PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska"

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil ngineering Faculties (ACF). Nazwy modułów (przedmiotów) w języku polskim i angielskim. 212

2 2 Uchwała RW nr 288/212 z dnia r.- załącznik nr 1 Zmiany - Uchwała RW nr 2/ z dnia r. Zmiany - Uchwała RW nr 117/8/ z dnia r. Obowiązuje studentów przyjętych na studia od dnia r. P L A N STUDIÓW STACJONARNYCH II-go stopnia-magisterskich Zestaw kursów obowiązkowych dla wszystkich specjalności (moduły wspólne): kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub FZP7161 BDB121 GHB3321 ILB121 ILB7421 FLH2121 FLH2221 JZL BK Fizyka nowoczesnych materiałów Physics of modern materials Matematyka wybrane zagadnienia Mathematics selected topics Fundamentowanie wybrane zagadnienia Foundation engineering selected topics Teoria sprężystości i plastyczności Theory of elasticity and plasticity Mechanika budowli Structural mechanics Moduł wybieralny z bloku A tyka inżynierska thics in engineering tyka w biznesie thics in business Moduł wybieralny z bloku B (kontynuacja języka ze studiów I stopnia) Język obcy poziom B2+ Foreign language level B2+ RAZM SMSTR 8/1 2 15h/18pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB7222 ILB7322 JZL BK Dynamika budowli Dynamics of structures Metody komputerowe Computational mechanics Moduł wybieralny z bloku C Język obcy inny niż na I st., dowolny poziom Foreign language (other than at 1 st level) RAZM SMSTR 7h/8pkt kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub IBB723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi Construction project management RAZM SMSTR 2h/2pkt

3 3

4 4 Moduły wybieralne dla specjalności: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Specialization: Building structures Opiekun: prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Budowlana. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest również posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Konstrukcje betonowe obiekty; Konstrukcje metalowe obiekty; Budownictwo przemysłowe; Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności IBB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB4421 IBB4521 IBB921 Konstrukcje betonowe specjalne Special concrete structures Konstrukcje metalowe specjalne Special metal structures Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Advanced computer aided engineering 8/1 / / 2 15/18 5/5 RAZM SMSTR 12/14 5/5 6/6 4 27h/3pkt 5/5 kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub IBB822 IBB122 IBB1122 IBB1222 IBB1322 IBB1422 IBB1522 IBB1622 Budownictwo mieszkaniowe Apartment building Technologia robót budowlanych Construction methods and technology Konstrukcje drewniane Timber structures Betonowe konstrukcje sprężone Pre-stressed concrete structures Konstrukcje zespolone Composite structures Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Reliability and limit states of structures Moduł z bloku wybieralnego 1 Wysokie konstrukcje betonowe Concrete high structures Wysokie konstrukcje metalowe Metal high structures RAZM SMSTR 16/18 5/4 6/5 3 29h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 28/32 9/9 7/8 12/ h/6pkt 7/8

5 5 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub IBB9823 IBB9923 IBB4623 IBB4723 IBB1923 IBB223 IBB2123 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Moduł z bloku wybieralnego 2 Cienkościenne konstrukcje metalowe Thin-walled metal structures Reologia konstrukcji betonowych Rheology of concrete structures Moduł z bloku wybieralnego 3 Awarie i naprawy konstrukcji betonowych Failure and repair of concrete structures Awarie i naprawy konstrukcji metalowych Failure and repair of metal structures Awarie i naprawy obiektów budownictwa ogólnego Failure and repair of public building 2/4 9 RAZM SMSTR 5/8 / / / 4/3 9h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 3 9/9 7/8 12/11 4/3 7 65h/9pkt

6 6 Moduły wybieralne dla specjalności: Budowlano-Technologicznej BTO[2] Specialization: Building technology Opiekun: dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB4921 IBB1721 IBB1821 Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Metody realizacji obiektów budowlanych 1 Methods of realizing of building structures 1 Organizacja robót budowlanych 1 Organization of construction works 1 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/16 8/8 3 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub IBB4822 IBB622 IBB 5322 IBB2522 IBB2622 IBB5422 IBB5522 IBB5622 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Przemysłowa produkcja elementów prefabrykowanych Industrial production of construction products Utrzymanie i diagnostyka obiektów budowlanych Maintenance and diagnostics of building objects Metody realizacji obiektów budowlanych 2 Methods of realizing of building structures 2 Organizacja robót budowlanych 2 Organization of construction works 2 Technologia konstrukcji drewnianych Technology of timber structures Moduł z bloku wybieralnego 1 Systemy elewacyjne obiektów budowlanych levation systems of building constructions Gospodarka nieruchomościami Management of real estates RAZM SMSTR 13/16 9/8 4 29h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 27/32 7/7 17/ h/6pkt - 7/8

7 7 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub IBB3623 IBB9823 IBB9923 IBB5923 IBB5823 IBB2723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi dodatkowe seminarium Construction project management - seminar Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Moduł z bloku wybieralnego 2 Budownictwo zrównoważone Sustainable housing Technologia robót betonowych Technology of concrete structures Wycena nieruchomości Real estate appraisal 1/3 2/- 9 RAZM SMSTR / / 2/- 4/6 9h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 7 7/7 19/16 5/6 7 65h/9pkt

8 8 Moduły wybieralne dla specjalności: Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne BHS[3] Specialization: Special and hydro-engineering structures Opiekun: prof. dr hab. inż. Tomasz STRZLCKI Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 GHB3921 GHB421 GHB521 GHB621 GHB721 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Hydraulika i hydrologia Hydraulics and hydrology Specjalne konstrukcje geoinżynierskie Special geo-engineering constructions Moduł z bloku wybieralnego 1 Geologia inżynierska ngineering geology Hydrogeologia Hydrogeology Modelowanie przepływu wód podziemnych Modelling of groundwater flow 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/17 2/1 7/7 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub GHB822 GHB3822 GHB122 IBB3122 GHB2522 ILB7522 ILB7722 GHB1122 Budowle hydrotechniczne Hydro-engineering structures Stalowe konstrukcje hydrotechniczne Steel hydro-engineering constructions Komputerowe wspomaganie hydrotechniki Computer aided design in hydroengineering Specjalne budownictwo betonowe Special concrete structures Specjalne budownictwo komunalne Special municipal constructions Drogi wybrane zagadnienia Roads selected topics Koleje wybrane zagadnienia Railways selected topics Systemy informacji przestrzennej Spatial information systems 1/3 RAZM SMSTR 12/19 4/2 9/7 3 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/36 7/7 6/3 16/ h/6pkt 2/- 7/8

9 9 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub GHB9823 GHB9923 GHB1223 GHB1323 GHB1423 GHB3423 GHB1623 GHB3823 GHB1823 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Regulacja rzek i drogi wodne River training and water ways Moduł z bloku wybieralnego 2 Siłownie wodne Hydro-plants Tunele hydrotechniczne Hydro-engineering tunnels Sieci wodno-kanalizacyjne Water-supply and savage system Moduł z bloku wybieralnego 3 Renowacja budowli hydrotechnicznych Renovation of hydro engineering structures ksploatacja dróg wodnych Waterways maintenance Odwodnienia stałe i tymczasowe Permanent and temporary dewatering 9 RAZM SMSTR 5/7 2/1 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 31/43 7/7 6/3 18/ h/9pkt

10 1 Moduły wybieralne dla specjalności: Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska BPI[4] Specialization: Underground Infrastructure and Municipal ngineering Opiekun: dr hab. inż. Dariusz ŁYDŻBA, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 GHB1921 ILB121 GHB521 GHB621 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Mechanika górotworu Rock mechanics Inżynieria miejska kubaturowe obiekty podziemne Municipal engineering underground building structures Moduł z bloku wybieralnego 1 Geologia inżynierska ngineering geology Hydrogeologia Hydrogeology 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 13/18 4/2 6/5 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub GHB222 GHB2122 ILB1122 ILB7522 ILB7622 ILB7722 Roboty i budownictwo ziemne arthworks and earth engineering Budownictwo podziemne tunele głębokie Underground structures deep tunnels Inżynieria miejska infrastruktura sieciowa Municipal engineering linear infrastructure Drogi wybrane zagadnienia Roads selected topics Mosty wybrane zagadnienia Bridges selected topics Koleje wybrane zagadnienia Railways selected topics RAZM SMSTR 12/17 7/8 6/3 3 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 25/35 7/7 1 12/8 7 55h/6pkt 7/8 6/6 5/5

11 11 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub GHB9823 GHB9923/ ILB9923 ILB1223 ILB523 ILB5123 GHB3523 GHB3623 GHB3723 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Inżynieria miejska tunele miejskie Municipal engineering municipal tunnels Moduł z bloku wybieralnego 2 Zbiorniki podziemne Underground reservoirs Utrzymanie budowli podziemnych Maintenance of underground structures Moduł z bloku wybieralnego 3 Fundamenty specjalne Special foundation structures Fundamentowanie na terenach specjalnych Foundation engineering on special areas Fundamenty w infrastrukturze transportu Foundation engineering in transportation infrastructure 9 RAZM SMSTR 5/7 2/1 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 2 7/7 1 14/9 7 65h/9pkt

12 12 Moduły wybieralne dla specjalności: Budowa Dróg i Lotnisk DIL[5] Specialization: Roads and airports Opiekun: prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Lądowa. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Drogi, ulice, węzły; Mosty; Koleje; Inżynieria miejska. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności ILB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 ILB7821 ILB1421 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Drogi szybkiego ruchu Highways Inżynieria ruchu Traffics engineering 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/17 7/7 4 26h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB1522 GHB2422 ILB922 ILB1722 ILB1822 ILB8122 ILB7922 ILB1922 ILB222 Materiały i nawierzchnie drogowe Road materials and pavements Odwodnienia budowli komunikacyjnych Dewatering of communications structures Teoria wymiarowania nawierzchni drogowych Theory of pavement design Komputerowe wspomaganie projektowania dróg Computer aided design of roads Lotniska Airports Drogi szynowe kolejowe i tramwajowe Railroads railways and tramways Mosty drogowe Road bridges Moduł z bloku wybieralnego 1 Komunikacje miejskie Urban transport Systemy transportowe Transport systems RAZM SMSTR 12/17 6/7 8/4 3 29h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/34 7/7 7/8 15/ h/6pkt 7/8

13 13 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 ILB9923 ILB823 ILB2323 ILB2423 ILB8223 ILB8323 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Inżynieria miejska obiekty podziemne Municipal engineering underground objects Moduł z bloku wybieralnego 2 Drogi technologiczne Technology roads Infrastruktura drogowa na terenach zurbanizowanych Roads infrastructure in urban area Przedmiot z bloku wybieralnego 3 Systemy utrzymania dróg Maintenance of road systems Badania nawierzchni drogowych xamination of pavements 9 RAZM SMSTR 5/8 1/ 2/ 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 31/42 7/7 8/8 17/ h/9pkt

14 14 Moduły wybieralne dla specjalności: Infrastruktura Transportu Szynowego ITS[6] Specialization: Rail transportation infrastructure Opiekun: dr hab. inż. Danuta BRYJA, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Lądowa. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Drogi, ulice, węzły; Mosty; Koleje; Inżynieria miejska. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności ILB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 ILB321 ILB2621 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Metody komputerowe w drogach kolejowych Computer methods for railways Drogi kolejowe Railway tracks 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 13/15 6/6 4 27h/3pkt 5/5 kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB8422 ILB2722 ILB2822 ILB8822 ILB8922 GHB2422 ILB8522 ILB3122 ILB622 Drogi i ulice Roads and streets Stacje kolejowe Railway stations Teoria nawierzchni szynowych Mechanics of track structure Technologia robót kolejowych Track maintenance technology Koleje miejskie Urban railways Odwodnienia budowli komunikacyjnych Dewatering of communications structures Mosty kolejowe Railway bridges Moduł z bloku wybieralnego 1 Koleje przemysłowe Industrial railways Koleje użytku niepublicznego Non public utility railways RAZM SMSTR 13/19 8/4 3 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/34 7/7 5/6 14/1 7 55h/6pkt 7/8

15 15 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 ILB9923 ILB823 ILB6223 ILB6323 ILB6923 ILB723 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Inżynieria miejska obiekty podziemne Municipal engineering underground objects Moduł z bloku wybieralnego 2 Sterowanie ruchem kolejowym Train operations ksploatacja kolei Railways exploitation Moduł z bloku wybieralnego 3 Diagnostyka dróg szynowych xamination of track structure Trwałość i niezawodność dróg szynowych Durability and reliability of track structure 9 RAZM SMSTR 5/8 1/ 1/ 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 31/42 7/7 6/6 15/1 6/6 7 65h/9pkt

16 16 Moduły wybieralne dla specjalności: Inżynieria Mostowa IMO[7] Specialization: Bridges Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Lądowa. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Drogi, ulice, węzły; Mosty; Koleje; Inżynieria miejska. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności ILB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 ILB3721 ILB3821 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Mosty betonowe 1 Concrete bridges 1 Mosty metalowe1 Metal bridges 1 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/16 8/8 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB9122 ILB822 ILB8422 ILB422 ILB4122 ILB4222 ILB4322 ILB4422 ILB4522 Teoria konstrukcji mostowych Theory of bridges structures Inżynieria miejska obiekty podziemne Municipal engineering underground objects Drogi i ulice Roads and streets Mosty betonowe 2 Concrete bridges 2 Mosty metalowe 2 Metal bridges 2 Komputerowe wspomaganie projektowania mostów Computer aided design of bridges Badanie mostów xamination of bridges Moduł z bloku wybieralnego 1 Rehabilitacja mostów Bridge rehabilitation Mosty drewniane Timber bridges RAZM SMSTR 12/18 9/6 4 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/34 7/7 5/5 17/ h/6pkt 7/8

17 17 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 ILB9923 ILB8623 ILB4623 ILB4723 ILB4823 ILB9223 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Drogi kolejowe wybrane zagadnienia Railway tracks special topics Moduł z bloku wybieralnego 2 Wykonawstwo obiektów mostowych Constriction methods of bridge structures Konstrukcje gruntowo-powłokowe Soil-layer constructions Moduł z bloku wybieralnego 3 Komputerowe systemy wspomagania gospodarki mostowej Computer systems of bridge maintenance Obiekty mostowe typu znacznik krajobrazu Bridge structures as landmarks RAZM SMSTR 5/8 5/8 / / 1/ / RAZM NARASTAJĄCO 31/42 7/7 6/5 5/5 1/ 1/ 4/3 18/14 4/ h/3pkt 65h/9pkt

18 18 Moduły wybieralne dla specjalności: Teoria Konstrukcji TKO[8] Specialization: Theory of structures Opiekun: dr hab. inż. Kazimierz MYŚLCKI, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB4821 IBB4921 ILB8721 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Symboliczno-numeryczna mechanika komputerowa Symbolic and numerical calculus in mechanics 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 13/16 6/6 4 26h/3 pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB5422 ILB6822 GHB2622 IBB1422 Metody matematyczne w mechanice Mathematics methods in mechanics Teoria dźwigarów powierzchniowych Theory of spatial structures Reologia Rheology Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Reliability and limit states of structures Pozostałe moduły studenci wybierają w ramach Indywidualnego Programu i Planu Studiów, ustalanego z opiekunem specjalności tak, aby uzyskać w 2 semestrze co najmniej 3 pkt. 2/1 7/8 min. 7 pkt RAZM SMSTR 9/1 3 +min. za 7 pkt Σmin. 3 pkt RAZM NARASTAJĄCO 26 13/15 5/6 6/6 7 Σ min. 6 pkt

19 19 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 lub IBB9823 lub GHB9823 ILB9923 lub IBB9923 lub GHB9923 ILB5823 ILB4223 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Dynamika układów ciągłych Dynamics of continuous systems Komputerowe wspomaganie projektowania mostów Computer aided design of bridges 9 RAZM SMSTR 5/6 1/ 9h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 28/32 14/17 6/6 6/6 7 Σ min. 9 pkt

20 2 Moduły wybieralne dla specjalności: Civil engineering CB[9] Specjalność: ogólnobudowlana w języku angielskim Opiekun: dr hab. inż. Jan BIŃ, prof. PWr. Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). Na studia przyjmowani są również absolwenci uczelni zagranicznych, nie władający językiem polskim. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub CB7161 CB7261 CB7361 CB5161 CB7461 CB7561 CB7661 CB7761 CB7861 FLH2161 FLH2261 JZL1655BK Physics of modern materials Fizyka nowoczesnych materiałów Selected topics in mathematics Matematyka wybrane zagadnienia Selected topics in geo-engineering foundations Fundamentowanie wybrane zagadnienia Theory of elasticity and plasticity Teoria sprężystości i plastyczności Selected topics in structural mechanics Statyka budowli wybrane zagadnienia Concrete structures objects Konstrukcje betonowe obiekty Metal structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Advanced computer aided engineering Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Hydraulics in civil engineering Hydraulika w budownictwie Moduł wybieralny z bloku A thics in engineering tyka inżynierska thics in business tyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku B Foreign language level B2+ Język obcy poziom B2+ RAZM SMSTR 13/15 7/7 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub CB7962 CB5362 CB5262 CB4462 CB3962 CB462 Dynamics Dynamika budowli Computational mechanics Metody komputerowe Construction techniques and processes Technologia robót budowlanych Apartment building Budownictwo mieszkaniowe Underground structures urban infrastructure Budownictwo podziemne infrastruktura miejska Railways Koleje 2/1 4/3

21 21 CB4162 CB862 JZL1655BK Roads, streets and airports Drogi, ulice i lotniska Bridges Mosty Moduł wybieralny z bloku C Foreign language level A1/A2 Język obcy poziom A1/A (dla studentów anglojęzycznych przewiduje się język polski) RAZM SMSTR 13/ h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/29 7/7 6/6 18/ h/6pkt kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub CB8163 CB9863 CB9963 CB663 CB6163 CB6263 CB6363 CB6863 CB6563 CB6663 CB6763 CB6963 CB8263 Construction project management Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi Master thesis seminar Seminarium dyplomowe Master thesis (MSc) Praca dyplomowa magisterska Moduł z bloku wybieralnego1 Artificial intelligence in civil engineering Sztuczna inteligencja w budownictwie Modern testing methods for nondestructive inspection of building structures Nowoczesne metody badań nieniszczących konstrukcji budowlanych Building physics Fizyka budowli Hydrology for building engineers Hydrologia dla inżynierów budowlanych ffective properties of composites introduction to micro-mechanics Właściwości efektywne kompozytów wprowadzenie do mikromodelowania Moduł z bloku wybieralnego2 Pre-stressed concrete structures Betonowe konstrukcje sprężone Timber structures Konstrukcje drewniane Conservation and strengthening of monumental heritage structures Konserwacja i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych Methods of applied statistics (geo-statistics) Metody statystyki stosowanej (geostatystyka) Sustainable housing Budownictwo zrównoważone 9 RAZM SMSTR 8h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 3 7/7 7/8 19/2 8 65/9pkt Objaśnienie: grupy kursów - wszystkie formy łącznie zaliczane są na jedną ocenę

22 22 Dopuszczalny deficyt punktów po poszczególnych semestrach Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze Wymagana suma punktów do wpisu na semestr następny PRZDMIOTY BLOKOWAN SMSTR 2 spec. Budowlano-Technologiczna Przedmiot ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 2 MTODY RALIZACJI OBIKTÓW BUDOWLANYCH 2 Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie kursów Organizacja robót budowlanych 1 W i P Metody realizacji obiektów budowlanych 1 W i P SMSTR 2 spec. Inżynieria Mostowa Przedmiot Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie kursów MOSTY BTONOW 2 Mosty betonowe 1 W i P MOSTY MTALOW 2 Mosty metalowe 1 W i P Uchwała Rady Wydziału nr 288/212 z dnia r. Uchwała Rady Wydziału nr 2/ z dnia r. Uchwała Rady Wydziału nr 117/8/ z dnia r. Obowiązuje od r r. Uzgodniono Samorząd Studencki Zatwierdzam Dziekan

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie

Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Wykaz przedmiotów na WZiMK i ich nazwy angielskie Z dokładnością do kodów i nowo wprowadzonych kierunków Kod Nazwa Nazwa w jęz.angielskim 001 PRZEDMIOT Course 003 PODSTAWY GEOMETRII WYKREŚLNEJ Fundamentals

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZASADY FUNKCJONOWANIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Część I: Organizacja Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje Budowlane Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Wydziału nr 491/32/2012-2016 z dnia 27.05.2015 r. TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 studia stacjonarne i niestacjonarne spec. Konstrukcje

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Komputerowa Computer Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: Informatyka

Bardziej szczegółowo

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE

OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA. Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Specjalność: KLIMATYZACJA, OGRZEWNICTWO I INSTALACJE SANITARNE STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS Wentylacja

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Internetowa Internet Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki Kierunek: Informatyka w języku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG. PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych KIERUNEK STUDIÓW EKONOMIA ROK AKADEMICKI 2005/2006 W roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Automatyki Kazimierz T. Kosmowski k.kosmowski@ely.pg.gda.pl Wyzwania dotyczące edukacji i zarządzania kompetencjami w zakresie inżynierii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE UNIWERSYTECKIM

INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE UNIWERSYTECKIM INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA MOŻLIWOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE UNIWERSYTECKIM prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski Politechnika Warszawska, Instytut Podstaw Budowy Maszyn, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo