PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska"

Transkrypt

1 PLAN STUDIÓW II STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil ngineering Faculties (ACF). Nazwy modułów (przedmiotów) w języku polskim i angielskim. 212

2 2 Uchwała RW nr 288/212 z dnia r.- załącznik nr 1 Zmiany - Uchwała RW nr 2/ z dnia r. Zmiany - Uchwała RW nr 117/8/ z dnia r. Obowiązuje studentów przyjętych na studia od dnia r. P L A N STUDIÓW STACJONARNYCH II-go stopnia-magisterskich Zestaw kursów obowiązkowych dla wszystkich specjalności (moduły wspólne): kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub FZP7161 BDB121 GHB3321 ILB121 ILB7421 FLH2121 FLH2221 JZL BK Fizyka nowoczesnych materiałów Physics of modern materials Matematyka wybrane zagadnienia Mathematics selected topics Fundamentowanie wybrane zagadnienia Foundation engineering selected topics Teoria sprężystości i plastyczności Theory of elasticity and plasticity Mechanika budowli Structural mechanics Moduł wybieralny z bloku A tyka inżynierska thics in engineering tyka w biznesie thics in business Moduł wybieralny z bloku B (kontynuacja języka ze studiów I stopnia) Język obcy poziom B2+ Foreign language level B2+ RAZM SMSTR 8/1 2 15h/18pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB7222 ILB7322 JZL BK Dynamika budowli Dynamics of structures Metody komputerowe Computational mechanics Moduł wybieralny z bloku C Język obcy inny niż na I st., dowolny poziom Foreign language (other than at 1 st level) RAZM SMSTR 7h/8pkt kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub IBB723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi Construction project management RAZM SMSTR 2h/2pkt

3 3

4 4 Moduły wybieralne dla specjalności: Konstrukcje Budowlane KBU[1] Specialization: Building structures Opiekun: prof. dr hab. inż. Bronisław GOSOWSKI Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Budowlana. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest również posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Konstrukcje betonowe obiekty; Konstrukcje metalowe obiekty; Budownictwo przemysłowe; Komputerowe wspomaganie projektowania budowlanego. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności IBB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB4421 IBB4521 IBB921 Konstrukcje betonowe specjalne Special concrete structures Konstrukcje metalowe specjalne Special metal structures Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Advanced computer aided engineering 8/1 / / 2 15/18 5/5 RAZM SMSTR 12/14 5/5 6/6 4 27h/3pkt 5/5 kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub IBB822 IBB122 IBB1122 IBB1222 IBB1322 IBB1422 IBB1522 IBB1622 Budownictwo mieszkaniowe Apartment building Technologia robót budowlanych Construction methods and technology Konstrukcje drewniane Timber structures Betonowe konstrukcje sprężone Pre-stressed concrete structures Konstrukcje zespolone Composite structures Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Reliability and limit states of structures Moduł z bloku wybieralnego 1 Wysokie konstrukcje betonowe Concrete high structures Wysokie konstrukcje metalowe Metal high structures RAZM SMSTR 16/18 5/4 6/5 3 29h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 28/32 9/9 7/8 12/ h/6pkt 7/8

5 5 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub IBB9823 IBB9923 IBB4623 IBB4723 IBB1923 IBB223 IBB2123 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Moduł z bloku wybieralnego 2 Cienkościenne konstrukcje metalowe Thin-walled metal structures Reologia konstrukcji betonowych Rheology of concrete structures Moduł z bloku wybieralnego 3 Awarie i naprawy konstrukcji betonowych Failure and repair of concrete structures Awarie i naprawy konstrukcji metalowych Failure and repair of metal structures Awarie i naprawy obiektów budownictwa ogólnego Failure and repair of public building 2/4 9 RAZM SMSTR 5/8 / / / 4/3 9h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 3 9/9 7/8 12/11 4/3 7 65h/9pkt

6 6 Moduły wybieralne dla specjalności: Budowlano-Technologicznej BTO[2] Specialization: Building technology Opiekun: dr hab. inż. Bożena HOŁA, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkół wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB4921 IBB1721 IBB1821 Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Metody realizacji obiektów budowlanych 1 Methods of realizing of building structures 1 Organizacja robót budowlanych 1 Organization of construction works 1 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/16 8/8 3 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub IBB4822 IBB622 IBB 5322 IBB2522 IBB2622 IBB5422 IBB5522 IBB5622 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Przemysłowa produkcja elementów prefabrykowanych Industrial production of construction products Utrzymanie i diagnostyka obiektów budowlanych Maintenance and diagnostics of building objects Metody realizacji obiektów budowlanych 2 Methods of realizing of building structures 2 Organizacja robót budowlanych 2 Organization of construction works 2 Technologia konstrukcji drewnianych Technology of timber structures Moduł z bloku wybieralnego 1 Systemy elewacyjne obiektów budowlanych levation systems of building constructions Gospodarka nieruchomościami Management of real estates RAZM SMSTR 13/16 9/8 4 29h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 27/32 7/7 17/ h/6pkt - 7/8

7 7 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub IBB3623 IBB9823 IBB9923 IBB5923 IBB5823 IBB2723 Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi dodatkowe seminarium Construction project management - seminar Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Moduł z bloku wybieralnego 2 Budownictwo zrównoważone Sustainable housing Technologia robót betonowych Technology of concrete structures Wycena nieruchomości Real estate appraisal 1/3 2/- 9 RAZM SMSTR / / 2/- 4/6 9h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 7 7/7 19/16 5/6 7 65h/9pkt

8 8 Moduły wybieralne dla specjalności: Budownictwo Hydrotechniczne i Specjalne BHS[3] Specialization: Special and hydro-engineering structures Opiekun: prof. dr hab. inż. Tomasz STRZLCKI Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 GHB3921 GHB421 GHB521 GHB621 GHB721 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Hydraulika i hydrologia Hydraulics and hydrology Specjalne konstrukcje geoinżynierskie Special geo-engineering constructions Moduł z bloku wybieralnego 1 Geologia inżynierska ngineering geology Hydrogeologia Hydrogeology Modelowanie przepływu wód podziemnych Modelling of groundwater flow 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/17 2/1 7/7 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub GHB822 GHB3822 GHB122 IBB3122 GHB2522 ILB7522 ILB7722 GHB1122 Budowle hydrotechniczne Hydro-engineering structures Stalowe konstrukcje hydrotechniczne Steel hydro-engineering constructions Komputerowe wspomaganie hydrotechniki Computer aided design in hydroengineering Specjalne budownictwo betonowe Special concrete structures Specjalne budownictwo komunalne Special municipal constructions Drogi wybrane zagadnienia Roads selected topics Koleje wybrane zagadnienia Railways selected topics Systemy informacji przestrzennej Spatial information systems 1/3 RAZM SMSTR 12/19 4/2 9/7 3 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/36 7/7 6/3 16/ h/6pkt 2/- 7/8

9 9 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub GHB9823 GHB9923 GHB1223 GHB1323 GHB1423 GHB3423 GHB1623 GHB3823 GHB1823 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Regulacja rzek i drogi wodne River training and water ways Moduł z bloku wybieralnego 2 Siłownie wodne Hydro-plants Tunele hydrotechniczne Hydro-engineering tunnels Sieci wodno-kanalizacyjne Water-supply and savage system Moduł z bloku wybieralnego 3 Renowacja budowli hydrotechnicznych Renovation of hydro engineering structures ksploatacja dróg wodnych Waterways maintenance Odwodnienia stałe i tymczasowe Permanent and temporary dewatering 9 RAZM SMSTR 5/7 2/1 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 31/43 7/7 6/3 18/ h/9pkt

10 1 Moduły wybieralne dla specjalności: Budownictwo Podziemne i Inżynieria Miejska BPI[4] Specialization: Underground Infrastructure and Municipal ngineering Opiekun: dr hab. inż. Dariusz ŁYDŻBA, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 GHB1921 ILB121 GHB521 GHB621 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Mechanika górotworu Rock mechanics Inżynieria miejska kubaturowe obiekty podziemne Municipal engineering underground building structures Moduł z bloku wybieralnego 1 Geologia inżynierska ngineering geology Hydrogeologia Hydrogeology 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 13/18 4/2 6/5 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub GHB222 GHB2122 ILB1122 ILB7522 ILB7622 ILB7722 Roboty i budownictwo ziemne arthworks and earth engineering Budownictwo podziemne tunele głębokie Underground structures deep tunnels Inżynieria miejska infrastruktura sieciowa Municipal engineering linear infrastructure Drogi wybrane zagadnienia Roads selected topics Mosty wybrane zagadnienia Bridges selected topics Koleje wybrane zagadnienia Railways selected topics RAZM SMSTR 12/17 7/8 6/3 3 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 25/35 7/7 1 12/8 7 55h/6pkt 7/8 6/6 5/5

11 11 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub GHB9823 GHB9923/ ILB9923 ILB1223 ILB523 ILB5123 GHB3523 GHB3623 GHB3723 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Inżynieria miejska tunele miejskie Municipal engineering municipal tunnels Moduł z bloku wybieralnego 2 Zbiorniki podziemne Underground reservoirs Utrzymanie budowli podziemnych Maintenance of underground structures Moduł z bloku wybieralnego 3 Fundamenty specjalne Special foundation structures Fundamentowanie na terenach specjalnych Foundation engineering on special areas Fundamenty w infrastrukturze transportu Foundation engineering in transportation infrastructure 9 RAZM SMSTR 5/7 2/1 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 2 7/7 1 14/9 7 65h/9pkt

12 12 Moduły wybieralne dla specjalności: Budowa Dróg i Lotnisk DIL[5] Specialization: Roads and airports Opiekun: prof. dr hab. inż. Antoni SZYDŁO Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Lądowa. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Drogi, ulice, węzły; Mosty; Koleje; Inżynieria miejska. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności ILB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 ILB7821 ILB1421 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Drogi szybkiego ruchu Highways Inżynieria ruchu Traffics engineering 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/17 7/7 4 26h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB1522 GHB2422 ILB922 ILB1722 ILB1822 ILB8122 ILB7922 ILB1922 ILB222 Materiały i nawierzchnie drogowe Road materials and pavements Odwodnienia budowli komunikacyjnych Dewatering of communications structures Teoria wymiarowania nawierzchni drogowych Theory of pavement design Komputerowe wspomaganie projektowania dróg Computer aided design of roads Lotniska Airports Drogi szynowe kolejowe i tramwajowe Railroads railways and tramways Mosty drogowe Road bridges Moduł z bloku wybieralnego 1 Komunikacje miejskie Urban transport Systemy transportowe Transport systems RAZM SMSTR 12/17 6/7 8/4 3 29h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/34 7/7 7/8 15/ h/6pkt 7/8

13 13 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 ILB9923 ILB823 ILB2323 ILB2423 ILB8223 ILB8323 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Inżynieria miejska obiekty podziemne Municipal engineering underground objects Moduł z bloku wybieralnego 2 Drogi technologiczne Technology roads Infrastruktura drogowa na terenach zurbanizowanych Roads infrastructure in urban area Przedmiot z bloku wybieralnego 3 Systemy utrzymania dróg Maintenance of road systems Badania nawierzchni drogowych xamination of pavements 9 RAZM SMSTR 5/8 1/ 2/ 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 31/42 7/7 8/8 17/ h/9pkt

14 14 Moduły wybieralne dla specjalności: Infrastruktura Transportu Szynowego ITS[6] Specialization: Rail transportation infrastructure Opiekun: dr hab. inż. Danuta BRYJA, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Lądowa. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Drogi, ulice, węzły; Mosty; Koleje; Inżynieria miejska. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności ILB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 ILB321 ILB2621 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Metody komputerowe w drogach kolejowych Computer methods for railways Drogi kolejowe Railway tracks 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 13/15 6/6 4 27h/3pkt 5/5 kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB8422 ILB2722 ILB2822 ILB8822 ILB8922 GHB2422 ILB8522 ILB3122 ILB622 Drogi i ulice Roads and streets Stacje kolejowe Railway stations Teoria nawierzchni szynowych Mechanics of track structure Technologia robót kolejowych Track maintenance technology Koleje miejskie Urban railways Odwodnienia budowli komunikacyjnych Dewatering of communications structures Mosty kolejowe Railway bridges Moduł z bloku wybieralnego 1 Koleje przemysłowe Industrial railways Koleje użytku niepublicznego Non public utility railways RAZM SMSTR 13/19 8/4 3 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/34 7/7 5/6 14/1 7 55h/6pkt 7/8

15 15 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 ILB9923 ILB823 ILB6223 ILB6323 ILB6923 ILB723 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Inżynieria miejska obiekty podziemne Municipal engineering underground objects Moduł z bloku wybieralnego 2 Sterowanie ruchem kolejowym Train operations ksploatacja kolei Railways exploitation Moduł z bloku wybieralnego 3 Diagnostyka dróg szynowych xamination of track structure Trwałość i niezawodność dróg szynowych Durability and reliability of track structure 9 RAZM SMSTR 5/8 1/ 1/ 1h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 31/42 7/7 6/6 15/1 6/6 7 65h/9pkt

16 16 Moduły wybieralne dla specjalności: Inżynieria Mostowa IMO[7] Specialization: Bridges Opiekun: prof. dr hab. inż. Jan BILISZCZUK Specjalność jest przewidziana jako kontynuacja studiów I stopnia Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej na kierunku budownictwo w specjalności Inżynieria Lądowa. Oprócz spełnienia ogólnych wymagań kompetencyjnych stawianych kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr wymagane jest posiadanie wiedzy i umiejętności (efektów kształcenia) uzyskanych w ramach modułów (przedmiotów): Drogi, ulice, węzły; Mosty; Koleje; Inżynieria miejska. Studenci nie spełniający ww. warunku, mogą na własną prośbę podjąć się studiowania tej specjalności, z deklaracją odrobienia różnic programowych (wg programu studiów I stopnia specjalności ILB na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej), w ramach dodatkowych 3 punktów, przysługującym studentom na zajęcia dodatkowe, bez wnoszenia opłat. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB5121 IBB5221 ILB3721 ILB3821 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Mosty betonowe 1 Concrete bridges 1 Mosty metalowe1 Metal bridges 1 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 14/16 8/8 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB9122 ILB822 ILB8422 ILB422 ILB4122 ILB4222 ILB4322 ILB4422 ILB4522 Teoria konstrukcji mostowych Theory of bridges structures Inżynieria miejska obiekty podziemne Municipal engineering underground objects Drogi i ulice Roads and streets Mosty betonowe 2 Concrete bridges 2 Mosty metalowe 2 Metal bridges 2 Komputerowe wspomaganie projektowania mostów Computer aided design of bridges Badanie mostów xamination of bridges Moduł z bloku wybieralnego 1 Rehabilitacja mostów Bridge rehabilitation Mosty drewniane Timber bridges RAZM SMSTR 12/18 9/6 4 28h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/34 7/7 5/5 17/ h/6pkt 7/8

17 17 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 ILB9923 ILB8623 ILB4623 ILB4723 ILB4823 ILB9223 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Drogi kolejowe wybrane zagadnienia Railway tracks special topics Moduł z bloku wybieralnego 2 Wykonawstwo obiektów mostowych Constriction methods of bridge structures Konstrukcje gruntowo-powłokowe Soil-layer constructions Moduł z bloku wybieralnego 3 Komputerowe systemy wspomagania gospodarki mostowej Computer systems of bridge maintenance Obiekty mostowe typu znacznik krajobrazu Bridge structures as landmarks RAZM SMSTR 5/8 5/8 / / 1/ / RAZM NARASTAJĄCO 31/42 7/7 6/5 5/5 1/ 1/ 4/3 18/14 4/ h/3pkt 65h/9pkt

18 18 Moduły wybieralne dla specjalności: Teoria Konstrukcji TKO[8] Specialization: Theory of structures Opiekun: dr hab. inż. Kazimierz MYŚLCKI, prof. nadzw. PWr Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub IBB4821 IBB4921 ILB8721 Konstrukcje betonowe obiekty Concrete structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Metal structures objects Symboliczno-numeryczna mechanika komputerowa Symbolic and numerical calculus in mechanics 8/1 2 15/18 RAZM SMSTR 13/16 6/6 4 26h/3 pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub ILB5422 ILB6822 GHB2622 IBB1422 Metody matematyczne w mechanice Mathematics methods in mechanics Teoria dźwigarów powierzchniowych Theory of spatial structures Reologia Rheology Niezawodność i stany graniczne konstrukcji Reliability and limit states of structures Pozostałe moduły studenci wybierają w ramach Indywidualnego Programu i Planu Studiów, ustalanego z opiekunem specjalności tak, aby uzyskać w 2 semestrze co najmniej 3 pkt. 2/1 7/8 min. 7 pkt RAZM SMSTR 9/1 3 +min. za 7 pkt Σmin. 3 pkt RAZM NARASTAJĄCO 26 13/15 5/6 6/6 7 Σ min. 6 pkt

19 19 kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub ILB9823 lub IBB9823 lub GHB9823 ILB9923 lub IBB9923 lub GHB9923 ILB5823 ILB4223 Moduł wspólny Seminarium dyplomowe Master (MSc) thesis tutorial Praca dyplomowa magisterska Master (MSc) thesis Dynamika układów ciągłych Dynamics of continuous systems Komputerowe wspomaganie projektowania mostów Computer aided design of bridges 9 RAZM SMSTR 5/6 1/ 9h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 28/32 14/17 6/6 6/6 7 Σ min. 9 pkt

20 2 Moduły wybieralne dla specjalności: Civil engineering CB[9] Specjalność: ogólnobudowlana w języku angielskim Opiekun: dr hab. inż. Jan BIŃ, prof. PWr. Specjalność jest przewidziana dla absolwentów wszystkich szkól wyższych spełniających ogólne wymagania kompetencyjne stawiane kandydatom na studia II stopnia na WBLiW PWr czyli ukończenia studiów I stopnia na kierunku budownictwo lub kierunkach zbliżonych (nazywanych pokrewnymi w ustawie Prawo budowlane i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy). Wymagana jest znajomość wiedzy i umiejętności (uzyskanie efektów kształcenia) dla kierunku budownictwo, wg programu studiów na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Studenci nie spełniający tego warunku, powinni uzupełnić brakującą wiedzę w ramach samokształcenia (podana jest literatura). Na studia przyjmowani są również absolwenci uczelni zagranicznych, nie władający językiem polskim. kod ROK I SMSTR 1 W A L P S lub CB7161 CB7261 CB7361 CB5161 CB7461 CB7561 CB7661 CB7761 CB7861 FLH2161 FLH2261 JZL1655BK Physics of modern materials Fizyka nowoczesnych materiałów Selected topics in mathematics Matematyka wybrane zagadnienia Selected topics in geo-engineering foundations Fundamentowanie wybrane zagadnienia Theory of elasticity and plasticity Teoria sprężystości i plastyczności Selected topics in structural mechanics Statyka budowli wybrane zagadnienia Concrete structures objects Konstrukcje betonowe obiekty Metal structures objects Konstrukcje metalowe obiekty Advanced computer aided engineering Zaawansowane komputerowe wspomaganie projektowania Hydraulics in civil engineering Hydraulika w budownictwie Moduł wybieralny z bloku A thics in engineering tyka inżynierska thics in business tyka w biznesie Moduł wybieralny z bloku B Foreign language level B2+ Język obcy poziom B2+ RAZM SMSTR 13/15 7/7 4 27h/3pkt kod ROK I SMSTR 2 W A L P S lub CB7962 CB5362 CB5262 CB4462 CB3962 CB462 Dynamics Dynamika budowli Computational mechanics Metody komputerowe Construction techniques and processes Technologia robót budowlanych Apartment building Budownictwo mieszkaniowe Underground structures urban infrastructure Budownictwo podziemne infrastruktura miejska Railways Koleje 2/1 4/3

21 21 CB4162 CB862 JZL1655BK Roads, streets and airports Drogi, ulice i lotniska Bridges Mosty Moduł wybieralny z bloku C Foreign language level A1/A2 Język obcy poziom A1/A (dla studentów anglojęzycznych przewiduje się język polski) RAZM SMSTR 13/ h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 26/29 7/7 6/6 18/ h/6pkt kod ROK II SMSTR 3 W A L P S lub CB8163 CB9863 CB9963 CB663 CB6163 CB6263 CB6363 CB6863 CB6563 CB6663 CB6763 CB6963 CB8263 Construction project management Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi Master thesis seminar Seminarium dyplomowe Master thesis (MSc) Praca dyplomowa magisterska Moduł z bloku wybieralnego1 Artificial intelligence in civil engineering Sztuczna inteligencja w budownictwie Modern testing methods for nondestructive inspection of building structures Nowoczesne metody badań nieniszczących konstrukcji budowlanych Building physics Fizyka budowli Hydrology for building engineers Hydrologia dla inżynierów budowlanych ffective properties of composites introduction to micro-mechanics Właściwości efektywne kompozytów wprowadzenie do mikromodelowania Moduł z bloku wybieralnego2 Pre-stressed concrete structures Betonowe konstrukcje sprężone Timber structures Konstrukcje drewniane Conservation and strengthening of monumental heritage structures Konserwacja i wzmacnianie konstrukcji zabytkowych Methods of applied statistics (geo-statistics) Metody statystyki stosowanej (geostatystyka) Sustainable housing Budownictwo zrównoważone 9 RAZM SMSTR 8h/3pkt RAZM NARASTAJĄCO 3 7/7 7/8 19/2 8 65/9pkt Objaśnienie: grupy kursów - wszystkie formy łącznie zaliczane są na jedną ocenę

22 22 Dopuszczalny deficyt punktów po poszczególnych semestrach Semestr Dopuszczalny deficyt punktów po semestrze Wymagana suma punktów do wpisu na semestr następny PRZDMIOTY BLOKOWAN SMSTR 2 spec. Budowlano-Technologiczna Przedmiot ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH 2 MTODY RALIZACJI OBIKTÓW BUDOWLANYCH 2 Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie kursów Organizacja robót budowlanych 1 W i P Metody realizacji obiektów budowlanych 1 W i P SMSTR 2 spec. Inżynieria Mostowa Przedmiot Warunkiem wpisu na przedmiot z kol. 1 jest zrealizowanie kursów MOSTY BTONOW 2 Mosty betonowe 1 W i P MOSTY MTALOW 2 Mosty metalowe 1 W i P Uchwała Rady Wydziału nr 288/212 z dnia r. Uchwała Rady Wydziału nr 2/ z dnia r. Uchwała Rady Wydziału nr 117/8/ z dnia r. Obowiązuje od r r. Uzgodniono Samorząd Studencki Zatwierdzam Dziekan

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo

PROGRAM STUDIÓW. Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia. WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego. KIERUNEK: budownictwo 1 Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Załącznik nr 2 do Programu kształcenia PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA

Bardziej szczegółowo

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia

Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Plan 2012 kursy zamienne do planów wcześniejszych studia stacjonarne II stopnia Lp. Nazwa kursu Kod dotychczasowy Nazwa kursu zamiennego Kod kursu zamiennego 1. Matematyka W GHB000121W Matematyka wybrane

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister /

PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister / magister inżynier* FORM OF STUDIES: full-time / part-time*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska

PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH. Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska PLAN STUDIÓW I STOPNIA STACJONARNYCH Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Wydział jest członkiem uropejskiego Stowarzyszenia Wydziałów Budownictwa Association of uropean Civil

Bardziej szczegółowo

Environment of human being

Environment of human being 1. Lista kursów nietechnicnych PROGRAM NAUCZANIA Studia magisterskie jednolite, dienne WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo SPECJALNOŚĆ/SPECJALIZACJA: wsystkie PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNO-MENEDśERSKIE

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMIOTÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDONICTO 1.2 Studia I Stopnia inżynierskie 1.2.1. Studia stacjonarne Budownictwo wodne i morskie Drogi szynowe Geotechnika onstrukcje betonowe Modelowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Budownictwo Civil Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Kierunek: Budownictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering

PLAN OF STUDIES. App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies. FACULTY: Civil Engineering. MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering 1 App. no 3 to ZW 64/2012 Appendix no 1 to Program of studies PLAN OF STUDIES FACULTY: Civil Engineering MAIN FIELD OF STUDY: Civil Engineering EDUCATION LEVEL: I / II * level, licencjat / inżynier / magister

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LIPCU-WRZEŚNIU 2014 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH

WYKAZ PRZEDMIOTÓW EGZAMINACYJNYCH YAZ PRZEDMITÓ EGZAMINACYJNYCH 1. ierunek BUDNICT 1.1. Studia magisterskie jednolite 1.1.1. Specjalność Budownictwo odne i Morskie Hydraulika Mechanika gruntów i fundamentowanie Porty, Roboty czerpalne

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 10 grudnia 2007 r. 10 grudnia 2007 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 10 grudnia 2007 r. 10 grudnia 2007 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁBUDOWNICTWALĄDOWEGOIWODNEGO StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 MgrAnisaBARCZUK OPRACOWANIETECHNICZNE: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: Drinż.KrystynaSZCZEŚNIAK

Bardziej szczegółowo

cią Inżynier budownictwa

cią Inżynier budownictwa Zawód d z przyszłości cią Inżynier budownictwa Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów musisz wiedzieć, że: W pracy inżynierów budownictwa na każdym stanowisku niezbędne są: dokładność w wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS

Lp. SYMBOL** NAZWA ZAJĘĆ EFEKTY KSZTAŁCENIA* LICZBA GODZIN ECTS PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: studia stacjonarne II stopnia 2. SEMESTRÓW: 3 3. PUNKTÓW : 90 4. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia i co dalej?

studia I stopnia i co dalej? Studia magisterskie w trójstopniowym systemie bolońskim studia I stopnia i co dalej? system Your Topic boloński Goes Here Bolonia, Your Subtopics 19 czerwca Go Here 1999 r. - ministrowie edukacji 29 krajów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW

1 TSD001 Matematyka stosowana K_W01, K_U06, K_U08, B. GRUPA ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH Z ZAKRESU KIERUNKU STUDIÓW II. PROGRAM STUDIÓW (obowiązuje od roku akademickiego 01/01 na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska) 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. SEMESTRÓW:. PUNKTÓW : 90. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I

Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok SEMESTR ZIMOWY - I Specjalność: Geoinformacja Speciality: Geoinformation I rok Studia licencjackie Undegraduate studies (BA) SEMESTR ZIMOWY - I Wstęp do geografii fizycznej Introduction to physical geography 15 zal. 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture

Teoria podstaw projektowania architektonicznego z elementami ergonomii 1 Theory of Fundamental Planning of Architecture AiU semestr 1 (stopień I) stacjonarne Lp. Nazwa przedmiotu w jęz. polskim (polish) Nazwa przedmiotu w jęz. angielskim (english) Historia architektury powszechnej History of General Architecture Teoria

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK:

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Załącznik nr do Programu studiów MECHANICZNY WYDZIAŁ: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN KIERUNEK: Zał. nr d ZW /0 Załącznik nr d Prgramu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: MECHANICZNY KIERUNEK: MECHANIKA i BUDOWA MASZYN POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stpień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA II STOPNIA ROK AKADEMICKI 05/0 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie

Technical Approval and Certification in Civil. Road Engineering. Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie PO POLSKU Analiza matematyczna Analiza matematyczna Aprobaty techniczne i certyfikacja w budownictwie Architektura krajobrazu i terenów zielonych Architektura krajobrazu-wybieralne studium projektowe Architektura

Bardziej szczegółowo

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne)

10. Projektowanie architektoniczne 11. Podstawy ekonomii 12. Prawo budowlane 13. Prawo gospodarcze 14. Dendrologia (studia dzienne) KIERUNEK: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA W roku 2006 kierunek Architektura i Urbanistyka otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Studenci na kierunku Architektura i

Bardziej szczegółowo

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów

Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów Jak osiągnąd zrównoważoną mobilnośd studentów - doświadczenia Politechniki Łódzkiej. Dorota Piotrowska Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechnika Łódzka SEMINARIUM BOLOOSKIE MOBILNOŚD STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski

SEMESTR: uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK:Chemia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semesters, is for candidates who possesses a BSc degree) SPECJALNOŚĆ: Medicinal RW 30.01.2008,

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Profil:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK: INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW KIRUNK: INŻYNIRIA TRANSPORTU I LOGISTYKI załącznik nr A. PRZDMIOTY / MODUŁY KSZTAŁCNIA PODSTAWOWGO Kod NAZWA PRZDMIOTU / MODUŁU godz W Ć L P/S CTS P 0 Matematyka 0 60 60 P 0 Fizyka

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Budowa pojazdów i układów napędowych Nazwa w języku angielskim: Energy Efficiency Design of Powertrain and Body Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny).

Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Wyjazdy dla studentów Politechniki Krakowskiej zainteresowanych studiami częściowymi w Tianjin Polytechnic University (Chiny). Tianjin Polytechnic University (TJPU) jest państwową uczelnią chińską założoną

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 PROGRAM STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 03/04 ARCHITEKTURA I URBANISTYKA STUDIA II STOPNIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE (WIECZOROWE) SEMESTR PODSTAWOWE MATEMATYKA 4 5 E 4 GEOMETRIA WYKREŚLNA 4 5 E 4 KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA STUDIA II STOPNIA na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej DOTYCZĄCA REKRUTACJI PRZEPROWADZANEJ W LUTYM 2016 r. INFORMACJE OGÓLNE Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA NIESTACJONARNE -GO STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. KLIMATYZACJA,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 1 /11 Wstęp Andrzej AMBROZIAK dr inż. nauk technicznych Adiunkt na Wydziale Inżynierii Lądowej L i Środowiska POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ 2 /11 WYKSZTAŁCENIE 2006 DOKTOR NAUK TECHNICZNYCH Politechnika Gdańska

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 201/2015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Egzamin po semestrze Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej WYDZIAŁ: MECHANICZNY Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Poziom kształcenia: II stopięń Profil kształcenia: ogólnoakademicki Efekty

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski

SEMESTR uzupełniający, inżynierski PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Biotechnologia WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ: Biotechnologia

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH WYDZIAŁ NAUK GEOGRAFICZNYCH i GEOLOGICZNYCH 1. Studia stacjonarne pierwszego stopnia Geodezja i kartografia b) - profil ogólnoakademicki Geografia a) - profil ogólnoakademicki Geografia specjalność geoinformacja

Bardziej szczegółowo

BWiG. Kierunek BUDOWNICTWO. Specjalność BUDOWNICTWO WODNE i GEOTECHNIKA

BWiG. Kierunek BUDOWNICTWO. Specjalność BUDOWNICTWO WODNE i GEOTECHNIKA Specjalność WODNE i GEOTECHNIKA Studia I stopnia stacjonarne 3,5 roku niestacjonarne 4 lata Studia II stopnia stacjonarne 1,5 roku niestacjonarne 2 lata Budownictwo wodne i geotechnika przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUKI O MATERIAŁACH v Informatyka oraz nie studia pierwszego stopnia inżynierskie Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości. Jeżeli liczba

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów wybieralnych na semestr zimowy 2014/15

Wykaz kursów wybieralnych na semestr zimowy 2014/15 Wykaz kursów wybieralnych na semestr zimowy 2014/15 STUDIA STACJONARNE I STOPNIA (ZP) Studenci II roku zapisują się (na 3 semestr): Plan X3 1. język obcy B2.1 (ZZU = 60 godzin) 2. jeden kurs do wyboru

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Matematyka dla Przemysłu i Gospodarki Mathematics for Industry and Commerce www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY. Katedra Budownictwa i Inżynierii Środowiska PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY. Katedra Budownictwa i Inżynierii Środowiska PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ TECHNICZNY Katedra Budownictwa i Inżynierii Środowiska PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów BUDOWNICTWO Kod kierunku studiów B_SS_2015_2019 B_SN_2015_2019

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Lądowej obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Budownictwo Forma sudiów:

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW

PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA STACJONARNE I STOPNIA PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW OPISY KURSÓW SPIS TREŚCI/CONTENTS PROGRAMY NAUCZANIA I PLANY STUDIÓW. INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej BIM na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej dr inż. arch. Agata Glinkowska-Musiałek Zakład Technologii Cyfrowych w Architekturze i Urbanistyce Instytut Architektury

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Zaawansowane Systemy Informatyki i Sterowania Advanced Informatics and Control www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Elektroniki

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 34/2015 z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie zmiany wytycznych do tworzenia programów kształcenia, programów i planów w Politechnice Wrocławskiej (dla rozpoczynających się

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Górnictwo i Energetyka Mining and Power Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat świadczone usługi edukacyjne dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw

Bardziej szczegółowo

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady:

przeliczane są na oceny i punkty egzaminacyjne według następującej zasady: WYDZIAŁ TEOLOGICZNY 1. Studia stacjonarne jednolite magisterskie Teologia specjalność kapłańska h) - profil ogólnoakademicki m z języka polskiego (w przypadku braku tego poziomu uwzględniany jest poziom

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Inżynieria Komputerowa Computer Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział Informatyki i Zarządzania Kierunek: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS

PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: PHYSICS 160 PLAN STUDIÓW 3.2. FIZYKA 3.2. PHYSICS - MSc Studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: FIZYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo