA l) Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 oraz z 2013

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 2) Projekt z dnia 4 października 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 2) Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii

Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 425 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Dz.Urz.WUG.06.8.45 2008.07.07 zm. Dz.Urz.WUG.2008.10.64 1. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 17 marca 2006 r.

Dz.Urz.WUG.06.8.45 2008.07.07 zm. Dz.Urz.WUG.2008.10.64 1. ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 17 marca 2006 r. Dz.Urz.WUG.06.8.45 2008.07.07 zm. Dz.Urz.WUG.2008.10.64 1 ZARZĄDZENIE Nr 2 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia, archiwizowania oraz udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEOLOGICZNE I GEODEZYJNE ST-01.00 str. 40 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 42 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ ST-01... 42 1.2 ZAKRES STOSOWANIA... 42 1.3 ZAKRES ROBÓT... 42

Bardziej szczegółowo

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej i przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwów państwowych projektowana zmiana rozporządzenia MKiDN XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach:

Uzasadnienie. Szczegółowe uzasadnienie w zakresie wprowadzanych zmian w zarządzeniach: Uzasadnienie Projektowane zarządzenie zmienia zarządzenie Nr 14 Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie obsługi kancelaryjnej izb i urzędów skarbowych oraz organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 marca 2015 r. Poz. 406 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Projekt z dnia 23 września 2014 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 0 z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych Na podstawie art. 118 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

z dnia 30 października 2006 r. (Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.2006.206.1518 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 30 października 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektronicznymi (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/

Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Treść uwagi Stanowisko 1. Uwaga ogólna Instytut Medycyny Pracy im. J.Nofera w Łodzi/ Uwaga nieuwzględniona. Konsultant Krajowy w Departament podjął prace dziedzinie Medycyny

Bardziej szczegółowo

PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE

PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE GEODEZJA INŻYNIERYJNA PRACE GEODEZYJNE W GÓRNICTWIE czyli kilka słów o Górnictwie, Geodezji Górniczej i Szkodach Górniczych Str. 1 GEODEZJA INŻYNIERYJNA (w Górnictwie) Zakres zainteresowania Geodezja Górnicza

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych

PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH. 2. Podstawy prawne regulujące stosowanie materiałów wybuchowych Górnictwo i Geoinżynieria Rok 28 Zeszyt 3/1 2004 Andrzej Szulik*, Jan Krzelowski* PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE STOSOWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH DLA CELÓW CYWILNYCH 1. Wstęp Materiały wybuchowe stosowane

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku

ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku ZARZĄ DZENIE NR 34/07 Wójta Gminy Przytuł y z dnia 5 listopada 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji archiwalnej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego

Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie. Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie Warszawa, dnia 05 lipca 2011 r. LWA/4101-04-04/2011 P/11/107 Pan Marian Górski Starosta Powiatu Grójeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych.

3. Przepisy rozporządzenia stosuje się także do ochrony urządzeń zabezpieczających, w tym sygnalizujących znaki, oraz do budowli triangulacyjnych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... w sprawie sposobu i trybu ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzajów znaków niepodlegających ochronie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY :

WARUNKI TECHNICZNE II. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY : WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 NA MODERNIZACJĘ I DOSTOSOWANIE SZCZEGÓŁOWEJ POZIOMEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ DO PRZEPISÓW ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI W SPRAWIE OSNÓW GEODEZYJNYCH, GRAWIMETRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2015 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej

Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej Nowelizacja ustawy o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach skutki dla administracji samorządowej XII Zjazd Sekcji Archiwistów Samorządowych Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Gliwice, 10 września

Bardziej szczegółowo

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji

Jolanta OrUńska. Aktualna wersja projektu dostępna jest na stronie internetowej BiuJetynu Infonnacji Warszawa, ( wrześrua 2011 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA GŁÓWNY GEODETA KRAJU Jolanta OrUńska KN-0242-6/11 Pan Olgierd Geblewicz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Odpowiadając na Państwa uwagi zgłoszone

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie ustawy o odpadach Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2012 r. ustawy o odpadach,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. Projekt z dnia 18 kwietnia 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia.. 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia monitoringu obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 2)

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 8 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 8 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 7 kwietnia 2006 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 45 nr 2 z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie sposobu gromadzenia,

Bardziej szczegółowo

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie.

Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Problemy we wdrażaniu nowych przepisów z punktu widzenia nadzoru i współpracy ze starostami w tym aspekcie. Agnieszka Majewska Dawid Styszyński 1. Wstęp Zmiany ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 2) Dziennik Ustaw Nr 291 16980 Poz. 1713 1713 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej 2) Na podstawie art. 116 ust. 7 ustawy z dnia 9

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO

Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska Warszawa STANOWISKO Warszawa, 23 lutego 2015 r. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Królewska 27 00-060 Warszawa STANOWISKO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BRANŻY INTERNETOWEJ INTERNET ADVERTISING BUREAU (IAB POLSKA) W/S PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1

Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 Zestaw pytań egzaminacyjnych z 2014 r. Zakres 1 1. Jaka jest generalna zasada ustalania czy konkretna praca geodezyjna podlega czy też nie podlega obowiązkowi zgłaszania. Proszę podać kto przeprowadza

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA POTRZEB SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ ZAKŁADU GÓRNICZEGO

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA POTRZEB SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ ZAKŁADU GÓRNICZEGO Górnictwo i Geoinżynieria Rok 31 Zeszyt 2 2007 Zdzisław Kulczycki*, Artur Sowa*, Jerzy Picur* ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DLA POTRZEB SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI MIERNICZO-GEOLOGICZNEJ ZAKŁADU

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Narada robocza Geodetów Powiatowych Wrocław, dnia 3 grudnia 2013r.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Narada robocza Geodetów Powiatowych Wrocław, dnia 3 grudnia 2013r. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w świetle rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZOZOWO DOKUMENTACJA PROJEKTOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1.1. ROBOTY POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowego Funduszu Zdrowia Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Znak: NFZ/CF/BP/2013/ / Warszawa, dnia maja 2013 r. Pan Sławomir Neumann Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Odpowiadając na Pana pismo z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w

Od redaktora naukowego 2. Mapy górnicze 3. Pomiary sytuacyjne w Spis treœci Od redaktora naukowego... 9 1. Zadania dzia³u mierniczo-geologicznego i jego miejsce w strukturze zak³adu górniczego... 11 Jan Pielok 1.1. Zadania miernictwa górniczego w œwietle przepisów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 8 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 sierpnia 2014 r. Poz. 1132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 sierpnia 2001 r. Dz.U.01.101.1090 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie kontroli urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH Warszawa, dnia 29 października 2015 r. Poz. 44 ZARZĄDZENIE NR 23 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. Dz.U.06.124.865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postępowania

Bardziej szczegółowo

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę )

Niniejsza ustawa wdraża dyrektywę (Niniejsza ustawa wdraża dyrektywy: dyrektywę, dyrektywę oraz dyrektywę ) Dobre praktyki legislacyjne 23 Odnośniki do tytułu aktu normatywnego informujące o wdrożeniu prawa unijnego Tezy: 1. Odnośniki informujące o wdrażanych dyrektywach powinny wskazywać zakres wdrożenia dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 04 marca 2008r.

Warszawa, 04 marca 2008r. Warszawa, 04 marca 2008r. Opinia Telekomunikacji Polskiej S.A. do projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym wersji oznaczonej datą 21

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne

Program kontroli przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ZACHODNIOPOMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego GKN.I.BW/0930-5/07 Szczecin, dnia 8 czerwca 2007r. Program kontroli przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ

OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W PRUSZKOWIE ZASADY KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ Pruszków dnia... Zasady ogólne: Osnowy osnowa pozioma: Osnowę pomiarową należy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI. z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r. Dz.U.02.92.819 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej. (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2002 r.) Na podstawie art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu danych, sposobu zakładania i prowadzenia oraz sposobu i trybu wymiany danych krajowego systemu informacji geograficznej

Bardziej szczegółowo

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP)

Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Obecny stan prawny PGiK a Infrastruktura Informacji Przestrzennej (IIP) Mirosław Puzia Katowice, 13.02.2014 r. 1 Źródła prawa w Rzeczypospolitej Polskiej /Konstytucja RP - Art. 87/ 1. Źródłami powszechnie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podmiot zgłaszający Treść uwagi Stanowisko projektodawcy 1. Minister

Lp. Podmiot zgłaszający Treść uwagi Stanowisko projektodawcy 1. Minister Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Finansów oraz Ministra Obrony Narodowej w sprawie badań technicznych pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej

z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej ROZPORZĄDZENIE Projekt z dnia 18.06.15 r. MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1) z dnia... 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 7

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne

Zadanie egzaminacyjne Zadanie egzaminacyjne W celu aktualizacji mapy zasadniczej należy założyć w terenie osnowę pomiarową sytuacyjno-wysokościową jako ciąg dwustronnie nawiązany. Współrzędne punktów nawiązania zamieszczone

Bardziej szczegółowo

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354)

Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. (druk nr 354) Warszawa, dnia 22 maja 2013 r. Opinia o ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 354) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa zastępuje dotychczas obowiązującą ustawę z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 20 maja 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 45 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwainą w archiwach wyodrębnionych podległych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Dz.U.2011.275.1629 z dnia 2011.12.21 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 21 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 19 czerwca 2006 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 865 z dnia 12.07.2006 r.) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) Warszawa, dnia 29 sierpnia 2007 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 513) I. Cel i przedmiot ustawy Zasadnicza część uchwalonych zmian zmierza - w założeniu ustawodawcy sejmowego

Bardziej szczegółowo

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244)

do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) Warszawa, dnia 28 listopada 2012 r. do ustawy o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 244) I. Cel i przedmiot ustawy Podatek tonażowy jest instytucją prawną, która miała

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE. 1. Przepisy prawne: WARUNKI TECHNICZNE Założenia i pomiaru szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej III klasy na obszarze powiatu myśliborskiego z wyłączeniem terenów miejskich. I. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWNE I TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627)

Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U Nr 62 poz. 627) Art. 19 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627) 1.33) Organy administracji są obowiązane udostępniać kaŝdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące

Bardziej szczegółowo

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.

Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r. Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Dz.U.2011.291.1713 z dnia 2011.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia.

Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. WSPN.I.1611.10.2012 Informacja o wynikach kontroli problemowej w Urzędzie Miasta Torunia. sporządzona w oparciu art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA')

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') Projekt z 27 czerwca 2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA') z dnia r w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz

Bardziej szczegółowo

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV )

D PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV ) D-01.01.01 PRACE GEODEZYJNE ZWIĄZANE ZE WZNOWIENIEM BRAKUJĄCYCH I ZNISZCZONYCH PUNKTÓW STABILIZACJI PASA DROGOWEGO (kod CPV 45111200-0) 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (na podstawie Zarządzenia Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI. z dnia r. ZARZĄDZENIE NR... MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia... 2015 r. w sprawie prac nad projektami aktów normatywnych oraz projektami założeń projektów ustaw w resorcie administracji i cyfryzacji Na

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Chojna, 07 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja 74-500 Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Dziennik Ustaw Nr 282 16332 Poz. 1656 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Robocza baza danych obiektów przestrzennych

Robocza baza danych obiektów przestrzennych Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Robocza baza danych obiektów przestrzennych Autor: Wilkosz Justyna starszy specjalista Szkolenie Powiatowej Służby Geodezyjnej i

Bardziej szczegółowo

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r.

PN-II Lublin, dnia 22 września 2016 r. PN-II.4130.251.2016 Lublin, dnia 22 września 2016 r. Szanowni Państwo Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast, Starostowie w województwie lubelskim W związku z sygnalizowanymi wątpliwościami prawnymi

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 982 ze zm. z 2006 r. Nr 164, poz. 1159)

Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 982 ze zm. z 2006 r. Nr 164, poz. 1159) Rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 22 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 116, poz. 982 ze zm. z 2006 r. Nr 164, poz. 1159) w sprawie rozporządzania prawem do informacji geologicznej za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane

Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane Zmiany w przepisach prawa w zakresie zarządzania dokumentacją - obecne i planowane dr Ewa Perłakowska (NDAP) Forum Sekretarzy Samorządów Polski Południowej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 17/2015 PREZYDENTA MIASTA KONINA z dnia 8 października 2015 roku w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Koninie, określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia.

3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 tygodni od dnia ogłoszenia. Projekt z dnia 9 lipca 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych

Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych STAROSTWO POWIATOWE W KROTOSZYNIE Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Warunki techniczne dla prac geodezyjnych i kartograficznych PRZEDMIOT OPRACOWANIA Archiwizacja państwowego

Bardziej szczegółowo

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów

Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów Kontrole Instytucji Wspomagającej u Beneficjenta Projektów Dofinansowanych Ze Środków MF EOG NMF w zakresie trwałości projektów 1 1.Podstawy prawne prowadzenia kontroli przez IW projektów MF EOG/NMF: -Program

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/

OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/ OGÓLNE ZASADY STWIERDZANIA KWALIFIKACJI GEOLOGICZNYCH /UPRAWNIEŃ GEOLOGICZNYCH/ /na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19.VI.2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Łódzkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SIWZ - załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamówienie Zakup bazy danych dla Powiatu Łowickiego w ramach projektu Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Warszawa, dnia 18 stycznia 2012 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,

Bardziej szczegółowo

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów

GK.IV /10. Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa Ostrzeszów GK.IV-8.0932-4/10 Pan Lech Janicki Starosta Ostrzeszowski ul. Zamkowa 31 63-500 Ostrzeszów Na podstawie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 7 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku

Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 53/2013 Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 12 grudnia 2013 r. Regulamin zamieszczania informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania:

Warunki techniczne. 1. Podstawy prawne i techniczne wykonania: Załącznik do umowy z dnia... 2015 r. Warunki techniczne modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej Strzegom i Jaworzyna Śląska inwentaryzacja, projekt i realizacja w celu dostosowania bazy danych szczegółowych

Bardziej szczegółowo

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji

FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji FINN narzędzie do elektronicznego zarządzania, zabezpieczania i archiwizacji dokumentacji LTC Sp. z o.o. Siemianowice Śląskie, 22 maja 2014 r. Nasze zadania Firma LTC oferuje kompleksowe rozwiązania elektronizacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej.

ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. ZARZĄDZENIE NR 870/09 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz standardów techniki prawodawczej. Na podstawie 5 zarządzenia nr 300/07 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH

WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH GÓRNICZYCH I POGÓRNICZYCH WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY Departament Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WSPÓŁDZIAŁANIE ORGANÓW NADZORU GÓRNICZEGO W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO ORAZ REALIZACJI INWESTYCJI NA TERENACH GÓRNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Podatki od wyrobiska ciąg dalszy batalii

Podatki od wyrobiska ciąg dalszy batalii Wiktor Musielak Podatki od wyrobiska ciąg dalszy batalii Publikowaliśmy na naszych łamach szereg artykułów, w których przedstawialiśmy argumenty na bezpodstawne (naszym zdaniem) opodatkowanie działalności

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Geodezji i Kartografii Tytuł rozprawy doktorskiej: Analiza niespójności przestrzeni technologiczno prawnej w aspekcie ustalania przebiegu granic działek ujawnianych w katastrze

Bardziej szczegółowo