MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE"

Transkrypt

1 TWÓJ PARTNER W BIZNESIE YOUR BUSINESS PARTNER

2 MARR TWÓJ PARTNER W BIZNESIE W świecie postępującej globalizacji sukces gospodarczy regionu zależy od wiedzy i potencjału ludzi, zastosowania nowych idei i zaawansowanych technologii, nowatorskiego podejścia oraz twórczych rozwiązań. Małopolska ma ogromną szansę by stać się nowoczesnym, innowacyjnym i kreatywnym regionem współczesnej Europy. Atrakcyjność inwestycyjna, otwartość na rynki, obecność sektora wysokich technologii, zaplecze naukowo-badawcze oraz innowacyjność małopolskich firm to solidne podstawy dla zrównoważonego rozwoju i budowania mocnej gospodarki. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego od 1993 roku konsekwentnie wspiera rozwój gospodarczy regionu. Oferuje przedsiębiorcom wszechstronne wsparcie na każdym etapie prowadzenia działalności. Zapewnia pomoc finansową, doradczą i szkoleniową. Uczy jak profesjonalnie zarządzać firmą. Wzmacnia inwestycyjną atrakcyjność regionu; podejmuje działania na rzecz budowy gospodarczej marki Małopolski.

3 MARR YOUR BUSINESS PARTNER In this world of progressive globalisation, the economic success of a region depends on the knowledge and potential of its people, the application of new ideas and advanced technologies, inventive approaches and creative solutions. Malopolska has a great opportunity to become a modern, innovative and creative region of contemporary Europe. Investment attractiveness, openness to markets, the presence of a high technology sector, a research and development base and the competitiveness of Malopolska enterprises are all solid foundations for sustainable development and the building of a strong economy. Since 1993, the Malopolska Regional Development Agency has been consistently supporting the economic development of the region. The Agency offers comprehensive support to entrepreneurs at every stage of the running of a business. It provides financial and investment assistance, counselling and training sessions, and teaches how to run businesses professionally. The Agency also strengthens the investment attractiveness of the region and builds the business brand of Malopolska.

4 MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MALOPOLSKA REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY FOR ENTREPRENEURSHIP FINANSUJE tworzenie i rozwój firm ZWIĘKSZA konkurencyjność małopolskiego biznesu INCREACES the competitiveness of Malopolska s business FINANCES the setting up and development of enterprises INSPIRUJE małopolski biznes INSPIRES business in Malopolska

5 INWESTUJE w innowacyjne rozwiązania INVESTS in innovative solutions BUDUJE nowoczesną przestrzeń dla biznesu BUILDS a modern business space PROMUJE małopolskie firmy PROMOTES Malopolska s enterprises

6 WSPIERAMY ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Wiedza i kreatywność ludzi to klucz do sukcesu gospodarczego Małopolski. Kapitał intelektualny każdego regionu budują jego mieszkańcy ludzie wykształceni, twórczy i przedsiębiorczy. To dzięki ich kompetencjom i silnej motywacji Małopolska Pakiet edukacyjny Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, zawierający bezpłatne konsultacje, szkolenia, seminaria oraz międzynarodowe spotkania gospodarcze, tworzy spójną sieć informacji dla małopolskiego biznesu. Dzięki stałemu monitoringowi trendów ekonomicznych oferta Spółki jest dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku, kwalifikacji czy nowatorskich rozwiązań biznesowych. staje się dynamicznym i nowoczesnym regionem. wiedza

7 The Malopolska Regional WE SUPPORT DEVELOPMENT OF INFORMATION SOCIETY The knowledge and creativity of the people is the key to the economic success of Malopolska. The intellectual capital of each region is made up of its inhabitants educated, creative and entrepreneurial people. It is because of their competence and strong motivation that Malopolska is fast becoming a dynamic and modern region. Development Agency educational package, which includes free counselling, training sessions, seminars and international business meetings, forms a cohesive information network for Malopolska business. Thanks to the constant monitoring of economic trends, the Company s offer is adjusted to changing market needs, qualifications and inventive business solutions. knowledge

8 potencjał Potencjał ekonomiczny, korzystne warunki do prowadzenia biznesu, jakość życia, kapitał ludzki, infrastruktura i inwestycje zagraniczne. Dobry klimat do prowadzenia biznesu procentuje. Na terenie Małopolski działalność prowadzi ponad 300 tysięcy przedsiębiorstw. Tylko w 2009 r. w regionie zarejestrowano 31 tysięcy nowych firm. ZWIĘKSZAMY KONKURENCYJNOŚĆ MAŁOPOLSKICH FIRM Po pierwsze przedsiębiorczość! Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego początkujących w biznesie zachęca do rozwoju, najlepszych promuje, wszystkim oferuje swoje doświadczenie i wsparcie finansowe. Będąc największą instytucją otoczenia biznesu w regionie wspiera lokalne inicjatywy służące promocji przedsiębiorczości.

9 potential Economic potential, favourable conditions for running a business, quality of life, human capital, infrastructure and foreign investment. A good climate for business pays off. There are over 300 enterprises in Malopolska. In 2009 alone, 31,000 new businesses were set up in the region. WE STRENGTHEN THE COMPETITIVENESS OF MALOPOLSKA S ENTERPRISES First and foremost entrepreneurship! The Malopolska Regional Development Agency encourages business beginners to develop, promotes the best among them and offers its experience and financial support to all of them. Being the largest business-surrounding institution in the region, the Agency supports local initiatives aimed at promoting entrepreneurship.

10 DZIAŁAMY NA RZECZ INNOWACYJNEGO ROZWOJU REGIONU Umiejętne zarządzanie technologią, ukierunkowanie na innowacje oraz zdolność ich wykorzystania w praktyce to podstawa innowacje budowania silnej pozycji regionu opartego na wiedzy. Wyższe uczelnie, instytuty naukowe, zagraniczne ośrodki badawczo-rozwojowe to potencjał inwestycyjny Małopolski. W rankingu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, województwo małopolskie z liczbą 56 ośrodków wsparcia innowacji uplasowało się na wysokim 4 miejscu w skali całego kraju. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego inwestuje w innowacyjne pomysły i uczy firmy jak chronić własność intelektualną. Tworząc sieć transferów pomiędzy nauką a biznesem oraz promując nowe technologie Spółka zapewnia kapitał dla komercyjnego wykorzystania nowatorskich rozwiązań.

11 Skilful technology management, a focus on innovation and the ability to use these in practice are the bases for building a strong position as a knowledge-based region. Higher education institutions, scientific institutes, foreign research and development centres this is the investment potential of Malopolska. With 56 innovation-supporting centres, our region ranks 4th in the country on the WE SUPPORT THE INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE REGION list prepared by the Polish Agency for Enterprise Development. innovations The Malopolska Regional Development Agency invests in innovative ideas and teaches enterprises how to protect their intellectual property. By creating a network of transfers between science and business and promoting new technologies, the Company provides capital for the commercial use of inventive solutions.

12 Dzięki efektywnemu wykorzystaniu funduszy unijnych Małopolska ma szansę stać się krajowym liderem rozwoju gospodarczego i poważnym konkurentem europejskich regionów. Siłą małopolskiej gospodarki są małe i średnie przedsiębiorstwa, jej filarem wysoki poziom wykorzystania środków europejskich. Małopolska jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów. WYZNACZAMY KIERUNEK BIZNESU W MAŁOPOLSCE MARR działa na rzecz zwiększenia potencjału inwestycyjnego i wzrostu konkurencyjności małopolskich przedsiębiorstw. Stawia na inwestycje, które przyspieszają wzrost gospodarczy, w tym na projekty promujące zaawansowane technologie. Odpowiada na strategiczne wyzwania współczesnej rozwój gospodarki tworzenie regionu wiedzy i innowacji.

13 Because of its effective use of EU funds, growth Malopolska has a chance to become a national leader in economic development and a serious competitor in European regions. The strength of the Malopolska s economy lies in small and medium enterprises, and it is solidly based on a high level of use of EU funds Malopolska is one of the most dynamically developing regions. WE SET THE BUSINESS DIRECTION IN MALOPOLSKA The MARR acts for the development of the investment potential and growth in competitiveness of Malopolska s enterprises. It pursues investments that speed up economic growth, including projects promoting advanced technologies, and responds to the strategic challenges of our contemporary economy, creating a region of knowledge and innovation.

14 promocja BUDUJEMY GOSPODARCZĄ MARKĘ REGIONU Małopolska utrzymuje wysoki poziom atrakcyjności inwestycyjnej. Potwierdzają to rankingi opracowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i prestiżowe wydawnictwo FDI Magazine: 5 pozycja w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw, 2 miejsce w kategorii strategii promocji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego jest liderem przedsięwzięć podejmowanych na rzecz wzrostu konkurencyjności małopolskich firm. Uruchamiając BUSINESS IN MALOPOLSKA pierwsze profesjonalne Centrum Obsługi Biznesowej w regionie Spółka włączona została w długofalowe budowanie silnej, rozpoznawalnej na arenie międzynarodowej gospodarczej marki Małopolski. 6 miejsce dla Krakowa na liście Top 10 miast Europy Wschodniej pod względem rozwoju gospodarczego.

15 WE ARE BUILDING THE BUSINESS BRAND OF THE REGION Malopolska maintains a high level of investment attractiveness. This is confirmed by rankings prepared by the Gdansk Institute for Market Economics and the prestigious FDI Magazine: - 5th place in the voivodeship investment attractiveness ranking, - 2nd place in the Strategy of promotion of direct foreign investment category, - 6th place for Krakow in the Top 10 of Eastern European cities The Malopolska Regional Development Agency is a leader in undertakings aimed at increasing the competitiveness of Malopolska s enterprises. By launching the BUSINESS IN MALOPOLSKA project the first professional centre for business services in the region, the Company has been incorporated into the long-term building of the strong, internationally recognisable brand of Malopolska. in terms of economic development. promotion

16 Kraków jest miastem konkurencyjnej i nowoczesnej gospodarki. Polityka inwestycyjna ukierunkowana na firmy wykorzystujące nowoczesne technologie oraz rozbudowa logistycznego zaplecza miasta to szansa na podniesienie atrakcyjności całego regionu. ZAPEWNIAMY NOWOCZESNĄ PRZESTRZEŃ DLA BIZNESU Dla przedsiębiorców z Małopolski i Europy stworzyliśmy MARR Business Park - kompleks nieruchomości, z doskonałą lokalizacją, funkcjonalnością oraz atrakcyjnymi warunkami najmu i sprzedaży. To oferta dla firm poszukujących nowoczesnych baz magazynowych, parków produkcyjnych i centrów logistycznych. przestrzeń

17 space Krakow is a city with a modern, competitive economy. The investment policy targeted at enterprises taking advantage of modern technologies and the development of the logistics base of the city are a chance to increase the attractiveness of the whole region. WE PROVIDE A MODERN SPACE FOR BUSINESS For entrepreneurs from Malopolska and Europe we have created the MARR Business Park a complex of properties characterised by an excellent location, functionality and attractive rental and sale conditions. This is an offer addressed to enterprises looking for modern warehouse bases, production parks and logistic centres.

18 kontakt contact Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Malopolska Regional Development Agency ul. Kordylewskiego Kraków tel fax: Kordylewskiego 11 Street Krakow phone: fax:

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał

Warsaw POLAND. BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA. dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał Warsaw POLAND BIOtech Valley Explore Our Potential POLSKA dolina BIOtechnologiczna Odkryj Nasz Potencjał On behalf of the National Centre for Research and Development, I am honored to introduce the participants

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową

Clusters in the Łódzkie. Voivodeship. 2012 Klastry w województwie łódzkim. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim

Clusters in the Lower Silesia. Voivodeship. 2011 Klastry w województwie dolnośląskim Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW RYNEK B+R W POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND SUPPORT FOR RESEARCH AND DEVELOPMENT ACTIVITY OF ENTERPRISES Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises

Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej. R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Rynek B+R w Polsce Wsparcie działalności badawczorozwojowej przedsiębiorstw R&D market in Poland Support for research and development activity of enterprises Warszawa, październik 2011 Warsaw, October

Bardziej szczegółowo

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region

Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie. Science and business for innovation in the region Nauka i biznes na rzecz innowacyjności w regionie Science and business for innovation in the region fot. Łukasz Kobus/KobusArt Prof. dr hab. inż. Piotr Szczepaniak Prorektor Politechniki Łódzkiej ds. Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map autumn. 3/2012 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR

NAUKOWYCH I TECHNOLOGICZNYCH INICJOWANYCH PRZEZ SEKTOR NAUKI SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS ROLA PARKÓW THE ROLE OF INITIATED BY SCIENCE SECTOR inno temat / inno subject W numerze Od redakcji...2 INNO TEMAT Rola parków naukowych i technologicznych inicjowanych przez sektor nauki................... 3 Gdy nauka i biznes wychodzą sobie naprzeciw...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.

PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE. zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator. NR / N O 2 (20) 2011 www.inqbator.pl PROJEKTOWANIE ŚRODOWISKA WSPÓŁPRACY DESIGNING COOPERATIVE environment Forma to Wynik zachowań FORM RESULTS FROM BEHAVIOUR Kreatywny Tallinn w kierunku zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia PROCARPATHIA O NAS... 1 OFERTA STOWARZYSZENIA... 1 OFERTA KLIENCI... 2 OFERTA USŁUGI... 3 NASZ ZESPÓŁ... 7 OSIĄGNIĘCIA... 8 DOŚWIADCZENIE... 10 WSPÓŁPRACA...

Bardziej szczegółowo

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship

województwo świętokrzyskie / Świętokrzyskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND

RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND RYNEK B+R W POLSCE RYNEK B+R POLSCE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW R&D MARKET IN POLAND R&D MARKET IN POLAND SUPPORT

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964

MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 WYDANIE SPECJALNE MARZEC 2011 ISSN 2081-5964 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Program konferencji czwartek, 17 marca 2011 Hotel Novotel, ul. Marszałkowska 94/98 9.00 9.30 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI

SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI NR / N O 3 (17) 2010 www.inqbator.pl SMART PARKI SMART SPECJALIZACJA SMART PARK SMART SPECIALIZATION WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU W INKUBACJI International collaboration as the path to

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Śląskim

Klastry w Województwie Śląskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Śląskim województwo śląskie / Śląskie Voivodeship Clusters in the Śląskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo śląskie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

European Congress of Small and Medium - Size Enterprises. Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS European Congress of Small and Medium - Size Enterprises Science - Business - Self-government TOGETHER FOR ECONOMY KATOWICE 2014 SŁOWO WSTĘPNE / INTRODUCTORY WORD PATRONATY / PATRONAGE Pod Patronatem Jose

Bardziej szczegółowo

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie

Cele i wartości. Kim jesteśmy. Kim jesteśmy / Cele i wartości. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie MSAP AE Kim jesteśmy / Cele i wartości Małopolska Szkoła Administracji Publicznej AE w Krakowie jest Kim jesteśmy 4 Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie (MSAP AE)

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjni The Competitive

Konkurencyjni The Competitive Przykłady projektów realizowanych w ramach SPO-WKP Konkurencyjni The Competitive Selected projects realised within the SOP-ICE Konkurencyjni Przykłady projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie

Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Konferencja Przestrzenie przyszłości - dzielnice innowacji w Polsce i w Europie Conference Spaces of the future districts of innovation in Poland and across Europe 12 maja 2015 / 12 th of May 2015 Politechnika

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS. 6 Bydgoszcz Bydgoszcz. 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS 6 Bydgoszcz Bydgoszcz 12 Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Bydgoszcz Industrial and Technological Park 24 Firmy w BPPT Companies in BPPT 36 Nieruchomości w ofercie

Bardziej szczegółowo