Konkurencyjni The Competitive

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurencyjni The Competitive"

Transkrypt

1 Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE

2 Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, The Competitive Selected projects realised within the Sectorial Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, czerwiec 2009 Ministry of Regional Development Warsaw, June 2009

3 Wstęp Foreword Pracownicy Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministertwo Rozwoju Regionalnego, 2009 Employees of Managing Department for Competitiveness and Innovation Programmes, Ministry of Regional Development,

4 Droga do konkurencyjności Przedsiębiorcy obok samorządowców to grupa beneficjentów najlepiej radząca sobie z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Realizowany od 2004 r. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO-WKP) z jednej strony pokazał, że jest ogromne zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny w firmach, z drugiej że przedsiębiorcy mają bardzo wiele interesujących i innowacyjnych pomysłów na rozwój swej działalności. Od początku trwania Programu wypłacono beneficjentom ponad 4,5 mld zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które trafiły do przedsiębiorstw w formie dotacji, jak i pośrednio poprzez uzyskane pożyczki, poręczenia, doradztwo, a także wzbogacenie oferty inkubatorów technologicznych i parków przemysłowych. W ramach SPO-WKP wykorzystaliśmy ponad 100% środków przeznaczonych na jego realizację w latach We wszystkich działaniach przekroczone zostały wskaźniki obrazujące stopień realizacji Programu. Dzięki współfinansowanym projektom powstały tysiące nowych miejsc pracy, utworzono wiele nowych instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość w Polsce, opracowano setki nowych produktów i usług, przeprowadzono wiele inspirujących badań, których efekty następnie wdrożono do praktyki gospodarczej. Realizacja SPO-WKP zakończyła się pełnym sukcesem. Jest to sukces przede wszystkim beneficjentów Programu to dzięki nim dziś możemy się pochwalić tak wspaniałymi projektami jak te, które prezentujemy na stronach niniejszego albumu. Jest to również sukces partnerów społeczno-gospodarczych, którzy podczas wdrażania Programu wspierali instytucje państwowe odpowiedzialne za jego realizację. Wreszcie, jest to sukces pracowników administracji wszystkich tych, którzy dbali o prawidłową realizację Programu przy jednoczesnej maksymalizacji jego efektów. Prezentujemy Państwu 72 projekty, które pokazują różnorodność instrumentów wsparcia, jakie były oferowane w Programie, ale także oryginalność i kreatywność jego beneficjentów. Projekty te to tylko niewielka część spośród ponad 16 tysięcy, które zostały zrealizowane w ramach SPO-WKP, dlatego ich wybór nie był łatwym zadaniem. Serdecznie dziękujemy za współpracę! Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw The Road to Competitiveness Enterprises, alongside local government, have benefited the most and have dealt the most effectively with European Funds. On one hand, the Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises, which has been underway since 2004, shows how great the need is for investment capital in companies, while on the other, it shows just how many extremely interesting and innovative ideas entrepreneurs have come up with to develop their businesses. Since the Programme began, its beneficiaries have been allocated over PLN 4.5 billion of European Regional Development Fund resources. Companies have received this funding in many forms: not only as direct financing, but also as indirect financing, by way of loans, loan guarantees and consultancy services, as well as through the ever greater number of technology incubators and industrial parks. We used over 100% of the financial resources allocated through the SOP-ICE between Our expectations and projections were exceeded in all aspects of project implementation. Thanks to projects part-financed within the Programme, thousands of new workplaces were created, numerous institutions were established to support enterprises in Poland, hundreds of new products and services were developed, and many inspiring research projects were undertaken, whose practical effects can be seen in business. The SOP-ICE has been a success in every sense of the word. First and foremost, it is a success for the Programme s beneficiaries, for it is because of them that we can proudly present so many excellent projects in this album. It is also a success for those social and business partners, who provided constant support to the government institutions responsible for implementing the Programme. Finally, it s also a success for the administration employees who ensured the Programme was implemented correctly, while at the same time maximizing its effects. We have selected 72 projects for this album, which illustrate the variety of support mechanisms offered by the Programme, but also the originality and creativity shown by the beneficiaries. The projects selected are just a fraction of those 16,000 successfully implemented as part of the SOP-ICE, which made the choice all the more difficult. With warm thanks for your cooperation! The Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises Managing Authority 3

5 Sieci wsparcia Support network Projekt: KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Beneficjent: Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa Poddziałanie: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wartość projektu: 42,79 mln zł Dofinansowanie: 31,50 mln zł Project: KIGNET Chamber support system for the competitiveness of Polish enterprises Beneficiary: National Chamber of Commerce, Warsaw Submeasure: Support for business support institutions and their net-works Value of project: PLN 42.79m Subsidy: PLN 31.50m 4

6 Dbamy o przedsiębiorców mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Do realizacji projektu KIGNET, polegającego na stworzeniu funkcjonalnej sieci świadczącej wysokiej jakości usługi na rzecz firm, KIG zaprosiła ponad 80 organizacji otoczenia biznesu z całej Polski. We look after entrepreneurs, says Andrzej Arendarski, head of the National Chamber of Commerce. In order to run the KIGNET project, which involves setting up a functional network of high-quality services for companies, the NCC invited over 80 business organizations from all over Poland. 5

7 Sieci wsparcia Support network Projekt: Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP STIM Beneficjent: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Rzeszów Poddziałanie: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wartość projektu: 483,60 tys. zł Dofinansowanie: 411,06 tys. zł Project: Member of the National Technology Transfer Network and Innovation Support MSP STIM Beneficiary: Rzeszów Regional Development Agency SA, Rzeszów Submeasure: Support for business support institutions and their net-works Value of project: PLN 483,600 Subsidy: PLN 411,060 6

8 STIM był odpowiedzią na brak jednolitego krajowego systemu świadczenia usług na rzecz MSP z zakresu transferu technologii. Do projektu przystąpiliśmy jako jeden z 9 partnerów, by pomagać małym i średnim firmom przy pozyskiwaniu i wdrażaniu innowacji mówią prezes Waldemar Pijar i Grzegorz Tabisz, regionalny koordynator projektu. STIM was a response to the lack of a support system at the regional and national level assisting technology transfer to SMEs. We were one of 9 partners who joined the project to help SMEs access and implement innovations, say Waldemar Pijar, president, and Grzegorz Tabisz, regional coordinator of the project. 7

9 Sieci wsparcia Support network Projekt: Sieć Ośrodków Innowacji NOT Beneficjent: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Warszawa Poddziałanie: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wartość projektu: 3,86 mln zł Dofinansowanie: 3,06 mln zł Project: Innovation Centres Network Beneficiary: Polish Federation of Engineering Associations NOT, Warsaw Submeasure: Support for business support institutions and their net-works Value of project: PLN 3.86m Subsidy: PLN 3.06m 8

10 W większych miastach utworzono 35 terenowych ośrodków innowacji, które zajmują się doradztwem oraz pomocą w pozyskiwaniu finansowania projektów. Ośrodki wyspecjalizowane są branżowo i działają poprzez sieć. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskują merytoryczną pomoc ekspertów niezależnie od specjalizacji ośrodka, do którego się zgłoszą tłumaczą dyrektor Włodzimierz Hausner i koordynator projektu Marcin Ryll. 35 local innovation centres have been set up in large cities to offer consulting services and assistance in finding finance for projects. These centres specialize in particular sectors and operate through networks. Thanks to this system, enterprises may receive practical assistance from experts regardless of the specialization of the centre which they apply to, explain director, Włodzimierz Hausner, and project coordinator, Marcin Ryll. 9

11 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Pożyczki Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości dla małych firm południowej Polski Beneficjent: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych Wartość projektu: 11,82 mln zł Dofinansowanie: 7,70 mln zł Project: Bielsko Enterprise Centre loans for small businesses in the south of Poland Beneficiary: Bielsko Enterprise Centre Association, Bielsko-Biała Submeasure: Contribution of capital to micro-loan funds Value of project: PLN 11.82m Subsidy: PLN 7.70m 10

12 Dzięki wsparciu mogliśmy poszerzyć naszą ofertę podkreśla Marek Gasidło z zarządu BCP. Obecnie jest ona skierowana już nie tylko do bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą, ale także do przedsiębiorców chcących inwestować w rozwój swoich małych i średnich firm. This support has enabled us to widen our product range, emphasises Marek Gasidło from the BCP board. It is currently targeted not only at unemployed setting up businesses, but also at businesspeople wishing to invest to develop their SMEs. 11

13 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Pożyczki dla przedsiębiorczych Beneficjent: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, Gołdap Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych Wartość projektu: 7,20 mln zł Dofinansowanie: 5 mln zł Project: Loans for entrepreneurs Beneficiary: Foundation for Promotion of Regional Entrerpreneurship, Gołdap Submeasure: Contribution of capital to micro-loan funds Value of project: PLN 7.20m Subsidy: PLN 5m 12

14 Dzięki zwiększeniu kapitału pożyczkowego przedsiębiorcy z naszego regionu, ludzie z pomysłami, uzyskali dostęp do dodatkowego źródła finansowania rozwoju firm mówi Ireneusz Jan Szafruga, dyrektor FWPR. Thanks to the increase in loan capital, entrepreneurs in our region, that is people with ideas, have gained access to additional sources of finance, says Ireneusz Jan Szafruga, director of the FPRE. 13

15 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Powiększenie kapitału Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poprzez jego dokapitalizowanie Beneficjent: Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Poznań Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Wartość projektu: 13,38 mln zł Dofinansowanie: 10 mln zł Project: Increasing the capital of the Poznań Loan Guarantee Fund through contribution to capital Beneficiary: Poznań Loan Guarantee Fund Sp. z o.o., Poznań Submeasure: Contribution of capital to guarantee funds Value of project: PLN 13.38m Subsidy: PLN 10m 14

16 Fundusz może udzielać więcej poręczeń do trzykrotności własnych środków. Dzięki ich znaczącemu zwiększeniu nie wypadliśmy z rynku, tylko poszliśmy do przodu mówi Krzysztof Dylikowski, prezes zarządu PFPK. The Fund can give more loans up to three times its own resources. Such a significant increase has not only enabled us to maintain our position on the market but to move forward, says Krzysztof Dylikowski, chairman of the board at the PLGF. 15

17 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Dokapitalizowanie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Beneficjent: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Gdańsk Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Wartość projektu: 33,35 mln zł Dofinansowanie: 20 mln zł Project: Increasing the capital of the Pomorze Regional Loan Guarantee Fund Beneficiary: Pomorze Regional Loan Guarantee Fund Sp. z o.o., Gdańsk Submeasure: Contribution of capital to guarantee funds Value of project: PLN 33.35m Subsidy: PLN 20m 16

18 Szybszy rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim i nowe miejsca pracy to zdaniem Ewy Szafrańskiej, asystentki zarządu PRFPK najważniejsze efekty zwiększonej możliwości udzielania poręczeń. Przedsiębiorcy łatwiej uzyskują kredyty na finansowanie działalności gospodarczej. Faster growth in entrepreneurship in Pomorski Province and new workplaces are, in the opinion of Ewa Szafranska, assistant to the board of PRLGF, the most important effects of increased opportunities of loan guarantees offered by the project. It is easier for enterprises to receive credit for financing their businesses. 17

19 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Utworzenie i rozwój funduszu kapitału zalążkowego typu seed capital Beneficjent: IIF Seed Fund Sp. z o.o., Kraków Poddziałanie: Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital Wartość projektu: 20,90 mln zł Dofinansowanie: 10,45 mln zł Project: Establishing and developing seed capital funds Beneficiary: IIF Seed Fund Sp. z o.o., Kraków Submeasure: Supporting the emergence of seed capital funds Value of project: PLN 20.90m Subsidy: PLN 10.45m 18

20 Fundusze uzyskane w ramach projektu inwestujemy w spółki technologiczne mówią Maciej Skotniczny i Rafał Styczeń, szefowie spółki. Fundusz umożliwił zaistnienie 7 firmom działającym w obszarze wysokich technologii i internetu. Funds obtained as a result of the project are invested in technology-based companies, say Maciej Skotniczny and Rafał Styczeń, the company managers. The Fund has enabled 7 high-tech and Internet-related firms to be set up. 19

21 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Wsparcie powstania funduszu kapitału zalążkowego MCI.BioVentures Beneficjent: MCI.Bio Ventures Sp. z o.o., Wrocław Poddziałanie: Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital Wartość projektu: 20,05 mln zł Dofinansowanie: 10 mln zł Project: Support for establishment of the MCI.Bio Ventures seed fund Beneficiary: MCI.Bio Ventures Sp. z o.o., Wrocław Submeasure: Supporting the emergence of seed capital funds Value of project: PLN 20.05m Subsidy: PLN 10m 20

22 Fundusz inwestuje w nowo powstające spółki z sektorów biotechnologii i ochrony zdrowia. Na razie ze wsparcia skorzystały 3 firmy. W każdą zainwestowaliśmy po kilka milionów złotych mówi Grzegorz Gromada, prezes MCI.Bio Ventures. The Fund invests in start-ups in the biotechnology and health care sectors. 3 companies have already made use of the Fund. We invested several million zlotys in each one, says Grzegorz Gromada, president of MCI.Bio Ventures. 21

23 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego innowacja, kooperacja, rozwój Beneficjent: Bielski Park Techniki Lotniczej Sp. z o.o., Kaniów Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 32,06 mln zł Dofinansowanie: 22,82 mln zł Project: Aviation Technology Park innovation, co-operation, development Beneficiary: Bielsko Aviation Technology Park Sp. z o.o., Kaniów Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 32.06m Subsidy: PLN 22.82m 22

24 Na hałdzie pokopalnianej KWK Brzeszcze-Silesia Ruch II wybudowano infrastrukturę niezbędną dla rozwoju firm z branży lotniczej. Są tu m.in. hale produkcyjne, hangary, pas startowy oraz budynek kontroli lotów. Teraz startujemy w nową rzeczywistość, związaną z wykorzystaniem lekkich i ultralekkich samolotów w prowadzeniu biznesu mówi prezes Dariusz Piecuch. A slagheap on the site of the former Brzeszcze-Silesia Ruch II Coal Mine is the site for infrastructure essential for the development of companies in the aviation sector. Production halls, hangars, a runway and air control centre. We re now taking off into a new reality connected with the light and ultra-light aircraft in business, says the chairman, Dariusz Piecuch. 23

25 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Utworzenie Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii etap pierwszy Beneficjent: Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Kraków Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 54,96 mln zł Dofinansowanie: 38,93 mln zł Project: Establishing the Jagiellonian Park and Technology Incubator stage 1 Beneficiary: Jagiellonian Innovation Centre Sp. z o.o., Kraków Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 54.96m Subsidy: PLN 38.93m 24

26 Dzięki projektowi polskie i zagraniczne firmy z dziedziny life science mogą tu realizować komercyjne projekty badawcze z wykorzystaniem zasobów polskich wyższych uczelni oraz instytutów naukowych. Dotychczas w tej części Europy nie było dostępu do tak nowoczesnej infrastruktury laboratoryjno-biurowej mówi prezes Paweł Błachno. The project has enabled Polish and foreign companies in the life science sector to carry out commercial research projects utilizing the human resources of Poland s institutions of higher education and research institutes. This part of Europe did not have access to such up-to-date laboratory- and office infrastructure before, says project chairman, Paweł Błachno. 25

27 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Utworzenie Inkubatora Technologicznego w Kaliszu Beneficjent: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Kalisz Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 2,92 mln zł Dofinansowanie: 2,17 mln zł Project: Establishing a Technology Incubator in Kalisz Beneficiary: Kalisz Enterprise Incubator Foundation, Kalisz Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 2.92m Subsidy: PLN 2.17m 26

28 Tworzymy korzystne warunki dla firm innowacyjnych, szukamy rozwiązań promujących nowe technologie. Udowadniamy, że takie działania możliwe są nie tylko w dużych miastach mówi Piotr Sadowski, prezes Fundacji. We re creating favourable conditions for innovative companies and are looking for solutions promoting new technologies. We intend to prove that such actions are possible not only in large urban areas, says Piotr Sadowski, the chairman of the Foundation. 27

29 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku Beneficjent: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA, Płock Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 54,20 mln zł Dofinansowanie: 39,01 mln zł Project: First stage of building technical and material infrastructure for Płock Industrial Park Beneficiary: Płock Industrial-Technology Park SA, Płock Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 54.20m Subsidy: PLN 39.01m 28

30 Na terenach inwestycyjnych przygotowano pod przyszłą działalność gospodarczą infrastrukturę wodociągową, telekomunikacyjną, grzewczą oraz system dróg wewnętrznych. Park oferuje ponad 5 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowych. Do Płocka firmy zaprasza menedżer projektu, Iwona Lewandowska, wraz z szefami PPNT. The investment site is earmarked for companies operating in the water supply, telecommunications, heating and access roads sectors. The Park also offers over 5,000m2 of office space. The project manager, Iwona Lewandowska, and the PITP management warmly welcome companies to Płock. 29

31 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Noworudzki Park Przemysłowy I etap realizacji Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA, Nowa Ruda Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 54,03 mln zł Dofinansowanie: 35,37 mln zł Project: Nowa Ruda Industrial Park first stage of project Beneficiary: AGROREG Regional Development Agency SA, Nowa Ruda Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 54.03m Subsidy: PLN 35.37m 30

32 Noworudzki Park Przemysłowy jest przykładem skutecznej rewitalizacji terenów po zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego. Naszą misją jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych mówią prezes Jerzy Dudzik i kierownik projektu Urszula Adamska. The Nowa Ruda Industrial Park is an effective example of the revitalization of a disused coal mine. Our mission is to stimulate the local economy and competitiveness, and to obtain internal investment, say Jerzy Dudnik, president, and Urszula Adamska, the project manager. 31

33 Badania i rozwój Research and development Projekt: System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Rybnik Poddziałanie: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Wartość projektu: 734,97 tys. zł Dofinansowanie: 326 tys. zł Project: System for monitoring and managing the water supply and sewage system in the city of Rybnik. Beneficiary: Rybnik Water and Sewage Company Sp. z o.o., Rybnik Submeasure: Goal oriented project including applied research and development activities: only in scope of industrial and pre-competitive research conducted by enterprises and groups of enterprises individually or in co-operation with institutions of R&D sphere Value of project: PLN 734,970 Subsidy: PLN 326,000 32

34 Spadek strat wody w sieci to najważniejsza korzyść z realizacji projektu mówią Eugeniusz Skrzypiec i Janusz Karwot, szefowie PWiK. System umożliwia monitorowanie parametrów sieci oraz wykrywanie nietypowych awarii. The principal benefit of the project has been the reduction in water wastage, say Eugeniusz Skrzypiec and Janusz Karwot, directors of the company. The system enables parameters to be monitored and uncommon system failures to be detected. 33

35 Badania i rozwój Research and development Projekt: Technologia wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego Beneficjent: Mostostal Warszawa SA, Warszawa Poddziałanie: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Wartość projektu: 1,89 mln zł Dofinansowanie: 1,07 mln zł Project: Technology for reinforcement of buildings against terrorist attack Beneficiary: Mostostal Warsaw SA, Warsaw Submeasure: Goal oriented project including applied research and development activities: only in scope of industrial and pre-competitive research conducted by enterprises and groups of enterprises individually or in co-operation with institutions of R&D sphere Value of project: PLN 1.89m Subsidy: PLN 1.07m 34

36 Przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną spółka opracowała innowacyjną technologię wzmocnień konstrukcji budowlanych, zwiększającą odporność obiektów na działanie środków rażenia stosowanych w atakach terrorystycznych. Dzięki wprowadzeniu do oferty nowych rozwiązań wzrosła konkurencyjność firmy na rynku budowlanym. Working in co-operation with the Army Technical Academy, the company developed innovative technologies for strengthening constructions, thus increasing their resistance to the effects of weaponry used in terrorist attacks. The introduction of these solutions boosted the company s competitiveness on the construction market. 35

37 Badania i rozwój Research and development Projekt: Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptor PPAR gamma badania przedkliniczne Beneficjent: Adamed Sp. z o.o., Pieńków Poddziałanie: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Wartość projektu: 22,10 mln zł Dofinansowanie: 7,53 mln zł 36 Project: Innovative Polish medicine for use in type II diabetes therapy. Medicine based on PPAR gamma party receptor mechanisms pre-clinical research Beneficiary: Adamed Sp. z o.o., Pieńków Submeasure: Goal oriented project including applied research and development activities: only in scope of industrial and pre-competitive research conducted by enterprises and groups of enterprises individually or in co-operation with institutions of R&D sphere Value of project: PLN 22.10m Subsidy: PLN 7.53m

38 Przed wprowadzeniem na rynek nowy lek przejdzie jeszcze badania kliniczne. Prace badawcze nad nim już przyniosły firmie korzyści wzrost zatrudnienia, doświadczenie w prowadzeniu badań innowacyjnych, stworzenie odpowiedniej infrastruktury do tego typu działań oraz kontakty z placówkami naukowymi w całym kraju mówi Krzysztof Kurowski, kierownik Laboratorium Biologicznego Adamedu. A new medicine is subjected to clinical testing prior to being launched on the market. Trials have brought our company significant benefits an increase in employment, experience in creating the infrastructure required for such activities and also contacts with other research institutes around the country, says Krzysztof Kurowski, head of the Adamed Biology Laboratory. 37

39 Badania i rozwój Research and development Projekt: Wyposażenie laboratorium do badań kompatybilności elektromagnetycznej Beneficjent: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice Poddziałanie: Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe Wartość projektu: 1,31 mln zł Dofinansowanie: 1,31 mln zł Project: Provision of laboratory equipment for analysis of electromagnetic compatibility Beneficiary: EMAG Centre of Electrification and Automation in Coal-mining, Katowice Submeasure: Investment projects relating to building up, modernising and equipping of laboratories rendering specialised services to enterprises, carried out in scientific units Value of project: PLN 1.31m Subsidy: PLN 1.31m 38

40 Sfinansowano zakup wyposażenia pracowni. Znalazły się w niej ekranowana komora pomiarowa, komora bezodbiciowa z trzymetrową odległością pomiarową oraz specjalistyczna aparatura pomiarowa i badawcza wylicza dyrektor Piotr Wojtas. Dziś firmy chętniej korzystają z wyników prac B+R realizowanych w Centrum EMAG. Finance was provided for laboratory equipment, as Piotr Wojtas, director, explains: This included a screen measuring chamber, a non-reflecting chamber with three-metre measurement range and specialist analysis and measuring apparatus. Companies now make use of R&D results obtained in the EMAG Centre. 39

41 Badania i rozwój Research and development Projekt: Modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej Beneficjent: Politechnika Łódzka, Łódź Poddziałanie: Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe Wartość projektu: 2,06 mln zł Dofinansowanie: 2,04 mln zł Project: Modernization and provision of additional equipment for the Specialist Laboratory for Sugar Analysis Beneficiary: Technical University of Łódź, Łódź Submeasure: Investment projects relating to building up, modernising and equipping of laboratories rendering specialised services to enterprises, carried out in scientific units Value of project: PLN 2.06m Subsidy: PLN 2.04m 40

42 Naszym atutem jest wieloletnia współpraca z firmami branży cukrowniczej. Dzięki wyposażeniu laboratorium w najnowocześniejszą aparaturę staliśmy się bardziej atrakcyjni, również dla innych segmentów przemysłu spożywczego oraz rozwinęliśmy współpracę z partnerami zagranicznymi mówi dr inż. Maciej Wojtczak, kierownik Laboratorium. Our chief asset is the years of experience we have in co-operating with companies in the sugar-refining sector. Having a laboratory equipped with state-of-the-art apparatus has made us all more attractive for other sectors of the food processing industry. We have also developed our co-operation with foreign partners, says Dr. Maciej Wojtczak, the head of the Laboratory. 41

43 Badania i rozwój Research and development Projekt: Pływające specjalistyczne laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego Beneficjent: Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk Poddziałanie: Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe Wartość projektu: 7,23 mln zł Dofinansowanie: 4,16 mln zł Project: Specialist floating laboratory for the needs of the energy productionand maritime industries Beneficiary: Maritime Institute, Gdańsk Submeasure: Investment projects relating to building up, modernising and equipping of laboratories rendering specialised services to enterprises, carried out in scientific units Value of project: PLN 7.23m Subsidy: PLN 4.16m 42

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

CC Poland Plus KIC InnoEnergy

CC Poland Plus KIC InnoEnergy KIC InnoEnergy Marek Marzec Business Creation Officer Ltd. operates polish Knowledge and Innovation Community - KIC InnoEnergy consortium of 27 leading industry companies, research centers and universities

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Arkadiusz Lewicki Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International

Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International Edycja 5. kwiecień 2015 5 th Edition APRIL 2015 Najbardziej pożądani pracodawcy 2014 w opinii specjalistów i menedżerów / Badanie Antal International The Most Desired Employers 2014 in the Opinion of Professionals

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

I webinarium 18.02.2015

I webinarium 18.02.2015 I webinarium 18.02.2015 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market

Tytuł projektu: Osoby 50 + na rynku pracy Project title: People over 50 on the labour market Dzień dobry Good morning Hyvää huomenta Buenos dĺas Projekt Partnerski Grundtviga Spotkanie w Katowicach 26-29 Listopad 2013 Grundtvig partnership project Kick off meeting in Katowice 26 29 November 2013

Bardziej szczegółowo

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND

ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND ADVICERO TAX RETAIL MARKET IN POLAND 2014 WWW.ADVICERO.EU RETAIL MARKET IN POLAND The Polish retail market enjoyed substantial development in recent years and is expected to continue growing in the near

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6

C O N T R AC T 2 0 1 5 / 1 6 C ONTRACT2015/16 FAMEG CONTRACT 2 C ONTRACT Z grupą specjalistów realizujemy kompleksowe projekty wnętrzarskie, nawiązując relacje z klientami kontraktowymi. Together with a group of specialists, we carry

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego

SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Warszawa, 17 grudnia 2014 SME Instrument & Fast Track to Innovation Programy wspierania innowacji dla MŚP sektora transportowego Prelegent: Aneta Maszewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE

Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców w programach ramowych UE Piotr Matwiej Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej Związek Banków Polskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

Możliwości dla MŚP fundusze unijne

Możliwości dla MŚP fundusze unijne KRAKÓW, 17.04.2013 Możliwości dla MŚP fundusze unijne Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk W niniejszej

Bardziej szczegółowo

May 21-23, 2012 Białystok, Poland

May 21-23, 2012 Białystok, Poland 6 th International Forum May 21-23, 2012 Białystok, Poland Distribution of EU funds in Podkarpackie Voivodship Piotr Czerepiuk PodkarpackieVoivodship Marshal's Office (Poland) Forum is co-financed by European

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki

Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Enterprise Europe Network wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki Justyna Kulawik European Commission Enterprise and Industry Trochę historii sieć Euro Info Centres (EIC) Sieć Euro Info Centres powstała w

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020. COSME i Horyzont 2020. Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w programach Unii Europejskiej 2014 2020 COSME i Horyzont 2020 Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. COSME small and medium sized enterprises Program na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach

Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wydział Zarządzania Specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw Zastosowanie Internetu w małych i średnich przedsiębiorstwach Michał Goc Praca

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria

System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria System wspierania innowacji w regionie Dolna Austria wizyta studyjna w Wiener Neustadt zorganizowana w ramach projektu Loris Plus 25-26.04.2007r. Magdalena Raszka Loris Plus, Uniwersytet Łódzki zdj. 28.06.2007r.,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS

Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w instrumentach finansowych programów ramowych UE objętych EFIS Michał Gorzelak Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym

Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość. usług ug w szpitalu publicznym Wpływ infrastruktury na zakres diagnostyczny i jakość usług ug w szpitalu publicznym Lek. med. Krzysztof Bederski Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej

Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować. Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej Indywidualne stypendium Marie Curie jak skutecznie aplikować Aleksandra Gaweł Katedra Strategii i Polityki Konkurencyjności Międzynarodowej 7 Program Ramowy 4 główne programy szczegółowe: Cooperation (Współpraca)

Bardziej szczegółowo

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project:

Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Krótki opis projektu: Short description of the project: Tytuł System magazynowania ciepła na różnym poziomie temperatur. Title of the project - System of the heat storage at different temperature level. Krótki opis projektu: Opracowanie systemu akumulacji ciepła

Bardziej szczegółowo