Konkurencyjni The Competitive

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurencyjni The Competitive"

Transkrypt

1 Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE

2 Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, The Competitive Selected projects realised within the Sectorial Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, czerwiec 2009 Ministry of Regional Development Warsaw, June 2009

3 Wstęp Foreword Pracownicy Departamentu Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności, Ministertwo Rozwoju Regionalnego, 2009 Employees of Managing Department for Competitiveness and Innovation Programmes, Ministry of Regional Development,

4 Droga do konkurencyjności Przedsiębiorcy obok samorządowców to grupa beneficjentów najlepiej radząca sobie z wykorzystywaniem Funduszy Europejskich. Realizowany od 2004 r. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (SPO-WKP) z jednej strony pokazał, że jest ogromne zapotrzebowanie na kapitał inwestycyjny w firmach, z drugiej że przedsiębiorcy mają bardzo wiele interesujących i innowacyjnych pomysłów na rozwój swej działalności. Od początku trwania Programu wypłacono beneficjentom ponad 4,5 mld zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które trafiły do przedsiębiorstw w formie dotacji, jak i pośrednio poprzez uzyskane pożyczki, poręczenia, doradztwo, a także wzbogacenie oferty inkubatorów technologicznych i parków przemysłowych. W ramach SPO-WKP wykorzystaliśmy ponad 100% środków przeznaczonych na jego realizację w latach We wszystkich działaniach przekroczone zostały wskaźniki obrazujące stopień realizacji Programu. Dzięki współfinansowanym projektom powstały tysiące nowych miejsc pracy, utworzono wiele nowych instytucji otoczenia biznesu wspierających przedsiębiorczość w Polsce, opracowano setki nowych produktów i usług, przeprowadzono wiele inspirujących badań, których efekty następnie wdrożono do praktyki gospodarczej. Realizacja SPO-WKP zakończyła się pełnym sukcesem. Jest to sukces przede wszystkim beneficjentów Programu to dzięki nim dziś możemy się pochwalić tak wspaniałymi projektami jak te, które prezentujemy na stronach niniejszego albumu. Jest to również sukces partnerów społeczno-gospodarczych, którzy podczas wdrażania Programu wspierali instytucje państwowe odpowiedzialne za jego realizację. Wreszcie, jest to sukces pracowników administracji wszystkich tych, którzy dbali o prawidłową realizację Programu przy jednoczesnej maksymalizacji jego efektów. Prezentujemy Państwu 72 projekty, które pokazują różnorodność instrumentów wsparcia, jakie były oferowane w Programie, ale także oryginalność i kreatywność jego beneficjentów. Projekty te to tylko niewielka część spośród ponad 16 tysięcy, które zostały zrealizowane w ramach SPO-WKP, dlatego ich wybór nie był łatwym zadaniem. Serdecznie dziękujemy za współpracę! Instytucja Zarządzająca Sektorowym Programem Operacyjnym Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw The Road to Competitiveness Enterprises, alongside local government, have benefited the most and have dealt the most effectively with European Funds. On one hand, the Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises, which has been underway since 2004, shows how great the need is for investment capital in companies, while on the other, it shows just how many extremely interesting and innovative ideas entrepreneurs have come up with to develop their businesses. Since the Programme began, its beneficiaries have been allocated over PLN 4.5 billion of European Regional Development Fund resources. Companies have received this funding in many forms: not only as direct financing, but also as indirect financing, by way of loans, loan guarantees and consultancy services, as well as through the ever greater number of technology incubators and industrial parks. We used over 100% of the financial resources allocated through the SOP-ICE between Our expectations and projections were exceeded in all aspects of project implementation. Thanks to projects part-financed within the Programme, thousands of new workplaces were created, numerous institutions were established to support enterprises in Poland, hundreds of new products and services were developed, and many inspiring research projects were undertaken, whose practical effects can be seen in business. The SOP-ICE has been a success in every sense of the word. First and foremost, it is a success for the Programme s beneficiaries, for it is because of them that we can proudly present so many excellent projects in this album. It is also a success for those social and business partners, who provided constant support to the government institutions responsible for implementing the Programme. Finally, it s also a success for the administration employees who ensured the Programme was implemented correctly, while at the same time maximizing its effects. We have selected 72 projects for this album, which illustrate the variety of support mechanisms offered by the Programme, but also the originality and creativity shown by the beneficiaries. The projects selected are just a fraction of those 16,000 successfully implemented as part of the SOP-ICE, which made the choice all the more difficult. With warm thanks for your cooperation! The Sectoral Operational Programme Improvement of the Competitiveness of Enterprises Managing Authority 3

5 Sieci wsparcia Support network Projekt: KIGNET - izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Beneficjent: Krajowa Izba Gospodarcza, Warszawa Poddziałanie: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wartość projektu: 42,79 mln zł Dofinansowanie: 31,50 mln zł Project: KIGNET Chamber support system for the competitiveness of Polish enterprises Beneficiary: National Chamber of Commerce, Warsaw Submeasure: Support for business support institutions and their net-works Value of project: PLN 42.79m Subsidy: PLN 31.50m 4

6 Dbamy o przedsiębiorców mówi Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Do realizacji projektu KIGNET, polegającego na stworzeniu funkcjonalnej sieci świadczącej wysokiej jakości usługi na rzecz firm, KIG zaprosiła ponad 80 organizacji otoczenia biznesu z całej Polski. We look after entrepreneurs, says Andrzej Arendarski, head of the National Chamber of Commerce. In order to run the KIGNET project, which involves setting up a functional network of high-quality services for companies, the NCC invited over 80 business organizations from all over Poland. 5

7 Sieci wsparcia Support network Projekt: Członek Ogólnopolskiej Sieci Transferu Technologii i Wspierania Innowacyjności MSP STIM Beneficjent: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Rzeszów Poddziałanie: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wartość projektu: 483,60 tys. zł Dofinansowanie: 411,06 tys. zł Project: Member of the National Technology Transfer Network and Innovation Support MSP STIM Beneficiary: Rzeszów Regional Development Agency SA, Rzeszów Submeasure: Support for business support institutions and their net-works Value of project: PLN 483,600 Subsidy: PLN 411,060 6

8 STIM był odpowiedzią na brak jednolitego krajowego systemu świadczenia usług na rzecz MSP z zakresu transferu technologii. Do projektu przystąpiliśmy jako jeden z 9 partnerów, by pomagać małym i średnim firmom przy pozyskiwaniu i wdrażaniu innowacji mówią prezes Waldemar Pijar i Grzegorz Tabisz, regionalny koordynator projektu. STIM was a response to the lack of a support system at the regional and national level assisting technology transfer to SMEs. We were one of 9 partners who joined the project to help SMEs access and implement innovations, say Waldemar Pijar, president, and Grzegorz Tabisz, regional coordinator of the project. 7

9 Sieci wsparcia Support network Projekt: Sieć Ośrodków Innowacji NOT Beneficjent: Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Warszawa Poddziałanie: Wsparcie instytucji otoczenia biznesu oraz sieci instytucji otoczenia biznesu Wartość projektu: 3,86 mln zł Dofinansowanie: 3,06 mln zł Project: Innovation Centres Network Beneficiary: Polish Federation of Engineering Associations NOT, Warsaw Submeasure: Support for business support institutions and their net-works Value of project: PLN 3.86m Subsidy: PLN 3.06m 8

10 W większych miastach utworzono 35 terenowych ośrodków innowacji, które zajmują się doradztwem oraz pomocą w pozyskiwaniu finansowania projektów. Ośrodki wyspecjalizowane są branżowo i działają poprzez sieć. Dzięki temu przedsiębiorcy uzyskują merytoryczną pomoc ekspertów niezależnie od specjalizacji ośrodka, do którego się zgłoszą tłumaczą dyrektor Włodzimierz Hausner i koordynator projektu Marcin Ryll. 35 local innovation centres have been set up in large cities to offer consulting services and assistance in finding finance for projects. These centres specialize in particular sectors and operate through networks. Thanks to this system, enterprises may receive practical assistance from experts regardless of the specialization of the centre which they apply to, explain director, Włodzimierz Hausner, and project coordinator, Marcin Ryll. 9

11 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Pożyczki Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości dla małych firm południowej Polski Beneficjent: Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości, Bielsko-Biała Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych Wartość projektu: 11,82 mln zł Dofinansowanie: 7,70 mln zł Project: Bielsko Enterprise Centre loans for small businesses in the south of Poland Beneficiary: Bielsko Enterprise Centre Association, Bielsko-Biała Submeasure: Contribution of capital to micro-loan funds Value of project: PLN 11.82m Subsidy: PLN 7.70m 10

12 Dzięki wsparciu mogliśmy poszerzyć naszą ofertę podkreśla Marek Gasidło z zarządu BCP. Obecnie jest ona skierowana już nie tylko do bezrobotnych rozpoczynających działalność gospodarczą, ale także do przedsiębiorców chcących inwestować w rozwój swoich małych i średnich firm. This support has enabled us to widen our product range, emphasises Marek Gasidło from the BCP board. It is currently targeted not only at unemployed setting up businesses, but also at businesspeople wishing to invest to develop their SMEs. 11

13 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Pożyczki dla przedsiębiorczych Beneficjent: Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej, Gołdap Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy mikropożyczkowych Wartość projektu: 7,20 mln zł Dofinansowanie: 5 mln zł Project: Loans for entrepreneurs Beneficiary: Foundation for Promotion of Regional Entrerpreneurship, Gołdap Submeasure: Contribution of capital to micro-loan funds Value of project: PLN 7.20m Subsidy: PLN 5m 12

14 Dzięki zwiększeniu kapitału pożyczkowego przedsiębiorcy z naszego regionu, ludzie z pomysłami, uzyskali dostęp do dodatkowego źródła finansowania rozwoju firm mówi Ireneusz Jan Szafruga, dyrektor FWPR. Thanks to the increase in loan capital, entrepreneurs in our region, that is people with ideas, have gained access to additional sources of finance, says Ireneusz Jan Szafruga, director of the FPRE. 13

15 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Powiększenie kapitału Poznańskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. poprzez jego dokapitalizowanie Beneficjent: Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Poznań Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Wartość projektu: 13,38 mln zł Dofinansowanie: 10 mln zł Project: Increasing the capital of the Poznań Loan Guarantee Fund through contribution to capital Beneficiary: Poznań Loan Guarantee Fund Sp. z o.o., Poznań Submeasure: Contribution of capital to guarantee funds Value of project: PLN 13.38m Subsidy: PLN 10m 14

16 Fundusz może udzielać więcej poręczeń do trzykrotności własnych środków. Dzięki ich znaczącemu zwiększeniu nie wypadliśmy z rynku, tylko poszliśmy do przodu mówi Krzysztof Dylikowski, prezes zarządu PFPK. The Fund can give more loans up to three times its own resources. Such a significant increase has not only enabled us to maintain our position on the market but to move forward, says Krzysztof Dylikowski, chairman of the board at the PLGF. 15

17 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Dokapitalizowanie Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Beneficjent: Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Gdańsk Poddziałanie: Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych Wartość projektu: 33,35 mln zł Dofinansowanie: 20 mln zł Project: Increasing the capital of the Pomorze Regional Loan Guarantee Fund Beneficiary: Pomorze Regional Loan Guarantee Fund Sp. z o.o., Gdańsk Submeasure: Contribution of capital to guarantee funds Value of project: PLN 33.35m Subsidy: PLN 20m 16

18 Szybszy rozwój przedsiębiorczości w województwie pomorskim i nowe miejsca pracy to zdaniem Ewy Szafrańskiej, asystentki zarządu PRFPK najważniejsze efekty zwiększonej możliwości udzielania poręczeń. Przedsiębiorcy łatwiej uzyskują kredyty na finansowanie działalności gospodarczej. Faster growth in entrepreneurship in Pomorski Province and new workplaces are, in the opinion of Ewa Szafranska, assistant to the board of PRLGF, the most important effects of increased opportunities of loan guarantees offered by the project. It is easier for enterprises to receive credit for financing their businesses. 17

19 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Utworzenie i rozwój funduszu kapitału zalążkowego typu seed capital Beneficjent: IIF Seed Fund Sp. z o.o., Kraków Poddziałanie: Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital Wartość projektu: 20,90 mln zł Dofinansowanie: 10,45 mln zł Project: Establishing and developing seed capital funds Beneficiary: IIF Seed Fund Sp. z o.o., Kraków Submeasure: Supporting the emergence of seed capital funds Value of project: PLN 20.90m Subsidy: PLN 10.45m 18

20 Fundusze uzyskane w ramach projektu inwestujemy w spółki technologiczne mówią Maciej Skotniczny i Rafał Styczeń, szefowie spółki. Fundusz umożliwił zaistnienie 7 firmom działającym w obszarze wysokich technologii i internetu. Funds obtained as a result of the project are invested in technology-based companies, say Maciej Skotniczny and Rafał Styczeń, the company managers. The Fund has enabled 7 high-tech and Internet-related firms to be set up. 19

21 Finansowanie firm The financing of companies Projekt: Wsparcie powstania funduszu kapitału zalążkowego MCI.BioVentures Beneficjent: MCI.Bio Ventures Sp. z o.o., Wrocław Poddziałanie: Wspieranie powstawania funduszy kapitału zalążkowego typu seed capital Wartość projektu: 20,05 mln zł Dofinansowanie: 10 mln zł Project: Support for establishment of the MCI.Bio Ventures seed fund Beneficiary: MCI.Bio Ventures Sp. z o.o., Wrocław Submeasure: Supporting the emergence of seed capital funds Value of project: PLN 20.05m Subsidy: PLN 10m 20

22 Fundusz inwestuje w nowo powstające spółki z sektorów biotechnologii i ochrony zdrowia. Na razie ze wsparcia skorzystały 3 firmy. W każdą zainwestowaliśmy po kilka milionów złotych mówi Grzegorz Gromada, prezes MCI.Bio Ventures. The Fund invests in start-ups in the biotechnology and health care sectors. 3 companies have already made use of the Fund. We invested several million zlotys in each one, says Grzegorz Gromada, president of MCI.Bio Ventures. 21

23 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego innowacja, kooperacja, rozwój Beneficjent: Bielski Park Techniki Lotniczej Sp. z o.o., Kaniów Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 32,06 mln zł Dofinansowanie: 22,82 mln zł Project: Aviation Technology Park innovation, co-operation, development Beneficiary: Bielsko Aviation Technology Park Sp. z o.o., Kaniów Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 32.06m Subsidy: PLN 22.82m 22

24 Na hałdzie pokopalnianej KWK Brzeszcze-Silesia Ruch II wybudowano infrastrukturę niezbędną dla rozwoju firm z branży lotniczej. Są tu m.in. hale produkcyjne, hangary, pas startowy oraz budynek kontroli lotów. Teraz startujemy w nową rzeczywistość, związaną z wykorzystaniem lekkich i ultralekkich samolotów w prowadzeniu biznesu mówi prezes Dariusz Piecuch. A slagheap on the site of the former Brzeszcze-Silesia Ruch II Coal Mine is the site for infrastructure essential for the development of companies in the aviation sector. Production halls, hangars, a runway and air control centre. We re now taking off into a new reality connected with the light and ultra-light aircraft in business, says the chairman, Dariusz Piecuch. 23

25 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Utworzenie Jagiellońskiego Parku i Inkubatora Technologii etap pierwszy Beneficjent: Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o., Kraków Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 54,96 mln zł Dofinansowanie: 38,93 mln zł Project: Establishing the Jagiellonian Park and Technology Incubator stage 1 Beneficiary: Jagiellonian Innovation Centre Sp. z o.o., Kraków Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 54.96m Subsidy: PLN 38.93m 24

26 Dzięki projektowi polskie i zagraniczne firmy z dziedziny life science mogą tu realizować komercyjne projekty badawcze z wykorzystaniem zasobów polskich wyższych uczelni oraz instytutów naukowych. Dotychczas w tej części Europy nie było dostępu do tak nowoczesnej infrastruktury laboratoryjno-biurowej mówi prezes Paweł Błachno. The project has enabled Polish and foreign companies in the life science sector to carry out commercial research projects utilizing the human resources of Poland s institutions of higher education and research institutes. This part of Europe did not have access to such up-to-date laboratory- and office infrastructure before, says project chairman, Paweł Błachno. 25

27 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Utworzenie Inkubatora Technologicznego w Kaliszu Beneficjent: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, Kalisz Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 2,92 mln zł Dofinansowanie: 2,17 mln zł Project: Establishing a Technology Incubator in Kalisz Beneficiary: Kalisz Enterprise Incubator Foundation, Kalisz Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 2.92m Subsidy: PLN 2.17m 26

28 Tworzymy korzystne warunki dla firm innowacyjnych, szukamy rozwiązań promujących nowe technologie. Udowadniamy, że takie działania możliwe są nie tylko w dużych miastach mówi Piotr Sadowski, prezes Fundacji. We re creating favourable conditions for innovative companies and are looking for solutions promoting new technologies. We intend to prove that such actions are possible not only in large urban areas, says Piotr Sadowski, the chairman of the Foundation. 27

29 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Pierwszy etap budowy infrastruktury technicznej, materialnej Parku Przemysłowego w Płocku Beneficjent: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny SA, Płock Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 54,20 mln zł Dofinansowanie: 39,01 mln zł Project: First stage of building technical and material infrastructure for Płock Industrial Park Beneficiary: Płock Industrial-Technology Park SA, Płock Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 54.20m Subsidy: PLN 39.01m 28

30 Na terenach inwestycyjnych przygotowano pod przyszłą działalność gospodarczą infrastrukturę wodociągową, telekomunikacyjną, grzewczą oraz system dróg wewnętrznych. Park oferuje ponad 5 tys. metrów kwadratowych powierzchni biurowych. Do Płocka firmy zaprasza menedżer projektu, Iwona Lewandowska, wraz z szefami PPNT. The investment site is earmarked for companies operating in the water supply, telecommunications, heating and access roads sectors. The Park also offers over 5,000m2 of office space. The project manager, Iwona Lewandowska, and the PITP management warmly welcome companies to Płock. 29

31 Inkubatory i parki przemysłowe Incubators and industrial parks 1.3 Projekt: Noworudzki Park Przemysłowy I etap realizacji Beneficjent: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG SA, Nowa Ruda Działanie: 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm Wartość projektu: 54,03 mln zł Dofinansowanie: 35,37 mln zł Project: Nowa Ruda Industrial Park first stage of project Beneficiary: AGROREG Regional Development Agency SA, Nowa Ruda Measure: 1.3 Creation of favourable conditions for enterprises development Value of project: PLN 54.03m Subsidy: PLN 35.37m 30

32 Noworudzki Park Przemysłowy jest przykładem skutecznej rewitalizacji terenów po zlikwidowanej kopalni węgla kamiennego. Naszą misją jest pobudzenie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości oraz pozyskanie inwestycji zewnętrznych mówią prezes Jerzy Dudzik i kierownik projektu Urszula Adamska. The Nowa Ruda Industrial Park is an effective example of the revitalization of a disused coal mine. Our mission is to stimulate the local economy and competitiveness, and to obtain internal investment, say Jerzy Dudnik, president, and Urszula Adamska, the project manager. 31

33 Badania i rozwój Research and development Projekt: System monitorowania i zarządzania eksploatacją sieci wodociągów i kanalizacji miasta Rybnik Beneficjent: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Rybnik Poddziałanie: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Wartość projektu: 734,97 tys. zł Dofinansowanie: 326 tys. zł Project: System for monitoring and managing the water supply and sewage system in the city of Rybnik. Beneficiary: Rybnik Water and Sewage Company Sp. z o.o., Rybnik Submeasure: Goal oriented project including applied research and development activities: only in scope of industrial and pre-competitive research conducted by enterprises and groups of enterprises individually or in co-operation with institutions of R&D sphere Value of project: PLN 734,970 Subsidy: PLN 326,000 32

34 Spadek strat wody w sieci to najważniejsza korzyść z realizacji projektu mówią Eugeniusz Skrzypiec i Janusz Karwot, szefowie PWiK. System umożliwia monitorowanie parametrów sieci oraz wykrywanie nietypowych awarii. The principal benefit of the project has been the reduction in water wastage, say Eugeniusz Skrzypiec and Janusz Karwot, directors of the company. The system enables parameters to be monitored and uncommon system failures to be detected. 33

35 Badania i rozwój Research and development Projekt: Technologia wzmocnień obiektów budowlanych na wypadek ataku terrorystycznego Beneficjent: Mostostal Warszawa SA, Warszawa Poddziałanie: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Wartość projektu: 1,89 mln zł Dofinansowanie: 1,07 mln zł Project: Technology for reinforcement of buildings against terrorist attack Beneficiary: Mostostal Warsaw SA, Warsaw Submeasure: Goal oriented project including applied research and development activities: only in scope of industrial and pre-competitive research conducted by enterprises and groups of enterprises individually or in co-operation with institutions of R&D sphere Value of project: PLN 1.89m Subsidy: PLN 1.07m 34

36 Przy współpracy z Wojskową Akademią Techniczną spółka opracowała innowacyjną technologię wzmocnień konstrukcji budowlanych, zwiększającą odporność obiektów na działanie środków rażenia stosowanych w atakach terrorystycznych. Dzięki wprowadzeniu do oferty nowych rozwiązań wzrosła konkurencyjność firmy na rynku budowlanym. Working in co-operation with the Army Technical Academy, the company developed innovative technologies for strengthening constructions, thus increasing their resistance to the effects of weaponry used in terrorist attacks. The introduction of these solutions boosted the company s competitiveness on the construction market. 35

37 Badania i rozwój Research and development Projekt: Polski lek innowacyjny w terapii cukrzycy typu II oparty na mechanizmie oddziaływania poprzez receptor PPAR gamma badania przedkliniczne Beneficjent: Adamed Sp. z o.o., Pieńków Poddziałanie: Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R Wartość projektu: 22,10 mln zł Dofinansowanie: 7,53 mln zł 36 Project: Innovative Polish medicine for use in type II diabetes therapy. Medicine based on PPAR gamma party receptor mechanisms pre-clinical research Beneficiary: Adamed Sp. z o.o., Pieńków Submeasure: Goal oriented project including applied research and development activities: only in scope of industrial and pre-competitive research conducted by enterprises and groups of enterprises individually or in co-operation with institutions of R&D sphere Value of project: PLN 22.10m Subsidy: PLN 7.53m

38 Przed wprowadzeniem na rynek nowy lek przejdzie jeszcze badania kliniczne. Prace badawcze nad nim już przyniosły firmie korzyści wzrost zatrudnienia, doświadczenie w prowadzeniu badań innowacyjnych, stworzenie odpowiedniej infrastruktury do tego typu działań oraz kontakty z placówkami naukowymi w całym kraju mówi Krzysztof Kurowski, kierownik Laboratorium Biologicznego Adamedu. A new medicine is subjected to clinical testing prior to being launched on the market. Trials have brought our company significant benefits an increase in employment, experience in creating the infrastructure required for such activities and also contacts with other research institutes around the country, says Krzysztof Kurowski, head of the Adamed Biology Laboratory. 37

39 Badania i rozwój Research and development Projekt: Wyposażenie laboratorium do badań kompatybilności elektromagnetycznej Beneficjent: Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG, Katowice Poddziałanie: Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe Wartość projektu: 1,31 mln zł Dofinansowanie: 1,31 mln zł Project: Provision of laboratory equipment for analysis of electromagnetic compatibility Beneficiary: EMAG Centre of Electrification and Automation in Coal-mining, Katowice Submeasure: Investment projects relating to building up, modernising and equipping of laboratories rendering specialised services to enterprises, carried out in scientific units Value of project: PLN 1.31m Subsidy: PLN 1.31m 38

40 Sfinansowano zakup wyposażenia pracowni. Znalazły się w niej ekranowana komora pomiarowa, komora bezodbiciowa z trzymetrową odległością pomiarową oraz specjalistyczna aparatura pomiarowa i badawcza wylicza dyrektor Piotr Wojtas. Dziś firmy chętniej korzystają z wyników prac B+R realizowanych w Centrum EMAG. Finance was provided for laboratory equipment, as Piotr Wojtas, director, explains: This included a screen measuring chamber, a non-reflecting chamber with three-metre measurement range and specialist analysis and measuring apparatus. Companies now make use of R&D results obtained in the EMAG Centre. 39

41 Badania i rozwój Research and development Projekt: Modernizacja i doposażenie Specjalistycznego Laboratorium Analityki Cukrowniczej Beneficjent: Politechnika Łódzka, Łódź Poddziałanie: Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe Wartość projektu: 2,06 mln zł Dofinansowanie: 2,04 mln zł Project: Modernization and provision of additional equipment for the Specialist Laboratory for Sugar Analysis Beneficiary: Technical University of Łódź, Łódź Submeasure: Investment projects relating to building up, modernising and equipping of laboratories rendering specialised services to enterprises, carried out in scientific units Value of project: PLN 2.06m Subsidy: PLN 2.04m 40

42 Naszym atutem jest wieloletnia współpraca z firmami branży cukrowniczej. Dzięki wyposażeniu laboratorium w najnowocześniejszą aparaturę staliśmy się bardziej atrakcyjni, również dla innych segmentów przemysłu spożywczego oraz rozwinęliśmy współpracę z partnerami zagranicznymi mówi dr inż. Maciej Wojtczak, kierownik Laboratorium. Our chief asset is the years of experience we have in co-operating with companies in the sugar-refining sector. Having a laboratory equipped with state-of-the-art apparatus has made us all more attractive for other sectors of the food processing industry. We have also developed our co-operation with foreign partners, says Dr. Maciej Wojtczak, the head of the Laboratory. 41

43 Badania i rozwój Research and development Projekt: Pływające specjalistyczne laboratorium morskie na potrzeby przemysłu energetycznego i morskiego Beneficjent: Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk Poddziałanie: Inwestycje związane z budową, modernizacją i wyposażeniem laboratoriów świadczących specjalistyczne usługi dla przedsiębiorstw, realizowane przez jednostki naukowe Wartość projektu: 7,23 mln zł Dofinansowanie: 4,16 mln zł Project: Specialist floating laboratory for the needs of the energy productionand maritime industries Beneficiary: Maritime Institute, Gdańsk Submeasure: Investment projects relating to building up, modernising and equipping of laboratories rendering specialised services to enterprises, carried out in scientific units Value of project: PLN 7.23m Subsidy: PLN 4.16m 42

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way

Podkarpackie po naszej myśli. Podkarpackie Our Way Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our Way Jak zmienia się region dzięki Funduszom Europejskim How the region is changing thanks to European Funds Podkarpackie po naszej myśli Podkarpackie Our

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie pomorskim

Klastry w województwie pomorskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w województwie pomorskim województwo pomorskie / Pomorskie Voivodeship Clusters in the pomeranian voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013

ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 ŁÓDŹ, 13 14 NOVEMBER 2013 PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS PLENARY SESSIONS BRANCH BRANCHSALONS SALONS BRANCH SALONS ACCOMPANYING ACCOMPANYINGEVENTS

Bardziej szczegółowo

www.polskieklastry.org

www.polskieklastry.org Klaster Metalowy METALIKA Klaster powstał w marcu 2011 roku i jest zlokalizowany w północno-zachodnim regionie Polski. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój poprzez zwiększenie skali kooperacji

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy

ISBN 978-83-7610-129-3 Free copy WARSZAWA 2009 PUBLISHER: Ministry of Regional Developement Wspólna 2/4, 00-926 Warsaw www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl DEPARTMENT OF INFORMATION, PROMOTION AND TRAINING tel. 022 461 39 62

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Według Michaela Portera : Klastry to geograficzna

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl

NR / N O 3 (21) 2011 www.inqbator.pl NR / N O 3 (21) 2011 STRATEGIA W WERSJI GLOBALNEJ STRATEGY IN A GLOBAL VERSION INTERNACJONALIZACJA MŁODYCH, INNOWACYJNYCH FIRM INTERNATIONALIZATION OF YOUNG INNOVATIVE COMPANIES W CENTRUM ROZWOJU FIRM

Bardziej szczegółowo

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year.

I would like to wish all the clients, partners and friends of Siemens in Poland a Merry Christmas and great success in the New Year. Nr 14 grudzień 2004 Wszystkim Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa w Polsce życzę wesołych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w Nowym Roku. I would

Bardziej szczegółowo

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT

IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA 17 WRZEŚNIA 2013 HOTEL HYATT IDC DATACENTERS TRANSFORMATION ROADSHOW 2013 WARSZAWA HOTEL HYATT Platinum Partners Silver Partners Media Partners Serdecznie witamy na konferencji IDC IT Security Roadshow 2013 Mamy nadzieję, że ten dzień

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

Eastern Poland IT Companies Cluster

Eastern Poland IT Companies Cluster Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej Eastern Poland IT Companies Cluster Branża: informatyczna, telekomunikacyjna Sector: IT, telecommunication Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo