Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O"

Transkrypt

1 Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: Data: 06/03/2017 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Kościuszki 5, Kępno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel , faks Adres strony internetowej (url): Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU II.1) Tekst, który należy zmienić: Numer sekcji: II Punkt: 4 W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu powiatowego, zgromadzonych i przechowywanych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kępnie, wraz z umieszczeniem tych dokumentów w bazie systemu PZGiK (system GEO-INFO v. 7, firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania). Tak sporządzone kopie dokumentów w dalszej części nazywane będą dokumentami elektronicznymi. Dokumentacja przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne i inne materiały zasobu: - matrykuły i księgi parcel związane z katastrem pruskim; - pierworysy, matryce i mapy: mapy katastralne, zarysy, pierworysy katastralne i parcelacyjne, mapy przeglądowych osnów katastralnych, pierworysy map ewidencyjnych, planów parcelacyjnych, mapy uzupełniające, mapy dochodzeniowe, mapy glebowe i klasyfikacyjne; - pierwsze operaty z opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych, cywilno prawnych dotyczących nieruchomości: podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany, regulacja stanów prawnych, wznawiania lub wyznaczania punktów granicznych, dokumentacji wchodzącej w skład tzw. operatów leśnych związanych z przebiegiem granic nieruchomości, których zarządcami są poszczególne nadleśnictwa, dokumentów wchodzących w skład operatów z założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także innych dokumentów wynikających z realizacji zapisów art. 43 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (opracowań map do celów planistycznych, map do celów projektowych, geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych budowli i sieci uzbrojenia terenu); - roczniki szkiców powstałych w wyniku tworzenia, weryfikacji lub aktualizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 (szkice z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacji powykonawczych i aktualizacji) oraz szkice katastralne, wykazy współrzędnych osnów katastralnych; - skanowanie innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego. Dokumentacja zgromadzona w

2 zasobie wymagać będzie wykonania procesu cyfryzacji oraz inicjalnego wprowadzenia do bazy danych, wraz z informacjami o lokalizacji oraz zasięgach obszarowych i działkowych. 2.Lokalizację przedmiotu zamówienia Zamawiający określa jako cały obszar powiatu kępińskiego o powierzchni ok m2 liczący 70 obrębów ewidencyjnych. Zamówienie obejmuje skanowanie materiałów formatu od A4 do A1. Liczbę stron szacuje się na , dokumenty formatów większych niż A4 będą przeliczane na ilość kartek A4 zgodnie ze wzorem: A3 = 2xA4 A2 = 4xA4 A1 = 8xA4 Wykonawcy z tytułu przekroczenia liczby stron, nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Kolejność realizacji zamówienia ustalana będzie podczas jej wykonywania. Zadanie skanowania dokumentów będzie wykonywane poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Kępnie. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r. poz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach (t.j. Dz.U. z 2015r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2015r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 Nr 76 poz. 489 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 182, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 74 poz. 796), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz.U Nr 27 poz. 140), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U poz. 113), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 poz. 1183). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zmiany przepisów prawa dotyczące przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określą załączone Warunki techniczne (załącznik nr 10 do SIWZ ), Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz z późn. zm.). 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace związanie ze skanowaniem

3 zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Kępnie. 3) W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych w wykonywaniem usługi. 4) Po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od podpisania umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w usługi oraz oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 5) Nieprzedłożenie wykazu pracowników oraz oświadczenia o których mowa powyżej, lub przedstawienie oświadczeń niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracowników wykonujących wskazane czynności), na umowę o pracę może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie metodą skanowania cyfrowych zbiorów dokumentów wchodzących w skład operatów technicznych i innych materiałów zasobu powiatowego, zgromadzonych i przechowywanych w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Starostwa Powiatowego w Kępnie, wraz z umieszczeniem tych dokumentów w bazie systemu PZGiK (system GEO-INFO v. 7, firmy SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania). Tak sporządzone kopie dokumentów w dalszej części nazywane będą dokumentami elektronicznymi. Dokumentacja przeznaczona do cyfryzacji obejmuje operaty techniczne i inne materiały zasobu: - matrykuły i księgi parcel związane z katastrem pruskim; - pierworysy, matryce i mapy: mapy katastralne, zarysy, pierworysy katastralne i parcelacyjne, mapy przeglądowych osnów katastralnych, pierworysy map ewidencyjnych, planów parcelacyjnych, mapy uzupełniające, mapy dochodzeniowe, mapy glebowe i klasyfikacyjne; mapy leśne - pierwsze operaty z opracowania dokumentacji na potrzeby postępowań sądowych, administracyjnych, cywilno prawnych dotyczących nieruchomości: podziały, scalenia i podziały, rozgraniczenia, scalenia i wymiany, regulacja stanów prawnych, wznawiania lub wyznaczania punktów granicznych, dokumentacji wchodzącej w skład tzw. operatów leśnych związanych z przebiegiem granic nieruchomości, których zarządcami są poszczególne nadleśnictwa, dokumentów wchodzących w skład operatów z założenia lub modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz opracowania dokumentacji zawierającej wyniki gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także innych dokumentów wynikających z realizacji zapisów art. 43 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (opracowań map do celów planistycznych, map do celów projektowych, geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczych budowli i sieci uzbrojenia terenu); - roczniki szkiców powstałych w wyniku tworzenia, weryfikacji lub aktualizacji baz danych EGiB, GESUT, BDOT500 (szkice z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacji powykonawczych i aktualizacji) oraz szkice katastralne, wykazy współrzędnych osnów katastralnych; - skanowanie innych dokumentów wskazanych przez Zamawiającego miedzy innymi papierowe rejestry ewidencji gruntów z lat około 1965 do Dokumentacja zgromadzona w zasobie wymagać będzie wykonania procesu cyfryzacji oraz inicjalnego wprowadzenia do bazy danych, wraz z informacjami o lokalizacji oraz zasięgach obszarowych i działkowych. 2.Lokalizację przedmiotu zamówienia Zamawiający określa jako cały obszar powiatu kępińskiego o powierzchni ok m2 liczący 70 obrębów ewidencyjnych, ilość działek w powiecie kępińskim wynosi szt. Zamówienie

4 obejmuje skanowanie materiałów formatu od A4 do A1. Liczbę stron szacuje się na , dokumenty formatów większych niż A4 będą przeliczane na ilość kartek A4 zgodnie ze wzorem: A3 = 2xA4 A2 = 4xA4 A1 = 8xA4 Wykonawcy z tytułu przekroczenia liczby stron, nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie. Kolejność realizacji zamówienia ustalana będzie podczas jej wykonywania. Zadanie skanowania dokumentów będzie wykonywane poza budynkiem Starostwa Powiatowego w Kępnie. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji przedmiotu zamówienia przy udziale Podwykonawców. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 2. OBOWIĄZUJĄCE NORMY PRAWNE I PRZEPISY TECHNICZNE Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2016r. poz z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwaliach (t.j. Dz.U. z 2015r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2015r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2014r. poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 Nr 76 poz. 489 z późn. zm.), Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2010 Nr 182, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 lipca 2001 r. w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porządkowania materiałów wyłączonych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U Nr 74 poz. 796), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U nr 14 poz. 67, sprostowanie Dz.U Nr 27 poz. 140), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U poz. 113), Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 poz. 1183). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszystkie zmiany przepisów prawa dotyczące przedmiotu zamówienia, które wejdą w życie w ciągu pięciu miesięcy od daty podpisania umowy. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określą załączone Warunki techniczne (załącznik nr 10 do SIWZ ), Zaleca się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być przydatne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy 1) Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy p.z.p.- Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r. poz z późn. zm.). 2) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio wykonujących prace związanie ze skanowaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Kępnie. 3) W okresie realizacji niniejszego zamówienia wykonawca lub podwykonawca obowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników bezpośrednio związanych w wykonywaniem usługi. 4) Po zawarciu umowy a przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od

5 podpisania umowy zobowiązany jest, do przedłożenia Wykazu pracowników wykonujących w/w usługi oraz oświadczenia, że osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia. 5) Nieprzedłożenie wykazu pracowników oraz oświadczenia o których mowa powyżej, lub przedstawienie oświadczeń niekompletnych w wyznaczonym terminie (pracowników wykonujących wskazane czynności), na umowę o pracę może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, określonych w projekcie umowy do niniejszego postępowania. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia osób przy realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Numer sekcji: III Punkt: 1.3 W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 2-ch usług z zakresu digitalizacji (skanowaniu) i implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każde. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. załącznik Nr 4 SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy musza spełnić łącznie. 2. Wykonawca wykaże ze dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania pracami geodezyjnymi zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1629 z późniejszymi zmianami), w zakresach: 1) tj. osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, 2) tj osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości(gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5 do SIWZ 3.Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim). Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak W ogłoszeniu powinno być: 1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 2-ch usług z zakresu digitalizacji (skanowaniu) i implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część

6 państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każde. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. załącznik Nr 4 SIWZ W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższy warunek Wykonawcy musza spełnić łącznie. 2. Wykonawca wykaże ze dysponuje co najmniej dwoma osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do kierowania pracami geodezyjnymi zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 1629 z późniejszymi zmianami), w zakresach: 1) tj. osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 2) tj osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości(gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Załącznik Nr 5 do SIWZ 3.Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jednym skanerem wielkoformatowym przystosowanym do skanowania dokumentów sztywnych typu plansz aluminiowych dokumentów kartonowych Załącznik Nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Numer sekcji: III Punkt: 5.1 W ogłoszeniu jest: a) Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 2-ch usług z zakresu digitalizacji (skanowaniu) i implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. załącznik Nr 4 SIWZ b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

7 budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma osobami posiadającymi wymagane uprawnienia zawodowe w zakresach: 1) tj. osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, 2) tj osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości(gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych c) Wykaz urządzeń, narzędzi posiadanych przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej dwoma wielkoformatowymi skanerami, w tym co najmniej jednym stołowym (płaskim). Załącznik Nr 6 do SIWZ. W ogłoszeniu powinno być: a) Wykonawca wykazał się wykonaniem co najmniej 2- ch usług z zakresu digitalizacji (skanowaniu) i implementacji zeskanowanych dokumentów stanowiących powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do systemu ułatwiającego ewidencjonowanie i zarządzanie dokumentami państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, o wartości nie mniejszej niż 150 tys. zł brutto każda. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu na podstawie wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. załącznik Nr 4 SIWZ b) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego o treści zgodnej z załącznikiem nr 5 SIWZ, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami: Wykonawca musi dysponować co najmniej dwoma osobami posiadającymi wymagane uprawnienia zawodowe w zakresach: 1) tj. osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne 2) tj osoba posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczeń i podziałów nieruchomości(gruntów) oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych c) Wykaz urządzeń, narzędzi posiadanych przez Wykonawcę niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. co najmniej jednym skanerem wielkoformatowym przystosowanym do skanowania dokumentów sztywnych typu plansz aluminiowych dokumentów kartonowych Załącznik Nr 6 do SIWZ. Numer sekcji: IV Punkt: 6.2 W ogłoszeniu jest: Data: 16/03/2017, godzina: 09:00 W ogłoszeniu powinno być: Data: 20/03/2017, godzina: 09:00

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na kalibrację map,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW RG.272.3.2015 Strzelce Krajeńskie, dnia 2 marca 2015 roku ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Cyfryzacja powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na georeferencję,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu kępińskiego

Ogłoszenie nr z dnia r. Kępno: Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu kępińskiego Ogłoszenie nr 39643-2017 z dnia 2017-03-09 r. Kępno: Dostawa zmodernizowanej bazy ewidencji gruntów i budynków na terenie powiatu kępińskiego OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE

RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE 1 RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE dot. Wykonania informatyzacji zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Sulęcinie. Spis treści : 1.Przedmiot zamówienia.

Bardziej szczegółowo

listopad 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik do umowy z dnia Strona 1 z 7

listopad 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik do umowy z dnia Strona 1 z 7 Załącznik do umowy z dnia WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH listopad 2016 r. Strona 1 z 7 I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA

WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Załącznik nr 9 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA w ramach zamówienia Utworzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu dla sieci ciepłowniczej miasta Starogard Gdański w systemie EWID 2007,

Bardziej szczegółowo

lipiec 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ GP Załącznik do umowy Strona 1 z 7

lipiec 2016 r. Warunki Techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ GP Załącznik do umowy Strona 1 z 7 Załącznik nr 1 do SIWZ GP.6640.6.2016 Załącznik do umowy WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH lipiec 2016 r. Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... Nr sprawy: SP.GN.272.127.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kazimierzaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kazimierzaw.pl 1 z 5 2014-09-23 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kazimierzaw.pl Kazimierza Wielka: Informatyzacja powiatowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia OR.272.01.05.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WARUNKI TECHNICZNE pozyskanie danych i założenie ewidencji budynków w powiecie radzyńskim Radzyń Podlaski, 2014 r. I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE SKANOWANIA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W KĘPNIE

WARUNKI TECHNICZNE SKANOWANIA ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO W KĘPNIE Nr postępowania: AB.272.10.2017 1.ZAMAWIAJĄCY: POWIAT KĘPIŃSKI ul. Kościuszki 5 63-600 Kępno tel.: +48 62 78 28 900, fax: +48 62 78 28 901 www.powiatkepno.pl e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

Polska-Września: Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Września: Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:256865-2017:text:pl:html Polska-Września: Usługi komputerowe w zakresie archiwizowania 2017/S 126-256865 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU.

Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. Rozdział B Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJKOWEGO W JASTRZĘBIU. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar sytuacyjno wysokościowy i na jego podstawie opracowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 9 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Na WYKONANIE USŁUG GEODEZYJNYCH NA POTRZEBY WYDZIAŁU GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I GEODEZJI URZĘDU MIASTA GDYNI SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu

Data wyłączenia materiału zasobu z zasobu Załącznik 1.6. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Przykładowe atrybuty dla materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Opracowanie w systemie GEO-INFO Mapa: -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Opracowanie w systemie GEO-INFO Mapa: -

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ.

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘBY: RAŻNY, SADOLEŚ, WILCZOGĘBY, ZARZETKA GMINA: SADOWNE POWIAT: WĘGROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE Węgrów, maj 2014 r. Modernizację ewidencji gruntów i budynków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 1 do OPZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW dla jednostki ewidencyjnej: 146301_1 MIASTO RADOM obrębów ewidencyjnych: 0030 - DZIERZKÓW 0041 - ŚRÓDMIEŚCIE 1 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.wadowice.pl Wadowice: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w jednostce ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r.

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU. Ogłoszenie nr N-2017 z dnia r. 1 z 6 24.10.2017, 09:33 Ogłoszenie nr 500047895-N-2017 z dnia 24-10-2017 r. Orzysz : OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-04-13 12:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: aktualizacja projektu budowlano-wykonawczego odbudowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.lowicz.pl Łowicz: Utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 na obszarze gmin: Bielawy, Kiernozia,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Opracowanie w systemie GEO-INFO 6 Mapa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz opracowanie wektorowej mapy zasadniczej dla obrębów: Wincentów i Wola Wiązowa, położonych w gminie Rusiec, powiat bełchatowski, woj. łódzkie Numer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina: Dzwola Powiat: Janów Lubelski Województwo: lubelskie. Zał. Nr 3 PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Wykonano: październik 2008 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I II Cel i zakres prac modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych. Charakterystyka techniczna materiałów udostępnianych wykonawcom prac. Prace geodezyjne i kartograficzne wykonują podmioty prowadzące działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

1:500 1: BDOT500

1:500 1: BDOT500 1 Załącznik Nr 1do SIWZ Województwo podkarpackie Powiat jarosławski Opis Przedmiotu Zamówienia dla zamówienia pod nazwą: Utworzenie baz danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ę Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl/ Opole Lubelskie: MODERNIZACJA ZASOBÓW

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Środa Wielkopolska: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OP.272.1.2015 Środa Wielkopolska: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Numer ogłoszenia: 52960-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Opracowanie w systemie GEO-INFO 6 Mapa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Opracowanie w systemie GEO-INFO Mapa: -

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 4. Organizacja i tryb prowadzenia zasobu. 4 a. Centralna, wojewódzkie i powiatowe części zasobu oraz wymiana danych. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 5 września 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na dokonywanie weryfikacji dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy

Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy Realizacja zadań z zakresu geodezji i kartografii - ważne terminy autor: Joanna Romańska, starszy specjalista Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015r. poz. 520 ze zm.) Źródło: http://dwingik.duw.pl/gik/dzialalnosc/baza-wiedzy/11718,akty-prawne.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 22:08 Akty prawne Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: DREWNOWO-GOŁYŃ JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: BOGUTY- PIANKI POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MAJ 2014 ROK 1

Bardziej szczegółowo

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia

1. Atrybuty dla klasy obiektów PZG MaterialZasobu. 1. Sposób pozyskania materiału zasobu. 2. Data przyjęcia Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Szczegółowe wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania

WARUNKI TECHNICZNE I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE. 1. Zamawiający. 2. Przedmiot opracowania Załącznik do umowy z dnia.. WARUNKI TECHNICZNE wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE.

X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE. X OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM KRAKOWSKIE SPOTKANIA Z INSPIRE OD DANYCH I INFORMACJI DO WIEDZY GEOPRZESTRZENNEJ 10 LAT SPOTKAŃ Z INSPIRE Infrastruktura Informacji Przestrzennej z perspektywy służby geodezyjno

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kontrola dokumentacji geodezyjnych przekazywanych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do państwowego zasobu geodezyjnego

Bardziej szczegółowo

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 1 do umowy RZECZOWY ZAKRES PRAC KOMPLEKSOWEJ MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW polegającej na aktualizacji ewidencji gruntów oraz założeniu ewidencji budynków i lokali dla obrębów:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 9 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Cel i zakres prac modernizacyjnych II. Charakterystyka obiektu III. Uzasadnienie potrzeby modernizacji IV. Źródła danych ewidencyjnych i metody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. dla obrębów:

WARUNKI TECHNICZNE. dla obrębów: STAROSTWO POWIATOWE W KĘPNIE ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno tel. : 62 78 28 900 fax: 62 78 28 901 e-mail: sekretariat@powiatkepno.pl WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie baz danych: 1. BDOT500 - obiektów topograficznych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. Zadanie nr 1 WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar

Bardziej szczegółowo

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze:

q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: 1. Imię i nazwisko/nazwa wykonawcy prac geodezyjnych ZGŁOSZENIE PRAC GEODEZYJNYCH q zgłoszenie pierwotne q zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia o identyfikatorze: Formularz ZG 2. Adres miejsca zamieszkania/siedziby

Bardziej szczegółowo

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi:

str. 1 Rozdział B W zakres prac wchodzi: Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia : CPV 71.35.4000-4. WYKONANIE MAPY ZASADNICZEJ DLA KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W KRAPKOWICACH. I. Przedmiot opracowania. Przedmiotem zamówienia jest: Pomiar bezpośredni mapy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE

Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. WARUNKI TECHNICZNE Załącznik Nr 1 do Umowy nr.. Nr sprawy: SP.ZP.272.136.2014 WARUNKI TECHNICZNE I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja operatu ewidencyjnego dla kompleksu działek w obrębie Bukowina,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.);

WARUNKI TECHNICZNE. 1. Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, ze zm.); WARUNKI TECHNICZNE Założenie bazy danych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Księże Młyny,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. DZ.U. z 2005r. Nr 240, poz z pózn. zm.) WARUNKI TECHNICZNE DO SPECYFIKACJI NA WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH DLA OBRĘBÓW Z GMINY WIELGIE POŁOŻONEJ W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH POWIATU LIPNOWSKIEGO, W PUWG-2000". W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE NA OPRACOWANIE NUMERYCZNEJ MAPY ZASADNICZEJ DLA MIASTA WIERUSZÓW POWIAT WIERUSZOWSKI W PUWG 2000" W OPARCIU O DOKUMENTY ZGROMADZONE W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrzesnia.powiat.pl Września: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml

JEDEN FORMAT WYMIANY DANYCH *.gml Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2010 r. związana z ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej. akty wykonawcze do Ustawy, w tym: rozporządzenie MAiC z dnia 12 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Zał. nr 9 do SIWZ Gminy : Oleszyce, Lubaczów Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Obr. Szczutków gm. Lubaczów Obr. Zalesie, gm. Oleszyce Wykonano:

Bardziej szczegółowo

2. Data przyjęcia. 5. Język naturalny

2. Data przyjęcia. 5. Język naturalny Załącznik 1.4. do OPZ: Cyfryzacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w ramach projektu Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych dla powiatu poznańskiego Szczegółowe wytyczne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.malbork.pl Malbork: Świadczenie usług w zakresie geodezyjnych podziałów nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac

Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB. Etapy odbioru prac Etapy weryfikacji prac dotyczących dostosowania danych EGiB Etapy odbioru prac Wiesław Szymański Wydział Ewidencji Gruntów i Budynków Departament Informacji o Nieruchomościach GUGiK, ul. Wspólna 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Gmina : Wielkie Oczy Powiat : Lubaczów Województwo: Podkarpackie PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW obręb Łukawiec Wykonano: styczeń 2013 r. 1 ZAKRES TREŚCI PROJEKTU I. Cel i zakres prac

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 5 2016-03-11 12:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiatraciborski.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Bardziej szczegółowo

Szemud: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Szemud: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 5 2016-10-07 14:08 Ogłoszenie nr 319956-2016 z dnia 2016-10-07 r. Szemud: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 313581

Bardziej szczegółowo

Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 336297-2016 z dnia 04-11-2016 - Szczecin Świadczenie usług pocztowych krajowych i zagranicznych, przesyłek kurierskich oraz przekazów pocztowych na p otrzeby Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM , zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, a Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM-. Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2015 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN (NIP: 851-030-94-10), Plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi sporządzania map 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi sporządzania map 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156499-2017:text:pl:html Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi sporządzania map 2017/S 081-156499 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q

q odbiór osobisty q jak w nagłówku q inny q Dziennik Ustaw 17 Poz. 917 Załącznik nr 3 WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE MATERIAŁÓW POWIATOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO 1 1. Imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy WZÓR 5. Miejscowość i data, dnia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Poddębice: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków obrębu Praga, gm. Poddębice, powiat poddębicki, woj. łódzkie Numer ogłoszenia: 8143-2016; data zamieszczenia: 21.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne:

WARUNKI TECHNICZNE. Obowiązujące, podstawowe normy prawne: WARUNKI TECHNICZNE ZAŁĄCZNIK NR 1 wykonania prac geodezyjno-kartograficznych związanych z założeniem komputerowych zbiorów danych archiwalnych dla obrębu ewidencyjnego Stęszew, gmina Stęszew, województwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU. na:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU. na: POWIAT TATRZAŃSKI OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU na: Wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych polegających na regulacji stanu prawnego oraz postępowań w sprawie o zwrot nieruchomości

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy

WARUNKI TECHNICZNE. Załącznik nr 9 do siwz. Województwo : pomorskie. Powiat : Starogard Gdański. Gmina :Skarszewy Załącznik nr 9 do siwz Województwo : pomorskie Powiat : Starogard Gdański Gmina :Skarszewy Obręby: Baczek, Bolesławowo, Bożepole Królewskie, Czarnocin, Demlin, Godziszewo, Jaroszewy, Junkrowy, Kamierowo,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ Nysa: Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci

Bardziej szczegółowo

1. Opracowanie obejmuje skanowanie i przyłączenie dokumentów geodezyjnych w postaci

1. Opracowanie obejmuje skanowanie i przyłączenie dokumentów geodezyjnych w postaci Załącznik nr 5 RAMOWE WARUNKI TECHNICZNE dotyczące informatyzacji części dokumentów zasobu geodezyjnokartograficznego w PODGiK w Nysie oraz zintegrowanie dokumentów geodezyjnych z mapa numeryczną I Ustalenia

Bardziej szczegółowo

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk

Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów Słupsk Załącznik nr 1 do SIWZ Powiat Słupski Ul. Szarych Szeregów 14 76-200 Słupsk WARUNKI TECHNICZNE ZAMÓWIENIA Opracowanie numerycznej obiektowej mapy zasadniczej metodą wektoryzacji rastrów dla obrębów ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków Starostwo Powiatowe w Białogardzie Wydział Geodezji i Kartografii Plac Wolności 16-17, 78-200 Białogard GK.6620.1.1.2017 Projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla jednostki ewidencyjnej Białogard

Bardziej szczegółowo

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej;

treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); zagadnienia dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej; ZGŁOSZONE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PROCESU INWESTYCYJNEGO forma mapy zasadniczej (analogowa/cyfrowa/hybrydowa); treść mapy zasadniczej (zakres/aktualizacja); format danych/udostępnianie; zagadnienia dotycząca

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 362399-2016 z dnia 2016-12-08 r. Andrychów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 336580-2016 Data: 04/11/2016

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi przetwarzania danych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi przetwarzania danych 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:428018-2017:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi przetwarzania danych 2017/S 207-428018 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Krotoszyn: Archiwizacja państwowego zasobu dokumentacji geodezyjnej kartograficznej polegająca na przekształceniu analogowych map zasadniczych/sytuacyjno-wysokosciowych do postaci cyfrowej. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik nr 9 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: JANCZEWO WIELKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: SZULBORZE WIELKIE POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE OSTRÓW MAZOWIECKA, MARZEC 2016

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Narada robocza Geodetów Powiatowych Wrocław, dnia 3 grudnia 2013r.

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Narada robocza Geodetów Powiatowych Wrocław, dnia 3 grudnia 2013r. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w świetle rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego

Bardziej szczegółowo

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 317805-2016 z dnia 2016-10-05 r. Poznań: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 309950 Data: 19/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konwersji baz danych opisowych i geometrycznych ( wektorowych i rastrowych) prowadzonych przez Wydział Geodezji, Kartografii

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM/AW/.../11. Nr Centralnego Rejestru UM (numery identyfikacyjne: NIP..., REGON...), zwanym dalej WYKONAWCĄ,

WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM/AW/.../11. Nr Centralnego Rejestru UM (numery identyfikacyjne: NIP..., REGON...), zwanym dalej WYKONAWCĄ, Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR BGM/AW/.../11 Nr Centralnego Rejestru UM... W dniu... 2011 r. w Szczecinie pomiędzy: GMINĄ MIASTO SZCZECIN, zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez, a

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH

WARUNKI TECHNICZNE. Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do. stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH Załącznik nr 1 do SIWZ Nr ZI.I 3432/26 /06 WARUNKI TECHNICZNE Opracowanie uzupełnienia aplikacji zmierzającej do stworzenia SYSTEMU UDOSTĘPNIANIA DANYCH GEODEZYJNYCH, wraz ze sporządzeniem cyfrowej kopii

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW Załącznik Nr 3 do SIWZ PROJEKT MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW OBRĘB: GODLEWO-WARSZE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: NUR POWIAT: OSTROWSKI WOJ. MAZOWIECKIE 1 I. WPROWADZENIE 1. Niniejszy projekt modernizacji

Bardziej szczegółowo

Piła: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Piła: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 316506-2016 z dnia 2016-10-03 r. Piła: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 314600 Data: 28/09/2016 SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Polska-Szczecin: Usługi sporządzania map 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Szczecin: Usługi sporządzania map 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:504416-2017:text:pl:html Polska-Szczecin: Usługi sporządzania map 2017/S 242-504416 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Starosta Kępiński zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

OGŁOSZENIE. Starosta Kępiński zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: OGŁOSZENIE Starosta Kępiński zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: Opracowanie bazy danych: obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Konwersja numerycznej mapy zasadniczej do wymogów rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim, ul. Zamoyskiego 59, 23-300 Janów Lubelski: Modernizację ewidencji gruntów i załoŝenie ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Modliborzyce w powiecie janowskim Numer ogłoszenia: 148553-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10

WARUNKI TECHNICZNE. Spis treści: załącznik nr 10 do SIWZ RG /4/10 załącznik nr 10 do SIWZ RG.3431-3/4/10 WARUNKI TECHNICZNE opracowania bazy geometrycznej ewidencji gruntów w systemie GEO-MAP dla obrębów: zad.1 Brzeźno, Husynne gmina Dorohusk, zad.2 Strachosław gmina

Bardziej szczegółowo

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE

WSPN.I.1611.8.2013. Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Bydgoszcz, 3 kwietnia 2014 r. KUJAWSKO POMORSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR NADZORU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO WSPN.I.1611.8.2013 Pan Jarosław Tadych Starosta Sępoleński ZALECENIA POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Techniczne. I.1. Zamawiający. Starosta Pleszewski ul. Poznańska Pleszew. I.2. Przedmiot opracowania.

Warunki Techniczne. I.1. Zamawiający. Starosta Pleszewski ul. Poznańska Pleszew. I.2. Przedmiot opracowania. Załącznik do umowy GK.6640.15.2017 WARUNKI TECHNICZNE PRZETWORZENIA MATERIAŁÓW PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGO DO POSTACI DOKUMENTÓW CYFROWYCH listopad 2017 r. Strona 1 z 7 I. DANE FORMALNO-ORGANIZACYJNE.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.spnysa.nv.pl/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Założenie baz danych : geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (baza danych GESUT), obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla

Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej Potworów Wykonanie modernizacji kompleksowej ewidencji gruntów i budynków dla obrębów jednostki ewidencyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-04-16 13:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Modernizacja ewidencji gruntów i

Bardziej szczegółowo

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych

Skład operatu technicznego dla: 1) opracowań prawnych tj. rozgraniczenia, podziały nieruchomości, mapy do celów prawnych WYTYCZNE TECHNICZNE Wydziału Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie w sprawie przekazywania dokumentacji geodezyjnej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Z uwagi na brak

Bardziej szczegółowo